Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

365                                              308.10.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                   

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Стефка Христова

и с участието на прокурора Константин Тачев     

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №321 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на А.М.С. – управител на „Н.“ ЕООД гр. Бургас против Решение №335/09.05.2018г., постановено по АНД №892/2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е потвърден Електронен фиш Серия К №1469685 издаден на 01.01.2017г. от ОД МВР Стара Загора с наложена на касатора глоба в размер на 150лв. на основание чл. 182 ал.2 т.4 от ЗДвП за това, че на 22.12.2016г. в 16.21 часа в община Стара Загора, път І-5км.239+300 до бензиностанция „ЛукОйл“, управлява МПС Тойота Ярис с рег. №А8000МТ, със скорост от 91 км/ч, в посока юг-север при ограничение от 60км/ч, въведено с пътен знак „В-26“, разположен южно на 150м, заснето със Си-трафик радарна система ERS-400  и отчетен километров толеранс от 3 км. Собственик, на когото е регистрирано МПС А.М.С., управител на „Н.“ ЕООД гр. Бургас. 

За да потвърди електронния фиш РС Стара Загора е приел, че всички изисквания на специалните разпоредби на чл.189 от ЗДвП са изпълнени, поради което не е налице основание за неговата отмяна. Позовал се е конкретно на годността на вещественото доказателствено средство, изготвено посредством стационарна АТСС.

В жалбата се съдържат оплаквания за необоснованост на съдебното решение - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Твърди се, че административното нарушение не е доказано, тъй като липсват доказателства за спазване на инструкция за експлоатация на стационарната радарна система, съгласно изискването на чл. 6 ал.1 от Наредба №8121з-532. Поддържа се твърдение, че електронния фиш е недействителен документ, защото няма издател, а служителя който го съставя следва да е правоспособно лице, запознато с техническите и метрологичните характеристики на техническото средство и най-важното требва да бъде компетентен да вземе решение за издаване на електронен фиш, с който се налага административно наказание. Доказателства за такава компетентност не са събрани по делото. Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Стара Загора не се представлява и не представя писмен отговор против касационната жалба. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата. Предлага съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна.   

За да потвърди електронния фиш РС Стара Загора е проверил изпълнението на изискванията на чл. 189 ал.4 от ЗДвП, като е обсъдил и представените веществени доказателства, изготвени посредством АТСС – стационарно, доказващи извършването на вмененото на касатора нарушение. В касационната жалба не се посочва номер на инструкцията, за да се провери нейното действие към датата на извършване на нарушението от една страна, а от друга годността на вещественото доказателствено средство е обусловена от спазване на разпоредбите от НАРЕДБА № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата / Наредбата/. По аргумент от чл.6 ал.1 от Наредбата в ред. ДВ бр.36 от 2015г в сила към 22.12.2016г., АТСС се използват според инструкцията на производителя, но във въззивната жалба няма изложени оплаквания против годността на вещественото доказателствено средство, като изготвено при неправилна употреба на радарната система. От събраните документи се установява техническа изправност и преминат метрологичен контрол на използваното АТСС, чрез което е установено нарушението на Закона за движението по пътищата.

Оплакването, че електронния фиш трябва да има за издател конкретно физическо лице не намира опора в закона. Съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП за установено и заснето  посредством АТСС нарушение, за което не е предвидено наказание лишаване от право или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш за налагане на глоба в определения размер в отсъствие на контролен орган и нарушител т.е. липсва правна възможност контролен орган да преценява дали да наложи административно наказание или не. Размера на глобите е точно фиксиран спрямо установеното превишение и Електронния фиш се издава също автоматично с необходимото съдържание по образец, което условие в случая е изпълнено.

Водим от горното и на основание чл.221 от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №335/09.05.2018г.,постановено по АНД №892/2018г. по описа на Старозагорския районен съд.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                                                                                                        ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                                                                                                                      2.