О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

              

 

№30                                      18.09.2018 год.                          град Стара Загора

 

 

        Старозагорският административен съд, в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                              Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                МИХАИЛ РУСЕВ

 

 

при секретаря ……. и в присъствието на  прокурора …… като разгледа докладваното от съдия Михаил Русев КНАД №389 по описа  за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

        

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.

Образувано е по частна жалба от П.И.П. ***, чрез пълномощника си адв. С.К. против постановеното в закрито съдебно заседание, определение №81 от 22.06.2018 год. по НАХД №101/2018 год. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е прекратено производството поради просрочване на жалбата – подаването й извън предвидения в закона седемдневен срок.

С жалбата се навеждат съображения за неправилно приложение на закона, тъй като счита, че съдът неправилно е приел, че разписката за връчването на наказателното постановление е надлежно оформена, като не се е съобразил с подробно изложените в жалбата съображения. Излага съображения, че тази разписка не е надлежно оформена, обективираното в нея връчване не е осъществено, поради което и не е започнал да тече седемдневния срок за неговото обжалване. Действително в разписката са посочени имената на получателя, има дата на връчване, както и подпис на получател, но не са налице каквито и да е било други данни за изпълнение на особените изисквания на закона относно правилата за връчване на призовки и съобщения. Счита, че доколкото няма особени правила за връчването на призовки и съобщения и за съдебното производство по разглеждането на жалбите срещу наказателните постановления, то приложение ще намерят правилата на НПК, уредени в чл.178-182. Според изложеното в жалбата, наказателното постановление следва да бъде връчено от едно от посочените в чл.178, ал.1-8 от НПК лица и по начина, посочен в чл.180 от НПК. Доколкото в разписката не е отбелязано длъжността и името на  лице осъществило връчването и неговия подпис, то не са изпълнени изискванията на чл.181, ал.2 от НПК. Въз основа на гореизложеното е направено искане да се отмени обжалваното определение.

Ответника по делото, не е изразил становище по депозираната частна жалба.

Жалбата е подадена от заинтересовано лице, имащо правен интерес, подадена е в срок и по същество е неоснователна.

Производството пред Районния съд Гълъбово се е развило по жалба от П.И.П. *** против наказателно постановление №17-0447-000157 от 28.04.2017 год. на Началник РУП Гълъбово, с което за нарушение на ЗДП му е наложена глоба в размер на 300.00 лева.

При извършената проверка, Районният съд е констатирал, че обжалваното наказателно постановление, е получено лично от нарушителя на 31.05.2017 год., като за целта съшият е положил и подпис на съответното място. Жалбата е депозирана на 02.04.2018 год. в деловодството на Районно управление Гълъбово на ОД на МВР – Стара Загора. Това го е мотивирало да приеме, че жалбата е подадена след изтичането на срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, да остави същата без разглеждане и да прекрати образуваното съдебно производство.

Изложените в частната жалба съображения и доводи са неоснователни. Действително разпоредбата на чл.84 от ЗАНН предвижда препращане към разпоредбите на НПК относно връчването на призовки и съобщения. В конкретния случай обаче, връчването на екземпляр от наказателното постановление е различно от връчването на призовки и съобщения и по отношение на него е налице изрична законова разпоредба – чл.58, ал.1 от ЗАНН. Съгласно нея, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение. Законодателят не е предвидил да се посочва името и длъжността на лицето, осъществило връчването на това наказателно постановление, а единственото условие, с цел гарантиране на правото на защита на наказаното лице, е да се връчи лично. В конкретния случай, това е осъществено, като изрично в приложеното по делото наказателно постановление е посочена датата на неговото връчване – 31.05.2017 год., като с положеният подпис от наказаното лице е удостоверено и връчването на екземпляр от него на П.. Всъщност това обстоятелство не се оспорва, нито отрича от жалбоподателят. От деня следващ датата на връчването на наказателното постановление, съгласно правилата на чл.183, ал.2 от НПК, започва да тече и седемдневният срок за неговото обжалване и същият изтича на 07.06.2017 год. който ден е работен /сряда/. Това е и последният възможен ден за подаването на жалбата. Безспорно е също така, че същата е депозирана в деловодството на наказващият орган на 02.04.2018 год. – близо десет месеца след това.

Водим от горното съдът намира, че оспореното определение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

С оглед на гореизложеното, и на основание чл.345, ал.1 от НПК и чл.59, ал.2 от ЗАНН, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение №81 от 22.06.2018 год. по НАХД №101/2018 год. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №17-0447-000157 от 28.04.2017 год. на Началник РУП Гълъбово към ОД на МВР Стара Загора.

 Определението е окончателно.

 

                                                                                                                

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                                          

                                                                                   2.