Р Е Ш Е Н И Е

 

370                                        06.11.2018 год.                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен съд, публично съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета год., в състав        

                                                                 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                          Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

                       

при секретаря Стефка Христова и в присъствието на прокурора Константин Тачев, като разгледа докладваното от Михаил Русев КАН дело №374  по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на ОДМВР – Стара Загора, представлявано от директора Георги Хаджиев, чрез пълномощника си Милен Алексиев срещу Решение №434 от 18.06.2018 год., постановено по АНД №1231/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление №17-1228-002314 от 17.07.2017 год. на Началника на група в сектор „ПП“ - Стара Загора при ОДМВР - Стара Загора, с което на А.И.М., ЕГН ********** са наложени следните административни наказания: „глоба” в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.175, ал.3, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила - касационни основание по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Счита, че районният съд не е положил усилия служебно да установи компетентността на издателя на наказателното постановление, като към жалбата прилага и надлежната упълномощителна заповед. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение №434/18.06.2018 год., на Старозагорският районен съд, постановено по АНД №1231/2018 год. и да се потвърди обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касация А.И.М. ***, редовно призован, не се явява по делото. В приложеният отговор на касационната жалба оспорва същата като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е основателна, а постановеното съдебно решение се явява неправилно. Моли да се отмените обжалваното решение и да се потвърди издаденото наказателно постановление.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата касационни основания, намира за установено  следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна и разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Старозагорският районен съд се е развило по жалбата на А.И.М. *** против наказателно постановление №17-1228-002314/17.07.2017 год. на Началника на група в сектор „ПП“ при ОДМВР - Стара Загора, с което му са наложени две административни наказания. От фактическа страна въззивният съд е приел, че жалбоподателя на 11.04.2017 год. около 12.15 часа в гр. Стара Загора по ул.“Войвода Ст. Черногорски“ в посока юг в района на закусвалня Македония, до сградата на Новотехпром управлява собствения си лек автомобил „Мерцедес“ с рама *******, като водачът управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление, като е приел, че издателят на наказателното постановление няма необходимата компетентност да издава наказателното постановление, тъй като вписаната в същото упълномощителна заповед е издадена три дена след издаването на наказателното постановление. Това го е мотивирало да отмени обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

Решението на районния съд е неправилно.

Единствения мотив за отмяна на наказателното постановление е липсата на компетентност от страна на Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Стара Загора да издава наказателно постановление. Вписаната упълномощителна заповед №8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на вътрешните работи е издадена три дена след издаването на наказателното постановление /17.07.2017 год./. Този свой извод районният съд е обосновал въз основа на приетите по делото писмени доказателства, включително и приложената заповед.

В наказателно постановление като заповед удостоверяваща компетентността на издателя на наказателното постановление действително е посочена Заповед №8121з-952/20.07.2017 год. на Министъра на вътрешните работи. Същата е приложено по делото, като от съдържанието й се установява, че с нея се отменя Заповед №8121з-746/01.06.2017 год. на Министъра на вътрешните работи. В касационното производство е представена и приета като доказателство последната и с нея се доказва компетентността на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР – Стара Загора да издава наказателни постановления по Закона за движението по пътищата.

С обжалваното решение наказателното постановление е отменено на посоченото по-горе формално /процесуално/ основание, без да са изложени каквито и да е било мотиви относно извършена преценка на събраните по делото доказателства; кои факти и обстоятелства съдът е приел за установени; въз основа на кои доказателствени материали и какви правни изводи следват от тях. Предвид въведената забрана за нови фактически установявания в касационната инстанция, не е налице законова възможност за произнасяне по съществото на спора, при липса на установени фактически обстоятелства и разглеждането им от районния съд в обжалваното решение, по които се дължи произнасяне от касационния състав на съда по чл.220 АПК. Ето защо решението на Районен съд – Стара Загора следва да бъде отменено, като на основание чл.222, ал.2 от АПК делото се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК и чл.222, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд

 

   Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ решение №434 от 18.06.2018 год., постановено по АНД №1231/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                                 2.