Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

401                                                  08.11.2018 г.                                  гр. Стара Загора

     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                   

                                                                            Председател: ДАРИНА ДРАГНЕВА   

                                                                                                                                                                              Членове: РАЙНА ТОДОРОВА      

                                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ   

при секретаря Пенка Маринова      

и с участието на прокурора Константин Тачев     

като разгледа докладваното от  съдия  Дарина Драгнева КАН дело №345 по описа за 2018 год, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  Образувано е по касационна жалба на А.Е.Г. против Решение №27/12.06.2018г., постановено по АНД №120/2018г. по описа на районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление №18-1228-000564/08.02.2018г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Стара Загора с наложени на касатора административни наказания „глоба“ в размер на 50лв. на основание чл.183 ал.4 т.7 предл. второ от ЗДвП  и „глоба“ в размер на 20лв. на основание чл. 185 от ЗДвП за това, че на 27.01.2018г. в 10.58ч, в община Братя Даскалови на път Автомагистрала №А-1 км.167+500 на пътен възел с АМ „Марица“ в посока запад управлява лек автомобил Ф.Г.с рег. №**** като превозва пътник без поставен обезопасителен колан / нарушение на чл. 183 ал.4 т.7 от ЗДвП/ и управлява МПС без включени светлини / нарушение на чл.70 ал.3 от ЗДвП/.

За да потвърди наказателното постановление РС Чирпан е приел, че съдържанието му съответства на изискванията на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, спазени са сроковете по чл.34 от ЗАНН за образуване на административно наказателно производство и налагане на административно наказание, а повдигнатото административно обвинение се установява от АУАН №Д577811/27.01.2018г., чиито констатации не са оборени, а потвърдени от събраните гласни доказателствени средства. Приел е за съответна на материалния закон преценката на АНО, че нарушенията на представляват маловажен случай въз основа на представена справка за нарушител, от която е видно, че водача е санкциониран за нарушения на ЗДвП от една страна, а от друга не са установени смекчаващи вината му обстоятелства.

С касационната жалба се оспорва извода на съда за липса на основание за приложение на чл.28 от ЗАНН към двата установени случая на административни нарушения на Закона за движение по пътищата с доводи, че спрямо водача не са налагани административни наказания по този ред, както и не са образувани административни преписки за извършени други нарушения от административен характер. В този смисъл съдът неправилно приел, че липсват смекчаващи вината обстоятелства, поради извършено предходно нарушение на ЗДвП, тъй като към момента на извършването му водача е бил непълнолетен. По тези доводи иска от съда да бъде отменено въззивното съдебно решение и да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление изцяло. 

Ответника –ОД на МВР Стара Загора не се представлява и не представя писмен отговор в законоустановения срок.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата. Предлага съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна.   

От представената справка за нарушител се установява, че на 31.08.2015г. касатора е извършил нарушение по чл.177 ал.1 т.2 предл. първо вр. с чл.150 от Закона за движение по пътищата – управление на моторно превозно средство от неправоспособен водач, за което му е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. с НП №15.0271-000425/09.09.2015г., което е влязло в сила към момента на извършване на процесното нарушение, към която дата не е изтекла и абсолютната погасителна давност. Възрастта на нарушителя към момента на извършване на предходното административно нарушение на ЗДвП няма правно значение по аргумент от чл.18 от ЗАНН, забраняваща кумулирането на административни наказания. Следователно и предвид характера и тежестта на предходното административно нарушение – управление на моторно превозно средство от неправоспособен водач, правилно АНО и РС Чирпан са приели, че липсват предпоставките на чл.28 от ЗАНН. Конкретните две нарушения на правилата за движение по пътищата не разкриват по-ниска степен на обществена опасност от други случаи на неспазване на задълженията за возене на пътници с поставен обезопасителен колан и за включени светлини на управляваното моторно превозно средство. Нарушените правила охраняват живота и здравето на пътниците и на останалите участници в движението, няма наведени фактически основания във въззивната и в касационната жалба за причините, довели до извършване на конкретните административни деяния. Следователно няма фактическа обстановка, изложена и подкрепена с доказателства от страна на наказаното лице, въз основа на която да се приеме, че случая разкрива по-ниска степен на обществена опасност поради отношението на дееца към извършеното или поради липсата на опасност за останалите участници в движението. Нарушението е типично за вида си, абсолютна погасителна давност за предходното нарушение не е изтекла към момента на извършване на процесните административни деяние, наказуеми по същия закон и не на последно място липсата на посочени от страна на водача доказателства за изтърпяване на наложеното наказание с влязлото в сила наказателно постановление, сочат на липса на основания за приложение на чл.28 от ЗАНН. Предвид изложената аргументация без правно основание е оплакването за противоречие между правното и фактическото обвинение, а като е достигнал до същия извод въззивния съд е постановил съответно на материалния закон решение за потвърждаване на наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл.221 от АПК, Старозагорският административен съд

Р     Е     Ш     И     :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №27/12.06.2018г.,постановено по АНД №120/2018г. по описа на районен съд Чирпан.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                                                                                        ЧЛЕНОВЕ 1.

 

 

                                                                                                                      2.