О    П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

  33                                         10.10.2018год.                          град Стара Загора

 

 

         

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на                       десети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                  Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                Членове:  ИРЕНА ЯНКОВА

              

              РАЙНА ТОДОРОВА

 

           

Като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА  ЧКАНД №409 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по частна жалба на И. ***    против определение № 128 от 02.05.2018г., постановено по АНД № 386/ 2018г. по описа на Казанлъшкия  районен съд, с което прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата на И. срещу Наказателно постановление № 55/01.03.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите гр. Стара Загора. Жалбоподателят оспорва извода на съда, че жалбата срещу наказателното  постановление  е просрочена. Според касатора съдът не бил взел предвид, че Нпне  му било връчено лично . След като то е връчено на друго лице, срокът за оспорването му следвало да тече от датата на узнаването за издаденото НП от санкционираното лице.

 Съдът, като взе предвид изложените в частната жалба доводи, обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 

Частната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

С обжалваното определение № 128 от 02.05.2018г., постановено по АНД № 386/ 2018г. по описа на Казанлъшкия  районен съд е  прекратено  съдебното производство по делото поради просрочие на жалбата на И. срещу Наказателно постановление № 55/01.03.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите. За да постанови обжалвания съдебен акт Казанлъшкият районен съд е приел за установено, че оспореното наказателно постановление е връчено  на жалбоподателя по  пощата на 20.03.2018г. ,  а жалбата е подадена на 29.03.2018г. след изтичане на предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН 7-дневен срок. 

 

Наказателно постановление № 55/01.03.2018 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите  е било надлежно връчено на жалбоподателя на 20.03.2018г.  От събраните писмени доказателства-  постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 08.08.2018 г.и съдебен протокол от 14.05.2018 г. не се установява релевираното в касационната жалба възражение, че оспореното НП е връчено на друго лице   Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седемдневен срок за обжалването му в случая изтича на 27.03.2018г.. Жалбата срещу наказателното постановление е подадена по пощата на 29.03.2018 г. след изтичане на 7-мо дневния срок за оспорване на наказателно постановление по реда на ЗАНН

Изтичането на срока за обжалване има за последица влизане на наказателното постановление в сила и неговата неотменимост по реда на производството по чл. 59 от ЗАНН. Такова постановление не може да бъде предмет на обжалване. Поради това съдът намира, че правото на жалба е погасено и с оглед на това правилно Казанлъшкият районен съд е прекратил производството по делото  като недопустимо.

 

По изложените съображения настоящият състав на Старозагорския административен съд, счита, че следва да бъде оставено в сила определението , като законосъобразно.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл.първо във вр. с чл.236 от АПК Старозагорския административен съд,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 128 от 02.05.2018г., постановено по АНД № 386/ 2018г. по описа на Казанлъшкия  районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и/ или протестиране .

.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

        2.