Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    344

 

     гр. Стара Загора, **.10. 2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

Ч                                                                                                                                        Членове:         ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря Пенка Маринова

и с участието на прокурора  Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия  ИРЕНА ЯНКОВА к.а.н. дело № 342 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба на Районно Управление Казанлък при  Областна дирекция на МВР Стара Загора чрез процесуалния й представител юрисконсулт С.Р.против Решение № 200/05.06.2018 г. по АНД № 424/2018 г. на Районен съд Казанлък,  в частта, с която е отменено Наказателно постановление /НП/ № **-0284-002140/02.08.20** г.,  издадено от Началник група към  ОД на МВР Стара Загора РУ Казанлък срещу О.Ф. ***«К.М.Л.№**. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуални правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Според касатора, въпреки че няма легална дефиница на понятието „дрифт”, ответникът е извършил действия, които са в противоречие със задължението на водачите да използват пътищата за обществено ползване по предназначението им. По изложените съображения  е направено искане за отмяна на решението и за постановяване на  друго, с което да бъде потвърдено  НП като законосъобразно.

 

Ответникът по касационната жалба О.Ф.Ф. – редовно призована за съдебно заседание,  не се явява , не се представлява и не взема становище по подаданета касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна и предлага решението да бъде потвърдено като законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

          

           Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

 Предмет на съдебен контрол пред Районен съд – Казанлък е Наказателно постановление  № **-0284-002140/02.08.20** г.,  издадено от Началник група към  ОД на МВР Стара Загора РУ Казанлък въз основа на АУАН  №2140/25.07.20** г. с което на О.Ф. *** са наложени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   административни наказания, а именно – глоба в размер на 3000 лв. и  лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за извършено нарушение на чл. 104б, т. 2 от Закона за движението по пътищата; глоба в размер на 100 лв. за извършено нарушение на чл. 6,т.1 оот ЗДвП и глоба в размер на 50 лв. за извършено нарушение на чл. 137А,а.1  от същия закон. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че на 25.07.20** г. около 12,55 ч в гр. Казанлък, бул. „А.Б., в посока запад- изток, Ф. управлява лек автомобил „М.” с рег. №  СТ *****,  собственост на Р.Ф.Ф.като водачът минава на червен светофар на светофарна уредба, работеща на нормален режим и предприема маневра завой на лялоц При извършване на завой наляво подава рязко газ на автомобила , като задната му част поднася и създава предпоставки за ПТП с л.а. „А.” с рег. № СТ ****

При осъществения контрол за законосъобразност Районен съд Казанлък Загора е отменил НП по т. 3 от същотот. За да отмени НП в частта относно наложеното в пункт 3 наказание, съдът е приел, че са допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на АУАН и НП в тази част.  Изложени са мотиви за липса на яснота относно обстоятелството в какво точно се е изразявало конкретното движение на автомобила, за да бъде то квалифицирано като дрифт.  На следващо място според съда е недопустимо да бъде налагана санкция за нарушение, което законодателят не е издигнал в санкционен състав. По изложените мотиви съдът е обосновал извод за незаконосъобразност на НП в тази му част и е отменил наложената глоба.

      

 

Касационният състав на Старозагорския административен съд намира, че така постановеното решение е правилно.

 

Отговорността на О.Ф. по т.3 от НП се основава на допуснато нарушение на законово регламентираната в чл.104б, т.2 от ЗДвП забрана водачът на МПС да използва пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. От фактическа страна извършването на вмененото на санкционираното лице нарушение е обосновано с констатацията, че на 25.07.20** г. около 12,55 ч в гр. Казанлък, бул. „А.Б., в посока запад- изток, Ф. управлява лек автомобил „М.” с рег. №  СТ *****,  собственост на Р.Ф.Ф.като водачът минава на червен светофар на светофарна уредба, работеща на нормален режим и предприема маневра завой на лялоц При извършване на завой наляво подава рязко газ на автомобила , като задната му част поднася и създава предпоставки за ПТП с л.а. „А.” с рег. № СТ **** /. В тежест на наказващия орган е да установи и докаже при условията на пълно главно доказване наличието на всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства, които обуславят административнонаказателната отговорност. В случая приетото от наказващия орган, че описаното в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП поведение сочи на „използване на пътя за други цели, а не по предназначение” от водача на МПС, е фактически и доказателствено необосновано. Завиването на ляво и подаването рязко на газ не представлява противоправно поведение. Никакви други фактически обстоятелства не са изложени относно осъществяване на състава на административното нарушение по чл.104б, т.2 от ЗДвП. А събраните във въззивното съдебно производство гласни доказателства са индиция, че в конкретния случай отклоняването на автомобила от посоката му на движение е резултат от пътните условия и състоянието на пътната настилка. Поради това несъстоятелно се явява твърдението на касатора, че липсват данни пътната настилка да е била мокра или да е имало други препятствия, които да доведат до завъртане на автомобила в района на кръстовището. При така установеното по делото правилен е изводът на районния съд, че обвинителната теза е неясна и не съответства на предвидените в закона деяния, съставляващи административни нарушения.

 

По т.3 от обжалваното НП административното обвинение също е недоказано. Освен, че в АУАН и НП не се съдържат данни за основанието, на което е спряно от движение управляваното от Георги Бойчев МПС, такива липсват и в административнонаказателната преписка, не са представени и в хода на производството пред районния съд. Ако за целите на съставяне на АУАН е достатъчно извършване на  „справка в дежурната част” /което дори не е отразено в акта, а се установява от свидетелските показания/, то за законосъобразността на НП е необходимо ангажиране на доказателства относно съществуването на конкретно правно основание за спиране на автомобила от движение като един от елементите от обективна страна от състава на нарушението по 5, ал.3, т.2 от ЗДвП. В случая това се налага и поради факта, че на автомобила е извършен технически преглед на 06.04.20**г /датата на вмененото нарушение/, а преминаването на технически преглед е изискуемо условие за пускането му в движение съгласно приложимата Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях. Представените с касационната жалба доказателства не могат да бъдат взети предвид поради забраната за нови фактически установявания в касационното производство, при което преценката за прилагането на материалния закон се прави въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. Освен това те не могат да санират липсващата фактическа обосновка в НП.

 

Касационното основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК за отмяна на обжалваното съдебно решение е посочено бланкетно – не са релевирани каквито и да е било допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по см. на чл.348, ал.3 от НПК. При формиране на вътрешното убеждение, фактическите и правните изводи, не са установени порочни действия на въззивния съд, съотв. не са констатирани порочни съдопроизводствени действия при разглеждане на делото и постановяване на съдебното решение.

 

         С оглед на изложените съображения съдът намира че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено при спазване на съдопроизводствените правила и в съответствие със закона, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

  

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200/05.06.2018 г., постановено по АНД № 424/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък,  в частта, с която е отменена т.3 от Наказателно постановление **-0284-002140/02.08.20** г.,  издадено от Началник група към  ОД на МВР Стара Загора РУ Казанлък.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.       

      

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                            2.