Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

       376         08.11.2018 година   град Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                  Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА    

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

при секретар Зорница Делчева        

и с участието на прокурор Петко Георгиев     

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 369 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

          Образувано е по касационна жалба на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, против Решение № 431 от 18.06.2018г., постановено по АНД № 1068/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1959а-1525 от 27.10.2017г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора.

           В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила - касационни основание по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради несъответствие на неговото съдържание с императивните изисквания на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН.  Твърди, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява наличието на съставомерно от обективна и субективна страна деяние по повдигнатото на Н.К.Н.  административнонаказателно обвинение, обосновано в необходимата степен от фактическа и правна страна в наказателното постановление в т.ч. чрез посочване на датата, мястото и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Направено е искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да са постанови друго, с което да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 1959а-1525 от 27.10.2017г.

Ответникът по касационната жалба – Н.К.Н., чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е направил извод за незаконосъобразност на наказателното постановление и е постановил неговата отмяна.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение че касационната жалба е основателна и предлага съдебното решение, като постановено в нарушение и при неправилно приложение на закона, да бъде отменено.  

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на Н.К.Н. против Наказателно постановление /НП/ № 1959а-1525 от 27.10.2017г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 1959а-1525 от 27.09.2017г., на Н.Н. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, за нарушение на чл. 64, ал.4 от ЗМВР.

 

            Старозагорският районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата процесуална незаконосъобразност. Въззивният съд е приел, че независимо, че наказателното постановление се издава въз основа на съставен АУАН и на повдигнатото с него административно обвинение, мотивната част на НП следва да съдържа приетото за установено от наказващия орган и отделно описание на нарушението с посочване на обстоятелствата, свързани с обективните и субективните признаци от състава на нарушението, като основен елемент от императивния реквизит по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Обосновал е извод, че доколкото в случая това не е спазено, съдържанието на наказателното постановление не съответства на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН за неговата формална законосъобразност.

           

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

           Правилно въззивният съд е приел, че наказателното постановление не отговаря на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН досежно неговото съдържание, доколкото за да се считат за изпълнени тези изисквания, не е достатъчно да се посочи за какво и срещу кого е съставен АУАН. Посочването на акта, въз основа на който се издава наказателното постановление, името, длъжността и местослуженето на актосъставителя съотв. описанието на нарушението, датата и мястото, където е извършено и обстоятелствата, при които е извършено, представляват отделни и самостоятелни реквизити от съдържанието на наказателното постановление по см. на чл.57, ал.1, т.3 респ. чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Съдът подробно е обосновал извода си че издаването на наказателното постановление не се свежда до посочване за какво е съставен АУАН и какво е неговото съдържание и не представлява просто възпроизвеждане на съставения акт за установяване на административно нарушение, а постановяване на правораздавателен  акт при осъществяване на административнонаказващата дейност на държавата. Изцяло се споделят от касационната инстанция изложените в обжалваното решение мотиви, че при прилагането на чл. 52 – чл.55 от ЗАНН наказващия орган е длъжен след като разгледа преписката, да се произнесе по въпросите осъществен ли е виновно състав на административно нарушение от лицето, посочено в акта като нарушител; каква е правната квалификация на нарушението; подлежи ли нарушителят на административна санкция и как следва същата да се индивидуализира по вид и размер, като НП следва да съдържа описание на онези факти и обстоятелства, които органът е приел като релевантни за наличието на съставомерно от обективна и субективна страна деяние. Неизпълнението на тези изисквания представлява съществено процесуално нарушение и е основание за отмяна на наказателното постановление, както правилно е приел Старозагорският районен съд.  

 

           Касационното основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК за отмяна на обжалваното съдебно решение е посочено бланкетно – не са релевирани каквито и да е било допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по см. на чл.348, ал.3 от НПК. При формиране на вътрешното убеждение, фактическите и правните изводи, не са установени порочни действия на въззивния съд, съотв. не са констатирани порочни съдопроизводствени действия при разглеждане на делото и постановяване на съдебното решение.

           

С оглед на изложените съображения съдът намира че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

                         Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 431 от 18.06.2018г., постановено по АНД № 1068/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1959а-1525 от 27.10.2017г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора.

 

           Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                   

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

                                      

 ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                                       

                                                                               2.