Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

362                                                         31.10.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Стефка Христова        

и с участието на прокурора Константин Тачев

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №323 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Г.С.Л. против Решение №358 от 14.05.2018г., постановено по АНД №359/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №16-1228-003674 от 17.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Стара Загора с наложена на касатора глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за това, че на 03.04.206г. около 11.00ч по АМ „Тракия“ км.205+500, община Стара Загора в посока изток-запад управлява лек автомобил Пежо 307 с рег. №РВ7181КН собственост на СП.В.Г., под въздействието на алкохол -0.54% промила, установено с ПХЕ №357/05.04.2016г., изготвена от МБАЛ –Пловдив. НП се основава на АУАН №Т538449/29.12.2016г., съставен по реда на чл.40 ал.4 от ЗАНН, с повдигнато обвинение за нарушение на 5 ал.3 т.1 от ЗДвП, установено от  официални документи: Решение №1218/2016г., постановено по АНД №1408/2016г. на РС Стара Загора в сила от 26.10.2016г., с което е отменено НП №16-1228-000638 на сектор ПП Стара Загора в частта с наложено административно наказание по чл.174 ал.3 от ЗДвП поради това, че представения ПХЕ доказва явяване на лицето в медицинско заведение за извършване на химически анализ на кръвта, въпреки че не е спазено указанието за явяване в определеното медицинско заведение- ЦСМП Стара Загора, както изисква чл.5 ал.3 и чл.7 ал.2 от Наредба №30/2001г. на МЗ, МВР и МТ. В НП е вписано още, че с постановяване на посоченото Решение на РС Стара Загора и приемането на ПХЕ като годно доказателствено средство, установяващо не извършване на нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП, АНО е сезиран за деянието на чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

За да потвърди НП РС Стара Загора е приел, че са спазени сроковете по чл.34 от ЗАНН за налагане на административно наказание, като изложените във въззивната жалба съображения против неговата законосъобразност са неоснователни.

С касационната жалба се поддържа оплакване за неспазване на сроковете по чл.34 от ЗАНН за съставяне на АУАН, както и че вече е наложено и изтърпяно същото по вид наказание – лишаване от право да се управлява МПС. По подробни изложени доводи за допуснато противоречие с материалния закон при потвърждаване на наказателното постановление си иска отмяна на въззивното решение и постановяване на друго, с което да се отменят наложените административни наказания.

Ответника ОД на МВР Стара Загора не изпраща представител и писмен отговор против касационната жалба.

Представителя на ОП Стара Загора дава становище за основателност на касационната жалба.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява основателна, поради следното:

Нарушението на чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП, за което е повдигнато обвинение, противно на поддържаното твърдение с касационната жалба, че фактите са подведени под несъществуващ състав на чл.5 ал.3 от Наредба №30/2001г. на МВР, МЗ и МТ/отменена/, е осъществено на 03.04.2016г., като е установено от контролните органи от момента на влизане в сила на Решение №1218/2016г. постановено по АНД №1408/2016г. по описа на РС Стара Загора. С влизане в сила на съдебното решение за отмяна на наложеното наказание за извършено на 03.04.2016г. нарушение на  чл.174 ал.3 от ЗДвП от същия водач при същите обстоятелства, контролните органи са сезирани с факти, сочещи на нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, предвид приетото за установено между идентични страни – настоящия касатор и ответник, че на 03.04.2016г водачът е изпълнил издадения му талон за медицинско изследване, макар и в друго лечебно заведение и следователно не е осъществил състава на чл.174 ал.3 от ЗДвП. Въз основа на протокола за химическо изследване на кръвта се установява, че към момента на управление на лекия автомобил, посочен в АУАН и в НП, водачът е бил под въздействието на алкохол – 0.54% /промила/. Фактическите установявания в мотивите към съдебното решение имат задължителна сила за страните по него, включително и по въпроса за годността на ПХЕ като доказателствено средство за извършеното нарушение на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП. Въз основа на съдебното решение и в рамките на тримесечния срок от влизането му в сила, е повдигнато обвинение на водача, касатор в настоящото съдебно производство, за управление на МПС под въздействието на алкохол на 03.04.2016г, на посочените място, час и обстоятелства. АУАН №Т538449 е с дата 29.12.2016г., към която не са изтекли три месеца, считано от 26.10.2016г., когато влиза в сила съдебното решение, в чиито мотиви е прието, че ПХЕ е годно доказателствено средство, чрез което контролните органи установяват употребата на алкохол. Закона за движение по пътищата в приложимата редакция предвижда установяване на този съставомерен факт посредством техническо средство или химически анализ на кръвта, резултатите от който са основание да се повдигне обвинение за деяние по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП. Обвинението е повдигнато и в рамките на едногодишния срок от извършване на нарушението, който изтича на 03.04.2017г., а процесното НП е издадено на 17.02.2017г., поради което оплакванията, че не са спазени сроковете по чл.34 от ЗАНН са изцяло неоснователни.

Неоснователни са и твърденията, че наложеното с потвърденото наказателно постановление наказание вече е изтърпяно, предвид изтичане срока на приложена принудителна административна мярка за нарушението по чл.174 ал.3 от ЗДвП, наказанието по което е отменено с влязло в сила на 26.10.2016г. съдебно решение. Принудителната административна мярка не е административно наказание, поради което нейното изтърпяване при това за друго нарушение,  не е основание за отмяна на наказателно постановление.  Еднаквия вид и размер на административните наказания за различни административни нарушения, също не е основание за отмяна на законосъобразно определените от АНО глоба и лишаване от право да се управлява МПС, доколкото чл.18 от ЗАНН изисква изтърпяване на наказание за всяко нарушение. РС Стара Загора е съобразил разпоредбите на чл.34 от ЗАНН и при правилно приложение на чл.5 ал.3 т.1 и чл. 174 ал.1 от ЗДвП е потвърдил наложените на касатора глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, които размери съответстват на установените 0.54% промила алкохол в кръвта на водача.

      Водим от горното и на основание чл.221 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

     ОСТАВЯ В СИЛА Решение №358/14.05.2018г.,постановено по АНД №359/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                       2.