Р Е Ш Е Н И Е

 

319                                        09.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Минка Петкова и в присъствието на прокурора Румен Арабаджиков, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №317  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 Образувано е по касационната жалба на М.Д.М. *** срещу Решение №336/09.05.2018 год., постановено по АНД №601/2018 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 1440518, издаден от ОД на МВР  Стара Загора.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения - касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Районният съд не е обсъдил посочените в жалбата против електронния фиш доводи за нарушения на процесуалните правила при неговото издаване. От доказателствата по делото не се установява, дали даденият отговор от страна на Кмета на Община Павел баня е бил в предвиденият от закона четиринадесет дневен срок, респективно дали е спазената процедурата по чл.189, ал.5 от ЗДвП. Твърди, че издаването на електронния фиш е станало след изтичането на преклузивният срок, визиран в чл.34, ал.3 от ЗАНН. Не са спазени и разпоредбите на чл.7 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 год., в която е предвидено че местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР. Моли съда обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменен  електронен фиш серия К, №1440518 издаден от ОД на МВР  Стара Загора. 

Ответникът по касация ОД на МВР – Стара Загора, не се явява, не изразява становище по депозираната касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора взема становище, че жалбата е неоснователна, а решението на районният съд намира за правилно и законосъобразно.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата основания, намира за установено  следното:

   Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалбата на М.Д.М. срещу електронен фиш серия К, №1440518, издаден от ОД на МВР  Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4  във вр. с чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 лв., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. В електронния фиш е посочено, че на 30.08.2016 год., в 21.42 ч. в гр. Стара Загора, бул.“Славянски“ до бензиностанция Шел лицето управлява в посока изток-запад МПС „Фиат Фиорино” с рег.№ при ограничение на скоростта 50 км/ч, в населено място, заснето със дигитална радарна система TFR1-M и отчетен километров толеранс - 3 км със скорост 97 км/ч при максимално допустима 50 км/ч и превишение на скоростта 47 км/ч.

При осъществения контрол за законосъобразност на оспорения електронен фиш /ЕФ/, районният съд е приел, че при реализирането на административнонаказателната отговорност на М. не са допуснати съществени процесуални нарушения. Електронния фиш отговаря на законовите изисквания за съдържание, като в обстоятелствената му част да вписани всички факти и обстоятелства, релевантни за установеното административно нарушение, включително и мястото на извършване на нарушението е инидивидуализирано в достатъчна степен. Автоматизираното техническо средство е годно, минало е съответните технически проверки, а по делото е представено и обозначаване на мястото на контрол, географските му координати. Това го е мотивирало да потвърди издаденият електронен фиш.

 Решението на районния съд е правилно и законосъобразно.

            Изложените съображения в касационната жалба, са тези изложени и в жалбата, с която е сезиран районният съд.

            На първо място неоснователно е оплакването, че е нарушена процедурата по съставянето на електронния фиш, доколкото не е установено, дали е спазен 14 дневният срок за подаването на отговор от страна на Община Павел баня. В тази връзка и с направеното доказателствено искане в касационната жалба, бе поискана информация от страна на ответника по делото кога е изпратен първоначално издаденият фиш, респективно кога същият е бил получен. От предоставената информация е видно, че при ответника по делото – ОД на МВР – Стара Загора не се съхраняват данни относно датата на изпращане на електронният фиш, нито данни кога същият е бил получен от Кмета на Община Павел баня. Жалбоподателят би могъл да навежда доводи и да твърди нарушение на процедурата, само в случаите когато е накърнено неговото право на защита. В конкретния случай не е предмет на разглеждане анулирането на издаденият фиш, а от представените доказателства е видно, че именно касатора е собственик на управляваният автомобил, с който е извършеното административното нарушение. Именно той е субекта, който съгласно чл.189, ал.5 от ЗДвП носи административнонаказателната отговорност за извършеното със собствения му автомобил превишение на скоростта. След като същият не е посочил друго лице, което е управлявало автомобила в деня и часът отбелязан в електронния фиш, правилно същият е издадено на негово име.

            Неоснователно е наведеното касационно оплакване, че не е спазен тримесечния срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН, за издаването на новия електронен фиш. Молбата на Кмета на Община Павел баня, с която представя доказателства за отчуждаването на автомобила още през 2010 год., е входирана в деловодството на ОД на МВР – Стара Загора на 19.10.2016 год. под №349000-15880, от която дата започва да тече и тримесечния срок. Видно от писмо се рег.№122800-20356/13.07.2018 год. на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР – Стара Загора, фишът е бил анулиран на 02.12.2016 год., на която дата е генериран и новият електронен фиш, предмет на съдебен контрол в настоящето съдебно производство. В подкрепа на това е и представените извлечения от информационния масив на МВР, находящи са на стр.14 и 15 от настоящето дело.

Неоснователно е и последното касационно оплакване, че не е поставен знак Е 24. Съгласно чл.165, ал.2, т.6 от ЗДвП, службите за контрол по пътищата, имат право да използват технически средства за установяване на нарушенията на правилата за движение, а т.8 въвеждаше задължение за обозначаване чрез поставянето на пътни знаци, оповестяването в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР, участъкът от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи. Тази разпоредба е отменена със ЗИДЗДвП, обнародван в ДВ бр.54/05.07.2017 год. и е в сила от 08.07.2017 год. Действително същата е била в сила към датата на установяване на превишението на скоростта от страна на касатора. В изпълнение на законовата разпоредба, видно от приложената схема /лист 16 от АНД №601/2018 год. по описа на РС Стара Загора/, е поставен пътен знак Е24, предупреждаващ за осъществяваният контрол с автоматизирани технически средства или системи. В подкрепа на това е приетата като доказателство снимка от 30.08.2016 год. с час 20:45:57, от която е видно поставянето на преносимия пътен знак Е 24, както и протокола за използването на автоматизираното технически средство /лист 17 от АНД №601/2018 год. по описа на РС Стара Загора, в който протокол е отразено наличието на преносимия знак/. В контекста на гореизложеното е изпълнено законовото изискване за предварително информиране на водачите на МПС, за местата за контрол и техните права не са накърнени по никакъв начин.

Нарушението е установено по надлежния ред с приложените писмени доказателства, а при издаването на електронния фиш не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както правилно е прието от районният съд. М. е уведомен за издаденият електронен фиш, не е подал възражение, като по този начин е осигурено участието му в развилото се производство по реализирането на административнонаказателената му отговорност и е гарантирано в пълна степен правото му на защита.

            Касационна инстанция намира за необходимо да посочи, че правилата за издаване на АУАН и НП, разписани в ЗАНН, в случаи като процесния са дерогирани от специфичните изисквания на нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, която детерминира процесуалния ред за ангажиране на административноказателна отговорност и формалните изисквания към санкционния акт в зависимост от това дали нарушението е констатирано от техническо средство без човешка намеса или с техническо средство, но непосредствено използвано и управлявано от съответно длъжностно лице. При установяване на нарушението от съответното техническо средство, електронният фиш се издава в отсъствието и на нарушителя и на контролен орган. Самият фиш представлява типизиран документ (електронно изявление за знание, което има удостоверителен характер), възпроизвеждащ установени неприсъствено факти (без възприемането им от човешки сетивен орган, а чрез технически способ от годно за това средство), като в случаите на чл.189, ал.4 от ЗДвП акт за установяване на нарушение не се издава и тази фаза на производството не съществува.

При извършената проверка настоящата инстанция установи, че процедурата по санкциониране на водач по реда на чл.189, ал.4 от ЗДвП е приложима в разглеждания случай. Тази процедура по ангажиране на административнонаказателна отговорност е различна от описаната в ЗАНН относно установяването на административните нарушения и ангажирането отговорността на нарушителя. Началото на производството по издаване на електронен фиш се поставя със заснемане на извършеното нарушение посредством техническо средство, което заменя фазата на съставяне на АУАН по см. на чл.40 и сл. от ЗАНН. Специалният начин на установяване на административното нарушение е в съответствие разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 6 от ЗДвП, съгласно която при изпълнение на функциите си определените от министъра на вътрешните работи служби, имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, т.е. законово регламентирано е правото на ползване от страна на контролните органи на съответните технически средства при установяването на деяния от вида на процесното. В този смисъл е и нормата на чл.189, ал. 15 от ЗДвП, изрично установяваща като годни веществени доказателства в административнонаказателното производство снимките, видеозаписите и разпечатките, изготвени с технически средства или системи от посочения вид. Ето защо, когато нарушението е установено с такива технически средства или системи, е възможно то да бъде доказано и само с данните от тях, обективирани на хартиен носител /под форма на разпечатката, снимки или др./, чрез които по безспорен начин да се установят времето, мястото на нарушението, регистрираната скорост и да се индивидуализира МПС, което се движи с такава скорост. От друга страна изявлението, записано /обективирано/ върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено въз основа на постъпилите и обработени данни за нарушението от автоматизирани технически средства, и данните за собственика на ППС, съдържащи се в административно-информационната система, съставлява регламентирания в закона електронен фиш и е своеобразен аналог на наказателното постановление. Горното важи и за изявленията, обективирани върху хартиен носител, установяващи датите на преглед на посочените по-горе данни, самоличността и длъжностното качество на лицето, извършило прегледа, и направените констатации.

При липсата на специална уредба относно сроковете за образуване, съответно за приключване на процедурата по ангажиране отговорността на нарушителя и предвид разпоредбата на чл.1 от ЗАНН, приложим в производствата по чл.189, ал.4 и сл. от ЗДвП, е чл.34, ал.3 от ЗАНН, съгласно който образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. Доколкото самото заснемане има функцията на АУАН, а електронният фиш на НП, то в общия случай срокът по чл.34 от ЗАНН за провеждане и приключване на производството в административната му фаза /със съставяне на електронен фиш/, започва да тече от датата на заснемането с техническото средство. С оглед спецификата на производството, само в случай, че е подписана декларацията по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП и се променят данните за авторството на извършеното нарушение, може да се приеме, че посоченият срок започва да тече от получаване на декларацията, когато е открит нарушителят. В случая, важи чл.188, ал. 1 от ЗДвП, че собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение, установено със заснемането, от която дата на заснемането следва да се отчита срока за съставяне на фиша по чл.34, ал. 3 от ЗАНН. Действително след отчуждаването на автомобила от страна на Община Павел баня, касаторът не е изпълнил законовото си задължение да заяви в КАТ придобиването на собствеността на МПС, поради което и същото е заявено от Кмета на Община Павел баня. Следователно, в случая следва да се счита, че електронният фиш е издаден преди изтичане на предвидения в закона шестмесечен срок след заснемането на нарушението.

Съдържанието на електронния фиш е нормативно определено в специалния закон /чл.189, ал.4, изр. второ от ЗДвП/ и изключва субсидиарното прилагане на чл.42, респ. чл. 57 от ЗАНН. Съгласно легалната дефиниция на §6, т.63 от ДР на ЗДвП, електронният фиш представлява електронно изявление, което като такова има безспорно авторство, поради което не е необходимо посочването на конкретното лице, издало този фиш. Тъй като с чл.188, ал.1, изр. второ от ЗДвП е установена и оборимата презумпция, че автомобилът се управлява от неговия собственик, тежестта за доказването на друг нарушител се носи от собственика на МПС, в едно производство по чл.189, ал.5 от ЗДвП, което не предхожда издаването на първоначалния фиш и каквото производство в случая не инициирано от ответника по касация. Предвид изложеното по-горе относно доказателствената стойност на данните от техническото средство, не е налице неустановеност на нарушението. От АНО, са представени удостоверение за одобрен тип средство за измерване №10.12.4835 на Български институт по метрология се установява, че мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение, тип „TFR1-M“ с № от ДР 4835 и Протокол от проверката на мобилната система за видеоконтрол №11-48-16/05.04.2016 год., е одобрен тип средство за измерване, преминало метрологична проверка, т.е. че е било изправно към датата на процесното нарушение. При установена изправност на техническото средство, няма основание да се приеме, че някои от отразените в него параметри, са неверни.

По същество извършеното от касатора деяние е безспорно доказано и съдържа от обективна и субективна страна признаците на административно нарушение, изразяващо се в нарушаване на установената в чл.21, ал.1 от ЗДвП забрана скоростта на ППС да превишава установените в посочената норма стойности. В случая става въпрос за движение в населено място, при установено ограничение от законодателят от 50 км/ч. Тъй като производителят на системата дава толеранс от 3% на засечени скорости около 100 км/ч, то контролният орган е определил, че превишението е от 47 км/час (т.е. определена е скорост на движение от 97 км/ч в полза на водача), над важащото за този участък ограничение. В този смисъл извършеното от касатора деяние осъществява фактическият състав на посочената в електронния фиш законова норма на чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП и е основание за реализирането на административнонаказателната отговорност, установена в същата разпоредба. Извършена е правилна квалификация на деянието и е наложено съответното за извършеното нарушение наказание, в предвидения от закона абсолютен размер. В този смисъл като е потвърдил издаденият електронен фиш, районният съд е приложил правилно материалния закон.

С оглед гореизложените съображения съдът намира, че обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предложение първо от АПК съдът

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВА В СИЛА Решение №336/09.05.2018 год., постановено по АНД №601/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

2.