О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 32                                                 26.09.2018год.                        град Стара Загора

 

 

         

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                  Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                                Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

               

             МИХАИЛ РУСЕВ

 

           

Като разгледа докладваното от съдия Г. Динкова  Частно КАНД № 404 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по частна жалба на Д.М.С. ***, против Определение № 192 от 20.07.2018г.,  постановено по АНД № 399/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото. Жалбоподателят оспорва извода на съда, че жалбата срещу Наказтелно постановление № 595/ 23.01.2018г., издадено от директора на Регионална дипрекция по горите – Стара Загора, е  просрочена и като такава – процесуално недопустима.

По съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт е направено искане за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата и произнасяне по съществото на спора.

 

            Съдът, като взе предвид изложените в частната жалба доводи, обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

            Частната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е  неоснователна.

 

С обжалваното определение, постановено в закрито съдебно засадание на 20.07.2018г. по АНД № 399/ 2018г. На Районен съд – Казанлък, е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата на С. срещу наказателно постановление № 595 от 23.01.2018 г., издадено от директора на Регионална дирекция на горите – Стара Загора. За да постанови обжалвания съдебен акт Казанлъшкият районен съд е приел, че процесното наказателно постановление е било надлежно връчено на 08.03.2018г., тъй като на същата дата е получено от лицето А. С. Д., с която С. живее във фактическо съжителство.

В разпоредбата на чл. 58, ал.1 и ал.2 от ЗАНН изрично е посочен редът за връчване на наказателни постановления. На осн.чл. 84 от ЗАНН, субсидиарно, по отношение на връчване на книжата, важат и правилата установени в чл. 178 и следващи от НПК.

От анализа на така посочените правни норми следва несъмнен извод, че връчването на НП на физическо лице следва да се извърши лично на лицето, а по арг. от чл. 84 от ЗАНН във връзка с чл. 180, ал.2 от НПК – и на пълнолетен член на семейството му, а ако няма пълнолетен член на семейството - на домоуправителя или портиера, както и на съквартирант или съсед, когато поеме задължение да ги предаде.

В конкретния случай, макар процесното наказателно постановление да не е било връчено лично на наказаното лице, по делото безспорно се установява, че същото е било прието на 08.03.2018 г. от А. Д. /известие за доставяне с баркод ИД PS 6000 0179R9 4/, за да бъде предадено на Д.С.. А. Д. е във фактическо съжителство със С. от около 11 години /видно от представеното по въззивното дело сведение от кмета на с.Осетеново – л.28/ и живее на един и същ адрес със санкционираното лице /установено от служебно извършените от районния съд справки за постоянен и настоящ адрес на А. С. Д. – л.23/.

            Въз основа на тези фактически установявания и в съответствие с разпоредбата на чл.180, ал.2 от НПК правилно въззивният съд е приел, че НП №  595 от 23.01.2018г. е редовно връчено на посочената в известието за доставяне дата – 08.03.2018г.

            Съгласно нормата на чл. 59, ал. 2 изр. първо от Закона за административните нарушения и наказания, наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му. В процесния случай срокът за обжалване на НП № 595 от 23.01.2018г.е започнал да тече на 09.03.2018г. /деня следващ този на получаването му/ и е изтекъл на 15.03.2018 г. /присъствен ден/, а жалбата, с която е сезиран първоинстанционният съд е била подадена чрез административно-наказващият орган на 28.03.2018г., видно от поставения входящ номер. По делото няма данни и липсват твърдения същата да е подавана по пощата на по-ранна дата.  Цитираният седемдневен срок е процесуален и не може да бъде продължен. Само и единствено в рамките на този решаващ срок може да бъде упражнено процесуалното право на жалба и тъй като той е преклузивен, пропускането му погасява възможността да се извърши валидно процесуално право на обжалване. При тези съображения, както правилно е приел Районен съд Казанлък, подадената срещу наказателното постановление жалба се явява процесуално недопустима като просрочена, което е и пречка за разглеждането й по същество с произнасяне по нейната основателност. Тези обстоятелства налагат оставянето на жалбата на Д.М.С. без разглеждане и прекратяване на производството по делото, които процесуални действия /обективирани в постановеното Определение №192 от 20.07.2018г./ на първоинстанционния съд са съответни на закона.

            По изложените мотиви настоящият касационен състав приема, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение на Районен съд Казанлък е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

 

            Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.първо във вр. с чл.236 от АПК Старозагорския административен съд,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 192 от 20.07.2018г.,  постановено по АНД № 399/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото. 

 

            Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

        2.