Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

400                                              07.11.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                   

                                                                            Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА   

                                                                                                                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Пенка Маринова      

и с участието на прокурора Константин Тачев     

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №343 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  Образувано е по касационна жалба на И.Л.П.  против Решение №220 от 14.06.2018г., постановено по АНД №441/2018г. по описа на районен съд Казанлък, с която е потвърден Електронен фиш Серия К №1228531 издаден от ОД МВР Стара Загора с наложена на касатора глоба в размер на 300лв. на основание чл. 182 ал.2 т.6 от ЗДвП за това, че на 21.04.2016г. в 15.41 часа в община Стара Загора, път І-5км.213+400 разклон – с. Ягода,  община Мъглиж управлява със скорост от 111 км/ч, в посока юг-север при ограничение от 60км/ч, въведено с пътен знак „В-26“, разположен южно на 220м, заснето със мобилна радарна система TFR1-M и отчетен километров толеранс от 3 км., МПС О. с рег. номер ****, извършено нарушение за скорост установено и заснето с АТС №572. Собственик, на когото е регистрирано МПС И.Л.П.. 

За да потвърди електронния фиш РС Казанлък е приел, че всички изисквания на специалните разпоредби на чл.189 от ЗДвП са изпълнени, поради което не е налице основание за неговата отмяна. Позовал се е конкретно на годността на вещественото доказателствено средство, изготвено посредством мобилна АТСС, както и на събраните по делото приложение за мястото на нарушението, данни за собствеността, протокол за използване на АТСС №572 от 21.04.2016г., снимка на поставения пътен знак Е24, схема за мястото на контрол на скоростта, удостоверение за одобрен тип средство за измерване, протоколи за проверка на БИМ и Лаборатория за проверка на радарни скоростомери и анализатори за алкохол в дъха, Заповед №8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи за определяне на длъжностни лица от МВР да издават фишове за налагане на глоби, да съставят АУАН, да издават наказателни постановления и да осъществяват контролна дейност по ЗДвП на основание чл.189 ал.1 и ал.12 от ЗДвП и отговор от ТИНЕЛ Електроникс ООД до Директор ГДОП при МВР София относно предназначението на мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движението, според което контролния орган няма никаква възможност умишлено или по невнимание да променя или да влияе върху измерването, регистрирането и записа на нарушенията, установени и заснети от TFR1-M. Ролята му се свежда до позициониране или придвижване на патрулния автомобил в определения участък от пътя, насочване на системата към обектите или участъците за наблюдение, въвеждане на работни параметри и на ограниченията на скоростта.  

В жалбата се съдържат оплаквания за необоснованост на съдебното решение - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН и за допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като в мотивите не се съдържа отговор на възраженията, наведени с въззивната жалба, и защото не са събрани Технически правила за експлоатация на мобилната система, не са призовани полицейските служители, осъществили контрола, за да бъдат разпитани относно спазването на тези правила за работа. Нарушено е изискването на чл. 165 ал.2 т.8 от ЗДвП мястото за контрол да бъде обозначено, чрез пътен знак, да бъде оповестено на интернет страницата на МВР или чрез средствата за масово осведомяване. Във въззивната жалба е възразено, че липсват доказателства за обозначаване на мястото на осъществен видеоконтрол. По делото не е изяснено мястото на нарушението, тъй като не става ясно как отразената координатна система в снимковия материал е приложена към конкретното местоположение на път І-5, км.213 +400, с. Ягода, община Мъглиж. Описанието на нарушението също не съответства на чл.189 ал.4 от ЗДвП, тъй като  липсва посоката, в която се е движил лекия автомобил заснет на фотоклипа.

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Стара Загора не се представлява и не представя писмен отговор против касационната жалба. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата. Предлага съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна.   

От изброените по-горе писмени доказателствени средства се установява, че липсва нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл.348 ал.1 т.2 от НПК, тъй като са приети като доказателства всички изискуеми по Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. официални документи за удостоверяване спазването на правилата за използване на АТСС. Проверката е започнала в 13.45, като в 13.44 е поставен пътен знак Е24, видно от часа и датата на изготвената за този знак снимка, на която е видно и мястото на осъществен контрол след знака. Вижда се полицейския автомобил спрял под моста и осъществяващ контрол на движението в посока юг-север. Налице е пълно съответствие между съдържанието на протокола за използване на Автоматизираната система за видеоконтрол и вещественото доказателствено средство, изготвено  посредством годната за употреба АТСС досежно посоката на контрол, номера на клипа, който е последен и номера на радара. Видно е от вещественото доказателствено средство, че в радара са въведени ограничението на скоростта и работните параметри, и е насочен към приближаващите от юг автомобили. Относно координатите на мястото има изготвена графична част, посредством същата АТСС, сочеща точното място на измерване на скоростта т.е. на нарушението. При оспорване верността на данните за РС Казанлък би възникнало задължение за допускане на техническа експертиза, но във въззивната жалба е поискано да се провери спазването на техническите правила за работа, които са изяснени от писмото на ТИНЕЛ Електроникс ООД от една страна, а от друга, правилата за работа се удостоверяват, чрез протокола за използване на АТСС, който е наличен по делото, подписан и има качеството на официален документ с обвързваща съда материална доказателствена сила. Предвид събирането на всички документи по преписката, установяващи спазването на реда за изготвяне на вещественото доказателствено средство и след проверка на съдържанието на Електронния фиш се установява, че същото отговаря на изискванията на чл. 189 ал.4 от ЗДвП. Водим от горното и на основание чл.221 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №220/14.06.2018г.,постановено по АНД №441/2018г. по описа на Казанлъшки районен съд.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                                                                        ЧЛЕНОВЕ 1.

 

 

                                                                                                                      2.