Р Е Ш Е Н И Е

 

333                                        09.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Албена Ангелова и в присъствието на прокурора Константин Тачев, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело336  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 70-73 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.      

 Образувано е по предложение на прокурор в Районна прокуратура - Казанлък, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б.„д“ от ЗАНН на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №17-0284-002971/2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. От фактическа страна предложението е обосновано с обстоятелството, че въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №Д198945/09.10.2017 год., е било издадено Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., с което на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, на Д.О.Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, за това, че на 09.10.2017 год. в 21.40 часа в с. Горно Сахране на ул.“Шипченска епопея“ в посока запад-изток северно от тир паркинг на фирма Кастамоко управлява лек автомобил „ВАЗ 2121 Нива 221“ с рег.№  собственост на С.Я.Р., като водачът не притежава СУМПС. Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год. е влязло в законна сила на 23.12.2017 год. Сочи се, че е образувано и досъдебно производство №284 зм-747/2018 год. Районно управление Казанлък, за извършено престъпление по чл.343в, ал.2  във вр. с чл.26, ал.1 от НК обвиняемият Д. О. Ч. е извършил две деяния на 09.10.2017 год. и на 26.05.2018 год., които поотделно осъществяват състав на едно и също престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като същите са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото. С оглед на което е прието, че с действията си Д.О.Ч. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 от НК – водачът в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е управлявал МПС. Приложено е наказателно постановление №17-0284-001662/04.07.2017 год. на Началника на РУ – Казанлък, връчено на 28.08.2017 год. и влязло в законна сила на 05.09.2017 год., съгласно което Д. Ч. е наказан за това, че на 06.06.2017 год. е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС. В предложението, във връзка с което е образувано настоящото съдебно производство, се поддържа, че е налице приключило административнонаказателно производство с реализирана административнонаказателна отговорност по реда на ЗАНН за деяние извършено на 09.10.2017 год. и което съставлява престъпление по смисъла на НК. С оглед на което е направено предложение за възобновяване на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №17-0284-002971/2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора и на основание чл.70, б.„д“ от ЗАНН наказателното постановление да бъде отменено.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – Казанлък не се явява.

Ответникът – Районно управление Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не изразява становище по внесеното предложение с искане за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-0284-002971/2017 год.

Заинтересованата страна – Д. О. Ч., редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не се явява и не изразява становище по направеното от прокурор в Районна прокуратура - Казанлък предложение за възобновяване на административнонаказателното производство по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН.

Окръжна прокуратура – Стара Загора, чрез участващия по делото прокурор, дава заключение че внесеното от Районна прокуратура – Казанлък предложение е мотивирано и основателно и предлага да бъде уважено.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, приема за установено следното от фактическа страна:

 С Наказателно постановление №17-0284-002971 от 24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №Д198945 от 09.10.2017 год., на Д.О.Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 09.10.2017 год. в 21.40 часа в с. Горно Сахране на ул.“Шипченска епопея“ в посока запад-изток северно от тир паркинг на фирма Кастамоко управлява лек автомобил „ВАЗ 2121 Нива 221“ с рег.№ , собственост на С.Я.Р., като водачът не притежава СУМПС. Наказателното постановление е връчено на Д.Ч. на 15.12.2017 год., не е било обжалвано по съдебен ред и е влязло в законна сила.

Същевременно с Постановление за образуване на досъдебно производство от 21.06.2018 год. е образувано досъдебно производство №284 зм-747/2018 год. по описа на Районно управление Казанлък срещу неизвестен извършител, за това, че на 26.05.2018 год. в 11.00 часа в с. Горно Сахране на ул.“Шипченска епопея“ до №11 в посока изток-запад Д. О. Ч. управлява лек автомобил „БМВ 525“ с рег.№ , собственост на Т.Й., без да е правоспособен водач. С оглед на което е прието, че с действията си Д.О.Ч. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 от НК. Предвид обстоятелството, че е налице приключило административнонаказателно производство с влязло в сила наказателно постановление за деяние, което съставлява престъпление по см. на ЗАНН, с Постановление от 12.07.2018 год. на прокурор в Районна прокуратура – Казанлък, на основание чл.357, ал.1, т.2 във вр. с чл.25, ал.1, т.5 от НПК, образуваното наказателно производство по досъдебно производство №284 зм-747/2018 год. по описа на РУ МВР - Казанлък, е спряно.

Предложението по чл.70, б.„д” от ЗАНН за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила наказателно постановление №17-0284-002971/2017 год. на Началник Районно управление Казанлък към ОД на МВР - Стара Загора е направено от компетентния по смисъла на чл.72 от ЗАНН орган - наблюдаващия досъдебно производство №284 зм-747/2017 год. по описа на Районно управление Казанлък прокурор от Районна прокуратура – Казанлък и е процесуално допустимо.

 С оглед установеното от фактическа страна съдът намира, че разгледано по същество, направеното на основание чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б.„д” от ЗАНН предложение за възобновяване на административно-наказателното производство, се явява основателно, по следните съображения:

 За да се възобнови приключило с влязло в сила наказателно постановление административнонаказателно производство, следва да е осъществено някое от материалноправните основания, регламентирани в разпоредбата на чл. 70 от ЗАНН.

 В случая от доказателствата по делото се установява, че е налице образувано наказателно производство срещу лице, по отношение на което за същото деяние е било проведено и приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с характер на наказателно по смисъла на чл.6, §1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи /ЕКПЧ/.

 С Тълкувателно решение №3 от 22.12.2015 год. на ОСНК на ВКС по тълк. дело №3/2015 год., чието разрешение е потвърдено с Тълкувателно решение №4/06.02.2018 год. на ОСНК на ВКС по тълк. дело №4/2017 год., постановено по повод констатирана противоречива практика на съдилищата по прилагането на чл.24, ал.1, т.6 от НПК при конкуренция между наказателна отговорност и административно наказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние, е прието, че в случаите, когато след приключване на административнонаказателно производство и санкциониране на извършителя с административно наказание, се стига до преследването му за същото деяние и по реда на НПК, когато административнонаказателното производство и нарушението се определят като наказателни по смисъла на ЕКПЧ, образуването и провеждането на последващо наказателно производство за същото деяние срещу същия деец нарушава принципа „ bis in idem“, защитен в по-широк обем от разпоредбата на чл.4 от Протокол №7, отнасяща се както до повторното осъждане на извършителя, така и до повторното му наказателно преследване за същото деяние. С оглед на което и предвид практиката на ЕСПЧ е прието, че преодоляването на повторното наказателно преследване на деец, спрямо когото за същото деяние е било проведено окончателно приключило административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на ЕКПЧ, което съставлява нарушение на чл.4, §1 от Протокол №7, може да бъде постигнато чрез: прекратяване на първото по ред наказателно производство, образувано и/или проведено срещу дееца за същото деяние след окончателното приключване на административнонаказателното производство с наказателен характер, съответно с отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му на основание чл.4, §1 от Протокол № 7 във вр. чл.24, ал.1, т.6 НПК; възобновяване на окончателно приключилото административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на чл. 4 от Протокол №7 към ЕКПЧ при наличие на предпоставките на чл.70, б.„в" ЗАНН, отмяна на постановените по него актове и прекратяването му; възобновяване на прекратеното наказателно производство на основание чл.422, ал.1, т.3 от НПК или отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243, ал.9 НПК и провеждане на наказателното производство след отпадане на процесуалната пречка по чл.4, §1 от Протокол №7.

След постановяване на посоченото ТР са последвали изменения в НПК и ЗАНН, с които в законодателството са регламентирани система от мерки за разрешаване на конкуренцията между административно-наказателна и наказателна отговорност. С разпоредба на чл.70, б.„д" от ЗАНН / §106, т.3 от ПЗР на ЗИД на НПК, обн. в ДВ, бр.63/ 2017 год., в сила от 05.11.2017 год./, е въведено  ново основание за възобновяване на административнонаказателните производства. С посочената норма е предвидено, че административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателни постановления, подлежат на възобновяване, когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление. Съгласно мотивите към проекта на ЗИД на НПК изменението е част от комплекс от норми в НПК, целящи адекватно прилагане на принципа "ne bis in idem" при конкуренция между административнонаказателна и наказателна отговорност в смисъла, вложен в ТР №3/22.12.2015 год. на ВКС по тълк. дело №3/2015 год., ОСНК и в практиката на ЕСПЧ по прилагане на Протокол №7 от ЕКПЧ. Новото основание по чл.70, б.„д" от ЗАНН не позволява да се избегне налагане на съответното на степента на обществена опасност на деянието наказание, предвидено в закон или указ. Така се постига превеса на наказателната пред административнонаказателната отговорност, заложен в нормите на чл.33, ал.2 и чл.36, ал.2 от ЗАНН и същевременно се спазва принципът на чл.4, §1 от Протокол №7 към ЕКПЧ за забрана за повторно осъждане или наказание за едно и също деяние във връзка с възприетия автономен характер на понятието "наказателно обвинение" в практиката на ЕСПЧ. Нормата на чл.70, б.„д" от ЗАНН е процесуална, поради което се прилага и за заварените правоотношения, каквото е настоящото, поради липса на изрично уредено друго в изменителния закон на НПК.

В случая е налице приключило първо по ред административнонаказателно производство с наказателен характер с влязло в сила НП №17-0284-002971/2017 год. и образувано за същото деяние и срещу същото лице досъдебно наказателно производство. Доколкото съществува идентичност на фактите, въз основа на които е ангажирана административнонаказателната отговорност на нарушителя и същевременно е образувано посоченото по-горе наказателно производство, съдът приема, че са налице нормативно регламентираните материалноправни предпоставки и основание по чл.70, б.„д" от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство. С оглед на което предложението на наблюдаващия досъдебно производство №284 зм-747/2017 год. по описа на Районно управление Казанлък прокурор от Районна прокуратура – Казанлък, за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-0284-002971/2017 год. на Началник Районно управление Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, се явява основателно и следва да бъде уважено. Наказателното постановление следва да бъде отменено и съответно да се прекрати  административнонаказателното производство, тъй като е недопустимо двойното санкциониране от наказателноправно естество, респ. двойното използване на репресия по отношение на едно и също лице при еднородност на фактите и обстоятелствата относно деянието за което е издадено НП и съотв. е започнало наказателно преследване. С управлението на МПС без да е правоспособен водач, Д.Ч. е осъществил фактическия състав на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК - в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление /наказателно постановление №17-0284-001662/04.07.2017 год. на Началника на Районно управление Казанлък, влязло в законна сила на 05.09.2017 год./ е извършил отново такова деяние, а не фактическия състав на административното нарушение на чл.150 от ЗДвП, предвиждащо задължение, че всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач. И в двата случая, деянието се изразява в управление на МПС от неправоспособен водач, като разликата е в обстоятелството, че престъпния състав е налице и е осъществен, след като водачът веднъж вече е бил наказан по административен ред за такова деяние.

   

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.73, ал.2 във вр. с чл.70, б. „д” от ЗАНН, Старозагорският административен съд

 

 

  РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора.   

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на Д.О.Ч. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП.

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Д.О.Ч. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №Д198945 от 09.10.2017 год. за нарушението по чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, във връзка с чл.150 от ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

         

                                                                                               2.