Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 17.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 670/2017, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МИТОС БГ ЕООД   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „М БГ”ЕООД, седалище и адрес на управление с.Самуилово, общ.Сливен, ул.”Васил Левски”№ 69, ЕИК 202354804, за прекратяване на неоснователни действия на органите на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора по задържане Свидетелство за регистрация на МПС № 006894832 и Свидетелство за регистрация на МПС № 006894831, както и на регистрационните табели на товарен автомобил – влекач ДАФ ХФ 480 с рег.№ СН5497КА и полуремарке марка „Шмитц СЦС 24” с рег.№ СН2125ЕЕ, като неоснователно. Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 6.1.2018г.
2 КАНД No 62/2019, II състав ЗАНН: ДАНС ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433/ 07.12.2018г., постановено по АНД № 1026/ 2018г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
3 Административно дело No 515/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Н.Н. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.4.2019г.
ОСЪЖДА Агенцията по вписванията, , със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „ Елисавета Багряна” № 20, да заплати на И.Н. *** сумата в размер на 328, 50 (триста двадесет и осем лв. и петдесет ст.) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменен по съдебен ред Отказ № 20180521141658/30.05.2018 г. на длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.09.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Агенцията по вписванията, , със седалище и адресна управление гр.София, ул. „ Елисавета Багряна” № 20А да заплати И.Н. *** разноски по делото в размер на 360 (триста и шестдесет ) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 588/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Ж. *** против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ ІХ-6158, , УПИ Х-6158, УПИ ХІ-6158, УПИ ХІІ-6158, УПИ ХІІІ-6158 в кв. 817, УПИ І-6157, УПИІІ-6157, УПИ ІІІ-6157 и УПИ Х-6157 в кв. 820 и на УПИ ІІ-6157 в кв. 821, по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
5 Административно дело No 185/2019, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Т.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 1.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 185/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 185/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 92/2019г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение №284а-94-30.01.2019г., издадено от Началник Районно управление на МВР Казанлък. Производството следва да продължи по адм. дело № 92/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.4.2019г.
6 Частно административно дело No 223/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ"-БУРГАС ГД"ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.4.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ФК-70-0341979/27.03.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас при ЦУ на НАП по жалба на „ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането „ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН“ за спиране на предварителното изпълнение поради липса на предмет. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 13.4.2019г.
7 Частно КАНД No 54/2019, I състав Частни КАНД и КАД Д.Д.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 19.12.2018г, постановено по а.н.х.д.№ 3119/ 2018г на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
8 КАНД No 70/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА И.А.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81/ 14.12.2018 г. по АНД № 116/ 2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 18-0447-000149/ 25.04.2018г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ - Гълъбово срещу И.А.Х. ***. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.
9 КАНД No 82/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 03.01.2019г., постановено по АНД № 2741/2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление (НП) № 18-1228-003329 от 11.09.2018г., издадено от Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.
10 КАНД No 93/2019, I състав ЗАНН: МВР Ж.Г.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43 от 17.01.2019 г., постановено по АНД N 2614/2018 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17 от 14.09.2018 г. на Началник отдел „ Охранителна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.
11 КАНД No 94/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/ 08.01.2019 г., постановено по АНД № 2611/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-360/ 07.09.2018 г., издадено от Заместник-председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
12 Административно дело No 605/2018, VI състав Закон за данък върху добавената стойност ЕЛМА 2014 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА"ПЛОВДИВ ПРИ Ц У НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елма 2014“ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Сава Силов“ №83, ет.6, ап.25, представлявано от управителя П.М.П. против Ревизионен акт №Р-16002418000165-091-001 от 17.07.2018 год., издаден от Г.Н.Ч. на длъжност Началник на сектор, възложил ревизията и П.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в частта, в която на „Елма 2014“ЕООД са установени задължения общо в размер на 8 081.67 лв., от които отговорност за данък върху добавената стойност по чл. 177 от ЗДДС в размер на 7065.01 лв. и лихви за просрочие, изчислени към 17.07.2018 год., в размер на 1016.66 лв., потвърден с Решение №565/28.09.2018 год. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" – Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА „Елма 2014“ЕООД, представлявано от управителя П.М.П. да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата 734.08 лв., представляваща сторените разноски по производството. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 171/2019, I състав Закон за пътищата ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Гълъбово против Заповед № РД-11-18/ 12.03.2019г на Директора на „Областно пътно управление“ Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 171/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Частно административно дело No 232/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКА ОЙЛ 2018 ЕООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на „ЕКА ОЙЛ-2018“ ЕООД ЕИК 205404963, подадена от управителя Д. И. С. „срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-188-0408453/29.03.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив, при Централно управление на Националната агенция по приходите, като неоснователна. ОСЪЖДА „ ЕКА ОЙЛ-2018“ ЕООД ЕИК 205404963 ДА ЗАПЛАТИ на Административен съд гр. Стара Загора държавна такса в размер на 50/ петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС на РБ.
15 Административно дело No 690/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Г.Г.Р.,
Г.М.Я.,
К.Й.Я.
НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА,
П.В.Т.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.Р., Г.М.Я. и К.Й.Я. против Заповед №18-9519/07.11.2018г. на Началник СГКК Стара Загора в частта, с която е одобрено изменение на КККР с нанасяне на нов обект: схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.524.435.1.2, собственост на П.В.Т.. ОСЪЖДА Г.Г.Р. ЕГН **********, Г.М.Я. ЕГН ********** и К.Й.Я. ЕГН ********** да заплатят на П.В.Т. ЕГН ********** сумата от 600лв. / шестотин/ представляваща възнаграждение за един адвокат. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните.
16 Административно дело No 63/2019, VI състав Закон за водите ТУНДЖА-73 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Тунджа 73“ЕООД, представлявано от управителя Т.П.Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31160087/29.11.2018 год. издадено от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, в частта на поставени условия с т.1.4, т.2.1, т.2.2; т.3.6; т.4.2; т.4.3 и т.8.1 от приложението към него, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Тунджа 73“ЕООД, представлявано от управителя Т.П.против Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31160087/29.11.2018 год. издадено от Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), в частта по т.4. и т.4.1 от Приложението към него, като неоснователна. ОСЪЖДА Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив да заплати на „Тунджа - 73“ЕООД, ЕИК 833163906, представлявано от управителя Т.П.сумата 650.00 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 55/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.9 ал.6 т.1, чл.19 т.1, чл.10 ал.7 и чл.17 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нуди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет/ лв. представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нуди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Раднево.
В законна сила на 26.4.2019г.
18 Административно дело No 56/2019, V състав Закон за защита от дискриминация Ж.Г.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.4.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Ж.Г.А. ***, подадена чрез пълномощника й адв. Д.Д. от САК, Решение № 508 от 20.12.2018г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 282/ 2015г. ИЗПРАЩА преписката на Комисията за защита от дискриминация за произнасяне по подадената от Ж.Г.А. жалба вх. № 44-00-2438/ 17.06.2015г., при съобразяване на влязлото в сила Решение № 3074/ 12.03.2018г. по адм. дело № 10286/ 2016г. по описа на Върховен административен съд и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация – гр. София, да заплати на Ж.Г.А. ***, сумата от 500 /петстотин/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 61/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №380 от 11.06.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** ***, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.4.2019г.
20 Административно дело No 107/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД гр. София с ЕИК 201327590 против чл. 37 ал.1 в частта „притежаващи разрешение, издадено по реда на чл.37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС“ от Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№107/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя, ответника и на Окръжна прокуратура Стара Загора.
В законна сила на 23.4.2019г.
21 Административно дело No 230/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ УСТРА-БЕТОН ООД   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 230/ 2019г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ по жалбата, подадена от „УСТРА-БЕТОН“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, „Промишлен район Летище“, представлявано от управителя Жулиета Стоянова Хаджийска, против Решение № РД-16-90/ 25.01.2019г. на Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“, за определяне на финансова корекция по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0111-C01 с бенефициент „УСТРА-БЕТОН“ ООД, в размер на 5% от поисканите за възстановяване разходи по засегнатия договор с „ЛБ Сервиз“ ЕООД, възлизаща на 47 904.00 лева без ДДС, като на основание чл. 135, ал.6 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
22 КАНД No 55/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №777/17.12.2018год., постановено по АНД №2782/2018 год. по описа на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП№18-1228-003251/31.08.2018г на Началник сектор «ПП» при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
23 КАНД No 57/2019, I състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА И.Н.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 07.12.2018г., постановено по АНД № 365/ 2018г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 05070 от 03.09.2018г., издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
24 Административно дело No 699/2018, II състав Закон за закрила на детето З.Н.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Н.А. Заповед № ЗД/Д-СТ-216 от 21.11.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
25 Административно дело No 25/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.58, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 905 от 29.11.2018г. на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък.
В законна сила на 1.5.2019г.
26 Частно административно дело (К) No 74/2019, V състав Частни КАНД и КАД В.Й.М.   Председател и докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ Определение № 6 от 03.01.2019г., постановено по гр. дело № 3115/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената от В.Й.М. *** жалба против мълчалив отказ на Общинска комисия по земеделие гр. Павел баня за издаване на решение за обезщетяване с равностойна земеделска земя по реда на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ по писмено искане по заявление от 27.09.2018г. по преписка вх. № Е221/ 1992. Определението не подлежи на обжалване.
27 Административно дело No 206/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ БОЕЦ-БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ -ГР.ВИДИН КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Гражданско сдружение „БОЕЦ-БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ гр. Видин против мълчалив отказ на Община Стара Загора да предостави достъп до обществена информация. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 18.4.2019г.
28 Административно дело No 29/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.К. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Х.К. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-002060/ 25.05.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 16.01.2019г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.К. ***, EГН **********, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2019г.
29 Административно дело No 73/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СЕ АЙ ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООД, със седалище и адрес на управление бул.” Славянски” № 47, ет. 4, офис 52, представлявано от управителя Е.Р.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1228-000072 от 27.01.2019г., издадена от Началник на сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора , с която заповед на основание чл.171, т.2а, б. „а” от ЗДвП на„ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООДгр. Стара Загора е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № ****”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на „ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООД, със седалище и адрес на управление бул.” Славянски” № 47, ет. 4, офис 52 направените по делото разноски в размер на 510/ петстотин и десет/ лева Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 9.4.2019г.
30 КАНД No 164/2019, II състав ЗАНН: НАП СВОБОДНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ООД   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Свободни информационни изследвания“ ООД гр. Стара Загора против Решение № 596/27.09.2018г., постановено по НАД №1141/18г. по описа на РС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №164/19г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
31 Административно дело No 700/2018, VI състав Закон за закрила на детето Р.А.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 12.03.2019 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.А.С., подадена чрез пълномощника й адв. Н.М., против Заповед №ЗД/Д-СТ-218 от 21.11.2018 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора, като процесуално недопустимо поради просрочие. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.4.2019г.
32 Административно дело No 702/2018, VI състав Закон за закрила на детето Г.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Г.Д. Заповед №ЗД/Д-СТ-217 от 21.11.2018 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
33 Административно дело No 764/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.37 ал.1 т.1 и чл. 38 ал.2 т.1 от Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№764/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора разноски в размер на 20лв/двадесет/ за съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.4.2019г.
34 Административно дело No 17/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.К. против Заповед № 1049/22.06.2018г. на Кмета на Община Казанлък, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО адм. дело № 17/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок, който тече за жалбоподателя от получаване на препис от настоящото определение, а за ответника – от днес.
35 Административно дело No 32/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Б.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.4.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Б.И., ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Х.И. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000364 от 07.12.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 16.01.2019г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Б.И., ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.5.2019г.
36 Административно дело No 80/2019, II състав Закон за движението по пътищата С.Й.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на С.Й.П. против писмо рег. № 112800-2813/25.01.2019г. на Началникана сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 80/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника, а от днес за жалбоподателя.
В законна сила на 25.4.2019г.
37 Административно дело No 701/2018, III състав Закон за закрила на детето Г.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД/Д-СТ-215 от 21.11.2018г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Стара Загора, с която на основание чл.30а, вр.с чл.29 т.9 и на основание чл.27 ал.1 вр.с чл.26 ал.1, с чл.5 ал.1 и чл.25 ал.1 т.2 и т.4 от ЗЗДет е наредено, че прекратява временно настаняването на непълнолетния Г.М.Р. с посочено ЕГН и настоящ адрес, майка М.Р.И., баща неизвестен в семейството на Г.Г.Д. ЕГН ********** – близка, с изградена емоционална връзка, с постоянен и настоящ адрес *** и детето е насочено да ползва социална услуга – резидентен тип – „Кризисен център за деца, жертви на насилие“ гр.Шумен, ул.“Възрожденец“ №17 до произнасяне на съда с решение по чл.28 от Закона за закрила на детето. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.
38 Административно дело No 34/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Т.-М." КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „ Д.Т.-***, ЕИК 833128620 против Заповед №1969/06.12.2018г. на Кмета на община Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 8.5.2019г.
39 Административно дело No 46/2019, II състав Закон за местните данъци и такси В.Х.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „В.М.“, ЕИК 833017449, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Загорка“ № **, вх.0, ет.5, ап.13, против Акт за установяване на задължение по декларация № 63261/ 13.09.2018г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, потвърден с Решение № 63261/ 29.11.2018г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, с който е установен размер на задълженията за данък върху превозните средства за периода 2015г. – 2017г. и съответната лихва, общо в размер на 81.52лв, за лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Берлинго Брейк 1.9“ с рег.№****, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 64/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.4.2019г.
Прекратява делото
В законна сила на 26.4.2019г.
41 Административно дело No 81/2019, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управителна област Стара Загора против Решение № 604/24.01.2109 година на общински съвет Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 81/ 2019 година по описа на административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 24.4.2019г.
42 КАНД No 100/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 17.12.2018г., постановено по АНД № 389/ 2018г. по описа на Районен съд – Чирпан, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-002064 от 01.06.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
43 КАНД No 111/2019, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Г.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 698 от 07.11.2018г., постановено по АНД № 2446/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 310/ 10.05.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
44 КАНД No 113/2019, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Ж.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 10.01.2019г., постановено по АНД № 2476/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 1959а-1373/ 21.09.2017г., издадено от Началника на Първо районно управление - Стара Загора при ОД на МВР-Стара Загора. . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
45 Административно дело No 551/2018, I състав Закон за данък върху добавената стойност ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД ЕИК 200961243 с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ж.к. Железник, ул.“Генерал Иван Пашинов“ № 45, оф.3, представлявано от управителя Д.Б.И., против Ревизионен акт № Р-16002417008991-091-001/22.06.2018г, издаден от органи по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 538/ 14.09.2018г на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който на „ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е установено данъчно задължение по ДДС в размер общо на 62 099.23лв, от които 57 680.14лв от непризнат данъчен кредит и установена за дължима през м.11.2017г сума по ЗДДС от деклариран, но невнесен в срок ДДС в размер на 284.96лв, с прилежащи лихви в общ размер 4 134.13лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД ЕИК 200961243 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2393 /две хиляди триста деветдесет и три/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 19/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Гурково, приета с Решение № 485 от 25.10.2018г. на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет – Гурково да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Гурково.
47 Административно дело No 66/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Е.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора С.С.на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Е.К., ЕГН ********** *** Загора сумата от 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №18-0327-000556 от 01.06.2018 год., издадено от Началника на Районно управление Раднево при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.02.2019 год. до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора С.С.на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Е.К., ЕГН ********** *** Загора сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 72/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на А.М.П. ЕГН********** сумата от 150лв./сто и петдесет/ представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразен ЕФ серия К№0402574, ведно със законната лихва, считано от 07.02.2019г., както и сумата от 310лв /триста и десет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 8.5.2019г.
49 Административно дело No 127/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.М. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на М.Д.М. ***, ЕГН **********, за прогласяване за нищожна на Принудителна административна мярка от 07.02.2019г. – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, наложена спрямо лек автомобил „Мерцедес“, с рег.№******, разпоредена от длъжностно лице – главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.М. ***, ЕГН **********, Принудителна административна мярка от 07.02.2019г. – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, наложена спрямо лек автомобил „Мерцедес“, с рег.№******, разпоредена от длъжностно лице – главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Д.М. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 12.4.2019г.
50 Административно дело No 130/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на П.С.Г. ЕГН ********** сумата от 300лв. / триста/ представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП № 18-0284-002367/27.08.2018г. издадено от Началник РУ – Казанлък, както и сумата от 310лв /триста и десет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 8.5.2019г.
51 Административно дело No 153/2019, IV състав Закон за социално подпомагане В.Д.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ГР. ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-СТ-Ч/235/05.02.2019г. издадена от Директор Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Чирпан по жалба на В.Д.Ч.. ВРЪЩА преписката за ново разглеждане на Заявление №ЗСП/Д-СТ-Ч/235 от 22.01.2019г., подадено от В.Д.Ч. при спазване указанията на съда по приложението на закона. Решението не подлежи на обжалване.
52 Административно дело No 248/2019, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Я.И.Я.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И.Я. ***, против заповед № ОХ-201 на постоянния секретар на отбраната, с която е изменена заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-1032/ 21.12.2018 година в раздел І, буква Б, т. 13 курс „ подготовка на специалисти по съхранение на класически боеприпаси” – за сержанти, войници и цивилни служители” с код А-6ІС1, 2,3,4,К1, 2-388 са заличени пунктове 13.2,13.3,13.6 и 13.7 и са отчислени от курс, считано от 05.02..2109 година, на основание чл. 32,ал.1,т.5 от Наредба Н-19/25.05.2010 г. / т.13.6 сержант Я.И.Я., завеждащ хранилище и шофьор в Централен артилерийски технически изпитателен полигон. , като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 248/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
53 КАНД No 75/2019, IV състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА АНП по издаване на НП №18-1228-002635/29.06.2018г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. ОТМЕНЯ НП № 18-1228-002635/29.06.2018г. на Началник сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
54 КАНД No 77/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10/07.01.2019 г., постановено по АНД №2900/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
55 КАНД No 79/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №5/03.01.2019 г., постановено по АНД №2899/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на С.Г. Х-Кпротив Електронен фиш №2086621 издадена от ОД на МВР Стара Загора и анулиран на 05.11.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №2899/19г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
56 КАНД No 87/2019, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХЕРГЕЛЕДЖИЕВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 15.01.2019г., постановено по АНД № 3090/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
57 КАНД No 88/2019, II състав ЗАНН: КЗП ПЕТКО ПЕНЕВ - 2009 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 10.01.2019г., постановено по АНД № 2626/ 2018 год. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
58 КАНД No 92/2019, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРИМА-КХ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1/02.01.2019 год., постановено по а.н.д.№1297 по описа за 2018 год. на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
59 КАНД No 96/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.А.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №24/10.01.2019 год., постановено по АНД №2934/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразен електронен фиш серия К, №1952846, издаден от Областна дирекция на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
60 КАНД No 99/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №65/28.01.2019 год., постановено по АНД №16/2019 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
61 КАНД No 104/2019, II състав ЗАНН: Общини И.П.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №44/18.01.2019 год., постановено по АНД №2645/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
62 Административно дело No 12/2019, I състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ПГСС ГЕО МИЛЕВ ГР. МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.04.2019г за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на ПГСС „Гео Милев“ гр. Мъглиж за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 12/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
63 Административно дело No 18/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ " -МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 26.03.2019 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез пълномощника му адв. А.П., против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „Христо Ботев“ гр. Мъглиж да предостави обществена информация, поради недопустимост на жалбата. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
64 КАНД No 90/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Р.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443/ 12.12.2018г., постановено по АНД № 1193/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 2181741 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
65 Административно дело No 762/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.С. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.С. против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, разпоредена на 23.10.20**г спрямо л.а. марка Опел, модел „Агила“, рег.номер ****, от длъжностно лице при звено „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от С.Г.С. ***, с която е предявен иск за осъждане на Община Казанлък да заплати на С.С. сумата от 51.00лв, претърпени имуществени вреди в причинна връзка с незаконосъобразна на ПАМ „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“ спрямо лек автомобил марка Опел, модел „Агила“, рег.номер ****, разпоредена на 23.10.20**г от длъжностно лице при звено „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 762/ 20** г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
66 Административно дело No 40/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.24 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му, с която са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.19, ал.2 и чл. 20, ал.1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан, като неоснователен. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан.
67 Административно дело No 254/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.К.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 16.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254/2019г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд Стара Загора и Административен съд – София-град за разглеждане на жалбата на Д.В.К. срещу Заповед №СД-05-243/31.12.2018г. на Министъра на правосъдието. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 16.4.2019г.
68 Административно дело No 96/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Я.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Ж.Я.Ж. *** сумата от 200 /двеста / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 8245а-1378 от 23.07.2018 г., издадено от началника на Второ Районно управление – Стара Загора при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, ведно със законната лихва върху главницата от 200 лева, считано от 15.02.2019 година до окончателното й изплащане. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Ж.Я.Ж. *** сумата от 310 / триста и десет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 8.5.2019г.
69 Административно дело No 117/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на„ Илдези тайерс „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Димитър Наумов” № 37 сумата от 100 /сто / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1721 от 12.09.2013 г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора., ведно със законната лихва върху главницата от 100 лв, считано от 22.02.2019 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Илдези тайерс „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Димитър Наумов” № 37 сумата от 375 / триста двадесет и пет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 10.5.2019г.
70 Административно дело No 119/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на„ Илдези тайерс „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Димитър Наумов” № 37 сумата от 300 /триста / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1780 от 02.10.2013 г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора., ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв, считано от 22.02.2019 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Илдези тайерс „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Димитър Наумов” № 37 сумата от 375 / триста седемдесет и пет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 8.5.2019г.
71 Административно дело No 131/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност РАДИАНС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Радианс“ЕООД с ЕИК 123618900, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“Гладстон“№16, офис 4, Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-99-0381714 от 20.02.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул.„Княз Дондуков“№52, да заплати на „Радианс“ЕООД с ЕИК 123618900 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Гладстон“№16, офис 4, представлявано от управителя Светослав Георгиев Узунов сумата от 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
72 Административно дело No 183/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност РДЦ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 183/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София-град по жалбата на „РДЦ ОЙЛ“ ЕООД ЕИК 201262388 със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул.“Липа“ № 1, против Ревизионен акт № Р-22002217000594-091-001/28.05.2018 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП София, потвърден с Решение № 1856/ 30.11.2018 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“ София при ЦУ на НАП. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила на 17.4.2019г.
73 Административно дело No 271/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Ш.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №271/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца за сведение.
74 КАНД No 39/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №763/12.12.2018г., постановено по а.н.д.№ 3062/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
75 КАНД No 48/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 415/27.11.2018г., постановено по а.н.д № 1008/2018г. по описа на Районен съд – Казанлък като незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001967 от 12.07.2018г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, като намаля наложеното административно наказание глоба от 7 000 /седем хиляди/ лева на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
76 КАНД No 50/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 419/28.11.2018г. по а.н.д № 905/2018г. по описа на Районен съд – Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0284-003898/03.05.2018г., издадено от Началника група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
77 КАНД No 56/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КТ "ВЕРЕЯ" ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.4.2019г.
О ОТМЕНЯ Решение № 117/06.12.2018г. по а.н.д.№ 268/2018г. по описа на Районен съд Раднево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
78 КАНД No 64/2019, II състав ЗАНН: Общини И.З.Ш. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 436/10.12.2018г. по а.н.д № 1214/2018г. по описа на Районен съд – Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №ОП-123/21.09.2018г., издадено от Кмета на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
79 Административно дело No 93/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАМ.МИНИСТЪР НА РЕГ.РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОВ КАЧЕВСТВОТО НА РЪК.НА УО НА ОП "РЕГ.РАСТЕЖ2014-2020 Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Казанлък, представлявана от Кмета на общината Г.С., Решение № РД-02-36-91/ 18.01.2019г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, за приключване сигнал № 731, регистриран в Регистъра за сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ, във връзка с установени нарушения при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за рехабилитация на бул. „Розова долина“ – етап 1“, с установяване допуснато нарушение на чл.2, ал.2 и чл.2, ал.1, т.1 и 2 от Закона за обществените поръчки и на нередност и за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Казанлък в размер на 10 121.92лв с ДДС, изчислена по пропорционалния подход, представляваща 5% от допустимите разходи по Договор № BG16RFOP001-1.024-0003-C01-S-01 (ДО7-17) от 17.05.2018г. с изпълнител „ЕЛМИ“ ООД на стойност 168 698.60 лева, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София да заплати на Община Казанлък сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
80 Административно дело No 99/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.К. *** против Заповед № 52/ 16.01.2019г на Кмета на Община Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 99/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.5.2019г.
81 Административно дело No 281/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КЛУБ НА ЖЕНИТЕ СОЦИАЛИСТКИ ГР.КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.4.2019г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Клуб на жените социалистки против Решение №997/28.03.2019г. към Заповед №АК-01-ЗД-5/15.04.2019г. на областния управител на област Стара Загора, по която е образувано адм.д.№277/19г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№281/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
82 КАНД No 73/2019, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 771 от 13.12.2018г., постановено по АНД № 2409/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1 от 25.05.2018г., издадено от Началник отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
83 КАНД No 95/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 10.01.2019г., постановено по АНД № 2682/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-003250 от 31.08.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
84 Административно дело No 193/2019, II състав ДОПК ПКС ВИАСТРОЙ ЕООД   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД ЕИК 203212590, със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, зона Голеш, подадена от управителя С.Н.Б., против отказ, обективиран в Решение № 138/08.03.2019г. на Директора на Дирекция ОДОП – Пловдив, да спре изпълнението на Ревизионен акт № Р-16002418002862-091-001/10.01.2019г., като неоснователна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от връчването му на страните.
85 Административно дело No 69/2019, V състав ДОПК Ж.Г.К. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.К. ***, против Решение № 3/ 02.01.2019г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Пловдив, с което в производство по чл.197, ал.1 от ДОПК са потвърдени Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0093335/ 23.11.2018г., издадено от старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП - Пловдив и Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0093348/ 23.11.2018г., издадено от старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП - Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Г.К. ***, ЕГН ********** да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 197, ал.4 от ДОПК.
В законна сила на 22.4.2019г.
86 Административно дело No 98/2019, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.С.Ц.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.4.2019г.
ВРЪЩА искова молба (наименувана „жалба“) с вх.№825/18.02.2019г., подадена от Н.С.Ц., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, срещу Затвора – гр. Пазарджик, за осъждане на ответника да му заплати сумата от 50 000лв, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 98/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
87 Административно дело No 128/2019, I състав Закон за защита от дискриминация ТЕХМАШ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от „ТЕХМАШ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, Западна индустриална зона, представлявано от управителя С.О.П.-А., Решение № 64/ 31.01.2019г на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 627 по описа за 2018г В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по преписката и е оставена без разглеждане жалбата на дружеството вх.№ 16-20-1371/ 04.12.2018г за установяване на дискриминация при предоставяне на услуги от страна на АГКК. ВРЪЩА административната преписка на Комисията за защита от дискриминация за продължаване на производствените действия по нея съобразно указанията по прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на „ТЕХМАШ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, Западна индустриална зона в останалата част, с която са отправени искания до съда и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото в тази част. ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация да заплати на „ТЕХМАШ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, Западна индустриална зона сумата 150 /сто и петдесет/ лв за разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
88 Административно дело No 276/2019, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.А.Н.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Н., ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Началника на Районно управление Казанлък по подадено заявление от жалбоподателят с вх.№284000-1754/21.01.2019 год. за връщане на отнетите му с Решение №284з-1394/12.12.2018 год. на Началника на Районно управление Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №276/2019 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
89 КАНД No 78/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.И.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №755/06.12.2018г. по а.н.д.№ 2971/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
90 Административно дело No 122/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.4.2019г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници“ гр. София да заплати на „ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС“ ЕООД ЕИК 202260059 сумата от 100лв. / сто/, представлява обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление №512/06.08.2014г., издадено от Началника на митница Пловдив, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.02.2019г., както и сумата от 325лв/триста двадесет и пет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
91 Административно дело No 175/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация И.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.М. против Решение №10-22-5/26.05.2019г на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА И.В.М. ЕГН ********** *** сумата от 100лв. /сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.
92 Административно дело No 189/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.К. против Заповед №10-00-256/15.02.2019г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА Н.Д.К. ЕГН ********** *** сума в размер на 100лв/сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 9.5.2019г.
93 Административно дело No 245/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - ГР.ГУРКОВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Районна потребителна кооперация /РПК/ гр.Гурково, ЕИК 000794542, със седалище и адрес на управление: гр.Гурково, ул.“Княз Александър Батенберг“ № 16, представлявана от И.Х.П. – председател на Управителния съвет, за спиране изпълнението на Ревизионен акт № Р-16002414000335-091-01 от 13.01.2015г., издаден от Л.П.Ц.на длъжност началник сектор „Ревизии“ и Г.П.Й.на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, при ТД на НАП – Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от връчването му на страните.
94 КАНД No 98/2019, I състав ЗАНН: МВР СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/07.01.2019 г. по АНД № 2945/2018 г. на Районен съд Стара Загора, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 11-20.09.2018 г., издадено от Началник отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
95 КАНД No 116/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА ЕНЕРЖИ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 798/27.12.2018 година, постановено по АНД № 2323 по описа за 2018 година на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-001923/02.08.2018 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „Енержи” ООД, ЕИК 123531922, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 85, вх. А, ет. 3, ап. 5, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение по чл.245, ал. 1 от Кодекса на труда, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
96 КАНД No 117/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА ЕНЕРЖИ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 799/ 27.12.2018 година, постановено по АНД № 2324 по описа за 2018 година на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-001924/02.08.2018 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „Енержи” ООД, ЕИК 123531922, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 85, вх. А, ет. 3, ап. 5, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение по чл.245, ал. 1 от Кодекса на труда, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
97 Административно дело No 476/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.К. ***, ЕГН **********, сумата от 340 /триста и четиридесет/ лв., представляваща обезщетение за претърпени от Н.К. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 33-0000219 от 12.05.2014г., издадено от Директора на РД „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила Решение № 702 от 17.09.2014г., постановено по АНД № 1112/ 2014г. по описа на Районен съд - Пазарджик, с което наказателното постановление е отменено – 09.10.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.К. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
98 Административно дело No 521/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Ж.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Ж.М. *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2015 изх.№02-240-6500/3978 от 23.08.2018 год. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Държавен фонд ”Земеделие” гр. София да заплати на С.Ж.М. ЕГН ********** *** сумата от 600.00 лв. /шестстотин/, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
99 Административно дело No 640/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност Х.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 640/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба от Х.Д.Т. против Акт за регистрация по ЗДДС № 240421800928516/ 03.05.2018г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 503/ 30.08.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответникът - от датата на неговото съобщаване.
100 Административно дело No 87/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗАЛОЖНА КЪЩА ПАРАЛИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.4.2019г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите ЕИК 121516918 гр. София да заплати на „Заложна къща Паралия“ ЕООД ЕИК203727843 сумата от 300лв. /триста/, представлява обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление №К-040620/19.07.2017г., издадено от Директора на РД КЗП-Пловдив, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.02.2019г., както и сумата от 425лв/четиристотин двадесет и пет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на
101 Административно дело No 205/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.Д.Л.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.4.2019г.
ВРЪЩА исковата молба /именувана „жалба“/ на Л.Д.Л., изтърпяващ наказание в Затвора – Стара Загора, с която се претендира заплащане на обезщетение в размер на 40 000лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 205/ 2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.5.2019г.
102 Административно дело No 216/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕЛИОС СЗ - ООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „ Хелиос СЗ „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 31Б, ет. 2,ап.2, представлявано от управителя Д.Г. Динков против дирекция „ Инспекция по труда” гр. Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216 по описа на Административен съд гр. Стара Загора за 2019 година. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.
103 Административно дело No 217/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕЛИОС СЗ - ООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.4.2019г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от „Хелиос СЗ“ ООД Стара Загора, срещу Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора с цена на иска 900 лева главница и 99,09 лева лихви, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
104 Административно дело No 220/2019, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Х.И. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.И. *** срещу Заповед №293/14.02.2019г. на Кмета на Община Раднево за одобрен ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 38008.117.12 по КК на с.Коларово, общ.Раднево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 220/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
105 Административно дело No 511/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕННА КООПЕРАЦИЯ С.НОВА МАХАЛА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЗПК З. със седалище и адрес на управление с. Нова махала, община Николаево, област Стара Загора, представлявана от Председателя Б.И.К., против Уведомително писмо с изх. № 01-6400/13?7 от 06.08.2018г. за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. за кампания 2017г., издадено от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА ЗПК З. със седалище и адрес на управление с. Нова махала, община Николаево, област Стара Загора, ЕИК 833154864, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр. София сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
106 Административно дело No 619/2018, VI състав КСО Г.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ решение №2153-23-23/01.10.2018 год. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора (ТП на НОИ-Стара Загора), с което е оставено в сила разпореждане №********** от 14.08.2018 год.. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ, гр. Стара Загора, с което на основание чл.69б, ал. 2 от КСО е отказана отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Стара Загора за постановяване на нов административен акт при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.
107 Административно дело No 669/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба от „А.Д.“ ХХХХ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 15.10.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот № 15028 в землището на с.Бащино, със сервитутна площ от 0.023дка, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 11.00лв. /единадесет лева/ без ДДС – на 13.54 лв /тринадесет лева и петдесет и четири ст./ без ДДС; ИЗМЕНЯ по жалба от „А.Д.“ ХХХХ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 15.10.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот № 10028 в землището на с.Бащино със сервитутна площ от 3.181 дка, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 1558лв. /хиляда петстотин петдесет и осем лева/ без ДДС на 1872.34 лв /хиляда осемстотин седемдесет и два лева и тридесет и четири ст./ без ДДС. ИЗМЕНЯ по жалба от „А.Д.“ ХХХХ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 15.10.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот № 10025 в землището на с.Бащино със сервитутна площ от 3.879 дка, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 1900лв./хиляда и деветстотин лева/ без ДДС на 2283.18лв. /две хиляди двеста осемдесет и три лева и осемнадесет ст./ без ДДС. ИЗМЕНЯ по жалба от „А.Д.“ ХХХХ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 15.10.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот №15031 в землището на с.Бащино, със сервитутна площ от 1.030дка, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 505лв. /петстотин и пет лева/ без ДДС на 606.26лв. /шестстотин и шест лева и двадесет и шест ст./ без ДДС. ОСЪЖДА Община Опан ДА ЗАПЛАТИ на „А.Д.“ ХХХХ, ЕИК 131418187, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, сумата от 1500лв./хиляда и петстотин лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
108 Административно дело No 41/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.26, ал.6 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № 210 от 22.03.2005г., изменена и допълнена с решения №№ 510/ 29.01.2007г., 148/ 30.10.2008г., 346/ 26.11.2009г. и № 630 от 23.07.2011г. на Общински съвет – Чирпан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.
109 Частно административно дело No 306/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКА ОЙЛ 2018 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ека ойл-2018“ ЕООД ЕИК 205404963, представлявано от управителя Д. И. С. срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-219-0408457/19.04.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ека ойл-2018“ ЕООД ЕИК 205404963, представлявано от управителя Д. И. С. ДА ЗАПЛАТИ на Административен съд гр. Стара Загора държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева. ОСЪЖДА „Ека ойл-2018“ ЕООД ЕИК 205404963, представлявано от управителя Д. И. С. Национална агенция по приходите гр. София сумата от 100.00 /сто/ лв. разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС на РБ.
110 КАНД No 101/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕНИСЕЙ 2 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 459/18.12.2018 г., постановено по АНД № 1157/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 465/18 от 20.09.2018г., издадено от Началник Митница Пловдив, с наложено на „Е. 2“ ЕООД ЕИК 200484375, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Е. № 2, вх. А, ет. 2, ап.3административно наказание имуществена санкция в размер на 84 992,60 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
111 КАНД No 108/2019, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 28.01.2019г., постановено по АНД № 2742/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
112 КАНД No 122/2019, I състав ЗАНН: ИАРА Ж.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 37/25.01.2019г., постановено по АНД № 1344/ 2018 г. по описа на Казанлъшки районен съд. С оспореното решение въззивният съд е потвърдил наказателно постановление (НП) № 23-082 от 06.11.2018 г., издадено от началник отдел “ Рибарство и контрол – Южна България” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл.66,ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на Ж.Д. *** за нарушение на разпоредбата на чл. 24,ал.5 от ЗРА. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
113 КАНД No 132/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЕТРОЛ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 11.02.2019г., постановено по АНД № 443/ 2018г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 - 001766 от 14.11.2018г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. Отменя изцяло решението
114 Административно дело No 488/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МИМИ-1967 ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.4.2019г.
ОСЪЖДА Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър ЮЛНЦ гр.София, Булстат 131282355, с адрес гр.София, ул.Елисавета Багряна №20, да заплати на „М – ХХХХ“ ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 204343750, с адрес гр.Стара Загора, ул.Иван Вазов №11, вх.В, ет.2, ап.5, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, следствие от незаконосъобразен отказ №20180410153556/28.04.2018г., постановен от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър ЮЛНЦ гр.София, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 31.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в частта му за разликата над 300 лева до размера на претендираното обезщетение от 307,50 лева, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър ЮЛНЦ гр. София, Булстат 131282355, с адрес гр.София, ул.Елисавета Багряна №20, да заплати на „М – ХХХХ“ ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 204343750, с адрес гр.Стара Загора, ул.Иван Вазов №11, вх.В, ет.2, ап.5, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
115 Административно дело No 21/2019, III състав Закон за местните данъци и такси КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ“ ЕООД, гр.Стара Загора ЕИК 200381610, против Акт за установяване на задължение по декларация №58377 / 06.07.2016г, издаден от д.г., старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в община Стара Загора, потвърден с Решение №58377/03.08.2018г на Началник отдел „Местни данъци и такси“ в община Стара Загора, с който на „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ“ ЕООД са установени задължения за данък върху превозните средства за 2015г в размер на 1035лв, с прилежащи лихви към 06.07.2016г в размер 89.11лв, и данък върху превозните средства за 2016г в размер на 517.54лв, с прилежащи лихви към 06.07.2016г в размер на 0.86лв, като неоснователна. ОСЪЖДА „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ“ ЕООД, гр.Стара Загора ЕИК 200381610 да заплати на ОБЩИНА Стара Загора сумата от 344.98 лева, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
116 Административно дело No 100/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.Б.К.П.,
И.Б.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.4.2019г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.П.И.Б.Й. на заповед № 9К-533-1-1 от 18.12.2018 година на кмета на община Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 100 по описа за 2019 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
117 КАНД No 103/2019, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СМАРТ МОДУЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №421 от 29.11.2018 год. по НАХД №870 по описа на Районен съд Казанлък за 2018 год., и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №6267/12.06.2018 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
118 КАНД No 106/2019, I състав Възобновяване на КАНД ИВАН РОГОШЕВ- ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № № 18-1228-001497/2018г, издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора в частта му по т.3, с която е наложено на Д.Б.А. ЕГН ********** административно наказание глоба в размер на 200лв на основание чл.175 ал.3 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 18-1228-001497/2018г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора в частта му по т.3, с която е наложено на Д.Б.А. ЕГН ********** административно наказание глоба в размер на 200лв на основание чл.175 ал.3 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Д.Б.А. ЕГН ********** с Акт за установяване на административно нарушение № Д496954 от 17.04.2018г. за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП. Отхвърля предложението в останалата част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
119 КАНД No 109/2019, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА И.С.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 02.01.2019г., постановено по АНД № 2912/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1959а-1619 от 10.11.2017г., издадено от Началника на Първо РУ Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
120 КАНД No 112/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЗЛАТНА ЯДКА - БГ ЕООД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1/25.01.2019 год., постановено по АНД №392 по описа за 2018 год. на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
121 КАНД No 114/2019, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №804/31.12.2018 год., постановено по НАХД №2305 по описа за 2018 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
122 КАНД No 118/2019, I състав Други по ЗАНН А.И.Т. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 450 от 13.12.2018г., постановено по АНД № 1212/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5380 от 28.09.2018г., издадено от Началника на отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, с което на А.И.Т. *** 19, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 1 000лв., на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата за нарушение на чл. 26, ал.2, т.1, б. „а” от ЗП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
123 КАНД No 121/2019, II състав Други по ЗАНН МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №460 от 19.12.2018 год. постановено по А.Н.Д. №1135/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък, како вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №27-44/27.08.2018 год. на Зам. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ при Министерство на здравеопазването. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
124 КАНД No 125/2019, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.Г.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 53/ 21.01.2019г., постановено по АНД № 2477/ 2018 г. по описа на Старозагорския районен съд КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1959а-1509 от 30.07.2018 г. на началника на Първо РУ Стара Загора, с което на Ж.Г.В. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл. 218 б от НК и чл. 53,ал.2 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 194,ал.3 от НК. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
125 КАНД No 126/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА ТАБАК МАРКЕТ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46 от 18.01.2019г., постановено по АНД № 3102/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001767 от 14.11.2018г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
126 КАНД No 130/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 17.01.2019г., постановено по АНД № 404/ 2018г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-003528 от 12.09.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
127 КАНД No 147/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА ЕНЕРЖИ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 37/10.01.2019 година, постановено по АНД № 2566 по описа за 2018 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 24-002045/05.09.2018 г. вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-002045/05.09.2018 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „Енержи” ООД, ЕИК 123531922, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 85, вх. А, ет. 3, ап. 5, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение по чл.245, ал. 1 от Кодекса на труда, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
128 КАНД No 105/2019, II състав ЗАНН: КХ ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО АД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №775/14.12.2018г., постановено по АНД №2483/2018 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
129 КАНД No 115/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №81/04.02.2019 год., постановено по АНД №2923/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
130 КАНД No 140/2019, II състав ЗАНН: Общини Б.С.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №52/21.01.2019 год., постановено по АНД №3283/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП№783/01.10.18г. на Заместник кмета на община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
131 КАНД No 151/2019, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ М.Ц.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №108/20.02.2019 год., постановено по АНД №3139/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 363386-F409350/10.10.2018г. издадено от Началник отдел „Оперативни дейности“ –Пловдив при ЦУ на НАП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
132 КАНД No 152/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.В.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №74/31.01.2019 год., постановено по АНД №3199/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
133 Частно административно дело No 321/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ШАНДИ - АНГЕЛ ЙОВЧЕВ ЕООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на ШАНДИ- АНГЕЛ Й.“ ЕООД ЕИК 203710737 със седалище в гр.Казанлък, подадена от управителя А.Й., против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ №ФК-224-0408112 / 19.04.2019г на Началник отдел "Оперативни дейности" – Пловдив, Централно управление на Националната агенция по приходите като неоснователна. ОСЪЖДА „ШАНДИ- АНГЕЛ Й.“ ЕООД ЕИК 203710737 да заплати на Национална агенция по приходите сумата 100лв –представляваща разноски за юрисконсултска защита. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението
134 Административно дело No 694/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ХЕРМЕС-М ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ХЕРМЕС М“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к. „Три чучура“ бл.67, вх.Б, ап.60 чрез управителя Н.М.против Заповед № 19-12-236/ 21.11.2018г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР, в частта му за УПИ ХVII-2131, кв.110а по плана на гр.Стара Загора, като се обособяват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ XVII-313 и УПИ XIX-314, като неоснователна. ОСЪЖДА „ХЕРМЕС М“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к. „Три чучура“ бл.67, вх.Б, ап.60 ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
135 Административно дело No 126/2019, VI състав Закон за местните данъци и такси Р.П.О. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р. Петров О. *** против акт за установяване по декларация №475-МИ-1/07.11.2018 год., потвърден с решение №1 от 201.2019 год. на Директора на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №126/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
136 Административно дело No 164/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от Община Стара Загора Решение №РД-02-36-239/19.02.2019г на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. и заместник-министър на МРРБ В ЧАСТТА относно основата, върху която е изчислен размерът на финансовата корекция и като финансова корекция е определена сумата 109729.64лв с ДДС, като вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Решение № РД-02-36-239/19.02.2019г на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството КАТО ОПРЕДЕЛЯ за основа на финансовата корекция стойността на допустимите разходи по Договор BG 16RFOP001-1.006-0002-S-03 № 1997 от 28.11.2017г. с изпълнител „НСК София“ ЕООД на стойност 1828827.34лв без ДДС, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора срещу Решение №РД-02-36-239/19.02.2019г на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в останалата част. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сумата 4265лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
137 Административно дело No 603/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.5.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на П.С.И. ***, Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е разрешено изработване на проект за ПУП – Изменение на План за регулация и План за застрояване относно УПИ ІІІ-115; УПИ ІV – 115; УПИ V – 115 и УПИ ХІ – 115 в кв.815 и на УПИ І – 115; УПИ ІІ – 115; УПИ ІІІ – 115; УПИ ІV – 115; УПИ V – 115; УПИ Х – 115; УПИ ХІ – 115 и УПИ ХІІ – 115 в кв.816 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на П.С.И. ***, ЕГН **********, сумата от 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
138 Административно дело No 165/2019, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗАМ. МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от Община Стара Загора Решение №РД-02-36-240/19.02.2019г на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. и заместник-министър на МРРБ В ЧАСТТА относно основата, върху която е изчислен размерът на финансовата корекция и като финансова корекция е определена сумата 278 169.54лв с ДДС, като вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Решение № РД-02-36-240/19.02.2019г на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството КАТО ОПРЕДЕЛЯ за основа на финансовата корекция стойността на допустимите разходи по Договор BG 16RFOP001-1.006-0002-S-02 № 1890 от 28.11.2017г. с изпълнител ДЗЗД „Валстрон“ на стойност 4 636 159.03лв без ДДС, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора срещу Решение №РД-02-36-240/19.02.2019г на ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в останалата част. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сумата 6246лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
139 Административно дело No 103/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ю.Н.О.,
К.А.О.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ю.Н.О. и К.А.О. ***, Заповед №137/ 01.02.2019 год. на Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Ю.Н.О. ЕГН ********** и К.А.О. ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес *** общо сумата 1020.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
140 Административно дело No 589/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на З.П.Ж. ***, Решение № 1808/ 27.09.2018г. по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е разрешено изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване относно УПИ IX-6158, УПИ X-6158, УПИ XI-6158, УПИ XII-6158 и УПИ XIII-6158 в кв.817, УПИ I-6157, УПИ II-6157, УПИ III-6157 и УПИ X-6157 в кв.820, и УПИ II -6157 в кв.821 по ПУП – ПРЗ на кв.“Бедечка“, гр.Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на З.П.Ж., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
141 Административно дело No 718/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1, ЕИК 131418187, представлявано от Изпълнителния директор Р.И.М., Решение на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Опан, обективирано в Протокол от 20.11.2018г., в частта му, с която на основание чл. 210, ал.2 от ЗУТ във вр. с чл.64, ал.4, т.2 от Закона за енергетиката, е определено обезщетение за учредяване на сервитут за обект „Нова ВЛ 400kV „п/ст Пловдив - п/ст „Марица-изток”, в ПИ 030001 в землището на с. Васил Левски, община Опан, за сервитутна площ от 5.715 дка и за 0.075дка трайно заета площ от стъпка на стълб, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 3 397 лева /три хиляди триста деветдесет и седем лева/ на 3 426.40лв. /три хиляди четиристотин двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/. ОСЪЖДА ОБЩИНА ОПАН да заплати на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1, ЕИК 131418187, сумата от 1 598лв. /хиляда петстотин деветдесет и осем лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
142 Административно дело No 719/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1, ЕИК 131418187, представлявано от Изпълнителния директор Р.И.М., Решение на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Опан, обективирано в Протокол от 20.11.2018г., в частта му, с която на основание чл. 210, ал.2 от ЗУТ във вр. с чл.64, ал.4, т.2 от Закона за енергетиката, е определено обезщетение за учредяване на сервитут за обект „Нова ВЛ 400kV „п/ст Пловдив - п/ст „Марица-изток”, в ПИ 035002 в землището на с. Васил Левски, община Опан, за сервитутна площ от 3.095 дка и за 0.068дка трайно заета площ от стъпка на стълб, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 1 802 лева /хиляда осемстотин и два лева/ на 1 878.44 /хиляда осемстотин седемдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/. ОСЪЖДА ОБЩИНА ОПАН да заплати на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1, ЕИК 131418187, сумата от 1 395лв. /хиляда триста деветдесет и пет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
143 Административно дело No 721/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба от „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 20.11.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот № 011086 в землището на с.Столетово, община Опан, за сервитутна площ от 2,680 дка и за 0,069 дка трайно заета площ от стъпка на стълб, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 1422,00лв. /хиляда четиристотин двадесет и два лева/ без ДДС – на 1618,06лв /хиляда шестстотин и осемнадесет лева и шест ст./ без ДДС. ОСЪЖДА Община Опан ДА ЗАПЛАТИ на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ, ЕИК 131418187, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, сумата от 1390лв./хиляда триста и деветдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
144 Административно дело No 673/2018, I състав ДОПК ЛЕРОС ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЛЕРОС“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе“ № 9, ет.2, ап.4, против Решение № 465/ 05.11.2018г на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството вх.№ 70-00-12269/ 25.10.2018г по регистъра на ТД на НАП Пловдив срещу действията на публичен изпълнител по изпълнително дело №24100001277/2010 год. при ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, обективирани в Съобщение за насрочване на опис изх.№ С180024-110-0002740/ 11.20.2018г и е прекратено производството, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЛЕРОС“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе“ № 9, ет.2, ап.4 да заплати на ТД На НАП Пловдив сумата 100 /сто/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
145 Административно дело No 121/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ЕИК 000818022, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 5, вх. „А“, ет.11, ап.84, ЕИК 202260059, сумата от 300 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени от „ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС“ ЕООД имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 1794 от 07.10.2013г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 22.02.2019г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 000818022, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 5, вх. „А“, ет.11, ап.84, ЕИК 202260059, сумата от 375 /триста седемдесет и пет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
146 Административно дело No 261/2019, V състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.К.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Я., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, против отказ за преместване от Затвора - Стара Загора в Затвора - Пловдив, обективиран в писмо изх. № 2778 от 27.03.2019г. на Главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 261/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
147 КАНД No 124/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Х.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №50 от 18.02.2019 год., постановено по АНД №2441/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
148 КАНД No 127/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 774/14.12.2018 г., постановено по АНД № 1580/ 2018 г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
149 КАНД No 136/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Н.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 31.01.2019г., постановено по АНД № 7/ 2019г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 1216463 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
150 КАНД No 139/2019, II състав ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ СТАТИС АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №743 от 30.11.2018 год., постановено по АНД №1903/2018 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
151 КАНД No 157/2019, I състав ЗАНН: ИААА И.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 01.02.2019 г., постановено по АНД № 1396/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000231 от 23.11.2018 година на и.д. Началник областен отдел „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора с наложено на И. С. М. административно наказание глоба в размер на 200 лв. на основание чл. 93в, ал. 13 от ЗАвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
152 КАНД No 165/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” С.Р.А. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 27.02.2019г., постановено по АНД № 2539/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 329/ 08.08.2018г., издадено от Началника на Митница Пловдив с наложено на С.Р.А. *** административно наказание глоба в размер на 5252,58/ пет хиляди двеста петдесет и дава лева и 58 стотинки/ лв. на основание чл.126 от ЗАДС, като на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението.. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
153 КАНД No 166/2019, I състав ЗАНН: КХ АРЕС ГРУП ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 56/ 18.01.2019г., постановено по АНД № 2955 по описа за 2018г. на Старозагорския районен съд ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
154 Частно КАНД No 176/2019, I състав Частни КАНД и КАД МЕГАДОМ ООД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ Определение №252/11.03.2019г. на Районен съд – Стара Загора, постановено по НАХД №620/2019г. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
155 Частно КАНД No 183/2019, I състав Частни КАНД и КАД КРАСИ 2000 ЕООД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение от 28.03.2019г., постановено по НАХД №2616/2019г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане молбата на дружеството за възстановяване на срок за обжалване на Наказателно постановление №К-0047724 от 17.09.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите. Определението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
156 Административно дело No 695/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.Н.А. ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Т.Н. – А. *** против Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Гълъбово, обективирано в Протокол от 24.04.2018 год., като неоснователна. ОСЪЖДА М.Т.Н., ЕГН ********** *** да заплати на Община Гълъбово, представлявана от Кмета Николай Тонев сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лв., представляваща направените от ответника по делото разноски. ОСЪЖДА М.Т.Н., ЕГН ********** *** да заплати на „ЕСО“ЕАД, Булстат 175201304, представлявана от Изпълнителният директор А.Н.Ц. сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
157 Административно дело No 42/2019, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 14.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 42/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на Маргарита Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.18, ал.3; чл.22, ал.1, т.1 в частта „…6 месеца“; и чл.29, ал.1, т.1 от Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажна на общински жилища на техните наематели и на други лица в Община Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет – Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
158 Административно дело No 92/2019, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Т.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.К. ***, против Решение № 284з-94/ 30.01.2019г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл.155 във вр. с чл. 58, ал.1, т.8 от ЗОБВВПИ, е отнето издаденото на К.Т.К. Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси № 20140054545/ 05.05.2017г., със срок на валидност до 04.05.2022г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
159 Административно дело No 140/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СИВАТО ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Сивато“ЕООД от гр. Стара Загора заповед №19-1228-000023/05.01.2019 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Стоянов да заплати на „Сивато“ЕООД, Булстат 123121688 представлявано от управителя В.Ж.В., сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателят разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 14.5.2019г.
160 Административно дело No 148/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "Р." - П.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.5.2019г.
ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” 1, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на ЕТ „Р. – П.Х.“ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Сава Силов“ № 7, ап.8, ЕИК 833045377, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от ЕТ „Р. – П.Х.“ гр. Стара Загора имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № К-039499/ 01.11.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 06.03.2019г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” 1, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на ЕТ „Р. – П.Х.“ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Сава Силов“ № 7, ап.8, ЕИК 833045377, сумата от 365 /триста шестдесет и пет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
161 КАНД No 97/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 765/12.12.2018 г., постановено по АНД № 2781/ 2018 г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
162 КАНД No 120/2019, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ЕТ Г.М.- Н. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №7 от 09.01.2019г., постановено по АНД № 1353 /2018г. по описа на Районен съд - Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №355968-F395909 от 31.08.2018г., издадено от Началника на отдел „Оперативни дейности“ - Пловдив, ЦУ на НАП, с което на ЕТ „ГЕОРГИ М.-Н.“ гр.Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв на основание чл.185 ал.2 вр.с чл.185 ал.1 от ЗДДС. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
163 КАНД No 143/2019, II състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №10/22.01.2019 год., постановено по АНД 209/2018 год. по описа на Гълъбовския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
164 Административно дело No 675/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Д.,
Г.В.А.,
Г.К.Г.,
Д.С.Д.,
Г.Т.Ч.,
В.Т.Д.,
Л.Г.Г.,
Л.К.Т.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Г.И.Д. ***; Г.В.А. ***; Г. ***; Д.С.Д. ***; Г. ***; В.Т. ***; Л.Г.Г. *** и Л.К.Т. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-37 от 29.10.2018г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.И.Д. ***, Г.В.А. ***, Г. ***, Д.С.Д. ***, Г. ***, В.Т. ***, Л.Г.Г. *** и Л.К.Т. ***, да заплатят на К.Т.К. ***, ЕГН **********, общо сумата от 600 /шестстотин/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
165 Административно дело No 752/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.04.2019г за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез адв.А.П., Софийска адвокатска колегия против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Отец Паисий“ с.Калояновец за предоставяне на обществена информация по заявление, подадено на 01.11.2018г по електронен път до директора на ОУ „Отец Паисий“ с.Калояновец, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 752/2018г по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА ОУ „Отец Паисий“ с.Калояновец да заплати на В.Л.Н. *** сумата от 10 /десет/ лв разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
166 Административно дело No 114/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора чл. 38 ал.1 т.3 и чл.40 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Павел баня. ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв/двадесет/, представляваща такса за обнародване на оспорването в ДВ бр.24/22.03.2019г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
167 Административно дело No 129/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Л.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Б.Л.Г. *** сумата от 720 /седемстотин и двадесет / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 18-1228-001866 от 03.04.218 година, издадено от началник сектор в „ Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , ведно със законната лихва върху главницата от 720 лв, считано от 26.02.2019 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Б.Л.Г. *** сумата от 370 / триста и седемдесет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
168 Административно дело No 144/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на И.М.П. ЕГН ********** *** СУМАТА 550 /петстотин и петдесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 156/ 05.02.2014г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 755/ 2014г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 06.03.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на И.М.П. ЕГН ********** *** СУМАТА 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
169 Административно дело No 168/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.М.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.М.Т. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19- 1228-000125 от 12.02.2019г., издадена от Началник на сектор „Пътна полиция" към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която заповед, на основание чл.171, т.2а, б. „а" от ЗДвП, на Т. М. Т. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС" *****, за срок от шест месеца. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
170 Административно дело No 186/2019, VI състав ДОПК ИВА ПЛАМ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ива плам“ЕООД с ЕИК 123017248, седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.“Княз Александър Батенберг“№29 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-139-0407472 от 11.03.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ива плам“ЕООД с ЕИК 123017248 и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “Княз Александър Батенберг“№29, представлявано от управителя П.М.М. да заплати на Националната агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул.„Княз Дондуков“№52 сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
171 КАНД No 492/2018, I състав ЗАНН: Общини Г.М.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.М.Б., подадена чрез адв. В.Д. от САК, против Решение № 649 от 20.10.2018г., постановено по АНД № 1774/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 492/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
172 КАНД No 129/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Л.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 8/ 08.02.2019г., постановено по АНД № 450/ 2018 г. по описа на Районен съд Чирпан. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
173 КАНД No 137/2019, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КАЧУЛЕВ КОМЕРС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 14.01.2019г., постановено по АНД № 998/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2181/ 17.07.2018г., издадено от Секретаря на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
174 КАНД No 149/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ БЯЛО ПОЛЕ- 2014 Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 76/ 31.01.2019 г., постановено по АНД № 58/ 2019 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
175 Административно дело No 53/2019, I състав Закон за местните данъци и такси ЕТ "В.М." НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „В.М.“ със седалище и адрес на управление от гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“, № 31, вх. „0“, ап.13, против Акт за установяване на задължение по декларация № 63260/ 13.09.2018г., издаден от ст. инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, потвърден с Решение № 63260/ 29.11.2018г на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА ЕТ „В.М.“ със седалище и адрес на управление от гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“, № 31, вх. „0“, ап.13 ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 185 /сто осемдесет и пет/ лв за направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
176 Административно дело No 102/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР НОРМА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на жалбоподателя „Медико дентален център Норма“ ЕООД, представлявано от д-р И.И.Б. за поправка на протокола от проведено на 22.04.2019г. открито съдебно заседание по делото, в посочените в молбата й части на стр. 12, стр.17 и стр.19 от протокола. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
177 Административно дело No 123/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Илдези тайерс“ЕООД, Булстат 202260059, представлявано от управителя И. М. ., ЕГН с със седалище и адрес на управление адрес гр. Стара Загора, ул.” сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №92 от 20.01.2014 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Илдези тайерс“ЕООД, Булстат 202260059, представлявано от управителя И. .П., ЕГН с със седалище и адрес на управление адрес гр. Стара Загора, ул.”, сумата от 325.00 /триста и двадесет и пет/ лева, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
178 Административно дело No 146/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.М.П., ЕГН ********** с постоянен адрес *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №144 от 27.01.2014 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.М.П., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, сумата от 310.00 /триста и десет / лева, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
179 Административно дело No 182/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.М. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-0284-002700/ 05.10.2017г, издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 177/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.М. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
180 КАНД No 71/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №756 от 06.12.2018г., постановено по АНД №2361/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
181 КАНД No 85/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №4/03.01.2019г. по АНД № 2703/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
182 КАНД No 86/2019, I състав ЗАНН: Общини СТРОНИК ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 794 от 21.12.2018г., постановено по АНД № 2757/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 693 от 17.09.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
183 КАНД No 89/2019, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА МИ - 60 ММ - ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №465 от 21.12.2018г. по АНД № 1172/2018г. по описа на РС Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
184 КАНД No 102/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Д.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от № 445 от 12.12.2018г. по а.н.д.№ 689/2018г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
185 КАНД No 110/2019, II състав ЗАНН: Общини ТЕРАМИС 2007 ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №12/07.01.2019г. по а.н.д.№2943/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
186 КАНД No 133/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Х.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 08.02.2019г., постановено по АНД № 2225/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-002507 от 26.06.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на С.Х.И. на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, са наложени административни наказания глоба в размер 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
187 Административно дело No 533/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители ВЕРБУМ ПЛЮС ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „В. П.“ ЕООД с ЕИК 203008673, седалище и адрес на управление с.Скобелево, общ.Павел баня, Заповед № 03-240-РД/83 от 27.08.2018г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" – гр. Стара Загора, с която на основание чл. 20а, ал. 2 и ал. 4 от ЗПЗП, чл. 26, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 24, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г за прилагане на подмярка 6. 3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата „В. П.“ЕООД заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/02380, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от кандидата „В. П.“ЕООД заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/02380 от 08.08.2016 г., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" гр. Стара Загора да заплати на „В. П.“ ЕООД с ЕИК 203008673, седалище и адрес на управление с.Скобелево, общ.Павел баня сумата от 625 /шестстотин двадесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
188 Административно дело No 187/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.В.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ на Й.В.М. ЕГН: ********** *** за присъждане на сумата от 300лв/триста/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от НП№18-1228-002622/03.07.2018г., издадено от Началник сектор „ПП“. ОТХВЪРЛЯ иска по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ на Й.В.М. ЕГН: ********** *** за присъждане на сумата от 300лв/триста/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от ЕФ серия К№1897427 издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
189 Административно дело No 280/2019, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Д.Д.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д. *** срещу Решение №885/25.10.2018г. на Общински съвет Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.