Р Е Ш Е Н И Е

 

368                                        22.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ Р.

                       

при секретаря Стефка Христова и в присъствието на прокурора Константин Тачев, като разгледа докладваното от Михаил Р. КАН дело №353  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Б.Н.Г. *** против Решение №421 от 14.06.2018 год., постановено по АНД №1056/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ №109/15.02.2018 год. на Заместник Кмета на община Стара Загора като наложеното на касатора административно наказание по чл.29, ал.1 вр. с чл.7, ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора е намалено от 2000.00 лв. на 500.00 лв. Административното наказание е наложено на Б.Н.Г. за това, че в качеството си на управител на ресторант „Чифлика ІІ“, гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики“№157, е допуснала заведението да работи след 23.00 ч., с клиенти на 28.12.2017 год.,  без надлежно издадено разрешение от община Стара Загора. С деянието е нарушила чл.7, ал.2 от Наредбата за обществения ред, според която разпоредба разрешение за удължено работно време на обекти се издава от Кмета на община Стара Загора или упълномощено от него лице за срок от една година. Наказанието е наложено на основание чл.2,9 ал.1 от същата Наредба – за нарушаване на наредбата се налагат глоби в размер до 5000.00 лв.

За да измени наказателното постановление Районен съд Стара Загора е отхвърлил доводите за несъставомерност на деянието по чл.7, ал.2 от Наредбата, като е приел, че факта на работа на заведението след 23.00 часа без разрешение за удължено работно време не представлява нарушаване на правилото на чл.7, ал.1 от същата Наредба, според която заведенията за хранене и развлечение имат работно време от 07.00 ч. до 23.00 часа. Според въззивния съд работа на заведението за хранене след 23.00 часа без да е реализирана предвидената в чл.7, ал.2 от Наредбата възможност за придобиване на право на това правилно е квалифицирано от АНО. Въз основа на факта, че се касае за първо нарушение  и липсват отегчаващи вината факти съдът е преценил, че тежестта на нарушението съответства на глоба близка до минималния размер, предвиден в Наредбата.

С касационната жалба се иска от съда да приеме, че въззивното съдебно решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон като се излагат подробни съображения в подкрепа на това касационно основание. Иска от съда да бъде  отменено въззивното съдебно решение и вместо него да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответника Община Стара Загора в писмено становище поддържа доводи за неоснователност на касационната жалба.

Представителя на окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за основателност на касационната жалба и предлага на съда да отмени въззивното съдебно решение и да отмени обжалваното наказателно постановление.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледани по същество, се явява  основателна, поради следното:

Разпоредбата на чл.7, ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора е материално правна и посочва компетентния административен орган, който може да издаде разрешение за удължено работно време. Разпоредбата не съдържа правило за поведение със субект наказаното в случая лице. Тази норма не може да бъде нарушена нито от търговеца, който стопанисва заведението, нито от неговите служители. Правилото за поведение, което в случая е нарушено е въведено с разпоредбата на чл.7а ал.6 от същата Наредба, която забранява работа след 23.00 часа на заведенията за хранене и развлечение, освен ако имат съответното разрешение по чл.7, ал.2 от подзаконовия нормативен акт. Нормата на чл.7а, ал.6 от Наредбата визира и задължените субекти за спазване на забраната. Разпоредбата на чл.7, ал.1 от Наредбата спрямо която въззивния съд е извършвал проверка за правна квалификация в отговор на въведените с жалбата оплаквания, определя работното време на заведенията за хранене и развлечение, което би могло да бъде нарушено само от субектите, които ги стопанисват  и в това си качество определят работното им време. Нормата на чл.7, ал.1 от Наредбата не забранява изрично работа, извън посочените времеви предели от денонощието, но предвид императивното определяне на възможното работно време, би могла да бъде нарушена, но ако липсваше възможност за удължено работно време и  изричната забрана на чл.7а, ал.6 от същия подзаконов нормативен акт. Обвинението за работа след установеното в чл.7, ал.1 от Наредбата работно време без разрешение за по чл.7, ал.2 сочи на осъществяване състава на чл.7а, ал.6 от Наредбата, което се санкционира от общата административно наказателна разпоредба на чл.29, ал.1 от Наредбата.

Като е достигнал до извод за съответна на фактическото обвинение правна квалификация Районен съд Стара Загора е постановил решение в разрез с нормата на чл.57, ал. 1, т.5 от ЗАНН, което следва да бъде отменено и да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

         Водим от горното и на основание чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

         ОТМЕНЯ Решение №421/14.06.2018 год., постановено по АНД №1056 по описа на Районен съд Стара Загора за 2018 год. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №109/15.02.2018 год. издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                  

                                                                      ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                                                                      2.