О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

Номер ……………..….…...…..…. Година  2008 ….…………………Град Стара Загора

Старозагорският административен съд ……….…….………..…..………………………       На осемнадесети декември ………………………....…… Година две хиляди и осма   В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: П.П.

 

                                                                                   Членове:  Г.Д.

                                 

                                                                                                    Д.Д.

 

                                                                                                                                                                                       Секретар ………………………………..……..…………..……………………………… Като разгледа докладваното от ……..………..……. съдията П.  П.             частно административно наказателно дело номер 445 по описа за две хиляди и осма година:

 

Производството по делото е по чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ образувано по частната жалба на Агенция за държавна финансова  инспекция против определение от 13.11.2008г. по АНД №786/2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което производството по делото е прекратено.

 

Жалбоподателят претендира определението като незаконосъобразно да бъде отменено.

 

Ответникът по частната жалба К.И.Й. не взема становище.

 

Предмет на жалбата пред районния съд е било Наказателно постановление №11010172/18.06.2008г. на Агенция за държавна финансова  инспекция, с което на К.Й. е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.61, ал.1, т.VІ., б.”Б” от Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Казанлък. Получено е писмо №3519/05.11.2008г. на Районна прокуратура Казанлък, съгласно което е образувано досъдебно производство срещу Й. за това, че в качеството си на длъжностно лице е присвоил чужди пари в размер на 3300 лева – престъпление по чл.201, ал.І НК. С обжалваното определение Казанлъшкия районен съд е прекратил производството по делото, приемайки че спрямо жалбоподателя Й. има образувано досъдебно производство за същото деяние, което налага прекратяване на наказателното преследване по административен ред. От правна страна се е основал на разпоредбата на чл.33, ал.1 от ЗАНН.

 

Определението е неправилно.

 

Съгласно разпоредбата на чл.33, ал.1 ЗАНН, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува, а съгласно ал.2, когато се установи, че деянието, за което е образувано административнонаказателно производство съставлява престъпление, производството се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор. От систематичното място на цитираната норма в глава трета от ЗАНН “производство по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания” следва, че преценката относно образуването, съответно прекратяването на административнонаказателното производство е и изцяло от компетентността на органите по чл.47 ЗАНН, а не на съда и следва да се извършат преди издаване на наказателното постановление. Когато то вече е издадено неговото изменяване, потвърждаване или отмяна могат да бъдат осъществени само в предвидения в чл.59 – 63 ЗАНН процесуален ред. Висящото пред съда производство не е процесуална пречка за наказателното преследване на нарушителя, както и последното не влияе на съдебното обжалване на акта.

 

Действително, съгласно ТР №51/1978г. ОСНК е недопустимо едновременно да се носи административна и наказателно отговорност за едно и също деяние, но това се отнася за случаите, когато с деянието се нарушават едновременно наказателни и административни норми, които охраняват един и същ обект на защита. В чл.70 от ЗАНН е установена процедурата, по която се отстраняват последиците от евентуално наслагване на двата вида отговорност, а именно по пътя на възобновяване на административнонаказателното производство.

 

С оглед гореизложеното административният съд намира, че не са били налице законови предпоставки за прекратяване на производството по делото от районния съд, определението му се явява неправилно, което налага отмяната му и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.235, ал.1 АПК, във вр. с чл.63, ал.2 ЗАНН, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

               ОТМЕНЯ определение от 13.11.2008г. по АНД №786/2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което производството по делото е прекратено.

 

               Връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: