Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                         

                      

 

            382     07.11.2018 година   град Стара Загора

             

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на единадесети октомври  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА  

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар Зорница Делчева     

и с участието на прокурор Петко Георгиев                                           

като разгледа докладваното от  съдия  ИРЕНА ЯНКОВА  КАН дело № 388 по описа  за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.     

 

            Образувано е по касационна жалба на Н.П.К. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Р.И. от АК – гр. Велико Търново против Решение № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд,  с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г.,  издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора,  с която на касатора са наложени следните административни наказания: „ глоба” в размер на 30 лв. на основание чл. 183,ал.3, т.5, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на чл. 6,т.1 от ЗДвП , „глоба” в размер на 100лв., на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 6,ал.1 от ЗДвП и „ „ глоба „ в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на 5,ал.1,т.1 от ЗДвП.   

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в, като постановено  в нарушение и при неправилно приложение на материалния и на процесуалния закон - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.По отношение  на наложените с т 1 и т.2 от НП твърди, че НП страда от съществен реквизит а именно не били посочени законовите разпоредби , които били нарушени от дееца. Спре касатора нормата чл. 6,т.1 от ЗДвП е бланкетна и препращат към други правни норми, които трябва да съдържат правило за поведение  на водача. АНО не бил посочил и точната хипотеза от правната норма, която била нарушена от касатора. С това се ограничавало правото на защита на привлеченото към административно наказателна отговорност лице Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че съставеният акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление съответстват на императивните изисквания на чл.42, т.4 съотв. на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН досежно тяхното съдържание.Твърди, че по отношение на третото нарушение нито В АУАН , нито в НП били посочени факти относно поведение на водача , създаващи опасност за останалите участници в движението и тяхното здраве В случая поради непълната фактическа обстановка не станало ясно какво точно нарушение е извършил касатора АНО не бил извършил преценка на маловажност на административните нарушения по реда на чл. 28 от ЗАНН. По подробно изложени в жалбата съображения прави искане съдебното решение  да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г.,  издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора,

 

Ответникът по касационната жалба – Областна Дирекция на МВР – Стара Загора РУ Казанлък , редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на съдебното решение в обжалваната му част с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт в оспорената му част е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество жалбата е  частично основателна.

 

           Производството пред Районен съд – Казанлък се е развило по жалба на Н.П.К. *** против Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г.,  издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, , с което въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение № 179/ 18.01.2018г., на Н.К. са наложени административни наказания, както следва: „глоба” в размер на 30 лв. на основание чл. 183,ал.3, т.5, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на чл. 6,т.1 от ЗДвП , „глоба” в размер на 100лв., на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 6,ал.1 от ЗДвП и  „ глоба „ в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на 5,ал.1,т.1 от ЗДвП.   

  Административно наказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 18.01.2018г. в 12.10ч, в гр. Казанлък на ул. „Доктор Стамболски” №2 в посока север – юг Н. К. управлява собствения си лек автомобил” Фолксваген Пасат” с рег. № ВТ 8047КВ, като навлиза в зоната на действие па пътен знак В-1/ забранено е влизането на ППС след знака/, продължава движението си , прави ляв завой в обратна посока и напуска района на РУ Казанлък в посока юг- север, преминавайки на червен светофар на светофарната уредба, работеща в нормален режим . С поведението си , като водач създава опасност за участниците в движението за тяхното здраве и живот.

               Казанлъшкият районен съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление изцяло по съображения за неговата формална, процесуална и материална законосъобразност. Въззивният съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление, не са допуснати нарушения на регламентираните в ЗАНН формални изисквания и процесуални правила, като наказателното постановление съдържа изискуемото се по чл. 57 от ЗАНН описание на нарушенията, обосноваващи в необходимата степен от фактическа и правна страна административнонаказателните обвинения за нарушенията на чл. 6,т.1 от ЗДвП , и чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, с посочване на всички релевантните за съставомерността на деянията факти и обстоятелства. По съществото на спора, въз основа на събраните в хода на съдебното следствие и обсъдени в решението писмени и гласни доказателства, съдът е направил извод, че по безспорен и несъмнен начин е доказана описаната в наказателното постановление фактическа обстановка и извършените от Н.К. нарушения на чл.6, т.1 от ЗДвП и на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП , като основание за налагане на административно наказание по чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП, чл. 183,ал.3, т.5 , предложение 1 от ЗДвП и по чл. 185 от ЗДвП  в предвидения от закона размер.

 

   Решението на Казанлъшкия районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона за нарушенията , посочени в точка 1 и точка 2 от НП.   

 

            Фактически, правно и доказателствено обоснован е направеният от съда извод, че по несъмнен начин е установено и доказано извършването на нарушения от Н.К. по повдигнатите му административнонаказателни обвинение по чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП във вр. с 6, т.1 от ЗДвП и по чл. 183,ал.3 т.5, предложение 1 във връзка с чл. 6,т.1 от ЗДвП. Този извод е направен след обсъждане и преценка на доказателствения материал, като при формиране на вътрешното убеждение, фактическите и правните изводи, не са установени порочни действия на въззивния съд. Видно от мотивите на обжалваното решение, съдът е разгледал и преценил събраните по делото писмени и гласни доказателства, като е приел, че описаната в наказателното постановление фактическа обстановка и извършването на нарушенията са доказани.  Както правилно е приел въззивният съд, с оглед конкретно вменените административни обвинения, единственото релевантни обстоятелства, които следва да се установят  са следните: навлязъл ли е водачът на МПС Н.К. *** Стамболов, на какъв сигнал на светофарната уредба и дали е бил налице забранителния знак Б1 за влизане в посочената  улица .

          Ето защо обосновано от гл.т. на доказателствата и правилно от гл. т. на закона Казанлъшкия районен съд е приел, че Н. К. е осъществил виновно състави на административноти нарушения по чл.183, ал.5, т. 1 от ЗДвП във вр. с чл.6, ал.1 от ЗДвП.и на чл. 183,ал.3, т. 5 от ЗДвП във връзка с нормата на чл. 6,ат.1 от ЗДвП. Съгласно сочената като нарушена разпоредба участниците в движението следва да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.В случая тази норма на чл. 6,ал.1 от ЗДвП създава правила за поведение и не е необходимо да се посочва и нормата на чл. 37,ал.7,т.1 от ППЗДвП, според която  червена светлина на светофара - означава "Преминаването е забранено" и водачите на пътни превозни средства не трябва да преминават "стоп-линията" или, ако няма такава, да преминават линията, на която е поставен светофарът, а когато светофарът е поставен в средата на кръстовището, водачите не трябва да навлизат в кръстовището или на пешеходната пътека;, респективно нормата на чл. 47,ал.3 от ППЗДП по силата на която пътен знак  В1 означава "Забранено е влизането на пътни превозни средства". Вярно е , че АНО не е посочил точната хипотеза на правната норма на чл. 6,т.1 от ЗДвП, която  е нарушена, но тава не нарушава правото на защита на привлеченото към административно наказателна отговорност лице.

 

   Съдебното решение е постановено в нарушение на приложимите правни норми по отношение на наказанието, наложено на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на чл.5,ал.1, т.1 от ЗДВП

 

Неправилно съдът е приел, че наказателното постановление отговаря на императивните изисквания досежно неговото съдържание. На първо място в изцяло липсва формулирано и конкретизирано описание на нарушението по см. на чл. 57,ал.1, т. 5 от ЗАНН.  АУАН има и сезираща функция - по силата на чл. 52 – 55 от ЗАНН със  съставянето на акта за наказващия орган възниква задължение след като разгледа преписката, да се произнесе по въпросите осъществен ли е виновно състав на административно нарушение от лицето, посочено в акта като нарушител; каква е точната правна квалификация на нарушението; подлежи ли нарушителят на административна санкция и как следва същата да се индивидуализира по вид и размер. Доколкото административнонаказващият орган се произнася по тези въпроси с издаването на наказателното постановление, в съдържанието на същото следва да бъдат описани точно онези факти и обстоятелства, които органът е приел като релевантни за наличието на съставомерно от обективна и субективна страна деяние. е, В случая неточното или непълното  описание касае обстоятелства, свързани с обективни признаци от състава на нарушението, които не само че са основен елемент от императивния реквизит на наказателното постановление по чл. 57,ал.1,т.5 от ЗАНН, но чрез тях се лимитират и пределите на административното обвинение от фактическа страна. В резултат на това от една страна е допуснато формално нарушение на изискванията за съдържанието на наказателното постановление, а от друга е довело до фактическа и правна необоснованост на административното обвинение и недоказаност на твърдяното нарушение. Ето защо като е потвърдил обжалваното наказателно постановление в тази му част, Казанлъшкия районен съд е постановил решението си в противоречие с материалния закон. За пълнота следва да се отбележи, че неспирането на знак " В-1" и преминаване на чревен сигнал на светофарната уредба  не презюмира, че е създадена опасност за движението, а АНО следвало да посочи въз основа на какви факти е приел, че с поведението си касаторът е създал опасност за  участниците в движението и за тяхното здраве   и живот.

 

        

      С оглед на изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание по отношение на наложените в точка 1 и точка 2 от НП наказания , поради което решението в тази му част  като валидно, допустимо и постановено в съответствие и при правилно приложение на материалния и процесуалния закон, следва да бъде оставено в сила., а по отношение на наложеното в точка три от НП наказание, решението  следва да бъде отменено , като постановено в противоречие с приложимите правни норми

 

           Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

 

                           Р     Е     Ш     И :

 

           ОТМЕНЯ Решение  № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд , в частта с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г.,  издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с наложено на Н.П.  К. на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание „глоба” в размер на 20лв. за нарушение на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   

     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г.,  издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с наложено на Н.П.  К. на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 20лв. за нарушение на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

 

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение  № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част.

   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

   

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                           2.

. 

 

 

 

        

       .

 

.