Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до 18.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 178/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА ДП "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" - ПОДЕЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №80/03.02.2019 год., постановено по АНД № 3270/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
2 Административно дело No 8/2019, II състав КСО ОЗОН ВИЖЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.7.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на Решение № 192 от 07.06.2019г., постановено по адм.дело № 8/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като на страница 9 от решението вместо: „от които 50лв. платена държавна такса, 369,60лв. платено възнаграждение за вещо лице и 500лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат” да се чете: „от които 50лв. платена държавна такса, 369,60лв. платено възнаграждение за вещо лице, 112лв. платени разноски за свидетели и 500лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат“. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
3 Административно дело No 102/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР НОРМА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „Медико дентален център Норма” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.„Момина сълза” №11, представлявано от управителя д-р И.И.Б., за допълване на решение № 167/ 21.05.2019г, постановено по адм.дело № 102/ 2019г. по описа на Старозагорския административен съд, в частта за разноските. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
4 Административно дело No 393/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация Ч.Г.Г.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ч.Г.Г. *** против решение №794/27.05.2019 на Кмета на Община Казанлък, с което отказано предоставянето на обществена информация по подадено заявление от 13.05.2019 год., поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №393/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
5 Административно дело No 406/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 406/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.15, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мъглиж, поради оттегляне на протестираните разпоредби с влязло в сила Решение № 656 от 30.05.2019г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.7.2019г.
6 Административно дело No 430/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. ***, с искане за прогласяване нищожността на Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 430/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
7 КАНД No 196/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.М.Ш. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/ 27.03.2019 г. по АНД № 43/2019 г. по описа на Районен съд Раднево, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-0327-001149/ 13.11.2018 г., издадено от Началник РУ Раднево към ОД МВР Стара Загора, с наложено наказание „глоба“ в размер на 20 лв на В.М.Ш. *** за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
8 КАНД No 203/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №177/28.03.2019 г., постановено по АНД № 3099 по описа за 2018 г. на Районен съд-Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-004552/21.02.2018 год., издадено от Началника група в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора
9 КАНД No 214/2019, II състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ГЛОБО ФУТБОЛ ООД СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.7.2019г.
Оставя в сила решение № 114/22.02.2019 г., постановено по НАХД № 3223/2018 г. на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
10 Административно дело No 636/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ "Б.-Е.Т." ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА"ПЛОВДИВ ПРИ Ц У НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2019г.
ДОПЪЛВА решение №173 от 22.05.2019 год., постановено по адм. дело №636/2018 год. по описа на Административен съд ***като, диспозитива на решението се допълва както следва: ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Б. - Е.Т.“ със седалище и адрес на управление гр. **, бул. ***представлявано от Е.Т.М. против Ревизионен акт №Р-16002417008129-091-001 от 18.07.2018 год., издаден от Св.П.П.на длъжност Началник на сектор, възложил ревизията и К. Г.Н.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в частта, в която на ЕТ“Б. - Е.Т.“ е допълнително начислен ДДС в размер на 4 275.00 лв. и лихви в размер на 1 014.67 лв., за получени допълнително доходи от отдаване на недвижимо имущество /магазини/ под наем на търговски дружества. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 31/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ю.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.С. *** против Заповед №2037 от 18.12.2018г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „пристройка с идентификатор 3567 505.681.2 по КК и КР на гр. Казанлък към съществуваща сграда, със застроена площ 18,70 кв.м. и височина 2,8 метра, представляваща масивна постройка със стоманобетонна основа , стени от тухлена зидария .и 2. „ масивна ограда по западната граница на имота с височина 2,2 м. и дължина 13,2 м. и по северната граница на имота с височина 2,5 метра и дължина 3,6 метра”, находящи се в ПИ 35167.505.681 по КК и КР на гр. Казанлък, одобрен със заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 година на изпълнителния директор на АГКК, в местност „ Старите лозя „, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 91/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.Л. ЕГН ********** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1228-001473/13.12.2018г. издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№91/19г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис – извлечение от протоколното определение да се връчи на страните на посочените адреси.
13 Административно дело No 237/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Й.Й. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Й. ***, ЕГН **********, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Д.Й. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 14-0284-003819/ 22.12.2014г., издадено от Началника на Районно управление - Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Й. ***, срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 1 800лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Й. ***, ЕГН **********, сумата от 210 /двеста и десет/ лева – разноски по делото, съразмерно на уважената част от иска.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 262/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, в частта й по направеното оспорване с искане за обявяване нищожността на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, в частта с която на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във вр. с чл.134, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ е разпоредено служебно изработване на проект за ПУП – ПРЗ относно УПИ ХІ – 6168 и УПИ ХІІ – 6168 в кв. 809, УПИ ХVІ – 6715 в кв.804 и УПИ VІ-6169 в кв. 816 по ПУП – ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, в частта й по направеното искане за отмяна на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна и по искането за обявяване нищожността на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора в останалата й част, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 262/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 КАНД No 191/2019, I състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 16/ 20.03.2019г., постановено по АНД № 387/ 2018 г. по описа на Районен съд Раднево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
16 Административно дело No 269/2019, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Ж. *** против Заповед №10-00-1666/ 28.09.2018 год. на Кмета на Община Стара Загора, в частта относно УПИ IХ-6158, Х-6158, ХI-6158, ХII-6158, ХIII-6158 в кв. 817, УПИ I-6157, II-6157, III-6157 и X-6157 в кв. 820 и УПИ II-6157 в кв. 821, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. *** против Заповед №10-00-1666/ 28.09.2018 год. на Кмета на Община Стара Загора в останалата й част, като недопустима. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд, а в частта му с характер на определение в 7-дневен срок от съобщаването му.
17 Административно дело No 287/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Н.Р. ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Ямбол, ул.”Преслав”№40, представлявана от Директора Г.И.на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Н.Р., ЕГН ********** *** сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на отменен незаконосъобразен електронен фиш №1890015 на ОД на МВР – Ямбол, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 18.04.2019 год. до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Ямбол, представлявана от Директора Г.И.на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Н.Р., ЕГН ********** *** сумата от 43.33 /четиридесет и три лв. и 33 ст./ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 316/2019, I състав Закон за министерство на вътрешните работи К.К.К. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К.К. ЕГН ********** *** против Заповед № 8121к-7678/ 26.03.2019г на Министъра на вътрешните работи за налагане на дисциплинарно наказание „Уволнение“ и прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в МВР, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министъра на вътрешните работи за присъждане на разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
19 Административно дело No 410/2019, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МК ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА НЕЛК-СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.7.2019г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на председателя на МК на ТП на НОИ – Стара Загора против експертно решение № 0959 от 085 / 10.05.2019 година на специализирания състав по хирургични и ортопедични болести при Национална експертна лекарска комисия – София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 410 по описа за 2019 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
20 КАНД No 225/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187 от 03.04.2019г., постановено по АНД № 580/ 2019г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 2479313 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
21 Административно дело No 139/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ЧИРПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло исковата молба на Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова, със седалище гр. Чирпан, пл.“Съединение“№1 против Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр. София, представлявана от Председателя П.Г.за заплащане на сумата от 800.00 лв., представляваща имуществени вреди от отменено наказателно постановление №НЯСС-346/09.08.2018 год. на Зам. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като недоказана. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 351/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕТ "С.-Т.С." ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА"ПЛОВДИВ ПРИ Ц У НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ“С.-Т.С.“, представлява от Т.К.С. против Решение №241/19.04.2019 год. на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив, с който е потвърден ревизионен акт №Р-16001618003853-091-001/25.01.2019 год., издаден от ТД на НАП Пловдив., поради невнасянето на държавна такса и непредставяне на пълномощно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №351/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
23 Административно дело No 372/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТАНДЕМ БИО ООД СТАРА ЗАГОРА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тандем био“ООД, представлявано от управителя Й.И.Й.и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв*** против уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ /АЕП/ от програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 год. за кампания 2013 год. с изх.№01-2600/6472 от 02.10.2018 год. на Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №372/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
24 КАНД No 200/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126 от 29.03.2019г., постановено по АНД № 17/ 2019г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
25 КАНД No 223/2019, I състав ЗАНН: КХ ГЛОБО ФУТБОЛ ООД СОФИЯ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 158/ 21.03.2019г., постановено по АНД № 3225 по описа за 2018г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 140/2018 г. от 14.11.2018 г.. на Председателя на Държавната комисия по хазарта Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
26 КАНД No 226/2019, I състав ЗАНН: Общини Г.Г.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219 от 22.04.2019г., постановено по АНД № 618/ 2019г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
27 КАНД No 238/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА ПЕТРАЦИТЕ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 242 от 30.04.2019г., постановено по АНД № 2953/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 002046 от 20.09.2018г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” –” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 002046 от 20.09.2018г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора
28 Административно дело No 778/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.И.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. *** уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/5062 от 12.11.2018г на Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която по заявление за подпомагане УИН 24/090616/95507 не е оторизирано финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г за кампания 2016г в размер 146039.29лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне по заявление УИН 24/090616/95507 на Д. И. Д. в отменената част на уведомителното писмо при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д. *** против уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/5062 от 12.11.2018г на Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която по заявление за подпомагане УИН 24/090616/95507 не е оторизирано искано от него финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г за кампания 2016г в размер на 523.77 лв, като неоснователна. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр. София да заплати на Д.И.Д. *** сумата 4828 /четири хиляди осемстотин двадесет и осем/ лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
29 Административно дело No 47/2019, III състав Закон за данък върху добавената стойност АРАЗ ИМПОРТ 2012 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2019г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа в диспозитива на решение № 217 от 20.06.2019 година , постановено по адм.дело № 47/2019 година по описа на АС Стара Загора като в диспозитива на решението да не се чете израза „ против” Определението подлежи да обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд
30 Административно дело No 162/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПРЕДИЯ ЕООД ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2019г.
ИЗМЕНЯ Решение от 10.12.2018г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при община Раднево в частта с определена пазарна оценка на право на прокарване върху ПИ №57323.69.6, землище на село Полски градец като ОПРЕДЕЛЯ пазарна оценка в размер на 156 лв / сто петдесет и шест/ за право на прокарване на обект „Изместване на ВЛ 220 кv „Овчарица“ върху 136 кв.м. от ПИ №573.169.6, землището на село Полски градец. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на „ПРЕДИЯ“ ЕООД ЕИК 123743455 сумата от 1085лв. /хиляда и осемдесет и пет лева/ , представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 265/2019, V състав ДОПК Ю.Й.Х. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Й.Х. ***, Решение № 87/ 12.03.2019г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, в частта му, с която е оставена без уважение жалбата на Ю.Х. срещу Разпореждане с изх. С190024-137-0001336/ 14.02.2019г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив в частта с която е отказано прекратяването поради изтекла погасителна давност събирането на публични вземания по изп. дело № 24130000484/ 2013г. за задълженията на Ю.Х. за глоби, наложени с Наказателно постановление № 23-113/ 03.11.2011г. на ИАРА /глоба в размер на 400 лева/; Наказателно постановление № 192/ 20.02.2012г. на Община Стара Загора /глоба в размер на 30 лева/; Наказателно постановление № 02030/ 14.05.2012г. на ИАРА /глоби в общ размер на 1 500 лева/ и Наказателно постановление № 02-074/ 24.07.2012г. на ИАРА /глоба в размер на 600 лева/, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане с изх. С190024-137-0001336/ 14.02.2019г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив в частта с която е отказано прекратяването поради изтекла погасителна давност събирането на публични вземания по изп. дело № 24130000484/ 2013г. за задълженията на Ю.Х. за глоби, наложени с Наказателно постановление № 23-113/ 03.11.2011г. на ИАРА /глоба в размер на 400 лева/; Наказателно постановление № 192/ 20.02.2012г. на Община Стара Загора /глоба в размер на 30 лева/; Наказателно постановление № 02030/ 14.05.2012г. на ИАРА /глоби в общ размер на 1 500 лева/ и Наказателно постановление № 02-074/ 24.07.2012г. на ИАРА /глоба в размер на 600 лева/, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката в тази й част на публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне по подаденото от Ю.Й.Х. възражение вх. № 94-00-928/ 06.02.2019г. по изп. дело № 24130000484/ 2013г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.Й.Х. ***, против Решение № 87/ 12.03.2019г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП – Пловдив да заплати на Ю.Й.Х. ***, ЕГН **********, сумата от 455 /четиристотин петдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски съразмерно на уважената част от жалбата. ОСЪЖДА Ю.Й.Х. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 16 /шестнадесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 5.7.2019г.
32 Административно дело No 293/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЖИ-ТИ АУТО СТАРТ ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР СТ. ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ- СТ. ЗАГОРА:ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Джи-ти Ауто Старт“ ООД Стара Загора против Заповед за прилагане на ПАМ №19-1228-000178/06.03.2019г., издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция“, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 5.7.2019г.
33 Административно дело No 337/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП"РР" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от Община Стара Загора със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 Решение №РД-02-36-475/05.04.2019г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г”, Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Стара Загора сумата 200 /двеста/лв за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 416/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ГАБРИЕЛА 12- ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГАБРИЕЛА 12“ ЕООД ЕИК 203487704 против Заповед №ФК-289-0330782/21.05.2019г издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „ГАБРИЕЛА 12“ ЕООД ЕИК:203487704 да заплати на Национална агенция за приходите гр. София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
35 Административно дело No 422/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЮГ РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.7.2019г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване на „ Електроразпределение ЮГ „ ЕАД гр. Пловдив против решение рег. № 742400 - 386/29.05.2019г. за отказ за издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите на пожарна безопасност на Началник РСПБЗН – Казанлък ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422 по описа за 2019 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
36 Административно дело No 460/2019, VII състав Закон за данък върху добавената стойност ПЛАМЪК-2 ЕООД   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 460/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 460/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 438/2019г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Ревизионен акт №Р-16002418005129-091-001/19.03.2019г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 345/06.06.2019г. на Директор дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив. Производството следва да продължи по адм. дело № 438/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
37 КАНД No 234/2019, I състав ЗАНН: МОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ТОНЗОС АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 136 от 05.04.2019 г., постановено по НАХД № 115/ 2019 г. по описа на Районен съд - Казанлък., с което е отменено Наказателно постановление № 67/ 17.01.2019 г., издадено от директора на РИОСВ - гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
38 Административно дело No 268/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 457 от 30.05.2014г., изм. и доп. с Решение № 494/ 28.07.2014г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови.
39 Административно дело No 290/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 290/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.21, ал.1 от Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на Община Николаево, поради оттегляне на протестираната разпоредба с влязло в сила Решение 428 от 30.05.2019г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА Общински съвет – Николаево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 361/2019, I състав Закон за социално подпомагане С.Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.П. *** Заповед № ЗСП/Д-СТ/303/ 17.04.2019г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД-06-016 от 08.05.2019г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, като неоснователна. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 8.7.2019г.
41 Частно административно дело (К) No 463/2019, II състав Частни КАНД и КАД К.С.К.   Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане№263/19.06.19г., постановено по адм.д.№376/19г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА К.С.К. ЕГН********** да заплати на ГД „ИН“ сумата от 100лв/сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. ОСВОБОЖДАВА К.С.К. ЕГН********** от задължението за заплащане на държавна такса в размер на 30лв. Определението не подлежи на обжалване.
42 КАНД No 218/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182/ 01.04.2019 г., постановено по АНД № 402/2019 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
43 КАНД No 220/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.7.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 9/ 25.03.2019 г., постановено по АНД № 43/2019 г. по описа на Районен съд Чирпан. ВРЪЩА жалбата на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД гр. София против електронен фиш серия К № 2236729, издаден от ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
44 Административно дело No 295/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, бул.“Княз А.Дондуков“ № 3 ДА ЗАПЛАТИ на „ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к. **** СУМАТА 1200 /хиляда и двеста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 02-0001719/ 01.06.2018г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 3445/ 2018г. по описа на Районен съд Бургас, ВЕДНО със законната лихва, считано от 19.04.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, бул.“Княз А.Дондуков“ № 3 ДА ЗАПЛАТИ на „ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к. **** СУМАТА 385 /триста осемдесет и пет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
45 КАНД No 206/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 40 от 05.04.2019г., постановено по АНД № 1/ 2019г. по описа на Районен съд – Гълъбово, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-0447-000458 от 18.10.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора в частта за наложеното на В.П.С. административно наказание глоба в размер на 20 лева, на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.105, ал.1 от ЗДвП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0447-000458 от 18.10.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на В.П.С. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева, на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.105, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 05.04.2019г., постановено по АНД № 1/ 2019г. по описа на Гълъбовския районен съд, в останалата му обжалвана част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
46 КАНД No 212/2019, I състав ЗАНН: КЗП КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД И КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 31.01.2019г., постановено по АНД № 1177/ 2018г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
47 Административно дело No 275/2019, III състав ДОПК КРИСТИ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ"-БУРГАС ГД"ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ЦУ НА НАП Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кристи” ООД с ЕИК 123577948, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „ Петър Парчевич” № 26, ет. 2 представлявано от управителя С.А. С. заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-75-0310326/02.04.2019 г. издадена от началник отдел "Оперативни дейности" Бургас, дирекция "Оперативни дейности", главна дирекция "Фискален контрол" в ЦУ на НАП Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 200/2019, VII състав ДОПК ВАСИЛЕВ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Василев-Експорт-Импорт“ ЕООД Стара Загора против Заповед за налагане на ПАМ №ФК-141-0408463/13.03.2019г., издадена от Началник Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА „ВАСИЛЕВ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ЕООД Стара Загора, ЕИК 123688382, представлявано от В.В.В., да заплати на ТД на НАП Пловдив, сумата от 100 (сто) лв., представляваща направените разноски по оспорване на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-141-0408463/13.03.2019г. издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив, при ЦУ на НАП. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 209/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.С.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.С.С. *** с ЕГН **********, срещу Държавен фонд „Земеделие“, гр.София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за осъждане на ДФ „Земеделие“ гр.София да заплати на Г.С.С. сумата от 266 317.57лв, представляваща обезщетение за вреди – определена по чл.86 от ЗЗД законна лихва за период 01.07.2012 – 04.08.2017г. за забава в плащането на сумата 513 658.31лв, финансово подпомагане за кампания 2011, заявено от ищеца като земеделски производител със заявление за подпомагане от 11.05.2011г., УРН 214264, мълчаливия отказ на административния орган, по което бил отменен, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Г.С.С. *** с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София ЕИК 121100421 с адрес гр.София, 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ №136 сумата 100 /сто/ лева – юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 233/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.М.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.7.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров, да заплати на Ц.М.С., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 400 (четиристотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба на 03.04.2019г. до окончателното изплащане на сумата. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 333/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора С.С.на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.К.К., ЕГН ********** *** сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на отменено незаконосъобразно наказателно постановление №18-1228-002966/01.08.2018 на ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.05.2019 год. до окончателното заплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.К.К., ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Стара Загора в останалата му част до 300.00 лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора С.С.на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.К.К., ЕГН ********** *** сумата от 70.00 /седемдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Областна дирекция на МВР – Стара Загора за присъждане на разноски по делото, представляващи юрисконсултско въдзнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 353/2019, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Т.Н. НАЧАЛНИК РУ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване от Т.Т.Н. *** отказ за връщане на късоцевно бойно оръжие, обективиран в писмо рег.№ 284000-10320/ 09.04.2019г на Началник РУ Казанлък, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на РУ гр.Казанлък за произнасяне по заявление № 284000-9875/04.04.2019г, подадено от Т.Т.Н., при спазване на дадените указания по прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Н. *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
53 Административно дело No 364/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ю.М. НАЧАЛНИК НА РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Ю.М., ЕГН ********** и с постоянен адрес: гр. Гълъбово, кв.“Строител“, бл.49, вх.В, ет.5, ап.40 против заповед №19-0447-000047/08.05.2019 год., издадена от Началника на Районно управление Гълъбово при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението е окончателно на основание чл.172, ал.5 от Закона за движение по пътищата.
54 Административно дело No 431/2019, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.В.Д.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.Д. *** против Акт за установяване на публично държавно вземане №26/06/1/0/02423/2/01/04/01 от 15.01.2019г., издаден от Директора на Областта дирекция на ДФЗ – гр.Хасково, териториална структура на ДФ Земеделие – гр.София (изх.№01-260-6500/1177#1/15.01.2019г.), като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника – Директор Областна дирекция на ДФЗ – гр.Хасково, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 431/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
55 Частно административно дело No 479/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДМВ ПЕТРОЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.7.2019г.
О П Р Е Д Е Л И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДМВ Петрол“ ЕООД ЕИК 200901840, представлявано от управителя В.И.И.срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-407-0408945/05.07.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, като неоснователна. ОСЪЖДА „ДМВ Петрол“ ЕООД ЕИК 200901840, представлявано от управителя В.И.И.Национална агенция по приходите гр. София сумата от 100.00 /сто/ лв. разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС на РБ.
56 Частно административно дело No 483/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РОСИ КАР ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „РОСИ КАР“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 77, ет.1, представлявано от управителя О.Х.Т., разпореждане за предварително изпълнение на наложена принудителна административна мярка, постановено със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-377-0408936 от 28.06.2019г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите – София, да заплати на „РОСИ КАР“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 77, ет.1, ЕИК 202041738, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Частно административно дело No 484/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕС ЕН СТАЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „EС ЕН СТАЙЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Козница“ № 8, представлявано от Б.И.Ч., разпореждане за предварително изпълнение на наложена принудителна административна мярка, постановено със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-396-0023623 от 04.07.2019г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, като незаконосъобразно. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
58 КАНД No 201/2019, I състав ЗАНН: КЕВР КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92/ 28.02.2019 година, постановено по АНД № 1439 по описа за 2018 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № НП-5/28.11.2018 г., издадено от Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
59 Частно КАНД No 260/2019, I състав Частни КАНД и КАД Д.А.Х.В.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 29.05.2019г.. по АНД № 3327 по описа за 2018 година на Районен съд – гр.Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
60 Административно дело No 270/2019, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, в частта относно искането за обявяване нищожността на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във вр. с чл.134, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ е разпоредено служебно изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ VІ-6171 в кв.808 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка” , като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. ***, в частта относно искането за отмяна на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора като незаконосъобразна и относно искането за обявяване нищожността на Заповед № 10-00-1666 от 28.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора в останалата част, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 270/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно дело No 287/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Н.Р. ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2019г.
ДОПЪЛВА решение №281 от 03.07.2019 год., постановено по адм. дело №287/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора като след диспозитива за уважаване на иска в размер на 50.00 лв., решението се допълва както следва: ОТХВЪРЛЯ иска на Х.Н.Р., ЕГН ********** *** против Областна дирекция на МВР Ямбол, представлявана от директора Г.И.в останалата му част до 450.00 лв., като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 299/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.7.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Б.Г.К.,*** сумата от 300 /триста / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №18-1228-002268 от 12.06.2018 година издадено от началник сектор в „ Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , , като отхвърля иска в претендирания размер от 450 лева, като недоказан ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Б.Г.К.,*** сумата от размер 206, 67/ двеста и шест лева и шестдесет и седем стотинки / лева, представляваща направените от него разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
63 Административно дело No 302/2019, III състав Кодекс на труда ЕН 87 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕН 87” ЕООД гр. Стара Загора, подадена от управителя Е.А. против принудителни административни мерки — задължителни предписания по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Протокол №ПР1909048 от 18.03.2019г, 29.03.2019г, 05.04.2019г и 08.04.2019г, съставен от инж. В.С.Н., главен инспектор в отдел „БТКД“ към Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
64 Административно дело No 470/2019, IV състав Закон за развитието на академичния състав в РБ Г.Б.Т.М. ДЕКАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Б.Т.- М. против Отказ за допускане до оценяване в конкурс, обективиран в Писмо №519/17.06.2019г. на Декана на Педагогическия факултет при Тракийски университет. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане за спиране на предварителното изпълнение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№470/2019г по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.
65 КАНД No 237/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238/ 30.04.2019 г., постановено по АНД № 2556/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 2014440, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
66 Административно дело No 273/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.К.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Г. ***, против Решение № 17-207-1211 от 11.03.2019г., издадено от Председателя на Националното бюро за правна помощ, с което е прекратена предоставената на П.К.Г. правна помощ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
67 Административно дело No 322/2019, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия А.К.И. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А. К.И. *** решение № 284з-313/02.04.2019 година на началника на Районно управление гр. Казанлък при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора за отнемане на издадено разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на А. К.И. *** , деловодни разноски в размер на 710/ седемстотин е десет/ лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
68 Частно административно дело (К) No 464/2019, II състав Частни КАНД и КАД А.Л.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 264/ 17.06.2019г., постановено по адм.д.№ 381/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА А.Л.А. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр.Стара Загора, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София, сумата от 100лв /сто лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. ОСВОБОЖДАВА А.Л.А. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр.Стара Загора, от задължението за заплащане на държавна такса в размер на 30лв. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.7.2019г.
69 КАНД No 128/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.К.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.7.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 8/15.01.2019г. по АНД № 168/2018г. по описа на Районен съд Гълъбово. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-1228-001110 от 03.04.2018г. на Началник група „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
70 КАНД No 222/2019, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Х.Б. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.7.2019г.
Оставя в сила Решение № 123/27.02.2019г. по а.н.д.№ 3281/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
71 КАНД No 227/2019, II състав ЗАНН: НАП Ж.Д.Д. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 195 от 08.04.2019г., постановено по а.н.д.№ 350/2019г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
72 Административно дело No 343/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от С.С.Г. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1228-000148/ 22.02.2019г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл. 171, т.1, б.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца“, като незаконосъобразна. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 16.7.2019г.
73 Административно дело No 395/2019, VI състав Закон за енергетиката ПРОГРЕС АД МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Прогрес“АД, представлявано от Изпълнителния директор С.Д.Я. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Индустриален“ против Заповед №Е-РД-16-320/05.06.2018 год. на Министъра на енергетиката, с което е отказано предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, за ценовия период от 01.07.2018 год. до 30.06.2019 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №395/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
74 Административно дело No 169/2019, VI състав КСО Т.К.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.7.2019г.
ОТМЕНЯ решение №2153-23-1/13.02.2019 год. на Директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора (ТП на НОИ-Стара Загора), с което е оставено в сила разпореждане №********** от 10.12.2018 год.. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ, гр. Стара Загора, с което на основание чл.69б, ал. 2 от КСО е отказана отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ – Стара Загора да заплати на Т.К.Т., ЕГН ********** *** сумата от 1080.00 лв. разноски по делото. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Стара Загора за постановяване на нов административен акт при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.
75 Административно дело No 494/2019, V състав Закон за местните данъци и такси И.И.З.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 494/ 2019г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ по жалбата, подадена от И.И.З. ***, срещу Решение № 1/ 14.02.2019г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Гоце Делчев, с което е оставена без разглеждане жалбата на И.З. против Акт за установяване на задължения по декларация № 603 от 19.06.2013г., издаден данъчен инспектор в отдел „Местни данъци и такси“, община Гоце Делчев, с който АУЗД са установени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил РОВЕР 618 И с рег. № ******, като на основание чл. 135, ал.5 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
76 КАНД No 248/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.7.2019г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/ 18.04.2019 г., постановено по АНД № 55/2019 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено наказателно постановление № НЯСС-465/28.12.2018 г., издадено от Заместник-председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.