Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 16.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно КАНД No 386/2017, II състав Частни КАНД и КАД П.Х.К.   Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1096/ 14.08.2017г., постановено по АНД № 2248/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
2 КАНД No 220/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Ж.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №238 от 26.03.2018 год., постановено по АНД №3520/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
3 КАНД No 223/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ССП ИМОТИ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/20.03.2018 год., постановено по АНД №2/2018 год. по описа на Казанлъшки районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
4 КАНД No 278/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 304 от 24.04.2018г., постановено по АНД № 796/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000421 от 08.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора с наложено на А.С.К. административно наказание „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, като незаконосъбразно . . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.6.2018г.
5 КАНД No 226/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
А.К.И.
  Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №191/07.03.2018г.,постановено по АНД №3394/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
6 КАНД No 232/2018, II състав ЗАНН: Общини Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №216/10.03.2018г.,постановено по АНД №520/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №1122/28.12.2017г. издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
7 КАНД No 234/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №10/14.02.2018 год., постановено по а.н.д. №320 по описа за 2017 год. на Районен съд Гълъбово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 КАНД No 237/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №28/28.03.2018 год., постановено по НАХД №353 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
9 КАНД No 246/2018, II състав ЗАНН: ДНСК И.М.Р. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №266/10.04.2018г.,постановено по АНД №599/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №ЗС-19-ЮИР-2/25.01.2018г. на Началник РДНСК- Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
10 КАНД No 249/2018, II състав ЗАНН: КЗП ИВРА 2009 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №129/29.03.2018 год., постановено по АНД №74/2018 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
11 КАНД No 257/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на В. Нелков В. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, на основание чл.180, ал.1, т.1, предлож. второ от ЗДвП, за нарушение на чл.95, ал.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу В. Нелков В. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №Д241491 от 07.07.2017 год. за нарушението по чл.180, ал.1, т.1, предлож. второ от ЗДвП, във връзка с чл.95, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 84/2018, II състав Закон за местните данъци и такси ВИКТОРИО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, представлявано от управителя А.Г.Г., против Акт за установяване на задължение по декларация № 487-1/ 15.12.2017г., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раднево, в частта му, с която е установен размера на задълженията на „В” ЕООД за такса за битови отпадъци за имот, находящ се в гр.Раднево, ул.“Здравец“ № 7, представляващ земя и сграда, за периода 2014г. – 2017г. вкл. и лихвите за просрочие, потвърден с Решение № 140/ 22.01.2018г. на началника на отдел МДТ в Община Раднево, като неоснователна. ОСЪЖДА „В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, ЕИК 123761713, представлявано от управителя А.Г.Г., да заплати на Община Раднево сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 131/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл.12 ал.1 т.17 в частта „упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджетната издръжка на общинския съвет“, чл.42а ал.4 изречение последно и чл. 95 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл. 95 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв / двадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
14 Административно дело No 280/2018, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Стара Загора против Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки изх. № ЗК – 51, НЗБ - 77/ 23.05.2018г., издадено от държавен здравен инспектор в Регионална здравна инспекция – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
15 КАНД No 225/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ССП ИМОТИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 19.03.2018г., постановено по АНД № 1/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7404004315 от 20.12.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
16 КАНД No 233/2018, I състав ЗАНН: НАП ФЪРСТ ЧОЙС КЪНСАЛТ ЕНД СЪРВИСИЗ-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СОНЕР ЧЕКЕР ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 765 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2674/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 267535-F289275 от 10.05.2017г., издадено от Директора на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Фърст Чойс Кънсалт енд Сървисиз” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 157, ет.3, ап.8, ЕИК 201502239, са наложени три имуществени санкции, всяка от които в размер на 500 лева, на основание чл. 179, ал.1 от ЗДДС, за извършени нарушения на чл. 125, ал.2 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
17 КАНД No 242/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.С.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 22.03.2018г., постановено по АНД № 490/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002790 от 31.08.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
18 КАНД No 255/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ЯНЕВ ДЕНТАЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 14.04.2018 г., постановено по АНД № 3694/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
19 КАНД No 269/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 269/ 10.04.2018 г., по АНД № 523/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдена т.1 от Наказателно постановление № 18-1228-000065/ 12.01.2018.г , издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000065/ 12.01.2018 г издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора В ЧАСТТА, с която на В.И.В. *** ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП „глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
20 Административно дело No 243/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация Й.М.Й. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 243/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
21 Административно дело No 60/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТРАКИЯ ЛЕНД ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №03-РД/5916 от 16.12.2017г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора по жалба на „Т.Л.“ ООД гр. Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Т.Л.“ ООД ЕИК ********* сумата от 1613лв /хиляда шестстотин и тринадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
22 Административно дело No 121/2018, V състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.06.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 273/ 12.09.2017г. по адм. дело № 250/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
23 Административно дело No 316/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Т.Р.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Р.Й. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, против Решение № 1592 по Протокол № 33 от проведено на 31.05.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
24 Административно дело No 545/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Р.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 1000лв /хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ в периодите 26.10.2011г -21.03.2012г и от 28.09.2012г - 26.10.2012г, неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода 26.10.2011-26.10.2012г, както и условия за двигателна активност в същия арест за период 26.10.2011-26.10.2012г. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Р.Ж. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1000лв до претендираните 100 000лв, претендирана като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 26.10.2011-27.10.2012г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
25 Административно дело No 197/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Чирпан Заповед № 03-РД/134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 1954813.02 лв без ДДС, като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление № 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г., подадено от Община Чирпан. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
26 Административно дело No 257/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Димитровград, представлявана от Кмета И.Д. Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 04.05.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №ОСВ-387/12.03.2018 год. сключен между Община Димитровград и Обединение „Димитровград - Програма КАВ 2017“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Димитровград, представлявана от Кмета И.Д. сумата 700.00 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 41/2018, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.Н.А. КОМАНДИР НА 1 РАЗУЗНАВАТЕЛЕН БАТАЛЬОН - В.Ф. 6230 Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.А. *** Заповед № ЗРД-114 от 15.01.2018г. на Командира на 1 разузнавателен батальон – военно формирование 24620 с.Свобода, с която, на основание чл.244, т.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ на старши сержант И.Н.А. – командир на отделение за управление във втора разузнавателна рота на военно формирование 24620, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 144/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Ж.Д. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000246 от 05.09.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 26.03.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 223/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Ж.В. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.В. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-72 от 04.04.2018г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
30 КАНД No 238/2018, II състав ЗАНН: МВР Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №124/28.03.2018г., постановено по АНД №1401/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
31 КАНД No 239/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" РОНП ЮИБ ВИГИ-81-ЕООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №118/ 23.03.2018г., постановено по АНД №229/2018г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
32 КАНД No 247/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.И.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №282/16.04.2018г., постановено по АНД №563/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
33 КАНД No 253/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №185 от 06.03.2018 год., постановено по АНД №3435/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
34 Административно дело No 179/2018, III състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 03.07.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
35 Административно дело No 249/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Ц.И.П. *** на изричен отказ на Заместник Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№94-Ц-12-1#1 от 20.04.2018 год. по заявление вх.№94-Ц-12-1 от 05.04.2018 год., като неоснователно. ОСЪЖДА Ц.И.П., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 262/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 9.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№2123/22.05.2018г., подадена от К.С.К., изтърпяващ наказание в ОЗ Стара Загора, подадена срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на сумата от 5 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
37 Административно дело No 299/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.С.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, представляващи обезщетение за „нанесени психически и морален тормоз и му уврежда психиката” от Инспектор социална дейност на 6 – та група, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №299/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
38 КАНД No 268/2018, I състав ЗАНН: НАП ГЕНТА-ЕООД -КАЗАНЛЪК-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 239 от 26.03.2018г., постановено по АНД № 3331/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 288251-F295443 от 14.09.2017г., издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което на „ГЕНТА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Иван Шишман” № 23, вх. „Ж”, ет.6, ап.133, ЕИК 201822805, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева, на основание чл. 180в, ал.1, предл. първо от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 176в, ал.5 във вр. с чл. 176в, ал.1, т.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
39 Административно дело No 236/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Ц.У. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ-ГЛ. СПЕЦ."К.К.П" В ЗВ. "ОБСЛ.НА ОБЩ.СГРАДЕН ФОНД ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ц. У. ЕГН ***** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 23.03.2018г от Д. Б. - главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в звено „Обслужване на общински сграден фонд“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Т.Ц. У. ЕГН ****** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Частно административно дело No 314/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-823/ 30.05.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по издаване на заповед по реда на чл.16, ал.5 от ЗУТ за индивидуализиране на УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808, определен с ПУП-ПР и ПЗ на територията на парк „Бедечка“, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
41 Административно дело No 279/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Н.Х.Х. ЕГН **********о*** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000385/ 30.03.2018г, издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък П.К., с която на Н.Х.Х. е наложена принудителна административна мярка - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 106/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбата на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, приета с Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
43 Административно дело No 134/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Л.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на А.Л.А., сумата в размер на 450.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 16.06.2015 год. – 10.02.2016 год. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 16.06.2015 год. – 10.02.2016 год. в останалата му част до 15 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия в ЗООТ „Стара Загора“ за периода 16.09.2010 год. – 02.04.2014 год. за 35 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на А.Л.А., сумата в размер на 10.00 лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
44 КАНД No 221/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.Г.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 108/20.03.2018г. по а.н.д.№ 1467/2017г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0284-002941 от 23.10.2017г., издадено от началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с което на И.Г.К. на основание чл.173, ал.3 от Закона за движение по пътищата са наложени административни наказания „глоба” в размер на 2000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
45 КАНД No 228/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 211/16.03.2018г. по а.н.д.№ 203/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която е потвърдено НП №17-1228-004037/15.12.2017г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с което на Д.И.Д. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 1 000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същия закон. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/16.03.2018г. по а.н.д.№ 203/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
46 КАНД No 235/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/28.02.2018г. по а.н.д.№ 3274/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
47 КАНД No 241/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Ж.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 214/19.03.2018г. по а.н.д.№ 169/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
48 КАНД No 243/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 28.03.2018г. по а.н.д.№ 2648/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
49 КАНД No 272/2018, I състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 04.04.2018 г., постановено по АНД № 42/ 2018 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление № 204/ 15.12.2017 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
50 КАНД No 293/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Н.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/14.05.2018 г., постановено по АНД № 1057/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 110/ 16.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
51 Частно КАНД No 313/2018, I състав Частни КАНД и КАД БИЛДИНГИНВЕСТ ООД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта с която е оставане без уважение молбата на „Билдингинвест” ООД гр. Казанлък за възстановяване на срока за обжалване на решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд ВРЪЩА делото на съда за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно дадените указания ОБЕЗСИЛВА определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд , в частта с която е върната касационната жалба „ Билдингинвест” ООД гр. Казанлък срещу решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд , като процесуално недопустимо. Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и протестиране.
52 Частно КАНД No 318/2018, III състав Частни КАНД и КАД И.К.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 628 от 21.05.2018г., постановено по АНД № 1391/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и/ или протестиране .
53 Частно КАНД No 324/2018, I състав Частни КАНД и КАД Д.М.С.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение, постановено в открито съдебно засадание от 04.06.2018 г, постановено по а.н.д. № 398 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Казанлък. Определението е окончателно.
54 Административно дело No 94/2018, V състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта му относно установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2002г. в размер на 282.00 лв. /главница/ и лихва в размер на 275.86лв.; данък върху недвижимите имоти за 2003г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 238.42лв.; данък върху недвижимите имоти за 2004г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 202.14лв.; данък върху недвижимите имоти за 2005г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 161.17лв. и данък върху недвижимите имоти за 2006г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 133.97лв. ОТХВЪРЛЯ подадената от М.Г. *** частта й по направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта за установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2001г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 316.76лв.; данък върху недвижимите имоти за 2007г. в размер на 204.69лв. /главница/ и лихва в размер на 67.32лв.; данък върху недвижимите имоти за 2008г. в размер на 197.66лв. /главница/ и лихва в размер на 34.28лв. и 7.60 лв. сума за довнасяне за данък върху недвижимите имоти за 2009г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
55 КАНД No 283/2018, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ СИБИЕС ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324/ 02.05.2018 г., постановено по АНД № 642/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № К-040850/ 08.12.2017 г., издадено от Директора на Регионалната дирекция на КТЗП областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
56 КАНД No 302/2018, I състав ЗАНН: Общини Г.М.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. В.Д. от САК за удължаване на срока за изпълнение на дадените със съдебно разпореждане от 21.06.2018г. указания за отстраняване на нередовностите на касационната жалба. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.М.Б., подадена чрез адв. В. Д. от САК, против Решение № 316 от 27.04.2018г., постановено по АНД № 519/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 302/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
57 Административно дело No 124/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Г. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000049 от 23.01.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на И.А.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 173/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ж.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ж.М. против Заповед за прилагане на ПАМ по чл.171 т.2а ЗДвП № 17-1228-001783 /28.12.2017г издадена от Началник група сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171 т.2А от ЗДвП на М.Ж.М. е приложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство“ за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
59 Административно дело No 215/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 13.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» - Главен директор на Дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите, гр.София, като намалява определената на бенефициента Община Айтос финансова корекция на основание чл.73, вр.с чл.70 т.10 от ЗУСЕСИФ, т.9 и т.14 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, от 10 % на 5 % върху стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по възлагателен договор за ОП1 №6 от 03.01.2018г с изпълнител ДЗЗД „Консултанти А-21“ и по възлагателен договор за ОП2 №7/03.01.2018г с изпълнител „А.“ ЕООД. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Айтос разноски по делото в размер на 400лв. ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на Министерството на околната среда и водите разноски за юрисконсултска защита в размер на 100лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
60 Административно дело No 216/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Р.З.З. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.З. ***, против Отказ УРИ: 8245з-77 от 12.04.2018г. за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.З.З. ***, ЕГН **********, да заплати на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.