О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

26                                           09.07.2018год.                          град Стара Загора

 

 

         

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на                       девети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                  Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                Членове:  ИРЕНА ЯНКОВА

              

              РАЙНА ТОДОРОВА

 

           

Като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА  ЧКАНД № 318 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по частна жалба на И.К.М. ***    против определение № 628 от 21.05.2018г., постановено по АНД № 1391/ 2018г. по описа на Старозагорския  районен съд, с което прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата на К. срещу Наказателно постановление № 5037/26.03.2018 г., издадено от Началник сектор „ Контрол на републиканската мрежа”, Дирекция „ Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „ Пътна инфраструктура” гр. София Жалбоподателят оспорва извода на съда, че жалбата срещу наказателното  постановление  е просрочена. Според касатора съдът не бил взел предвид, че срокът, кйто се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който почва да тече срока  и изтича в края на последния ден.

 

Съдът, като взе предвид изложените в частната жалба доводи, обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Частната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

С обжалваното определение № 628 от 21.05.2018г., постановено по АНД № 1391/ 2018г. по описа на Старозагорския  районен съд, с което прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата на К. срещу Наказателно постановление № 5037/26.03.2018 г., издадено от Началник сектор „ Контрол на републиканската мрежа”, Дирекция „ Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „ Пътна инфраструктура” гр. София. За да постанови обжалвания съдебен акт Старозагорският районен съд е приел за установено, че оспореното наказателно постановление е връчено  на жалбоподателя по  пощата на 11.04.2018г. ,  а жалбата е подадена на 18.04.2018г. след изтичане на предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН 7-дневен срок. 

 

Наказателно постановление № 5037/26.03.2018 г., издадено от Началник сектор „ Контрол на републиканската мрежа”, Дирекция „ Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „ Пътна инфраструктура” гр. София  е било надлежно връчено на жалбоподателя на 11.04.2018г.  . Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седемдневен срок за обжалването му в случая изтича на 18.04.2018г.. Жалбата срещу наказателното постановление е подадена по пощата на 19.04.2018 г. след изтичане на 7-мо дневния срок за оспорване на наказателно постановление по реда на ЗАНН

Изтичането на срока за обжалване има за последица влизане на наказателното постановление в сила и неговата неотменимост по реда на производството по чл. 59 от ЗАНН. Такова постановление не може да бъде предмет на обжалване. Поради това съдът намира, че правото на жалба е погасено и с оглед на това правилно Старозагорският районен съд е прекратил производството по делото  като недопустимо.

 

По изложените съображения настоящият състав на Старозагорския административен съд, счита, че следва да бъде оставено в сила определението , като законосъобразно.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл.първо във вр. с чл.236 от АПК Старозагорския административен съд,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 628 от 21.05.2018г., постановено по АНД № 1391/ 2018г. по описа на Старозагорския  районен съд

Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и/ или протестиране .

.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

        2.