Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    385

 

     гр. Стара Загора, 06.11.2018 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:        ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                    РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря Зорница Делчева

и с участието на прокурора  Петко Георгиев

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 400 по описа  за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

 Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

                Образувано е по касационна жалба от М.М.П. *** против Решение № 251/ 03.07.2018 г. по АНД № 543/ 2018 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено изцяло Наказателно постановление /НП/ № 18-0284-001141/ 08.05.2018 г.,  издадено от Началник сектор към Областна дирекция на МВР Стара Загора, РУ Казанлък. С жалбата са направени оплаквания за необоснованост на решението и постановяването му в нарушение на материалния закон. Второто оплакване представлява касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във връзка с ал. 2 и ал.3 от НПК във вр. с  чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се изводът на съда, че при издаване на НП не е допуснато нарушение на Наредба 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА - Загл. изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г, преди  Наредба № 1 за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози/. Според касатора неизписването на номера на талона за медицинско изследване е пречка да реализира адекватно защитата си и представлява нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Направено е искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с което да бъде потвърдено издаденото НП като законосъобразно.

 

Ответникът по касационната жалба – Районно управление-Казанлък при Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, редовно призован, не се явява и не се представлява, както и не изразява становище по жалбата.

 

             Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

            Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

          

            Разгледана по същество, се явява основателна.

 

            Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Казанлък е НП № 18-0284-001141/ 08.05.2018 г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ-Казанлък  въз основа на АУАН Серия Д  № 467287/ 02.05.2018 г., с което на М.М.П. ***, са наложени  административни наказания „глоба“ в размер на 50лв на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП и наказания „глоба“ в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП за извършени нарушения на чл.137а, ал.1 от ЗДвП и на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Като административни нарушения са преценени следните обстоятелства:  На 02.05.2018 г. около 21:00ч в с.К. по ул.„З.Стоянов“ в посока запад-изток управлява собствения си лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ****** като по време на движение не използва обезопасителен колан, с който е оборудван автомобилът и управлява под въздействие на алкохол - тестван с техническо средство Алкотест дрегер 7510 с фабр.№ ARDN-0023, който отчита проба в 21:06 ч. 0.71 на хиляда алкохол в кръвта чрез издишания въздух.

 

            За да потвърди НП, Районен съд Казанлък се мотивира с  неговата формална и материална законосъобразност. Намира за неоснователен наведеният довод за допуснато нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба № 1/19.07.2017 г за РУКАКУНВТА. Според съда при прилагане на разпоредбата на чл.6, ал.4 от Наредбата и при констатиран отказ на лицето да избере един от двата предвидени начина за установяване употребата на алкохол се приемат отчетените показания от техническото средство. Затова намира безпредметно в НП да се конкретизира талона за медицинско изследване, издаден на нарушителя. За двете деяния обосновава извод за доказано осъществяване от обективна и субективна страна в съответствие с ангажираните доказателствени източници. Наложените наказания са определени във фиксираните от закона размери, поради което счита намаляването им за невъзможно. По тази съображения потвърждава обжалваното НП изцяло.

 

           Решението е валидно, допустимо и правилно.

 

           В разпоредбата чл.5, ал.3 от ЗДвП е предвидена забрана за водачите да управляват пътни превозни средства под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Контролните органи проверяват спазването на това задължение чрез проверка на водачите по реда, предписан с Наредба № 1 от 19.07.2017г за РУКАКУНВТА. Приложимият ред по чл.6 включва при съставяне на АУАН за установена с техническо средство концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда контролният орган да попълва и талон за изследване, а водачът собственоръчно да вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство – ал.1 и ал.3. Ако не ги приема, избира дали установяването да се извърши с доказателствен анализатор или с медицинско и химическо или химико-токсикологично амбулаторно изследване като при отказ на лицето да избере един от двата начина на установяване се приемат отчетените показания от техническото средство - ал.4. В случая в издадения талон за медицинско изследване № 0011207 М.М.П. е отбелязал, че приема показанията на техническото средство. При това положение концентрацията на алкохол в кръвта му не се установява чрез медицинско изследване, а с резултата от Алкотест дрегер 7510 с фабр.№ ARDN-0023. Следователно вписване в НП на номера на издадения му талон е ненужно – този талон няма нито правно, нито доказателствено значение за изясняване на главния релевантен факт по повдигнатото административнонаказателно обвинение за управление на автомобил след употреба на алкохол. Издаването на талона в този случай не е елемент от обстоятелствата, които съгласно разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН с оглед гарантиране правото на защита трябва да намерят обективен израз в съдържанието на НП. Изложените в тази връзка съображения на районния съд напълно се споделят от настоящия съдебен състав, както и крайния извод, че обжалваното НП в частта за нарушението на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП е напълно законосъобразно – издадено при липса на съществени процесуални нарушения, при правилно приложение на материалния закон и в съответствие със събраните доказателства. 
         По отношение на вмененото нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП в касационната жалба не са изложени никакви оплаквания. При извършване на дължимата служебна проверка съставът на Административен съд Стара Загора не установи неправилно приложение на закона при формиране на изводите на районния съд относно извършването на деянието, правната му квалификация, вината на дееца и размера на наложеното наказание. 
         Соченият в касационната жалба порок на съдебния акт – необоснованост,  не следва да бъде разглеждан и обсъждан, тъй като не е предвиден като касационно основание за отмяна в НПК, приложимия в настоящото производство по силата на чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

  Като е достигнал до правни изводи за законосъобразност на НП № и го е потвърдил, районният съд е приложил правилно материалния закон. Касационното оплакване за нарушение по чл.348 ал.1 т.1 от НПК  е неоснователно, поради което съдебното решение като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е      Ш     И     :

 

 

                   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251/ 03.07.2018 г., постановено по АНД № 543/ 2018 г .по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0284-001141/ 08.05.2018 г.,  издадено от Началник сектор към Областна дирекция на МВР Стара Загора, РУ Казанлък.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                                2.