Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    322

 

       гр. Стара Загора, 17.10. 2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:        РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                                                                                                    СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при секретаря  Стефка Христова

и с участието на прокурора  Константин  Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 319 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

           Образувано е по касационна жалба на Дирекция Инспекция по труда  Стара Загора чрез пълномощника юрисконсулт М. против Решение № 381/ 29.05.2018 г., постановено по АНД № 237/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено  Наказателно постановление /НП/ № 24-001473/04.01.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на приложимия материален закон - отменително основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се изводът на съда за липса на извършено нарушение на КТ. Според касатора  в хода на производството  административното обвинение е доказано по безспорен начин. Счита, че съдът не е взел предвид важни обстоятелства от значение за изясняване на фактическата обстановка като не е обсъдил декларацията на лицето, за което се твърди, че полага труд без сключен трудов договор. По подробно изложени в касационната жалба доводи е направено искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с което да бъде потвърдено НП като законосъобразно.

 

Ответникът по касация „ХЕЛИОС СЗ“ ООД гр.Стара Загора, редовно призован за съдебно заседание, не изпраща представител. С писмен отговор процесуалният му представител оспорва касационната жалба като неоснователна. Претендира за присъждане на разноски.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, и предлага  решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК на оспореното решение, прие за установено следното:

 

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е НП № 24-001473/ 04.01.2018 г.,, издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора въз основа на АУАН № 24-001473/05.12.2017 г., с което  на „Хелиос СЗ“  ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 31Б, ЕИК 201680964, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4000 лв. на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ за нарушение по чл. 61, ал. 1 от КТ. Като административно нарушение са преценени следните обстоятелства: при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 28.11.2017 г., в 11,54 ч, на обект Търговски комплекс „Хелиос“, находящ се в гр.Стара Загора, ул.“Св. Отец Паисий“ № 61, стопанисван от „Хелиос СЗ“ ООД и на 05.12.2017 г. по документи в ДИТ Стара Загора  е установено, че работодотелят „Хелиос СЗ“ ООД приема на работа на горепосочения обект в 11,54 ч Нели Стойчев Стойчева, която към момента на проверката извършва дейност по приготвяне на напитки /барман/  без преди това да сключи с нея писмен трудов договор. Стойчева е вписана като съдружник в „Хелиос СЗ“ ООД съгласно Търговския закон и дружествен договор от 27.09.2017г.  

 

При осъществения съдебен контрол върху обжалваното НП, Районен съд Стара Загора приема, че  в случая санкционираното дружество не е било длъжно да сключи трудов договор с полагащото труд лице, като се обосновава с разпоредбите на Търговския закон, дружествения договор на „Хелиос СЗ“ ООД и със събраните по делото гласни и писмени доказателства. Счита, че на датата на проверката свидетелката Нели Стойчева е полагала личен труд за постигане целите на дружеството срещу допълнителни дивиденти от печалбата, съгласно решение на общото събрание на съдружниците. В подкрепа на извода, че липсва на трудово правоотношение, което  е следвало да се оформи документално, посочва осигуряването на лицето именно в качеството й на съдружник като самоосигуряващо се лице. По изложените мотиви съдът е направил извод за незаконосъобразност на НП и го е отменил.

 

   Съдебният акт е постановен при правилно приложения на закона.

 

Административнонаказателната отговорност на „Хелиоз СЗ” ООД гр.Стара Загора е анжажирана за нарушение на чл.414, ал.3 от КТ, която предвижда работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, да се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение. От фактическа страна обвинението е обосновано с приемане на работа на посочените в НП дата и място на лицето Нели Стойчева Стойчева, която към момента на проверката извършва дейност по приготвяне на напитки /барман/ без преди това с нея да е сключен писмен трудов договор.

 

          С оглед така очертаната нормативна уредба напълно се споделя изводът на районния съд, че повдигнатото административнонаказателно обвинение е недоказано, тъй като отношенията между „Хелиос СЗ“ ООД гр.Стара Загора и свидетелката Нели Стойчева нямат характеристиката на трудово правоотношение. В подписаната декларация от 28.11.2017г  Стойчева е декларирала, непосредствено след имената си, че е съдружник в „Хелиос СЗ“ ООД, полага труд в търговски комплекс „Хелиос“, и  че получава възнаграждение според ведомостите. В приобщения към доказателствата по делото дружествен договор на „Хелиос СЗ“ООД, тя фигурира като съдружник в дружеството към момента на проверката. Това обстоятелство е вписано в Търговския регистър още на 04.10.2017г. преди датата на твърдяното нарушение. От приложените към административнонаказателната преписка документи не може да се определи еднозначно, че изпълняваните от лицето към момента на проверката дейности са елемент от задължения по трудово правоотношение /чл.61 ал.1 от КТ/ и не се касае за съдействие за осъществяване дейността на дружеството /чл.124 от ТЗ/. Съдържанието на декларацията на Стойчева от 28.11.2017г не променя този извод доколкото не включва конкретни изявления за типични характеристики на трудовото правовотношение, например длъжност, работно време, отпуски и др. В хода на производството преди издаване на НП не е установено какво включват правата и задълженията на съдружниците в „Хелиос СЗ“ ООД, включително по съдействие за дружествените дела и конкретно задълженията на Нели Стойчева като съдружник. Затова изявлението в НП, че извършваната в момента на проверката дейност от Стойчева не кореспондира с тях, се явява необосновано. А с оглед събраните в хода на съдебното следствие доказателства, кредитирани с доверие от съда и обсъдени в тяхната взаимна връзка, правилно е прието, че Стойчева в качеството й на съдружник е полагала личен труд за постигане целите на дружеството срещу дължим дивидент и за тази нейна дейност няма задължение за сключване на трудов договор. За да се приеме обратното, е необходимо да бъде проведе пълно главно доказване на релевантните факти /предоставяне на работна сила срещу заплащане/, доказателствената тежест за което е възложена на наказващия орган. Такова по делото не е проведено.

 

          Настоящият случай не разкрива сходство с този, предмет на спора по КАНД № 7 /2017г по описа Административен съд Стара Загора, поради което касационния жалбоподател неоснователно се позовава на постановения по това дело съдебен акт.

 

             По изложените съображения настоящият касационен състав намира, че жалбата е неоснователна, а обжалваното решение на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно НП № 24-001473/ 04.01.2018г., е валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и следва да бъде оставено в сила.

 

             Искането на ответника по касация за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение следва да се остави без уважение предвид Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009г. по тълкувателно дело № 7/2008г. на Общото събрание на колегиите при ВАС на РБ, с което е прието, че административните съдилища не присъждат разноски в производството по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административно - наказателни дела.

           

   Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

                                                                                                                       

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 381/ 29.05.2018 г., постановено по АНД № 237/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-001473/ 04.01.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Хелиос СЗ“  ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 31Б за присъждане на разноски.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                           2.