О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 27                                          12.07.2018год.                          град Стара Загора

 

 

         

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на                       дванадесети  юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                  Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                Членове:  ИРЕНА ЯНКОВА

              

              РАЙНА ТОДОРОВА

 

           

Като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА  ЧКАНД № 324 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по частна касационна  жалба на Д.М.С. ***    против определение, постановено в открито съдебно засадание от 04.06.2018 г, постановено по а.н.д.   398 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Казанлък , с което  прекратено съдебното производсто по а.н.д. № 328 по описа за 2018 г. на КРС поради просрочие на жалбата на С. против наказателно постановление № 596 от 23.01.2018 г., издадено от директора на Регионална дирекция на горите – Стара Загора.  Неправлино съдът бил приел, че НП било редовно върчено по реда на чл. 183,ал.2 от НПК. НП било връчено на друго биле чрез пощенски оператор. От свидетелските показания се установявало , че това лице е свидетелката Д. , с която той бил живял на съпружески начала, но впоследствие били разделени НП било връчено в нарушение на чл. 5 от Общете правила за връчване на пощенски пратки и пощенски услуги.След като не били ангажирани доказателства, че НП  било връчено по реда на чл. 58,ал.1 от ЗАНН, то не можел да се спореди извода на съда, че жалбата му била просрочена , като подадена след преклузивния срок по чл. 58,ал.2 от ЗАНН

 

Съдът, като взе предвид изложените в частната жалба доводи, обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Частната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

С обжалваното определение определение, постановено в открито съдебно засадание от 04.06.2018 г., постановено по а.н.д.   398 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Казанлък е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата на С. срещу наказателно постановление № 596 от 23.01.2018 г., издадено от директора на Регионална дирекция на горите – Стара Загора . За да постанови обжалвания съдебен акт Казанлъшкия ,че НП е връчено на 08.03.2018 г. на свидетелката Д., с която С. живее във фактическо съжителство. Обстоятелството, че  върху обратната разписка е написано „ съпруга” е приел за ирелеванто, тъй като според съда С. и  св. Д. живеят заедно от повече от 11 години . Д. била предала на С. НП след два-три дена и според въззвния съд С. е имал възможност да го оспори в срок.  

Наказателно постановление  № 596 от 23.01.2018 г., издадено от директора на Регионална дирекция на горите – Стара Загора  гр. София  е било надлежно връчено на свидетелката Д. на 08.03.2018 г. Правилно съдът е приел, че то е било надлежно връчено.

 В разпоредбата на чл. 58,ал.1 а ал.2 от ЗАНН изрично е посочен редът за връчване на наказателни постановления. На осн.чл. 84 от ЗАНН субсидиарно, по отношение на връчване на книжата, важат и правилата установени в чл. 178 и следващи от НПК.

От анализа на така посочените правни норми следва несъмнен извод, че връчването на НП на физическо лице следва да се извърши лично на лицето, а по арг. От чл. 84 от ЗАНН във връзка с чл. 180,ал.2 от ЗАНН– и на пълнолетен член на семейството му, а ако няма пълнолетен член на семейството - на домоуправителя или портиера, както и на съквартирант или съсед, когато поеме задължение да ги предаде.

В конкретния случай, макар процесното наказателно постановление да не е било връчено лично на наказаното лице, по делото безспорно се установи, че същото е било прието на 08.03.2018 г., за да бъде предадено от лицето и свидетеля по делото Д.. Тя живее  във фактическо съжителство със С., и живуща на един и същ адрес с него. Тези обстоятелства са установени от районния съд от  показанията й. Конкретното наказателно постановление не е било обжалвано от наказаното лице и поради това същото е влязло в сила на 15.03.2018 г. Нещо повече, прави впечатление, че в нито един момент в жалбата си касаторът  не е посочил  незнанието си за наложеното му вече наказание по административен ред, като тезата за ненадлежното връчване на НП..

 

Изтичането на срока за обжалване има за последица влизане на наказателното постановление в сила и неговата неотменимост по реда на производството по чл. 59 от ЗАНН. Такова постановление не може да бъде предмет на обжалване. Поради това съдът намира, че правото на жалба е погасено и с оглед на това правилно Старозагорският районен съд е прекратил производството по делото  като недопустимо.

 

По изложените съображения настоящият състав на Старозагорския административен съд, счита, че следва да бъде оставено в сила определението , като законосъобразно.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл.първо във вр. с чл.236 от АПК Старозагорския административен съд,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение, постановено в открито съдебно засадание от 04.06.2018 г, постановено по а.н.д.   398 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Казанлък.

 

  Определението е окончателно.

.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

        2.