Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 21.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точка т.2 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 541/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.И. ***, EГН **********, сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.И. имуществени вреди от отменено с влезли в сила съдебни решения като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440/ 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.И. ***, EГН **********, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
3 Административно дело No 670/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БРИГАДА ЕООД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бригада“ЕООД, представлявано от Управителя Н.ХР.ХР. против Решение №РД-16-1171/05.10.2018 год. издадено от Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, с което решение е отказано да бъде предоставена финансова помощ на дружеството по проектно предложение рег. №BG16RF0P002-3.004-0005 по процедура за подбор на проекти BG16RF0P002 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, инвестиционен приоритет 3.2 „Ресурсна ефективност“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 год., поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №670/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
4 Административно дело No 689/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА ООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2019г.
ВРЪЩА исковата молба на "Клъстер мехатроника"ООД, ЕИК 204363442, представлявано от управителя Клементина Грохчева чрез процесуалния си представител адв. С.Р. срещу Агенция по вписванията със седалище гр. София, ул."Елисавета Багряна"№20, с претендирано обезщетение за имуществени вреди в размер на 310.00 лв., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №689 по описа за 2018 год. на Административен съд – град Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
5 Административно дело (К) No 627/2018, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.С.И.,
В.С.К.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Е.П.З.,
З.П.З.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 658/ 08.06.2018г., постановено по гр. дело № 4019/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
6 Административно дело No 730/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.1.2019г.
ОБЕДИНЯВА жалбата на В.В.В. с жалбите на З.И.З., Ж.Т.М. и К.И.З.за разглеждане в производството по адм.д.№714/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №730/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ като не преграждащо правото на жалба на В.В.В.. Препис от определението да се изпрати за сведение на жалбоподателя и на ответника.
7 Административно дело No 731/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.Б.,
Г.Т.Б.,
И.П.П.,
С.Д.П.
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №731/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №731/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №714/2018 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №714/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя и на Главния архитект на Община Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
8 КАНД No 449/2018, I състав ЗАНН: Общини КОФИ ШОП ПЕТЕР С ЕООД- ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 316 от 08.10.2018г., постановено по АНД № 459/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.1.2019г.
9 КАНД No 455/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610 от 03.10.2018г., постановено по АНД № 1251/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.1.2019г.
10 Административно дело No 444/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.Б.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Б.А. с адрес *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6708 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по подадено от А. А. заявление за подпомагане с УИН 24/310514/ 85804 за кампания 2014, е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 8694,69 лв; по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ в размер 3839,48 лв и по мярката „Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските” (НР2) —3955,21 лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от А.Б.А. с адрес *** заявление за подпомагане с УИН 24/310514/ 85804 за кампания 2014 година , съобразно дадените в мотивите указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „ Земеделие” да заплати на А.Б.А. направените съдебно-деловодни разноски в размер на 1035/ хиляда и тридесет и пет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 267/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Е.К.Е. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.1.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 11.12.2018 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Е. против мълчалив отказ на Началника на Затвора Стара Загора, да се произнесе по подадена от негова страна молба с вх.№28/11.04.2018 год. с искане за възстановяване на сумата от 58.00 лв. както и за в бъдеще да не му бъдат правени удръжки върху получаването от него трудово възнаграждение по наложените запори, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №267/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
12 Административно дело No 281/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Ж.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на И.Ж.И. ***, Заповед № 10-00-654/ 04.05.2018г. на Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на И.Ж.И. ***, ЕГН **********, сумата от 511 /петстотин и единадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 КАНД No 466/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.М.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 639 от 16.10.2018г., постановено по АНД № 1688/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
14 КАНД No 498/2018, II състав Възобновяване на КАНД М.И.М.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.И.М. за възобновяване на производството по ЧКАНД №19/18г. по описа на АС Стара Загора и отмяна на определение №5/08.02.2018г. за неговото прекратяване. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №498/18г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на молителя.
15 Частно КАНД No 9/2019, I състав Частни КАНД и КАД Н.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1394 от 26.11.2018г., постановено по АНД № 3082/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
16 Административно дело No 450/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.И.,
НАП СОФИЯ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.И. ***, ж.к „Гоце Делчев“ № 38, вх. „Б“, ет.8, ап.47, срещу Национална агенция за приходите – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 300лв., за претърпени от Н.И. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № F340201/ 23.11.2017г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП - Пловдив, ведно със законната лихва върху главницата от 20.07.2018г., до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Национална агенция за приходите – гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 282/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.И.М.,
И.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.И.М. *** и И.П.М. ***, за обявяването нищожността на Заповед № РД-0178/ 27.04.2018г., издадена от Кмета на Община Братя Даскалови, с която на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и §4, ал.6 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е одобрен проект за „Геодезическо заснемане и промяна на кадастралните граници на ПИ 676, кв. 78 по кадастралния план на с. Оризово, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора“, с който се поставят границите на имот пл.н.676 в съответствие с границите на УПИ ІІІ-676, кв.78 по действащия регулационен план на с. Оризово и в съответствие с крайната регулация на населеното място и граничещ с имот с идентификатор 53850.62.231 по одобрената КККР на с. Оризово – неурбанизирана територия, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на В.И.М. *** и И.П.М. ***, Заповед № РД-0178/ 27.04.2018г., издадена от Кмета на Община Братя Даскалови, с която на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и §4, ал.6 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е одобрен проект за „Геодезическо заснемане и промяна на кадастралните граници на ПИ 676, кв. 78 по кадастралния план на с. Оризово, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора“, с който се поставят границите на имот пл.н.676 в съответствие с границите на УПИ ІІІ-676, кв.78 по действащия регулационен план на с. Оризово и в съответствие с крайната регулация на населеното място и граничещ с имот с идентификатор 53850.62.231 по одобрената КККР на с. Оризово – неурбанизирана територия, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ да заплати на В.И.М. ***, ЕГН ********** и на И.П.М. ***, ЕГН **********, общо сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 584/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.К. – полицейски инспектор V степен Началник група „Охранителна полиция“ в РУ Гълъбово при Областна дирекция на МВР Стара Загора, Заповед УРИ № 349з-2754/ 26.09.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение срок от 3 месеца, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.К. сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на касационно оспорване
19 Административно дело No 349/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-921/ 14.06.2018г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на незаконен строеж „Стопанска постройка” в УПИ ХVIII-223 от кв.34 по плана на с.Д. общ.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Ж.И.Ж. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
20 Административно дело No 688/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Т.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №349з-3274/19.11.2018г. на Директора на ОД МВР Стара Загора по жалбата на Н.Т.К.. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Н.Т.К. ЕГН: ********** сумата от 10лв./десет/, представляващи разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание незабавното действие на процесуалната разпоредба на чл. 211 изречение второ от ЗМВР в сила от 01.01.2019г.
21 Административно дело No 600/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ-ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Ц.С.В.” № ****Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–2600/ 4160-17 от 20.09.2018г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София , като определя по отношение на „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД публично държавно вземане в размер на „10840,33/ десет хиляди осемстотин и четиридесет лева и тридесет и три стотинки/ лева представляващо 40 % от изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания”, направление „Биологично растениевъдство” за кампания 2011г. във връзка с подадено от „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД „Общо заявление за единно плащане на площ 2011г. с УИН 24/30412/70571, вместо установената в АУПДЗ изх. № 01–2600/ 4160-17 от 20.09.2018г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сума от 27100,82 лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 390/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ МИЛИНИК АГРО ЕООД ТРЪЖНА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.А.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко” № 104, вх. „Б”, ет.5, ап.58, представлявано от Николинка Йорданова С., против Протокол от Тръжна сесия № 1 от 26.07.2018г. на Тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-07-194/ 24.07.2018г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл. 47к, ал.5 от ППЗСПЗЗ са обявени резултатите от проведения търг и е обявен класираният на първо място участник „Б.З.” ЕООД – гр. Стара Загора за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот № 87254.39.23, с НТП „Нива” с площ от 103.390 дка, пета категория, находящ се в землището на с. Яздач, община Чирпан, за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-07-194/ 24.07.2018г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, за присъждане на разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 634/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ С.С.- П.О.С.В.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО, ПОРАДИ ОТМЯНА НА ОСПОРЕНОТО РЕШЕНИЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
24 Административно дело No 3/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.И.З.,
Ж.Т.М.,
П.П.М.,
К.И.З.
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 3/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 714/ 2018г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против виза за проектиране на обект: „Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ VІ, кв.311 по плана на гр. Стара Загора“, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 714/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.
25 Административно дело No 23/2019, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.С.Ж.,
Ж.Л.А.,
А.К.А.,
С.Е.А.,
Л.Е.А.
  Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 23 по описа за 2019 г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за разглеждане по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.
26 Административно дело No 347/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.К.Р. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Експертно решение №0394/09.05.2018г. на специализиран състав по психични болести при Националната експертна лекарска комисия, гр. София в частта му относно потвърждаване на ЕР №2545/23.11.2017г. на ІV състав на ТЕЛК при УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора относно определената 30.0% вид и степен на увреждане, срок на инвалидност и дата на инвалидизиране, по жалба на Г.К.Р.. ВРЪЩА преписката на Националната експертна лекарска комисия, за ново произнасяне по ВСУ, СИ и ДИ на Г.К.Р., съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение, в 1-месечен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия гр.София, да заплати на Г.К.Р. с ЕГН:********** сумата от 279.79лв /двеста седемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 395/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Д.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Х., ЕГН **********, против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1959-000281/21.06.2018г. на Началник сектор към ОД на МВР, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
28 Административно дело No 621/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. *** сумата от 1100, 00/ хиляда и сто/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Б.Н.Г. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 109 от 15.02.2018 г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора., ведно със законната лихва върху главницата от 1100 лв, считано от 31.10.2018 година, до окончателното й изплащане . ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. *** сумата от 610 / шестстотин и десет / лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
29 Административно дело No 662/2018, IV състав ДОПК К.Й.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №440/22.10.2018г. на Директор ТД НАП Пловдив в частта му за сумата от 290.18лв, представляваща лихви за период от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. върху ДДС по СД №2408-21782/13.11.2002г. и по СД №2408-16686/10.07.2003г. и връща преписката за ново разглеждане в отменената й част на публичния изпълнител. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Й.С. против Решение №440/22.10.2018г. на Директор ТД НАП Пловдив в частта за сумата от 417.29лв., представляваща лихви за ДОО по декларация №240021611032372/22.12.2016г. и за сумата от 388.88лв., представляваща лихви за ДОО по декларация №240021700126847/10.01.2017г. ОСЪЖДА К.Й.С. с ЕГН:********** да заплати на НАП сумата от 117.06лв., представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните.
30 Административно дело No 490/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛАЙФ-2012 ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Л-2012“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“ № 34, ет.5, ап.13, представлявано от Р.Д.Д., срещу Национална агенция за приходите – гр. София обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетения в общ размер на 1600лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД, гр. Стара Загора имуществени вреди вследствие от частично отменени актове на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, както следва: иск за присъждане на обезщетение в размер на 400лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД имуществени вреди вследствие от частично отменено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0028443/ 04.05.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора; иск за присъждане на обезщетение в размер на 400лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД имуществени вреди вследствие от частично отменено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0028467/ 04.05.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора; иск за присъждане на обезщетение в размер на 400лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД имуществени вреди вследствие от частично отменено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0028439/ 04.05.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора и иск за присъждане на обезщетение в размер на 400лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД имуществени вреди вследствие от частично отменено Разпореждане за присъединяване с изх. № С180024-105-0085670/ 10.04.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на исковете до нейното окончателно изплащане, като неоснователни. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Национална агенция за приходите – гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 520/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДИ ЙОДИ-ЕООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ДИМИТРЪ ДОБРЕВ НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.1.2019г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 201091802, представлявано от Управителя Д.Д. и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13 сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменени незаконосъобразни наказателни постановления с №214565-F206052 от 20.09.2016 год. и №214597-F206065 от 20.09.2016 год. и двете на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив. ОТХВЪРЛЯ иска на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 201091802, представлявано от Управителя Д.Д. и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13 против Национална агенция по приходите гр. София в останалата му част до 1 200.00 лв., както и за присъждане на законна лихва от датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 833163774, представлявано от Управителя Д.Д. и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13, сумата от 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 652/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Стоян Стоянов на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №17-0327-001188 от 03.01.2018 год., издадено от Началника на Районно управление Раднево при ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Стоянов на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 33/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.М.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №33/2019 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване.
34 Административно дело No 512/2016, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.1.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 512/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора, СПРЯНО с определение № 213/09.08.2018г. от закрито съдебно заседание. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 512/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца за сведение.