Р Е Ш Е Н И Е

 

339                                        08.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                           МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Албена Ангелова и в присъствието на прокурора Константин Тачев, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №326  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Д.Д.Я. *** против решение №56/14.05.2018 год., постановено по НАХД №70 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление №17-0327-001188/15.11.2017 год., издадено от Началника на група в РУ – Раднево.

В касационната жалбата се съдържат оплаквания, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на материалния закон, при непълнота на доказателствата и липса на мотиви относно определени обстоятелства, касаещи приложението на конкретни правни норми досежно търсенето на административнонаказателна отговорност на наказаното лице. Неправилно съдът е приел, че са спазени изискванията на чл.42, т.5 и чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН.  Като съществено нарушение на процесуалните правила, намира обстоятелството, че АУАН е съставен на друго място и по друго време. От събраните по делото доказателства се установява, че в момента на проверката трактора се е намирал в стопанския двор и е бил паркиран. Касатоът не би могъл да извърши вмененото му нарушение на чл.103 от ЗДвП, тъй като не е управлявал превозното средство в момента на проверката. Дори и да е било осъществено нарушение от негова страна, то е следвало да се накаже по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, а не на основание чл.175, ал.1, т.3 от същия закон, както е сторил наказващият орган. Според изложеното в жалбата в мотивите на обжалваното решение се съдържат множество противоречиви факти и констатации, които не могат да обосноват извода за потвърждаване на оспореното наказателно постановление. Моли съда да постанови решение, с което да отмени решение №56/14.05.2018 год., постановено по НАХД №70 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево да се постанови друго, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление изцяло.

Ответникът по касация - РУ - Раднево при ОД на МВР – Стара Загора, не изпраща представител и не изразява становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на Районния съд правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД №70/2018 год. на Районен съд Раднево, намира за установено следното:

        Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.

Районен съд – Раднево е потвърдил наказателно постановление №17-0327-001188 от 15.11.2017 год. на Началника на група в РУ – Раднево, с което на Д.Д.Я. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл.175, ал.1, т.3 от ЗДвП и е лишен от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл.103 от ЗДвП. От фактическа страна е прието, че на 13.12.2017 год. около 16.30 часа в с. Тополяне в двора на бившия стопански двор управлява колесен трактор New Holland T6070 с рег.№СТ02774, собственост на ЕТ“Ю.-Д.Я.“, като при извършване на проверка не изпълнява указанията на службите за контрол на МВР и отказва да представи личните си документи /СУМПС и КТ/ и документите на управляваното от него МПС.

За да потвърди наказателното постановление, Радневският районен съд приема, че вмененото във вина на Д.Я. административно нарушение е доказано по безспорен начин, при налагането на административното наказание не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила предвидени в ЗАНН, а установеното неправомерно поведение е подведено под приложимите материалноправни разпоредби. За да достигне до този извод съдът е направил подробен анализ на събраните в хода на производството доказателства и е изложил мотиви по всяко едно от наведените в жалбата оплаквания. Всичко това, го е мотивирало да постанови решение, с което да потвърди обжалваното наказателно постановление.

Жалбата е основателна.

Основателно е касационното оплакване, че в момента на проверката тракторът е бил паркиран и не е бил в движение. Изхождайки от това, настоящият съдебен състав намира, че не е налице вмененото във вина на касатора административно нарушение по чл.103 от ЗДвП. За да е налице същото е необходимо наказаното лице да е имало качеството на водач на проверяваното МПС. Видно от показанията на актосъставителят Великов, същият не е спирал трактора, а същият е бил паркиран в стопанският двор. Следователно, доколкото нормата на чл.103 от ЗДвП, изисква при подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания, то е невъзможна да се осъществяват всички признаци от обективен и субективен характер на вмененото във вина на Я. административно нарушение. Не е спорно по делото, че същият е управлявал трактора през деня, но не  и по време на проверката. Следователно същият е нямал качеството на водач по смисъла на §6, т.25 от ДР на ЗДвП и не е субект на задължението по чл.103 от ЗДвП. Безспорно е също така, че в правомощието на органите на МВР е да изискват от гражданите документите /било за самоличност или други, в случаите когато нямат качеството на водачи на МПС/, което правомощие обаче е регламентирано в разпоредбата на чл.64, ал.1 и ал.2 от ЗМВР, които разпореждания са задължителни за гражданите /чл.64, ал.4 от ЗМВР/. Неизпълнението им предполага и носенето на съответната административна отговорност по чл.257 от ЗМВР.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че не следва да обсъжда останалите оплаквания, изложени в жалбата, които касаят приложението на чл.103 от ЗДвП.

За пълнота на решението, обаче следва да се изложат и следните мотиви:

Неоснователно е касационното оплакване за неправилно посочване на санкционната разпоредба, като вместо чл.175, ал.1, т.3 от ЗДвП, както е квалифицирано от страна на наказващият орган, е следвало да се санкционира по чл.175, ал.1, т.4 от същия закон. В конкретния случай, касаторът е отказал да предаде документите си и съставът е конкретен и правилно е квалифицирано поведението му по чл.175, ал.1, т.3, а не по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП. Последната разпоредба се съотнася като обща към специална към разпоредбата на чл.175, ал.1, т.3 от ЗДвП.

По тези съображения касационният състав на Административен съд Стара Загора намира, че решение №56/14.05.2018 год., постановено по НАХД №70 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево, е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна и не е необходимо събирането на допълнително доказателства, поради което и следва да се постанови решение по същество на спора. Липсата на качеството на водач на Д.Я. предполага, че същият не е осъществил фактическият състав на административното нарушение на чл.103 от ЗДвП, поради което и обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ решение №56/14.05.2018 год., постановено по НАХД №70 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №17-0327-001188 от 03.01.2018 год. на Началника на група в РУ - Раднево при ОДМВР - Стара Загора, с което на Д.Д.Я., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева на основание чл.175, ал.1 т.3 от ЗДвП и е лишен от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл.103 от ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                        

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                          2.