Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   384

 

     гр. Стара Загора, 07.11.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:        ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                    РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря Зорница Делчева

и с участието на прокурора  Петко Георгиев

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 397 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

 Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

   Образувано е по касационна жалба на Областна дирекция на МВР Стара Загора против Решение № 478/ 28.06.2018 г. по АНД № 48/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отменено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-003589/ 09.11.2017 г.,  издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, срещу Б.А.Б. ***. С жалбата са направени оплаквания за постановяване на решението в нарушение на материалния и процесуалния закон -  касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т. 2 във връзка с ал. 2 и ал.3 от НПК във вр. с  чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се изводът на съда, че в талона за медицинско изследване е вписано некомпетентно лечебно заведение по смисъла на чл.11 от Наредба 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА - Загл. изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г, преди  Наредба № 1 за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози/. Касаторът счита, че макар Б.Б. ***, той е дал кръвна проба и резултатите от нея са отчетени при определяне вида и размера на наложеното му наказание. Направено е искане за отмяна на решението в обжалваната част и постановяване на друго, с което издаденото НП да бъде потвърдено като законосъобразно.

 

Ответникът по касационната жалба – Б.А.Б. ***, редовно призован, не се явява и не се представлява, както и не изразява становище по жалбата.

 

              Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за основателност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде отменено.

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

            Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

          

            Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

  Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е НП № 17-1228-003589/ 09.11.2017 г., издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора  въз основа на АУАН Серия Д  348481/ 07.10.2017 г., с което на Б.А.Б. ***, са наложени  административни наказания за четири нарушения. По т.3 от НП са наложени наказания „глобав размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Като административно нарушение са преценени следните обстоятелства:  На 07.10.2017 г. в 00:45 ч в гр. Стара Загора по ул.„Витоша“ в посока запад-изток управлява лек автомобил „Субару Легаци”  с рег. № *****, с концентрация на алкохол в издишания въздух 0.81 на хиляда, тестван с техническо средство Алкотест дрегер 7510-0019 с проба № 06636 в 01:09 ч. На водача е издаден и връчен талон за медицинско изследване № 0005103. Дал кръв, от ПХЕ № 428/ 17.10.2018г е видна концентрация 0.845 на хиляда.

 

         За да отмени НП в обжалваната част, Районен съд Стара Загора се мотивира с  допуснати нарушения на действащата и към момента Наредба № 1/19.07.2017 г за РУКАКУНВТА. Според съда грешните указания, дадени в талона за медицинско изследване, относно лечебното заведение, компетентно да извърши манипулацията – ЦСМП-Стара Загора, а не спешно отделение на УМБАЛ „Проф.д-р СТ.Киркович“ АД гр.Стара Загора, са довели до невъзможност да се установи по надлежен ред наличието на алкохол в кръвта на водача. Позовава се и на заключението на назначената в хода на съдебното производство физико-химична експертиза, според което допустимата техническа грешка при отчитане на резултат от анализатор на алкохол в дъха „Алкотест Дрегер“ 7510 № 0019 е +- 0.032, но няма данни тази грешка да е взета предвид при определяне съдържанието на алкохол в кръвта на наказаното лице. По изложените мотиви е обоснован извод за незаконосъобразност на НП по т.3, с оглед на което то е отменено в тази част.

 

          Решението е правилно като краен резултат, но не по изложените в него мотиви.

 

     В разпоредбата чл.5, ал.3 от ЗДвП е предвидена забрана за водачите да управляват пътни превозни средства под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Контролните органи проверяват спазването на това задължение чрез проверка на водачите по реда, предписан с Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА. Приложимият ред по чл.6 включва при съставяне на АУАН за установена с техническо средство концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда контролният орган да попълва и талон за изследване, а водачът собственоръчно да вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство. Ако не ги приема, избира дали установяването да се извърши с доказателствен анализатор или с медицинско и химическо или химико-токсикологично амбулаторно изследване. В случая в издадения талон  за медицинско изследване № 005103 Б.Б. е отбелязал, че не приема показанията на техническото средство и е избрал медицинско изследване. Насочен е към ЦСМП –Стара Загора.

 

    В приложимата към датата на извършване на вмененото нарушение редакция на чл. 11 от Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА (преди изм. ДВ, бр. 81 от 2018 г.)  се предвижда медицинското изследване и вземането на проби за химическо и химико-токсикологично лабораторно изследване да се извършва в спешните отделения на многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ и във филиалите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които се намират извън областните градове.

 

     Както многопрофилните болници, така и центровете за спешна медицинска помощ са лечебни заведения, които по силата на чл.4 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) са равнопоставени и осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента - чл.6, ал.1 от ЗЛЗ. Следователно медицинската дейност в спешните отделения на болниците и в центровете за спешна медицинска помощ е идентична. Затова вземането на кръвна проба в ЦСМП вместо в многопрофилна болница не може да се приеме за извършено от „некомпетентно“ лечебно заведение. От съществено значение за установяване на действителната концентрация на алкохол в кръвта на водача е изследването на пробата, за резултата което вземането й от медицински специалисти, макар и не от конкретно посоченото в Наредбата лечебно заведение, не може да окаже влияние. В тази връзка неправилно е разбирането на районния съд, че дори само насочването на Б.Б. ***, а не към спешното отделение на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора, предопределя невъзможност да се установи по надлежния ред употребата на алкохол. А в конкретния случай пробата е взета именно в спешното отделение на УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора, видно от представения с преписката Протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от 07.10.2017г.

 

     Резултатът от извършеното химическо лабораторно изследване обаче не следва да бъде зачетен. Пробата е доставена в лабораторията на 10-я ден от вземането й като експертът е отбелязал, че тя не отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА. Посочил е чл.17, т.3, каквато точка не съществува, вероятно имайки предвид чл.17, ал.3 - „На етикета на вакуумната епруветка и съда за урина четливо се изписват имената на изследваното лице, датата и часът на вземането на пробата“. В хода на административнонаказателното производство не е изяснено в какво се състои несъответствието, а отделно е допуснато нарушение на чл.27, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА, съгласно която в седемдневен срок от връчване на НП изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ чрез органа по производството, ако не е изтекъл срокът по чл. 26, ал. 4. Очевидно Началникът на сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора не е разчел точния смисъл на разпоредбата като е отхвърлил искането на молителя, мотивирайки се с това, че резултатите от наличното химично изследване не се различават с повече от предвиденото в чл.22, ал.2 от Наредбата. Всъщност този орган е лишен от каквато и да е възможност за преценка дали да уважи предоставеното от наредбата право за повторно изследване. Неоснователният отказ да предостави на  Б.Б. възможност да упражни това право неминуемо означава, че го лишава от самото право, а в хода на съдебното производство и понастоящем заради изтичането на 3-месечния срок за съхраняване на пробата му то няма как вече да бъде валидно осъществено. 

 

    При категорично направен избор от страна на лицето концентрацията на алкохол в кръвта му да бъде установена чрез медицинско или химическо изследване и при компрометирана доказателствена стойност на резултата от това изследване, повдигнатото обвинение, базирано на именно на резултата от изследването,  остава недоказано по безспорен и несъмнен начин. В този случай без правно значение е обстоятелството дали допустимата техническа грешка +- 0.032 при отчитане на резултата от анализатор на алкохол в дъха „Алкотест Дрегер“ 7510 № 0019 е взета предвид при определяне съдържанието на алкохол в кръвта на наказаното лице. Тя би била релевантна, ако резултатът от изследването на алкохолната концентрация в кръвта на Б.Б. чрез измерването й в издишания въздух с техническо средство може да обоснове обвинителната теза. А в настоящото производство санкционирането е извършено на основание резултата от химическа експертиза и цифровата му величина от 0.845 на хиляда предопределя налагане на наказание по чл.174, ал.1, т.2 от ЗДвП. В тези фактически и правни рамки се провежда проверката за законосъобразност на обжалваното НП.

,

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      С оглед тези съображения настоящият съдебен състав намира, че като е достигнал до краен правен извод за незаконосъобразност на т.3 от  НП № 16-1228-003589/ 09.11.2017 г.,  издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Стара Загора  и го е отменил, районният съд е приложил правилно материалния закон. Решението е валидно, допустимо и съобразено със закона, поради което следва да бъде оставено в сила.

 

     Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 478/ 28.06.2018 г. по АНД № 48/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора В ЧАСТТА, с която е отменена т.3 от  наказателно постановление № 17-1228-003589/ 09.11.2017 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Стара Загора, с наложени на Б.А.Б. ЕГН ********** *** административни наказания „глоба“ в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца  на основание чл.174, ал.1, т.2 от  Закона за движението по пътищата.

 

    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                    

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                    

                                                                                         2.