Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    340

 

        гр. Стара Загора, 17.10. 2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесет и седми  септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:         ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                             РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря  Пенка Маринова

и с участието на прокурора  Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия ИРЕНА ЯНКОВА к.а.н. дело № 330 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

  Образувано е по касационна жалба на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор чрез процесуалния й представител мл. експерт Златева против Решение №22/03.04.2018 г., постановено по АНД № 3/2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № НЯСС-213/20.11.2017 г., издадено от Председателя на ДАМТН срещу И.Д.И.. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 и т. 2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се изводът на съда за допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП. Не се споделят мотивите, че административнонаказващият орган е приложил неправилно материалния закон, като е посочил за нарушена правна норма, която не съдържа правило за поведение. Твърди, че въззивният съд е преценил изолирано събраните по делото доказателства, което е довело до нелогичност на мотивите и нарушение на чл.14, ал.1 от НПК. По изложените съображения е направено искане за отмяна на решението и за постановяване на  друго, с което да бъде потвърдено  НП като законосъобразно.  

 

   

Ответникът по касационната жалба – И.Д.И. не се явява, не се представлява и не взема становище по подадената касационна жалба атакуваното решение.

 

        Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна и предлага решението да бъде потвърдено.  

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

          

           Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

 Предмет на съдебен контрол пред Районен съд – Гълъбово е Наказателно постановление  № НЯСС-213/20.11.2017 г., издадено от Председателя на ДАМТН въз основа на АУАН № 07-047/11.10.2017 г., с което на И.Д.И. на основание чл. 200, ал. 1, т. 39 от Закона за водите е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв за нарушение на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че като собственик на язовир „Бейково“, находящ се в в землището на гр. Гълъбово, не е изпълнил, даденото с констативен протокол № 07-06-1019/17.02.2017 г. предписание в срок до 31.05.2017 г. да премахне дървения кей и паянтовата постройка и изградена върху короната на язоривната стена, в близост до преливника.

   При осъществения контрол за законосъобразност  Районен съд Гълъбово  е приел, че  при издаването на  обжалваното НП са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неправилно посочена за нарушена правна разпоредба, което е довело до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. По подробно изложени мотиви съдът е обосновал извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и го е отменил.

 

     Решението е валидно, допустимо и правилно.

 

     Административнонаказателната отговорност на И.Д.И. е ангажирана на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите /в редакция ДВ, бр. 58 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., предвиждаща наказание глоба от 1000 до 20 000 лв за физическо или юридическо лице, което не  изпълни предписание по чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 от същия закон.

 

    Разпоредбата на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите в приложимата редакция регламентира правото на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица да дават задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение. Сама по себе си тази норма не съдържа правило за поведение, насочено към субект като наказаното в случая лице. Тя урежда компетентност на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на оправомощените от него длъжностни лица да извършват определени правни действия, каквото представлява даването на задължително предписание. С включването й в административнонаказателния състав на чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите волята на законодателя вероятно е била да се санкционира бездействието при изпълнение на даденото предписание.  Такова неизпълнение вече е изрично разписано като административно нарушение с въвеждането на нова ал.2 на чл.190а от Закона за водите с ДВ бр.55 от 03.07. 2018г, съгласно която обствениците на язовирни стени и съоръжения към тях са длъжни да изпълняват предписанията по ал. 1, т. 3 и по чл. 138а, ал. 3, т. 5, респективно с приемането на нова редакция на чл.200, ал.1, т.39, съгласно която за неизпълнение на предписание по чл. 138а, ал. 3, т. 5 или задължение по чл. 190а, ал. 2 се налага наказание глоба или имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. Следователно самият законодател е установил неприцизност в предходната редакция на административнонаказателния състав, позволяваща различни тълкувания, и е предприел действия по отстраняването й. В този контекст трябва да бъде споделено становището, че НП № НЯСС-213/20.11.2017 г., издадено от Председателя на ДАМТН е издадено в нарушение на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН след като сочената в него за нарушена правна норма не обективира конкретно нареждане за определено поведение на задължените лица.

 

  Неправилната правна квалификация на деянието е процесуално нарушение от категорията на съществените, доколкото е от значение  за адекватната защита на санкционирания с оглед правото му да разбере какво точно нарушение му се вменява. Наличието на такова нарушение е абсолютно основание за отмяна на НП, както обосновано и законосъобразно е прието в обжалвания акт на Районен съд Гълъбово.

 

Оплакването за допуснати съществени нарушения на процесуални правила е неоснователно. Съдът не е преценявал едностранчиво и избирателно събраните доказателства, доколкото е формирал извода си за формална незаконосъобразност на НП само на база неговото съдържание. Затова няма как решението да е взето в нарушение на чл.14, ал.1 от НПК.

 

  С оглед изложеното Старозагорският административен съд приема за законовообосновани  съображенията на районния съд, мотивирали направения извод за незаконосъобразност на издаденото НП. При постановяване на решението правилно е приложен материалният закон, поради което не са налице твърдяните в касационната жалба основания за отмяната му и то следва да бъде оставено в сила.

 

 Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК,      Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №22/03.04.2018 г., постановено по АНД № 3/2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № НЯСС-213/20.11.2017 г., издадено от Председателя на ДАМТН.

 

   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.               

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                  

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                           2.