Р Е Ш Е Н И Е

 

336                                        08.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                           МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Албена Ангелова и в присъствието на прокурора Константин Тачев, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №340  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от П.П.С. *** против решение №53/28.05.2018 год., постановено по НАХД №66 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление №17-0327-001029/15.11.2017 год., издадено от Началника на РУ – Раднево.

В касационната жалбата се съдържат оплаквания, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на материалния закон, при непълнота на доказателствата и липса на мотиви относно определени обстоятелства, касаещи приложението на конкретни правни норми досежно търсенето на административнонаказателна отговорност на наказаното лице. Неправилно съдът е приел, че показанията на свидетелите .Г. и Г. са на заинтересовани страни, а тези на актосъставителя не са. Свидетелят Д. /актосъставителя/ е пострадало лице по НОХД №92/2018 год. по описа на Районен съд Раднево. По това дело са дадени и неговите показания, които са известни на решаващият съд, поради което е следвало да се прецени заинтересоваността на неговите показания в съдебното производство, по което е постановено оспореното решение. Неправилно е прието от съдът, че не са налице възражения по съставеният акт за установяване на административно нарушение. Като съществено нарушение на процесуалните правила, намира обстоятелството, че АУАН е съставен на друго място и по друго време. Оспорва се извода на съдът, че актосъставителят е възприел, че водачите на задните седалки са без поставени предпазни колани. В момента на проверката автомобилът е бил спрян, а не в движение. Моли съда да постанови решение, с което да отмени решение №53/28.05.2018 год., постановено по НАХД №66 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево да се постанови друго, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление изцяло.

Ответникът по касация – Началника РУ - Раднево при ОД на МВР – Стара Загора, не изпраща представител и не изразява становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на Районния съд правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД №66/2018 год. на Районен съд Раднево, намира за установено следното:

        Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.

Районен съд – Раднево е потвърдил наказателно постановление №17-0327-001029 от 15.11.2017 год. на Началника на РУ – Раднево, с което на П.П.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. второ от ЗДвП за нарушение на чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП. От фактическа страна е прието, че на 01.11.2017 год. около 00.00 часа в гр. Раднево на ул.”в посока юг-север, управлява собствения си лек автомобил „Фолксваген голф” с рег. №, като превозва пътници, които не изпълняват задължението си по време на движение да ползват обезопасителни колани, с които автомобилът е оборудван.

За да потвърди наказателното постановление, Радневският районен съд приема, че вмененото във вина на П.С. административно нарушение е доказано по безспорен начин, при налагането на административното наказание не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила предвидени в ЗАНН, а установеното неправомерно поведение е подведено под приложимите материалноправни разпоредби. За да достигне до този извод съдът е направил подробен анализ на събраните в хода на производството доказателства и е изложил мотиви по всяко едно от наведените в жалбата оплаквания. Всичко това, го е мотивирало да постанови решение, с което да потвърди обжалваното наказателно постановление.

Жалбата е неоснователна.

При постановяването на своето съдебно решение, въззивният съд се е ръководил от установените по делото факти. В конкретния случай, имайки в предвид показанията на актосъставителя, настоящия съдебен състав намира, че вмененото във вина на С. административно нарушение е установено по безспорен начин.

Неоснователно е оплакването, за неправилното кредитиране на свидетелските показания. Съдът е направил подробен анализ на същите и извел извод за безспорна установеност на мястото на извършване на административното нарушение, като и на неговият извършител. Не може да се възприеме мотивът, че свидетелят Д. е заинтересовано лице и не следва да се кредитират неговите показания. Същият е орган осъществяващ контрол по пътищата относно спазването на правилата за движение, включително поставянето на обезопасителни колани. В съответствие с това е и разпоредбата на  чл.189, ал.2 от ЗДвП, съгласно която редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. В конкретния случай, с оглед на близките отношения между наказаното лице и свидетелите, возещи се на задната седалка, съдът правилно е извел извод за заинтересованост на същите от изхода на спора и не ги е кредитирал.

Твърдяното обстоятелство, че свидетелят Д. е имал качеството на пострадало лице по посоченото НОХД №92/2018 год. е голословно и не е доказано в настоящето производство. Ирелевантно е и обстоятелството какви показания е дал същият в наказателното производство, тъй като са касае за различни производства и показанията по наказателното производство не са приобщени в настоящето производство. В настоящето съдебно производство, са извършени процесуални действия по разпит на свидетели и въз основа на тези свидетелски показания, съдът е извел съответните изводи и е мотивирал решението си.

Изводите на съдът за липса на възражения при съставянето на АУАН съответства на събраните по делото доказателства. Видно от представеното копие на същият, не са налице вписани в акта възражения по отношение на вмененото административно нарушение на С.. Такива писмени са депозирани на следващият ден след връчването на АУАН. Едва в него се твърди, че коланите са били сложени, но при поискването на документи от страна на проверяващият същите са били свалени. Възражението е разгледано от наказващият орган, който обаче не е приел същото за основателно и е издал наказателното постановление. Това е отразено и в оспореното наказателно постановление, като е прието и че не се касае за маловажно нарушение. При така наличните доказателства, съдът намира за правилен извода на районният съд за липса на допуснати съществени процесуални нарушения при реализирането на административнонаказателната отговорност на касаторката.

Неоснователно е и възражението, че представлява съществено процесуално нарушение съставянето на АУАН на друго място, различно от мястото на проверката. На първо място това не е установено по делото, като няма каквото и да е било доказателство в тази насока, включително и от събраните свидетелски показания - актосъставителят, свидетелят по съставянето на акта, както и на очевидците Г.Г. и В.Г.. На второ място, дори и това да е така, същото не представлява съществено процесуално нарушение, което да е довело до накърняване на правото на защита на наказаното лице. Актът е съставен в нейно присъствие, връчен е екземпляр от него, за което се е разписала собственоръчно, депозирала е допълнително писмени възражения, които са били обсъдени при издаването на наказателното постановление. По този начин е осигурено пълноценното участие в развилото се административнонаказателно производство и не е накърнено правото й на защита.

Неоснователно е касационното оплакване, че в момента на проверката автомобилът е бил спрян. В нито един момент не е бил спорен факта, че автомобилът е бил управляван от С. и е бил спрян за проверка. Абсурдно би звучало, проверката да се извършва в движение на автомобила, без същият да е установен на място.

По тези съображения касационният състав на Административен съд Стара Загора намира, че решение №53/28.05.2018 год., постановено по НАХД №66 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево, е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предложение първо от АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №53/28.05.2018 год., постановено по НАХД №66 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                         

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                          2.