О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

 

           № 44     10.12.2008 година   град Стара Загора

 

 

          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание                          на десети декември през  две хиляди и осма година в състав:

                                                                                                  

                                                  Председател:    Б.Т.

 

                                                       Членове:      Г.Д.

                                                                               Р.Т.

 

при секретаря    

и с участието на прокурора                                                                                          като разгледа докладваното от съдия Р. Т.  КАН дело № 421 по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по частна жалба, подадена от главен юрисконсулт Емилия Динчева-Ковачева, като пълномощник на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София /АДФИ/, срещу протоколно определение, постановено в публично съдебно заседание по АНД № 794/ 2008 година по описа на Районен съд гр. Казанлък, проведено на 06.11.2008г. С обжалваното определение е прекратено съдебното производство по делото с оглед на обстоятелството, че спрямо жалбоподателя има образувано досъдебно производство. В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на определението поради постановяването му в нарушение на материалния закон. Направено е искане за неговата отмяна и връщане на делото на районния съд за разглеждане и произнасяне по същество.

 

Ответникът по частната жалба – К.И.Й. ***, не е представил становище по основателността на жалбата.

 

Съдът, като взе предвид изложените в частната жалба доводи, обсъди приложените по делото доказателства и като извърши проверка на обжалвания съдебен акт, намира за установено следното:

 

         Частната жалба е подадена в определения от съда срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

 

С оспореното определение от 06.11.2008г състав на Районен съд – Казанлък е прекратил съдебното производство по АНД № 794/ 2008г., без да разглежда по същество подадената от Кр. Й. жалба против наказателно постановление № 11010309/ 20.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София. С наказателното постановление, за нарушение на чл.61, ал.1, VІ. 1 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 218/ 27.04.2005г на Общински съвет - Казанлък /Наредбата/, за това, че в качеството си на управител на ДКЦ-І - Казанлък” ЕООД, на 18.07.2005г е сключил договор за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет, собственост на “ДКЦ – І -Казанлък” ЕООД, с “ИППМП” д-р Росица Велевска на цени, по-ниски от определените с Наредбата, поради което му е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 200лв., на основание чл.31, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Съдът е приел, доколкото спрямо жалбоподателя има образувано досъдебно производство /без да е конкретизирано по данни за какво точно престъпление/, наказателното преследване по административен ред следва да бъде прекратено, на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН.

 

Настоящият състав на Старозагорския административен съд намира, че постановеното от Районен съд – Казанлък определение е неправилно, като противоречащо на материалния закон.

 

Съгласно нормата на чл.33, ал.2 от ЗАНН, не се образува административно-наказателно производство, ако деянието съставлява престъпление, а ако е образувано производство, същото се прекратява и материалите се изпращат на прокурора. От систематичното място на цитираната норма, която е в глава трета на ЗАНН - "Производство по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания" следва, че прекратяването на административно-наказателното производство е изцяло от компетентността на органите по чл. 47 от ЗАНН, а не на съда. Разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗАНН се отнася до производството пред административно-наказващия орган до момента на издаването на наказателното постановление. След като то е вече издадено, неговото изменяне, потвърждаване или отмяна се осъществяват само по предвидения в чл. 59 - 63 от ЗАНН процесуален ред. Висящото производство по обжалване на наказателното постановление не е процесуална пречка за наказателно преследване на нарушителя, както и последното не влияе върху хода на съдебното обжалване на акта. В подкрепа на такъв извод е разпоредбата на чл.36 от ЗАНН, според който прокурорът или съдът могат да изпратят материалите по прекратено дело за образуване на административно-наказателно производство.

Действително, съгласно ТР № 51/1978г на ОСНК е недопустимо едновременно да се носи административна и наказателна отговорност за едно деяние. Това се отнася за случаите, когато с деянието се нарушават едновременно наказателни и административни норми, които охраняват един и същ обект на защита. В чл.70 от ЗАНН е предвидена процедурата, по която се отстраняват последиците от наслагване на двата вида юридическа отговорност, а именно – по реда за възобновяване на административно-наказателните производства.

По изложените съображения обжалваното определение на Казанлъшкия районен съд се явява неправилно и следва да бъде отменено, като делото се върне на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.Й. против наказателно постановление № 11010309/ 20.06.2008т, издадено от Директора на АДФИ – гр. София.

.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ във връзка с чл.236 от АПК във вр. с чл.63, ал.2 от ЗАНН, Старозагорският административен съд

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ   определение от 06.11.2008 година, постановено по АНД № 794 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено съдебното производство по делото.

 

ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010309/ 20.06.2008т, издадено от Директора на АДФИ – гр. София.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                     

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                    

 

                                                                            2.