Административен съд - Стара Загора
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 20.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 352/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ
Д.М.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ксационната жалба, подадена от юрисконсулт Светла Георгиева Русева, като пълномощник на Иван Димов Манев – Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, против Решение № 427/ 26.06.2017г., постановено по АНД № 1434/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 352/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
2 Административно дело No 172/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.С.,*** Заповед № 10-00-133 от 26.01.2017г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж шеста категория „Стопанска постройка” с дължина 17м, ширина 5м и височина 3.50м, изпълнен от Г.П.С. и П.Н.С. без строителни книжа и разрешение за строеж в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ в УПИ VІІ-99 кв.22 по плана на с.Арнаутито общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.П.С., ЕГН **********, с адрес *** сумата 1013.50 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 480/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.Г.Т., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр.Стара Загора, против писмо ЗД № 423/2016 от 31.08.2017г. на Началника на Затвора - гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
4 Частно административно дело No 497/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 497/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 497/ 2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 484/ 2017 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Акт за прекратяване на административното производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н-1 от 14.09.2017г. на Директора на РДСП Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 484/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
5 КАНД No 314/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.П.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 395 от 12.06.2017г., постановено по АНД № 254/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1228-002114 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 3.10.2017г.
6 Административно дело (К) No 344/2017, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.П. Т.Н.С.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302 от 05.04.2017г., постановено по гр. дело № 201/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2017г.
7 Административно дело No 359/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.А.П. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.10.2017г.
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административният орган Йовчо Йовчев – ОР при 02-ро РУ – Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за издаването на заповедта от влизането в сила на настоящето решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се задължи Директора на ОД на МВР – Стара Загора да изготви съобщение за свалянето на сигнала от ШИС. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
8 Административно дело No 400/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.Т. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.В.Т. против Комисия за финансов надзор гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№400/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
9 Административно дело No 443/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. КАЗАНСКИ БЛ.32,
Д.Я.Г.,
С.К.Е.,
Ж.Щ.Г.,
К.Г.Т.,
К.М.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2017г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба - възражение от собствениците на жилища в гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.32, подписана от управителите на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”; Етажна собственост на бл.33, вх. „А”; Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”; Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” и Етажна собственост на бл.32, вх. „0”, против Заповед № 19-12-175/ 20.07.2017г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 443/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на Главния архитект на Община Стара Загора и на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Д.Я.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „А”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – С.К.Е.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Ж.Щ.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.Г.Т. и на Управителя на Етажна собственост на бл.32, вх. „О”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.М.С.,*** адреси в представения списък по чл. 152, ал.3 от АПК.
10 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.Н.Н. против НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на жалбата на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
11 Административно дело No 493/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и П.И.Р., против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед с правно основание чл.57а от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 493/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
12 Административно дело No 263/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000284/ 30.03.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 267/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБС-2002 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБС – 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „проф. Никола Кожухаров” № 9, представлявано от управителя М.Б.С., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 428/ 23.05.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 274/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. ***, против т.І.2 от Приложение № 2 към чл.53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, изменена с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 658/ 22.12.2016г. на Общински съвет – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Т.З. ***, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 414/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЗУ АД СТАРА ЗАГОРА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП"РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИ-2007-2013 И ГД НА ГД "ЕФК" ПРИ МИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ДЗУ”АД, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков акт на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., обективиран в писмо с изх. №26-Д-44/28.06.2017 г. ОСЪЖДА Министерство на икономиката, гр. София да заплати на ДЗУ”АД, ЕИК833066923, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Никола Петков”№10, сумата от 4 625.64 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
16 КАНД No 319/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.К.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 232 от 01.06.2017г., постановено по АНД № 410/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-000410 от 02.03.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
17 Административно дело No 512/2016, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Г.Х.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, по която е образувано административно дело №512/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №512/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
18 Административно дело No 302/2017, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЛИВЕН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОСВ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОСВ В КАЧ. НА УПР. ОРГАН НА ОПОС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Сливен обективираното в писмо изх.№ 08-00-317/10.04.2017г. на Ръководителя на УО на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” решение за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Сливен в размер на 5% от засегнатите разходи по Договор № DIR 51011116-C048-S-1 от 23.08.2013г., сключен между Община Сливен като възложител и изпълнител ДЗЗД „П.Г.Хидропартньори”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите, ЕИК 000697371, да заплати на Община Сливен, БУЛСТАТ 000590654, сумата от 17502,00лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 372/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.В.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниил В.А. *** против Решение №919/25.05.2017 год. на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв. “Железник”, гр. Стара Загора – в частта му относно ПИ 68850.501,442; 68850.501.168 и 68850.501.443, от които са образувани УПИ ХХІV442, ХХV442, ХХVІ442, ХХVІІІ442, ХХІХ442, ІІ443, ІІІ44, 443, І168, ІV168, V168 VІ168, VІІІ168, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №372/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
20 Административно дело No 455/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Г.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Е.Г.В. против Заповед №19-12-171/17.07.2017г. на Главния архитект на община Стара Загора към адм.д.№424/2017г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №455/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
21 Административно дело No 510/2017, II състав чл. 304 АПК М.Г.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.10.2017г.
Оставя без разглеждане молба с вх.№ 4020/ 09.10.2017г., подадена от М.Г.Х.. Прекратява производството по административно-наказателна преписка № 510/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Изпраща административно-наказателната преписка на Председателя на Административен съд - София град, по компетентност. Препис от настоящото определение да се изпрати на М.Г.Х., за сведение.
22 КАНД No 292/2017, I състав ЗАНН: РДГ К.С.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 217/ 29.05.2017 г. по АНД № 201/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 559/ 03.01.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на К.С.К. ***, ЕГН **********, на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 270 лв. и е постановено отнемане на вещите – предмет на нарушението /9.0 простр куб.м. дърва за горене от бук/, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 559/ 03.01.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, в частта, с която на К.С.К. ***, ЕГН **********, на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 270 лв. и е постановено отнемане на вещите – предмет на нарушението /9.0 простр куб.м. дърва за горене от бук/, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
23 КАНД No 310/2017, I състав ЗАНН: МВР М.А.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 340/29.05.2017 г. по АНД № 802/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000176/06.02.2017 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-000176/06.02.2017 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на М.А.Г. ***, ЕГН **********, на основание чл. 638, ал. 5 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 лв, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
24 Административно дело No 271/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. против Заповед №17-1228-000493/13.04.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
25 Административно дело No 286/2017, VIII състав Закон за държавния служител Н.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.Г., ЕГН **********,*** Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора за прекратяване на служебното й правоотношение, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №102 ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Г., ЕГН **********,*** сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 292/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 300лв. /триста/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1552/03.10.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№292/2017г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
27 Административно дело (К) No 411/2017, VIII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАРА ЗАГОРА   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 449/17.05.2017г. по гражданско дело № 5374/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Живка Тонева Иванова от гр.Казанлък, Иван Тонев Иванов от гр.Казанлък и Иванка Вълкова Иванова от с.Сулица, общ.Стара Загора за прогласяване на нищожноста на Решение №45211 от 28.02.1997г. на ПК Стара Загора (сега ОбСЗ Стара Загора) по преписка по заявление вх.№45034А от 04.10.1991г., в частта с която е отказано възстановяване в съществуващи (възстановими) стари реални граници на имот нива от 0.950 дка в местността в село, представляващ имот №116 от кадастралния план от 1929г., и за прогласяване на нищожноста на Решение №45001 от 30.05.2000г. на ПК Стара Загора. ОСЪЖДА Живка Тонева Иванова ЕГН ********** от гр.Казанлък, Иван Тонев Иванов ЕГН ********** от гр.Казанлък и Иванка Вълкова Иванова ЕГН ********** *** Загора, ДА ЗАПЛАТЯТ на Общинска служба по земеделие – Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №102, ет.3, сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
28 КАНД No 246/2017, III състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА ЕТ "Р." - П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225/12.04.2017 г. по а.н.д.№ 3684/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
29 КАНД No 268/2017, III състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №203 от 07.04.2017г., постановено по АНД № 754/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
30 КАНД No 273/2017, III състав ЗАНН: МВР П.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 183/02.05.2017г. по а.н.д.№ 361/2017г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
31 КАНД No 282/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 240/24.04.2017г. по а.н.д.№ 10/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
32 КАНД No 284/2017, III състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА А.И.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 192/05.05.2017г. по а.н.д.№ 202/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
33 КАНД No 294/2017, III състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИ ЙОДИ - ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324 от 22.05.2017г., постановено по а.н.д.№ 118/2017г. по описа на Районен съд — Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
34 КАНД No 298/2017, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Р.З. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 231/31.05.2017 г., постановено по АНД № 396/2017г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
35 КАНД No 301/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 216 от 26.05.2017г., постановено по АНД № 341/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 14-0284-002517/16.07.2014г. на Началника на РУП-гр.Казанлък,с което на Д.Н.Д. са наложени адм.наказания-глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183,ал.1,т.1,пр.1 и 2 от ЗДвП,глоба в размер на 10 лева на осн. Чл.183,ал.1,т.1,пр.3 от ЗДвП,както и глоба в размер на 50 лв. на осн.чл.181,т.1 от ЗДвП Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
36 КАНД No 308/2017, III състав ЗАНН: МВР М.М.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376/07.06.2017г. постановено по АНД № 506/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
37 КАНД No 322/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ДИКАВЕНИ-ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №450/ 29.06.2017г постановено по АНД № 866 / 2017г на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
38 Частно КАНД No 389/2017, III състав Частни КАНД и КАД К.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 11.10.2017г.
39 Административно дело No 281/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.10, ал.1, т.5 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Гурково, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 297/27.07.2017г. на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на Република България.
40 Административно дело No 287/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.6, ал.1, т.8 от от Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 513/27.07.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Стара Загора и в седмодневен срок за Общински съвет – Казанлък от получаване на съобщението, пред ВАС на Република България.
41 Административно дело No 296/2017, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.И.В. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 26.09.2017 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.В. *** срещу експертно решение №0246 от зас. 040/06.03.2017 год. на Специализиран състав на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ по неврологични и УНГ болести, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №296/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
42 КАНД No 289/2017, I състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263 от 04.05.2017г., постановено по АНД № 56/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
43 КАНД No 296/2017, III състав ЗАНН: МВР А.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 45/31.05.2017г постановено по НАХД №26 от 2017г по описа на РС Раднево и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №16-0327 -000246 от 08.06.2016г на Началник РУП- Раднево към ОДМВР- Стара Загора , с което на А.А.К. е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв на основание чл.638 ал.3 от КЗ като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
44 КАНД No 307/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №402/14.06.2017 г. по АНД №1019/2017 г. на Районен съд Стара Загора в частта , с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора в частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от същия закон , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/25.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загорав частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.10.2017г.
45 Административно дело No 182/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАРГО 2006 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Марго 2006” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123728211, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 42, ет.2, ап.4, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-2600/7157#18 от 09.02.2017г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА „Марго 2006” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123728211, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 42, ет.2, ап.4, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София сумата от 100.00лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 209/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, с която са класирани участниците в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.3219 с площ от 976 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”, представляващ УПИ VІІ-одо, кв.26 по регулационния план на града, и е обявен „ХБ ХОЛИДЕЙ” ООД ЕИК 203631688 за спечелило този публичен търг за постигнатата на търга продажна цена в размер на 93420 лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500 лв—разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 273/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Д. *** против заповед № Ж-14#2 от 17.05.2017г на Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахната незаконната част от строеж „Гараж”, пета категория, находяща се в поземлен имот с идентификатор 49494.701.431 по ККР на гр.Мъглиж /УПИ ІІІ-431 в кв.91/, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ искането на Община Мъглиж за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
48 Административно дело No 516/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РУЕН МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №516/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
49 КАНД No 239/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 24.04.2017г, постановено по АНД № 345/2017г по описа на Районен съд —Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
50 КАНД No 334/2017, III състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЕРСЕНК ИНВЕСТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/15.05.2017г., постановено по АНД № 38/ 2017 г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
51 КАНД No 338/2017, III състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №382/09.06.2017г.по АНД № 524/2017г. по описа на Районен съд-Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
52 КАНД No 339/2017, III състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ - ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №381/09.06.2017г.по АНД № 3764/2016г. по описа на Районен съд-Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
53 КАНД No 350/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА К.Н.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №459 от 07.07.2017г по а.н.д.№ 35/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
54 КАНД No 355/2017, III състав ЗАНН: ДИТ БИЛЕК ТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386 от 12.06.2017 година, постановено по НАХД № 725/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №№24-000817 от 07.02.2017 год, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
55 Административно дело No 68/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по предявен от М.Н.И. ***, иск с правно основание чл.121, ал.1, т.3 във вр. с чл.104, ал.1 от ЗДСл, за присъждане на обезщетение за времето, през което държавният служител не е бил на служба поради прекратяване на служебното му правоотношение, поради оттегляне на предявения иск. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 291/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно дело No 294/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХОНОЛУЛУ 3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.Шипченска епопея №11а, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.06.2017 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.Шипченска епопея №11а, сумата от 350 (триста и петдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 303/2017, II състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, Заповед № РД-09-218 от 12.06.2017г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.103, ал.1, т.3 от Закона за държавния служител е прекратено служебното й правоотношение с Община Мъглиж за длъжността секретар на общината, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА,Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. с ЕГН **********,***, сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
59 Административно дело No 492/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.Н. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 492/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София – град по искова молба, подадена от Д.К.Н.,***, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Община Мъглиж, за присъждане на обезщетение в размер на 240 000лв. за претърпени от ищцата имуществени вреди и обезщетение в размер на 300 000лв. за неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразни актове, действия и бездействия на Кмета на Община Мъглиж. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищцата.
60 Административно дело No 498/2017, V състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С., изтърпяващ наказание „доживотен затвор” в Затвора – Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да се произнесе по подадена от И.С. молба вх. № 109/ 21.08.2017г. за издаване на заповед по чл.198, ал.3 от ЗИНЗС относно продължаване изтърпяването на наложеното му наказанието „доживотен затвор” при специален режим, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 498/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
61 КАНД No 309/2017, III състав ЗАНН: МВР С.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 398/14.06.2017г. по а.н.д.№ 1411/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
62 КАНД No 311/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.К.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354/05.06.2017г., постановено по АНД № 1433/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
63 КАНД No 318/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.С.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 256/15.06.2017г. по а.н.д.№ 22/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, в частта, с която е отменено НП №16-0284-002627/08.12.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, по пункт 4 от същото, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0284-002627/08.12.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, по пункт 4 от същото, с което на А. Сефер А. на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева, за извършено нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
64 КАНД No 330/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА БОСТ КЛИЙН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 202/15.05.2017г. по а.н.д.№ 291/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
65 КАНД No 358/2017, III състав Други по ЗАНН ВОЕННА ПОЛИЦИЯ- СОФИЯ А.Е.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №298/28.06.2017г. по а.н.д.№ 586/2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
66 Административно дело No 101/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.О. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, ДА ЗАПЛАТИ на С. Винков О. ЕГН ********** СУМАТА от 1500 /хиляда и петстотинн/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на на реален престой на открито/ при престоя на С.О. в Ареста – Свиленград и Ареста – Хасково, при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 14.11.2014г. – 30.06.2015г. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С. Винков О. ЕГН ********** СУМАТА от 310 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от С. Винков О. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 280лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
67 Административно дело No 249/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ "Е.-И.Ж.",
НОЛИНА ЕООД,
АЛУМИНИУМ ООД,
ЕТ А.-Д.Д.,
ЕТ Х.-С.П.,
С.С.Т.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19; „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52; „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 135, вх.А, ет.6, ап.40 и С.С.Т. ***, в частта й по оспорването на Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се разделя УПИ ІV-5342 Тракийски памук на девет нови урегулирани поземлени имота, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665; УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372, като недопустима и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19; „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52; „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ап.40 и С.С.Т. ***, Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта й, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се променя регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ ІV-5342 Тракийски памук и УПИ ССХVІІ-5602, съобразно приложената графична част, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19, ЕИК 833167954, сумата от 365 /триста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52, ЕИК 123077665, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67, ЕИК 123642787, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17, ЕИК 833060728, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ЕИК 833129252, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.С.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 245 /двеста четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно дело No 256/2017, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПОМОРИЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, за прогласяване на Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, с което е наложена финансова корекция в общ размер 7 166 275,04 лева, представляваща сбор от сумата 2 010 283,23 лева – финансова корекция в размер, равен на 5% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-241/11.04.2013г. с изпълнител Обединение „ВиК Поморие” и 5 115 991,81 лева – финансова корекция в размер, равен на 20% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-342/17.06.2013г. с изпълнител ДЗЗД „Поморие – Еко”. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Поморие сума в размер на 31 851,28 лева (тридесет и една хиляди осемстотин петдесет и един лева и двадесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
69 Административно дело No 466/2017, IV състав Закон за държавния служител Д.Х.Х. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№466/17г по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№466/17г. по описа на АС Стара Загора на АС Хасково по компетентност. Определението като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
70 Административно дело No 519/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Б.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 519/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.