О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  № 16

 

                

гр. Стара Загора, 11.04.2018г.        

 

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на единадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                                                        Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                      Членове:ИРЕНА ЯНКОВА

 

                                                     РАЙНА ТОДОРОВА

                                                      

като разгледа частно к.адм.нак.д. № 157 по описа за 2018 година, докладвано от БОЙКА ТАБАКОВА, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

         Образувано е по частна жалба от „Д.и н.” ООД със седалище и адрес на управление *** чрез управителя С. Д. А. против определение от 12.02.2018г, постановено по а.н.х.д.№ 46/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е върната жалбата на дружеството против електронен фиш серия К № 1514674, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, въз основа на които е направено искане за отмяна на определението. Твърди се, че подадената жалба до районния съд от дружеството е надлежна жалба от нарушителя по смисъла на чл.59, ал.2 от ЗАНН, тъй като именно този правен субект е собственик на автомобила, с който е извършено нарушението. Физическото лице С.А. е управител и неделима част от самото юридическо лице, но не е вписано като нарушител в електронния фиш. По изложените съображения моли за отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.  

 

         Ответникът по частната жалба – Областна дирекция на МВР Стара Загора, не изразява становище за допустимост и основателност.

 

Съдът, като взе предвид изложените в частната жалба доводи, обсъди събраните по делото доказателства и като извърши проверка на обжалвания съдебен акт, намира за установено следното:

 

 Частната жалба е допустима като подадена в определения от районния съд срок и от лице, конституирано в съдебното производство като страна, за която съдебният акт е неблагоприятен.

 

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

С определение от открито съдебно заседание на 12.02.2018г, постановено по а.н.х.д.№ 46/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, е върната жалбата на „Д.и н.“ ООД *** против електронен фиш серия К № 1514674, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото.

 

            С процесния електронен фиш  на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т.6 от ЗДвП на С. Д. А. като управител на „Д.и н.” ООД *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 650 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ при управление на лек автомобил „Ситроен Ц3 Пикасо” с рег.№ ВТ2537КВ.

 

            С обжалваното определение състав на Районен съд Стара Загора приема, че жалбата е недопустима, защото подателят й - „Д.и н.” ООД *** не притежава активна легитимация да обжалва издадения електронен фиш – чл 59, ал.2 от ЗАНН.

 

  Съдебният акт на районния съд, предмет на касационна проверка, е постановен в съответствие със закона.

 

В разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП е предвидено при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител да се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Съгласно ал.5 на чл.189 от ЗДвП, електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 /физическо лице-собственик или ползвател на МПС, при управлението на което е извършено нарушение/ или ал.2 /юридическо лице-собственик на МПС, при управлението на което е извършено нарушение/ с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

  Нормата на чл.188, ал.2 от ЗДвП регламентира, че когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство. Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват НП в седемдневен срок от връчването му.  Според чл.61, ал.1 от ЗАНН при разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл. 55, ал. 2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал НП, както и допуснатите от съда свидетели. 

 

  В случая с електронен фиш серия К, № 1514674, издаден от ОД на МВР Стара Загора, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 650 лв на физическото лице Стефка Димитрова Атанасова като управител на „Д.и н.” ООД ***.

 

   В жалбата срещу електронния фиш като подател е посочено „Д.и н.” ООД ***. В нея са изложени доводи за незаконосъобразност на фиша поради допуснати процесуални нарушения, изразяващи се в липсващи реквизити, както и поради липса на материалноправните условия, посочени в разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП. 

  При тези данни законосъобразен е изводът на районния съд, че жалбата е подадена от лице, което не е активно легитимирано да обжалва електронния фиш. Налице са предпоставките на чл. 323, ал. 1, т. 3 от НПК, приложими на основание чл. 84 от ЗАНН, за връщане на жалбата и прекратяване на съдебното производство. Цитираната норма предвижда, че въззивното производство се прекратява, когато жалбата не е подадена от лице, което има право на жалба или протест. В случая няма никаква неяснота кой е подателят на жалбата, по която е образувано НАХД № 46/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, а именно „Д.и н.” ООД ***. Това обстоятелство дори се признава в частната жалба като се обосновава заинтересованост именно на дружеството от обжалване на наложеното наказание. Дружеството обаче не е санкционираният правен субект. Съгласно чл.13 във връзка с чл.24 от ЗАНН, административно наказание „глоба” се налага на физически лица. За юридическите лица наказанието е „имуществена санкция” - чл.83 от ЗАНН. В случая наложеното наказание е „глоба“, което кореспондира с приложимата за казуса разпоредба на чл.188, ал.2 от ЗДвП.

Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на ЗАНН /чл.189, ал.8 от ЗДвП/, който признава право на жалба само на нарушителя и поискалия обезщетение. Затова като е приел, че подадената жалба от дружеството-собственик срещу електронния фиш е недопустима, районният съд е постановил съдебния си акт в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

По тези съображения обжалваното определение като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 235, ал.1  от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ОСТАВЯ В СИЛА определение  от 12.02.2018г, постановено по а.н.х.д.№ 46/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е върната жалбата на Д.и н.” ООД със седалище и адрес на управление *** против електронен фиш серия К № 1514674, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                                                

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                                         

                                                                                    2.