Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 331    

 

     гр. Стара Загора, 10.10.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

           Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    Председател:  БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                                                                                 Членове: РАЙНА ТОДОРОВА         

                                                                              СТИЛИЯН МАНОЛОВ

при секретаря  Стефка Христова

и с участието на прокурора Константин Тачев

като разгледа докладваното от съдия МАНОЛОВ к.а.н. дело № 316 по описа  за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

     Образувано е по касационна жалба от Министерство на земеделието, храните и горите против решение № 319/27.04.2018г., постановено по АНД № 3710/2017г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление (НП) № НП-232 от 24.11.2017г. на Министъра на земеделието, храните и горите. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението по съображения за постановяването му при неправилно приложение на закона – касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1, вр. ал.2 от НПК, вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва извода на съда за некомпетентност на издателите на акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и на НП. Твърди, че правомощията им произтичат от нормата на чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), независимо от факта, че нарушението касае съставяне на документ във връзка със земеделска земя – общинска собственост. Според касатора да се приеме противното означава да се стигне до правен абсурд, при който кметът на общината да издава НП срещу себе си. Не споделя и доводите на съда за формална незаконосъобразност на НП, изразяваща се в неизпълнение на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Като счита, че обжалваното НП съдържа всички необходими реквизити, а вмененото нарушение е индивидуализирано в достатъчна степен и доказано, моли решението да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което НП № НП-232 от 24.11.2017г. на Министъра на земеделието, храните и горите да бъде потвърдено изцяло.

 

 Ответникът по касационната жалба – В.Г.Г. ***, редовно призована, не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, и е процесуално допустима.

          

           Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

 Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е НП № НП-232 от 24.11.2017г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите въз основа на АУАН 9/01.11.2017г., съставен от Л. И. – главен експерт в Областна дирекция „Земеделие“ Стара Загора. С обжалваното НП на В.Г.Г. ***, на основание чл. 42, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че в качеството й на главен архитект на Община Стара Загора е издала заповед за одобряване на подробен устройствен план върху земеделска земя без да има решение за утвърдена площадка за проектиране на обект, постановено от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ, а именно: Заповед № 19-12-94 от 25.04.2017г. за имот № 162013 по КВС в землището на с.Кирилово, населено място от шеста категория по ЗАТУРБ, Община Стара Загора, върху 0,888 дка земеделска земя от пета категория и 55 бонитетен бал, собственост на Община Стара Загора. Прието е, че е извършила нарушение на чл.42, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ.

 

         При проверката за законосъобразност на обжалваното НП Районен съд Стара Загора е приел, че АУАН 9/01.11.2017г., и самото НП са издадени от некомпетентни органи. Посочено е, че след като безспорно издадената заповед от Г. касае имот – частна общинска собственост, на основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗОЗЗ АУАН е следвало да бъде съставен от длъжностно лице, определено от Кмета на Община Стара Загора, съответно - НП да се издаде от Кмета на Община Стара Загора. Обоснована е и формална незаконосъобразност на процесното НП с оглед пълната липса на формулирано и конкретизирано описание на нарушението. Изложени са доводи, че е недостатъчно в НП да се посочи за какво и срещу какво е съставен АУАН, а обстоятелствената му част следва да съдържа отделно описание на нарушението и посочване на фактите, свързани с обективните и субективните признаци от състава на нарушението. По тези съображения обжалваното НП е отменено като незаконосъобразно без да се разглежда спора по същество.

         

         Решението е валидно, допустимо и постановено при правилно приложение на закона.

 

           Наложената от административнонаказващия орган санкция на В.Г.Г. се основава на разпоредбата на 42, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, съгласно която се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. длъжностно лице, което издаде заповед за одобряване на подробен устройствен план или парцеларен план върху земеделска земя, без да има решение за утвърдена площадка (трасе) за проектиране на обект, постановено от комисиите по чл.17, ал.1 от същия закон. От данните по делото се установява и не е спорно между страните, че издадената от Г. в качеството й на Главен архитект на Община Стара Загора Заповед № 19-12-95 от 25.04.2017г. за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване, касае имот № 162013 по КВС в землището на с.Кирилово, представляващ земеделска земя – частна общинска собственост.

          

         При наличието на тези факти приложимият ЗОЗЗ недвусмислено предвижда в чл.44, ал.1 нарушението да се установява с акт от длъжностни лица, определени от кмета на общината, а съгласно ал.2 - НП се издава от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Посочената нормативна уредба е еднозначна и не може да бъде тълкувана и прилагана по различен начин, каквито доводи се навеждат в касационната жалба. Доколкото в случая нарушението не е извършено от кмета на общината, няма как да се стигне до твърдения от касатора „правен абсурд“ при санкциониране на установеното противоправно деяние. Затова хипотетичните разсъждения относно действителната воля на законодателя нито са приложими по настоящия казус, нито са от естество да обосноват компетентност на актосъставителя и наказващия орган в административнонаказателното производство, приключило с издаване на НП № НП-232 от 24.11.2017г. от Министъра на земеделието, храните и горите.

 

             Напълно се споделя от настоящия касационен състав и второто съображение на районния съд за неизрядност на НП от формална страна. В НП № НП-232 от 24.11.2017г. на Министъра на земеделието, храните и горите изцяло липсва формулирано и конкретизирано описание на нарушението според изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, както законосъобразно е прието и в обжалваното съдебно решение. Обстоятелствената му част представлява механично възпроизвеждане на  съдържанието на АУАН. А по силата на чл. 52-55 от ЗАНН наказващият орган е длъжен след като разгледа преписката да изложи собствените си съображения по въпросите осъществен ли е виновно състав на административно нарушение от лицето, посочено в акта като нарушител, каква е точната правна квалификация на нарушението, подлежи ли нарушителят на административна санкция и как следва тя да се индивидуализира по вид и размер. Следователно в съдържанието на НП е необходимо да бъдат описани онези факти и обстоятелства, които органът /а не актосъставителят/ е приел като релевантни за наличието на съставомерно от обективна и субективна страна деяние, защото самото НП представлява правораздавателен  акт при осъществяване на административно-наказващата дейност на държавата.  В съдебния акт на районния съд са изложени подробни мотиви в тази насока, които напълно се възприемат и не е необходимо да бъдат повтаряни. С неизпълнението на така очертаните изисквания административнонаказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение, което обективно води до ограничаване правото на защита на привлеченото към отговорност лице поради липсата на яснота защо поведението на В.Г. освен от актосъставителя е прието за административно нарушение и от наказващия орган. Като го е констатирал при осъществения контрол за законосъобразност, въззивният съд е постановил своя акт в съответствие с материалния закон.

 

По тези съображения за обжалваното решение не се констатира твърдяното касационно основание за отмяна, както и основания за нищожност и недопустимост, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 319/27.04.2018г., постановено по АНД № 3710/2017г. по описа на Старозагорски районен съд.

 

 Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                

                                                                              2.