Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

         343      26.10.2018 година   град Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                         

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                                  Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА     

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар Пенка Маринова   

и с участието на прокурор Румен Арабаджиков 

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 338 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:  

 

             Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

             Образувано е по касационна жалба от Националната агенция за приходите против Решение № 374/ 23.05.2018г., постановено по АНД № 813/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 275554- F306453/ 06.07.2017г., издадено от Началник сектор „Оперативни дейности” Пловдив в Централно управление на НАП.

            В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като неправилен и необоснован направения от районния съд извод, че извършването на вмененото на дружеството „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ нарушение на чл.13, ал.3, т.2 от ДОПК представлява маловажен случай на административно нарушение, съответно че е налице основание за освобождаване от административнонаказателна отговорност при прилагането на чл.28 от ЗАНН. С подробно изложени съображения по наведеното касационно основание е направено искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено Наказателно постановление № 275554- F306453/ 06.07.2017г.. 

Ответникът по касационната жалба - „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ - дружество, учредено съгласно законите на Кралство Нидерландия, чрез процесуалния си представител по делото, в съдебно заседание и в представената писмена защита, оспорва жалбата като недопустима и неоснователна. Твърди че жалбата е подадена от лице без представителна власт, тъй като пълномощното му не изхожда от органа, издал процесното наказателно постановление. Излага подробни съображения че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е приел, че нарушението представлява маловажен случай, като основание за прилагане на чл.28 от ЗАНН. 

 

   Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.     

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

            Производството пред Районен съд - Стара Загора се е развило по жалба на Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ против Наказателно постановление /НП/ № 275554- F306453/ 06.07.2017г., издадено от Началника на сектор „Оперативни дейности” Пловдив в ЦУ на НАП, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение № F306391/ 15.06.2017г., на „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ на основание чл.278б, ал.1 от ДОПК е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв., за нарушение на 13, ал.3, т.2 от ДОПК. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 26.04.2017г. дружеството в качеството си на получател на стока с висок фискален риск „Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно и сухо състояние 20% или повече, но по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар-Изоглюкоза“ с нетно количество 24 900кг, не е изпълнило задължението си да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/ разтоварване на стоката или да осигури присъствието на упълномощен свой представител. В Наказателното постановление е посочено, че при извършен в 7:15ч на 26.04.2017г. фискален контрол на ГКПП „Видин – Дунав мост 2“ водачът на транспортното средство, с което е превозвана стоката е предоставил на органите по приходи ЧМР и търговски документ, съгласно които получател на стоката е „Загорка“ АД. Водачът е декларирал също дата на получаване/разтоварване 26.04.2017г, място на получаване/разтоварване гр. Стара Загора, склад на получателя Загорка, час на получаване/разтоварване – 15:00ч. „Загорка“ АД на 26.04.2017г е подало уведомление да промяна на часа и датата на получаване/разтоварване за 27.04.2017г преди от органите по приходите да бъде установено, че то не е действителния получател по вътреобщностно придобиване. На 27.04.2017г. след пристигане на органите по приходите на мястото на получаване/разтоварване се установява, че „Загорка“ АД е получател по вътрешна доставка с място на изпълнение на територията на страната, осъществена в рамките на фискалния контрол, между „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ и „Загорка“ АД. Тези факти се сочта за приети за установени въз основа на представена фактура № 9184239488 от 26.04.2017г. с дата на доставка 26.04.2017г., издадена от „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ с получател „Загорка“ АД с начислен на отделен ред 20% ДДС в размер на 3374,43 лв. и данъчна основа в размер на 16872,18 лв. Според наказващият орган „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ като лице получател/ купувач на стока с висок фискален риск не е изпълнило задължението си да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/ разтоварване на стоката и не е осигурило присъствието на упълномощен свой представител.

Старозагорският районен съд е приел, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на законово регламентираните процесуални правила и формални изисквания, като въз основа на събраните писмени и гласни доказателства е направил извод, че безспорно е доказано извършването на вмененото на санкционираното лице нарушение на  чл. 13, ал.3, т.2 от ДОПК. По съображения за наличие на предпоставките на чл.28 от ЗАНН е приел, че неправомерно е ангажирана  отговорността на дружеството и е постановил отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно.

 

        Така постановеното решение е правилно като краен резултат.

 

Видно от събраните по делото доказателства, за процесната стока с висок фискален риск е издадена фактура № 42938990/ 27.04.2017г. със страна-доставчик „Agrana Staerke GmbH“, страна-платец „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ и страна-получател „Загорка“ АД. Съгласно протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС, датата на данъчното събитие е 26.04.2017г. При превоза на стоката е извършен фискален контрол на 26.04.2017г в 07:15г като водачът на транспортното средство е представил ЧМР и търговски документ, съгласно които получател е „Загорка“ АД. Водачът е попълнил и декларация-приложение № 1 към чл.13 от Наредба № Н-2 за условията и  реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на РБ и изискванията към фискалните контролни пунктове, в която е посочил за дата и място на получаване/разтоварване 26.04.2017г. в гр. Стара Загора, Загорка, час 15:00. Стоката е доставена на „Загорка“ АД в гр. Стара Загора, като CMR 0149770 от 25.04.2017г. с изпращач унгарското дружество „Хунграна“ и получател - „Загорка” АД е подписана и подпечатана именно от „Загорка“ АД на 26.04.2017г. Получена е в склада на „Загорка“ АД на 26.04.2017г., видно от съставената складова разписка № 5014002032. Издадената от „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ фактура № 9184239488 от 26.04.2017г. с получател „Загорка“ АД е с дата на доставка 26.04.2017г.

При тези фактически установявания не се споделя направения от Старозагорския районен съд извод, че извършването на вмененото на дружеството „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ административно нарушение по чл.278б, ал.1 във вр. с чл.13, ал.3, т.2 от ДОПК, е установено и доказано по несъмнен начин. Субект на това нарушение е получател/купувач на стока с висок фискален риск, който не изпълни задължението си при извършване на фискален контрол върху движението на стока с висок фискален риск да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/ разтоварване на стоката или не осигури присъствието на упълномощен свой представител. От всички посочени по-горе писмени доказателства се установява, че получател на стоката е „Загорка“ АД - нещо повече - и фактически стоката е получена от това дружество. Доколкото административното обвинение към „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ се основава на качеството му на получател на стока с висок фискален риск, то това обвинение се явява фактически и правно необосновано. Фискалният контрол е започнал спрямо „Загорка“ АД, неясно защо обаче е завършен по отношение на „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“. Документите по преписката не сочат извършено разпореждане със стоката – предмет на доставката от посоченото като получател лице ”Загорка” АД  в товарителница CMR 0149770 от 25.04.2017г., представена на фискалния контролен пункт в началото на фискалния контрол, преди приключването на този контрол. Несъмнено проследимостта на движението на стоката по никакъв начин не е възпрепятствано след като при проверката й на декларираното място не са установени отклонения във вида и количеството й.

Следователно извършването на вмененото на дружеството „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“  административно нарушение по чл.278б, ал.1 във вр. с чл.13, ал.3, т.2 от ДОПК не е установено и доказано по несъмнен начин. Обвинението се базира на представената фактура № 9184239488 от 26.04.2017г. с дата на доставка 26.04.2017г., издадена  от „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ с получател „Загорка“ АД, която е неотносима към конкретно повдигнатото обвинение на „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“ в качеството му на получател на стоката. Тя очевидно касае отношения между двете дружества във връзка с вътрешните им договорености, а също така не е и от значение за доказване на конкретно вмененото данъчно нарушение.

По тези съображения съдът намира, че с издаденото НП № 275554- F306453/ 06.07.2017г. от Началник сектор „Оперативни дейности” в ЦУ на НАП, незаконосъобразно е ангажирана отговорността  на дружеството „Хайнекен Глобал Прокюрмънт Б.В.“. Ето защо решението на Районен съд - Стара Загора, с което НП е отменено, е правилно като краен резултат, при което не е необходимо да се обсъждат доводите на касатора за неприложимост на чл.28 от ЗАНН в настоящия случай.

              Тъй като не е налице твърдяното в касационната жалба основание за отмяна, обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, следва да бъде оставено в сила.

              Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И:

 

       ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 374/ 23.05.2018г., постановено по АНД № 813/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 275554-F306453/ 06.07.2017г., издадено от Началник сектор „Оперативни дейности” в ЦУ на НАП.

 

       Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                    

                                                                                         2.