О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 34

 

 

 

    Старозагорският административен съд, в закрито заседание на седемнадесети ноември две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                Председател:  Б.Т.

 

                                                                      Членове: И.Я.

                                                                                         Р.Т.

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа кас.адм.нак.д. №  395 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по частна жалба от Иван Вълков Йонков в качеството му  на ЕТ”ЙОНЕКСИМ-ИВАН ЙОНКОВ” гр.Казанлък против определение № 41/17.10.2008г по АНХД № 664/2008г на Районен съд Казанлък, с което е прекратено съдебното производство. В жалбата са изложени оплаквания за противоречие на определението с закона и с процесуалните правила. Съдът не обсъдил наведените в жалбата доводи за нищожност на наказателното посатновление поради изтекла погасителна давност за налагане на наказанието. Моли определението да бъде отменено и делото върнато на Районен съд Казанлък за произнасяне по съществото на спора или да бъде постановено решение, с което наказателното постановление бъде отменено.

Частната жалба е допустима като подадена в определения от закона срок. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

С обжалваното определение състав на Районен съд Казанлък е постановил прекратяване на съдебното производство против наказателно постановление № ДЕ-119 от 05.11.2007г на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ЕТ”ЙОНЕКСИМ-ИВАН ЙОНКОВ” гр.Казанлък са наложени административни наказания “имуществена санкция” в размер на 1000лв на основание чл.52в от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и имуществена санкция” в размер на 500лв на основание чл.52д от ЗТИП. Изложил е мотиви, че с нормата на чл.54, ал.3 от ЗТИП е въведено ограничение при атакуването на наказателни постановления, когато се касае за наложена имуществена санкция до размер 1000лв включително.

Съображенията на районния съд са законосъобразни и правилни. В чл. 59, ал. 3 от ЗАНН е предвиден необжалваем минимум по този закон, както и възможност в друг специален закон да бъде предвидено нещо различно. Безспорно ЗТИП, по който е санкциониран жалбоподателят, се явява специален закон по отношение на ЗАНН, във връзка с установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания. Съгласно чл. 54, ал.3 от ЗТИП, наказателно постановление, с което е наложена наказание “имуществена санкция” до 1000 лв. включително, не подлежи на обжалване. Такъв е настоящият случай, поради което жалбата срещу наказателното постановление се явява недопустима, същото не подлежи на съдебен контрол и е влязло в сила. Следва да се отбележи, че ЗАНН не прави разлика между нищожни и незаконосъобразни наказателни постановления, когато определя кои да подлежат на обжалване – критерий е само размера на наложеното административно наказание. 

Неоснователно е и възражението, че с жалбата пред районния съд  се атакува валидността на наказателното постановление, което се явявало нищожно като постановено след изтичане на “абсолютната давност” по чл.34 от ЗАНН. Това оплакване се обосновава с изтичане на повече от една година от датата на констатиране на извършеното нарушение до датата на изпращане на наказателното постановление за връчване. Срокът на предприетите от административнонаказващия орган действия по връчване на постановленията не е част от предвидените в чл.34 от ЗАНН срокове за прекратяване на образувани административнонаказателни производства. Меродавни обстоятелства са само извършване на нарушението, откриване на нарушителя и издаване на наказателно постановление в 6-месечен срок от съставяне на акта за установяване на нарушението.

В този смисъл постановеното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от тези мотиви, съдът  

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 41/17.10.2008г по АНХД № 664/2008г на Районен съд Казанлък, с което е прекратено производството по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                 2.