О П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                         

              

 

                № 28     13.07.2018 година   град Стара Загора

 

 

 

         Старозагорският административен съд, в закрито съдебно  заседание на тринадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                              

 

                                               Председател:         БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                     Членове:         ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретар: 

и с участието на прокурора:  

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 302 по описа за 2018год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

 

Образувано е по касационна жалба на Г.М.Б., подадена чрез адв. В.Д. от САК, против Решение № 316 от 27.04.2018г., постановено по АНД № 519/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 1102 от 20.12.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, като е намален размера на наложеното административно наказание глоба от 300 на 50 лева.

 

При извършена проверка на редовността на касационната жалба съдът е установил, че същата не отговаря на изискванията на чл. 212, ал.1, т.4 и чл. 213, т.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН - не са посочени конкретни порочни действия при постановяването на съдебния акт, съставляващи касационни основания по см. на чл.348 от НПК и към касационната жалба не е приложено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на подписалия и подал жалбата адвокат. С оглед на което с разпореждане на съдията – докладчик по делото от 21.06.2018г. жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателя е дадена възможност в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи по делото пълномощно, удостоверяващо представителната власт на подписалия и подал касационната жалба адвокат или да потвърди извършените от адв. В. Д. действия по подаване на касационната жалба, както и писмено да посочи точно и мотивирано конкретните пороци на обжалваното Решение № 316 от 27.04.2018г., постановено по АНД № 519/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, съставляващи касационни основания по см. на чл.348 от НПК.  

 

Съобщението с препис от разпореждането и указанията на съда е изпратено на посочения в жалбата съдебен адрес и е получено на 02.07.2018г. от адв. В.Д..

 

            По делото е постъпила молба вх. № 2918/ 06.07.2018г., подадена от адв. В. Д. от САК, с която е направено искане за удължаване на срока за изпълнение на дадените от съда указания. В молбата е посочено, че клиентът е в отпуск и е в чужбина и адв. Д. не може да се снабди с изрично пълномощно.

 

            Съгласно разпоредбата на чл.84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Доколкото в ЗАНН няма особени правила относно сроковете и тяхното изчисляване, продължаване и възстановяване, следва да бъдат приложени съответните разпоредби от НПК. В Наказателно-процесуалния кодекс /чл.185 от НПК/, обаче е предвидена възможност за възстановяване единствено на сроковете, определени от съда или от органите на досъдебното производство, ако съществуват уважителни причини за това. В случая срокът за отстраняване на нередовностите на касационната жалба не е определен от съда, а представлява законово регламентиран такъв - чл. 216 във вр. с чл.158 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. При липса на нормативно предвидена в субсидиарно приложимия съгласно чл.84 от ЗАНН закон – Наказателно-процесуалния кодекс, възможност за продължаване на законово определени срокове, направеното искане за удължаване на срока за изпълнение на дадените със съдебно разпореждане от 21.06.2018г. указания, следва да бъде оставено без уважение.  

 

            В законово установения срок по чл. 216 във вр. с чл.158 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, както и към датата на настоящото закрито заседание, не са изпълнени дадените от съда указания за отстраняване на констатираните нередовности на подадената касационна жалба против Решение № 316 от 27.04.2018г., постановено по АНД № 519/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Не са представени доказателства за наличието на надлежно учредена представителна власт за подписалия и подал жалбата адвокат, нито по нормативно установения ред са потвърдени извършените без представителна власт действия по касационно обжалване. В този смисъл жалбата се явява подписана и подадена от лице без учредена и удостоверена по надлежния ред представителна власт. Отделно от това предвид липсата на посочване както в подадената жалба, така и в постъпилата по делото молба вх. № 2918/ 06.07.2018г. от адв. В. Д., на конкретните порочни действия при постановяването на съдебния акт, съставляващи касационни основания по см. на чл.348 от НПК, неизпълнено се явява и нормативно установеното изискване по чл.212, ал.1, т.4 от АПК досежно съдържанието на касационната жалба.

 

Предвид изложеното съдът намира че са налице предпоставките касационната жалба да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 във вр. с чл.216, изр. второ от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН, Старозагорският административен съд

    

 

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. В.Д.от САК за удължаване на срока за изпълнение на дадените със съдебно разпореждане от 21.06.2018г. указания за отстраняване на нередовностите на касационната жалба.  

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.М.Б., подадена чрез адв. В.Д. от САК, против Решение № 316 от 27.04.2018г., постановено по АНД № 519/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.  

 

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 302/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

                        

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                              

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.