О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

25                                          11.07.2018год.                          град Стара Загора

 

 

         

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на                       единадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                  Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                Членове:  ИРЕНА ЯНКОВА

              

              РАЙНА ТОДОРОВА

 

           

Като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА  ЧКАНД № 313 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по частна жалба на „ Б.” ООД гр. Казанлък    против определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2018г. по описа на Казанлъшкия  районен съд, с което е оставане без уважение молбата на дружеството за възстановяване на срока за обжалване на решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд  и е върната касационната жалба на дружеството срещу първоинстанционното решение, като процесуално недопустима. В частната касационно жалба се излагат доводи, че определението е неправилно Съдът не бил отчел обстоятелството, че тя била извън страната и не могла да се свърже с управителя на дружеството.М.Б.Била видяла за постановения акт на сайта на съда , но управителят не могъл да я уведоми на коя дата е получил обявлението за постановяване на решението поради здравословни проблеми, които трябвало да решава с малолетното си дете Счита, че е спазил срока по чл. 186,ал. 3  от НПК  и  е пропуснал срока на оспорване  на решението на районния съд по уважителни причини   Моли оспореното определение да бъде отменено и да му бъде възстановен срока за оспорване на решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд .

Съдът, като взе предвид изложените в частната жалба доводи, обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Частната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима

 

. Разгледана по същество е основателна.

 

С обжалваното определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия  районен съд, с оставена без уважение молбата „ Б..” ООД гр. Казанлък   за възстановяване на срока на обжалване .Съдът е разгледал делото в закрито съдебно заседание и при анализ на представените от  дружеството писмени доказателства е приел, че лицето не сочи уважителни причини за  пропускане на срока за оспорване на въззивното решение и  е имало възможност да организира обжалването  на съдебния акт пред Административен съд гр. Стара Загора  в законово регламентирания срок. Със същото определение е върната касационната жалба на дружеството против решението на районния съд и е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата.

Определението на въззивния съд е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила по отношение на производството по възстановяване на срока.

Правото да се иска възстановяване на пропуснат срок за извършване на процесуално действие възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на искането. Съгласно разпоредбата на чл. 186,ал.1 от НПК, субсидиарно приложима по силата на препращащата норма на чл. 84 от ЗАНН, срокът, определен от закона, може да бъде възстановен, ако е бил пропуснат поради уважителни причини. В ал.2 на чл. 186 от НПК е предвидено, че молбата за възстановяване на срока се подава до съда в седемдневен срок от деня, в който са престанали да действат причините за пропускане на срока. Законът регламентира че едновременно с подаването на молбата за възстановяване на срока се извършва и действието, срокът за което е пропуснат /чл. 186,ал.3 от НПК/. Съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 6 от НПК възстановяване на срока от съда се решава в съдебно заседание с призоваване на страните.По силата на тази разпоредба възстановяване на срока за оспорване на решението се извършва в открито съдебно заседание, а не в закрито, като се е произнесъл районния съд. Откритото съдебно заседание дава възможност на страната да ангажира не само писмени доказателства , а и гласни такива за да може да докаже твърденията си , че е пропуснала срока по уважителни причини. Като се е произнесъл в закрито съдебно заседание районният съд е ограничил правото на защита на страната и на това основание определението следва да се отмени и делото да се върне на първоинстанционния съд  за да спази процедурата по чл. 186,ал.6 от НПК.

 

 

 

 

 

Съдът намира, че определението на районния съд , с което е върната касационната жалба е недопустимо и следва да бъде обезсилено.

 

Съгласно чл.63 ал.1 изречение второ от ЗАНН, решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК. Съгласно чл.215 от АПК / поместен в глава дванадесета/ касационната инстанция проверява редовността и допустимостта на касационната жалба и в съответствие с тези и задължения има родовата компетентност да оставя без разглеждане жалбата или протестът, като прекрати образуваното касационно производство, когато са подадени от лица, които не са участвали в съдебното производство, решението не съществува, подадени са след срока по чл.211 от АПК – това е законоустановения срок, на който се е позовал и РС Казанлък, са подадени против решение, което не подлежи на касационно оспорване, бъдат оттеглени или бъде извършен отказ от тях с писмено заявление. По въпроса за съда, компетентен да остави касационната жалба без движение и съответно да извърши проверка за нейната редовност и допустимост с прилагане на последиците на чл.215 от АПК е постановено ТР № 4/17.10.2011г. на ВАС на РБ, според което първоинстанционния съд няма правомощия да връща или оставя без разглеждане касационна жалба или частна жалба и протести на прокурора срещу актове на първоинстанционния административен съд. След като чл.63 ал.1 изречение второ от ЗАНН изрично сочи, че  реда за подаване на касационната жалба е този по глава дванадесета на АПК, то следва извод че разпоредбата на чл.215 от АПК и постановеното ТР №4/17.10.2011г. на ВАС на РБ намират приложение в производството по проверка на допустимостта и редовността на касациони и частни жалби против решения и определения на районния съд, постановени по чл.63 ал.1 и ал.2 от ЗАНН.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.229, ал.1, точка 1във връзка чл. 236 от АПК Старозагорския административен съд,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия  районен съд, в частта  с която е оставане без уважение молбата на „Б.” ООД гр. Казанлък   за възстановяване на срока за обжалване на решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд 

 

ВРЪЩА  делото на съда за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно дадените указания

 

ОБЕЗСИЛВА определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия  районен съд , в частта с която е върната касационната жалба „  Б.” ООД гр. Казанлък  срещу решение  № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд  , като процесуално недопустимо.

Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

        2.