Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                         

                      

            380     06.11.2018 година   град Стара Загора

             

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на eдинадесети октомври юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА  

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар Зорница Делчева     

и с участието на прокурор Петко Георгиев                                            

като разгледа докладваното от  съдия  ИРЕНА ЯНКОВА  КАН дело № 380 по описа  за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.     

 

                    Производството е по реда на чл. 208 от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

 

 

 

 

Производство е образувано по жалба на „ БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД,  със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „ Димитър Благоев №13, вх.б,ет.2,  представлявано от управителя К.А.К.против Решение № 386/30.05.2018 г., година постановено по НАХД № 465 по описа за 2018 година на Старозагорския районен съд с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000308/26.11.2017 г., на и.д. Началник на ОО „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, с което на „ БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД  за нарушение на разпоредбата на чл. 91б,т.1 от ЗАвП му е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лв., на основани ечл. 97,ал.1 , предложение последно от ЗАвП.

 

 

 

 

 

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е постановено в нарушение на закона. Касаторът навежда довода че било налице противоречие в описанието на административното нарушение, за която е ангажирана отговорността на дружеството и неговата правна квалификация.Не било станало ясно за какво нарушение бил санкциониран превозвачът - за неявяване на представител на дружеството на посочената дата в поканата или затова че не са представени поисканите от служителите на ОО „ АА” – гр. Стара Загора докуементи.Фактическата обстановка била неясна и било налице несъответствие между словесното и цифровото описание на нарушението , с което се ограничавало правото на защита на дееца. Съдът не би коментирал неспазването на разпоредбата на чл. 52,ал.3 от ЗАНН от АНО, който не бил изследвал спорните обстоятелства.  Според касатора в случая е приложима разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН .С  гореизложеното моли обжалваното Решение № 386/30.05.2018 г., година постановено по НАХД № 465 по описа за 2018 година на Старозагорския районен съд  да бъде отменено, ведно с оспореното от него Наказателно постановление № 43-0000308/26.11.2017 г., на и.д. Началник на ОО „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора,.

 

 

 

 

Ответната страна  – Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” – РД гр. Стара Загора не се представлява и не взема становище по подадената касационна жалба.

 

 

 

 

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и правилност на решението на районния съд.

 

 

 

 

 

Касационната жалба е допустима като подадена в срок от процесуално легитимирано лице - страна в първоинстанционното производство.

 

 

 

 

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съотнесени към наведените касационни основания, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

 

 

 

 

 

Производството пред Старозагорския  районен съд е образувано по подадена жалба , подадена от „ БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД,  със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „ Димитър Благоев №13, вх.б,ет.2,  представлявано от управителя К.А.К.срещу наказателно постановление Наказателно постановление № 43-0000308/26.11.2017 г., на и.д. Началник на ОО „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, с  което на от „ БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД,  за нарушение на чл. 91б, т.1 от ЗАвП. му е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лв., на основание чл. 97,ал.1, предложение последно от ЗАвП.

 

 

 

 

 

За да се произнесе по спора Старозагорският районен съд е установил че на 16.06.2017 г., на търговеца била връчена покана за проверка на транспортната документация, като на 04.07.2018 г. описаните в писмото документи не били представени за проверка  в ОО „ АА” – гр. Стара Загора.Поради което били съставен и АУАН № 238997/04.07.2018 г., за извършеното нарушение - непредставяне на изискани за проверка документи.. АНО е възприел изцяло фактическата обстановка визирана в АУАН и е издал обжалваното № 43-0000308/26.11.2017 г., Не е възприел твърденията на жалбоподателя за невъзможност да се яви на посочената дата и място за представяне на документи поради служебната му ангажираност  на  управителя 04.07.2017 г Старозагорският районен съд е приел в мотивите си че не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила при издаване както на АУАН, така  на НП Според съда касаторът е извършил нарушение на нормата на чл.91б,ал.1,т.1 от ЗАвП тъй като въпреки отправената му покана за представяне на необходими за проверката документи не ги е  представил  Приел, че нарушението , за което е повдигнато административно наказателно обвинение е за непредставяне на документи, а не са неявяване на  представител на дружеството. Изложил е мотиви за неприложимост на  разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

 

 

 

 

 

Настоящата касационна инстанция счита че така постановеното решение е правилно и законосъобразно.

 

    

 

 

 

 

 

 

На касатора е повдигнато обвинение за нарушение чл. 91б,т.1 от ЗАвП Тази норма задължава превозвачите и собствениците на автогари да предоставят на служителите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за проверка всички документи, свързани с превозите на пътници и товари. Проверките се извършват по реда на НАРЕДБА № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка. Съгласно чл. 4 от Наредбата проверките са комплексни и тематични. Не е  спорно , че на търговското дружество е извършена комплексна проверка. По силата на чл. 12,ал.1 и ал.4 от Наредбата документите  следва да се изискат с покана поне в 7-мо дневен срок .

. Видно от доказателствата по делото е че с писмо изх. № 82-00-30-705/09.06.2017 г. РД "АА" Стара Загора е изискала от касатора да представи документи във връзка с извършвана контролна проверка на дружеството свързана с неговата превозваческа дейност, впредвид нормата на чл. 91б,ал.1 от ЗАвП. , според която превозвачите и собствениците на автогари са длъжни да предоставят на служителите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за проверка всички документи, свързани с превозите на пътници и товари. Не се оспорва от касатора че в указаният му срок  не е представил изисканите документи. В посочената по-горе отправена до търговеца покана изрично е изписано кои документи следва да представи превозвача а именно: документи за автомобилите, документи за водачите, обезпечаване на предпътни и  медицински прегледи, документи за транспортната дейност  в оригинал от 06.06.2016 г. до 01.06.2017 г.

 

 

 

 

 

Несъстоятелни са и доводите за допуснати нарушения на чл. 57 и чл. 42 от ЗАНН , тъй като органа при съставяне на НП е посочил в него всички елементи от състава на нарушението, последното е конкретизирано по местоизвършване и дата и обстоятелствата, при които е извършено,. Правилно органът е посочил в издаденото НП законовата норма която е нарушена и санкционната която следва да се приложи 97,ал.1, предложение последно от ЗАвП. Според този законов текст който не представи за проверка свързани с превозната дейност документи, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 5000 лв. В този смисъл е отправената покана, в която изрично е изписано , че  в ОО” АА” гр. Стара Загора следва да се представят документи, като никъде в писмото не е написано, че те следва да се  занесат лично от представител на дружеството , който трябва да присъства на проверката. Същите могат да бъдат изпратени по пощата , по куриер тоест те трябва да бъдат на разположение на контролните органи в деня на проверката на траспортната дейност на превозвача – 04.07.2017 година. С това превозвачът би изпълнил задължението си по чл. 91б,т.1 от ЗАвП. Представител на дружеството е получил поканата на 16.06.2017 година, повече от двадесет дена преди насрочената проверка и той при необходимост би могъл и да упълномощи друго лице за представяне на документи в ОО „ АА” – Стара Загора

   Подаване на възражение по АУАН, без същото да е подкрепено с никакви писмени доказателства не задължава АНО да изследва спорни обстоятелства. Нито в хода на административното , респективно на  съдебното производство дружеството не е представило доказателства за служебна ангажираност на управителя му .за да се приложи института на чл. 28 от ЗАНН. В тежест на санкционираното лице да проведе пълно главно доказване на благоприятните за него факти.

 

С оглед на изложените съображения съдът намира, че не е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие и при правилно приложение на материалния и процесуалния закон, следва да бъде оставено в сила.

 

           Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                           Р     Е     Ш     И :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/30.05.2018 г., година постановено по НАХД № 465 по описа за 2018 година на Старозагорския районен съд с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000308/26.11.2017 г., на и.д. Началник на ОО „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, с което на „ БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД  за нарушение на разпоредбата на чл. 91б,т.1 от ЗАвП му е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лв., на основани ечл. 97,ал.1 , предложение последно от ЗАвП.

 

   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

   

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                             2.