Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   345

 

       гр. Стара Загора, 26.10.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:        ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                                                                                                    РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря  Пенка Маринова

и с участието на прокурора  Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 344 по описа  за 2018г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

  Образувано е по касационна жалба на И.С.С. *** против Решение № 173 /15.05.2018 г. по АНД № 335/ 2018 г. по описа на Районен съд  Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-0284-003745/ 10.10.2017 г.,  издадено от Началник РУ-Казанлък при ОД МВР Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на решението в нарушение на материалния закон и процесуалните правила -  касационни основания по чл. 348, ал.1, т. 1 и т.2 от НПК във вр. с  чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.  Касаторът оспорва извода на съда, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Според него не са изследвани в цялост всички релевантни за спора факти и обстоятелства, не са обсъдени доводите му за незаконосъобразност на НП, поради което е постановен неправилен съдебен акт. Въз основа на подробно изложени в касационната жалба съображения за формална и материална незаконосъобразност на НП е направено  искане за отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго по същество, с което да бъде отменено издаденото НП като незаконосъобразно.

 

Ответникът по касационната жалба – РУ-Казанлък при Областна дирекция на МВР Стара Загора, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, и е процесуално допустима.

          

           Разгледана по същество, се явява основателна.

 

  Предмет на съдебен контрол пред Районен съд – Казанлък е НП № 17-0284-003745/ 10.10.2017 г.,  издадено от Началник РУ-Казанлък при ОД МВР Стара Загора въз основа на АУАН Серия Г  бл. № 060727/ 16.04.2017 г., с което на И.С.С. ***, на основание чл. 638, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че на 16.04.2017г в 14720ч ч в гр.Гурково на ул.Прохода, в посока изток-запад управлява специален автомобил „Фиат Дукато” с рег. № ******, собственост на В.И.С.,  като няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” по време на проверката. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховане.

 

          При проверката на законосъобразността на НП Районен съд Казанлък приема, че от събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин извършване на вмененото нарушение от И.С.. Изключително подробно е разгледал и обсъдил оплакванията на санкционираното лице за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административоннаказателното производство – блед екземпляр на АУАН, от който не може да се установи идентичност с отразеното в НП; противоречие между словесното описание на нарушението и цифровото отразяване; антидатиране на НП; налагане на наказанието по несъществуващ законов текст – чл.638, ал.3 от ЗДвП; маловажност на деянието. Макар основано на погрешно посочена норма, намира наказанието за законосъобразно определено при спазване на чл.27 от ЗАНН. По тези съображения  е обоснован извод за заканосъобразност на постановлението и то е потвърдено.

 

          Решението е постановено при неправилно приложение на закона.

 

     Осъществяваният от районния съд контрол за законосъобразност на едно НП обхваща спазването на процесуалните правила при издаването му, наличието на отклонения при приложението на материалния закон и доказаността на обвинението. В касационното производство административният съд по силата на чл.218 от АПК, към който препраща разпоредбата на чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН,  следи служебно за съответствието на постановения от районния съд акт с изискванията на материалния закон, т.е дали изложената в решението преценка за формална и материална изрядност на обжалваното НП е правилно формирана.

Настоящият касационен състав споделя всички доводи на районния съд относно липсата на допуснати процесуални нарушение при издаване на НП с изключение на извода му, че посочването на чл.638, ал.3 от ЗДвП като основание за налагане на наказанието е в резултат на техническа грешка, която не опорочава НП. Действително в НП № 17-0284-003745/ 10.10.2017 г за нарушена е посочена нормата на чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/, която по принцип съдържа и наказанието за извършеното нарушение. Санкционната норма обаче в мотивите и диспозитива на НП е отразена като чл.638, ал.3 от ЗДвП – абревиатура на Закона за движение по пътищата.

 В санкционните производства, каквото е това по ЗАНН, е необходимо съдържанието на актовете да е ясно и пълно, за да могат да породят правните си последици. Наказателните постановления са актове на правораздаване и следователно имат статута на присъда по НПК, докато с АУАН на конкретно лице се вменява извършването на конкретно административно нарушение и същите имат характера на постановление за привличане на обвиняем. Поради това тези актове не могат да бъдат променяни, допълвани, допълнително мотивирани и др., нито пък е допустимо санкционираното лице или съдът да извлича по тълкувателен път законово определените им реквизити, в частност датата на извършване на нарушението. В този смисъл, докато в АПК (чл. 62, ал. 2) е предвидена възможност за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, то в НПК, който на основание чл.84 от ЗАНН е субсидиарно приложим в административнонаказателното производство, такава възможност за поправка на очевидни фактически грешки не е предвидена. По този въпрос е формирана константна съдебна практика.

Ето защо, след като в НП е посочена като санкционна норма несъществуваща такава е допуснато съществено процесуално нарушение. Правната квалификация на нарушението следва да е ясно посочена и не може да се извлича по тълкувателен път, тъй като в противен случай се нарушава правото на защита на санкционираното лице, което е лишено от възможността да разбере, за какво точно нарушение е наказано. Задължение на административнонаказващия орган е да конкрети­зи­ра точно и изчерпателно текстове­те от закона, които са нарушени и които предвиждат наказание за нарушението, което в настоящия случай не е направено.

Така констатираният процесуален порок на обжалваното НП е неотстраним в съдебната фаза на процеса и като такъв представлява абсолютно основание за отмяна на санкционния акт като незаконосъобразен.

 

 С оглед изложеното Старозагорският административен съд приема за неправилни съображенията на районния съд, мотивирали направения извод за  формална законосъобразност на издаденото НП. Обжалваното решение се явява постановено в нарушение на закона и следва да бъде отменено. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отмени НП № 17-0284-003745/ 10.10.2017 г.,  издадено от Началник РУ-Казанлък при ОД МВР Стара Загора като незаконосъобразно.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

  ОТМЕНЯ Решение № 173/ 15.05.2018 г. по АНД № 335/2018 г. по описа на Районен съд  Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

 

  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0284-003745/ 10.10.2017 г,  издадено от Началник РУ-Казанлък при ОД МВР Стара Загора, с което на И.С.С. ЕГН ********** *** на основание чл. 638, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв , като незаконосъобразно.

 

    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                   

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

                

                                                                              2.