Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     353

 

гр. Стара Загора, 18.10.2018 година

 

 

                          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:          ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                         РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря  Пенка|Маринова

и с участието на прокурора  Румен Арабаджиков

като разгледа докладваното от  съдия  ИРЕНА ЯНКОВА к.а.н. дело № 365 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на Т.Т.Т. *** против Решение № 377/23.05.2015 г. по АНД № 1088/2018 г. на Районен съд   Стара Загора, с което е  потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 64/22.01.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с наложена на касатора административно наказание « глоба»  в размер на80 лева  на основание чл. 13, буква « В» от ЗАНН във връзка с чл. 45,ал.2 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни коппаньони на територията на община Стара Загора и за организацията на работа в обшински приют за безспотанствени животни  за нарушение на чл. 9,ал.1 и ал.2 от същата наредба В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно, като по същество изложените съображения са за постановяването му при неправилно приложение на материалния закон  и съшествени нрушения на процесуаялните правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1  и т. 2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се извода на съда за формална  и материална изрядност на НП, като се тдръди, че АНО не е обследвал обстоятелството дали приците се огглеждат от жалбоподателя В гаража, в който се отглеждали гълъбите  било установени от събраните по делото гласни доказателства, че за тях полага грижа друго лице , поради което не се изисквало и съгласие на етажната собстевност за отглеждането им Направено е искане за отмяна на решението, както и за отмяна на Наказателно постановление /НП/ № 64/22.01.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора.

 

Ответникът - Община Стара Загора, редовно призован, чрез процесуалния й представител оспорва жалбата като неоснователна и се отправя искане до съда за потвърждаване на оспореното решение.

    

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е основателна. Предлага решението на районния съд да бъде отменено, като постановено в противоречие и при неправилно приложение на матгериалиня закон.

 

      Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

   Разгледана по същество, се явява основателна.

 

Районен съд Стара Загора е отменил Наказателно постановление /НП/ № 64/22.01.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 22166/64/ 06.12.2017г, с наложено на Тодор Т.Т. *** административно наказание « глоба» в размер на 80 лева за нарушение на чл. 9, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни коппаньони на територията на община Стара Загора и за организацията на работа в обшински приют за безспотанствени животни  Като административно нарушение са преценени  обстоятелствата,  че на 16.12.2017 г.в 13,00 ч в Стара Загора, ул. „ Васил Левски” № 2, в клетка № 48 и подземни гаражи лицето отглежда в клетки 2 броя мъжки гълъби и з броя гугутки, като в момента на извършената проверка не представя удостоверение за здравен статус и регистрация в легитимна организация за гълъбите, както и писмено съгласие от собствениците на сградата съгласно Закона за управление на етажната собственост.

При осъществения контрол за законосъобразност на НП районният съд приема с оглед събраните по делото писмени  и гласни доказателства, че извършването на административно нарушение от касатора е доказано по безспорен и несъмнен начин. Обосновава, че няма допуснати нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, опорочаващи го до степен на назаконосъобразност, налагаша отмяната му.

 

 

 

Решението на Старозагорския районен съд е постановено при неправилно приложение на закона. 

Не се споделя изводът на въззивния съд за формална законосъобразност на наказателното постановление. Един от основните принципи на административнонаказателното право, регламентиран в чл. 18 от ЗАНН е, че за всяко нарушение се налага отделно наказание, като наложените наказания се изтърпяват поотделно, при установена недопустимост за отделни нарушения, извършени в условията на идеална или реална съвкупност, нарушителят да търпи едно общо наказание. В АУАН и НП е посочено, че жалбоподателят е извършил две нарушения, а именно „ допуска отглеждане на гълъби без удостоверение за здравен статус и регистрация на гълъбите ” и „ гълъбите се отглеждат в сграда в режим на етажна собственост без писменото съгласие на етажните собственици съгласно Закона за управление на етажната собественост / две отделни нарушения на чл. 9,ал.1 и на чл. 9,ал.2 от цитираната наредба/. Наказващият орган е наложил едно административно наказание с диспозитива на постановлението. С налагането на едно наказание –глоба за няколко извършени нарушения е нарушена императивната норма на чл.18 от ЗАНН, изискваща налагане на едно отделно наказание за всяко нарушение и поотделно изтърпяване на всяко едно наказание. Това нарушение прави напълно неясна волята на наказващия орган за кое точно административно нарушение е ангажирана отговорността на жалбоподателя и му е наложено административно наказание. Допуснатото процесуално нарушение е съществено и не може да бъде санирано в хода на съдебното производство и води до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление и обуславя отмяната му само на това основание. С налагането на едно общо наказание привлеченото към отговорност лице е поставено в невъзможност да разбере за кое нарушение какво наказание му се налага и се нарушава правото му на защита.

    

 С оглед изложените съображения съдът намира, че обжалваното решение е постановено в нарушение на закона и следва да бъде отменено. Вместо него следва да се постановено друго, с което да бъде отменено Наказателно постановление /НП/ № 64/22.01.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, а, като издадено при допуснати съществени формални нарушения и при неправилно приложение на закона.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК във връзка с чл.222, ал.1 от АПК съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 377/23.05.2018 г. по АНД № 1088/2018 г. на Районен съд   Стара Загора,, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 64/22.01.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с наложено на Т.Т.Т. административно наказание « глоба»  в размер на  80 / осемдесет/ лева на основание чл. 13, буква « В» от ЗАНН във връзка с чл. 45,ал.2 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни коппаньони на територията на община Стара Загора и за организацията на работа в обшински приют за безспотанствени животни  за нарушение на чл. 9,ал.1 и ал.2 от същата наребда , като неправилно и незаконосъобразно.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

 

                                                                              2.