О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 34

 

 

    Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесети и пети октомври  две хиляди и осемнадесета година година, в състав:

 

                                                       Председател:  БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                       Членове: ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                          РАЙНА ТОДОРОВА

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа кас.адм.нак.д. №  439 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.229 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.2 от ЗАНН.

Образувано е по  частна жалба, подадена  от „ М.Ц.” ООД, със седалище  гр. *******, представлявано от управителя П.И.Г. против определение, постановено в открито съдебно заседание на 12.09.2018 г по АНХД № 618/2018г. на Районен съдКазанлък , с което е  опрекратено съдебното производство поради недопустимост на подадената жалба. В жалбата са изложени оплаквания за противоречие на определението с материалния закон.Релевира доводи, че жалбата наистина е подадена от пълномощник без да е представето надлежно оформено пълномощно, но преди датата на съдебното заседание то е представено и е корициите на делото. От него било видно, че адв. СТ. има право да изготви, подпише и подаде жалба против НП № 271101-F284365 от 07.06.2017 г , издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив. Според касатора, ако съдът е имал съмнения относно обстоятелството кой е подписал жалбата ,той не е трябвало да дава ход на делото и даде указания на страната, че жалбата й не отговарят неа иизскванията на чл. 150 и чл. 151 от АПК

Жалбата на „  М.Ц.” ООД, гр. Казанлък е допустима и  по същество се явява основателна.

 Въззивната жалба на  М.Ц.” ООД, гр. Казанлък против НП № 271101-F284365 от 07.06.2017 г., издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив е подписана от пълномощник . Към нея няма представено пълномощно. Преди датата на съдебното заседание е депозирано писмено становище от адв. А. С. с приложена към него пълномощно от което е видно, че търговецът е упълномощил адвоката да изготви, подпише, подаде жалба против цитираното наказателно постановление и да участва в съдебното производство по оспорването му

  

  Определението на районния съд е неправилно.

 

Съгласно  разпоредбата на чл. 320,ал.3 от НПК, приложима с оглед на нормата чл. 84 от ЗАНН жалбата следва да се  подпише от лицето. Преди насрочване на делото съдията докладчик не е установил тази нередовност на въззивната жалба. Едва в проведеното на 12.09.2018 г. с.з. е установил, че жалбата е подписана от пълномощник, без надлежно представено пълномощно. Съгласно чл. 323,ал.1 от НПК съдът връща жалбата, ако не се отстраняват нередовностите по чл. 320,ал.3 от НПК , ако в седмодневен срок от поканата пропускът или несъответствието не бъде отстранено Не е спорно, че преди датата на съдебното заседание е депозирано становище от дружеството,  чрез адвокат СТ. с приложеното към нея пълномощно, от което е видно се тя е упълномощена от него  на подава жалби против оспореното постановление и подписва  документи. При това положение , ако съдът все пак е приел, че жалбата е нередовна и представеното пълномощно не доказва правото на адвоката да подава жалби от името и за сметка  на дружеството  е следвало да изпрати покана на М.Ц.” ООД, гр. Казанлък  с указания да подпише жалбата , а да не да прекратява съдебното производство.

С оглед на гореизложеното съдът приема, че оспореният съдебен акт е незаконосъобразен, постановен при неправилно приложение на материалния закон и следва да бъде отменен Делото следва да се върне на първоинстанционния съд  за разглеждане спора по същество.

 Водим от тези мотиви и на основание чл. 229 и сл. от АПК във връзка с чл. 63 от ЗАНН, съдът  

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение, постановено в открито съдебно заседание от 12.09.2018 г по АНХД № 618/2018г. на Районен съд Казанлък.

 

ВРЪЩА ДЕЛОТО  на районния съд гр. Казанлък  за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата „М.Ц.” ООД, гр. Казанлък против  НП № 271101-F284365 от 07.06.2017 година, издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                 2.