Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 23.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 148/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 12.4.2017г.
2 Административно дело No 152/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2017г.
В законна сила на 12.4.2017г.
3 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.4.2017г.
4 КАНД No 360/2017, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419/ 21.06.2017г., постановено по АНД № 472/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
5 КАНД No 366/2017, II състав ЗАНН: МОСВ Т.Н.Д. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/ 12.07.2017г., постановено по АНД № 452/2017 г. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
6 Административно дело No 621/2017, I състав чл. 304 АПК Д.А.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.12.2017г.
7 Административно дело No 605/2017, IV състав КСО М.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. против Решение № 2153-23-68/06.11.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/11.09.2017г. на Ръководител „ПО” при същото ТП НОИ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.1.2018г.
8 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.1.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх.№3913/02.10.2017г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата от 5 000 лева имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на публичен изпълнител при НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
В законна сила на 17.1.2018г.
9 Административно дело No 343/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. ***, Заповед № 10-00-1039/30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ е наредено да се премахне паянтова стопанска постройка с приблизителни размери 28,00/7,00м, която се използва за отглеждане на крави, находяща се в УПИ XVIII-223, кв.34 по плана на с.Маджерито, Община Стара Загора, собственост на Ж.И.Ж., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ж.И.Ж.,*** Отец Паисий, №84, ет.4, ап.7, ЕГН:********** сумата от 210 (двеста и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 450/2017, III състав КСО ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ" ГР. МЪГЛИЖ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 против Решение № 1040-23-28 / 07.08.2017г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му и са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-23-00276211 от 21.06.2017г на старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ гр. Стара Загора в частта им по т.2 и т.3, като неоснователна. ОСЪЖДА Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 да заплати на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата от 350 лв — разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 511/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-099 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-100 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Частно административно дело No 622/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК КАПРОНИ АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПО ЖАЛБА на „ Капрони” АД , със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Генерал Столетов” № 45, представлявано от изпълнителния директор Л.Д.И. заповед № 1848 от 09.11.2017 година на главния архитект на община Казанлък, с която е спряно производството по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ Капрони” АД за одобряване на инвестиционен проект до приключване на преюдициалното производство пред МЗХ, образувано по чл. 26 от ППЗСПЗЗ за изменение на КВС на землището на с. Копринка в частта за ПИ 000545 и представяне на документ за собственост върху същия в съответствие и резултатите на това производство . ВРЪЩА преписката на главния архитект на община гр. Казанлък за произнасяне по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ Капрони” АД за одобряване на инвестиционен проект за преустройство и промяна на предназначение на битова сграда в хотел, находящ се в ПИ № 000545, в землището на с. Копринка, община гр. Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 24.1.2018г.
13 Административно дело No 362/2017, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.К.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ 1-ВО РУ- ГР. СТ. ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. ***, ЕГН **********, против Заповед УРИ:1959зз-223/12.07.2017г, издадена от полицейски орган при I-во РУ на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 390/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.Я. ***, Заповед № 10-00-1036 от 30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория - „жилищна сграда” с размери 7 на 4.5м, находящ се в УПИ ХІІ-515 в кв. 64 по плана на с. Братя Кунчеви, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.В.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
15 Административно дело No 514/2017, V състав Закон за движението по пътищата Е.С.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000992 от 04.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 514/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.2.2018г.
16 Административно дело No 623/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛФА НЕТ БГ” ЕООД, ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й., против Заповед № ДК-10-ЮИР-60/ 09.10.2017г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 623/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
17 Административно дело No 533/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОЛИМПИЯ ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Ш., като управител на „ Олимпия експорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, площад „ Берое” № 3, ет. 7, ап.27 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001138 от 11.09.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Ж.Ш. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
18 Административно дело No 578/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ И.П.З.П.М.П.Д.-Р.Й.Х. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 18.1.2018г.
19 Административно дело No 674/2017, VII състав Закон за държавния служител М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.К.Т. *** против Заповед №ЧР-13-112/23.11.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „отлагане на повишението в ранг с една година”, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 674/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2018г.
20 КАНД No 410/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/31.08.2017 год., постановено по НАХД №262 по описа за 2017 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
21 КАНД No 415/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.09.2017 год., постановено по АНД №699/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
22 КАНД No 426/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613/ 05.10.2017г., постановено по АНД № 1944/ 2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
23 КАНД No 429/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №577 от 25.09.2017 год., постановено по АНД №2084/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
24 КАНД No 431/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В.П.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 598 от 29.09.2017г., постановено по АНД № 1884/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
25 КАНД No 434/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Ж.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №87/02.10.2017 год., постановено по НАХД №186 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
26 КАНД No 441/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ц.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №408/06.10.2017г., постановено по АНД №697/2017г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 1644/13 от 21.05.2013г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство, образувано по АУАН №1644/23.04.2013г., съставен срещу С.Ц.Ц.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
27 КАНД No 449/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №63/17.10.2017г., постановено по АНД №204/2017г. по описа на Районен съд Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 17-0447-000175/23.05.2017г. издадено от Началник РУ Гълъбово към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
28 Частно КАНД No 480/2017, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 07.11.2017г., постановено по АНД № 3213/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
29 Частно КАНД No 484/2017, II състав Частни КАНД и КАД ЕТ "Ш.-С.С."   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Определение №484/13.11.2017г постановено по АНД №1248/2017г по описа на Районен съд -Казанлък. ВРЪЩА ДЕЛОТО на РС Казанлък и на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
30 Административно дело No 506/2017, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, на основание чл.74 ал.1 от Закона за държавния служител, да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 5970лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет/, представляваща обезщетение за незаконно уволнение за периода от 20.05.2015г. до 19.11.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.10.2017г. до датата на окончателното плащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 750лв. / седемстотин и шестдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.2.2018г.
31 Административно дело No 534/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Л.Д.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Л.Д. Заповед №17-1228-001128/08.09.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
32 Административно дело No 543/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000528 от 18.09.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.Г.К. ***, ЕГН **********, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2018г.
33 Административно дело No 579/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Г.И. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Г.И. принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, изпълнена на 01.11.2017г. спрямо МПС с рег.№СТ8193ВМ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Е.Г.И. ЕГН********** сумата от 410лв /четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.2.2018г.
34 Административно дело No 669/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. против Заповед № 10-00-1414 от 14.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 669/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
35 КАНД No 419/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №588 от 26.09.2017 год., постановено по АНД №1964/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
36 Административно дело No 335/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №335/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 23.1.2018г.
37 Административно дело No 444/2017, VIII състав Закон за държавния служител С.С.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Н. против Заповед № ЧР-13-087/08.08.2017 г. на директора на ОДЗ Стара Загора, поправена със Заповед № ЧЗ-13-089/10.08.2017г., с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката като „старши експерт” в ОДЗ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.1.2018г.
38 Административно дело No 9/2018, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбите на М.Г.Д., Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против действията на Началник ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г., извършвани на 10.01.2018г. ОСЪЖДА Г.Д.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. ОСЪЖДА Л.Х.Д. ЕГН********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните, чрез връчване на преписи.
В законна сила на 10.1.2018г.
39 Административно дело No 342/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Ж. Заповед № 10-00-1118/ 07.06.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахната полумасивна стопанска постройка с приблизителни размери 4,00/5,00м с неустановена функционалност, находяща се в УПИ VIII-222 от кв.34 по плана на с.Маджерито, общ.Стара Загора, собственост на Д.Д.Ж. и Димитър Кюрчев Вълканов, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.2.2018г.
40 Административно дело No 515/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 515/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3, чл.69, ал.1 и чл.80, ал.2, т.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Община Гурково, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 334/30.11.2017г. на Общински съвет Гурково. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2018г.
41 КАНД No 398/2017, I състав ЗАНН: ДНСК СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 432 от 15.12.2017г, постановено по К.Н.А.Д №398/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в мотивите и в диспозитива на съдебното решение вместо А.Н.Д.№ 1562 по описа за 2017 година на Районен съд гр. Казанлък да се чете А.Н. Д. № 1562 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Казанлък Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
42 КАНД No 467/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Х.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Л.Х.А. против против Решение №658/27.10.2017год. по АНД №1276/2017г. на Районен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №467/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ за явилите се страни, а за ответника по касация ОД на МВР Стара Загора от датата на връчване на съобщението.
43 Административно дело No 413/2017, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ВИТАДЕНТ - АБ- ООД-КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-19-278/ 10.07.2017г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта й, с която на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, е наложена, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., финансова неустойка в размер на 50.00лв. за нарушение, констатирано в т.5 от заповедта и в частта й, с която на същото лечебно заведение, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2016г. и §7 от ПЗР на Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., е наложена финансова неустойка в размер на 50.00 лв. за нарушение, констатирано в т.6 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2018г.
44 Административно дело No 655/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.,
Е.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и Е.П.М.,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, поради неотстраняване на нередовност. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Р. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 655/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
45 Административно дело No 428/2017, VI състав КСО Ф.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.С.С. ***, против Решение № 2153-23-35 от 20.07.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ф.С. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 19.05.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. ОСЪЖДА Ф.С.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 469/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на А.Д.А., ЕГН **********, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от А.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на А.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Хасково за периода 17.02.2015г. – 10.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Д.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 9 980лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на А.Д.А., ЕГН **********, сумата от 24лв. /двадесет и четири лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 570/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.45, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Павел баня, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Павел баня, представлявана от Кмета Станимир Радевски да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №570/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
48 Административно дело No 596/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2018г.
ВРЪЩА исковата молба от Ж.С.А., уточнена с допълнителна молба вх.№ 5187/ 14.12.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 450лв. за претърпени от Ж.А. имуществени вреди от отменен като незаконосъобразен индивидуален административен акт – Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ районно управление гр.Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 596/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
49 КАНД No 438/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/19.10.2017 г. по АНД № 199/2017 г. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0327-000328/10.05.2017 г., издадено от Началника на РУ Раднево при ОД МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0327-000328/10.05.2017 г., издадено от началника на РУ Раднево при ОД на МВР Стара Загора, с което на В.П.С.,***, ЕГН **********, на основание чл.175, ал.1, т 3 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
50 Административно дело No 575/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.34, ал.3 в цялост и частта им относно „2% режийни разноски” разпоредбите на чл.45, чл.64 ал.3, чл.67 ал.4, чл.88 ал.2 и чл.106 ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 10.2.2018г.
51 Административно дело No 10/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
52 КАНД No 435/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЕНСИДЕЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 28.09.2017г., постановено по АНД № 1828/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
53 КАНД No 456/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 845/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта , с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-001357 от 25.05.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.1.2018г.
54 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М., с адрес *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.М. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №1515 от 20.09.2016 г на Заместник кмета на община гр. Стара Загора . ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М. сумата от 310.00 /триста и десет лв/ лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
55 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация Д.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.И. против мълчалив отказ за достъп до обществена информация по ЗДОИ, формиран по подадено заявление до Кмета на Община Павел баня с вх.№6/30.10.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №616/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.1.2018г.
56 КАНД No 455/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА В.Х.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 425 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 813/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001590 от 20.06.2017г., издадено от Началник група към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, Районно управление гр. Казанлък,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 17.1.2018г.
57 Административно дело No 565/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.В. ***, Решение № 10-2339/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.28, ал.1 и 2 от Закона за достъп до обществена информация, е отказан достъп до обществена информация по заявление с рег.№ 10-21-42/ 08.09.2017г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по подаденото от Л.А.В. заявление за достъп до информация с рег.№10-21-42/ 08.09.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
58 Административно дело No 572/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 572/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3; чл.69, ал.1 и чл.89, ал.2, т.5 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Николаево, приета с Решение № 94/ 23.12.2008г. на Общински съвет - Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 211/19.12.2017г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 2.2.2018г.
59 Административно дело No 603/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., с адрес *** сумата от 75.00 /седемдесет и пет/ лева — обезщетение за претърпени от К.В. имуществени вреди вследствие на частично отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №4861/11 от 16.12.2011 г на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, като отхвърля иска до претендирания размер от 100 лв, като неоснователен, ведно със законната лихва,върху главницата от 75 лв, считано от 30.01.2013 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., съразмерно уважената част на иска, сумата от 235.00 двеста тридесет и пет/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
60 Административно дело No 10/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН **********, СУМАТА от 4500.00лв /четири хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия през периода 07.01.2012г. - 07.04.2016г. и от продължителна изолация на ищеца в периода 07.01.2012г.-07.01.2017г., заедно с лихвата за забава върху главницата, считано от 09.01.2017г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска на И.С.С. за горницата над 4500.00лв до претендираните 20000лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН **********, СУМАТА от 180.00лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
61 Административно дело No 552/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИТОС БГ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МИТОС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Самуилово, община Сливен, ул. „Васил Левски” № 69, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щерьо Василев Щерев, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001189 от 26.09.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „МИТОС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Самуилово, община Сливен, ул. „Васил Левски” № 69, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щерьо Василев Щерев, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 580/2017, VI състав КСО Д.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.Т. *** против Решение №2153-23-65 от 19.10.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №580/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2018г.
63 Административно дело No 597/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1555 от 23.07.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 25.03.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** ***, сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2018г.
64 Административно дело No 191/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Г.Р.И., сумата от в размер на 300.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния
65 Административно дело No 26/2018, VI състав Кодекс на труда Т.Т.Т.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на Т.Т.Т. *** против заповед за прекратяване на трудово правоотношение, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №26/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
66 Административно дело No 29/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Х.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Х.П. *** да бъде осъден Председателят на Общински съвет Гурково да изпълни задълженията си, произтичащи от чл.115 и чл.118 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 29/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.2.2018
Административно дело № 1730/2018
В законна сила на 8.2.2018г.
67 КАНД No 447/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 605/02.10.2017 г. по АНД № 629/2017 г. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000095/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, с наложени на В.П.Д. ЕГН ********** *** административни наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-000095/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на В.П.Д. ЕГН ********** *** са наложени административни наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
68 Административно дело No 527/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Й. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 68/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 200 /двеста/лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковете на С.П.Й. в останалата им част до размер 600лв за обезщетение за имушествени вреди и до 300лв за обезщетение за неимуществени вреди като неоснователни. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 343 /триста четиридесет и три/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
69 КАНД No 448/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 648 от 20.10.2017г., постановено по АНД № 933/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението н. подлежи на обжалване и/или протестиране.
70 Административно дело (К) No 550/2017, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №554/13.06.2017г., постановено по гр.д.№2101/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Н.Т. ЕГН:********** *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв/ сто/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
71 Административно дело No 562/2017, II състав Закон за социално подпомагане К.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.К. Заповед № 179/ 08.09.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0025/ 16.10.2017г. на Директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, с която му е отказано настаняване в специализирана институция – Дом за възрастни хора с физически увреждания гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, за ново произнасяне по подадената от К.Н.К. Заповед молба за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности с вх.№ 170/ 21.08.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.2.2018г.
72 Административно дело No 667/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 667/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 342 от 21.12.2017г. на Общински съвет –Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20.00лв., представляваща направени от оспорващия разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.2.2018г.
73 КАНД No 457/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №404/05.10.2017 год., постановено по АНД№708/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
74 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ВИГО-МТ” ЕООД гр. Ст.Загора против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх.№10-01-5231/ 26.10.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
75 КАНД No 459/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ОПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 661 от 30.10.2017г., постановено по АНД № 1958/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-12 от 15.05.2017г., издадено от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
76 КАНД No 177/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от А.Б.Д. ***, срещу Решение №2/05.01.2017г. на Районен съд – Казанлък, постановено по НАХД №1600/2016г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело №177/2017г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.
77 Административно дело No 681/2017, II състав чл. 304 АПК И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 5345/ 28.12.2017г., подадено от И.Д.Ж. ***, за налагане на глоба на Кмета на Община Братя Даскалови по реда на чл.304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт – Решение № 280/ 02.11.2017г., постановено по адм.дело № 462/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 681/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и кмета на община Братя Даскалови. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
78 КАНД No 451/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ОПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 624 от 09.10.2017г., постановено по АНД № 1956/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-13/ 15.05.2017., издадено от временно изпълняващ председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
79 Административно дело No 512/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Г.В. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.В. ЕГН ********** *** Заповед № 03-240-РД/197 от 26.09.2017г на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на С.Г.В. с ИД № 24063002638 и УРН 675947, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора за ново произнасяне по Заявлението от 09.08.2016г на С.Г.В. с ИД № 24063002638 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.В. ЕГН ********** *** сумата 750/седемстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
80 Административно дело No 587/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРОН ЕООД - ДУНАВЦИ НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТРОН” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Дунавци, общ.Казанлък, ул.”Изгрев”№ 25, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-2039/ 12.10.2017г., издадена от и.д. Началник на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
81 Административно дело No 576/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване от Кмета на община Чирпан Решение №321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.2, с която ОбС: дава разрешение дейностите по ремонт и реставрация да се извършат от клуб „Отворено общество” гр.Стара Загора с посочени данни, като финансирането им се осъществи по програма „Ти и LIDL за по-добър живот”, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ оспорването от Кмета на община Чирпан на Решение № 321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.1 и т.3, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно дело No 618/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Г.Г.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001442 от 11.11.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
83 Административно дело No 656/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.И.В. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.В. *** заповед №17-1228-001427/04.11.2017 год., издадена от Началника на Група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на И.И.В., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2018г.
84 Административно дело No 675/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.И., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 675/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.2.2018г.
85 КАНД No 474/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 446/ 31.10.2017 г., постановено по АНД № 922/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1605453 за налагане на глоба на И.Г.Е. ***, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
86 КАНД No 486/2017, I състав ЗАНН: НАП К.К.В. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31/14.11.2017 год., постановено по АНД № 347/2017 год. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №272818-0081917 от 19.06 .2017 год. на Началник на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 31.1.2018г.
87 Административно дело No 561/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. Заповед №ЧР-13-098 от 18.09.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, представлявана от Директора Елка Бонева да заплати на Ж.И.Ж., ЕГН ********** *** сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му
88 Административно дело No 568/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000167 от 31.08.2017г, издадена от Началник група „Охранителна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, РУ Раднево с правно основание чл.171, т.2а от ЗДвП, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
89 Административно дело No 637/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Б. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000665 от 21.11.2017г., издадена от Началник група „Пътен контрол“ в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.22 от ЗАНН и чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП на Д.Б. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
90 КАНД No 481/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 674 от 08.11.2017г., постановено по АНД № 1790/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
91 Административно дело No 620/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 14,ал.1,т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г, приет с решение № 5 от 22.12.2015 г ОСЪЖДА Общински съвет - Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора разноски в размер на 20/ двадесет/лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2014 - 2019 г.
92 Административно дело No 494/2017, II състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация № 60621 от 22.06.2017г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора и потвърден с Решение № 60621 от 04.09.2017г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, да заплати на Община Стара Загора сумата от 523.00лв /петстотин двадесет и три лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
93 КАНД No 472/2017, I състав ЗАНН: МОСВ Т.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/30.10.2017г., постановено по АНД №737/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №151/ 30.11.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр.Габрово Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
94 КАНД No 2/2018, I състав ЗАНН: МВР С.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 471 от 16.11.2017г., постановено по АНД № 1031/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №17-0284-002220 от 09.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
95 Административно дело No 663/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛИМ-РАДКА-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛИМ РЕМЗИ АЛИ   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛИМ – РАДКА” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Горно Сахране, ул. „Стара планина” № 16, представлявано от Алим Ремзи Али, против Решение № 612/ 30.11.2017г. на Общински съвет – Павел баня, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 663/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
96 Административно дело No 569/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.50 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан.
97 Административно дело No 664/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Т.Ч. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 664/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Й.Т.Ч. ***, против Решение по Протокол № 5 от 03.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която е определен размера и изплащането на еднократно обезщетение за нанесени щети при изпълнение на строително-ремонтни дейности на ВЛ 110 кV „Калитиново” върху насаждения в поземлен имот, собственост на Й.Ч., поради отказ от жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателката Й.Ч. и за заинтересованата страна „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – гр. София започва да тече от днес, а за Община Стара Загора – от датата на получаване на съобщението.
98 Административно дело No 45/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 38/ 2018г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК 11-СЗ-1 от 17.01.2018г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 38/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.
В законна сила на 7.2.2018г.
99 Административно дело No 226/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна писмена грешка допусната на ред 7, стр. 12 в мотивите към решение №317/24.11.2017г, постановено по адм.д.№226/17г. по описа на АС Стара Загора като вместо „реда и условията на чл.13 ал.8 от ЗУСЕСИФ“ да се чете „ реда и условията на чл.13 ал.8 от Методологията“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
100 Административно дело No 406/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна писмена грешка допусната на стр.3, изречение последно в мотивите към решение №348/08.12.2017г, постановено по адм.д.№406/17г. по описа на АС Стара Загора като вместо „16.07.2017г.“ да се чете „26.08.2017“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение №348/08.12.2017г., постановено по адм.д.№406/17г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
101 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 167 /сто шестдесет и седем/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.И.Д. в останалата му част до размер 500лв за обезщетение за имушествени вреди и относно претенцията за присъждане на лихва от 19.10.2016г като неоснователни. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 110 /сто и десет/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
102 Административно дело No 32/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Р.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П. *** против Заповед № 19-12-5/ 04.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 32/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
103 КАНД No 450/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.И.Ж. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение №64/18.10.2017 год., постановено по НАХД №203 по описа за 2017 год. на Районен съд Гълъбово, В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление №17-0474-000149 от 20.04.2017 год. на Началника на РУ Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с наложено на Ж.И.Ж. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от същия закон и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-0474-000149 от 20.04.2017 год. на Началника на РУ Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с наложено на Ж.И.Ж. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от същия закон. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
104 КАНД No 454/2017, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.У. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №657 от 26.10.2017 год., постановено по АНД №2343/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
105 КАНД No 479/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Н.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №671 от 03.11.2017 год., постановено по АНД №1850/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1228-001270 от 28.04.2017 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
106 Частно КАНД No 19/2018, I състав Частни КАНД и КАД М.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.М. ***, ж.к „Железник“, ул. „Загорка“ 31, вх. „0“, ап.13, против Определение № 1726/ 30.11.2017г., постановено по АНД № 3114/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 19/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
107 Административно дело No 600/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 3588.00 /три хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразни наказателни постановления №49 от 18.04.2016 год. и №126/19.12.2016 год. и двете на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 912.00 /деветстотин и дванадесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
108 Административно дело No 617/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация М.Г.Т. ДИРЕКТОР НА СУ МАКСИМ ГОРКИ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. ***, против отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№171 /03.10.2017г. на Директора на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г.Т. ***, да заплати на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора сумата 360 /триста и шестдесет/ лв - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
109 Административно дело (К) No 633/2017, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1083 /17.10.2017г, постановено по гр.д. № 5621/2016г по описа на Районен съд-Стара Загора, в частта с която е отхвърлена жалбата на Ж.Л.А., Л.Е.А., С.Е.А., А.К.А., Д.С.Ж. против тази част от Заповед № 10-00-2145/05.10.2015г на Кмета на община Стара Загора и одобреното с нея Решение по т.8.8. протокол № 31 от 05.08.2015г на ЕСУТ при община Стара Загора, с която са определени като застроени: площта от 1 101 кв.м от ПИ идентификатор 68850.513.100 по КККР и площта от 300 кв.м. от ПИ идентификатор 68850.513.6734 по КККР на гр.Стара Загора, както и в частта относно разноските. ВРЪЩА делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на съда. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1083 /17.10.2017г, постановено по гр.д. № 5621/2016г по описа на Районен съд-Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на Ж.Л.А., Л.Е.А., С.Е.А., А.К.А., Д.С.Ж. против тази част от Заповед № 10-00-2145/05.10.2015г на Кмета на община Стара Загора и одобреното с нея Решение по т.8.8. протокол № 31 от 05.08.2015г на ЕСУТ при община Стара Загора, с която е определена като застроена площта от 10018кв.м ПИ идентификатор 68850.513.100 по КККР, в която част същия се припокрива с част от бивш имот 504.80 по помощния план. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
110 Частно административно дело No 16/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.К. против Разпореждане № 17-686/22.12.2017г. на Началник СГКК Стара Загора за прекратяване на административното производство, образувано по заявление № 01-235095/02.08.2017г за изменение на ККР на град Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№16/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.
111 КАНД No 440/2017, II състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 405/05.10.2017г. по а.н.д.№ 934/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
112 КАНД No 442/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА И.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 403/05.10.2017г. по а.н.д.№ 721/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
113 КАНД No 446/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 630/ 11.10.2017г., постановено по АНД № 2207/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
114 КАНД No 458/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Г.С.М. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400 от 04.10.2017г., постановено по АНД № 700/2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
115 КАНД No 463/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА КАПРОНИ АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 411/10.10.2017г. по а.н.д.№ 668/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
116 КАНД No 469/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.М.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1, с която на Б.М.А. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като вместо това постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1 , като изменя размера на наложеното на Б.М.А. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС и за деяние извършено на 19.09.2016г в нарушение на чл.99 ал.2 т.2 от ЗАДС, административно наказание глоба от 1000 лв на 500 лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.2 за наложено на Б.М.А. на основание чл.126а ал.1 от ЗАДС административно наказание глоба в размер на 200 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
117 КАНД No 26/2018, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 764/ 11.12.2017г., постановено по АНД № 2293/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-002024 от 10.08.2015г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
118 КАНД No 462/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 427/ 20.10.2017г., постановено по АНД № 690/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
119 Административно дело No 186/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-101/07.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Казанлък, Районна прокуратура Казанлък, Служба по вписванията гр. Казанлък и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част с частна жалба в седмодневен срок от връчването.
120 Административно дело No 188/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-107/09.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Раднево, Районна прокуратура Раднево, Служба по вписванията гр. Раднево и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.
121 КАНД No 453/2017, II състав ЗАНН: ДНСК АГРО ГАРАНТИ ЕООД ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 623 от 09.10.2017г., постановено по АНД № 1914/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № СЗ-5-ДНСК-88 от 26.05.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол гр.София, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СЗ-5-ДНСК-88 от 26.05.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр.София, с което на основание чл.237 ал.1 т.14 от ЗУТ на „АГРО ГАРАНТИ” ЕООД гр.Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 6000/шест хиляди/ лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
122 КАНД No 6/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА С.К.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №675/10.11.2017 год., постановено по АНД №2446/2017 год. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
123 КАНД No 11/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Ж. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №676 от 10.11.2017 год., постановено по АНД №685/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1228-001454 от 02.06.2016 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
124 Административно дело No 146/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, Заповед № 10-03-4#19 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №06”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно дело No 567/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д. против Заповед №17-0327-000166/31.08.2017г. издадена от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
126 Административно дело No 619/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 619/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради оттегляне на оспорената разпоредба, с влязло в сила Решение № 366/25.01.2018г. по протокол № 30 на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет - Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 22.2.2018г.
127 Административно дело No 19/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.П.Ж. *** против заповед №17-1228-001530/27.11.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
128 Частно административно дело No 484/2017, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.П.Х.,
П.Х.Х.
ДИРЕКТОР НА РДСП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частните жалби на Х.П.Х. *** и на П.Х.Х. *** против Акт за прекратяване на административно производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н#1 от 14.09.2017г на Директора на РДСП Стара Загора, като неоснователни. Определението не подлежи на обжалване..
В законна сила на 16.2.2018г.
129 Административно дело No 504/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.И.И. ЕМИЛ ТЕНЕВ, МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РАЙОНО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.И. против Заповед за задържане на лице № 284 33 335 от 17.09.2017г , издадена на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР от младши инспектор при РУ Полиция Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА С.И.И., ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР гр.Стара Загора сумата 100 лв разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
130 Административно дело No 684/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1228з-118/ 12.12.2017г, издадена от мл.автоконтрольор сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 684/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
131 КАНД No 5/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.А.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 670 от 03.11.2017г., постановено по АНД № 1137/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000435 от 20.02.2017г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
132 КАНД No 14/2018, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Д.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 474 от 17.11.2017г. постановено по А.Н.Д. № 1010 / 2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
133 КАНД No 18/2018, I състав ЗАНН: ДИТ К.И.А. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 704 от 15.11.2017г., постановено по АНД № 2769/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 24 – 001427 от 24.07.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
134 Административно дело No 207/2017, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която е обявено класирането и е обявено дружеството жалбоподател за спечелило публичния търг за продажба на ПИ 55021.501.3221 за постигнатата на търга продажна цена в размер на 404540.00 лв. без ДДС, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на „МАРКОНИ МДС“ ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 за прогласяване за нищожна Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОСЪЖДА „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
135 Административно дело No 325/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 18.01.2018г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която са оспорени разпоредбите на чл.44, ал.1, точка 101, подточки 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 325/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
136 КАНД No 452/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Д. ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение №59/04.10.2017г., постановено по а.н.д. №294/2016г. по описа на Районен съд – Гълъбово, в частта му, в която е потвърдено наказателно постановление №16-1228-001792 от 01.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция Стара Загора, с което на Г.С.Д. на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани „глоба“ в размер на 150 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1228-001792 от 01.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция Стара Загора, в частта му, с която на Г.С.Д. на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани „глоба“ в размер на 150 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
137 КАНД No 464/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №433/25.10.2017 год., постановено по АНД №980/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък, като вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №273664-F302024/23.06.2017 год., издадено от Директора на ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
138 КАНД No 482/2017, I състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 458 от 08.11.2017г., постановено по АНД № 968/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273677-F302037 от 23.06.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, с което на С.А.С. от гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски“ № 23, вх. „В“, ет.4, ап.60, ЕГН **********, на основание чл. 5, ал.1 от ЗОПБ, за нарушение на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 62.50 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
139 Административно дело No 652/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 652/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на Константин Тачев – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павел баня, поради отмяна с Решение №615/21.12.2017г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Правилника. ОСЪЖДА Общински съвет – Павел баня да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
140 Административно дело No 601/2017, VII състав Закон за социално подпомагане В.С.И. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/1889/02.10.2017г. на и.д.Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0027/24.10.2017г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“–Стара Загора, с която на В.С.И. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2017/2018г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на В.С.И. с вх.№ЗСП/Д-СТ/1889/25.09.2017г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
141 Административно дело No 615/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Петя Драганова - прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора срещу Заповед №ДС-ЗД-98 от 08.03.2017 год., издадена от Зам. областния управител на област с административен център Стара Загора в частта: по т.1 за продажбата на недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІV /Бетонов възел/ с площ 2 950.00 кв.м. в кв.69 по плана на с. Опан, общ. Опан, обл. Стара Загора, утвърден със Заповед №289/14.01.1983 год., при граници : север – край на регулация; изток – край на регулация; юг – улица и УПИ VІ /Бетонов възел/; запад - УПИ ІІІ, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
142 Административно дело No 676/2017, II състав КСО Д.К.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Г.-Б. ***, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 676/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
143 КАНД No 1/2018, I състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.С.Л. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 436/ 26.10.2017 г., постановено по АНД № 1033/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001342/25.05.2017 г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
144 КАНД No 13/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.К.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №2716/30.11.2017г., постановено по АНД №963/ 2017г по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за администриране на касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
145 КАНД No 17/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТАБАК МАРКЕТ АД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 692/13.11.2017 г. по АНД № 2800/2017 г. на Районен съд Стара Загора, ВРЪЩА жалбата на „Табак маркет” АД гр.София против Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1652591, издаден от ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2800/ 2017г по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
146 Частно КАНД No 51/2018, II състав Частни КАНД и КАД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №2715/30.11.2017г., постановено по АНД №962/ 2017г по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за администриране на касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
147 Частно КАНД No 84/2018, II състав Частни КАНД и КАД И.Г.И.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1453/10.10.2017г., постановено по АНД №2903/ 2017г по описа на Старозагорския районен съд. Жалба вх. №3867/28.09.2017г по описа на АС Стара Загора да се връчи на ответната страна, след което да се изпрати по компетентност на АС Стара Загора ведно с АНД №1231/2017г по описа на АС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
148 Административно дело No 2/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.02.2018г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.Г.Х.,*** против Началника на Затвора Стара Загора с искане да бъде осъден да му предостави информация по чл.168, ал.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА М.Г.Х.,*** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата 100 /сто/лв за юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
149 Административно дело No 7/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Р.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД"ИН" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-8 от 02.01.2018г., издадена от Началника на отдел „Правни, международни, квалификационни и медицински дейности” в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода И.Р.И. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
150 Административно дело No 87/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ -ЧЕРНА ГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед №Б-151/07.02.2018 год., издадена от Началника на Затворническо общежитие от затворен тип „Черна гора“, с която на лишения от свобода Д.Н. Кукорков, ЕГН **********, ЗД №46/2015 год., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 5 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
151 Административно дело No 304/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 000лв. за претърпени от В.В. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна административна дейност на длъжностни лица на Община Казанлък във връзка с предоставянето и ползването на социалната услуга „топъл обяд от обществена трапезария“ - незаконосъобразни действия на управителя на Домашен социален патронаж, незаконосъобразно бездействие на Кмета на Община Казанлък във връзка с подадена от ищцата тъжба вх. №94-В-1712-3 /09.05.2017г. и спиране предоставянето на услугата „топъл обяд от обществена трапезария“, считано от 01.06.2017г., като недоказан и неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Община Казанлък за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
152 Административно дело No 75/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.,
Р.И.П.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. Светлозаров С., Мариан Светлозаров С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б., против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „И. *** по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.