Р Е Ш Е Н И Е

 

402                                        05.11.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Пенка Маринова и в присъствието на прокурора Константин Тачев, като разгледа докладваното от Д. Драгнева КАН дело №356  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.    

           Образувано е по касационна жалба на „Л.“ ЕООД – гр. Стара Загора, представлявано от управителя Л.П.К. чрез пълномощника си по делото адв. С. срещу Решение №424/14.06.2018 год., постановено по АНД №1326/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №278640-F295941 от 25.07.2017 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив с наложена на касатора имуществена санкция в размер на 2 400лв. на основание чл.5 ал.1 и  за нарушение на чл.3 ал.1 т.2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой за това, че на 05.01.2017г. в 14.13ч в град Стара Загора, по фактура №1000000146/31.12.2016г., издадена от доставчика „М. и Р.“ ЕООД е извършено плащане в брой на сумата от 4 800лв, съгласно фискален бон №000079/05.01.2017г., представляваща част от парична престация на стойност над 10 000лв. по договор за СМР от 07.11.2016г., между Л. ООД и „М.и Р.“ ЕООД в качеството на изпълнител с предмет изпълнение на СМР на обект „Зала по художествена гимнастика“  на обща стойност 81 550лв.

         За да потвърди наказателното постановление РС Стара Загора е приел, че представените писмени доказателства потвърждават съставомерните факти. Съгласно протокол/акт 19 за СМР със съдържание, съответстващо на плащането по фактурата по стойност и дата на извършването му, изрично е отразен вида на СМР, за които се отнася плащането – полагане на гипсокартон. Според КСС –Приложение №1 към Договора за СМР от 07.11.2016г., общата стойност на договорените СМР е 81 550лв., като сред тях е и полагането на гипсокартон, чието количество и цена съответства на съдържанието на протокол/акт 19, на фактурата и фискалния бон. С приемо-предавателен протокол от 31.12.2016г. „Л.“ ЕООД е приело СМР, извършени от изпълнителя по договора относно обект „Зала по художествена гимнастика“ в град Стара Загора, съгласно КСС-Приложение №1. Въз основа на тези доказателства и кореспондиращото им съдържание съдът е заключил, че фактическото обвинение е доказано и представлява основание по чл.5 ал.1 от ЗОПБ за ангажиране имуществената административно наказателна отговорност на касатора в настоящото производство. Доводите касателно нарушенията на ревизионното производство, в хода на което нарушението е установено и санкционирано са приети за неотносими към законосъобразността на наказателното постановление.

        С касационната жалба се твърди, че решението е необосновано, тъй като съдът неправилно е приел за изпълнени всички изисквания на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, конкретно и по-специално се оспорва конкретното и ясно посочване на дата на нарушението. Сочи се, че липсва и място на плащането, което е съществен реквизит, осигуряващ охрана на правото на защита. Оспорва се верността на показанията на актосъставителя, че анекса към договора е бил представен след констатиране на нарушението и след като касатора е поканен за съставяне на АУАН. Нарушението е установено на 31.01.2017г., според изричното вписване на този факт в НП, а констатирано на 17.03.2017г. със съставянето на АУАН, което е явно противоречие, ограничаващо правото на защита. Споразумителните протоколи за представени в ТД на НАП и са заведени с изх.№038/16.03.2017г. по описа на „Л.“ ЕООД и с вх. №8132/17.03.2017г. по описа на ТД на НАП Пловдив. НП е издадено на 25.07.2017г след представяне на споразумителните протоколи. От съда се иска отмяна на въззивното съдебно решение и постановяване на друго, с което да се отмени наказателното постановление.

   Ответникът по касационната жалба – ТД на НАП - Пловдив, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител и не изразява становище по депозираната касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила.  

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

На стр. 10 по АНД №2946/17г., преобразувано в АНД №1326/18г. по описа на Районен съд – Стара Загора е приет Споразумителен протокол към договор от 07.11.2016г. за СМР на обект „Зала по художествена гимнастика“ гр. Стара Загора за прекратяването му на основание чл.19 т.2 от Договора за СМР на същия обект, считано от момента на подписването му. В протокола е вписано, че е сключен на 14.11.2016г., но без изрично да е посочена датата на подписването му, но по-важното е, че същият като частен документ няма достоверна дата. Съпоставени с неговото съдържание, документите на които АНО се позовава сочат на продължаване изпълнението на договора, което не позволява друг извод по фактите, освен че е съставен най-късно на датата на представянето му в ТД на НАП Пловдив, която следва плащането и е 17.03.2017г., приет с вх.№8132 под опис, за което е направено признание в ревизионния доклад на стр. 19 по горепосоченото дело на РС Стара Загора. В този доклад протокола е обсъден като антидатиран с цел избягване на административно наказателна отговорност по ЗОПБ. От същия доклад става ясна и датата, на която е установено нарушението и това не е датата на издаване на заповедта за възлагане на ревизията -31.01.2017г. На 22.02.2017г. касатора е представил изисканите от ТД на НАП документи в т.ч. и процесната фактура, ведно с Протокол/акт обр.19, в който подробно е описана извършената работа / стр.17 и стр.19 от РД по делото на РС Стара Загора/. Датата на установяване на нарушението се посочва, за да се осъществи контрол върху спазването на сроковете по чл.34 от ЗАНН. Когато липсва в текста на АУАН и на НП е налице нарушаване на правото на защита, но невярното й посочване не води задължително до незаконосъобразност на НП, ако срокът за образуване на административно наказателно производство спрямо по-ранно посочената дата е спазен. Такъв е и настоящия случай. ТД на НАП Пловдив посочва датата 31.01.2017г. като момент на установяване на нарушението, поради което три месечния срок за повдигане на обвинение, чрез съставяне на АУАН  не е изтекъл на 05.04.2017г. Органа не би могъл да опровергава признанието на неблагоприятни за него факти, изрично посочени в НП като датата на установяване на нарушението, спрямо която се броят и сроковете по чл.34 от ЗАНН.

Датата на извършване на нарушението не е под съмнение, тъй като ясно е вписано, че сумата в размер на 4 800лв, е платена в брой на 05.01.2017г. в 14.13часа в град Стара Загора по фактура №1000000146/31.12.2016г. и съгласно фискален бон №000079/05.01.2017г., с индивидуализиране на ЕКАФП и фискалната памет, въведен в експлоатация от М. и Р. ЕООД. Мястото е град Стара Загора, като не посочването местонахождението на касовия апарат не води до ограничаване на правото на защита, доколкото всички индивидуализиращи данни за техническото средство, чрез което е издаден документа за плащане са описани.

           Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предложение първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

                           Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №424/14.06.2018 год., постановено по АНД №1326/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                                   

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                     

1.

 

                                                                                                        2.