О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  39

 

 

09.12.2008 година   град Стара Загора

 

 

          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание                          на девети декември през  две хиляди и осма година в състав:

                                                                              

                                                  Председател:    Р.Р.

 

                                                       Членове:     Г.Д.

                                                                              Д.Д.

 

с участието на секретаря    

и прокурора                                                                                         

като разгледа докладваното от  съдия  Д. Д. 

ч.к.н.а.х. дело № 419 по описа  за 2008 год  на АС – Стара Загора, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба от главен юрисконсулт Емилия Динчева-Ковачева като пълномощник на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ срещу определение от 11.11.2008 година, постановено по АНД № 985 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство. В жалбата се съдържат оплаквания, че определението е постановено в нарушение на  материалния закон. Направено е искане за отмяната му с връщане на делото на районния съд за разглеждане по същество.

Жалбата е подадена в определения от съда срок е и допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

С оспореното определение от 11.11.2008г Районен съд Казанлък е прекратил административнонаказателното производство по делото без да разглежда наказателно постановление №11010323/19.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ против К.Й. за нарушение на чл.61, ал.1, VІ. 1 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 218/ 27.04.2005г на Общински съвет Казанлък /Наредбата/. Административното обвинение е затова, че в качеството си на управител на „ДКЦ-І-Казанлък” ЕООД на 18.07.2005г. е сключил договор за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет, собственост на “ДКЦ-І-Казанлък”ЕООД, с “АИПСПМП” д-р Досева” на цени, по-ниски от определените с Наредбата, поради което му е наложено наказание на основание чл.32, ал.1,т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Съдът е приел, че тъй като са налице данни за извършено престъпление от общ характер, “предмет на което е нарушението, за което е издадено наказателното постановление, обжалвано от Й. и което се явява предмет на АНХД № 985/2008г. по описа на Районен съд Казанлък, е приложима разпоредбата на чл.33, ал.2 от ЗАНН”.

Постановеното от районния съд определение е незаконосъобразно като противоречащо на материалния закон.

 Съгласно нормата на чл.33, ал.2 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако деянието съставлява престъпление, а ако е образувано производство, същото се прекратява и материалите се изпращат на прокурора. От систематичното място на цитираната норма, която е в глава трета на ЗАНН - "Производство по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания" следва, че прекратяването на административнонаказателното производство е изцяло от компетентността на органите по чл. 47 от ЗАНН, а не на съда. Разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗАНН се отнася до производството пред административнонаказващия орган до момента на издаването на наказателното постановление. След като то е вече издадено неговото изменяне, потвърждаване или отмяна се осъществяват само по предвидения в чл. 59 - 63 от ЗАНН процесуален ред. Висящото производство по обжалване на наказателното постановление не е процесуална пречка за наказателно преследване на нарушителя, както и последното не влияе върху хода на съдебното обжалване на акта. В подкрепа на такъв извод е разпоредбата на чл.36 от ЗАНН, според който прокурорът или съдът могат да изпратят материалите по прекратено дело за образуване на административнонаказателно производство.

Действително, съгласно ТР № 51/1978г на ОСНК е недопустимо едновременно да се носи административна и наказателна отговорност за едно деяние. Това се отнася за случаите, когато с деянието се нарушават едновременно наказателни и административни норми, които охраняват един и същ обект на защита. В чл.70 от ЗАНН е предвидена процедурата, по която се отстраняват последиците от наслагване на двата вида юридическа отговорност, а именно – по реда за възобновяване на административнонаказателните производства.

С оглед тези мотиви настоящият касационен състав намира, че следва да отмени определението на районния съд и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.Й. против наказателно постановление № 11010323/19.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ.

По тези съображения и на основание чл. 235, ал.1  от АПК във връзка  с чл. 63, ал.2 от ЗАНН, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ   определение от 11.11.2008 година, постановено по АНД № 985 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010323/19.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ.

Определението е окончателно.

 

                                     

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                     

\

                                                                              2.