Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 20.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 148/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 12.4.2017г.
2 Административно дело No 152/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2017г.
В законна сила на 12.4.2017г.
3 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.4.2017г.
4 Частно КАНД No 386/2017, II състав Частни КАНД и КАД П.Х.К.   Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1096/ 14.08.2017г., постановено по АНД № 2248/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
5 КАНД No 360/2017, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419/ 21.06.2017г., постановено по АНД № 472/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
6 КАНД No 366/2017, II състав ЗАНН: МОСВ Т.Н.Д. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/ 12.07.2017г., постановено по АНД № 452/2017 г. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
7 Административно дело No 621/2017, I състав чл. 304 АПК Д.А.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.12.2017г.
8 Административно дело No 605/2017, IV състав КСО М.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. против Решение № 2153-23-68/06.11.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/11.09.2017г. на Ръководител „ПО” при същото ТП НОИ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.1.2018г.
9 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.1.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх.№3913/02.10.2017г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата от 5 000 лева имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на публичен изпълнител при НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
В законна сила на 17.1.2018г.
10 Административно дело No 343/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. ***, Заповед № 10-00-1039/30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ е наредено да се премахне паянтова стопанска постройка с приблизителни размери 28,00/7,00м, която се използва за отглеждане на крави, находяща се в УПИ XVIII-223, кв.34 по плана на с.Маджерито, Община Стара Загора, собственост на Ж.И.Ж., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ж.И.Ж.,*** Отец Паисий, №84, ет.4, ап.7, ЕГН:********** сумата от 210 (двеста и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 14.5.2018
Административно дело № 2002/2018
В законна сила на 30.5.2018г.
11 Административно дело No 450/2017, III състав КСО ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ" ГР. МЪГЛИЖ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 против Решение № 1040-23-28 / 07.08.2017г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му и са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-23-00276211 от 21.06.2017г на старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ гр. Стара Загора в частта им по т.2 и т.3, като неоснователна. ОСЪЖДА Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 да заплати на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата от 350 лв — разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2018
Административно дело № 2446/2018
В законна сила на 15.10.2018г.
12 Административно дело No 511/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-099 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-100 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Частно административно дело No 622/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК КАПРОНИ АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПО ЖАЛБА на „ Капрони” АД , със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Генерал Столетов” № 45, представлявано от изпълнителния директор Л.Д.И. заповед № 1848 от 09.11.2017 година на главния архитект на община Казанлък, с която е спряно производството по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ Капрони” АД за одобряване на инвестиционен проект до приключване на преюдициалното производство пред МЗХ, образувано по чл. 26 от ППЗСПЗЗ за изменение на КВС на землището на с. Копринка в частта за ПИ 000545 и представяне на документ за собственост върху същия в съответствие и резултатите на това производство . ВРЪЩА преписката на главния архитект на община гр. Казанлък за произнасяне по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ Капрони” АД за одобряване на инвестиционен проект за преустройство и промяна на предназначение на битова сграда в хотел, находящ се в ПИ № 000545, в землището на с. Копринка, община гр. Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 24.1.2018г.
14 Административно дело No 362/2017, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.К.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ 1-ВО РУ- ГР. СТ. ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. ***, ЕГН **********, против Заповед УРИ:1959зз-223/12.07.2017г, издадена от полицейски орган при I-во РУ на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 390/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.Я. ***, Заповед № 10-00-1036 от 30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория - „жилищна сграда” с размери 7 на 4.5м, находящ се в УПИ ХІІ-515 в кв. 64 по плана на с. Братя Кунчеви, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.В.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
16 Административно дело No 514/2017, V състав Закон за движението по пътищата Е.С.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000992 от 04.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 514/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.2.2018г.
17 Административно дело No 623/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛФА НЕТ БГ” ЕООД, ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й., против Заповед № ДК-10-ЮИР-60/ 09.10.2017г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 623/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
18 Административно дело No 533/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОЛИМПИЯ ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Ш., като управител на „ Олимпия експорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, площад „ Берое” № 3, ет. 7, ап.27 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001138 от 11.09.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Ж.Ш. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
19 Административно дело No 578/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ И.П.З.П.М.П.Д.-Р.Й.Х. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 18.1.2018г.
20 Административно дело No 674/2017, VII състав Закон за държавния служител М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.К.Т. *** против Заповед №ЧР-13-112/23.11.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „отлагане на повишението в ранг с една година”, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 674/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2018г.
21 КАНД No 410/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/31.08.2017 год., постановено по НАХД №262 по описа за 2017 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
22 КАНД No 415/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.09.2017 год., постановено по АНД №699/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
23 КАНД No 426/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613/ 05.10.2017г., постановено по АНД № 1944/ 2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
24 КАНД No 429/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №577 от 25.09.2017 год., постановено по АНД №2084/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
25 КАНД No 431/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В.П.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 598 от 29.09.2017г., постановено по АНД № 1884/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
26 КАНД No 434/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Ж.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №87/02.10.2017 год., постановено по НАХД №186 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
27 КАНД No 441/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ц.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №408/06.10.2017г., постановено по АНД №697/2017г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 1644/13 от 21.05.2013г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство, образувано по АУАН №1644/23.04.2013г., съставен срещу С.Ц.Ц.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
28 КАНД No 449/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №63/17.10.2017г., постановено по АНД №204/2017г. по описа на Районен съд Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 17-0447-000175/23.05.2017г. издадено от Началник РУ Гълъбово към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
29 Частно КАНД No 480/2017, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 07.11.2017г., постановено по АНД № 3213/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
30 Частно КАНД No 484/2017, II състав Частни КАНД и КАД ЕТ "Ш.-С.С."   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Определение №484/13.11.2017г постановено по АНД №1248/2017г по описа на Районен съд -Казанлък. ВРЪЩА ДЕЛОТО на РС Казанлък и на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
31 Административно дело No 506/2017, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, на основание чл.74 ал.1 от Закона за държавния служител, да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 5970лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет/, представляваща обезщетение за незаконно уволнение за периода от 20.05.2015г. до 19.11.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.10.2017г. до датата на окончателното плащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 750лв. / седемстотин и шестдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.2.2018г.
32 Административно дело No 534/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Л.Д.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Л.Д. Заповед №17-1228-001128/08.09.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Решение от 2.4.2018
Административно дело № 3870/2018
В законна сила на 15.6.2018г.
33 Административно дело No 543/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000528 от 18.09.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.Г.К. ***, ЕГН **********, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2018г.
34 Административно дело No 579/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Г.И. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Г.И. принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, изпълнена на 01.11.2017г. спрямо МПС с рег.№СТ8193ВМ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Е.Г.И. ЕГН********** сумата от 410лв /четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.2.2018г.
35 Административно дело No 669/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. против Заповед № 10-00-1414 от 14.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 669/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.2.2018
Административно дело № 1525/2018
В законна сила на 27.2.2018г.
36 КАНД No 419/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №588 от 26.09.2017 год., постановено по АНД №1964/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
37 Административно дело No 335/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №335/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 23.1.2018г.
38 Административно дело No 444/2017, VIII състав Закон за държавния служител С.С.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Н. против Заповед № ЧР-13-087/08.08.2017 г. на директора на ОДЗ Стара Загора, поправена със Заповед № ЧЗ-13-089/10.08.2017г., с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката като „старши експерт” в ОДЗ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.1.2018г.
39 Административно дело No 9/2018, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбите на М.Г.Д., Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против действията на Началник ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г., извършвани на 10.01.2018г. ОСЪЖДА Г.Д.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. ОСЪЖДА Л.Х.Д. ЕГН********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните, чрез връчване на преписи.
В законна сила на 10.1.2018г.
40 Административно дело No 342/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Ж. Заповед № 10-00-1118/ 07.06.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахната полумасивна стопанска постройка с приблизителни размери 4,00/5,00м с неустановена функционалност, находяща се в УПИ VIII-222 от кв.34 по плана на с.Маджерито, общ.Стара Загора, собственост на Д.Д.Ж. и д.к.в., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.2.2018г.
41 Административно дело No 515/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 515/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3, чл.69, ал.1 и чл.80, ал.2, т.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Община Гурково, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 334/30.11.2017г. на Общински съвет Гурково. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2018г.
42 КАНД No 398/2017, I състав ЗАНН: ДНСК СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 432 от 15.12.2017г, постановено по К.Н.А.Д №398/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в мотивите и в диспозитива на съдебното решение вместо А.Н.Д.№ 1562 по описа за 2017 година на Районен съд гр. Казанлък да се чете А.Н. Д. № 1562 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Казанлък Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
43 КАНД No 467/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Х.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Л.Х.А. против против Решение №658/27.10.2017год. по АНД №1276/2017г. на Районен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №467/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ за явилите се страни, а за ответника по касация ОД на МВР Стара Загора от датата на връчване на съобщението.
44 Административно дело No 413/2017, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ВИТАДЕНТ - АБ- ООД-КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-19-278/ 10.07.2017г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта й, с която на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, е наложена, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., финансова неустойка в размер на 50.00лв. за нарушение, констатирано в т.5 от заповедта и в частта й, с която на същото лечебно заведение, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2016г. и §7 от ПЗР на Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., е наложена финансова неустойка в размер на 50.00 лв. за нарушение, констатирано в т.6 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2018г.
45 Административно дело No 655/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.,
Е.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и Е.П.М.,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, поради неотстраняване на нередовност. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Р. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 655/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
46 Административно дело No 428/2017, VI състав КСО Ф.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.С.С. ***, против Решение № 2153-23-35 от 20.07.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ф.С. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 19.05.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. ОСЪЖДА Ф.С.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 469/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на А.Д.А., ЕГН **********, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от А.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на А.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Хасково за периода 17.02.2015г. – 10.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Д.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 9 980лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на А.Д.А., ЕГН **********, сумата от 24лв. /двадесет и четири лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 570/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.45, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Павел баня, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Павел баня, представлявана от Кмета Станимир Радевски да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №570/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 26.1.2018г.
49 Административно дело No 596/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2018г.
ВРЪЩА исковата молба от Ж.С.А., уточнена с допълнителна молба вх.№ 5187/ 14.12.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 450лв. за претърпени от Ж.А. имуществени вреди от отменен като незаконосъобразен индивидуален административен акт – Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ районно управление гр.Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 596/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
50 КАНД No 438/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/19.10.2017 г. по АНД № 199/2017 г. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0327-000328/10.05.2017 г., издадено от Началника на РУ Раднево при ОД МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0327-000328/10.05.2017 г., издадено от началника на РУ Раднево при ОД на МВР Стара Загора, с което на В.П.С.,***, ЕГН **********, на основание чл.175, ал.1, т 3 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
51 Административно дело No 575/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.34, ал.3 в цялост и частта им относно „2% режийни разноски” разпоредбите на чл.45, чл.64 ал.3, чл.67 ал.4, чл.88 ал.2 и чл.106 ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 10.2.2018г.
52 Административно дело No 10/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
53 КАНД No 435/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЕНСИДЕЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 28.09.2017г., постановено по АНД № 1828/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
54 КАНД No 456/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 845/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта , с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-001357 от 25.05.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.1.2018г.
55 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М., с адрес *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.М. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №1515 от 20.09.2016 г на Заместник кмета на община гр. Стара Загора . ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М. сумата от 310.00 /триста и десет лв/ лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
56 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация Д.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.И. против мълчалив отказ за достъп до обществена информация по ЗДОИ, формиран по подадено заявление до Кмета на Община Павел баня с вх.№6/30.10.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №616/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.1.2018г.
57 КАНД No 455/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА В.Х.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 425 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 813/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001590 от 20.06.2017г., издадено от Началник група към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, Районно управление гр. Казанлък,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 17.1.2018г.
58 Административно дело No 565/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.В. ***, Решение № 10-2339/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.28, ал.1 и 2 от Закона за достъп до обществена информация, е отказан достъп до обществена информация по заявление с рег.№ 10-21-42/ 08.09.2017г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по подаденото от Л.А.В. заявление за достъп до информация с рег.№10-21-42/ 08.09.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
59 Административно дело No 572/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 572/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3; чл.69, ал.1 и чл.89, ал.2, т.5 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Николаево, приета с Решение № 94/ 23.12.2008г. на Общински съвет - Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 211/19.12.2017г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 2.2.2018г.
60 Административно дело No 603/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., с адрес *** сумата от 75.00 /седемдесет и пет/ лева — обезщетение за претърпени от К.В. имуществени вреди вследствие на частично отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №4861/11 от 16.12.2011 г на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, като отхвърля иска до претендирания размер от 100 лв, като неоснователен, ведно със законната лихва,върху главницата от 75 лв, считано от 30.01.2013 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., съразмерно уважената част на иска, сумата от 235.00 двеста тридесет и пет/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
61 Административно дело No 10/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН **********, СУМАТА от 4500.00лв /четири хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия през периода 07.01.2012г. - 07.04.2016г. и от продължителна изолация на ищеца в периода 07.01.2012г.-07.01.2017г., заедно с лихвата за забава върху главницата, считано от 09.01.2017г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска на И.С.С. за горницата над 4500.00лв до претендираните 20000лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН **********, СУМАТА от 180.00лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
62 Административно дело No 552/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИТОС БГ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МИТОС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Самуилово, община Сливен, ул. „Васил Левски” № 69, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щ.В.Щ., Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001189 от 26.09.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „МИТОС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Самуилово, община Сливен, ул. „Васил Левски” № 69, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щ.В.Щ., сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2018г.
63 Административно дело No 580/2017, VI състав КСО Д.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.Т. *** против Решение №2153-23-65 от 19.10.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №580/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2018г.
64 Административно дело No 597/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1555 от 23.07.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 25.03.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** ***, сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2018г.
65 Административно дело No 191/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Г.Р.И., сумата от в размер на 300.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния
66 Административно дело No 26/2018, VI състав Кодекс на труда Т.Т.Т.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на Т.Т.Т. *** против заповед за прекратяване на трудово правоотношение, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №26/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
67 Административно дело No 29/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Х.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Х.П. *** да бъде осъден Председателят на Общински съвет Гурково да изпълни задълженията си, произтичащи от чл.115 и чл.118 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 29/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.2.2018
Административно дело № 1730/2018
В законна сила на 8.2.2018г.
68 КАНД No 447/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 605/02.10.2017 г. по АНД № 629/2017 г. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000095/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, с наложени на В.П.Д. ЕГН ********** *** административни наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-000095/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на В.П.Д. ЕГН ********** *** са наложени административни наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
69 Административно дело No 527/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Й. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 68/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 200 /двеста/лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковете на С.П.Й. в останалата им част до размер 600лв за обезщетение за имушествени вреди и до 300лв за обезщетение за неимуществени вреди като неоснователни. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 343 /триста четиридесет и три/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
70 КАНД No 448/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 648 от 20.10.2017г., постановено по АНД № 933/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението н. подлежи на обжалване и/или протестиране.
71 Административно дело (К) No 550/2017, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №554/13.06.2017г., постановено по гр.д.№2101/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Н.Т. ЕГН:********** *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв/ сто/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
72 Административно дело No 562/2017, II състав Закон за социално подпомагане К.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.К. Заповед № 179/ 08.09.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0025/ 16.10.2017г. на Директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, с която му е отказано настаняване в специализирана институция – Дом за възрастни хора с физически увреждания гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, за ново произнасяне по подадената от К.Н.К. Заповед молба за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности с вх.№ 170/ 21.08.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.2.2018г.
73 Административно дело No 667/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 667/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 342 от 21.12.2017г. на Общински съвет –Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20.00лв., представляваща направени от оспорващия разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.2.2018г.
74 КАНД No 457/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №404/05.10.2017 год., постановено по АНД№708/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
75 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ВИГО-МТ” ЕООД гр. Ст.Загора против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх.№10-01-5231/ 26.10.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 2.4.2018
Административно дело № 2654/2018
76 КАНД No 459/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ОПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 661 от 30.10.2017г., постановено по АНД № 1958/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-12 от 15.05.2017г., издадено от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
77 КАНД No 177/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от А.Б.Д. ***, срещу Решение №2/05.01.2017г. на Районен съд – Казанлък, постановено по НАХД №1600/2016г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело №177/2017г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 11.4.2018
Административно дело № 4205/2018
78 Административно дело No 681/2017, II състав чл. 304 АПК И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 5345/ 28.12.2017г., подадено от И.Д.Ж. ***, за налагане на глоба на Кмета на Община Братя Даскалови по реда на чл.304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт – Решение № 280/ 02.11.2017г., постановено по адм.дело № 462/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 681/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и кмета на община Братя Даскалови. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
79 КАНД No 451/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ОПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 624 от 09.10.2017г., постановено по АНД № 1956/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-13/ 15.05.2017., издадено от временно изпълняващ председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
80 Административно дело No 512/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Г.В. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.В. ЕГН ********** *** Заповед № 03-240-РД/197 от 26.09.2017г на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на С.Г.В. с ИД № 24063002638 и УРН 675947, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора за ново произнасяне по Заявлението от 09.08.2016г на С.Г.В. с ИД № 24063002638 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.В. ЕГН ********** *** сумата 750/седемстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
81 Административно дело No 587/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРОН ЕООД - ДУНАВЦИ НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТРОН” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Дунавци, общ.Казанлък, ул.”Изгрев”№ 25, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-2039/ 12.10.2017г., издадена от и.д. Началник на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
82 Административно дело No 576/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване от Кмета на община Чирпан Решение №321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.2, с която ОбС: дава разрешение дейностите по ремонт и реставрация да се извършат от клуб „Отворено общество” гр.Стара Загора с посочени данни, като финансирането им се осъществи по програма „Ти и LIDL за по-добър живот”, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ оспорването от Кмета на община Чирпан на Решение № 321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.1 и т.3, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
83 Административно дело No 618/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Г.Г.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001442 от 11.11.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 656/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.И.В. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.В. *** заповед №17-1228-001427/04.11.2017 год., издадена от Началника на Група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на И.И.В., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2018г.
85 Административно дело No 675/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.И., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 675/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.2.2018г.
86 КАНД No 474/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 446/ 31.10.2017 г., постановено по АНД № 922/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1605453 за налагане на глоба на И.Г.Е. ***, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
87 КАНД No 486/2017, I състав ЗАНН: НАП К.К.В. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31/14.11.2017 год., постановено по АНД № 347/2017 год. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №272818-0081917 от 19.06 .2017 год. на Началник на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 31.1.2018г.
88 Административно дело No 561/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. Заповед №ЧР-13-098 от 18.09.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, представлявана от Директора Елка Бонева да заплати на Ж.И.Ж., ЕГН ********** *** сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му
В законна сила на 20.2.2018г.
89 Административно дело No 568/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000167 от 31.08.2017г, издадена от Началник група „Охранителна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, РУ Раднево с правно основание чл.171, т.2а от ЗДвП, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
90 Административно дело No 637/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Б. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000665 от 21.11.2017г., издадена от Началник група „Пътен контрол“ в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.22 от ЗАНН и чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП на Д.Б. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
91 КАНД No 481/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 674 от 08.11.2017г., постановено по АНД № 1790/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
92 Административно дело No 620/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 14,ал.1,т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г, приет с решение № 5 от 22.12.2015 г ОСЪЖДА Общински съвет - Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора разноски в размер на 20/ двадесет/лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2014 - 2019 г.
В законна сила на 22.2.2018г.
93 Административно дело No 494/2017, II състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация № 60621 от 22.06.2017г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора и потвърден с Решение № 60621 от 04.09.2017г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, да заплати на Община Стара Загора сумата от 523.00лв /петстотин двадесет и три лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.2.2018г.
94 КАНД No 472/2017, I състав ЗАНН: МОСВ Т.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/30.10.2017г., постановено по АНД №737/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №151/ 30.11.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр.Габрово Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
95 КАНД No 2/2018, I състав ЗАНН: МВР С.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 471 от 16.11.2017г., постановено по АНД № 1031/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №17-0284-002220 от 09.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
96 Административно дело No 663/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛИМ-РАДКА-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛИМ РЕМЗИ АЛИ   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛИМ – РАДКА” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Горно Сахране, ул. „Стара планина” № 16, представлявано от А.Р.А., против Решение № 612/ 30.11.2017г. на Общински съвет – Павел баня, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 663/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
97 Административно дело No 569/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.50 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан.
В законна сила на 1.3.2018г.
98 Административно дело No 664/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Т.Ч. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 664/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Й.Т.Ч. ***, против Решение по Протокол № 5 от 03.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която е определен размера и изплащането на еднократно обезщетение за нанесени щети при изпълнение на строително-ремонтни дейности на ВЛ 110 кV „Калитиново” върху насаждения в поземлен имот, собственост на Й.Ч., поради отказ от жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателката Й.Ч. и за заинтересованата страна „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – гр. София започва да тече от днес, а за Община Стара Загора – от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 17.2.2018г.
99 Административно дело No 45/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 38/ 2018г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК 11-СЗ-1 от 17.01.2018г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 38/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.
В законна сила на 7.2.2018г.
100 Административно дело No 226/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна писмена грешка допусната на ред 7, стр. 12 в мотивите към решение №317/24.11.2017г, постановено по адм.д.№226/17г. по описа на АС Стара Загора като вместо „реда и условията на чл.13 ал.8 от ЗУСЕСИФ“ да се чете „ реда и условията на чл.13 ал.8 от Методологията“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
101 Административно дело No 406/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна писмена грешка допусната на стр.3, изречение последно в мотивите към решение №348/08.12.2017г, постановено по адм.д.№406/17г. по описа на АС Стара Загора като вместо „16.07.2017г.“ да се чете „26.08.2017“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение №348/08.12.2017г., постановено по адм.д.№406/17г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
102 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 167 /сто шестдесет и седем/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.И.Д. в останалата му част до размер 500лв за обезщетение за имушествени вреди и относно претенцията за присъждане на лихва от 19.10.2016г като неоснователни. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 110 /сто и десет/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.2.2018г.
103 Административно дело No 32/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Р.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П. *** против Заповед № 19-12-5/ 04.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 32/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.3.2018г.
104 КАНД No 450/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.И.Ж. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение №64/18.10.2017 год., постановено по НАХД №203 по описа за 2017 год. на Районен съд Гълъбово, В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление №17-0474-000149 от 20.04.2017 год. на Началника на РУ Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с наложено на Ж.И.Ж. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от същия закон и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-0474-000149 от 20.04.2017 год. на Началника на РУ Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с наложено на Ж.И.Ж. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от същия закон. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
105 КАНД No 454/2017, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.У. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №657 от 26.10.2017 год., постановено по АНД №2343/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
106 КАНД No 479/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Н.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №671 от 03.11.2017 год., постановено по АНД №1850/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1228-001270 от 28.04.2017 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
107 Частно КАНД No 19/2018, I състав Частни КАНД и КАД М.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.М. ***, ж.к „Железник“, ул. „Загорка“ 31, вх. „0“, ап.13, против Определение № 1726/ 30.11.2017г., постановено по АНД № 3114/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 19/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.3.2018
Административно дело № 3125/2018
108 Административно дело No 600/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 3588.00 /три хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразни наказателни постановления №49 от 18.04.2016 год. и №126/19.12.2016 год. и двете на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 912.00 /деветстотин и дванадесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2018г.
109 Административно дело No 617/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация М.Г.Т. ДИРЕКТОР НА СУ МАКСИМ ГОРКИ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. ***, против отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№171 /03.10.2017г. на Директора на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г.Т. ***, да заплати на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора сумата 360 /триста и шестдесет/ лв - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
110 Административно дело (К) No 633/2017, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1083 /17.10.2017г, постановено по гр.д. № 5621/2016г по описа на Районен съд-Стара Загора, в частта с която е отхвърлена жалбата на Ж.Л.А., Л.Е.А., С.Е.А., А.К.А., Д.С.Ж. против тази част от Заповед № 10-00-2145/05.10.2015г на Кмета на община Стара Загора и одобреното с нея Решение по т.8.8. протокол № 31 от 05.08.2015г на ЕСУТ при община Стара Загора, с която са определени като застроени: площта от 1 101 кв.м от ПИ идентификатор 68850.513.100 по КККР и площта от 300 кв.м. от ПИ идентификатор 68850.513.6734 по КККР на гр.Стара Загора, както и в частта относно разноските. ВРЪЩА делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на съда. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1083 /17.10.2017г, постановено по гр.д. № 5621/2016г по описа на Районен съд-Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на Ж.Л.А., Л.Е.А., С.Е.А., А.К.А., Д.С.Ж. против тази част от Заповед № 10-00-2145/05.10.2015г на Кмета на община Стара Загора и одобреното с нея Решение по т.8.8. протокол № 31 от 05.08.2015г на ЕСУТ при община Стара Загора, с която е определена като застроена площта от 10018кв.м ПИ идентификатор 68850.513.100 по КККР, в която част същия се припокрива с част от бивш имот 504.80 по помощния план. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
111 Частно административно дело No 16/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.К. против Разпореждане № 17-686/22.12.2017г. на Началник СГКК Стара Загора за прекратяване на административното производство, образувано по заявление № 01-235095/02.08.2017г за изменение на ККР на град Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№16/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 4566/2018
В законна сила на 24.2.2018г.
112 КАНД No 440/2017, II състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 405/05.10.2017г. по а.н.д.№ 934/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
113 КАНД No 442/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ И.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 403/05.10.2017г. по а.н.д.№ 721/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
114 КАНД No 446/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 630/ 11.10.2017г., постановено по АНД № 2207/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
115 КАНД No 458/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Г.С.М. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400 от 04.10.2017г., постановено по АНД № 700/2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
116 КАНД No 463/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА КАПРОНИ АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 411/10.10.2017г. по а.н.д.№ 668/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
117 КАНД No 469/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.М.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1, с която на Б.М.А. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като вместо това постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1 , като изменя размера на наложеното на Б.М.А. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС и за деяние извършено на 19.09.2016г в нарушение на чл.99 ал.2 т.2 от ЗАДС, административно наказание глоба от 1000 лв на 500 лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.2 за наложено на Б.М.А. на основание чл.126а ал.1 от ЗАДС административно наказание глоба в размер на 200 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
118 КАНД No 26/2018, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 764/ 11.12.2017г., постановено по АНД № 2293/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-002024 от 10.08.2015г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
119 КАНД No 462/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 427/ 20.10.2017г., постановено по АНД № 690/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
120 Административно дело No 186/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-101/07.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Казанлък, Районна прокуратура Казанлък, Служба по вписванията гр. Казанлък и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част с частна жалба в седмодневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2018
Административно дело № 4834/2018
В законна сила на 20.6.2018г.
121 Административно дело No 188/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-107/09.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Раднево, Районна прокуратура Раднево, Служба по вписванията гр. Раднево и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.
122 КАНД No 453/2017, II състав ЗАНН: ДНСК АГРО ГАРАНТИ ЕООД ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 623 от 09.10.2017г., постановено по АНД № 1914/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № СЗ-5-ДНСК-88 от 26.05.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол гр.София, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СЗ-5-ДНСК-88 от 26.05.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр.София, с което на основание чл.237 ал.1 т.14 от ЗУТ на „АГРО ГАРАНТИ” ЕООД гр.Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 6000/шест хиляди/ лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
123 КАНД No 6/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА С.К.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №675/10.11.2017 год., постановено по АНД №2446/2017 год. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
124 КАНД No 11/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Ж. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №676 от 10.11.2017 год., постановено по АНД №685/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1228-001454 от 02.06.2016 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
125 Административно дело No 146/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, Заповед № 10-03-4#19 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №06”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2018
Административно дело № 4234/2018
В законна сила на 11.10.2018г.
126 Административно дело No 567/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д. против Заповед №17-0327-000166/31.08.2017г. издадена от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.3.2018г.
127 Административно дело No 619/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 619/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради оттегляне на оспорената разпоредба, с влязло в сила Решение № 366/25.01.2018г. по протокол № 30 на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет - Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 22.2.2018г.
128 Административно дело No 19/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.П.Ж. *** против заповед №17-1228-001530/27.11.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.3.2018г.
129 Частно административно дело No 484/2017, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.П.Х.,
П.Х.Х.
ДИРЕКТОР НА РДСП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частните жалби на Х.П.Х. *** и на П.Х.Х. *** против Акт за прекратяване на административно производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н#1 от 14.09.2017г на Директора на РДСП Стара Загора, като неоснователни. Определението не подлежи на обжалване..

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.4.2018
Административно дело № 3668/2018
В законна сила на 16.2.2018г.
130 Административно дело No 504/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.И.И. ЕМИЛ ТЕНЕВ, МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РАЙОНО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.И. против Заповед за задържане на лице № 284 33 335 от 17.09.2017г , издадена на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР от младши инспектор при РУ Полиция Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА С.И.И., ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР гр.Стара Загора сумата 100 лв разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
131 Административно дело No 684/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1228з-118/ 12.12.2017г, издадена от мл.автоконтрольор сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 684/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.3.2018г.
132 КАНД No 5/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.А.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 670 от 03.11.2017г., постановено по АНД № 1137/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000435 от 20.02.2017г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
133 КАНД No 14/2018, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Д.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 474 от 17.11.2017г. постановено по А.Н.Д. № 1010 / 2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
134 КАНД No 18/2018, I състав ЗАНН: ДИТ К.И.А. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 704 от 15.11.2017г., постановено по АНД № 2769/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 24 – 001427 от 24.07.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
135 Административно дело No 207/2017, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която е обявено класирането и е обявено дружеството жалбоподател за спечелило публичния търг за продажба на ПИ 55021.501.3221 за постигнатата на търга продажна цена в размер на 404540.00 лв. без ДДС, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на „МАРКОНИ МДС“ ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 за прогласяване за нищожна Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОСЪЖДА „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
136 Административно дело No 325/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 18.01.2018г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която са оспорени разпоредбите на чл.44, ал.1, точка 101, подточки 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 325/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2018г.
137 КАНД No 452/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Д. ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение №59/04.10.2017г., постановено по а.н.д. №294/2016г. по описа на Районен съд – Гълъбово, в частта му, в която е потвърдено наказателно постановление №16-1228-001792 от 01.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция Стара Загора, с което на Г.С.Д. на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани „глоба“ в размер на 150 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1228-001792 от 01.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция Стара Загора, в частта му, с която на Г.С.Д. на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани „глоба“ в размер на 150 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
138 КАНД No 464/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №433/25.10.2017 год., постановено по АНД №980/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък, като вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №273664-F302024/23.06.2017 год., издадено от Директора на ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
139 КАНД No 482/2017, I състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 458 от 08.11.2017г., постановено по АНД № 968/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273677-F302037 от 23.06.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, с което на С.А.С. от гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски“ № 23, вх. „В“, ет.4, ап.60, ЕГН **********, на основание чл. 5, ал.1 от ЗОПБ, за нарушение на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 62.50 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
140 Административно дело No 652/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 652/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на Константин Тачев – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павел баня, поради отмяна с Решение №615/21.12.2017г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Правилника. ОСЪЖДА Общински съвет – Павел баня да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила на 10.3.2018г.
141 Административно дело No 601/2017, VII състав Закон за социално подпомагане В.С.И. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/1889/02.10.2017г. на и.д.Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0027/24.10.2017г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“–Стара Загора, с която на В.С.И. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2017/2018г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на В.С.И. с вх.№ЗСП/Д-СТ/1889/25.09.2017г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2018г.
142 Административно дело No 615/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Петя Драганова - прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора срещу Заповед №ДС-ЗД-98 от 08.03.2017 год., издадена от Зам. областния управител на област с административен център Стара Загора в частта: по т.1 за продажбата на недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІV /Бетонов възел/ с площ 2 950.00 кв.м. в кв.69 по плана на с. Опан, общ. Опан, обл. Стара Загора, утвърден със Заповед №289/14.01.1983 год., при граници : север – край на регулация; изток – край на регулация; юг – улица и УПИ VІ /Бетонов възел/; запад - УПИ ІІІ, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2018г.
143 Административно дело No 676/2017, II състав КСО Д.К.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Г.-Б. ***, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 676/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.3.2018г.
144 КАНД No 1/2018, I състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.С.Л. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 436/ 26.10.2017 г., постановено по АНД № 1033/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001342/25.05.2017 г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
145 КАНД No 13/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.К.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №2716/30.11.2017г., постановено по АНД №963/ 2017г по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за администриране на касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
146 КАНД No 17/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТАБАК МАРКЕТ АД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 692/13.11.2017 г. по АНД № 2800/2017 г. на Районен съд Стара Загора, ВРЪЩА жалбата на „Табак маркет” АД гр.София против Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1652591, издаден от ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2800/ 2017г по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
147 Частно КАНД No 51/2018, II състав Частни КАНД и КАД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №2715/30.11.2017г., постановено по АНД №962/ 2017г по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за администриране на касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
148 Частно КАНД No 84/2018, II състав Частни КАНД и КАД И.Г.И.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1453/10.10.2017г., постановено по АНД №2903/ 2017г по описа на Старозагорския районен съд. Жалба вх. №3867/28.09.2017г по описа на АС Стара Загора да се връчи на ответната страна, след което да се изпрати по компетентност на АС Стара Загора ведно с АНД №1231/2017г по описа на АС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
149 Административно дело No 442/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на М.Р.И. ЕГН********** сумата от 662лв. /шестстотин шестдесет и два/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода от 24.11.2016г. до 06.06.2017г., причинени му от нарушение на чл.3 от ЗИНЗС, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 40 000лв/ четиридесет хиляди/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
150 Административно дело No 2/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.02.2018г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.Г.Х.,*** против Началника на Затвора Стара Загора с искане да бъде осъден да му предостави информация по чл.168, ал.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА М.Г.Х.,*** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата 100 /сто/лв за юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 4047/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
151 Административно дело No 7/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Р.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД"ИН" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-8 от 02.01.2018г., издадена от Началника на отдел „Правни, международни, квалификационни и медицински дейности” в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода И.Р.И. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 22.2.2018г.
152 Административно дело No 87/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ -ЧЕРНА ГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед №Б-151/07.02.2018 год., издадена от Началника на Затворническо общежитие от затворен тип „Черна гора“, с която на лишения от свобода Д.Н. Кукорков, ЕГН **********, ЗД №46/2015 год., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 5 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
153 Административно дело No 304/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 000лв. за претърпени от В.В. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна административна дейност на длъжностни лица на Община Казанлък във връзка с предоставянето и ползването на социалната услуга „топъл обяд от обществена трапезария“ - незаконосъобразни действия на управителя на Домашен социален патронаж, незаконосъобразно бездействие на Кмета на Община Казанлък във връзка с подадена от ищцата тъжба вх. №94-В-1712-3 /09.05.2017г. и спиране предоставянето на услугата „топъл обяд от обществена трапезария“, считано от 01.06.2017г., като недоказан и неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Община Казанлък за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
154 Административно дело No 594/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 500лв/петстотин/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№1399/20.09.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по адм.д.№594/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
155 Административно дело No 644/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Р.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№14-1228-001241/04.08.2014г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№644/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
156 Административно дело No 75/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.,
Р.И.П.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. Светлозаров С., Мариан Светлозаров С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б., против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „И. *** по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.4.2018
Административно дело № 3696/2018
В законна сила на 3.4.2018г.
157 Административно дело No 584/2017, VII състав КСО И.И.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.Л.Д., като пълномощник на И.И.З. ***, против Решение №1040-23-53 от 18.10.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №РВ-3-23-00307296 от 25.08.2017г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2018г.
158 Частно административно дело No 66/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.2.2018г.
ОТМЕНЯ отказ за разглеждане на искане вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г., подадено от П.М., обективиран в писмо изх.№ 1012-23-71#2 от 19.01.2018г на Началник отдел „КПК“ при ТП на НОИ гр.Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за разглеждане по същество на искане вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г, подадено от П.М. ***. Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, с жалба подадена чрез Административен съд Стара Загора.
159 Административно дело No 86/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СОЗОПОЛ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №86/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Софийски градски съд по исковата молба, подадена от Община Созопол срещу Министерство на околната среда и водите, за присъждане на сумата от 364 251,83лв., представляваща неплатена сума по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С032 от 06.08.2012г., както и сумата от 11 456.33лв., представляваща лихва върху главницата за периода от 30.03.2016г. до 20.07.2016г. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
160 Административно дело No 314/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.К.Г.,
И.Г.И.,
С.И.К.,
К.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Г. ***, И.Г.И.,***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И. ***, пл.“Б“ №1 ап.7 и К.В.М. *** против Заповед № 19-12-110 /04.05.2017г, издадена от Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план-изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот ХХV5695 в кв.260 /ПИ с идентификатор 68850.504.5695/ по плана, съответно по кадастралната карта на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.К.Г., ЕГН ********** ***, И.Г.И., ЕГН ********** ***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И.К., ЕГН **********,*** и К.В.М., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
161 Административно дело No 571/2017, VI състав Закон за закрила на детето М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалбата на М.К.Т. *** против Заповед №ЗД/Д-СТ-144 от 12.09.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2018
Административно дело № 4753/2018
В законна сила на 2.10.2018г.
162 КАНД No 466/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.С.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610/04.10.2017 г., постановено по АНД № 2278/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която са отменени т.1 и т.3 от Наказателно постановление № 17-1228-001382/25.05.2017 г., издадено от Началник група в сектор Пътна полиция» при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
163 КАНД No 15/2018, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.А.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 488 от 23.11.2017г., постановено по АНД № 1194/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-КОС от 14.09.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
164 Административно дело No 347/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОТОТЕХНИКА И АВТОСЕРВИЗИ-СТАРА ЗАГОРА АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД Заповед № ДК-10-ЮИР-34 от 15.06.2017г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която в производство по чл.216 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на „Еврострой инженеринг“ЕООД, гр.Стара Загора; „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД; „Аугуста 2006“ЕООД, гр.Стара Загора и „Адос“ ЕООД,гр.Стара Загора, както и отделно подадената жалба от страна на „Мототехника и автосервизи Стара Загора“АД, и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-219 /11.04.2017г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „Апартамент“ -преустройство на офис 27 на пети етаж в апартамент със застроена площ /ЗП/ и разгърната застроена площ 106.80 кв.м находящ се в УПИ ІІ-мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора и представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.454 по КККР, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №157, вх.В, ет.5 с възложител И.Г.Г., и вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 19-219 /11.04.2017г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: „Апартамент“ -преустройство на офис 27 на пети етаж в апартамент със застроена площ /ЗП/ и разгърната застроена площ 106.80 кв.м находящ се в УПИ ІІ-мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора и представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.454 по КККР, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №157, вх.В, ет.5, с възложител И.Г.Г., ведно със съгласувания и одобрен инвестиционен проект към него, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД, ЕИК 123028383, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 157 вх.В оф. №1, сумата от 800.00 лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
165 Административно дело No 574/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.С.М.,
И.И.В.,
С.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.М., И.И.В. и С.М.М. против Заповед № 10-00-2039/16.10.2017г., издадена от Заместник Кмета „ТОРЕЧ“ на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед №10-00-2005/10.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** да заплатят на Светлозара Н.А. ЕГН **********, А.Н.А. ЕГН ********** и Н.Х.А. ЕГН ********** сумата от 200 лева, представляваща разноски по делото за изготвена комплексна съдебно-техническа експертиза. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** *** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
166 Административно дело No 599/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на И.Я.Ч., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на И.Я.Ч., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
167 КАНД No 4/2018, I състав Други по ЗАНН Б.Г.И. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 682/ 13.11.2017 г. по АНД № 2237/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4597/ 26.06.2017 г., издадено от Главен инспектор ”Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция Пътна инфраструктура, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
168 Административно дело No 348/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОТОТЕХНИКА И АВТОСЕРВИЗИ-СТАРА ЗАГОРА АД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД Заповед № ДК-10-ЮИР-33 от 15.06.2017г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която в производство по чл.216 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на „Еврострой инженеринг“ЕООД, гр.Стара Загора; „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД; „Аугуста 2006“ЕООД, гр.Стара Загора и „Адос“ ЕООД,гр.Стара Загора, както и отделно подадената жалба от страна на „Мототехника и автосервизи Стара Загора“АД, и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-214 /10.04.2017г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: 3 броя апартаменти (преустройство на офис 28 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м., офис 29 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м. и офис 31 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 60.70кв.м, строеж четвърта категория) в УПИ ІІ мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора, адрес бул.Цар С.Велики № 157 , вх.В, ет.5, с възложител И.С.И., и вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 19-214/10.04.2017г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: 3 броя апартаменти (преустройство на офис 28 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м., офис 29 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м. и офис 31 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 60.70кв.м, строеж четвърта категория) в УПИ ІІ мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора, адрес бул.Цар С.Велики № 157 , вх.В, ет.5, с възложител И.С.И., ведно със съгласувания и одобрен инвестиционен проект към него, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД, ЕИК 123028383, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 157 вх.В оф. №1, сумата от 800.00 лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
169 Административно дело No 602/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 602/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.11, т. 3, в частта «за сметка на наемателя, съответно ползвателя» от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 233/24.02.2003 г. на ОбС Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 225/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 20.3.2018г.
170 Административно дело No 638/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан.
В законна сила на 22.3.2018г.
171 Административно дело No 658/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 658/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на 03.12.2015 г. от Общински съвет Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 226/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 20.3.2018г.
172 КАНД No 465/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 434 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 981/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273673-F302027 от 23.06.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, с което на С.А.С. от гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски“ № 23, вх. „В“, ет.4, ап.60, ЕГН **********, на основание чл. 5, ал.1 от ЗОПБ, за нарушение на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 2500 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
173 КАНД No 471/2017, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Й.И. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №380 / 13.9.2017г по АНД № 175/2017г по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-408/ 22.12.2016г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „М.О.“ гр.София, с което на д-р М.Й.И. с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв., на основание чл.229, ал.1 от Закона за здравето. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
174 КАНД No 475/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.В.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431/ 24.10.2017 година, постановено по АНД № 867/ 2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
175 КАНД No 12/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Т.Ж.В. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 1.3.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 112/29.11.2017г., постановено по а.н.д.№ 276/2017г. по описа на Районен съд – Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №794 от 31.07.2017г. на Началник Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
176 Административно дело No 30/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р В.К.”, находяща се в гр.Стара Загора, ул.“П.Е.“ № 116, Заповед за налагане на санкции № РД-19-658/ 22.12.2017г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 54А ДА ЗАПЛАТИ на „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р В.К.” гр.Стара Загора ул.“П.Е.“ № 116 сумата 550/петстотин и петдесет и/лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
177 КАНД No 483/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 457 от 08.11.2017г., постановено по АНД № 979/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273674-F302034 от 23.06.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, с което на С.А.С. от гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски“ № 23, вх. „В“, ет.4, ап.60, ЕГН **********, на основание чл. 5, ал.1 от ЗОПБ, за нарушение на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 1250 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
178 Частно КАНД No 123/2018, II състав Частни КАНД и КАД Х.К.К.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 25.01.2018 год., постановено по АНД №276/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
179 Административно дело No 330/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Х.К. Заповед № 977/12.06.2017г на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.196 ал.1 вр.с чл. 195 ал.6 от Закона за устройство на територията е разпоредено премахване на сграда в ПИ с идентификатор 35167.37.665 с площ 691 кв.м по КККР на гр.Казанлък, одобрени със заповед № РД-18-88/26.11.2015г на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Кайнарджа“ в землището на гр.Казанлък, със собственик В.Х.К., като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
180 Административно дело No 12/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТОЛЕВ-ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-2849/08.12.2017г. на Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора по жалба на „Толев-Транспорт“ ЕООД гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Толев-Транспорт“ ЕООД ЕИК 175261296 сумата от 850лв /осемстотин и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 22.3.2018г.
181 Административно дело No 76/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.Т.Т. против Акт за установяване на административно нарушение серия „Д“ № 513692, издаден от младши автоконтрольор при ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 16.3.2018г.
182 КАНД No 3/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Д.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №683/13.11.2017 год., постановено по АНД№2799/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2018г.
183 Частно КАНД No 79/2018, I състав Частни КАНД и КАД И.Ж.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 1569 от 26.10.2017г., постановено по АНД № 3101/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на И.Ж.И. против Наказателно постановление № 662/ 20.07.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
184 Административно дело No 456/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Т.С. ИВАН МАНЕВ- НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Т.С. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000230/ 20.05.2014г, издадена от И.М. - Началник група „Отчет на ПТП и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност“ в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.С. *** СУМАТА 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2018г.
185 Административно дело No 517/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.В.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-240-РД/200 от 27.09.2017г, издадена от Директор Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора по жалба на И.В.Д. ВРЪЩА преписката на Директор ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Стара Загора за ново произнасяне по Заявление ИД №24/06/3/0/02626 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на И.В.Д. ЕГН ********** сумата 510/ /лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
186 Административно дело No 590/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 1129,40лв. /хиляда сто двадесет и девет лева и четиридесет ст./, представляваща обезщетение за претърпени от М.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 33/ 19.01.2017г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска на М.И.Г. в останалата му част до размер 1130лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
187 Административно дело No 64/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. РАЗУЗНАВАЧ ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ ПРИ РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-53/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Д.А.Д..*** да заплати на Д.А.Д. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
188 Административно дело No 91/2018, I състав чл. 304 АПК К.Т.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 7.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Т.К. ***, за налагане на наказание на Началника на отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ гр.Стара Загора за неизпълнение на Решение № 315/ 22.11.2017г постановено по адм.дело № 327/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и на ответника. Разпореждането не подлежи на обжалване.
189 Административно дело No 113/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на сумата от 70 000 лв –обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в епилепсия, загуба на паметта, хронично объркване, стрес от трудова злополука настъпила на неуточнена дата през 2014г, неосигурени медицински грижи и тормоз в периода 01.01.2013г – 27.02.2015г, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на общо 20 000лв – безщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в негативни психически, емоционални и физически изживявания и състояния, вследствие действия и бездействия на служители на ответника от Затворническо общежитие „Черна гора“ към Затвора -Стара Загора по неосигуряване достатъчно жилищна площ, нормални битови и санитарно-хигиенни условия в периода 01.01.2013г. – 27.02.2015г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, да заплати Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр.София сумата от 100 лв разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
190 Административно дело No 4/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Г.В.,
Е.С.В.
ИВАН МАНЕВ- НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001802, издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора, с която на А.Г.В. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Е.С. Вълкова, ЕГН **********,***, сумата от 210 /двеста и десет/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
191 Административно дело No 34/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Ч. против Заповед №17-1228-001724/20.12.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 30.3.2018г.
192 Административно дело No 43/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Й.Д. против ГД „ИН“ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000лв., причинени в периода от 13.08.2017г. до 13.10.2017г и до 31.01.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N43/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.3.2018г.
193 Административно дело No 74/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.Д.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.3.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№650/13.02.2018г., подадена от И.А.Д., изтърпяващ наказание в ЗО „Черна гора“, общ.Братя Даскалови, за присъждане на сумата от 50 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 74/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
194 Административно дело No 96/2018, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Й.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.Й.С. да бъде осъден Началника на затвора гр. Стара Загора да прекрати бездействието си и да му осигури достъп до Интернет. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N96/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.4.2018
Административно дело № 4712/2018
В законна сила на 25.4.2018г.
195 Административно дело No 8/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.С. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000212 от 09.11.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на С.К.С. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 07.11.2017г. до 05.06.2018г., включително, а именно за 210 дни, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.4.2018г.
196 КАНД No 35/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 757/ 08.12.2017г., постановено по АНД № 2276/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-001715 от 13.06.2017г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2018г.
197 КАНД No 41/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Н.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 730 от 24.11.2017г., постановено по АНД № 2546/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002099 от 14.07.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2018г.
198 Административно дело No 566/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.А. ТИХОМИР БАЛАБАНОВ, МЛ.РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР "ПКП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.А. Заповед за задържане на лице № 349зз-138 от 18.10.2017г, издадена на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР от младши разузнавач в сектор „ПКП“ при ОД МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на А.С.А. ЕГН ********** сумата от 350 лв-разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
199 Административно дело No 112/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №112/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №112/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №185/2017 год. на същия съд за съвместно разглеждане в едно общо производство. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по делото.
200 КАНД No 461/2017, II състав ЗАНН: МВР П.В.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР.ГЪЛЪБОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №71/23.10.2017 год., постановено по АНД№225/2017 год. по описа на районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
201 КАНД No 468/2017, II състав ЗАНН: РДГ А.М.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №432/24.10.2017 год., постановено по АНД№548/2017 год. по описа на районен съд Казанлък в частта му за потвърждаване на НП № 557/09.01.2017 на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание глоба в размер на 600лв. на основание чл.266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 557/09.01.2017г. на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание „глоба“ в размер на 600лв / шестстотин/ на основание чл. 266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №432/24.10.2017г., постановено по АНД №548/2017г. по описа на РС Казанлък в частта му за потвърждаване на НП №557/09.01.2017г на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание „глоба“ в размер на 600лв/шестстотин/ на основание чл. 266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.1 от ЗГ и отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението: 20 /двадесет/ пространствени кубични метра технологична дървесина от топола на основание чл.273 ал.1 от ЗГ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
202 КАНД No 477/2017, II състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Т.К.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №437/26.10.2017 год., постановено по АНД№248/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
203 КАНД No 16/2018, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА М.Б.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №698/15.11.2017 год., постановено по АНД№1587/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
204 КАНД No 24/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.Д.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение №774/15.12.2017 год., постановено по а.н.д. №2670 по описа за 2017 год. на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1228-002429 от 18.08.2017 год. на Началник група в сектор „ ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Ж.Д.Д. административно наказание глоба в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв. на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
205 КАНД No 45/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 777/15.12.2017 г., постановено по АНД № 2717/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, с която е потвърдено № 17-1228-002022/21.07.2017 г Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на Д.В. И. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 17-1228-002022/21.07.2017 г Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на Д.В. И. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП . ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.3.2018г.
206 КАНД No 62/2018, I състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 717 от 24.11.2017 г., постановено по АНД № 2172/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № СЗ-4-ЮИР-8/15.06.2017 г., издадено от Началник на РДНСК Югоизточен район. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.3.2018г.
207 Частно КАНД No 122/2018, II състав Частни КАНД и КАД С.К.И.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.3.2018г.
Отменя и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Определение №97/19.01.2018г., постановено по АНД №3363/ 2017г по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
208 Административно дело No 99/2018, I състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 99/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 99/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
209 КАНД No 40/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Т.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 770/ 14.12.2017г., постановено по АНД № 2450/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен електронен фиш серия К, № 1556380 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
210 КАНД No 61/2018, I състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА ЕТ И.П.-А.-С.-2. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №767/ 12.12.2017 г. по АНД № 3073/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено, като незаконосъобразно наказателно постановление № 110 / 18.09.2017 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на ЕТ “ И.П. – Аделаида- Сателит 2” гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лева на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/ във връзка15,ал.2 от Закона за храните. . . Решението не подлежи на обжалване и / или протестиране.
211 Административно дело No 682/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЕРФЕКТ-МЛ ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д.Ч., като управител на „ Перфект -МЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Каданлък, ж.к. „Васил Левски” бл.20,вх. „ б”, ет. 5, ап.20 заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000702 от 06.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора РУ Казанлък, която заповед на Н.Д.Ч. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”- товарен автомобил „Ивеко” 75 Е с рег. № СТ 3130 АН за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.4.2018г.
212 Административно дело No 3/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати К.Д.Я., с адрес,*** сумата от 400.00 /четиристотин / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от К.Д.Я. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000239 от 26.07.2017 г на началника на областен отдел „ Автомобилна администрация „ гр. Стара Загора, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба -04.01.2018 г. до окончателното изплащане на главницата.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. сумата от 410.00 /четиристотин и десет / лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.4.2018г.
213 Административно дело No 103/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 14.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 103/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 103/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 72/2018г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите искови молби. Производството следва да продължи по адм. дело № 72/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
214 Административно дело No 613/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Ю.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17- 0284-000590 от 20.10.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Районно управление - Казанлък, с която заповед на А.Ю.Б. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от 8 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
215 Административно дело No 33/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АГРО ФРУТИ ФРЕШ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро Фрути Фреш“ ЕООД гр. Стара Загора против Заповед № 17-1228-001695/10.12.2017г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.4.2018г.
216 Административно дело No 122/2018, VI състав Кодекс на труда И.Т.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.Д. *** против заповед за прекратяване на трудово правоотношение, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №122/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
217 КАНД No 470/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Ю.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №447/31.10.2017 год., постановено по АНД№525/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
218 КАНД No 8/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХАЙНЕКЕН ГЛОБАЛ ПРОКЮРМЪНТ Б.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 721 от 26.11.2017г., постановено по АНД № 2591/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
219 КАНД No 9/2018, II състав ЗАНН: АДФИ Т.Г.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 28.11.2017г., постановено по АНД № 405/ 2017г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
220 КАНД No 22/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ЛАБАС ГРУП АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110 от 24.17.2017г., постановено по АНД №252/2017г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
221 КАНД No 23/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ЛАБАС ГРУП АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №109/24.11.2017 год., постановено по АНД№251/2017 год. по описа на районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
222 КАНД No 25/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ П.Г.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение №726 от 27.11.2017 год., постановено по АНД №1252/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
223 КАНД No 28/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Предложението на прокурора при РП Стара Загора за възобновяване на административно наказателното производство по издаване на НП №17-1228-002479/25.08.2017г. от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 15.3.2018г.
224 КАНД No 29/2018, II състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114 от 07.12.2017г., постановено по АНД № 300/ 2017г. по описа на на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
225 КАНД No 30/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ТАШКИН КОМЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 453 от 03.11.2017г., постановено по АНД № 856/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-001264 от 07.07.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
226 КАНД No 31/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ТАШКИН КОМЕРС ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №453/03.11.2017 год., постановено по АНД №855/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №24-001305/07.07.2017 год., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, като намаля размера на санкцията от 4 000.00 /четири хиляди/ лв. на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
227 КАНД No 43/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ДЕСТ 2009 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 758 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2520/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-000956 от 05.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
228 КАНД No 44/2018, I състав ЗАНН: ИААА К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 822 от 29.12.2017г., постановено по АНД № 2447/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000244 от 26.07.2017., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора, с което на К.Д.Я., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, на основание чл. 178в, ал.3, т.5 от Закона за движението по пътищата, за нарушение на чл.5 от Наредба № 36 от 15.05.2006г. на МТИТС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
229 КАНД No 72/2018, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466/15.11.2017год., постановено по АНД№398/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
230 Административно дело No 556/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.В.Ф. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на Г.В.Ф. с адрес ***, Затвора , сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.Ф. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на Г.Ф. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 29.07.2017г. – 31.08.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.В.Ф. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 13 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
231 КАНД No 473/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 445/31.10.2017г., постановено по а.н.д.№ 927/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 1616818, издаден на 03.06.2017 г. от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
232 КАНД No 485/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №46/27.11.2017г. по а.н.д.№ 393/2017г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
233 КАНД No 7/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №667/30.10.2017г. по а.н.д.№ 1680/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
234 КАНД No 7/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
235 КАНД No 10/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 673/08.11.2017г, постановено по а.н.д.№ 1292/2017г по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
236 КАНД No 52/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА С.А.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 515 от 13.12.2017г., постановено по АНД № 868/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0284-002989 от 22.12.2016г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
237 Административно дело No 225/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Г.Г. – прокурор в Районна прокуратура Стара Загора срещу Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №21 от същата дата, с което се дава съгласие за произвеждане на местен референдум със следния въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел”, от запад – ул. „Иван Вазов”, от север алеята към предприятие Труд и от юг – ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора”, като неоснователен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.3.2018г.
238 Административно дело No 643/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т.Т., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №14-1228-000664 от 02.06.2014 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.10.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
239 Административно дело No 11/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ж.Х.Х. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против Заповед № Л-5650/2 от 22.12.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която на основание чл.62, ал.1, т.4 от ЗИНЗС, е наредено Ж.Х.Х. да бъде приведен в затвора гр. Бургас за доизтърпяване на наложеното му наказание, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Х.Х. ЕГН ********** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 19.3.2018г.
240 Административно дело No 35/2018, VI състав Закон за социално подпомагане Б.М.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Б.М.Н. *** против Заповед №ЗСП/Д-СТ/2401 от 29.12.2017 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0002 от 12.01.2018 год. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
241 Административно дело No 486/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.К.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ,
ОД НА МВР СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.К.Г. *** срещу Областна дирекция на МВР - София и Министерство на вътрешните работи субективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за солидарно осъждане за сумата от 450лв., представляваща обезщетение за претърпени от Е.Г. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители на Областна дирекция на МВР - София и Министерство на вътрешните работи, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители на МВР да отразят заплащането на глобата по Наказателно постановление № 15-1228-002287 от 05.08.2015г. и незаконосъобразно лишаване на Е.Г. от правоуправление в резултат на неправомерни действия на служители на сектор КАТ към ОД на МВР – София, издали АУАН серия Д № 111080 от 13.07.2017г. и Заповед № 911 от 13.07.2017г. за прилагане на принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б “д“ от ЗДвП, довели до отнемане на СУМПС № 282202863, контролен талон № 52839 и СРМПС част ІІ № 005581306, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба, като недоказани и неоснователни. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Областна дирекция на МВР – София, за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Министерство на вътрешните работи, гр. София, за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
242 Административно дело No 679/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 300лв/триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№43-0000241/26.07.2017г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№679/17г по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането на К.Д.Я. за заплащане от Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация“ на лихва върху сумата от 300лв / триста/, считано от 22.12.2017г. до окончателното плащане на сумата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 21.4.2018г.
243 КАНД No 39/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 754/ 06.12.2017 г., постановено по АНД № 2148/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-001446/ 23.05.2017 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
244 Административно дело No 648/2017, VI състав Закон за управление на отпадъците ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Градус 2“ООД, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов т.6 от задължителни предписания на РИОСВ – Стара Загора, обективирани в констативен протокол №004631 от 30.10.2017 год. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р Петя Папазова да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов сумата от 650.00 /шестстотин и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 14.4.2018г.
245 Административно дело No 100/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ простеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.5 ал.1 т.17 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №42/27.06.2012г. на Общински съвет Опан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№100/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора разноски в размер на 20лв/двадесет/ за съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 3.4.2018г.
246 КАНД No 75/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВЕТИМ КОМЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 802 от 21.12.2017 год., постановено по АНД № 1803/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 17-023 от 23.02.2017 год. на главния директор на главна дирекция “ Инспекция за държавен технически надзор” гр. София,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-023 от 23.02.2017 год. на главния директор на главна дирекция “ Инспекция за държавен технически надзор” гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
247 КАНД No 78/2018, I състав Други по ЗАНН М.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 02.01.2018г., постановено по АНД № 1334/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №17-0284-002602 от 29.09.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
248 КАНД No 81/2018, I състав ЗАНН: Общини Р.М.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 685 от 13.11.2017г., постановено по АНД № 2776/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 592/ 20.06.2017г., издадено от Кмета на община Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
249 КАНД No 94/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Д.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 821 от 29.12.2017г., постановено по АНД № 3212/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-002840 от 18.09.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на В.Д.В. е наложено административно наказание: „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-002840 от 18.09.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора в частта, с което на В.Д.В. е наложено административно наказание: „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
250 КАНД No 144/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.К.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областна дирекция на МВР – Стара Загора против Решение № 450 от 03.11.2017г., постановено по АНД № 963/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 144/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
251 Частно КАНД No 151/2018, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 224 от 16.02.2018г., постановено по АНД № 487/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото и преписката е изпратена по компетентност на административнонаказващия орган. Определението не подлежи на обжалване.
252 Административно дело No 464/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Т.Т.Д. ЕГН **********, сумата от 600.00 /шестстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“ИН“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ, постоянен достъп до санитарен възел, течаща вода, пряко осветление и проветрение и възможност за двигателна активност през периода на задържане на Т.Д. *** от 23.01.2013г-до 28.1.2013г, от 05.02.2013-24.04.2013г и от 01.10.2014- до 06.01.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.Д. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 600.00лв до претендираните 8000 лв и за периодите 18.01.2006- 14.02.2006г, от 04.05.2011г до 21.07.2011г, от 23.03.2012г - до 06.04.2012г, и от 29.01.2013г-04.02.2014г, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
253 Административно дело No 31/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.И. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.И. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 0327-000207 от 02.11.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник РУП към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, РУ Раднево, с която заповед на Т.И.И. е наложена принудителна административна мярка - „прекратяване на регистрацията на МПС за срок от 210 дни, от 31.10.2017 г. до 29.05.2018 г, като незаконосъобразна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
254 Административно дело No 59/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.А. МЛ.ПОЛ.ИНСПЕКТОР МИЛЧО ПЕТКОВ ПРИ РУ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при РУ Чирпан от 10.01.2018г. по жалба на А.И.А.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.4.2018г.
255 Административно дело No 77/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Л.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на П.Л.Б. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/,представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№17-0375-000501/26.07.2017г., издадено от Началник РУ Чирпан и сумата от 155лв/сто петдесет и пет/, представляваща разноски по адм.д.№77/18г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 17.4.2018г.
256 Административно дело No 80/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.В.А. ***, подадена чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково, с която е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от А.А. неимуществени вреди при изтърпяване на наложено му наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Стара Загора за периода 05.05.2015г. – 06.06.2016г., вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия в Затвора гр. Стара Загора, в нарушение на чл.3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от А.А. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на ищеца А.А. на посочения в исковата молба съдебен адрес ***, офис № 8, чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково.
В законна сила на 11.4.2018г.
257 Административно дело No 132/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.М. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
258 КАНД No 48/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.В.Г. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 768 от 13.12.2017г., постановено по АНД № 3185/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
259 КАНД No 96/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ксационната жалба, подадена от А.В.Д. против Решение № 32/ 10.01.2018г., постановено по АНД № 3182/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 96/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
260 Административно дело No 100/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на И.А.Г., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Г. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на И.Г. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Свиленград и в Ареста гр. Хасково за периода 15.11.2014г. – 30.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.А.Г. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 280лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.286, ал.3 от ЗИНЗС, да заплати на И.А.Г., ЕГН **********, сумата от 20лв. /двадесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
261 Административно дело No 592/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОЛЕВ ДИРЕКТ - ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К. Директ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Несебър, обл.Бургас, ул.Меркурий – е.с.Зора №30, Отказа на Зам.Кмета на Община Казанлък да бъде издадено разрешение за извършване на таксиметрова дейност същото дружество, обективиран в писмо №68-6114-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Зам.Кмета на Община Казанлък за произнасяне по Заявление вх.№68-6114-1/26.10.2017г. на „К. Директ“ ЕООД, съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.4.2018г.
262 Административно дело No 46/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. *** против писмо изх. № 460/2001/18.01.2018г., представляващ отказ на Началника на Затвора Стара Загора да разреши на жалбоподателя И.С.С. да посещава учебните занятия в училище „Поп Минчо Кънчев” при Затвора Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2018г.
263 Административно дело No 502/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.П. Д.К.Б.,
Е.Б.Ц.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 18.09.2017г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д.К.Б. и Е.Б.Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ, без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 51 /петдесет и един/ лева, представляваща претърпени имуществени вреди за заплатена такса за репатриране и престой на наказателен паркинг на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
264 Административно дело No 83/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация С.Д.С.,
Н.В.Б.,
Т.С.С.,
И.Д.Ж.,
Д.И.И.,
Р.С.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Д.С. ***; Н.В.Б. ***; Т.С. ***; И.Д.Ж. ***; Д.И. *** и Р.С.К. ***, против Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 83/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5061/2018
265 Административно дело No 89/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ФАРМЕКСПЕРТ ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД против Писмена покана №29-03-350/08.02.2018г. на Директора на РЗОК Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
266 Административно дело No 666/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.М. РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0447-000105 от 01.12.2017г., издадена от мл. автоконтрольор при Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б. „д” от ЗДвП, на Д.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство”, до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
267 Административно дело No 108/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Б.Б.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 108/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.Б. ***, против Заповед № 10-00-220 от 13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
268 Административно дело No 40/2018, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МК ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ НЕЛК-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба /жалба/ на Председателя на Медицинската комисия при Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора против Акт за прекратяване на производство изх.№ І 264 /22.01.2018г постановен от Първи специализиран състав по сърдечносъдови заболявания при Национална експертна лекарска комисия, гр.София, с който на основание чл.88 ал.1 т.2 от АПК е прекратено производството по жалба изх.№1029-23-2682 от 21.08.2017г на МК при ТП на НОИ – гр.Стара Загора против ЕР №1024/29.04.2015г на ТЕЛК І-ви състав към УМБАЛ „Проф.Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.“Руски“ №44 да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр.София сумата 80лв разноски за юрисконсултска защита. Определението е окончателно съгласно чл.88 ал.3 от АПК.
В законна сила на 29.3.2018г.
269 Частно КАНД No 163/2018, I състав Частни КАНД и КАД МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ Определение №203 от 13.02.2018г., постановено по АНД № 3194/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
270 Административно дело No 50/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Я.Н.,
Т.Н.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Я.Н. и Т.Н.Т. против Отказ № 17-431/04.10.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за промяна на КККР. ОСЪЖДА А.Я.Н. ЕГН ********** и Т.Н.Т. ЕГН ********** да заплатят на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София сумата от 720лв/седемстотин и двадесет/ представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
271 Административно дело No 70/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.А.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на П.А.И., с адрес ***. да заплати сумата от 200, 00 /двеста/ лева — обезщетение за претърпени от П.А.И. имуществени вреди вследствие на отменено като незаконосъобразно №17/1228- 000139 от 30.01-2018 година на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора,, ведно със законната лихва върху главницата от 200 лева, считано от 22.01.2018 г. до окончателно й изплащане, като отхвърля иска до претендирания размер от 350 лева, като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на П.А.И., с адрес *** сумата от 108, 57 /сто и осем лева и петдесет и седем стотинки / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
272 КАНД No 476/2017, II състав ЗАНН: МОСВ К.Х.Х. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК- ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №430/23.10.2017 год., постановено по АНД №711/2017 год. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
273 КАНД No 34/2018, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ТЕМАКС - ЮГ - ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 115 от 07.12.2017г., постановено по АНД № 282/ 2017г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № НП-69 от 09.06.2017г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП-69 от 09.06.2017г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите, с което на „Темакс Юг“ ЕООД, на основание чл.90, ал.2 от ЗППМ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. за нарушение на чл.62, ал1 от ЗППМ, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
274 КАНД No 38/2018, II състав ЗАНН: Общини А.М.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №728 от 28.11.2017 год., постановено по АНД №2775/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.М.В. за присъждане на направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
275 КАНД No 46/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №780 от 18.12.2017 год., постановено по АНД №1216/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
276 КАНД No 49/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 762/ 11.12.2017 г. постановено по АНД № 2440/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
277 КАНД No 57/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРОФАКТОР ПРИМА ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №761/11.12.2017 год., постановено по АНД №1777/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №268416-F296990/18.05.2017 год., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
278 КАНД No 58/2018, II състав ЗАНН: КФН Д.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2/04.01.2018 год., постановено по НАХД №350 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
279 Административно дело No 489/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на И.Т.Г. ЕГН ********** сумата 1500 /хиляда и петстотин/ лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода 27.09.2012г-01.12.2015г вследствие неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и незадоволителни хигиенни условия в Затвора – Стара Загора в този период. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Т.Г. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1500 лв до претендираните 25000 лв, както и за периодите на 18.06.2009г.-26.09.2012г, за периода от 01.12.2015г до 30.09.2017г, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
280 Административно дело No 490/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Х. ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД”ИН”) за присъждане на сумата 10 000лв, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца в периода 09.01.2017-01.09.2017г неимуществени вреди следствие лоши медицински, битови и хигиенно-санитарни условия в Затвора Стара Загора, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
281 Административно дело No 589/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Е.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на Е.Е.А., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Е.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на Е.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Казанлък за периода 04.07.2014г. – 13.02.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Е.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 30 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
282 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 06.03.2018 г. на стр.8, пети абзац в изказването на ищеца вместо думите: „….по делото Ельоан срещу Турция всяка страна трябва да има реална възможност да оспори тезата на другата страна.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „… по делото Йоджалан срещу Турция всяка страна трябва да има равна възможност да оспори тезата на другата страна.“ ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 06.03.2018 г. на стр. 13, в девети абзац в изказването на ищеца вместо думите: „Относно горе по същество, аз не мога да взема становище, тъй като в настоящото производство бях тотално отдалечен от доказателствените ми искания за събиране на доказателства за изясняване на настоящия исков спор.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „Относно горе по същество, аз не мога да взема становище, тъй като в настоящото производство бях тотално ограничен от доказателствените ми искания за събиране на доказателства за изясняване на настоящия исков спор.“ Определението не подлежи на обжалване.
283 Административно дело No 117/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.К. *** против Заповед №1175 от 14.07.2017 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен плана за регулация за част от квартал 654 по плана на Казанлък, като се променят границите на урегулиран поземлен имот IV-7854 и на улична регулация между осови точки 9490-9491-9492 както е показано на приложените чертежи, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №117/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5829/2018
В законна сила на 15.5.2018г.
284 Административно дело No 148/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Щ.Х. ***, подадена от пълномощника й адв.Иван Г. Иванова, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 19.4.2018г.
285 Административно дело No 546/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Е.Т.И. *** сумата от в размер на 5 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 26.10.2011 год. – 27.10.2012 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Т.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 26.10.2011 год. – 27.10.2012 год. в останалата му част до 100 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Е.Т.И. *** сумата в размер на 70.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
286 Административно дело No 118/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.4.2018г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.С.К. ***, против Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с която е направено искане да бъде осъден ответникът да й заплати сумата на отпуснатата месечна помощ за детето Г.Д.Г, съгласно заповед № ЗДПД/Д-СТ/599/ 02.02.2018г., за седем месеца, считано от датата на издаване на Експертното решение на ТЕЛК – 13.07.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.4.2018г.
287 Частно административно дело No 507/2017, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.Б. РАЙОНЕН СЪД ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 20.03.2018г за приключване на съдебното дирене и даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /именована „искане“/, уточнена с молба вх.№4135/16.10.2017г на И.И.Б. против действия на Районен съд – Стара Загора като администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно предоставяне на лични данни на жалбоподателката в решение постановено по гр.д.№ 3196/2013г. по описа на РС – Стара Загора, качено в интернет пространството чрез електронния адрес на РС Стара Загора www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№507/2017г по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Решение от 4.7.2018
Административно дело № 7930/2018
288 Административно дело No 14/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001711 от 16.12.2017г. на Началник на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
289 Административно дело No 20/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ е постановен отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г. на СНЦ „Съюз за България“, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Казанлък за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с рег.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г., подадено от СНЦ „Съюз за България“, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ ЕФН 2215000640, седалище гр.Ботевград, кв.Зелин, ул.„31-ва“, № 15, сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
290 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов”№21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „ доживотен затвор ” в Затвора гр. Стара Загора, СУМАТА от 1 000.00 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващо се в неосигуряване в периода 13.06.2011 год. – 01.06.2015 год. на храна, от която да са изключени свинското месо и продукти от свински произход, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.08.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 8 000.00 лв. и за периода от 21.08.2010 год. до 12.06.2011 год., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
291 КАНД No 56/2018, I състав ЗАНН: ДНСК КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ СУПЛЕМЕНТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 727/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г., издадено от член на Комисията за защита на потребителите – гр. София. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Суплемент" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Майор Чиляев“ № 1, ет.2, представлявано от управителя Минчо Иванов Иванов, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
292 КАНД No 63/2018, I състав ЗАНН: РИОСВ ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681 от 13.11.2017г., постановено по АНД № 2089/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
293 КАНД No 66/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора в частта за наложеното на И.Д.И. административно наказание глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд по жалбата И.Д.И. против Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на И.Д.И. административно наказание глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
294 КАНД No 71/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 524/ 18.12.2017г., постановено по АНД № 1237/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1686362 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
295 Административно дело No 10/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение (второ) от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.С.С. за допълване на Решение № 387 от 19.01.2018г., постановено по адм.дело №10 /2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
296 Административно дело No 82/2018, V състав Кодекс на труда КОИ "РАЛИЦА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, представлявана от Председателя Маргарита С.С., Постановление изх. № 18005589 от 25.01.2018г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение, издадено от гл. инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на основание чл.405а, ал.1 от КТ, е обявено съществуването на трудово правоотношение между лицето Д.Д.Й., изпълняващо длъжността „машинен оператор” на обект: „Производствен цех за детайли за обувки” и КОИ „РАЛИЦА”, гр. Стара Загора и на основание чл.405а, ал.4 от КТ е предписано на работодателя да предложи на Д.Д.Й. сключване на трудов договор, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора да заплати на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, ЕИК 000790562, представлявана от Председателя Маргарита С.С., сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
297 КАНД No 32/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Х.Ф.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 490/ 27.11.2017 г., постановено по АНД № 1111/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
298 КАНД No 65/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ П.Г.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 776/ 15.12.2017 г., постановено по АНД № 1284/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
299 Частно КАНД No 157/2018, I състав Частни КАНД и КАД ДЕН И НОЩ ООД   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 12.02.2018г, постановено по а.н.х.д.№ 46/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е върната жалбата на Ден и нощ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Горна Оряховица, ул.“Иван Момчилов“ № 5 против електронен фиш серия К № 1514674, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
300 Административно дело No 611/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на С.Д.И. ЕГН********** сумата от 250лв/двеста и петдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от липсата на достатъчно жилищна площ, санитарен възел и течаща вода през нощта в периода от 14.10.2014г. до 24.02.2016г. , ведно със законната лихва от 23.11.2017г. до окончателното плащане., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 250лв / двеста и петдесет/ до 30 000лв/ тридесет хиляди/ лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
301 Административно дело No 683/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.5.2018г.
302 Административно дело No 145/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба (наименувана „жалба“) вх.№1300/26.03.2018г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с петитум да бъде осъдена агенцията да му заплати обезщетение за причинени му имуществени и неимуществени вреди в размер на 10 000 лева в резултат от незаконосъобразни действия по събиране на публични вземания от данъчната администрация на НАП София в нарушение на чл.1, чл.2, чл.127, чл.209, ал.2, т.1, чл.198, ал.2 и чл.208 от ДОПК, по която е образувано административно дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.5.2018
Административно дело № 6023/2018
В законна сила на 29.5.2018г.
303 КАНД No 50/2018, II състав ЗАНН: Общини ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №719 от 23.11.2017 год., постановено по АНД №206/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Левкион-П.Ф.“ЕООД за присъждане на направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
304 КАНД No 53/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА О.Ф.Ф. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение №508 от 08.12.2017 г., постановено по АНД №929/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
305 КАНД No 55/2018, II състав ЗАНН: МОСВ Л.Х.С. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №506/06.12.2017 год., постановено по АНД №685/2017 год. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
306 КАНД No 59/2018, II състав ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА ПАРАЛИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №792/18.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора в частта му за потвърждаване на НП №К-040618/19.07.2017г на Директор РД КЗП гр. Пловдив с наложени на «Заложна къща Паралия» ЕООД гр. Стара Загора имуществени санкции по т.2, т.3 и т.4 и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №К040618/19.12.2017г. на Директор РД КЗП гр. Пловдив в частта му по т.2, т.3 и т.4 с наложени на «Заложна къща Паралия» ЕООД имуществени санкции за нарушение на чл.19 ал.2, чл.21 ал.4 и чл. 4 ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №792/18.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
307 КАНД No 60/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.И.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 760 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2761/ 2017г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
308 КАНД No 64/2018, II състав ЗАНН: ИААА КУБИН БГ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №810/22.12.2017г., постановено по АНД №2057/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
309 КАНД No 67/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.А.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 811 /22.12.2017г., постановено по АНД № 2925/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1228-002545 от 16.08.2017г. на Началник група в сектор Пътна полиция към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, упълномощен с МЗ №8121з-952 от 20.07.2017г, с което на Х.А.А., ЕГН **********, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за допуснато административно нарушение на чл.140 ал.1 вр.с чл.175 ал.3 пр.първо от Закона за движение по пътищата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
310 КАНД No 69/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА РАДНЕВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1 от 03.01.2018 год., постановено по АНД №275/2017 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
311 КАНД No 73/2018, II състав ЗАНН: НАП И.П.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 817/ 29.12.2017г., постановено по АНД № 3112/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
312 КАНД No 89/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 08.01.2018 год., постановено по АНД №3430/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
313 Административно дело No 49/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.В. ***, против наложена на 13.10.2017г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно транспортно средство без знанието на неговия собственик“, разпоредена от специализиран контролен орган – гл. специалист „Контрол кратковременно паркиране” в община Казанлък, потвърдена с Решение № 2172 от 29.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 49/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 8.11.2018
Административно дело № 10576/2018
314 Административно дело No 78/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Г. *** Б.“ № 77, ап.4 против Заповед №10-00114 от 31.01.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която е възобновено административното производство по заявление с вх. №23-01-63/24.11.2017г за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ, подадено от Г.А.Г. и е отменено на основание чл.99 т.1 от АПК издаденото от същия орган Разрешително № 62 изх.№ 23-11-1 от 10.01.2018г за отсичане и изкореняване на самонастанила се горско-дървесна и храстова растителност в имоти 142006, 142010, 142011, 142012, 139002, 141005, 141007, 125005, 125007, 154001, 154004, 154005, 152002, 151005, 151006, 153002, 140002, в землището на село Пъстрово, община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.5.2018г.
315 КАНД No 27/2018, I състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Д.С.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 755/08.12.2017 г., постановено по а.н.д № 2790/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
316 КАНД No 33/2018, II състав ЗАНН: ИААА П.Н.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 118/11.12.2017 г. по АНД № 234/2017 г. по описа на Районен съд – Раднево, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000158/19.06.2017 г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора, относно наложеното на П.Н.П. административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000158/19.06.2017 г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която на П.Н.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/11.12.2017 г. по АНД № 234/2017 г. по описа на Районен съд – Раднево в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
317 КАНД No 36/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.С.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 718/24.11.2017г., постановено по а.н.д № 2956/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
318 КАНД No 42/2018, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ П.Д.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 696/14.11.2017 г., постановено по а.н.д № 1854/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора като незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 4495 от 24.04.2017г., издадено от гл. инспектор „Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“, като намаля наложеното административно наказание глоба от 2 000 /две хиляди/ лева на 1 000 /лева/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
319 КАНД No 54/2018, II състав Други по ЗАНН МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 507/06.12.2017г. по АНД № 1011/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
320 КАНД No 106/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.А.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 18/17.01.18 г. по НАХД № 1315/2017 г. по описа на Казанлъшкия районен съд , като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 1758640, издаден от ОД на МВР- Стара Загора, с който на Г.А.К. за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. на основание чл. 182,ал.2,т.4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
321 КАНД No 107/2018, I състав ЗАНН: МВР С.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 5 от 08.01.2018г., постановено по АНД № 1321/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17- „КОС”/ от 15.09.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, с което на С.П.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., на основание чл.212 от ЗОБВВПИ, за нарушение на чл. 56, ал.1 от ЗОБВВПИ Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
322 КАНД No 108/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.П.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/16.01.2018 г. , постановено по АНД № 3113/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № F292393/06.06.2017 г. на директор на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
323 КАНД No 145/2018, I състав ЗАНН: МВР И.Г.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 1089/13.03.2018г., подадена от И.Г.И. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№ 145/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
324 КАНД No 47/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763/11.12.2017г. по а.н.д № 2442/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
325 Административно дело No 154/2018, IV състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 154/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 154/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 17.4.2018г.
326 КАНД No 20/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472/ 16.11.2017г., постановено по АНД № 1029/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1339071 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
327 КАНД No 103/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/08.01.2018 г. по АНД № 1051/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 17-1228-000301/13.03.2017 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
328 КАНД No 114/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Д.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 11 от 05.01.2018г., постановено по АНД № 2105/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
329 Административно дело No 424/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.Ш.,
Е.Г.В.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалби на Х.С.Ш. и Е.Г.В. Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, като за изброените УПИ се установява смесена устройствена зона Сж, одо, - за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване-свързано, високо застрояване, с височина Н до 24м,при указаните в проекта показатели максимална плътност на застрояване 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване /Кинт/ 4.5, минимална озеленена площ 20%, съгласно приложен проект, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х.С.Ш. ЕГН ********** – сумата 1069 лв, представляваща направени от него разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.Г.В. – ЕГН ********** сумата от 1169 лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
330 Административно дело No 23/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.И.В. ЕГН ********** ***, Заповед рег. № УРИ 375з-3 от 04.01.2017г. на Началник РУ - Чирпан, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора, да заплати на В.И.В. ЕГН ********** сумата от 410.00 (четиристотин и десет) лв., направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
331 Административно дело No 114/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Е.Е.К.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ХАСКОВО НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №114/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване.
332 Административно дело No 115/2018, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.С.Г. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА НЕЛК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.4.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г. от гр. Раднево против ЕР № 044/013 от 29.01.2018 година на Специализиран състав на НЕЛК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 115 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 3.5.2018г.
333 Административно дело No 151/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** срещу мълчалив отказ на Председателя на Общинския съвет Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №151/2018 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.4.2018г.
334 КАНД No 21/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.Д.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 479/21.11.2017 г., постановено по АНД № 1130/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1594294, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
335 Административно дело No 55/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр.Стара Загора да заплати на М.И.В. ЕГН ********** сумата 200 лв /двеста лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление № 14-1228-001238/ 04.08.2014г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР гр.Стара Загора, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 06.03.2015г. до окончателното плащане на сумата на главницата. ОТХВЪРЛЯ иска предявен от М.И.В. *** за присъждане в негова полза на законната лихва върху главницата на обезщетението за имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 14-1228-001238 / 04.08.2014г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр.Стара Загора, за периода от 02.09.2014г. до 05.03.2015г., като неоснователен. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр.Стара Загора на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на М.И.В. ЕГН ********** сумата от 300 /триста/ лв, представляваща направените от ищеца разноски за адвокатско възнаграждение по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
336 КАНД No 74/2018, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Р.Н.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 809/2017 г. по АНД № 2146/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
337 КАНД No 77/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Ш.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 536/ 28.12.2017 г., постановено по АНД № 1314/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1751426, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
338 КАНД No 99/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 42 от 12.01.2018 г., постановено по АНД № 2964/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.4.2018г.
339 КАНД No 100/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 43/ 12.01.2018г., постановено по АНД № 3007/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
340 КАНД No 102/2018, I състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Р.Ж.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 819/ 29.12.2017г., постановено по АНД № 3174/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
341 КАНД No 110/2018, I състав ЗАНН: КФН А.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 58 от 17.01.2018г., постановено по АНД № 3643/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-003314 от 27.10.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на А.С.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв., на основание чл.178е от ЗДвП, за нарушение на чл. 94, ал.3 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
342 Административно дело No 22/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Д.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000733 от 15.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Х.Д. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.5.2018г.
343 Административно дело No 195/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.Г.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 195/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
344 Административно дело No 58/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000009 от 04.01.2018г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.5.2018г.
345 Административно дело No 109/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.И. *** ЗАПОВЕД № 10-00-203/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 221/ 22.02.2013г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.5.2018г.
346 Административно дело No 180/2018, I състав Закон за местните данъци и такси Д.С.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, на Директора на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 9.5.2018г.
347 КАНД No 130/2018, I състав ЗАНН: БАБХ И.И.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 01.02.2018 г., постановено по АНД № 3151/2017 г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
348 КАНД No 139/2018, I състав ЗАНН: МВР Р.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 08.02.2018г., постановено по АНД № 342/2017г. по описа на Районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0327-000486 от 04.07.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
349 КАНД No 140/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 09.01.2018г., постановено по АНД №1034/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0284-002125 от 01.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
350 Административно дело No 185/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Министерство на правосъдието срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх. №17-97/06.03.2017 год. на Началника на СГКК гр. Стара Загора, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Окръжен съд Стара Загора, Районен съд Стара Загора, Окръжна прокуратура, Военно-окръжна прокуратура Пловдив и Областно звено „Охрана“ към ГДИН при Министерство на правосъдието. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.
351 Административно дело No 79/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.5, ал.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Опан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №79/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
352 Административно дело No 125/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Р.Д.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Д. *** против мълчалив отказ Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.5.2018г.
353 КАНД No 70/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.Р.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 518/14.12.2017г., постановено по а.н.д № 1338/2017 г. по описа на Районен съд – Казанлък, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 1009 от 07.11.2017г., издадено от началника на Митница Пловдив и е прекратено административнонаказателното производство, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №1009 от 07.11.2017г., издадено от началника на Митница Пловдив, в частта по т.1, като изменя размера на наложеното на И.Р.С. на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС и за деяние, извършено на 04.04.2017г. в нарушение на чл.99, ал.2, т.4 от ЗАДС, административно наказание „глоба“ от 2000 лева на 700 лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
354 КАНД No 80/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 789/19.12.2017 г. по а.н.д № 3247/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
355 КАНД No 86/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ АДИНОЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 03.01.2018г. постановено по а.н.д.№ 3195/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Адинол България“ ЕООД Стара Загора, направено чрез процесуалния му представител адвокат Тонева, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
356 КАНД No 88/2018, II състав ЗАНН: КЗП ЦАРСТВОТО НА ГУМИТЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 801/20.12.2017г. по а.н.д. № 2106/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
357 КАНД No 91/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10 от 05.01.2018г. по а.н.д № 1456/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
358 Административно дело No 120/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 02.06.2015г. до 04.03.2017г. от незаконосъобразни действия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в присъствието на надзорно-охранителния състав по време на свиждане вътре в помещението, с което е нарушена неприкосновеността на тайната на кореспонденцията му, като са узнати факти от „личния“ и „семейния“ му живот и този на негови близки, като по този начин е нарушена и тяхната неприкосновеност (на личния и семейния му живот), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 4 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 1 000 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 12.03.2013 г. до 01.12.2015 г. от незаконосъобразни бездействия на затворническата администрация при Затвора Стара Загора, изразяващи се в невъвеждането в дебитната му карта на телефонните номера на деловодствата на съдилищата (Старозагорски окръжен съд, Административен съд Стара Загора, Върховен касационен съд, Районен съд Казанлък и други), прокуратурата на РБ и други институции, с което е нарушено правото му на кореспонденция, което води до нарушаване и на нейната неприкосновеност, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 2 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 2 000 /две хиляди/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 01.12.2015г. до 28.02.2017г. от незаконосъобразни бездействия на затворническата администрация при Затвора Стара Загора, изразяващи се в непредоставянето му на кореспонденция (телефонна по смисъла на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС) с негови близки, с органите на съдебната власт, адвоката му и други държавни институции, с което е нарушено правото му на кореспонденция, с което е нарушена и нейната неприкосновеност, като вследствие на това е нарушена неприкосновеността на личния и семейния му живот, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 4 000лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
359 Административно дело No 101/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.4.2018г.
СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, приложим на основание чл.196 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт са оттеглени. При този изход на делото и на основание чл.143, ал.2 от АПК следва да бъде уважено искането на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски, представляващи заплатена такса в размер на 20.00лв. за публикуване на оспорването в Държавен вестник. Поради изложеното, О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА преписката по приемане на Решение № 360/2006г. и Решение № 407/2010г., както и преписката по приемане на Решение № 727/29.03.2018г. ПРИЛАГА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 101/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.14, ал.3, т.1 и чл.16, ал.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, с Решение № 727/29.03.2018г. на ОбС Казанлък. ОСЪЖДА Общински съвет КАЗАНЛЪК ДА ЗАПЛАТИ на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА сумата от 20.00 /двадесет/лева, представляваща деловодни разноски за публикация в ДВ. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС на РБ от днес за Окръжна прокуратура Стара Загора и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 16.5.2018г.
360 КАНД No 82/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ПАУЪР ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №818/29.12.2017 год., постановено по АНД №2639/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
361 КАНД No 87/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Ж.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 815/ 22.12.2017г., постановено по АНД № 2797/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
362 КАНД No 90/2018, II състав ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №791/18.12.2017 год., постановено по АНД №2147/2017 год. по описа на Районен съд - Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
363 КАНД No 92/2018, II състав ЗАНН: Общини П.Д.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №614/06.10.2017 год., постановено по АНД №1050/2017 год. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2018г.
364 КАНД No 93/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №23/09.01.2018 год., постановено по АНД №3012/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ИЗМЕНЯ НП №17-1228-002858/19.09.2017г. на Началник група, сектор ПП при ОД МВР Стара Загора като НАМАЛЯВА размера на наказанието „глоба“ от 1000лв./хиляда/ на 500/петстотин/лв. и размера на лишаването от право да се управлява МПС за срок от 12 месеца на 6 месеца, на основание чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2018г.
365 КАНД No 95/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №775/15.12.2017 год., постановено по АНД№2295/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
366 КАНД No 98/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №41/11.01.2018 год., постановено по АНД №2982/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
367 КАНД No 104/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА АСТРОЙ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №69 от 22.01.2018 год., постановено по АНД №3287/2017 год. по описа на Старозагорският районен съд, като вместо нето постановява ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №24-001601 от 24.10.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, като намаля наложената имуществена санкция от 4 000.00 /четири хиляди/ лв. на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
368 КАНД No 109/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.О.Ч. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №80/29.01.2018 год., постановено по АНД №2046/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
369 КАНД No 112/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 26/ 09.01.2018г., постановено по АНД № 3028/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
370 КАНД No 120/2018, II състав ЗАНН: НАП НАП СОФИЯ Д.Т.Д. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №50/29.12.2017 год., постановено по АНД №416/2017 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
371 Административно дело No 583/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П.П. Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория Вътрешно преустройство на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в изместване вътрешни зидове, изграждане на нови и премахване на коминни тела, изпълнен от Д.П.П. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. против Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория Вътрешно преустройство на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в изразило се в приобщаване на половината южна тераса към жилищно помещение и приобщаване на северната тераса към жилищните помещения на апартамента. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** сумата 987.50лв /деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ - разноски по делото. ОСЪЖДА Д.П.П., ЕГН ********** *** сумата 50 лв /петдесет лева/ - разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
372 Административно дело No 53/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5, представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П., ЕГН ********** *** сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000389 от 18.11.2013 год., издадено от Главен инспектор при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата от 27.05.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2018г.
373 Административно дело No 63/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Г.Д. ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ-РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-54/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Х.Г.Д..*** да заплати на Х.Г.Д. ЕГН ********* сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
374 Административно дело No 102/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Р.М. против мълчаливия отказ на Кмета на община Павел баня да изплати месечни издръжки на децата М.А.М. и м.А.М. за месец януари 2018г по изп.дело № 307/ 2017г по описа на държавен съдебен изпълнител при Казанлъшки РС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 102 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЕИК 000817935 да заплати на А.Р.М. ЕГН********** сумата 10 лв разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.7.2018
Административно дело № 6720/2018
В законна сила на 4.7.2018г.
375 Административно дело No 116/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.М.С. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-215/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 2538/ 04.12.2014г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В.М.С. ЕГН ********** *** сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.5.2018г.
376 Административно дело No 153/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от И.И.С.,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв за причинени неимуществени вреди от неосигурени благоприятни условия при пребиваването му в Следствения арест Стара Загора за периода 02.03.2017г-09.05.2017г., поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 153/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС. Прекратява делото
В законна сила на 11.5.2018г.
377 Административно дело No 163/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Й.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 163 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д.№ 163 на АС Стара Загора по описа за 2018 г, по компетентност. Определението като непреграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
378 Административно дело No 192/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №123/29.02.2016г. на общински съвет Павел баня за съвместно разглеждане с жалбата му против Решение №160/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня по адм. д.№136/2016г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №192/2018г. на Административен съд Стара Загора. Определението като не преграждащо разглеждането на жалбата не подлежи на обжалване. Препис от определението да се връчи на страните за сведение.
379 КАНД No 101/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №40/12.01.2018 год., постановено по АНД №3000/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
380 Административно дело No 591/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.И. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.И. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 от 10.01.2017г., издадено от Кмета на Община Павел баня, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба - 17.11.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.А.И. ***, EГН **********,***, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 130 /сто и тридесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.6.2018г.
381 Административно дело No 672/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Д.Д. ***, Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, с която на основание 20а, ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.27, ал.2 и ал.4, чл.24, ал.1, т.4, предл. второ във вр. с чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - гр. Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 от 27.07.2016г., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора да заплати на Ж.Д.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 745 /седемстотин четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2018
Административно дело № 7824/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
382 Административно дело No 17/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.Р.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на В.Р.В. *** сумата от в размер на 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Ямбол и дължима за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Р.В.,*** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. в останалата му част до 50 000.00 лв., като неоснователен и недоказан.
В законна сила на 23.5.2018г.
383 Административно дело No 138/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.Т. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000287 от 15.02.2018г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „ Пътна Полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, с която заповед на Т.И.Т. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
384 КАНД No 83/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.А.Х. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 04.01.2018г., постановено по АНД № 3214/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
385 КАНД No 85/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА УМБАЛ -ПРОФЕСОР ДОКТОР СТ.КИРКОВИЧ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 409 от 19.06.2017 год., постановено по АНД № 1376/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
386 КАНД No 118/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 18.01.2018 г., постановено по АНД № 1398/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0284-001935/26.07.2017 г., издадено от Началника на РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
387 КАНД No 127/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №91/02.02.2018 год., постановено по АНД №2999/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
388 КАНД No 129/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 82/29.01.2018 г., по АНД № 3434/2017 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС-108/02.10.2017 г., издадено от Заместник- председателя на ДАМТН с наложено на Община Стара Загора административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лв на основание чл. 200, ал. 1, т. 39 от Закона за водите, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
389 КАНД No 132/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №89/02.02.2018 год., постановено по АНД №2986/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
390 КАНД No 134/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №96/02.02.2018 год., постановено по АНД №3027/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
391 КАНД No 142/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ А.И.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/ 01.02.2018 година, постановено по НАХД № 1495 по описа за 2017 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № F351338/14.11.2017 г. на Заместник-директора на ТД на НАП Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
392 Административно дело No 624/2017, VI състав Закон за закрила на детето Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. *** против Задължително предписание №П/Д-СТ-КК-001/07.11.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
393 Административно дело No 642/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.04.2015 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
394 Административно дело No 673/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И. – изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора СУМАТА от 1000,00/хиляда/лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите жилищни и хигиенно—битови условия в Следствения арест гр.Казанлък, в периода 10.12.2014г—08.04.2015г, като в останалата част, над тази сума до претендираните 15 000лв ОТХВЪРЛЯ иска на П.Т.И. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
395 Административно дело No 6/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРОТЕХКОМПЛЕКС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.5.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „АГРОТЕХКОМПЛЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“ № 65, ЕИК 000793359, представлявано от управителя Д.Б.Д., Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 3 670.00лв /три хиляди шестстотин и седемдесет лева/ на 9 280.00лв /девет хиляди двеста и осемдесет лева/ и в частта, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 2 810.00лв /две хиляди осемстотин и десет лева/ на 7 114.00лв /седем хиляди сто и четиринадесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОГА да заплати на „АГРОТЕХКОМПЛЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“ № 65, ЕИК 000793359, сумата от 880лв /осемстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
396 Административно дело No 54/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.И. против Агенция „Митници“ гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 450лв /четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП № 715/17.10.2014г. на Началник Митница „Пловдив“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а по отношение на разноските в 7-дневен срок.
В законна сила на 28.5.2018г.
397 Административно дело No 143/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи К.П.П. МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ ВТОРО РУ "ПОЛИЦИЯ"- СТАРА ЗАГОРА - ТОДОР ВАСИЛЕВ КОЙЧЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при Второ РУ на МВР Стара Загора от 14.03.2018г. по жалба на К.П.П..*** да заплати на К.П.П. сумата от 410лв./четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.5.2018г.
398 Административно дело No 608/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.М.Г. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР- СТ.ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК-ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.Г. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0284-000615/03.11.2017г., издадена Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък – Павлин Цонев Косев, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
399 Административно дело No 88/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Р.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА -ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Г. *** Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0447-000024/ 01.02.2018г. по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП, издадена от Т.Г.Г. – Началник група към ОДМВР – Стара Загора, РУ – Гълъбово, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
400 КАНД No 111/2018, II състав Други по ЗАНН С.К.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №44/12.01.2018год., постановено по АНД №3364/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 4811/23.10.2017г. на Главен инспектор „Мониторинг“, Агенция „Пътна инфраструктура“ с наложена на С.К.К. глоба в размер на 1000лв /хиляда/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
401 КАНД No 116/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №491/27.11.2017., постановено по АНД №793/ 2017г. по описа на РС Казанлък в частта му за потвърждаване на НП №17-0284-001117/10.05.2017г. на Началник сектор към ОД МВР Стара Загора, РУ Казанлък с наложени на Н.М.А. глоба в размер на 10лв. за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв. за нарушение на чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №17-0284-001117/10.05.2017г. на Началник сектор към ОД МВР Стара Загора, РУ Казанлък в частта с наложени на Н.М.А. глоба в размер на 10лв/ десет/ за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв/десет/ за нарушение на чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА в останалата му част Решение №491/27.11.2017г., постановено по АНД №793/2017г. по описа на РС Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
402 КАНД No 205/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 3.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от ОД на МВР – Стара Загора, представлявано от Директора Георги Хаджиев, чрез пълномощника главен юрисконсулт Милен Алексиев, срещу Решение №451/03.11.2017г., постановено по НАХД №962/2017г. по описа на РС – Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело 205/2018г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.
403 Административно дело No 505/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.Х.,
К.В.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.В.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.Х. и К.В.Х. Разрешение за поставяне № 26/31.07.2017г издадено от Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.56 ал.1 от ЗУТ във връзка с Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - НРУИРПВПСЕГО, се разрешава на Р.Г.В. да извърши поставяне на слънцезащитно устройство пред кафе-аперитив, находящ се в жилищна сграда с административен адрес ********, гр.Стара Загора, с площ от 30.20 кв.м, урегулиран поземлен имот УПИ ІІ1513, 1514, 1515 кв. 526б по плана на гр.Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.502.388 по кадастралната карта, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.Д.Х. ЕГН ********** и К.В.Х. ЕГН ********** общо сумата 820.00 лв/осемстотин и двадесет лева/, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
404 КАНД No 136/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №93/02.02.2018 год., постановено по АНД №2954/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
405 КАНД No 138/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №94/02.02.2018 год., постановено по АНД №2949/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
406 КАНД No 162/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КОРЦАНОВ ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112/12.02.2018 год., постановено по АНД №3029/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
407 Административно дело No 65/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 65/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
408 Административно дело No 141/2018, II състав чл. 304 АПК И.Г.Н. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Г.Н. ***, за налагане на административно наказание на Председателя на Общински съвет – Стара Загора по реда на чл.306 от АПК, за неизпълнение на влезли в сила съдебни актове – Решение № 132/ 19.07.2012г., постановено по адм.д.№ 129/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора и Решение № 133/ 19.07.2012г., постановено по адм.д.№ 169/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Г.Н. ***, за налагане на административно наказание на кмета на Община Стара Загора на основание чл.302 и чл.303, т.2 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 141/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя, на Председателя на Общински съвет – Стара Загора и на Кмета на Община Стара Загора. Разпореждането не подлежи на обжалване.
409 КАНД No 119/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.А.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 26.01.2018г., постановено по АНД № 477/ 2017г. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
410 КАНД No 126/2018, II състав Други по ЗАНН Д.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №57/17.01.2018 год., постановено по АНД №3347/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
411 КАНД No 128/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Р ПЛЮС К ВАСИЛЕВИ ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98/ 02.02.2018г., постановено по АНД № 3410/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
412 КАНД No 146/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ Р ПЛЮС К ВАСИЛЕВИ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71 от 19.01.2018г., постановено по АНД № 3407/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № F356063 от 07.11.2017г., издадено от Директора на Офис Стара Загора в ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
413 КАНД No 150/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Г.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №132 от 19.02.2018 год., постановено по АНД №3283/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1228-002604 от 01.09.2017 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
414 КАНД No 155/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 141 от 20.02.2018 г., постановено по АНД № 2963/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.5.2018г.
415 Административно дело No 26/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.К.,
К.К.К.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.И.Г.,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване на А.К. и К.К. ***, Предписание изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г издадено от Заместник-кмета на община Стара Загора, с което по вх.№10-08-111/11.04.2013г и във връзка с разрешение за строеж № РС-И 751 /26.11.2012г за строеж на ограда на имота на Гр.Г. —УПИ ХХ-287, кв.20 с.Лозен, се предписва на К. К. да отсече 2 бр.дървета, попадащи на границата между УПИ ХІІІ-227 и УПИ ХХ-287 в рамките на строителното петно на оградата в посочен срок, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по оспорване на А.К. и К.К. *** Разрешение изх.№ 20-13-12—229 /30.06.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, с което по вх.№10-08-111/11.04.2013г разрешава отсичане „из дъно” на 2бр.дървета, разположени на границата между двата УПИ ХІІІ-227 и УПИ ХХ-287 кв.20 с.Лозен, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 200.17лв /двеста лв и 0.17ст/, представляваща обезщетение за претърпени от А. К.К. имуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник-кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 100 /сто/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане на решението в сила, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.К.К. – Б. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от сумата от 200.17лв /двеста лв и 0.17ст/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, заедно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.К.К. – Б. ЕГН ********** с адрес *** сумата 100 /сто/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, заедно със законната лихва за забава считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** и на К.К.К. – Б. ЕГН ********** сумата 1094 /хиляда деветдесет и четири/ лв, представляваща разноски по делото съобразно уважената част от исковете. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
416 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на „ВИГО-МТ“ ЕООД“ гр. СТАРА ЗАГОРА сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ. Прекратява делото
В законна сила на 17.5.2018г.
417 Административно дело No 18/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Т.В. НАЧАЛНИК НА РУ - ЧИРПАН КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.В. от гр.Чипран, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка ПАМ № 17-0375-000181 от 04.12.2017г. на Началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Чирпан, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Т.В. ***, ЕГН **********, да заплати на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
418 КАНД No 97/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 38/12.01.2018г., постановено по АНД № 2946/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
419 КАНД No 105/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХАЙНЕКЕН ГЛОБАЛ ПРОКЮРМЪНТ Б.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/ 29.12.2017г., постановено по АНД № 2592/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 275543- F306391/ 06.07.2017г., издадено от Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
420 КАНД No 113/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 25/08.01.2018г., постановено по АНД № 3025/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
421 КАНД No 131/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 92/02.02.2018г., постановено по АНД № 3002/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
422 КАНД No 135/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 90/ 02.02.2018г., постановено по АНД № 2984/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
423 Административно дело No 536/2017, IV състав Закон за културното наследство ЗЛАТЕКС ООД ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Становище изх. №33-НН-376/08.06.2017г. на Заместник-министъра на културата, постановено по Заявление №7000-888/19.05.2017г. на „ЗЛАТЕКС“ ООД. ОСЪЖДА Министерството на културата гр. София да заплати на „ЗЛАТЕКС“ ООД ЕИК ********* сумата от 1350лв. / хиляда триста и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
424 Административно дело No 541/2017, VI състав Закон за държавния служител С.Ш.М. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ш.М. от гр. Стара Загора против Заповед №876/26.09.2017 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като неоснователна. ОСЪЖДА С.Ш.М., ЕГН ********** от гр. Стара Загора да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от Изпълнителния директор Красимир Сребров сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
425 Административно дело No 1/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.З.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на М.З.П., ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на М.П. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Стара Загора за периода 23.11.2016г. – 23.05.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.З.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 55 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
426 Административно дело No 110/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.С.С.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С., ЕГН ********** *** Заповед №10-00-199/13.02.2018 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.5.2018г.
427 Административно дело No 187/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРОТЕСТА на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 28 ал.3 и чл. 29 от Наредбата за капитала на търговските дружества на Общински съвет – Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/ 2018 година по описа на административен съд гр. Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА МЪГЛИЖ да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 24.5.2018г.
428 КАНД No 133/2018, II състав ЗАНН: ДИТ АСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 22/ 08.01.2018 година, постановено по АНД № 3286/ 2017г. на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-001602/ 24.10.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001602/ 24.10.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „А 89“ООД, ЕИК 204446728, със седалище и адрес на управление гр.Самоков, жк“Елица“, бл.3, вх.В, ет.1, ап.1, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение на чл.61, ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 1500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
429 КАНД No 137/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 95 от 02.02.2018г., постановено по АНД № 2944/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
430 Административно дело No 529/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-310 от 16.10.2017г., против Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1 158 от 26.05.2011г. на Общинския съвет, в частта му за кв.“Бедечка“ с граници юг - ул.“Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад - ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“ по плана на гр.Стара Загора. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора да заплати на Общински съвет - Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
431 Административно дело No 677/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000240 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 22.12.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
432 Административно дело No 56/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Д.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000390 от 18.11.2013г., издадено от главен инспектор в Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила Решение № 410 от 24.04.2014г., постановено по АНД № 291/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което наказателното постановление е отменено – 24.05.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
433 КАНД No 115/2018, I състав ЗАНН: НАП БИЛДИНГИНВЕСТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 525/19.12.2017г. по а.н.д № 1178/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273662-F301223 от 23.06.2017г., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
434 КАНД No 117/2018, I състав ЗАНН: НАП БИЛДИНГИНВЕСТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТМЕНЯ № 527/19.12.2017г., постановено по АНД № 1179/2017г. по описа на Районен съд Казанлък,.КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 273659-F301217 от 23.06.2017г., издадено от Директора на ТД на НАП - Пловдив Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
435 КАНД No 121/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ВАНЕСА НИКОЛ 2016 - ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 64 от 19.01.2018г., постановено по АНД № 3711/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-001652 от 01.12.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
436 Административно дело No 69/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол против Решение от 17.01.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” в МОСВ, с което на основание на основание чл.73, ал.1, вр. чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ, чл.70, ал.1, т.10 от ЗУСЕСИФ и т.3 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основание за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, е определена на бенефициента на помощта Община Ямбол, финансова корекция в размер на 5% от засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по ОПОС 2014-2020 по Договор № 13/18.02.2014г., сключен между бенефициента и изпълнителя ДЗЗД Консорциум Ямбол -2013-ПСОВ, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата 200 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
437 Административно дело No 73/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов против Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 17.01.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №6 от 10.06.2013 год. сключен между Община Ямбол и ДЗЗД“АТС и ВиК“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов да заплати на Министерство на околната среда и водите гр. София сумата 300.00 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.11.2018
Административно дело № 9290/2018
В законна сила на 12.11.2018г.
438 Административно дело No 186/2018, I състав Закон за социално подпомагане В.Н.В. ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. *** против мълчалив отказ на Заместник-кмета на Община Казанлък по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики да се произнесе по нейно възражение вх.№ 94-В-1712-1?2/ 02.04.2018г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 186/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2018г.
439 Административно дело No 67/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 220 /двеста и двадесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 50214/ 08.10.2012г., издадено от Началник отдел АНД ПП – СДВР гр. София, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 23406/ 2012г. по описа на Районен съд София. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Г.Д. в останалата му част до размер 224.80лв като неоснователен. ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 304 /триста и четири/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.6.2018г.
440 Административно дело No 204/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.П.К.,
К.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 204/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 204/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 194/2018г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби. Производството следва да продължи по адм. дело № 194/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
441 Административно дело No 206/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.А.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.5.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на С.А.К. против Следствен арест гр. Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Препис от определението да се връчи на ищеца, чрез процесуалния му представител.
В законна сила на 28.5.2018г.
442 Административно дело No 400/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.Т. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.В.Т. против КФН гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 9 436.80лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди от продадени без негово съгласие 11 796 ПКБ на 30.06.2010г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
443 Административно дело No 522/2017, VIII състав Други дела по ЗОС и ЗДС Й.М.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.Й. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№21-57-11/08.09.2017г. ОСЪЖДА Й.М.Й. ***, ЕГН **********,*** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
444 Административно дело No 242/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Индустриална против Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 450лв за причинени имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 24-001102/ 14.12.2016г, издадено от главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Стара Загора, поради недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 242/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2018г.
445 Административно дело No 680/2017, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛЕН АРТЕЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН ПРИ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940 Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на м-р Т.Г.Т. против Заповед№ЛС-67/12.12.2017г на Началника на Централен артилерийски технически изпитателен полигон - Военно формирование 26940 Стара Загора, с която на основание чл.55 ал.4, чл.244 т.2 и чл.248 от ЗОВСРБ, чл.136 ал.1 и чл.137 ал.1 от ППЗОВСРБ, на майор Т.Г.Т. „Началник на сектор изпитвания на оръжие и боеприпаси взривни вещества и пиротехнически изделия“ е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене”, за нарушение по чл.242, т.1 и т.2 от ЗОВСРБ и неизпълнение на чл.110 т.4 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на РБ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
446 КАНД No 124/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 16-1228-002272/ 19.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-002272/ 19.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на П.К.С. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева, на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу П.К.С. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение № Г242466 от 15.08.2016г. за нарушението по чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП във вр. с чл.119, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
447 КАНД No 125/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 16-1228-003563/ 19.12.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-003563/ 19.12.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на А.С.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева, на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу А.С.М. ***, ЕГН ********** с Акт за установяване на административно нарушение № Г249715 от 11.12.2016г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2018г.
448 КАНД No 152/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 138/ 20.02.2018г., постановено по АНД № 2983/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
449 КАНД No 153/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 137/20.02.2018г., постановено по АНД № 2966/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
450 КАНД No 154/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 139/20.02.2018г., постановено по АНД № 2987/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
451 КАНД No 156/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 140/ 20.02.2018г., постановено по АНД № 2950/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
452 КАНД No 158/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №108/12.02.2018г., постановено по АНД №2947/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
453 КАНД No 159/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №109/12.02.2018 год., постановено по АНД №3001/2017 год., по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
454 КАНД No 76/2018, I състав ЗАНН: НАП КМК ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение №814 от 24.12.2017 год., постановено по АНД №2685/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №272190-F286919/13.06.2017 год. на Заместник директора на ТП на НАП – гр. Пловдив Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
455 КАНД No 161/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КОРЦАНОВ ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №110/12.02.2018 год., постановено по АНД №3008/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
456 Административно дело No 555/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Д.И.Т. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София, за присъждане на сумата общо в размер на 12500лв – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 27.03.2017г.-31.05.2017г. при престоя в Арест гр.Стара Загора, поради лоши битови условия /липса на естествено осветление, липса на санитарен възел и течаща вода в килиите, както и недостатъчно топла вода в банята в ареста/; лишаване от престой на открито по време на пребиваването му в Ареста гр.Стара Загора за същия период; „малтретиране“ от служител на Ареста Стара Загора, изразил се в принуждаване на ищеца да прави лицеви опори, клякания и ритник; лишаване от ползване на телефон и връзка с близките на ищеца, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.6.2018г.
457 Административно дело No 42/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи И.А.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.К. Заповед ури 349з-161/15.01.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.1, чл.197 ал.1 т.4, чл.201 ал.1 т.3 и чл.204, т.3 от ЗМВР на И.А.К. мл.автоконтрольор І ст.в група ОДПКПД на сектор „Пътна полиция“ при отдел „Охранителна полиция“ при ОД МВР –Стара Загора е наложено дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност“ за срок от една година, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.А.К. ЕГН ********** сумата 510лв- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
458 Административно дело No 111/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Х.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Х.Т. ***, против Заповед №10-00-213/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 111/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
459 Административно дело No 156/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.П.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. против Заповед №17-1228-001464/14.11.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
460 Административно дело No 193/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.Б. против Заповед №18-1228-000414/18.03.2018г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 13.6.2018г.
461 Административно дело No 253/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси Ж.С.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.С.Н. *** против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 24483/17.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 253/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Ж.С.Н. *** против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 24483/17.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, на Началника на отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
462 КАНД No 37/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №750/05.12.2017г.,постановено по АНД №2810/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
463 КАНД No 143/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/29.01.2018г., постановено по АНД № 1384/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
464 КАНД No 165/2018, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА С.К.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/02.02.2018г., постановено по а.н.д № 1492/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
465 КАНД No 167/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 19.02.2018г., постановено по АНД № 3154/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 17-1228-001700 от 01.06.2017г., издадено от Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Е.Г.С. на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.25, ал.1 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
466 КАНД No 168/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11 от 20.02.2018г., постановено по АНД №346/2017г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
467 КАНД No 169/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №9 от 20.02.2018 год. постановено по АНД №347/2017 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
468 КАНД No 170/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №12 от 20.02.2018г., постановено по АНД №349/2017г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
469 КАНД No 171/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.Я. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение №15 от 27.02.2018 год., постановено по АНД №6/2018 год. по описа на Районен съд Раднево и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0327-001025 от 08.12.2017 год. на Началника на група в РУ - Раднево при ОДМВР - Стара Загора, с което на Д.Д.Я., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева на основание чл.177, ал.1 т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.102, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
470 КАНД No 172/2018, II състав ЗАНН: НАП БИЛДИНГИНВЕСТ ООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №51/08.02.2018 год., постановено по АНД №1172/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №273663-F301228/23.06.17г. на Директор ТД НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
471 КАНД No 174/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.М.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №/127/19.02.2018г.,постановено по АНД №3351/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
472 КАНД No 178/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ПОЛИЦИЯ ГЪЛЪБОВО К.Д.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение №12 от 14.02.2018 год., постановено по АНД №321/2017 год. по описа на Районен съд Гълъбово. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
473 КАНД No 181/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Г.В.Ф. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №64/19.02.2018 год., постановено по АНД №1504/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране
474 КАНД No 189/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Г.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №157 от 26.02.2018г., постановено по АНД №204/2018г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП№ 16-1228-002801/19.10.2016г. на Началник група сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
475 КАНД No 191/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Л.Н.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №165/28.02.2018 год., постановено по АНД №3382/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
476 КАНД No 240/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Д. против Решение №113/21.03.18г, постановено по АНД №1195/17г.по описа на РС Казанлък и ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД№ 240/18г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.9.2018
Административно дело № 10589/2018
477 Административно дело No 37/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.И.Й. НАЧАЛНИК НА РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.Й. със съдебен адрес ***, Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от РУ – Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, издадена от Началника на Районно управление – Гълъбово, с която на основание чл.200, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.2, т.3 във вр. с чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР, на инспектор Г.И.Й. - полицейски инспектор V ст /ПК/ в група „Охранителна полиция“ към РУ – Гълъбово при ОД на МВР - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Г.И.Й. ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
478 Административно дело No 57/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.П.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. *** против Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, за одобряване на Подробен устройствен план-изменение на план за застрояване за УПИ № ХІ-117а и УПИ № ХІІ-117а от кв.204 по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Болид“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.“Св.Патриарх Евтимий“ № 138 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2018г.
479 Административно дело No 93/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.В.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР- ТП-ИЗТОК-01 РУ СТ.ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР - СТ.ЗАГОРА- ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ОВЧАРОВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1959р-1338/ 16.01.2018г., издадена от полицейски инспектор в група „ТП“-Изток в Първо РР Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”д” ЗДвП, на Б.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач“ до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2018г.
480 Административно дело No 160/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №280/06.03.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Д.В.М. *** да заплати на Д.В.М. ЕГН********** сумата от 610лв/шестстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
481 Административно дело No 205/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ-СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.П. против Разпореждане № 4506-40-541/07.03.2018г. на Директор Фонд „ГВРС“ Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
482 КАНД No 141/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ТРЕНЕВИ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №34/29.01.2018г.,постановено по АНД №1301/2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
483 КАНД No 147/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЕКОДОМАТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1/ 25.01.2018 г., постановено по АНД № 353/ 2017г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 279322-F305201 от 28.07.2017г ., издадено от Началник „ оперативни дейности- Пловдив към Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
484 КАНД No 149/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 5/ 08.02.2018г., постановено по АНД № 351/ 2017г. по описа на Районен съд – Раднево и вместо него постановява: ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1732903 на ОД на МВР – Стара Загора, с който на Г.С.Т., като представител на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“, е наложена глоба в размер на 50лв., на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП, като незаконосъобразен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
485 КАНД No 160/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КОРЦАНОВ ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/12.02.2018 год., постановено по АНД №3024/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
486 КАНД No 164/2018, I състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Т.Д.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 24.01.2018г., постановено по АНД № 3159/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 4722 от 31.08.2017г., издадено от Главен инспектор „Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
487 КАНД No 166/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/ 12.01.2018г., постановено по АНД № 1346/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
488 Административно дело (К) No 47/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Е.П.З.,
З.П.С.
Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1336/ 12.12.2017г., постановено по гр.д.№ 3617/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменена Заповед № 10-00-863/ 15.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора и е отказано на наследниците на Б. В. Г. да придобият собственост върху имот № 317.43 с площ 583кв.м. в местността „Над селото, Марашите“, землището на с.Малка Верея по неодобрен план на новообразуваните имоти. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
489 Административно дело No 119/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, разпоредбата на чл.67,ал.4 и приложение № 1 от ПЗР от Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови, като незаконосъобразни.. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови.
В законна сила на 20.6.2018г.
490 Административно дело No 146/2018, VI състав КСО К.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К.Т.К. *** против Решение №2153-23-3/26.02.2018 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Т.К., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Стара Загора, представлявана от Директора Димитър Щерев сумата от 100.00 /сто/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
491 КАНД No 148/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Б.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 122 от 14.02.2018г., постановено по АНД № 3484/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 17-1228-001859 от 20.06.2017г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта му, с която на М.Б.Г. е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.1 от същия закон /т.1 от НП/ и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1228-001859 от 20.06.2017г., издадено от Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта, с която с която на М.Б.Г. ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
492 КАНД No 175/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Т.С. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128/ 19.02.2018г., постановено по АНД № 112/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
493 Административно дело No 660/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.А.Д.,
Я.П.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
С.Б.П.,
Н.Д.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №1904/15.11.2017г, поправена със Заповед №№39/12.01.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Я.П.А..*** да заплати на Я.П.А. ЕГН********** сумата от 1030лв/хиляда и тридесет/, представляваща разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.Д. и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на него. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
494 Административно дело No 227/2018, I състав ДОПК КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Кольо Ганчев“ № 33, ет.4, оф.28, представлявано от управителя Г.П.Ч., Решение № 58377/ 21.02.2018г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество на подадената от „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД гр.Стара Загора жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2018г.
495 Административно дело No 268/2018, IV състав Закон за социално подпомагане В.Н.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. против мълчалив отказ на Министерство на труда и социалната политика гр. София да се произнесе по нейна жалба вх.№1754/27.04.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 268 / 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
496 Административно дело No 226/2018, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Б.К.З. ЕГН ********** *** Отказ № 284з-374/ 11.04.2018г на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за ново произнасяне по Заявление вх.№ 466-К/ 20.03.2018г, подадено от Б.К.З., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Б.К.З. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
497 КАНД No 471/2017, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Й.И. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.5.2018г.
ОСЪЖДА М.Й.И. ЕГН:********** да заплати на РС Казанлък сумата от 268лв. /двеста шестдесет и осем/, представляваща разноски по АНД №175/17г. по описа на РС Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране и е неразделна част от Решение №29/01.03.2018г., постановено по КАНД 471/18г АС Стара Загора.
498 КАНД No 177/2018, II състав ЗАНН: НЗОК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ И.П.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10 от 15.02.2018 год. постановено по А.Н.Д. №459/2017 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
499 КАНД No 192/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ РЪБЕСЕН- ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №166/28.02.2018 год., постановено по АНД №3381/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
500 Частно КАНД No 264/2018, II състав Частни КАНД и КАД Р.С.Р. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Определение от 03.05.18г. за прекратяване на АНД №287/18г. по описа на РС Казанлък. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за разглеждане по същество. Определението е окончателно.
501 КАНД No 182/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Г.И.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 14.02.2018г., постановено по АНД № 1399/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-002358 от 28.08.2017г., издадено от Началник сектор към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, РУ Казанлък . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
502 КАНД No 186/2018, I състав ЗАНН: КЗП ДИА.БГ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 74 от 26.02.2018г., постановено по АНД № 1439/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К – 040841 от 28.09.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на "Д.БГ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Изток” бл.6, вх. „Б”, ет. 3, ап.22, ЕИК 200510724, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева, на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите, за нарушение на чл.27, ал.3 от ЗЗП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
503 КАНД No 190/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.М.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 155 от 26.02.2018г., постановено по АНД № 45/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-003709 от 16.11.2017г., издадено от Началник група в Сектор „ Пътна полиция към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
504 КАНД No 198/2018, I състав ЗАНН: ИААА Д.Х.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193 от 09.03.2018г., постановено по АНД № 149/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000315 от 28.11.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
505 Административно дело No 159/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Айтос против Решение от 19.03.2018г. на Ръководител УО ОП „Околна среда 2014-2020г“. ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на МОСВ сумата от 450лв/ четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
506 Административно дело No 378/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 4.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и по реда на чл.203, ал.1 от АПК от К.А.К. против Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр.София, иск за претърпени имуществени вреди в размер на 13 830,05 лева от неизвършено плащане на оторизираните суми по мярка 214 за кампания 2015г., с начална дата на увреждането 01.04.2016г., заедно със законната лихва от датата на увреждането до плащането. ОСЪЖДА Константин А. *** Александър Батенберг №19, ет.8, ап.18, ЕГН: **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр.София, сумата от 620 (шестстотин и двадесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
507 Административно дело No 231/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.С.И.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.6.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№1894/09.05.2018г., подадена от А.С.И., в момента настанен в Следствен арест – гр.Стара Загора, срещу „зъболекаря на Затвора“ за присъждане на сумата от 20 000 лв., с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 231/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
508 КАНД No 173/2018, I състав ЗАНН: Здравна инспекция Г.В.Й. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №41/31.01.2018 год., постановено по АНД №1460 от 2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №45 от 16.10.2017 год., издадено от Заместник директора на Регионална здравна инспекция – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
509 КАНД No 184/2018, I състав ЗАНН: ДИТ БЪЛГАРИЯ - ТЕКС АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71/ 21.02.2018г., постановено по АНД № 1491/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
510 КАНД No 187/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ТЕЛЕПОЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 114/12.02.2018г., постановено по АНД №3181/2017г. на Старозагорски районен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
511 КАНД No 188/2018, II състав Други по ЗАНН Б.Д.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №720/24.11.2017 год., постановено по АНД №2653/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №4656/02.08.2017 год., издадено от Главен инспектор „Мониторинг“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура”, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
512 Административно дело No 612/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.Ж.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 612/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
513 Административно дело No 95/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на И.С.С., Заповед № Г-134 от 05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият И.С.С. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 5.6.2018г.
514 Административно дело No 149/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.М.,
П.П.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.С.М. и П.П.Х., подадена чрез процесуалният им представител адв. Д. със съдебен адрес:***, партер, против отказ на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо №94Д-1019-1#1/21.03.2018г. за издаване на скици на УПИ IV-272, УПИ VI-272, УПИ V-272 и УПИ VII-272, всички в квартал 1 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, заявени с молба вх.№94Д-1019/22.02.2018г. на Община Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 149/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника по жалбата – Кмет на Община Мъглиж пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.6.2018г.
515 КАНД No 202/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 177/ 02.03.2018 год., постановено по АНД № 3087/ 2017 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 17-1228-002750 от 08.09.2017год. на Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
516 Административно дело No 174/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Континвест” ООД гр. София против Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017г от Директора на РИОСВ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
517 Административно дело No 454/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.М. от гр. Казанлък против отказ на Главен архитект на Община Казанлък да издаде Удостоверение за търпимост на строеж "Навес с три изградени стени, находящ се в западната част на УПИ ХХХI - 5864, кв.167 по плана на гр. Казанлък с идентификатор 35167.502.5864", като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.М., ЕГН ********** от гр. Казанлък да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина С. сумата от 200.00 /двеста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
518 КАНД No 185/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 58/ 14.02.2018 г. по АНД № 1355/ 2017 г. на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0284-003051/ 01.11.2017 г., издадено от Началник група в РУ Казанлък при Областна дирекция на МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0284-003051/ 01.11.2017 г., издадено от Началник група в РУ Казанлък при Областна дирекция на МВР Стара Загора В ЧАСТТА по т.3 и т.5, с която на Д.С.Н. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 10 лв за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 50лв за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
519 КАНД No 199/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187 / 07.03.2018г., постановено по а.н.д.№ 50 /2018г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-001093 от 25.04.2017г, издадено от началник група в сектор Пътна полиция при ОД на МВР Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
520 КАНД No 212/2018, I състав ЗАНН: КЗП ИВРА 2009 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/ 14.03.2018г., постановено по АНД № 76/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № К – 0045778 от 08.12.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив на Комисията за защита на потребителите Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
521 КАНД No 216/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЕТ "Д.-2.-Г.М." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №194/09.03.2018г., постановено по АНД №3598/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление №272183-F290333/13.06.2017 год., издадено от Заместник директора на ТП НАП Пловдив Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
522 Административно дело (К) No 147/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.В.Я.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Е.П.З.,
З.П.С.
Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1292 / 30.11.2017г постановено по гр.д. № 3731 /2017г по описа на РС Стара Загора, с което е отменена Заповед № 10-00-881/15.05.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 ЗМСМ, § 62, ал.3 от ПЗР към ПМС№456/1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ , §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и протоколно решение от 29.06.2016г на комисия, назначена със заповед № 10-00-1875/17.08.2016г, е признато на И.В.Я. правото да придобие собственост върху имот №317.39 с площ от 593 кв.м. в местност „Над селото, Марашите“, в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора по неодобрен план на новообразуваните имоти, съгласно протокол на Комисия по чл.28б ал.2 от ППЗСПЗЗ, при граници и съседи: имот № 317.27, имот № 317.26, имот №317.38, полски път №317.504 и имот № 317.40 като незаконосъобразна; отказано е да се признае на ползвателя И.В.Я. правото да придобие собствеността върху посочения имот и е осъдена Община Стара Загора да заплати на оспорващите Е.П.З. и З.П.З. направени разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
523 Административно дело No 174/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.С. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.С. ***, против Разпореждане № 4506-40-322/ 27.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
524 Административно дело No 225/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД"   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупцицонен фонд“, представлявано от Управителя Мария Петрова против мълчалив отказ да й се предостави обществена информация от Община Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №225/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
525 КАНД No 179/2018, II състав ЗАНН: ИААА Д.Д.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 16 от 28.02.2018г., постановено по АНД № 15/ 2018г. по описа на Районен съд – Раднево, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000352/ 06.12.2017г., издадено от и.д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, в частта му, с която на Д.Д. Танев е наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.89, т.4 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ /т.2 от НП/ и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000352/ 06.12.2017г., издадено от и.д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, в частта, с която на Д.Д. Танев е наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.89, т.4 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
526 КАНД No 180/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 65/ 20.02.2018г., постановено по АНД № 84/ 2018г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
527 КАНД No 183/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.П.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 67/21.02.2018 г. по а.н.д № 80/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 1847075 на ОД на МВР Стара Загора, с който на М.П.И. *** на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
528 КАНД No 251/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Ю.Б. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РУ„Полиция” Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, представлявано от Началника Стойчо Крачолов, чрез пълномощника си юриск. Милен Алексиев против Решение №121/26.03.2018 год., постановено по НАХД №1380/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №251/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
529 Частно КАНД No 279/2018, I състав Частни КАНД и КАД С.А.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 02.05.2018г., постановено по АНД № 913/20178. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на адв.Ивелина Илиева, като пълномощник на С.С., против наказателно постановление №502/04.01.2018г., издадено от Директор РДГ Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
530 Административно дело No 373/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Щ.Х.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. Вилхелм Щ., Решение №919/25.05.2017г на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен Проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти в кв. „Железник“ гр.Стара Загора, обхващащ квартали №№638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664,665,666,667, 668, 669, 673,674 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,721, 723, 724, 726, 727, 732,733, 734, 735, 736 и 737 по плана на Стара Загора, В ЧАСТТА относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39, УПИ V-39 кв.686, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. Вилхелм Щ., ЛНЧ **********,***, сумата 1185лв. – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
531 Административно дело No 38/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК -ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 15.6.2018г.
532 Административно дело No 68/2018, VI състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "П.Д."ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево против Акт за установяване на задължение по декларация №492-1/18.12.2017 год., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси ” при община Раднево, в частта, в която е определена дължимата ТБО за 2017 год. и лихвите за закъсняло плащане, потвърден с Решение №139/18.01.2018 год. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Раднево, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА "П.Д."ЕООД, ЕИК *********, представлявано от управителя Д.С.Д. и със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. ”Митьо Станев”№3, вх.Б, ап.7, да заплати на Община Раднево, представлявана от Кмета д-р Т.Т.сумата 205.28 /двеста и пет лв. и 28 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 6.7.2018г.
533 Административно дело No 120/2018, III състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на П.Т.З. *** против действия на Община Раднево, представлявана от Кмет, в качеството й на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, изразяващи се в незаконно разкриване и разпространение на личните му данни- три имена и местожителство като оспорващ в публикувано на сайта на Община Раднево Решение № 111/18.04.2017 г. по АД№ 576/2016 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора , като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Т.З. *** за присъждане на съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
534 Административно дело No 140/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Р. *** против Заповед №18-1228-000354/04.03.2018 година на Началник Група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.6.2018г.
535 Административно дело No 185/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Б.А. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.А. ***, против Разпореждане № 4506-40-189/ 26.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Б.А. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
536 КАНД No 193/2018, II състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Ж.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 20.02.2018г., постановено по АНД № 3526/ 2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
537 КАНД No 208/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ТЕХНОЛОДЖИ -87 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №60/15.02.2018 год., постановено по АНД №1496/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
538 КАНД No 211/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ШИПКА 54 ЕООД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №202 от 12.03.2018 год., постановено по АНД №3241/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
539 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Община Тунджа, представлявана от Кмета на Общината Г.Г., действащ чрез пълномощника адв. Н.Й. от САК, срещу Министерство на околната среда и водите - Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 26.6.2018г.
540 Административно дело No 610/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НИКОН МЕТАЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.6.2018г.
ОСЪЖДА ИА „Инспекция по труда“ гр. София да заплати на „Н.М.“ ЕООД ЕИК ********* на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ сумата от 1430лв/хиляда четиристотин и тридесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от отменено НП №24-001162/14.12.16г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 2400лв/две хиляди и четиристотин/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването.
541 Административно дело No 161/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕД. ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -МЕДИ ДЕНТАЛ "ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - М.Д. Д-Р М.“ЕООД, представлявано от управителя д-р М.Г.М. против Заповед за налагане на санкция №РД-19-134/13.03.2018 год. на Директора на РЗОК-Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
542 Административно дело No 194/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.П.К.,
К.Д.К.
  Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.К. и К.Д.К., уточнена с молба вх.№ 2016/17.05.2018г., против писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък, с което са уведомени да освободят общински имот - тупик между о.т.№85 и о.т.86 в кв.29 по плана на с.Средногорово, находящ се между двата урегулирани поземлени имота УПИ V-168 и УПИ ІV-187 по посочения план, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., посочено в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за отмяна на писмо изх. №194-Е-684-4 #3 от 06.02.2018г. на Главния архитект на община Казанлък, като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., обективирано в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за спиране изпълнението на писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 194 /2018г по описа на Административен съд гр.Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
543 Административно дело No 272/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед по заявление №10-02-1625/08.03.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№272/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.10.2018
Административно дело № 11117/2018
544 Административно дело No 274/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №274/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
545 Административно дело No 560/2017, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 1 000.00 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ЗО „Черна гора“ при Затвора Стара Загора, за периода 01.12.2014г. – 31.07.2016г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Т.Г. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 20 000лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.Г., ЕГН ********** ***, сумата 25 лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
546 Административно дело No 107/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.Т.,
Р.Д.Т.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв./сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв. /сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Т.Д.Т. и Р.Д.Т. за присъждане на лихва от 19.10.2016г. като неоснователна. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** и Р.Д.Т. ЕГН **********, и двамата от гр.Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 151, СУМАТА 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени от ищците по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 3.7.2018г.
547 Административно дело No 176/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.П.Б. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Б. *** против Разпореждане №4506-40-702 от 19.03.2018 год., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.П.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
548 Административно дело No 232/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД против Решение на Директора на РЗОК Стара Загора за определяне по отношение на „МБАЛ Тракия“ЕООД нова стойност по Приложение №2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г за заплащане през м.май 2017 г /дейност м.април 2017г/ в размер на 978 118 лв, обективирано в писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
549 Административно дело No 260/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието, представлявано от Министъра на правосъдието Ц.Ц, чрез пълномощниците си гл. юрисконсулт В.Д.и гл. юриск. П.Р.срещу отказ №17-197-13.04.2018 год. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, постановен по заявление вх.№01-766617-01.03.2018 год. по описа на СГКК - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №260/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 11138/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
550 КАНД No 224/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ М.Т.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95/12.03.2018 год., постановено по АНД № 88/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление №F329340/02.11.2017 год. издадено от Заместник директор ТД на НАП – гр. Пловдив Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.6.2018г.
551 КАНД No 229/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Р.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 235 от 26.03.2018 г., постановено по АНД № 164/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-1228-003162 от 28.09.2017 г. издадено от началник група , сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
552 КАНД No 236/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.М.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 222/21.03.2018 г. по АНД № 394/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с което е отменено Наказателно постановление № 17-1228-003206/20.09.2017 г., издадено от началник група в сектор Пътна полиция при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-1228-003206/20.09.2017 г., издадено от началник група в сектор Пътна полиция при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора Загора, с наложено на И.М.И. *** административно наказание « глоба» в размер на 150 лева на основание на чл.177,ал.1, т. 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 150 от ЗДвП . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
553 Административно дело No 51/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.Т.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.И. ***, срещу експертно решение №0746 от зас. 128/27.07.2017 год. на Специализиран състав по хирургични болести на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила на 7.7.2018г.
554 Административно дело No 142/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000977529, представлявана от Директора д-р П.Пна основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Г. 2“ООД, ЕИК *********и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. ***, *** Г., представлявано от управителя И.А.А. сумата от 696.00 /шестстотин деветдесет и шест/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №31 от 13.09.2017 год. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 26.03.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000977529, представлявана от Директора д-р П.Пна основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Г. 2“ООД, ЕИК *********и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. ***, *** Г., представлявано от управителя И.А.А. сумата от 25.00 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
555 Административно дело No 264/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.Г.П. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 264/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Г.П. против ЕР № 0613/ 03.04.2018г., постановено от Специализиран състав по вътрешни и белодробни болести на Национална експертна лекарска комисия гр.София, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.6.2018г.
556 КАНД No 244/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 215 от 20.03.2018 г., постановено по АНД № 312/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-1228-001783 от 16.06.2017 г. издадено от началник група , сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
557 Административно дело No 90/2018, VII състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.Х., Заповед № Г-136/05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.Г.Х. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 15.6.2018г.
558 Административно дело No 126/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ ЕАД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№17-120/23.02.2018 год. на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. да заплати на Областна администрация Стара Загора сума в размер на 100.00 /сто/ лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.7.2018г.
559 Административно дело No 130/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК: ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000002/03.01.2018г., издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък – П.Ц.К., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
560 Административно дело No 244/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение от 24.04.2018г. на Ръководителя на УО на ОП „Околна среда 2014-2020г“ по жалба на Община Мадан. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Мадан сумата от 680лв/шестстотин и осемдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
561 КАНД No 176/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 20.02.2018г., постановено по АНД № 348/ 2017г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
562 КАНД No 195/2018, I състав ЗАНН: НАП НАП СОФИЯ Й.К.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/ 02.03.2018г., постановено по АНД № 32/ 2018г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 268263-0081849 от 17.05.2017г., издадено от Началник Сектор „Оперативни дейности” Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
563 КАНД No 206/2018, I състав ЗАНН: Общини М.Х.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 93 от 09.03.2018г., постановено по АНД № 1503/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОП-178 от 31.10.2017г., издадено от Заместник кмета по икономика, инвестиции и собственост при Община Казанлък, с което на М.Х.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., на основание чл.60, т.10 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък, за нарушение на чл. 33, ал.1, т.2 от същата Наредба, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
564 КАНД No 210/2018, I състав ЗАНН: МВР И.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/ 07.03.2018 г., постановено по АНД № 1405/ 2017 г по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0284-000109/03.02.2017 г., издадено от Началник РУ Казанлък при Областна дирекция на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
565 КАНД No 201/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 179/06.03.2018г. по а.н.д.№ 3275/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
566 КАНД No 218/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АСТРОЙ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 142 от 20.02.2018г., постановено по АНД № 3285/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001603 от 24.10.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „А.“ ООД, ЕИК 204446728, в качеството му на работодател, на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 4 000лв., за нарушение на чл. 61, ал.1 от Кодекса на труда, като намалява размера на наложената санкция от 4 000 /четири хиляди/ лева на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
567 Административно дело No 72/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.И.П. *** против Областна дирекция на МВР - Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 16-0284-001474/ 16.08.2016г., издадено от Началника на Районно управление гр.Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
568 Административно дело No 238/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Д.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.П. против Заповед №18-1228-000670/29.04.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
569 Административно дело No 269/2018, IV състав Закон за опазване на земеделските земи Р.В.Д. ОБАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.Д., по която е образувано адм.д.№269/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N269/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. ОСЪЖДА Р.В.Д. ЕГН**********да заплати държавна такса в размер на 10лв/десет/ по сметка на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2018г.
570 КАНД No 217/2018, I състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ В.Г.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154/ 26.02.2018 год., постановено по АНД № 199/ 2018 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № НП-238 от 14.12.2017год. на Министъра на земеделието, храните и горите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
571 КАНД No 231/2018, I състав Други по ЗАНН Х.Д.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 213/ 19.03.2018 г., постановено по АНД № 489/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1228-002321/ 11.08.2017 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Стара Загора, с което на Х.Д.Х. ЕГН ********** *** на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
572 Административно дело No 173/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПРИ РИОСВ- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 173/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, СПРЯНО с определение № 284/19.09.2017г. от закрито съдебно заседание. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от "К"ООД – гр.София против Предписания, дадени с Констативен протокол №003496 от 14.02.2017г. от длъжностни лица при РИОСВ – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 173/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е постановено. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.9.2018
Административно дело № 10968/2018
573 Административно дело No 44/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.15, ал.2 и ал.3 и чл.128, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №44/2018 год. в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.70, ал.2 и чл.128, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството – с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В законна сила на 11.7.2018г.
574 Административно дело No 127/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ чл.19 ал.5 т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Раднево, приета с Решение № 613/26.10.2017г. на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на „П.П.-24“ ЕООД ЕИК****** сумата от 678лв / шестстотин седемдесет и осем/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
575 Административно дело No 170/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕН АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 1056/ хиляда и петдесет и шест/ лева за претърпени от него имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 265710-F294785/ 25.04.2017 г. на началника на сектор „ Оперативни дейности „ – Пловдив в Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София, ведно със законна лихва от датата от датата на отмяна но наказателното постановление -27.11.2017 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 384.00 /триста осемдесет и четири / лева — направените от „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
576 Административно дело No 189/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.29, чл.30, чл.31, чл.32 и чл.33 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.
В законна сила на 11.7.2018г.
577 КАНД No 194/2018, I състав ЗАНН: МВР Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/13.02.2018 г. постановено по а.н.д.№ 447/2017 г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
578 КАНД No 196/2018, I състав ЗАНН: ДИТ В.Г.Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.6.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 118 от 15.02.2018г., постановено по НАХД № 3712/2017 година по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на Районен съд – Стара Загора за ново разглеждане, от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
579 КАНД No 203/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Р.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 182/06.03.2018г. по а.н.д № 3642/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 1584943 на ОД на МВР Стара Загора, с който на М.Р.М. *** на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 700 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
580 КАНД No 207/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА БЪЛГАРИЯ - ТЕКС АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №72/22.02.2018 год., постановено по АНД №1490/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
581 КАНД No 209/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Т.В.Я. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №73/26.02.2018г.,постановено по АНД №54/2018г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
582 КАНД No 215/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ЙОАНА-КР ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №209/16.03.2018 год., постановено по АНД №3128/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
583 Административно дело No 123/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Я.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Я.Т. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000060/24.01.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък – Т. Христов Николов, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
584 Административно дело No 152/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Л.Д.Д. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д. ***, против Заповед УРИ: 1959з - 92/ 02.03.2018г., издадена от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.213, ал.5 във вр. с чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, е разпоредено отнемане в полза на държавата на късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал“ кал. 9х18, № ХЕК 1068 и 24 броя боеприпаси кал. 9х18, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
585 Административно дело No 305/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №305/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
586 КАНД No 230/2018, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 224/ 22.03.2018г., постановено по АНД № 409/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
587 Административно дело No 202/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането за прогласяване за нищожна на Виза за възстановяване във връзка с чл.66, ал.2 от ЗС на погинала сграда с идентификатор 68850.503.231.2 по КККР на гр.Стара Загора, УПИ ІІІ-3231, кв.6601 по плана на гр.Стара Загора, издадена от Главния архитект на община Стара Загора от 07.04.2017г. ОТМЕНЯ по жалба на М.С.К. Виза за възстановяване във връзка с чл.66, ал.2 от ЗС на погинала сграда с идентификатор 68850.503.231.2 по КККР на гр.Стара Загора, УПИ ІІІ-3231, кв.6601 по плана на гр.Стара Загора, издадена от Главния архитект на община Стара Загора от 07.04.2017г., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.С.К. ЕГН ********** сума в размер на 260.00 (двеста и шестдесет) лева – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
588 Административно дело No 168/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000420/17.03.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор Пътна полиция – И.М., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2018г.
589 Административно дело No 183/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.П. СПЕЦИАЛИСТ МОБИЛНА ГРУПА ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-ГРАДСКА МОБИЛНОСТ - СЛИВЕН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.П. *** против Принудителна административна мярка, наложена с Протокол №001228 от 07.03.2018г. от служител на ОП „Градска мобилност“ - Сливен, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 183/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.7.2018г.
590 Административно дело No 295/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение № 769/ 28.05.2018г. на Общински съвет – Казанлък, взето по т.3 от дневния ред на заседанието, проведено на 28.05.2018г., поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 295/ 2018 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
591 Административно дело No 308/2018, VII състав Закон за държавния служител В.Х.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 308/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
592 Административно дело No 62/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.И.Т. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Д.К.Б.,
Е.Б.Ц.
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането за прогласяване за нищожна на Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 24.01.2018г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д. К. Б. и Е. Б. Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ ........., без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Л.И.Т. ЕГН **********,***, Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 24.01.2018г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д. К. Б. и Е. Б. Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ .........., без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Л.И.Т. ЕГН **********,***, сумата от 52 /петдесет и два/ лева, представляваща претърпени имуществени вреди за заплатена такса за репатриране и престой на наказателен паркинг на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ ......... ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Л.И.Т. ЕГН **********,***, сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
593 Административно дело No 172/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕН АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „КЕН”АД, ЕИК 131063188, представлявано от Изпълнителния директ Й. Р.и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“ сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №265704-F294778/25.04.2017 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 23.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на „КЕН”АД, ЕИК 131063188, представлявано от Изпълнителния директор Й.Р. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“ против Национална агенция по приходите гр. София за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №265704-F294778 от 25.04.2017 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП в останалата му част до 1057.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „КЕН”АД, ЕИК 833163774, представлявано от Изпълнителния директор Й.Р. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“, сумата от 149.44 /сто четиридесет и девет лв. и 44 ст./ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
594 Административно дело No 191/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.М.Н. ***, против Заповед №10-00-210/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.М.Н. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.7.2018г.
595 Административно дело No 210/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.З.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.З.Ч. ***, против Заповед №10-00-217/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.7.2018г.
596 Административно дело No 292/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. *** против Решение №770/28.05.2018 год. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №292/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
597 Административно дело No 294/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №783/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 294/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
598 Административно дело No 296/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №778/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 296/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
599 КАНД No 220/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Ж.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №238 от 26.03.2018 год., постановено по АНД №3520/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
600 КАНД No 223/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ССП ИМОТИ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/20.03.2018 год., постановено по АНД №2/2018 год. по описа на Казанлъшки районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
601 Административно дело No 162/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Г. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение по протокол № 1/ 01.02.2018г, на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 47/ 09.01.2017г на Кмета на Община Раднево, В ЧАСТТА относно пазарна оценка на правото на прокарване /сервитут/ на въздушна линия 110 кV „Знаменосец“ през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево, ПО ЖАЛБАТА на Г.И.Г. ***. ВРЪЩА преписката на Община Раднево за ново произнасяне на кмета и комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ по направеното искане вх.№ 2600-74/ 10.01.2018г от „М.М.И.“ ЕАД гр.Раднево за учредяване право на прокарване през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г. *** сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
602 Административно дело No 251/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Община Мадан, представлявана от Кмета на общината, Решение от 24.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Мадан в размер на 5 % от засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансирани по ОПОС 2014-2020 разходи от стойността по договор № 18-У-31/26.02.2018г с изпълнител «Д» ЕООД на стойност 64000лв без ДДС, сключен след проведена обществена поръчка с предмет «Избор на изпълнител за разработване на документация за възлагане на обществени поръчки» по проект «Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община - Мадан сумата 460 лв - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
603 Административно дело No 293/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №774/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №293/2018г. на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Х.С. ЕГН ********** да заплати на Административен съд Стара Загора сумата от 10 лв/десет/, представляваща дължима държавна такса за предявяване на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.9.2018
Административно дело № 11008/2018
В законна сила на 19.9.2018г.
604 Административно дело No 312/2018, IV състав Закон за водите ТУНДЖА-73 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №312/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за разглеждане жалбата на „Т-73“ ЕООД *, против Акт за установяване на публично държавно вземане №21/05.04.2018г., издаден от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр.Пловдив при Министерството на околната среда и водите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
605 Административно дело No 184/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация И.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.П. ***, против Решение № 10-22-8/ 30.03.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказан достъп до исканата със заявление вх.№ 10-21-11/ 19.02.2018г. информация по реда на ЗДОИ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
606 Административно дело No 234/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.К. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000383/ 18.04.2018г, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на собствения й лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № **** за срок от 8 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
607 КАНД No 219/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.П.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 212 от 19.03.2018г., постановено по АНД № 3713/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 1186302 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
608 КАНД No 248/2018, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.И.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 125 от 28.03.2018г., постановено по АНД № 135/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0284-002950 от 23.10.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, с което на И.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
609 КАНД No 250/2018, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.А.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/ 13.03.2018г., постановено по АНД № 1451/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 284а-4160 от 09.10.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
610 Административно дело No 338/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на сумата от 70 000лв. за претърпени от М.М. неимуществени вреди вследствие на поставяне на белезници, повдигане и „пускане“ по стълби, подтикване към самоубийство и тормоз, изразяващ се чрез обиди – псувни и изтезания, изразяващи се в побой с палка пред други лица, за времето на престоя му в Затвора гр.Стара Загора в периода 24, 25 и 26.04.2017г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, да заплати Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр.София сумата от 100 лв разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 24.7.2018г.
611 Административно дело No 196/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.К.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА - ИВАН МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1228-000410/17.03.2018г., издадена от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция“ Стара Загора – И.Д.М., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
612 Частно КАНД No 200/2018, I състав Частни КАНД и КАД Я.Ж.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 256 от 27.02.2018г., постановено по АНД № 544/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
613 КАНД No 254/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/ 24.04.2018 г. по АНД № 54/ 2018 г. по описа на Районен съд Раднево, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 18-0327-000002/ 24.01.2018 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
614 Частно КАНД No 266/2018, I състав Частни КАНД и КАД В.Д.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ определение от 26.04.2018г., постановено по АНД № 491/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, подадената от В.Д. Василев жалба против Наказателно постановление № 3333/ 05.02.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по направеното от В.Д. Василев искане за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 3333/ 05.02.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
615 КАНД No 278/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 304 от 24.04.2018г., постановено по АНД № 796/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000421 от 08.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора с наложено на А.С.К. административно наказание „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, като незаконосъбразно . . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.6.2018г.
616 КАНД No 197/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192/09.03.2018г., постановено по АНД №424/18г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
617 КАНД No 204/2018, II състав ЗАНН: КЗП ХИПОЛЕНД АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176/02.03.2018г., постановено по АНД №3277/2017г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
618 КАНД No 213/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ БАЕВИ - ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80/28.02.2018г., постановено по АНД №86/2018г. по описа на РС Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
619 КАНД No 214/2018, II състав ЗАНН: Общини М.Х.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 103/15.03.2018г, постановено по АНД №1505/2017г. по описа на РС К. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № ОП-176/31.10.2017г., издадено от Заместник кмета на Община К., с което на М.Х.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв., на основание чл.60, т.10 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община К.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
620 КАНД No 222/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 92/ 09.03.2018 г. по АНД № 1356/2017 г. на Районен съд Казанлък, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17- 0284 - 003050/01.11.2017 г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, относно наложено на Д.С.Н. административно наказание глоба в размер на 10лв. на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП /т.2 от НП/ и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17- 0284 - 003050/01.11.2017 г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, в частта, с която на Д.С.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП /т.2 от НП/, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
621 КАНД No 226/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
А.К.И.
  Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №191/07.03.2018г.,постановено по АНД №3394/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
622 КАНД No 232/2018, II състав ЗАНН: Общини Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №216/10.03.2018г.,постановено по АНД №520/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №1122/28.12.2017г. издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
623 КАНД No 234/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №10/14.02.2018 год., постановено по а.н.д. №320 по описа за 2017 год. на Районен съд Гълъбово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
624 КАНД No 237/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №28/28.03.2018 год., постановено по НАХД №353 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
625 КАНД No 246/2018, II състав ЗАНН: ДНСК И.М.Р. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №266/10.04.2018г.,постановено по АНД №599/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №ЗС-19-ЮИР-2/25.01.2018г. на Началник РДНСК- Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
626 КАНД No 249/2018, II състав ЗАНН: КЗП ИВРА 2009 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №129/29.03.2018 год., постановено по АНД №74/2018 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
627 КАНД No 257/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на В. Нелков В. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, на основание чл.180, ал.1, т.1, предлож. второ от ЗДвП, за нарушение на чл.95, ал.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу В. Нелков В. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №Д241491 от 07.07.2017 год. за нарушението по чл.180, ал.1, т.1, предлож. второ от ЗДвП, във връзка с чл.95, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
628 Административно дело No 84/2018, II състав Закон за местните данъци и такси ВИКТОРИО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, представлявано от управителя А.Г.Г., против Акт за установяване на задължение по декларация № 487-1/ 15.12.2017г., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раднево, в частта му, с която е установен размера на задълженията на „В” ЕООД за такса за битови отпадъци за имот, находящ се в гр.Раднево, ул.“Здравец“ № 7, представляващ земя и сграда, за периода 2014г. – 2017г. вкл. и лихвите за просрочие, потвърден с Решение № 140/ 22.01.2018г. на началника на отдел МДТ в Община Раднево, като неоснователна. ОСЪЖДА „В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, ЕИК 123761713, представлявано от управителя А.Г.Г., да заплати на Община Раднево сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
629 Административно дело No 131/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл.12 ал.1 т.17 в частта „упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджетната издръжка на общинския съвет“, чл.42а ал.4 изречение последно и чл. 95 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл. 95 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв / двадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 25.7.2018г.
630 Административно дело No 280/2018, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Стара Загора против Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки изх. № ЗК – 51, НЗБ - 77/ 23.05.2018г., издадено от държавен здравен инспектор в Регионална здравна инспекция – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.7.2018г.
631 КАНД No 225/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ССП ИМОТИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 19.03.2018г., постановено по АНД № 1/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7404004315 от 20.12.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
632 КАНД No 233/2018, I състав ЗАНН: НАП ФЪРСТ ЧОЙС КЪНСАЛТ ЕНД СЪРВИСИЗ-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СОНЕР ЧЕКЕР ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 765 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2674/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 267535-F289275 от 10.05.2017г., издадено от Директора на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Фърст Чойс Кънсалт енд Сървисиз” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 157, ет.3, ап.8, ЕИК 201502239, са наложени три имуществени санкции, всяка от които в размер на 500 лева, на основание чл. 179, ал.1 от ЗДДС, за извършени нарушения на чл. 125, ал.2 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
633 КАНД No 242/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.С.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 22.03.2018г., постановено по АНД № 490/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002790 от 31.08.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
634 КАНД No 255/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ЯНЕВ ДЕНТАЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 14.04.2018 г., постановено по АНД № 3694/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
635 КАНД No 269/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 269/ 10.04.2018 г., по АНД № 523/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдена т.1 от Наказателно постановление № 18-1228-000065/ 12.01.2018.г , издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000065/ 12.01.2018 г издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора В ЧАСТТА, с която на В.И.В. *** ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП „глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
636 Административно дело No 243/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация Й.М.Й. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 243/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
637 Административно дело No 60/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТРАКИЯ ЛЕНД ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №03-РД/5916 от 16.12.2017г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора по жалба на „Т.Л.“ ООД гр. Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Т.Л.“ ООД ЕИК ********* сумата от 1613лв /хиляда шестстотин и тринадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
638 Административно дело No 121/2018, V състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.06.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 273/ 12.09.2017г. по адм. дело № 250/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
639 Административно дело No 316/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Т.Р.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Р.Й. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, против Решение № 1592 по Протокол № 33 от проведено на 31.05.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.9.2018
Административно дело № 10956/2018
В законна сила на 14.9.2018г.
640 Административно дело No 545/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Р.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 1000лв /хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ в периодите 26.10.2011г -21.03.2012г и от 28.09.2012г - 26.10.2012г, неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода 26.10.2011-26.10.2012г, както и условия за двигателна активност в същия арест за период 26.10.2011-26.10.2012г. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Р.Ж. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1000лв до претендираните 100 000лв, претендирана като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 26.10.2011-27.10.2012г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
641 Административно дело No 197/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Чирпан Заповед № 03-РД/134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 1954813.02 лв без ДДС, като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление № 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г., подадено от Община Чирпан. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
642 Административно дело No 257/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Димитровград, представлявана от Кмета И.Д. Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 04.05.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №ОСВ-387/12.03.2018 год. сключен между Община Димитровград и Обединение „Димитровград - Програма КАВ 2017“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Димитровград, представлявана от Кмета И.Д. сумата 700.00 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
643 Административно дело No 41/2018, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.Н.А. КОМАНДИР НА 1 РАЗУЗНАВАТЕЛЕН БАТАЛЬОН - В.Ф. 6230 Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.А. *** Заповед № ЗРД-114 от 15.01.2018г. на Командира на 1 разузнавателен батальон – военно формирование 24620 с.Свобода, с която, на основание чл.244, т.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ на старши сержант И.Н.А. – командир на отделение за управление във втора разузнавателна рота на военно формирование 24620, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
644 Административно дело No 144/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Ж.Д. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000246 от 05.09.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 26.03.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2018г.
645 Административно дело No 223/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Ж.В. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.В. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-72 от 04.04.2018г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2018г.
646 КАНД No 238/2018, II състав ЗАНН: МВР Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №124/28.03.2018г., постановено по АНД №1401/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
647 КАНД No 239/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" РОНП ЮИБ ВИГИ-81-ЕООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №118/ 23.03.2018г., постановено по АНД №229/2018г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
648 КАНД No 247/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.И.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №282/16.04.2018г., постановено по АНД №563/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
649 КАНД No 253/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №185 от 06.03.2018 год., постановено по АНД №3435/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
650 Административно дело No 179/2018, III състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 03.07.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
651 Административно дело No 249/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Ц.И.П. *** на изричен отказ на Заместник Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№94-Ц-12-1#1 от 20.04.2018 год. по заявление вх.№94-Ц-12-1 от 05.04.2018 год., като неоснователно. ОСЪЖДА Ц.И.П., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2018г.
652 Административно дело No 262/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 9.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№2123/22.05.2018г., подадена от К.С.К., изтърпяващ наказание в ОЗ Стара Загора, подадена срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на сумата от 5 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.7.2018г.
653 Административно дело No 299/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.С.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, представляващи обезщетение за „нанесени психически и морален тормоз и му уврежда психиката” от Инспектор социална дейност на 6 – та група, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №299/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 22.7.2018г.
654 КАНД No 268/2018, I състав ЗАНН: НАП ГЕНТА-ЕООД -КАЗАНЛЪК-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 239 от 26.03.2018г., постановено по АНД № 3331/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 288251-F295443 от 14.09.2017г., издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което на „ГЕНТА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Иван Шишман” № 23, вх. „Ж”, ет.6, ап.133, ЕИК 201822805, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева, на основание чл. 180в, ал.1, предл. първо от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 176в, ал.5 във вр. с чл. 176в, ал.1, т.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
655 Административно дело No 236/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Ц.У. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ-ГЛ. СПЕЦ."К.К.П" В ЗВ. "ОБСЛ.НА ОБЩ.СГРАДЕН ФОНД ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ц. У. ЕГН ***** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 23.03.2018г от Д. Б. - главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в звено „Обслужване на общински сграден фонд“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Т.Ц. У. ЕГН ****** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.8.2018г.
656 Частно административно дело No 314/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-823/ 30.05.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по издаване на заповед по реда на чл.16, ал.5 от ЗУТ за индивидуализиране на УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808, определен с ПУП-ПР и ПЗ на територията на парк „Бедечка“, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 11300/2018
В законна сила на 26.9.2018г.
657 Административно дело No 279/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Н.Х.Х. ЕГН **********о*** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000385/ 30.03.2018г, издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък П.К., с която на Н.Х.Х. е наложена принудителна административна мярка - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
658 Административно дело No 106/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбата на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, приета с Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 2.8.2018г.
659 Административно дело No 134/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Л.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на А.Л.А., сумата в размер на 450.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 16.06.2015 год. – 10.02.2016 год. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 16.06.2015 год. – 10.02.2016 год. в останалата му част до 15 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия в ЗООТ „Стара Загора“ за периода 16.09.2010 год. – 02.04.2014 год. за 35 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на А.Л.А., сумата в размер на 10.00 лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
660 КАНД No 221/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.Г.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 108/20.03.2018г. по а.н.д.№ 1467/2017г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0284-002941 от 23.10.2017г., издадено от началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с което на И.Г.К. на основание чл.173, ал.3 от Закона за движение по пътищата са наложени административни наказания „глоба” в размер на 2000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
661 КАНД No 228/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 211/16.03.2018г. по а.н.д.№ 203/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която е потвърдено НП №17-1228-004037/15.12.2017г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с което на Д.И.Д. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 1 000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същия закон. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/16.03.2018г. по а.н.д.№ 203/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
662 КАНД No 235/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/28.02.2018г. по а.н.д.№ 3274/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
663 КАНД No 241/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Ж.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 214/19.03.2018г. по а.н.д.№ 169/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
664 КАНД No 243/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 28.03.2018г. по а.н.д.№ 2648/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
665 КАНД No 272/2018, I състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 04.04.2018 г., постановено по АНД № 42/ 2018 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление № 204/ 15.12.2017 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
666 КАНД No 293/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Н.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/14.05.2018 г., постановено по АНД № 1057/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 110/ 16.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
667 Частно КАНД No 313/2018, I състав Частни КАНД и КАД БИЛДИНГИНВЕСТ ООД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта с която е оставане без уважение молбата на „Билдингинвест” ООД гр. Казанлък за възстановяване на срока за обжалване на решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд ВРЪЩА делото на съда за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно дадените указания ОБЕЗСИЛВА определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд , в частта с която е върната касационната жалба „ Билдингинвест” ООД гр. Казанлък срещу решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд , като процесуално недопустимо. Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и протестиране.
668 Частно КАНД No 318/2018, III състав Частни КАНД и КАД И.К.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 628 от 21.05.2018г., постановено по АНД № 1391/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и/ или протестиране .
669 Частно КАНД No 324/2018, I състав Частни КАНД и КАД Д.М.С.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение, постановено в открито съдебно засадание от 04.06.2018 г, постановено по а.н.д. № 398 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Казанлък. Определението е окончателно.
670 Административно дело No 94/2018, V състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта му относно установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2002г. в размер на 282.00 лв. /главница/ и лихва в размер на 275.86лв.; данък върху недвижимите имоти за 2003г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 238.42лв.; данък върху недвижимите имоти за 2004г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 202.14лв.; данък върху недвижимите имоти за 2005г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 161.17лв. и данък върху недвижимите имоти за 2006г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 133.97лв. ОТХВЪРЛЯ подадената от М.Г. *** частта й по направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта за установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2001г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 316.76лв.; данък върху недвижимите имоти за 2007г. в размер на 204.69лв. /главница/ и лихва в размер на 67.32лв.; данък върху недвижимите имоти за 2008г. в размер на 197.66лв. /главница/ и лихва в размер на 34.28лв. и 7.60 лв. сума за довнасяне за данък върху недвижимите имоти за 2009г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.8.2018г.
671 КАНД No 283/2018, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ СИБИЕС ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324/ 02.05.2018 г., постановено по АНД № 642/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № К-040850/ 08.12.2017 г., издадено от Директора на Регионалната дирекция на КТЗП областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
672 КАНД No 302/2018, I състав ЗАНН: Общини Г.М.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. В.Д. от САК за удължаване на срока за изпълнение на дадените със съдебно разпореждане от 21.06.2018г. указания за отстраняване на нередовностите на касационната жалба. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.М.Б., подадена чрез адв. В. Д. от САК, против Решение № 316 от 27.04.2018г., постановено по АНД № 519/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 302/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
673 Административно дело No 124/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Г. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000049 от 23.01.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на И.А.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
674 Административно дело No 173/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ж.М. против Заповед за прилагане на ПАМ по чл.171 т.2а ЗДвП № 17-1228-001783 /28.12.2017г издадена от Началник група сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171 т.2А от ЗДвП на М.Ж.М. е приложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство“ за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.8.2018г.
675 Административно дело No 215/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 13.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» - Главен директор на Дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите, гр.София, като намалява определената на бенефициента Община Айтос финансова корекция на основание чл.73, вр.с чл.70 т.10 от ЗУСЕСИФ, т.9 и т.14 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, от 10 % на 5 % върху стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по възлагателен договор за ОП1 №6 от 03.01.2018г с изпълнител ДЗЗД „Консултанти А-21“ и по възлагателен договор за ОП2 №7/03.01.2018г с изпълнител „А.“ ЕООД. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Айтос разноски по делото в размер на 400лв. ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на Министерството на околната среда и водите разноски за юрисконсултска защита в размер на 100лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.11.2018
Административно дело № 13423/2018
676 Административно дело No 216/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Р.З.З. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.З. ***, против Отказ УРИ: 8245з-77 от 12.04.2018г. за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.З.З. ***, ЕГН **********, да заплати на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
677 Административно дело No 203/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на Д.Т.Д., ЕГН **********, сумата от 700лв /седемстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени от Д.Д. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Стара Загора за периода 15.02.2011г. - 07.11.2011г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.10.2016г. до окончателното й изплащане, а за горницата над 700 лв. - до 2000лв, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Д.Т.Д. ЕГН ********** сумата от 290 лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
678 Административно дело No 239/2018, II състав КСО Х.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Х.Д.К. против Решение №1040-23-19/23.04.2018г. на Директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-999-39-00073244 от 16.02.2018г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
679 Административно дело No 254/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Г.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.Н. *** заповед №18-1228-000611/16.04.2018 год., издадена от Началника на група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на К.Г.Н., ЕГН ********** *** нива 653, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателят разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.8.2018г.
680 Административно дело No 283/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.М., ЕГН **********, Затвора гр. Варна, сумата 200.00 /двеста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови условия /на минимална свободна жилищна площ/ при престоя на М.М. в Затвора гр.Стара Загора за периода 20.01.2017г. – 09.05.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.М. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 50 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
681 Административно дело No 604/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Т.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР "КП" В РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.Н. ***, срещу незаконосъобразно отвеждане и задържане на А.Н. в Районно управление – Казанлък при Областна дирекция на МВР – Стара Загора на 15.11.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА А.Т.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
682 Административно дело No 558/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.В.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.Н., ЕГН **********,***, Отказ на Кмета на Община Мъглиж по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., обективиран в писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Мъглиж за произнасяне по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на П.В.Н. ЕГН ********** сумата от 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв., направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.92, ал.14, изр. последно от Закона за гражданската регистрация.
В законна сила на 20.7.2018г.
683 Административно дело No 351/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.П.П. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П., понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед № 756/ 21.06.2018г. на Началника на Затвора - Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14/четиринадесет/ денонощия, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 351/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 2.8.2018г.
684 Административно дело No 240/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главния архитект на Община Стара Загора Заповед №ДК-10-ЮИР–13/12.04.2018 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Милен Ненчев да заплати на Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
685 Административно дело No 21/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул. ****ДА ЗАПЛАТИ на С.И.И., ЕГН **********,***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест Стара Загора, за периода 25.07.2017г. – 04.12.2017г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.И. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 50 000лв., както и за претърпени на 24.07.2017г. неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест Стара Загора, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
686 Административно дело No 232/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.Г.П., EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 29 от 06.11.2017г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.Г.П., EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.8.2018г.
687 Административно дело No 283/2016, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители К.Ц.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.7.2018г.
Прекратява производството по адм.д.№283/16г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 18.8.2018г.
688 Административно дело No 309/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.7.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на М.И.М. *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която се иска присъждане на обезщетение в размер на 100 000лв. за това, че по време на престоя му в ЗО Черна гора са му били нарушени човешките права, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 309/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.8.2018г.
689 Административно дело No 366/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.М. ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №366/2018г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
690 КАНД No 265/2018, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ А.С.Я. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №232 от 26.03.2018 год. постановено по А.Н.Д. №3525/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
691 КАНД No 270/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Б.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №303/24.04.2018 год., постановено по АНД №639/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване
692 КАНД No 280/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРИИ ЕООД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №234 от 22.03.2018 год., постановено по АНД №3654/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-001532 от 15.11.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
693 КАНД No 286/2018, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10/10.04.2018 год., постановено по АНД №41/2018 год. на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
694 Административно дело No 202/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Б.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.П. ***, Заповед № 10-00-416 от 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория, „Автосервиз“, изпълнен от С.Б.П. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 002199 по Картата на възстановената собственост на гр. Стара Загора, съставляващ част от ПИ с идентификатор 68850.206.199 по КККР на гр. Стара Загора, собственост на С.Б.П. и М.С.Т., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Б.П. ***, ЕГН **********, сумата от 980 лв. /деветстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
695 Административно дело No 266/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.7.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против решение № 745 от 26.04.2018г. на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 266 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 14.8.2018г.
696 Административно дело No 15/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.И.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.И.С. ***, Заповед № 2843 от 18.12.2017г., издадена от Кмета на Община Раднево, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахната сграда на допълващо застрояване на един етаж с размери 4,90/4,10м и височина 2.10м, находяща се в УПИ IV-122, кв.24 по плана на гр.Раднево, кв.“Гипсово“ /т.1 от заповедта/, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.С. ***, Заповед № 2843 от 18.12.2017г., издадена от Кмета на Община Раднево, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахната сграда на допълващо застрояване на един етаж с размери 10,20/5,20м и височина 1.90м, находяща се в УПИ IV-122, кв.24 по плана на гр.Раднево, кв.“Гипсово“ /т.2 от заповедта/, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на Р.И.С.,***, сумата от 455лв., представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото. ОСЪЖДА Р.И.С.,***, да заплати на Община Раднево сумата от сумата от 175лв., представляваща направени от ответника разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
697 Административно дело No 392/2017, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорвания, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, Решение № 115 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
698 Административно дело No 372/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.В.Ч.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 372/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд - Казанлък. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на В.Ч., за сведение.
699 КАНД No 245/2018, I състав ЗАНН: БАБХ И.Ж.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 100/05.02.2018 г, постановено по АНД № 3307/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 118/13.10.2017 год. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на доктор И.Ж.И. му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева , на основание чл.471а,ал.1 от Закона за ветеринаромедицинска дейност/ ЗВМД/ за нарушение на разпоредбата на чл. 9,ал.1,т.5 от Наредба № 44 за ветеринаромедицинските изисквания на животновъдните обекти. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
700 КАНД No 258/2018, II състав ЗАНН: Общини А.Т.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 255/04.04.2018г. по а.н.д.№ 3539/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
701 КАНД No 259/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.И.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 259/09.04.2018г. по а.н.д.№ 3608/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
702 КАНД No 260/2018, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Н.Х.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 250 от 03.04.2018г., постановено по АНД № 3621/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
703 КАНД No 261/2018, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Т.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 261 от 10.04.2018 г., постановено по АНД № 463/ 2018 г. по описа на Старозагорския районен съд , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 1959а-1875 от 15.12.2017 година на началника на Първо Районно управление–Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
704 КАНД No 262/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 299/ 20.06.2013г., постановено по АНД № 503/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3911/13 от 14.11.2013г., издадено от ВНД Началник на РУП гр.Казанлък, с което на П.И.Г. са наложени административни наказания: 1. глоба в размер на 30лв., на основание чл.183, ал.3,т.5, предл.първо от ЗДвП, за нарушение на чл.6, т.1, предл.3 от ЗДвП; 2. глоба ва размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС, на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, за нарушение на чл.140, ал.1, предл.3 от ЗДвП; 3. глоба в размер на 10лв, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП; 4. глоба в размер на 10лв, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, за нарушение на чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП; 5. глоба в размер н а10лв, на основание чл.183, ал.1, т.2 от ЗДвП, за нарушение на чл.100, ал.1, т.3 от ЗДвП; 5. глоба в размер на 50лв., на основание чл.181, т.1, предл.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.100, ал.1, т.4 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу П.И.Г. с Акт за установяване на административно нарушение № 3911/ 10.11.2013г /бл.№ 455291/, въз основа на който е издадено Наказателно постановление 3911/13 от 14.11.2013г. на ВНД Началник на РУП гр.Казанлък, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
705 КАНД No 263/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.П. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115/21.03.2018 год., постановено по АНД № 122/2018 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000313/27.11. 2017 год. на и.д. Началник ОО „АА” – Стара Загора, с което на П.И.П. е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 2000 лв. на основание чл.93,ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/за нарушение на разпоредбата на чл. 89,т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 30.7.2018г.
706 КАНД No 271/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ТИ ЕНД ДИ ГОСПОДИНОВИ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 258/05.04.2018г. по а.н.д.№ 3089/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление №F-337976 от 04.10.2017г., издадено от Директор на Офис за обслужване – Стара Загора при ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на Т.Д.ООД – Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева, на основание чл.179, ал.1, предл.4-то, вр. чл.179, ал.1, предл.3-то от ЗДДС. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
707 КАНД No 274/2018, II състав ЗАНН: ИААА С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 276 от 12.04.2018г., постановено по АНД № 120/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000282 от 10.11.2017 г. на и.д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000282 от 10.11.2017 г. на и.д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, с което на С.И.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41/ 04.08.2008г. на МТ. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
708 КАНД No 277/2018, II състав ЗАНН: КЗП АЛВЕТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302/23.04.2018г. по а.н.д.№ 2828/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено НП №К-040619 от 05.06.2017г., издадено от Директор Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на Алвет ООД Стара Загора са наложени административни наказания „имуществена санкция“ в размер на 500 лева за нарушение на чл.3, ал.5 от Наредбата за дейността на заложните къщи и „имуществена санкция“ в размер на 500 лева за нарушение на чл.4, ал.3 от същата наредба. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
709 КАНД No 285/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ХЕЛИОС СЗ - ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 246/30.03.2018г., постановено АНД № 236 / 2018г. по описа на Районен съд - Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Х. СЗ“ООД гр.Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
710 КАНД No 289/2018, I състав Възобновяване на КАНД Г.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 26.04.2018г., постановено по АНД № 451/ 2017г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0375-000652 от 26.10.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Чирпан към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
711 Частно КАНД No 320/2018, II състав Частни КАНД и КАД П.С.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ определение /без дата/ от 30.05.2018г., постановено по АНД № 917/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
712 Административно дело No 265/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване на Областен управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-130/23.05.2018г., на решение № 746/26.04.2018г. на Общински съвет – Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 265/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.8.2018г.
713 Административно дело No 343/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.А.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Мюсюлманско изповедание, рег. по ф.д.№ 1659/2003г. на Софийски градски съд, ЕИК 121526008, седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Братя Миладинови“ №27, представлявано от д-р М.А.Х. – Главен Мюфтия, против Решение № 1592/31.05.2018г. на Общински съвет Стара Загора, взето по Протокол № 33 от 31.05.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №343/2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.10.2018
Административно дело № 11687/2018
В законна сила на 12.10.2018г.
714 Административно дело No 373/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.А.Й.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 373/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Плевен. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 31.7.2018г.
715 Административно дело No 381/2018, VII състав Закон за държавния служител Г.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 381/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд Стара Загора и Административен съд Пловдив за разглеждане на жалбата на Г.Д.С. *** против Заповед №24-1729/04.06.2018г. на Изпълнителния директор на НАП. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
716 Частно административно дело No 382/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Д.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.7.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на В.Д.Х. с постоянен адрес *** Разпореждане на Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл. 60, ал.1 от АПК във вр. с чл. 165, ал.2, т.2 от ЗДвП, е допуснато предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1959-000281/ 21.06.2018г. по чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Д.Х. с постоянен адрес ***, за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1959-000281/ 21.06.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора, като недопустимо. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на В.Д.Х. с постоянен адрес ***, ЕГН ********** сумата от 155 /сто петдесет и пет/ лева – разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.8.2018г.
717 КАНД No 275/2018, I състав ЗАНН: НАП РС-ГРУП-МИЛКОВ-2003 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №229/ 21.03.2018 г., постановено по АНД № 379/ 2018 г. по описа на Старозагорския районен съд ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 297711-0154115 от 08.11.2017г ., издадено от Заместник директор при Териториална дирекция на Национална агенция по приходите Пловдив, като незаконосъобразно. . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
718 КАНД No 281/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 27.04.2018 г. по АНД № 3644/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-001642 от 07.06.2017 г., издадено от Началник сектор група « пътна полиция» към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание: «глоба» в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.174, ал.1, точка едно от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.5,ал.3,точка 1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
719 КАНД No 290/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА А-ГРУП ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 268/10.04.2018г., постановено по АНД №3618/2017г. по описа на РС Стара Загора, с което е отменено НП № 24-001292/24.04.2017г. издадено от Директор Дирекция „ИТ” Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
720 Административно дело No 256/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 1.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.И.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 996 (деветстотин деветдесет и шест) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.И.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 370 (триста и седемдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
721 Частно административно дело No 383/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Т.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №383/2018г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на В.Т.М. за сведение.
722 КАНД No 282/2018, I състав ЗАНН: РДГ М.Ж.Ч. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 298 от 23.04.2018г., постановено по АНД № 660/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора в частта за наложеното на М.Ч. административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.90 от Закона за лова и опазване на дивеча, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, в частта му, с която на М.Ж.Ч. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.90 от Закона за лова и опазване на дивеча, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 298 от 23.04.2018г. по АНД № 660/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
723 КАНД No 291/2018, I състав ЗАНН: ИААА П.Б.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 328 от 04.05.2018г., постановено по АНД № 24/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 43-0000329/ 04.12.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора в частта за наложеното на П. Б. П. административно наказание глоба в размер на 2 000лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл. 89, т.6 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000329/ 04.12.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора, в частта му, с която на П. Б. П., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за извършено нарушение на чл. 89, т.6 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ, като незаконосъобразно.
724 КАНД No 301/2018, I състав Други по ЗАНН ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ТИЙ ДЖИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 264/ 10.04.2018г., постановено по АНД №2085/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6 от 08.06.2017г., издадено от Председателя на Държавната комисия по хазарта. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
725 КАНД No 303/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.В.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345 от 11.05.2018г., постановено по АНД № 525/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
726 Административно дело No 81/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата 500 /петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора Стара Загора за периода и 19.06.2015г-14.07.2015г и в Затворническо общежитие от открит тип Стара Загора за периода 12.08.2015г- 20.10.2016г, ведно със законната лихва от 15.02.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Д.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 6 000 лв и за периода 15.07.2015г до 11.08.2015г като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата 35 /тридесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.8.2018г.
727 Административно дело No 219/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.Р. с ЕГН ********** *** Загора, сумата от 609 /шестстотин и девет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Р. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 8245а-2092/ 23.10.2017г., издадено от Началника на Второ районно управление-Стара Загора при ОДМВР – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 23.02.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.Р. с ЕГН ********** *** Загора, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2018г.
728 КАНД No 299/2018, I състав ЗАНН: ИААА ЕТ " И.И.- С." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/21.05.2018 г., година постановено по НАХД № 84 по описа за 2018 година на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000064/26.02.2018 г., на Началника на ОО „ Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.8.2018г.
729 КАНД No 304/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Н.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 343/11.05.2018 г., постановено по АНД № 1053/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 116/ 23.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 2.8.2018г.
730 Административно дело No 104/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013г за кампания 2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София с което по подадено от него заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 е отказано финансово подпомагане за 0.1 ха по АП 06 и 5.72 ха АП 07, и е наложена санкция за бъдещ период 2820.26лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ на административния орган 14-дневен срок за изпълнение на решението, считано от влизането му в сила. Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
731 Административно дело No 214/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.М. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. С.М. с адрес *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0375-000030/ 17.03.2018г, издадена от Началник Районно управление Чирпан към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/– прекратяване регистрацията на ППС за срок от шест на МПС „ Мерцедес” с рег. № *******, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
732 Административно дело No 230/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна дирекция на Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. *** . да заплати сумата от 300, 00/ триста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от К.Д.Я. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000242/26.07.2017 г. на Началника на Областен отдел „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, ведно със законната лихва , считано от датата на отмяна на наказателното постановление 06.02.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. . ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. *** сумата от 410 /четиристотин и десет / лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
733 Административно дело No 285/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №285/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите чл.7 , чл., чл.10,ал.2,т.8 и чл. 36,ал. 6 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево ОСЪЖДА община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20/ двадесет/ лева, направени от нея разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2018г.
734 Административно дело No 288/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.С. с адрес *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка№ 18-0327-000129/ 14.05.2018г, издадена от Началник Районно управление Раднево към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора , с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на собствения му лек автомобил „Ауди”, марка А3 , с рег. № ****** за срок от13.052018 г. до 09.11.2018 г, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
735 Административно дело No 342/2018, VI състав Закон за съдебната власт М.С.Р. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 342/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 342/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от М.С.Р. против Заповед №126/21.06.2018 год. на Председателя на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила на 3.8.2018г.
736 Административно дело No 167/2018, V състав Закон за закрила на детето Х.П.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П.Х. ***, против Заповед № ЗД/Д-СТ-047 от 22.03.2018г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.9.2018г.
737 Административно дело No 263/2018, III състав КСО В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. *** против Решение № 2153-23-8 от 08.05.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на В.В. и е потвърдено изцяло Разпореждане № **********/ 19.02.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
738 Административно дело No 247/2018, V състав Закон за социално подпомагане Д.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. ***, против Заповед № ЗСП/Д-СТ/391 от 02.05.2018г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0011/ 28.05.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
739 Административно дело No 392/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Н.Д.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 392/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
740 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.8.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.07.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точки от т.2 до т.6 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12532/2018
741 Административно дело No 380/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от Г.Д.И. против Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която са предявени: иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 2500лв, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, заедно със законната лихва от 13.06.2018г до датата на заплащането, и иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 80.96лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва от 13.06.2018г. до датата на изплащането им. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12605/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
742 Административно дело No 440/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси С.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Б. *** Заповед №1245/25.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с която Кандидат №2: Я.Д.Г. е обявена за спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Административно дело № 13276/2018
743 Административно дело No 92/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Н.М.Н.,
П.Г.К.,
К.М.Т.,
Т.Т.Н.,
К.Й.С.,
Т.В.В.,
А.Н.А.,
П.И.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.07.2018г за даване ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М. Н-К, П.Г.К., К.М.Т., Т.Т.Н., К.Й.С., Т.В.В., А.Н.А. и П.И.П. против Решение № 1326/31.01.2018г на ОбС Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКАНЕТО на Н.М. Н-К, П.Г.К., К.М.Т., Т.Т.Н., К.Й.С., Т.В.В., А.Н.А. и П.И.П. съдът да приеме за установено по отношение на Община Стара Загора, че имот с идентификатор 68750.508.31.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11972/05.07.2013г, има статут на публична общинска собственост и неправилно е актуван като частна общинска собственост на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 92 по описа на Административен съд Стара Загора за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.9.2018г.
744 Административно дело No 341/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.И., по която е образувано адм.д.№341/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №341/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 23.8.2018г.
745 Частно административно дело (К) No 363/2018, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕТ "Г.П.Б.П." ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 1122 от 07.06.2018г., постановено по гр. дело № 1905/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане и произнасяне по подадената от ЕТ „Г.П.Б.“ жалба против Писмо изх. № 94-00-25?3/ 17.05.2017г. на Кмета на Община Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
746 Административно дело No 71/2018, III състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** Акт за установяване на задължения по декларация №439-МИ/27.09.2017 г., издаден от инспектор „Местни приходи” при община Казанлък, потвърден с Решение № 1 от 15.01.2018 година на Директора на дирекция „ Местни данъци и такси” при Община Казанлък в частта , с която са определени на М.Г.Г. задълженията за ДНИ за горницата над 3848.96 лв главница - до определения с АУЗД размер 8918.85 лв и за прилежащи лихви за горницата над 1210.37 лв до 2800.03лв; както и в частта на определените на М.Г. задължения за ТБО за горницата над 5131.93лв –главница ТБО до 11891.76 лв, и лихва за горницата над 1613.83 лв до определените с АУЗД - 3733.37лв прилежащи към това задължение лихви, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** против Акт за установяване на задължения по декларация №439-МИ/27.09.2017 г., издаден от инспектор „Местни приходи” при община Казанлък, потвърден с Решение № 1 от 15.01.2018 година на Директора на дирекция „ Местни данъци и такси” при Община Казанлък в частта, в която са определени на Г. задължения за данък върху недвижимите имоти в размер на 3848.96 лв главница, и 1210.37лв - прилежащи лихви към 27.09.2017г, както и за задължения за такса за битови отпадъци в размер на 5131.93 лв – главница и 1613.83 лв - прилежаща лихва към 27.09.2017г, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** сумата 471.67 лв – разноски по делото. ОСЪЖДА М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Община Казанлък сумата 215.86лв – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
747 Административно дело No 322/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 322/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на М.Д. – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан, поради отмяна с Решение №347/06.06.2018г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
748 Административно дело No 399/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 САКАРСКА ЗЕМЯ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от С.З. ООД Стара Загора против Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е потвърден отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закон за опазване на селскостопанското имущество с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. на Началник отдел „Стопанска политика“, по заявление с вх.№23-01-80/31.01.2018г., подадено от С.З. ООД – гр.Стара Загора за отсичане на дървета в недвижим имот №05431.111.3, находящ се в местността „Ганьови ниви“ по плана на земеразделяне на с.Борилово и е отхвърлена жалба с вх.№10-08-40 от 02.07.2018г. на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. по заявление с вх.№ 23.01.80/14.03.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №399/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2018
Административно дело № 11982/2018
В законна сила на 2.10.2018г.
749 Административно дело No 404/2018, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.В.Ж.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 404/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд - Бургас за определяне на съда, местно компетентен да се произнесе по жалбата на В.В.Ж. против промяна на ЕГН, извършена на 02.05.2017г. от длъжностно лице при ТЗ „ГРАО“ - Бургас. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
750 Административно дело No 386/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 386/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12794/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
751 Административно дело No 387/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 387/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на Решение № 302/ 27.06.2018г. на Общински съвет – Николаево, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
752 Административно дело No 334/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.Д., по която е образувано адм.д.№334/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №334/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 8.9.2018г.
753 Административно дело No 384/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 16.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 384/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 12023/2018
В законна сила на 3.10.2018г.
754 Административно дело No 365/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.В.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Н.В. ***, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 365/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.10.2018
Административно дело № 12071/2018
755 Административно дело No 423/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №423/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 13.9.2018г.
756 Административно дело No 429/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.А.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.М. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №429/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 22.9.2018г.
757 Административно дело No 434/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Л.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Л.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №434/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12847/2018
758 Административно дело No 435/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №435/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12795/2018
В законна сила на 23.10.2018г.
759 Административно дело No 436/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №436/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12796/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
760 Административно дело No 479/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ж.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 479 по описа за 2018г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д. № 479 по описа за 2018г на АС Стара Загора, по компетентност.
761 Административно дело No 492/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №492/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за определяне на местно компетентния съд по исковата молба на О.О.С. с правно основание чл. 284 от ЗИНЗС. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
762 Административно дело No 394/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В.,
ДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - СТ.ЗАГОРА
  Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
763 Административно дело No 397/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 397/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12327/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
764 Административно дело No 438/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 438/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12326/2018
В законна сила на 23.10.2018г.
765 Административно дело No 311/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 311/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредби на чл.5 и чл.24, ал.4 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.9.2018г.
766 Административно дело No 385/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. - Б. *** против Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25/28.09.2017 год., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв. Бедечка, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №385/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.10.2018
Административно дело № 12319/2018
767 Административно дело No 443/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Т.Т.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/ 28.09.2017г на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 443/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.9.2018г.
768 Административно дело No 408/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.К.Т.,
Н.П.Т.,
С.Д.
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.П.Т. ***5 и С.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР -25/ 16.07.2018г на Началник РДНСК-ЮИР, с която са отхвърлени като недопустими жалбите им против Разрешение за строеж № 19-94-14.03.2018г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора и е прекратено образуваното административно производство. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Т.К.Т. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР -25/ 16.07.2018г на Началник РДНСК-ЮИР и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. адм.д.№ 408/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване в прекратителната част пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването, а в останалата част не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2018г.
769 Административно дело No 426/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.С. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 426/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.9.2018г.
770 Административно дело No 421/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.И.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Б. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №421/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.9.2018г.
771 Административно дело No 446/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Л.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.П. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №446/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2018г.
772 Частно административно дело (К) No 498/2018, VI състав Частни КАНД и КАД М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1362 от 09.07.2018 год., постановено по гр. дело №1760/2018 год. по описа на Районен съд –Казанлък. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
773 Частно КАНД No 389/2018, II състав Частни КАНД и КАД П.И.П. РУ НА МВР ГР.ГЪЛЪБОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №81 от 22.06.2018 год. по НАХД №101/2018 год. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №17-0447-000157 от 28.04.2017 год. на Началник РУП Гълъбово към ОД на МВР Стара Загора. Определението е окончателно.
774 Административно дело No 433/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Ж.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ж.Л. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 433/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.10.2018г.
775 Административно дело No 454/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.9.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от Д.Н.К. против Началника на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвора гр.Стара Загора с посочен период 3 години и 8 месеца, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 454/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 4.10.2018г.
776 Административно дело No 229/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5, представлявана от Изпълнителния Директор Красимир Сребров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000243 от 26.07.2017 год., издадено от Началник ОО“АА“ - Стара Загора при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата от 08.02.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5представлявана от Изпълнителния Директор Красимир Сребров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, с ЕГН **********, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
777 Административно дело No 278/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Т.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Т.Т. *** против заповед №18-1228-000658/20.04.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.10.2018г.
778 Административно дело No 437/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.П.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №437/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12855/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
779 Административно дело (К) No 461/2018, VI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
Председател и докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на касационната жалба, подадена от Кмета на Община Стара Загора против Решение №657/08.06.2018г. по гр.дело №907 по описа за 2018г. на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
780 Частно административно дело No 527/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.9.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на „БРИКЕЛ“ ЕАД - гр. Гълъбово, представлявано от прокуриста Илиан Павлов, Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г., издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с което е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.10.2018г.
781 Административно дело No 344/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ -ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР РУ-ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. А.Д. от гр. Стара Загора против Заповед за задържане на лице рег.№71 от 12.06.2018 год., издадена от А. И.А. – полицейски инспектор в Районно управление Чирпан, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №344/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13017/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
782 Административно дело No 427/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.А.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Д. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13097/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
783 Административно дело No 441/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Ц.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Ц.М. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 441/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото
784 Административно дело No 503/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. с искане да се обяви нищожността на Предложение на Кмета на община Стара Загора от 19.09.2016г. и Решение №521/29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на ПУП в обхват кв/парк Бедечка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №503/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.11.2018
Административно дело № 12850/2018
785 Административно дело No 526/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ж.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №526 по описа за 2018г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д. №526 по описа за 2018г на АС Стара Загора, по компетентност. Определението не подлежи на обжалване.
786 Административно дело No 388/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12841/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
787 Административно дело No 422/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 18.10.2018г.
788 Административно дело No 424/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12995/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
789 Административно дело No 439/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.В.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.Г. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 439/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12996/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
790 Частно КАНД No 404/2018, II състав Частни КАНД и КАД Д.М.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 192 от 20.07.2018г., постановено по АНД № 399/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
791 Административно дело No 432/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.С.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Т. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 432/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2018
Административно дело № 13547/2018
792 Административно дело No 442/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Н.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2018г.
793 Административно дело No 444/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ц.М. З. против проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул.“Христина Морфова“, алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“, по плана на Стара Загора, приет с Решение №1115/28.09.2017 година ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 444 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13102/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
794 Административно дело No 445/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Б.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 445/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
795 Административно дело No 514/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЗАГ ЕООД,
Е.Н.М.,
П.Н.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЗАГ“ ЕООД – Стара Загора, Е.Н. *** и П.Н.С. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 514/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.11.2018
Административно дело № 13259/2018
796 Административно дело No 320/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.К.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.И. от гр.Стара Загора, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000917 от 21.06.2018г. на Началник на сектор към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
797 Административно дело No 337/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000881/ 12.06.2018г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на „И.С.Б.“ ЕООД, на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, ЕИК 203240020, представлявано от управителя А.И.М., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2018г.
798 Административно дело No 340/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 800 (осемстотин) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2018г.
799 Административно дело No 419/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.Д. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 419/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
800 Административно дело No 425/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Й.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 425/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 11.10.2018г.
801 Административно дело No 430/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.В. *** Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №430/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2018г.
802 Административно дело No 440/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Ж.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.Ч. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 440/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.10.2018г.
803 Административно дело No 504/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. против Предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№ 10-61-490 / 19.09.2016г, с което предлага ОбС Стара Загора да вземе решение за едновременно изменение на Общия устройствен план и действащия ПУП-ПЗР на кв.“Бедечка“, одобрен с решение № 283/28.06.2012г и против Решение №521 /29.09.2016г на ОбС Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ, възлага на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069 / 2003г. на ОбС - Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 504/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13101/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
804 Административно дело No 535/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Д.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед №Л-1715/20.09.2018 год., издадена от Началника на Затвора Стара Загора, с която на лишения от свобода И.Д.З., ЕГН **********, ЗД №128/2017 год., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 3 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
805 Административно дело No 222/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГАЛИКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т. сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №В-0044163 от 11.09.2017 год., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при Комисия за защита на потребителите, ведно със законната лихва върху сумата от 03.05.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т., сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
806 Административно дело No 224/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АДИНОЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ,
НАП СОФИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 сумата от 3 200лв. / три хиляди и двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП№289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив, както и сумата от 569.41лв/петстотин шестдесет и девет и четиридесет и една, представляваща разноски по адм.д.№224/18г по описа на АС Стара Загора, ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 3400лв/ три хиляди и четиристотин/. ОСЪЖДА „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 60лв/шестдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 25.10.2018г.
807 Административно дело No 371/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧИРПАН РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Чирпан против Решение от 11.07.2018г. на УО на ОПОС 2014-2020г. ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на МОСВ гр. София сумата от 225лв/двеста двадесет и пет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
808 Административно дело No 480/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КУМАКС АГРО -ЕООД - ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ИВАН ГУНЧЕВ КУТЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 1.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 480/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото като преписка на надлежния орган – Комисията за защита на конкуренцията – гр.София. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му от страните и от органа, на който делото е изпратено.
809 Административно дело No 505/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на З.П.Ж. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г и против Решение № 521/ 29.09.2016г по протокол № 13 от 29.09.2016г на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 505/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.11.2018
Административно дело № 13258/2018
В законна сила на 5.11.2018г.
810 Административно дело No 158/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.П. Заповед № 10-00-338 от 14.03.2018г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж пета категория, представляващ „стопански постройки“ с приблизителни размери 10.52 м/4.00м и височина 3.65м и 4.40м / 4.00м и височина 2.75м, изпълнен от П.Т.П. в отклонение с одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж №211 от 24.04.1991г. и част от него навлизаща с приблизително 25.46 кв.м в УПИ ІІІ-245, кв.35 по плана на с. Бъдеще, общ.Стара Загора, находящ се в УПИ V-245, кв.35 по плана на с.Бъдеще, общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.П., ЕГН **********, сумата от 1490.00 лв /хиляда четиристотин и деветдесет лева/, представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
811 Административно дело No 301/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.Р. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 9.10.2018г.
812 Административно дело No 374/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Н. *** против заповед №18-1228-000824/02.06.2018 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.181, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.10.2018г.
813 Административно дело No 506/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№10-61-490/19.09.2016 год. и против Решение №521/2016 год., взето на редовно заседание на Общински съвет Стара Загора с Протокол №13 от 29.09.2016 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №506/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13098/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
814 Административно дело No 509/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.Р.К. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г. и против Решение № 521/29.09.2016г. по протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 509/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12994/2018
815 Административно дело No 290/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Р.Г.Д. ЕГН ********** сумата от 200лв. /двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №3001/13 от 25.09.2013г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
816 Административно дело No 315/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
РЕШИ ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на И.К.И. ЕГН********** сумата от 300лв./триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1959а-161/18.01.2018г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 25.06.2018г., както и сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
817 Административно дело No 428/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. *** против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №428/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
818 Административно дело No 431/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.П.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.П.Б. от гр. Стара Загора против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №431/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.11.2018г.
819 Административно дело No 459/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПРИМОРСКО РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Приморско против Решение от 30.07.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, и.д. Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” в Министерство на околната среда и водите, с което на основание чл.73, вр. с чл.9 ал.5 от ЗУСЕСИФ и административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ № Д-34-7/23.01.2017г. с бенефициент Община Приморско за изпълнение на проект BG 16M1OP002-1.009-0005-С01 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен”, е определена на Община Приморско финансова корекция в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 по договор № 195 от 15.05.2018г с ДЗЗД „Стойконтрол Макс ер“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Приморско ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на околната среда и водите гр.София сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
820 Административно дело No 327/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000740/16.05.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА С.М.А. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 27.10.2018г.
821 Административно дело No 329/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЕЛХОВО ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА "ОПОС" КЪМ МОСВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Елхово, представлявана от Кмета на общината П.А.К., против Решение от 31.05.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”, за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Елхово по пропорционалния метод в размер на 5% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключения с изпълнител „Рила Консулт“ ЕООД Договор № 56-01 от 23.03.2018г. с предмет: „Избор на изпълнител на договор за услуга – техническа помощ във връзка с изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, на стойност 297 000.00лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Елхово, с административен адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13, ЕИК 000970165, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
822 Административно дело No 228/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 43-0000244 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.05.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
823 Административно дело No 409/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Мадан Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ за определяне на бенефициента Община Мадан и на основание чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, т.2 и т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП 1 №18-У-046/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД и 10% от стойността на засегнатите от нарушението и приети от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП2 №18-У-047/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите, гр.София да заплати на Община Мадан сумата 1 010,00 /хиляда и десет/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
824 Административно дело No 155/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Н. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000591/ 24.10.2017г., издадена от Началник сектор в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Г.К.Н., ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
825 Административно дело No 175/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р Й.Й., Писмена покана изх. № 29-02-54/ 10.01.2018г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
826 КАНД No 227/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Р.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №219/21.03.2018г.,постановено по АНД №44/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
827 КАНД No 267/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №280/13.04.2018г., постановено по АНД №3352/ 2017г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
828 КАНД No 288/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на И.М.С. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева, на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, за нарушение на чл.213, ал.1 от ЗГ. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.М.С. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №599 от 18.12.2017 год. за нарушението по чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, във връзка с чл.213, ал.1 от ЗГ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
829 КАНД No 298/2018, II състав ЗАНН: ИААА ЕТ " И.И.- С." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №49 от 21.05.2018 год., постановено по АНД №85/2018 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
830 КАНД No 312/2018, II състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Д.С.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №164/04.05.2018 год., постановено по АНД №91 по описа за 2018 год. на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
831 КАНД No 326/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА