О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 15                                                29.03.2018г.                 гр. Стара Загора

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                    Председател:ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                  Членове: МИХАИЛ РУСЕВ

                                                                           СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдията докладчик Стилиян Манолов к.адм.дело №163 по описа за 2018г. на Административен съд- Стара Загора, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по частна касационна жалба от „М.К.“ АД *** срещу Определение №203/13.03.2018г. на Районен съд – Стара Загора, постановено по НАХД №3194/2017г., с което е оставена без разглеждане и върната жалбата на „М.К.“ АД *** против наказателно постановление (НП) №724/14.07.2016г., издадено от Заместник Кмета на Община Стара Загора, и е прекратено съдебното производство по делото. В жалбата се навеждат доводи, че от касатора на два пъти е изпращана обратна разписка, с която е удостоверявано обстоятелството, че жалбата е входирана чрез Български пощи ЕАД. Сочи се, че от Община Стара Загора недобросъвестно не са приложили плика като доказателство по преписката, с което са въвели в заблуда районния съд. Моли съда да отмени изцяло Определение №203/13.02.2018г. на Районен съд – Стара Загора. Към частната жалба са приложени писмени доказателства.

 

Ответника по делото – Община Стара Загора, не е изразил становище по депозираната частна жалба.

 

Жалбата е подадена от заинтересовано лице, имащо правен интерес, подадена е в срок и по същество е основателна.

 

Производството пред Районния съд Стара Загора се е развило по жалба от „М.К.“ АД ***/14.07.2016г., издадено от Заместник Кмета на Община Стара Загора. Районният съд е приел, че атакуваното НП е връчено на 10.09.2016г. и следователно седем дневният срок за обжалването му по чл.59, ал.2 от ЗАНН е изтекъл на 19.09.2016г., а жалбата е подадена според входящия й номер и изисканата справка от Община Стара Загора на 20.09.2016г. Предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е ангажирал доказателства за по-ранното подаване на жалбата, въпреки изготвените от РС Стара Загора разпореждания, е прието, че жалбата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане и върната, а съдебното производство – прекратено.

 

Определението на районният съд е неправилно.

 

Не е налице спор по делото, че процесното НП е надлежно връчено на жалбоподателя на 10.09.2016г. и че предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седмодневен срок за обжалването му следва да се счита изтекъл на 19.09.2016г. – понеделник,  работен ден.

 

Видно от приложените към частната жалба заверено копие от известие за доставяне с №ИД PS 14 07 00BA2S8 и дубликат на разписка №000527 към пратка PS 140700BA2S8 се установява, че жалбата срещу НП е получена от административнонаказващия орган на 20.09.2016г. и е заведена с вх.№10-09-96, но същата е приета в пощенска станция  на 17.09.2016г.

 

След като жалбата срещу наказателното постановление е изпратена по пощата на 17.09.2016г., срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН е спазен и жалбата не е просрочена.

 

С оглед на изложеното, обжалваното определение, с което жалбата е оставена без разглеждане и съдебното производство е прекратено се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като делото следва да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ във връзка с чл. 236 от АПК, касационният състав на Административен съд Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ Определение №203 от 13.02.2018г., постановено по АНД № 3194/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора.

 

ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     

 

 

                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                      

 

 

                  2.