Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   342

 

гр. Стара Загора, 24.10.2018 година

 

                          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:          ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                         РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря  Пенка Маринова

и с участието на прокурора  Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия  БОЙКА ТАБАКОВА к.а.н. дело № 337 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

 Образувано е по касационна жалба на Комисия за регулиране на съобщенията против Решение № 371/22.05.2018 г.  по АНД № 875/2018 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 32/19.02.2018 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/. В жалбата са изложени оплаквания за  постановяване на решението в нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 348, ал.1, т.1 от Наказателнопроцесуалния кодекс /НПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът оспорва извода на съда, че при издаване на процесното НП  са допуснати нарушение на чл. 42, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН като не е посочено кога е открит нарушителят и не са описани обстоятелствата, при които е извършено вмененото нарушение. На следващо място счита, че липсват основания за прилагане на чл. 28 ЗАНН.  По подробно изложени съображения е направено искане за отмяна на решението и за постановяване на друго, с което обжалваното НП да бъде потвърдено изцяло.

       Ответникът „Алфа Нет БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Хрищени, ул.“Свобода“ № 38,  чрез пълномощника си адв. М. оспорва касационната жалба и моли съда да остави в сила първоинстанционното решение.

 

       Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, и предлага решението да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.  

 

        Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

    Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

 

        Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

     Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е НП № 32/19.02.2018 г., издадено от Председателя на КРС въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № Б-006/11.01.2018 г., с което на „Алфа Нет БГ” ЕООД с. Хрищени, ЕИК 831642181, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение на чл. 334г, ал. 2 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ във връзка с чл. 4, пар. 1, ал. 1, буква „г“ от Регламент (ЕС)  2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2015г за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза.

     Като административно нарушение е преценено обстоятелството, че на 14.01.2017 г. „Алфа Нет БГ” ЕООД с. Хрищени е сключило с Б.Л.Б.договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги, включващ услугата фиксиран достъп до интернет, като не е осигурило ясно и разбираемо обяснение относно обичайно наличните скорости на изтегляне и качване на услугата  „достъп до интернет чрез фиксирани мрежи“.

     При осъществения контрол за законосъобразност РС Стара Загора приема, че  при издаване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения. Според съда липсата на посочена дата на установяване на нарушението затруднява преценката по чл. 34, ал. 1 ЗАНН.  Изложени са мотиви за допуснато съществено нарушение на императивните разпоредби на чл. 42, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН с оглед непосочването на конкретните факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението, и липсата на преценка на административнонаказващия орган за прилагане на чл. 28 ЗАНН.

 

   Така постановеното решение като краен резултат е в съответствие и при правилно приложение на закона.

   Административнонаказателната отговорност на „Алфа Нет БГ” ЕООД с. Хрищени е ангажирана на основание чл.334г, ал.2 от ЗЕС, предвиждаща наказание имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. за нарушение на чл.4, пар.1, ал.1, б.“г“ от Регламент ЕС/ 2015/2120. Посочената като нарушена норма от регламента предвижда задължение за доставчиците на услуги за достъп до интернет да посочват във всеки договор, който включва услуги за достъп до интернет ясно и разбираемо обяснение относно минималната, обичайно наличната, максималната и рекламираната скорост за изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет в случая на фиксираните мрежи, или очакваната максимална и рекламирана скорост на изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет в случая на мобилните мрежи, както и за начина, по който значителните отклонения от съответните рекламирани скорости за изтегляне и качване биха могли да окажат въздействие върху упражняването на правата на крайните потребители, посочени в член 3, параграф 1.

  С оглед така очертаната нормативна уредба правилен и обоснован се явява изводът на районния съда, че в административнонаказателното производство, предмет на съдебен контрол, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са основание за отмяна на процесното НП. АУАН и НП не съдържат необходимите реквизити, изискуеми съответно от нормите на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Нарушението не е ясно и конкретно описано; обстоятелствата, при които е извършено, не са посочени достатъчно изчерпателно и за привлеченото към отговорност лице не е напълно изяснено при какви обстоятелства е извършено нарушението, за което му е наложена имуществената санкция. В НП е възпроизведен текстът на приетата за нарушена норма без никаква конкретика защо се приема, че сключеният на 14.01.2017 г. договор между Б.Л.Б.и „Алфа Нет БГ” ЕООД с. Хрищени за предоставяне на електронни съобщителни услуги не е с нормативно изискуемото съдържание. Не е обсъден записът на последната страница от договора „Скорост 32 Mbit“ и защо той не се приема за достатъчен за изпълнение на задължението на доставчика, вменено с чл.4, пар.1, ал.1, б.“г“ от Регламент ЕС/ 2015/2120. Изложените в касационната жалба доводи на административнонаказващия орган в насока обосноваване на повдигнатото обвинение от фактическа страна не могат да санират констатирания порок в съдържанието на НП. Такива съображения следва фигурират още в съставения АУАН, за да може привлеченото към отговорност лице да е наясно в какво нарушение е обвинено и да организира защитата си.

Не се споделят обаче останалите мотиви на районния съд за формална незаконосъобразност на НП. Датата на откриване на нарушителя не е предвидена в разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗАНН като задължителен реквизит на НП, поради което няма пречка да бъде извлечена от обстоятелствената му част или доказателствата по преписката. В случая АУАН № Б-006/ 11.01.2018г е съставен в тримесечния срок от откриване на нарушителя, установено с Констативен протокол № 15-АБ-265/ 21.12.2017г., цитиран в обжалваното НП № 32/ 19.02.2018г. Не е изтекъл и едногодишен срок от извършване на нарушението, датата на което е изрично посочена – 14.01.2017г.

Постоянна и непротиворечива е съдебната практика, че липсата на преценка от административнонаказващия орган за маловажност на деянието не представлява съществено процесуално нарушение, тъй като такава проверка е задължително да бъде направена от съда.

                 С оглед изложеното съдът намира, че обжалваното решение като валидно, допустимо и като краен резултат постановено в съответствие със закона следва да бъде оставено в сила.

 

          Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК,  съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 371/ 22.05.2018 г., постановено по АНД № 875/2018 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 32/1 9.02.2018 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.

 

        Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                    

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

                                                                              2.