Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

            378         08.11.2018 година     гр. Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА 

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

При секретар Зорница Делчева          

И с участието на прокурор  Петко Георгиев                                             

като разгледа докладваното от  съдия   Р. Тодорова  КАН дело № 373 по описа  за 2018 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

Образувано е по касационна жалба на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, против Решение № 427/ 15.06.2018г., постановено по АНД № 1070/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1959а-312 от 07.02.2018г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора.

В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила - касационни основание по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че допуснатото от санкционираното лице нарушение представлява „маловажен случай”. Поддържа, че липсват смекчаващи обстоятелства за квалифицирането на нарушението като маловажен случай по см. на чл.93, т.9 от ДР на НК и освобождаване от административнонаказателна отговорност по чл.28 от ЗАНН. Направено е искане обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 1959а-312 от 07.02.2018г. на Началника на Първо Районно управление – Стара Загора.

 

           Ответникът по касационната жалба – Т.Б.Т., чрез пълномощника си по делото, в представения писмен отговор, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е приел, че при наличие на обстоятелства, обуславящи определянето на административното нарушение като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, са били налице предпоставките за квалифицирането му като маловажен случай по 28 от ЗАНН и обосновано на това основание съдът е постановил отмяна на наказателното постановление.  

 

           Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение, като обосновано, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, да бъде оставено в сила.   

 

           Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

           Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на Т.Б.Т. против Наказателно постановление /НП/ № 1959а-312 от 07.02.2018г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 1959а-312 от 26.01.2018г., на Т.Т. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50лв., на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД, за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД. Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 06.01.2018г. в гр. Стара Загора, ЖП гара Стара Загора, при поискване от полицейски органи на документ, удостоверяващ самоличността, Т.Т. не е представил такъв документ.  

            Старозагорският районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата материална незаконосъобразност. Въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства и установената по делото фактическа обстановка въззивният съд е приел, че извършването на нарушение по повдигнатото на Т.Т. административнонаказателно обвинение по чл.80, т.5 във вр. с чл. 6 от ЗБЛД, е доказано по безспорен и несъмнен начин, но при наличие на обстоятелства, обуславящи определянето на административното нарушение като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, са били налице предпоставките за квалифицирането му като маловажен случай по 28 от ЗАНН. С оглед на което съдът е направил извод че наказателното постановление е издадено при неправилно приложение на закона и е постановил неговата отмяна. 

 

             Решението на Старозагорския районен съд е правилно.

 

            Законът за административните нарушения и наказания не съдържа легална дефиниция на “маловажен случай”. Съгласно ТР № 1/2007г. по тълк. н.д. № 1/ 2005г. на ВКС, прилагането на чл.28 от ЗАНН по своята същност представлява освобождаване от административнонаказателна отговорност и следователно по силата на препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН, съдържанието на понятието “маловажен случай” и критериите за определяне на дадено административно нарушение като маловажен случай, следва да бъдат извлечени от чл.93, т.9 от ДР на НК. По аргумент от посочената разпоредба маловажен случай на административно нарушение ще е налице тогава, когато нарушението с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид. 

 

             В случая обосновано Старозагорският районен съд е приел, че са налице смекчаващи обстоятелства, определящи деянието като такова с по-ниска степен на обществена опасност и обуславящи квалифицирането на допуснатото административно нарушение като „маловажен случай”. Степента на обществена опасност на конкретното формално нарушение следва да бъде преценена на база на конкретните обективни обстоятелства и субективно поведение /отношение/ на нарушителя. От представеното и прието като доказателство във въззивното съдебно производство ЕР № 1671/ 079 от 25.06.2015г. на Втори състав на ТЕЛК към УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД, е видно, че Т.Т. е освидетелстван при определена 80 % трайно намалена работоспособност и водеща диагноза „параноидна шизофрeния”. С оглед на което не може да се приеме, че в конкретния случай нарушението рефлектира върху охраняваните със санкционната норма на чл. 80, т.5 от ЗБЛД обществени отношения по начин, непозволяващ приложението на чл.28 от ЗАНН. При преценката дали са налице основанията по чл. 28 от ЗАНН, следва прилагането на закона да се извършва при разграничаване маловажните случаи на административни нарушения от нарушенията, обхванати в чл. 6 от ЗАНН.  А в случая с оглед установената по делото фактическа обстановка от гл.т на диагностицираното заболяване на Т. Т. и при съблюдаване на критериите по чл. 93, т.9 от НК във вр. с чл.11 от ЗАНН, следва да се приеме, че степента на обществена опасност на извършеното нарушение е по-ниска в сравнение със степента на обществената опасност, която законодателят е възприел при регламентирането на административнонаказателния състав по чл. 80, т.5 от ЗБЛД. Ето защо обосновано въззивният съд е приел, че административното нарушение следва да бъде квалифицирано като маловажен случай по чл.28 от ЗАНН. В съответствие с разрешението, дадено с Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. по тълк. н. д. № 1/ 2005г. на ВКС, неприлагането от административнонаказващия орган на нормата на чл.28 от ЗАНН при наличието на предпоставките за това, води до материална незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление и обуславя неговата отмяна, с оглед на което правилно Старозагорският районен съд е постановил отмяна на НП № 1959а-312 от 07.02.2018г.

 

            Касационното основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК за отмяна на обжалваното съдебно решение е посочено бланкетно – не са релевирани каквито и да е било допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по см. на чл.348, ал.3 от НПК. При формиране на вътрешното убеждение, фактическите и правните изводи, не са установени порочни действия на въззивния съд, съотв. не са констатирани порочни съдопроизводствени действия при разглеждане на делото и постановяване на съдебното решение.

        

С оглед на изложените съображения съдът намира че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427/ 15.06.2018г., постановено по АНД № 1070/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1959а-312 от 07.02.2018г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора.

           Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

         

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                      

                                                 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                                                                                                                                     2.