Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

           325       15.10.2018 година    град Стара Загора

             

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

 

          Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                              СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

 

при секретар Стефка Христова     

и с участието на прокурор Константин Тачев                                            

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 329 по описа  за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

   Образувано е по касационна жалба на Областна дирекция на МВР – Стара Загора против Решение № 360 от 15.05.2018г., постановено по АНД № 794/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-000695 от 23.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.

 

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от съда извод, че извършването на вмененото на санкционираното лице административно нарушение не е доказано, като поддържа, че административнонаказателното обвинение е фактически, правно и доказателствено  обосновано. Твърди, че от събраните по делото доказателства по несъмнен начин се явява установено, че водачът на МПС не е използвал пътя в съответствие с неговото предназначение, като основание за налагане на административна санкция. Направено е искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-000695 от 23.02.2018г.

 

Ответникът по касационната жалба – Н.И.Н., чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че въз основа на събраните по делото доказателства обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е отменил наказателното постановление, като незаконосъобразно.

 

   Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

           Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на Н.И.Н. ***, против Наказателно постановление /НП/ № 18-1228-000695 от 23.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № Д0340512/ 10.02.2018г., на Н.Н. са наложени административни наказания - глоба в размер на 3000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на основание чл. 175а, ал.1, предл. трето от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 10.02.2018г. около 16.05 часа в гр. Стара Загора, на ул. „Калояновско шосе“ в посока запад – изток на кръстовището с ул. „Капитан Петко Войвода“, Н.Н. управлява лек автомобил с рег. № , собственост на С.Т.И., като водачът използва пътя, отворен за обществено ползване, за други цели, освен за тяхното предназначение, като водачът преднамерено извежда управляваното МПС извън контрол чрез презавиване /дрифт/, довеждайки го до загуба на сцепление на задните гуми. 

Старозагорският районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата материална незаконосъобразност. Въззивният съд е приел, че доколкото поведението на санкционираното лице е квалифицирано като „дрифт”, а Законът за движението по пътищата не съдържа легална дефиниция на това понятие, е недопустимо налагането на санкции за деяние, което не е регламентирано от закона като съставомерно поведение и съотв. като административно нарушение.  В мотивите към решението са изложени и съображения, че не е доказано по безспорен и несъмнен начин извършването на нарушение по повдигнатото на санкционираното лице административнонаказателно обвинение по чл. 175а, ал.1, пр. 3 във вр. с чл.104б, т.2 от ЗДвП.

 

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

Изцяло се споделя извода на въззивния съд, че не е доказано по безспорен и несъмнен начин извършването на нарушение по повдигнатото на санкционираното лице административнонаказателно обвинение по чл. 175а, ал.1, пр. 3 във вр. с чл.104б, т.2 от ЗДвП. Отговорността на Н.Н. е ангажирана на основание чл. 175а, ал.1, предл. трето от ЗДвП, съгласно която разпоредба се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който ползва пътищата отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. От правна страна обвинението се основава на допуснато нарушение на законово регламентираната в чл.104б, т.2 от ЗДвП забрана водачът на МПС да използва пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. От фактическа страна извършването на вмененото на санкционираното лице нарушение е обосновано с констатацията, че на 10.02.2018г. около 16.05 часа в гр. Стара Загора, на ул. „Калояновско шосе“ в посока запад – изток на кръстовището с ул. „Капитан Петко Войвода“, Н.Н. управлява лек автомобил с рег. № , като водачът използва пътя, отворен за обществено ползване, за други цели, освен за тяхното предназначение, като водачът преднамерено извежда управляваното МПС извън контрол чрез презавиване /дрифт/, довеждайки го до загуба на сцепление на задните гуми. В случая приетото от наказващия орган, че описаното в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП поведение сочи на „използване на пътя за други цели, а не по предназначение” от водача на МПС, е фактически и доказателствено необосновано, като правилно е приел Старозагорският районен съд, след обсъждане на събраните по делото доказателства. С оглед показанията на разпитаните в хода на съдебното производство лица /свидетели-очевидци на твърдяното нарушение/ и описаната от тях обстановка от гл.т на атмосферни и пътни условия, неустановено се явява обстоятелството дали водачът преднамерено е  извел управляваното от него МПС извън контрол чрез презавиване, довеждайки го до загуба на сцепление на задните гуми или дали този резултат е последица от друго съставомерно деяние - несъобразяване поведението на водача на автомобила с регламентираните в ЗДвП изисквания и правила.

 

         Касационното основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК за отмяна на обжалваното съдебно решение е посочено бланкетно – не са релевирани каквито и да е било допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по см. на чл.348, ал.3 от НПК. При формиране на вътрешното убеждение, фактическите и правните изводи, не са установени порочни действия на въззивния съд, съотв. не са констатирани порочни съдопроизводствени действия при разглеждане на делото и постановяване на съдебното решение

 

      С оглед на изложените съображения съдът намира че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено при спазване на съдопроизводствените правила и в съответствие със закона, следва да бъде оставено в сила.

 

           Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                       

 

                           Р     Е     Ш     И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 360 от 15.05.2018г., постановено по АНД № 794/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 18-1228-000695 от 23.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.

 

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

   

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                             2.