Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

332                                                   26.10.2018 г.                                    гр. Стара Загора

    

   В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

       

 

 Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                 Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                                   Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                         ИРЕНА ЯНКОВА   

при секретаря Албена Ангелова        

и с участието на прокурора Константин Тачев     

като разгледа докладваното от  съдия ГАЛИНА ДИНКОВА КАН дело № 341 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на ОД на МВР Стара Загора против Решение № 181 от 18.05.2018г., постановено по АНД № 351/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1527494, издаден на 09.03.2017г. от ОД на МВР Стара Загора, с наложено на Й.Г.Б. административно наказание глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 189, ал. 4, вр. Чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на съдебното решение по съображения за постановяване му при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1  НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът оспорва извода на съда за недоказаност на административното обвинение с подробно изложени правни доводи за съобразяване на електронния фиш с изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН и моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него се постанови друго, с което издадения електронен фиш да се потвърди.

Ответникът по касационната жалба –  Й. Ганев Б. не взема становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение като валидно, допустимо и правилно, да бъде потвърдено.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна, за които съдебният акт се явява неблагоприятен, с оглед на което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Казанлък се е развило по жалба на Й.Г.Б.,  против Решение № 181 от 18.05.2018г., постановено по АНД № 351/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1527494, издаден на 09.03.2017г. от ОД на МВР Стара Загора, с който на Й.Г.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП за това че на 09.03.2017г. в 14:53 часа в път I-5 км 213+4, разклон с. Ягода общ. Мъглиж управлява в посока юг-север при ограничение от 60 км/ч, въведено с пътен знак В26, разположен южно  на 150 м, заснето с мобилна радарна система TFR1-М и отчетен километров толеранс от 3 с МПС Фолксваген транспортер, регистрационен номер СТ 1281 ВН при разрешена стойност на скоростта от 60 км/ч, установена стойност на скоростта 77 км/ч е управлявал МПС с превишена стойност на скоростта 17 км/ч.

За да отмени електронния фиш РС Казанлък е проверил съответствието на мястото на нарушението с мястото на контрол и посоката на движение на проверяваните моторни превозни средства, при което е установил, че според протокола за използване на АТСС №*******на контрол са подложени  приближаващите МПС, които се движат от север на юг, като скоростта им се измерва на път І-5, км.213 +400, което е видно и от схемата за мястото на измерване. Освен това е приел, че снимковия материал за обозначаване на мястото на контрол сочи друг час на нарушението -14.25ч, вместо 14.53ч. Въз основа на установеното противоречие за обстоятелствата по извършване на нарушението е извел фактически довод за недоказаност на административното обвинение и правен за незаконосъобразен на наложеното административно наказание.

Обжалваното решение е постановено в съответствие и при правилно приложение на материалния закон.

Изводите на въззивния съд са обосновани, тъй като действително в протокола за използвано АТСС е посочена посока север – юг, а в ЕФ посоката на движение е обратно юг-север, като мястото на контрол е същият път и километър, но метража е различен +400, а не + 4, което означава, че скоростта на автомобила не е измерена на посоченото в електронния фиш място. Часа на измерване по вещественото доказателствено средство изготвено посредством АТСС е съответен на времето на извършване на нарушението, като съда е допуснал фактическа грешка с началото на контрола, който е 14.25ч и по протокола и по снимката на пътния знак, обозначаващ мястото на проверка на скоростта. Протокола удостоверява, че на посочените в ЕФ дата, час и място е извършена проверка на скоростта, посредством АТСС по правилата на ЗДвП, поради което посочените други пространствени предели на техническия контрол сочат на липса на доказателства относно мястото и момента на управление на МПС с превишена скорост. Мястото на нарушението не е конкретизирано от приложеното веществено доказателствено средство – снимка на номера на МПС-во, на часа и скоростта на движение, поради което вярното описание спрямо пространството на съставомерните факти се проверява от официалните документи, какъвто е протокола, задължаващ съда с материалната си доказателствена сила да приеме, че посоченото в електронния фиш не отговаря на обективната действителност.

С оглед на изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено при спазване на съдопроизводствените правила и в съответствие и при правилно приложение на закона, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр. първо АПК съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 181 от 18.05.2018г., постановено по АНД № 351/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.       

              

                                                                                                      2.