Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 17.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно КАНД No 163/2018, I състав Частни КАНД и КАД МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ Определение №203 от 13.02.2018г., постановено по АНД № 3194/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
2 Административно дело No 50/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Я.Н.,
Т.Н.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Я.Н. и Т.Н.Т. против Отказ № 17-431/04.10.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за промяна на КККР. ОСЪЖДА А.Я.Н. ЕГН ********** и Т.Н.Т. ЕГН ********** да заплатят на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София сумата от 720лв/седемстотин и двадесет/ представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
3 Административно дело No 70/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.А.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на П.А.И., с адрес ***. да заплати сумата от 200, 00 /двеста/ лева — обезщетение за претърпени от П.А.И. имуществени вреди вследствие на отменено като незаконосъобразно №17/1228- 000139 от 30.01-2018 година на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора,, ведно със законната лихва върху главницата от 200 лева, считано от 22.01.2018 г. до окончателно й изплащане, като отхвърля иска до претендирания размер от 350 лева, като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на П.А.И., с адрес *** сумата от 108, 57 /сто и осем лева и петдесет и седем стотинки / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
4 КАНД No 476/2017, II състав ЗАНН: МОСВ К.Х.Х. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК- ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №430/23.10.2017 год., постановено по АНД №711/2017 год. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
5 КАНД No 34/2018, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ТЕМАКС - ЮГ - ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 115 от 07.12.2017г., постановено по АНД № 282/ 2017г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № НП-69 от 09.06.2017г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП-69 от 09.06.2017г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите, с което на „Темакс Юг“ ЕООД, на основание чл.90, ал.2 от ЗППМ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. за нарушение на чл.62, ал1 от ЗППМ, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
6 КАНД No 38/2018, II състав ЗАНН: Общини А.М.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №728 от 28.11.2017 год., постановено по АНД №2775/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.М.В. за присъждане на направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
7 КАНД No 46/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №780 от 18.12.2017 год., постановено по АНД №1216/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
8 КАНД No 49/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 762/ 11.12.2017 г. постановено по АНД № 2440/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
9 КАНД No 57/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРОФАКТОР ПРИМА ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №761/11.12.2017 год., постановено по АНД №1777/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №268416-F296990/18.05.2017 год., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
10 КАНД No 58/2018, II състав ЗАНН: КФН Д.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2/04.01.2018 год., постановено по НАХД №350 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
11 Административно дело No 489/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на И.Т.Г. ЕГН ********** сумата 1500 /хиляда и петстотин/ лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода 27.09.2012г-01.12.2015г вследствие неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и незадоволителни хигиенни условия в Затвора – Стара Загора в този период. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Т.Г. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1500 лв до претендираните 25000 лв, както и за периодите на 18.06.2009г.-26.09.2012г, за периода от 01.12.2015г до 30.09.2017г, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
12 Административно дело No 490/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Х. ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД”ИН”) за присъждане на сумата 10 000лв, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца в периода 09.01.2017-01.09.2017г неимуществени вреди следствие лоши медицински, битови и хигиенно-санитарни условия в Затвора Стара Загора, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
13 Административно дело No 589/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Е.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на Е.Е.А., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Е.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на Е.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Казанлък за периода 04.07.2014г. – 13.02.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Е.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 30 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 06.03.2018 г. на стр.8, пети абзац в изказването на ищеца вместо думите: „….по делото Ельоан срещу Турция всяка страна трябва да има реална възможност да оспори тезата на другата страна.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „… по делото Йоджалан срещу Турция всяка страна трябва да има равна възможност да оспори тезата на другата страна.“ ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 06.03.2018 г. на стр. 13, в девети абзац в изказването на ищеца вместо думите: „Относно горе по същество, аз не мога да взема становище, тъй като в настоящото производство бях тотално отдалечен от доказателствените ми искания за събиране на доказателства за изясняване на настоящия исков спор.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „Относно горе по същество, аз не мога да взема становище, тъй като в настоящото производство бях тотално ограничен от доказателствените ми искания за събиране на доказателства за изясняване на настоящия исков спор.“ Определението не подлежи на обжалване.
15 Административно дело No 117/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.К. *** против Заповед №1175 от 14.07.2017 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен плана за регулация за част от квартал 654 по плана на Казанлък, като се променят границите на урегулиран поземлен имот IV-7854 и на улична регулация между осови точки 9490-9491-9492 както е показано на приложените чертежи, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №117/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
16 Административно дело No 148/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Щ.Х. ***, подадена от пълномощника й адв.Иван Г. Иванова, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
17 Административно дело No 546/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Е.Т.И. *** сумата от в размер на 5 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 26.10.2011 год. – 27.10.2012 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Т.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 26.10.2011 год. – 27.10.2012 год. в останалата му част до 100 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Е.Т.И. *** сумата в размер на 70.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 118/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.4.2018г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.С.К. ***, против Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с която е направено искане да бъде осъден ответникът да й заплати сумата на отпуснатата месечна помощ за детето Георги Демирев Георгиев, съгласно заповед № ЗДПД/Д-СТ/599/ 02.02.2018г., за седем месеца, считано от датата на издаване на Експертното решение на ТЕЛК – 13.07.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
19 Частно административно дело No 507/2017, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.Б. РАЙОНЕН СЪД ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 20.03.2018г за приключване на съдебното дирене и даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /именована „искане“/, уточнена с молба вх.№4135/16.10.2017г на И.И.Б. против действия на Районен съд – Стара Загора като администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно предоставяне на лични данни на жалбоподателката в решение постановено по гр.д.№ 3196/2013г. по описа на РС – Стара Загора, качено в интернет пространството чрез електронния адрес на РС Стара Загора www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№507/2017г по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 14/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001711 от 16.12.2017г. на Началник на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 20/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ е постановен отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г. на СНЦ „Съюз за България“, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Казанлък за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с рег.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г., подадено от СНЦ „Съюз за България“, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ ЕФН 2215000640, седалище гр.Ботевград, кв.Зелин, ул.„31-ва“, № 15, сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
22 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов”№21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „ доживотен затвор ” в Затвора гр. Стара Загора, СУМАТА от 1 000.00 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващо се в неосигуряване в периода 13.06.2011 год. – 01.06.2015 год. на храна, от която да са изключени свинското месо и продукти от свински произход, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.08.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 8 000.00 лв. и за периода от 21.08.2010 год. до 12.06.2011 год., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
23 КАНД No 56/2018, I състав ЗАНН: ДНСК КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ СУПЛЕМЕНТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 727/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г., издадено от член на Комисията за защита на потребителите – гр. София. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „С." ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Минчо Иванов Иванов, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
24 КАНД No 63/2018, I състав ЗАНН: РИОСВ ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681 от 13.11.2017г., постановено по АНД № 2089/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
25 КАНД No 66/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора в частта за наложеното на И.Д.И. административно наказание глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд по жалбата И.Д.И. против Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на И.Д.И. административно наказание глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
26 КАНД No 71/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 524/ 18.12.2017г., постановено по АНД № 1237/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1686362 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
27 Административно дело No 10/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение (второ) от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.С.С. за допълване на Решение № 387 от 19.01.2018г., постановено по адм.дело №10 /2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 82/2018, V състав Кодекс на труда КОИ "РАЛИЦА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, представлявана от Председателя Маргарита С.С., Постановление изх. № 18005589 от 25.01.2018г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение, издадено от гл. инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на основание чл.405а, ал.1 от КТ, е обявено съществуването на трудово правоотношение между лицето Д.Д.Й., изпълняващо длъжността „машинен оператор” на обект: „Производствен цех за детайли за обувки” и КОИ „РАЛИЦА”, гр. Стара Загора и на основание чл.405а, ал.4 от КТ е предписано на работодателя да предложи на Д.Д.Й. сключване на трудов договор, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора да заплати на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, ЕИК 000790562, представлявана от Председателя Маргарита С.С., сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
29 КАНД No 32/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Х.Ф.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 490/ 27.11.2017 г., постановено по АНД № 1111/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
30 КАНД No 65/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ П.Г.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 776/ 15.12.2017 г., постановено по АНД № 1284/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
31 Частно КАНД No 157/2018, I състав Частни КАНД и КАД ДЕН И НОЩ ООД   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 12.02.2018г, постановено по а.н.х.д.№ 46/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е върната жалбата на Д.и н.” ООД със седалище и адрес на управление *** против електронен фиш серия К № 1514674, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
32 Административно дело No 611/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на С.Д.И. ЕГН********** сумата от 250лв/двеста и петдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от липсата на достатъчно жилищна площ, санитарен възел и течаща вода през нощта в периода от 14.10.2014г. до 24.02.2016г. , ведно със законната лихва от 23.11.2017г. до окончателното плащане., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 250лв / двеста и петдесет/ до 30 000лв/ тридесет хиляди/ лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 683/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
34 Административно дело No 145/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба (наименувана „жалба“) вх.№1300/26.03.2018г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с петитум да бъде осъдена агенцията да му заплати обезщетение за причинени му имуществени и неимуществени вреди в размер на 10 000 лева в резултат от незаконосъобразни действия по събиране на публични вземания от данъчната администрация на НАП София в нарушение на чл.1, чл.2, чл.127, чл.209, ал.2, т.1, чл.198, ал.2 и чл.208 от ДОПК, по която е образувано административно дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
35 КАНД No 50/2018, II състав ЗАНН: Общини ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №719 от 23.11.2017 год., постановено по АНД №206/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Левкион-П.Ф.“ЕООД за присъждане на направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
36 КАНД No 53/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА О.Ф.Ф. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение №508 от 08.12.2017 г., постановено по АНД №929/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
37 КАНД No 55/2018, II състав ЗАНН: МОСВ Л.Х.С. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №506/06.12.2017 год., постановено по АНД №685/2017 год. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
38 КАНД No 59/2018, II състав ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА ПАРАЛИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №792/18.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора в частта му за потвърждаване на НП №К-040618/19.07.2017г на Директор РД КЗП гр. Пловдив с наложени на «З.к.П. ЕООД *** имуществени санкции по т.2, т.3 и т.4 и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №К040618/19.12.2017г. на Директор РД КЗП гр. Пловдив в частта му по т.2, т.3 и т.4 с наложени на «З.к.П. ЕООД имуществени санкции за нарушение на чл.19 ал.2, чл.21 ал.4 и чл. 4 ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №792/18.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
39 КАНД No 60/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.И.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 760 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2761/ 2017г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
40 КАНД No 64/2018, II състав ЗАНН: ИААА КУБИН БГ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №810/22.12.2017г., постановено по АНД №2057/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
41 КАНД No 67/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.А.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 811 /22.12.2017г., постановено по АНД № 2925/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1228-002545 от 16.08.2017г. на Началник група в сектор Пътна полиция към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, упълномощен с МЗ №8121з-952 от 20.07.2017г, с което на Х.А.А., ЕГН **********, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за допуснато административно нарушение на чл.140 ал.1 вр.с чл.175 ал.3 пр.първо от Закона за движение по пътищата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
42 КАНД No 69/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА РАДНЕВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1 от 03.01.2018 год., постановено по АНД №275/2017 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
43 КАНД No 73/2018, II състав ЗАНН: НАП И.П.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 817/ 29.12.2017г., постановено по АНД № 3112/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
44 КАНД No 89/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 08.01.2018 год., постановено по АНД №3430/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
45 Административно дело No 49/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.В. ***, против наложена на 13.10.2017г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно транспортно средство без знанието на неговия собственик“, разпоредена от специализиран контролен орган – гл. специалист „Контрол кратковременно паркиране” в община Казанлък, потвърдена с Решение № 2172 от 29.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 49/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
46 Административно дело No 78/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Г. *** Б.“ № 77, ап.4 против Заповед №10-00114 от 31.01.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която е възобновено административното производство по заявление с вх. №23-01-63/24.11.2017г за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ, подадено от Г.А.Г. и е отменено на основание чл.99 т.1 от АПК издаденото от същия орган Разрешително № 62 изх.№ 23-11-1 от 10.01.2018г за отсичане и изкореняване на самонастанила се горско-дървесна и храстова растителност в имоти 142006, 142010, 142011, 142012, 139002, 141005, 141007, 125005, 125007, 154001, 154004, 154005, 152002, 151005, 151006, 153002, 140002, в землището на село Пъстрово, община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
47 КАНД No 27/2018, I състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Д.С.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 755/08.12.2017 г., постановено по а.н.д № 2790/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
48 КАНД No 33/2018, II състав ЗАНН: ИААА П.Н.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 118/11.12.2017 г. по АНД № 234/2017 г. по описа на Районен съд – Раднево, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000158/19.06.2017 г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора, относно наложеното на П.Н.П. административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000158/19.06.2017 г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която на П.Н.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/11.12.2017 г. по АНД № 234/2017 г. по описа на Районен съд – Раднево в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
49 КАНД No 36/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.С.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 718/24.11.2017г., постановено по а.н.д № 2956/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
50 КАНД No 42/2018, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ П.Д.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 696/14.11.2017 г., постановено по а.н.д № 1854/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора като незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 4495 от 24.04.2017г., издадено от гл. инспектор „Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“, като намаля наложеното административно наказание глоба от 2 000 /две хиляди/ лева на 1 000 /лева/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
51 КАНД No 54/2018, II състав Други по ЗАНН МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 507/06.12.2017г. по АНД № 1011/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
52 КАНД No 145/2018, I състав ЗАНН: МВР И.Г.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 1089/13.03.2018г., подадена от И.Г.И. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№ 145/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
53 КАНД No 47/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763/11.12.2017г. по а.н.д № 2442/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
54 Административно дело No 154/2018, IV състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 154/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 154/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 17.4.2018г.
55 КАНД No 20/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472/ 16.11.2017г., постановено по АНД № 1029/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1339071 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
56 КАНД No 103/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/08.01.2018 г. по АНД № 1051/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 17-1228-000301/13.03.2017 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
57 КАНД No 114/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Д.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 11 от 05.01.2018г., постановено по АНД № 2105/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.