Р Е Ш Е Н И Е

 

335                                        17.10.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                           МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Албена Ангелова и в присъствието на прокурора Константин Тачев, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №355  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК вр.  с чл.63 ал.2 от ЗАНН, образувано по касационната жалба на „Граунд 2011“ЕООД, представлявано от управителя Т.А.Т., чрез пълномощника си по делото адв. М.Ф. против Решение №396/04.06.2018 год., постановено по АНД №142 по описа за 2018 год. на Старозагорския районен съд. С решението е потвърдено наказателно постановление №F362196/19.12.2017 год. издадено от Директора на офис за обслужване град Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на касатора е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв. на основание чл.179, ал.1, предл. първо от ЗДДС за нарушение на чл.125, ал.3 от ЗДДС.

В касационната жалба на „Граунд 2011“ЕООД се съдържат оплаквания, че решението е неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. При съставянето на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, като същият е съставен в негово отсъствие. Не споделя извода на районният съд, че с връчването на екземпляр от същия на касатора му е гарантирано правото на защита и съставянето в негово отсъствие не е съществено процесуално нарушение. Според касатора, извършеното административно нарушение не е доказано по безспорен начин, а неправилно не е възприето от съда искането му за приложението на чл.28 от ЗАНН. Счита също така, че неоснователно не са възприети възраженията относно не посочването на всички факти и обстоятелства относно извършеното административно нарушение. Налице е противоречие в показанията на двамата свидетели относно датата на установяване на нарушението. Същата е от съществено значение за спазването на сроковете по чл.34 от ЗАНН. Не е ясно защо е прието, че за периода 07.08.2017 год. – 31.08.2017 год. е възникнало  задължението за подаването на справка декларация. Регистрирането му по ЗДДС е станало служебно и същият не е знаел, за това обстоятелство. Връчването на акта за регистрация е станало по чл.32 от ДОПК, но не  е спазена процедурата предвидена в закона, тъй като липсват два протокола през най-малко седем дена, което да обоснове предприемането на действия по връчване чрез прилагане към досието на фирмата. Налице е несъответствие между посочената в АУАН и наказателното постановление нарушена разпоредба и фактическото описание на нарушението. Направено е искане за отмяна на решението и отмяна на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответника – ТД на НАП Пловдив, не изпраща представител и не изразява становище по подадената касационна жалба.

Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на подадената касационно жалба и счита оспореното съдебно решение за правилно и законосъобразно.  

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Производството пред Районният съд Стара Загора е образувано по жалба от „Граунд 2011“ЕООД от гр. Стара Загора против наказателно постановление F362196/19.12.2017 год. издадено от Директора на офис за обслужване град Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на касатора е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв. на основание чл.179, ал.1 предл. първо от ЗДДС за нарушение на чл.125, ал.3 от ЗДДС. Съгласно изложеното в обстоятелствената част на наказателното постановление административното обвинение от фактическа страна се основава на това, че Граунд 2011“ЕООД като регистрирано по ЗДДС лице не е подало в предвидения срок - до 14-число включително на месеца, следващ данъчния период за който се отнася, т.е. до 14.09.2017 год. в офис/дирекция за обслужване гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС /дневник за покупките и продажбите/ за данъчен период 07.08.2017 год. - 31.08.2017 год. /07.08.2017 год. дата на регистрация по ЗДДС/. Отчетните регистри е следвало да бъдат подадени заедно със справката-декларация за посочения данъчен период в срок до 14 число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят – т.е. до 14.09.2017 год. Отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за този данъчен период не са подадени заедно със справка-декларацията в офис/дирекция Стара Загора. Нарушението е извършено на 15.09.2017 год. Нарушението е установено при проверка на данъчното досие на задълженото лице. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в отсъствието на нарушителя съгласно чл.40, ал.2 от ЗАНН. Нарушен е състава на чл.125, ал.3 от ЗДДС. Срещу съставеният АУАН е постъпило възражение, което разгледано по реда на чл.52, ал.4 от ЗАНН и е преценено за неоснователно. При определянето на наказанието е взето в предвид тежестта на нарушението, всички смекчаващи и утежняващи обстоятелства и е констатирано, че не са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН.

За да потвърди наложеното наказание, Районен съд Стара Загора е отхвърлил като неоснователни изложените във въззивната жалба оплаквания за нарушения на чл.40 ал.2, касателно съставяне на акта за установяване на административно нарушение в отсъствие на нарушителя и неговото връчване. Въз основа на представените доказателства е прието от въззивния съд, че отчетните регистри не са подадени в установения от закона срок, поради което нарушението на посочените разпоредби е осъществено и правилно в съответствие с изискванията на ЗАНН е издадено наказателното постановление. Изложени са съображения, че деянието не може да бъде квалифицирано като маловажно, както и че наложената санкция съответства на тежестта на нарушението, доколкото същата е наложена в предвиденият от закона минимален размер.

С касационната жалба се иска от съда да отмени съдебното решение и потвърденото с него наказателно постановление, като се поддържат  оплакванията за нарушение на чл.40, ал.2 и  чл.42, т.7 от ЗАНН, допуснати при съставяне на АУАН, както и несъответствие на наказанието с разпоредбата на чл. 27 от същия закон.

Административен съд Стара Загора след извършена служебна проверка за допустимост, валидност и материална законосъобразност на обжалваното съдебно решение, намира за установено следното:

Касационната жалба като подадена в срок и от наказаното лице е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Не е налице соченото в жалбата касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК-нарушение на материалния закон, конкретно на чл.40, ал.2, чл.43 и чл.57 от ЗАНН.

Правилно е прието от районният съд, че съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя не представлява съществено процесуално нарушение. Съгласно чл.40, ал.2 от ЗАНН, когато нарушителя е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие. Видно от поканата за явяване с цел съставяне на АУАН, приложена на стр.13 по делото, и от обратната разписка на стр.12, съобщението е било изпратено на данъчния адрес на дружеството, но обратната разписка е върната на 21.10.2017 год. От тази дата, контролните органи са изчакали предоставения седмодневен срок за явяване, след което на 09.11.2017 год. са образували административнонаказателно производство, като са съставили АУАН. Изпратено е ново съобщение за явяването на лицето за връчване на акта, получена от управителя на дружеството на 15.11.2017 год., стр.15 и 16 от делото. Същият се е явил и му е било връчен съставеният АУАН, удостоверено с подписа му, като същият се е възползвал от правната възможност и е вписал своите възражения, приети от наказващият орган като неоснователни. Въз основа на гореизложеното, правилно е прието от районният съд, че съставянето на АУАН в отссътвието на нарушителя не представлява съществено процесуално нарушение, което да е довело до накърняване на правото на защита на наказаното лице. Връчването на екземпляр от АУАН на представляващият дружеството му гарантира пълноценното участие в развилото се административнонаказателно производство, с което за изпълнени законовите изисквания за гарантиране на правото на защина на нарушителя. Единственото възражение на управителя на дружеството, е че не е бил информиран за необходимостта от подаването на такава декларация, в предвид служебната му регистрация по ЗДДС. Същият не е депозирал допълнителни писмени възражения, нито е представил допълнително доказателства за липсата на извършено от негова страна административно нарушение. Видно от представената разпечатка, декларацията за месец август 2017 год. е подадена на 13.11.2017 год., преди връчването на АУАН, но след неговото издаване.

Гореописаната фактическа обстановка, дава основание да се направи извода, че с отправянето на поканата актосъставителя е изпълнил законовото си изискаване да търси нарушителя за съставяне на акта в негово присъствие с цел гарантиране на правото му на защита от най-ранния възможен момент. При неоткриването му на посочения данъчен адрес се прилагат разпоредбите на чл.40, ал.2 от ЗАНН и акта се съставя в остъствие на нарушителя, а когато нарушението е установено въз основа на официални документи, каквито са регистрите на НАП, не е необходимо и присъствието на свидетел – аргумент от нормата на чл.40, ал.4 от ЗАНН.

Основателно е оплакването, че в АУАН не е посочена датата на установяване на административното нарушение, което от своя страна е от съществено значение за осъществяването на съдебния контрол за спазването на сроковете по чл.34 от ЗАНН. Неснователно е обаче наведеното оплакване, че разпитаните в хода на съдебното производство двама свидетели, са посочили различна дата на установяване. Видно от разпита им, нито един от двамата не е могъл да си спомни точната дата на установяване на административното нарушение. Доколкото обаче, се касае за административно нарушение, извършено на 15.09.2017 год., а акта за установяване на административно нарушение е съставен на 09.11.2017 год., то очевидно са спазени сроковете по чл.34 от ЗАНН – три месеца от откриването на нарушителя, която дата най-рано би могла да бъде 15.09.2017 год., но не по-късно от две години от извършването на нарушението. Следва да се отбележи, че посочването на датата на установяване на административното нарушение не е задължителен реквизит на АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, съгласно разпоредбите на чл.42 от ЗАНН и чл.57, ал.1 от ЗАНН. В този смисъл, ако възникне каквото и да е било съмнение относно спазването на срока по чл.34 от ЗАНН, недоказването на обстоятелството за датата на установяване на административното нарушение, във всеки един случай ще се тълкува в полза на санкционираното лице. Очевидно е че в настоящия случай това не е така.

Неснователно е и касационното оплакване за наличието на противоречие между фактическото описание на нарушението и посочената като нарушена разпоредба на чл.125, ал.1 от ЗДДС. При извършената служебна проверка, съдът констатира, че са описани всички елементи от фактическия състав на административното нарушение, както и правилното им подвеждане под съсответната материално правна разпоредба. Неоснователно е оплакването, че фактите сочат за нарушение по чл.125, ал.5 от ЗДДС. Както и по-горе бе отбелязано, към момента на съставянето на АУАН, задължителната справка-декларация, ведно с отчетните регистри, не са били подадени, а същите са подадени четири дена по-късно. Подаването им в по-късен момент не дава основание за промяна на правната квалификация на осъщественото административно нарушение.

Неоснователно е касационното оплакване, че извършената служебна регистрация по ЗДДС на касатора, не е осъществена по предвиденият от закона ред, като се сочи липсата на предпоставките за прилагането на процедурата по чл.32 от ДОПК. Доколкото акта за регистрация е влязъл в законна сила и не е оспорен от касатора, то не е в правомощията нито на районният съд, нито на настоящият съдебен състав осъществяването на инцидентен съдебен контрол на акта за регистрация.

Неоснователно е последното касационно оплакване, че неправилно не е прието от въззивният съд, възражение за квалифицирането на нарушението като маловажно. Районният съд е изложил мотиви, които се споделят от настоящия съдебен състав и не следва да бъдат преповтаряни.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

                                         

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №396/04.06.2018 год., постановено по а.н.д. №142/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                              

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

 

                                                                                   2.