АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2011г. до 31.3.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 78/2009 Искове за обезщетение К.И.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2011г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.И.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.К. неимуществени вреди - физически болки и страдания, вследствие на получени на 04.07.2007г. травматични увреждания в областта на дясната очница /разкъсно-контузна рана и охлузвания на лицето/ и гръдни кош и психически болки и страдания, изразяващи се в преживян стрес, емоционален шок, унижение на личността и човешкото достойнството, причинени от незаконосъобразни действия по неправомерно използване на физическа сила от длъжностни лица от ОД на МВР – Стара Загора, при и по повод упражняване на служебните им задължения и правомощия при осъществяване на административна дейност, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.   ОТХВЪРЛЯ предявения от К.И.К. ***, срещу ОД на МВР – Стара Загора иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 15 000лв., като недоказан и неоснователен.   ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.И.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 2 253 /две хиляди двеста петдесет и три/ лева, представляваща направените от ищеца съдебни и деловодни разноски, както и адвокатско възнаграждение за един адвокат, съразмерно на уважената част на иска.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.7.2011г.
2 Административно дело No 429/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора за периода 21.08.2004г. до 01.06.2009г., изразяващи се в неприемането и неизпращането на подавани от ищеца молби и жалби, адресирани до различни съдилища в страната, като неоснователен.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора за периода от 19.05.2005г. до 01.06.2009г, изразяващи се в неприемането и неизпращането на подавани от ищеца молби и жалби, адресирани до различни съдилища в страната, като недопустим и прекратява производството по адм. дело № 429/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.8.2011г.
3 Административно дело No 67/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неизпращане на подадена кореспонденция с изх. № 495/ 26.10.2007г. до Окръжен съд – Стара Загора, като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващи се отваряне, проверка и унищожаване съдържанието на предаден за изпращане до Окръжен съд – Стара Загора запечатан по реда на чл.37, ал.2 от ЗИН /отм./ пощенски плик с изх. № 495/ 26.10.2007г., като неоснователен.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неизпращане на подадена кореспонденция с изх. № 495/ 26.10.2007г. до Окръжен съд – Стара Загора, като недопустим и прекратява производството по адм. дело № 67/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващи се отваряне, проверка и унищожаване съдържанието на предаден за изпращане до Окръжен съд – Стара Загора запечатан по реда на чл.37, ал.2 от ЗИН /отм./ пощенски плик с изх. № 495/ 26.10.2007г., като недопустим и прекратява производството по адм. дело № 67/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
С разпореждане от 27.05.2011г.по адм.д. 8067/2011г.по описа на ВАС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба от Митко Харакчиев против решението на Адм.съд Стара Загора.
В законна сила от 26.3.2011г.
4 Административно дело No 77/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Тодоров, Решение по Протокол от 06.01.2010г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № 3/ 04.01.2010г. на ВрИД Кмет на община Гълъбово, в частта, с която е определена цена за учредяване на право на прокарване в полза на „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево през поземлени имоти, находящи се в землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово - ПИ № 021.001 върху площ от 4 288кв.м., ПИ № 021.003 върху площ от 995кв.м и ПИ № 000.032 върху площ от 120кв.м., като незаконосъобразно.    ИЗМЕНЯ по жалба на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Тодоров, Решение по Протокол от 06.01.2010г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 3/ 04.01.2010г. на ВрИД Кмет на община Гълъбово, за определяне цена за учредяване на право на прокарване в полза на „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево през поземлени имоти – общинска собственост, както следва: за землището на с. Искрица - ПИ № 000.028 върху площ от 1 173кв.м.; ПИ № 000.039 върху площ от 5 137кв.м.; ПИ № 000.059 върху площ от 1 038кв.м.; ПИ № 000.418 върху площ от 212кв.м.; ПИ № 000.421 върху площ от 1 360кв.м.; ПИ № 000.436 върху площ от 2 764кв.м. и за землището на с. Мъдрец - ПИ № 000.027 върху площ от 551кв.м.; ПИ № 000.876 върху площ от 165кв.м.; ПИ № 013.007 върху площ от 1051кв.м.; ПИ № 015.016 върху площ от 16кв.м. и ПИ № 015.019 върху площ от 414кв.м., като НАМАЛЯВА определената цена на правото на прокарване от 107 602лв. /сто и седем хиляди шестстотин и два лв./ без ДДС на 17 212лв. /седемнадесет хиляди двеста и дванадесет лв./ без ДДС.       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от Закона за устройство на територията.    
В законна сила от 7.1.2011г.
5 Административно дело No 81/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 81/ 2010 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 6.4.2011г.
6 Административно дело No 111/2010 Установителни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 111/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд гр. Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.1.2011г.
7 Административно дело No 191/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Х. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ ИСКОВЕТЕ на С.Б.Х. *** против Община Казанлък за присъждане на сумата 1593.50лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отсичане на 01.12.2006г на намиращия се в собствения й имот № 4563 в кв.21 по плана на гр.Казанлък орех, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане и присъждане на разноските по делото.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 9.2.2011г.
8 Административно дело No 247/2010 Дела по ЗМСМА КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ АД ГР. КАЗАНЛЪК,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.2.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение 424/ 29.04.2010г, взето по протокол № 30 от заседание на Общински съвет Казанлък, по оспорването, направено от Кмета на община Казанлък и от „КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ” АД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, кв.Казанлъшки минерални бани, ул.”Извора” № 1.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав при спазване на дадените указания.Преобразувано в адм.д.498/2011
9 Административно дело No 248/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.З.Я.,
Р.З.Т.,
Н.З.С.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЧИРПАН,
М.М.П.,
Д.П.Ч.,
З.П.З.,
Д.З.П.,
М.З.Т.,
Т.Т.П.,
П.И.К.,
С.И.И.,
Ц.С.П.,
М.С.П.,
Р.Ж.А.,
П.Ж.П.,
П.Б.П.,
Р.Б.К.,
С.Б.Л.,
Р.Д.К.,
П.Д.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2011г.
ОТХВРЪЛЯ жалбата на П.З.Я. с ЕГН ********** ***-та №2, Р.З. Тенева с ЕГН ********** *** , Н.З.С. ЕГН ********* *** против решение № 6565С от 14.04.2009 година на Общинска служба “ Земеделие” гр. Чирпан., с което наследниците на П. Стайков П. са обезщетени за 51,500 дка земя на стойност с 4996 броя поименни компенсаторни бонове на стойност 4996 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.2.2012г.
10 Административно дело No 271/2010 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Г.Т.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2011г.
ОТМЕНЯ отказа на Председателя на Общински съвет Стара Загора да организира създаването на публичен регистър, в който да се завеждат предложенията за провеждане на местен референдум, да уведоми общинските съветници за постъпилото предложението и да внесе за разглеждане в Общински съвет Стара Загора предложението за провеждане на местен референдум в с. Ракитница, общ. Стара Загора за решаване на въпроса: Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с. Ракитница, като определи срок за това  ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Общински съвет Стара Загора да организира създаването на публичен регистър, в който да се завеждат предложенията за провеждане на местен референдум, да уведоми общинските съветници за постъпилото предложението и да внесе за разглеждане в Общински съвет Стара Загора предложението за провеждане на местен референдум в с. Ракитница, общ. Стара Загора за решаване на въпроса: Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с. Ракитница. При изпълнение на тези си задължения Председателя на Общински съвет Стара Загора да спазва законово определените срокове в ЗПУГДВМС.  ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Г.Т.И.,***, сумата 360,00 (триста и шестдесет) лв., представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.  Препис от настоящото да се изпрати на страните.       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  
В законна сила от 4.3.2011г.
11 Административно дело No 335/2010 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.Г.Д.Г.,
Г.Г.Д.
НАЧЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
Л.Х.Д.,
Г.Д.Д.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.3.2011г.
ОТМЕНЯ Покана за доброволно изпълнение изх. №ДК-26-КК-101-9-00-391/03.05.2010 г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, отправена до Л.Х.Д. *** и Г.Д. ***, за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009 г. на Началник РДНСК Стара Загора по жалбата на М.Г.Д. – Г., ЕГН ********** *** и Г.Г.Д., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.3.2011г.
12 Административно дело No 341/2010 Други административни дела Н.Х.П.,
ГЛОБЕЛ - ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.П. от гр.София, в качеството му на управител и представляващ “Глобел”ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.”Зона Б-5”, бл.14, вх.Е, ет.3, ап.8, подадена чрез процесуалния представител адв.И.Т., против отказ за категоризация на туристически обект – “Бар - дискотека”, находящ се в с.Зетьово, общ.Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 91-00-187/ 15.06.2010г. на кмета на община Чирпан, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.1.2012г.
13 Административно дело No 348/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Х.С.В.,
И.Д.Г.,
Т.Ж.Т.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.П. с ЕГН ********** от гр. София, п.к. 51, София 1799 против заповед РД-25-1644 от 08.06.2010 година , с която на основание §4к,ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с §4б,ал.1 от ЗСПЗЗ във основа на влязъл в сила ПНИ за местността “ Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 440/11.05.2004 година на областен управител на област Стара Загора, заповед № 1692/14.07.2006 година и № РД-25-2951/14.12.2009 година на кмета на община Стара Загора и документ за платена сума по влязла в сила оценка и скица № 4373/07.12.2009 година кметът на община Стара Загора е наредил Т.Ж.Т. да придобие правото на собственост върху новообразуван имот № 25, кадастрален район 255, местност “ Бойчо Бунар” , землище гр.Стара Загора с площ от 600 кв.м., при граници и съседи : имот № 255.26 – на Димитър Иванов Г., имот № 255.155 – Димитър Иванов Г. , имот № 255.14 – на Димитър Иванов Г., имот № 255.108 – на Димитър Иванов Г. *** Загора и имот № 255.27 – на Димитър Иванов Г. , като неоснователна .  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 25.4.2012г.
14 Административно дело No 355/2010 Други административни дела ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КМЕТСТВО РЪЖЕНА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
ЕКОГЕОРЕСУРС ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на община Казанлък против решение № СЗ -39-ПР/2010 година на директора на Регионална инспекция по околната среда, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение за преценяване на необходимостта на от извършване на оценка за въздействието върху околната среда № 15-04/2004 година за инвестиционно намерение “ добив на строителни материални - речна баластра от находище “ Ръжена” в землището на с. Ръжена, община Казанлък с възложител “ Екогеоресурс “ ООД гр. Стара Загора.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 8.3.2011г.
15 Административно дело No 356/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ж.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Г.Б.,
М.В.Д.,
К.В.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Ж.В.Д. за обявяване нищожността на Заповед № РД-25-1470/25.05.2010г. на Кмета на община Стара Загора.   ПРИЗНАВА на наследниците на Георги А.Д. правото да придобият собственост върху имот №99, кадастрален район 253, по плана на новообразуваните имоти за местност „Бойчо Бунар”, землище на град Стара Загора, с площ от 600кв.м, при граници и съседи: изток-път, запад имот №253.139, север имот №253.101, юг имот №253.98.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Ж.В.Д. ЕГН:********** от гр. Стара Загора сумата от 340лв./ триста и четиридесет лева/, представляваща разноските по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.1.2012г.
16 Административно дело No 356/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ж.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Г.Б.,
М.В.Д.,
К.В.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.3.2011г.
 ОТМЕНЯ Заповед №РД-25-1470/25.05.2010г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Ж.В.Д..  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Настоящото решение да се отбележи върху поправеното решение.    
17 Административно дело No 362/2010 Други административни дела ДКЦ 1 СТАРА ЗАГОРА ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично консултативен център І Стара Загора”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Руски”№ 62, представлявано от управителя Д-р Г.Л.Л., против писмена покана с изх.№ 29-04-828/ 21.06.2010г на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 6 435,55лв, получена без правно основание, като неоснователна.    ОСЪЖДА “Диагностично консултативен център І Стара Загора”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Руски”№ 62, представлявано от управителя Д-р Г.Л.Л. да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.3.2012г.
18 Административно дело No 400/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.К. ОБЩИНА РАДНЕВО,
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.К. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ал. Ж. ***, против Решение по Протокол № 7/ 31.05.2010г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 37/ 12.01.2010г. на Кмета на община Раднево, като неоснователна.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от Закона за устройство на територията.  
В законна сила от 3.1.2011г.
19 Административно дело No 403/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.2.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на община Казанлък Решение № 468/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, взето по Протокол № 35 от заседание, проведено на 29.07.2010г.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Обезсилва решение № 33/14.02.2011г. постановено по делото. Прекратява производството по адм.д. № 403/2010г.
В законна сила от 24.10.2011г.
20 Административно дело No 404/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.1.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Казанлък в частта й против т.1 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е утвърден Договор за правна помощ и съдействие между община Казанлък и адв. М.Е.; против т.2 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е утвърден граждански договор за извършване на консултантска дейност „Връзки с обществеността” между община Казанлък и П.С.К. и против т.3 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е утвърден Договор за абонаментна поддръжка между община Казанлък и „МИМОЗА 75” ЕООД, представлявано от Милена Богданова Чукарева, като недопустима.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по жалба на Кмета на община Казанлък т.1.1 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е упълномощен и задължен кметът на общината да подпише договора по т.1 от решението; т.2.2 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е упълномощен и задължен кметът на общината да подпише договора по т.2 от решението и т.3.3 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е упълномощен и задължен кметът на общината да подпише договора по т.3 от решението.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
отменя решение № 438/14.01.2011г. постановено по делото и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 469, взето по Протокол № 35 от проведеното на 29.07.2010г. заседание на общински съвет Казанлък в частта по подточки 1.1, 2.2 и 3.3 като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2011г.
21 Административно дело No 405/2010 Дела по ЗОС С.Ж.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА -СОФИЯ,
В.Ж.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на С.Ж.И. ***« Цар Иван Шишман» № 81а,ет.1 против заповед № РД-09-596/ 06.08.2010г на Областния управител на област Стара Загора, с която е наредено изземване на имот-държавна собственост с площ от 1132,52 кв.м., част от поземлен имот № 095002 по картата на възстановената собственост на с.Загоре общ.Стара Загора, който се държи без основание от С.Ж.И. и В.Ж.И..  Решението е постановено с участието на Агенция «Пътна инфраструктура» гр.София.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 16.5.2011г.
22 Административно дело No 406/2010 Дела по ЗОС П.Г.П.,
Б.Г.П.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на П.Г.П. ЕГН ********** и Б.Г.П. ЕГН **********,*** Загора, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на заповед № РД-09-597/ 06.08.2010г на Областния управител на област Стара Загора.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-09-597/ 06.08.2010г на Областния управител на област Стара Загора с която е наредено изземване на имот-държавна собственост с площ от 56.05кв.м., част от поземлен имот № 095002 по картата на възстановената собственост на с.Загоре общ.Стара Загора, ПО ЖАЛБАТА на П.Г.П. ЕГН ********** и Б.Г.П. ЕГН **********,*** Загора.  ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.Г.П. и Б.Г.П. сумата 685 /шестстотин осемдесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението е постановено с участието на Агенция «Пътна инфраструктура» гр.София.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.5.2011г.
23 Административно дело No 409/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.К.,
Й.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.2.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №РД-25-1944/19.07.2010г. на кмета на Община Ст.Загора, с която, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с §62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е утвърдил оценка в размер на 590 лева на имот №23, масив 215, с площ от 882кв.м., находящ се в местност „Гьолбаш”, землище на с.Хрищени, община Стара Загора.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Н.К., ЕГН-**********,***, направените от нея деловодни разноски в размер общо на 250 /двеста и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 1.3.2011г.
24 Административно дело No 414/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Н.Ц. Н-К НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Б.С.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Н.Ц. с ЕГН ********** със съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. “ Цар Калоян” № 46,вх. А, ет.1, офис 1 против , писмен отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора изх. № 94–6011-24–10-1255/ 02.08.2010г за промяна на сграда с идентификатор № 68850.502.220.3., - заличаване на самостоятелни обекти с идентификатори № 68850.502.220.3.1 и № 68850.502.220.3.2 и вписването на Ц.Н.Ц. като собственик на сградата, съгласно скица проект № 6019/22.06.2010 година, неразделна част от акт № 54 от 22.06.2010 година за непълноти и грешки в поземлен имот 68850.502.220.  ОСЪЖДА Ц.Н.Ц. с ЕГН ********** да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, ул. “ Мусала” № 1, представлявана от изпълнителния директор Александър Лозанов сумата от 150/ сто и петдесет / лева, представляваща направените от страната разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
В законна сила от 26.1.2011г.
25 Административно дело No 416/2010 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на М.Г.Х., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – Стара Загора, срещу неоснователно бездействие на началника на затвора в гр.Ст.Загора да изпълни свое задължение по чл.15, ал.1, т.4 от ЗИНЗС, а именно да следи за спазването на правото на л.с. М.Г.Х., гарантирано му по силата на чл.84, ал.2, т.1 от ЗИНЗС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.9.2011г.
26 Административно дело No 418/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- 1 РАДНЕВО ПРЕДСТ.ОТ Д-Р ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център І Раднево” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Георги Димитров”№ 38, представлявано от управителя Владимир Господинов Желев, против писмена покана с изх.№ 29-04-1030/ 02.08.2010г на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 3 843.00лв, получена без правно основание, като неоснователна.    ОСЪЖДА “Медицински център І Раднево”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Георги Димитров”№ 38, представлявано от управителя Владимир Господинов Желев да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.1.2012г.
27 Административно дело No 425/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД - КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.1.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 401/ 14.12.2010г по адм. дело № 425/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора като на ред втори от диспозитива се чете „изх.№ 29-04-1031/ 02.08.2010г” вместо „изх.№ 29-01-0064/ 04.08.2009г” и на ред трети от диспозитива се чете „3 159.06лв” вместо „10 512.04лв”.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.    
28 Административно дело No 428/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.Т.В.,
Т.И.К.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Р. ***, против Заповед № 2339/ 10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на В. Танев В. е признато правото да придобие собственост върху имот № 64, кадастрален район 170, находящ се в местност “Старите лозя”, землището на с. Сулица, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 19.12.2011г.
29 Административно дело No 430/2010 Дела по ЗОС Г.Й.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 11.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на Г.Й.И. ***, против Заповед №475/26.07.2010г. на Кмета на Община Павел Баня, с която на осн. чл.36, ал.1, т.2 от ЗОбС и в изпълнение на Решение №470/29.06.2010г. на Общински съвет Павел баня, е наредено да започне процедура по прекратяване на съсобствеността по силата на регулация, чрез продажба на частта собственост на Община Павел Баня, на жалбоподателя И. в недвижим имот представляващ дворно място с идентификатор 55021.501.1164 по кадастралната карта и регистри, за който по регулационния план на града е отреден УПИ ІІІ-1164 в кв.20.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №430 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 25.1.2011г.
30 Административно дело No 452/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.В.И.,
Ж.С.Т.,
Т.Н.Т.,
М.Х.Д.,
Н.П.А.,
С.Н.Г.,
Т.К.П.,
К.Ц.Т.,
Т.Х.Т.,
Р.В.М.,
Н.Г.М.,
Й.Й.К.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.2.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-25-2526/31.08.2010 г. Заместник кмет “САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ -3363, УПИ VІІІ -3362 и УПИ ХVІ -3350 в кв.73 гр. Стара Загора, по жалбите на Р.В.И., ЕГН **********,***, Ж.С.Т.,***, Т.Н.Т.,***, М.Х.Д.,***, Н.П.А.,***, С.Н.Г.,***, Т.К.П.,***, К.Ц.Т.,***, Т.Х. ***, Р.В.М. ***, Н.Г.М. ***, и Й.Й.К. ***.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.3.2011г.
31 Административно дело No 454/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Т.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.В. *** с ЕГН ********** против мълчаливия отказ на кмета на община Стара Загора за обезщетение на наследниците на Екатерина Прокопиева Порова за признатите с решение по 18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ, взето с протокол №5058/05.04.2003 година невъзстановени земи с равностойни земи.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 454/ 2010 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 3/07.01.2010г. постановено по делото.
В законна сила от 17.3.2011г.
32 Административно дело No 459/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.К.,***, против писмо с изх.№КК-363-7-00-710/02.09.2010г. на Началник РДНСК-Югоизточен район, квалифицирано от нея като отказ за произнасяне по „заявление” вх. №КК-363-7-01-293/19.08.2010г. за отмяна на разрешение за строеж №381/23.12.2004г. на Главния архитект на община Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №459 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 10.3.2011г.
33 Административно дело No 463/2010 Дела по ДОПК и ЗМ Й.В.Д. НАЧАЛНИК "МДТ" -ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.1.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №4561/ 11.06.2010 год. на Началник отдел”МДТ” при община Стара Загора и потвърдените с него: Акт за установяване на задължение по декларация № 4559/ 07.04.2010 год., Акт за установяване на задължение по декларация № 4560/ 07.04.2010 год. и Акт за установяване на задължение по декларация № 4561/ 07.04.2010 год., всички издадени от мл.инспектор”Приходи” при Община Стара Загора, за определените на Й.В.Д. *** данъчни задължения – данък върху недвижимите имоти за 2009г., като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.10.2011г.
34 Административно дело No 467/2010 Други административни дела И.Д.Ц. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 22180 КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Ц. против Заповед №460/10.09.2010г. на Командира на поделение 22180 гр. Казанлък.  ОСЪЖДА И.Д.Ц. да заплати на Поделение 22 180 гр. Казанлък да заплати сумата от 150 / сто и петдесет лева/ разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 9.2.2011г.
35 Административно дело No 477/2010 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.1.2011г.
Отхвълбя жалбата на Кмета на Община Чирпан, против Заповед № РД-09-629/07.09.2010 г. на Областен Управител на Област Стара Загора , с която е насрочен на 23.10.2010 г. провеждане на местен референдум на жителите на с.Яворово, общ.Чирпан, които да отговарят на въпроса: "Съгласни ли сте с.Яворово да се отдели от Община Чирпан и да се присъедини към Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 430/07.01.2011г.по адм.д.477/2010г.на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото за постановяване на ново решение.
36 Административно дело No 485/2010 Други административни дела Д.И.В. НАЧАЛНИК НА РИО - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 11.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.В.,***, против писмо на Началника на РИО Стара Загора изх.№1536/28.09.2010г., в което се обективира отговор със становище за неоснователност на жалбата и срещу заповедта на директора на ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан от 14.09.2010г. за назначаване на К.Н.А. на длъжност „старши възпитател”.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №485 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 28.2.2011г.
37 Административно дело No 487/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.3.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0158815/18.03.2009 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №439/15.06.2009год., постановено по анд № 680/2009г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158815/18.03.2009 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Агросън”ЕООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500.00 лева на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл.113, ал.4 от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.3.2011г.
38 Административно дело No 490/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.3.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0158813/18.03.2009 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №429/08.12.2009 год., постановено по кнад №284 по описа за 2009 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №450/17.06.2009 год., постановено по анд №677/2009 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №450/17.06.2009 год., постановено по анд № 677/2009 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158813/18.03.2009 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 789.00 лева на „Агросън”ЕООД гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 113, ал.4 от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 29.3.2011г.
39 Административно дело No 492/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.А.С.,
П.А.С.,
К.П.К.,
В.С.В.,
М.С.Д.,
Н.К.Т.,
Д.К.З.,
П.М.С.,
П.Д.Й.,
Й.П.Й.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради отказ от жалбата.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
В законна сила от 26.1.2011г.
40 Административно дело No 497/2010 Дела по ЗМВР П.С.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на П.С.К. ЕГН ********** *** ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТА на заповед № 305/ 24.02.2010г на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение” и прекратяване на служебното му правоотношение на държавен служител от МВР.   ОСЪЖДА П.С.К. ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 27.1.2011г.
41 Административно дело No 499/2010 Други административни дела БИОЛАБ-МДЛ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2011г.
  ОТМЕНЯ по жалба на „БИОЛАБ – Медико-Диагностична лаборатория” ЕООД, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Капитан Н. Андреев 1”, вх. „Б”, ет.6, ап.41, представлявано от управителя Станимир Николов Станчев, писмена покана изх. № 29 – 01 – 0064/ 04.08.2009г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, за възстановяване на суми получени без правно основание, общо в размер на 10 512.04лв., като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора да заплати на „БИОЛАБ – Медико-Диагностична лаборатория” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Капитан Н. Андреев 1”, вх. „Б”, ет.6, ап.41, представлявано от управителя Станимир Николов Станчев, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща доказаните като направени от жалбоподателя по делото разноски.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БИОЛАБ – Медико-Диагностична лаборатория” ЕООД, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Капитан Н. Андреев 1”, вх. „Б”, ет.6, ап.41, представлявано от управителя Станимир Николов Станчев, за присъждане на направените от пълномощника му по делото разноски за транспортни разходи, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.11.2011г.
42 Административно дело No 501/2010 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.3.2011г.
ОСЪЖДА Началника на затвора в гр. Стара Загора да извърши действията по чл.84 ал.2 т.3 от ЗИНЗС.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.6.2011г.
43 Административно дело No 503/2010 Дела по ЗОС П.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Т. *** против заповед N 1011 от 01.10.2010г. на кмета на община Казанлък, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал1 от ЗОбС е разпоредено изземването на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоар на кръстовището на бул. “ 23-ти Пехотен Шипченски полк” и бул. “ Александър Стамболийски, върху който неправомерно е изграден обект с размери в план 7/6 метра и е определен 7-дневен срок за доброволно освобождаване на имота, считано от датата на получаване на заповедта , като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 4.10.2011г.
44 Административно дело No 505/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.1.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.Г. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №ДК-11-ЮИР-02/09.09.2010г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която отменил Разрешение за строеж №62/30.08.2010г. издадено от Главния архитект на Община Чирпан за строеж „Монтаж на инсталации,съоръжения и уредби на обект „Стопанска постройка – обор”, находящ се в УПИ І, кв.219 по плана на гр.Чирпан, с възложител Г.Д.Г..  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на Г.Д.Г., ЕГН- **********,***, направените от него разноски по делото в размер общо на 310/триста и десет/ лева.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.    
В законна сила от 6.1.2011г.
45 Административно дело No 506/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.А.И. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.2.2011г.
ОТМЕНЯ, по жалба на З.А.И. ***, Заповед № ДК–11-ЮИР 01/ 09.09.2010г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 61/ 30.08.2010г., издадено от Главния архитект на Община Чирпан, за строеж: “Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби на обект Стопанска постройка – телчарник” – строеж от шеста категория, находящ се в УПИ І, кв.218 по плана на гр.Чирпан, като незаконосъбразна.    ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на З.А.И. ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.2.2011г.
46 Административно дело No 509/2010 Дела по КСО Д.С.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Т. *** Решение №**********/20.09.2010 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е уважена жалбата му против разпореждане №**********/19.08.2010 г. на ръководителя на “ПО” при ТП на НОИ и е начислен дълг за неправилно изплатена сума от лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 1730.18 лв., от която 1095.18 лв. главница и 635.00 лв. лихви, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.11.2011г.
47 Административно дело No 510/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВИВА СТРОЙ ЕООД,
ГЛОБАЛ СТРОЙ ЕООД ЧРЕЗ У-Л ИВАН ИВАНОВ СЛАВОВ
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2011г.
ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на “Вива строй” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”№ 70, ет.2, ап.1, представлявано от управителя Х.З.Г., сумата от 12000/ дванадесет хиляди/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразен административен акт за изработване на идеен проект, ведно , ведно със законната лихва върху главницата от 12000 лева, считано от 09.01.2009 година до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на “Вива строй” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”№ 70, ет.2, ап.1, представлявано от управителя Х.З.Г., сумата от 1200/ хиляда и двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразен административен акт за оценка на инвестиционен проект , ведно със законната лихва върху главницата от 1200 лева, считано от 09.01.2009 година до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на “Глобал строй” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Майор Кавалджиев”№ 177, ет.2, ап.9, представлявано от управителя И. Иванов Славов сумата от 11998,80/ единадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ лв, представляваща парично обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразен административен акт за изработване на идеен проект, ведно , ведно със законната лихва върху главницата от 11998,80 лева, считано от 09.01.2009 година до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА община Стара Загора да запати на “Вива строй” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”№ 70, ет.2, ап.1, представлявано от управителя Х.З.Г. направените по делото разноски в размер на 600/ шестстотин / лева.  ОСЪЖДА община Стара Загора да запати на “Глобал строй” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Майор Кавалджиев”№ 177, ет.2, ап.9, представлявано от управителя И. Иванов Славов направените по делото разноски в размер на 450 / четиристотин и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 27.5.2011г.
48 Административно дело No 513/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.З. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 9.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ДК-02-ЮИР-14/28.09.2010 г. на Началник РДНСК – Югоизточен район с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Офис /преустроен апартамент №1/ и пристройка-тераса” с административен адрес гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” №109, вх.А, ет.1, ап.1, намиращ се в УПИ ІІІ-1555, кв.43б по плана на гр.Стара Загора, като извършен без одобрен проект и разрешение за строеж ,по жалбата на Н.Б.З., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.2.2011г.
49 Административно дело No 528/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.П. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 1099/26.10.2010г. на Заместник Кмета на община Казанлък, по жалба на С.И.П..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 8.3.2011г.
50 Административно дело No 531/2010 Други административни дела П.В.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО искането на П.В.И.,***, за обявяване НИЩОЖНОСТТА на Заповед №2008004449/11.06.2008г.на Директора на ОДП Стара Загора /сега ОДМВР/, с която на основание чл.78 във вр. с чл. 76, т.3 /отм./ от ЗБДС /сега ЗБЛД/, му е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин” със срок от 11.06.2008г. до отпадане на основанието.  ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.В.И.,***, срещу Заповед №2008004449/11.06.2008г.на Директора на ОДП Стара Загора /сега ОДМВР/, с която на основание чл.78 във вр. с чл. 76, т.3 /отм./ от ЗБДС /сега ЗБЛД/, му е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин” със срок от 11.06.2008г. до отпадане на основанието.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя заповед № 2008004449/11.06.2008 на директора на ОДП Стара загора /сега ОД МВР/ за наложена на Пламен Владимир Иванов от гр.Стара Загора принудителна административна мярка по чл.76, т.3 от ЗБДС /сега ЗБЛД/.
В законна сила от 22.12.2011г.
51 Административно дело No 542/2010 Други административни дела ЕТ"АСТРА-ЯНКО СПИРОВ" ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.1.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО уведомително писмо за извършено плащане изх. №01-242/1816 от 12.08.2009 г. на Областна Разплащателна агенция Стара Загора към Държавен фонд “Земеделие”, по Общо заявление за плащания на площ с вх.№ 15923618 от 14.05.2008 год. с УРН 180634 за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България за кампания 2008 год, подадено от ЕТ”Астра-Янко Спиров”, със седалище и адрес на управление гр. Мъглиж, ул.”Лев Попов”№51.    ИЗПРАЩА преписката на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-Разплащателна агенция ЗА НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ по заявлението на ЕТ”Астра-Янко Спиров” ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДАДЕНИТЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА.    ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ”Астра-Янко Спиров”, представлявано от Янко Хирстов Спиров, със седалище и адрес на управление гр. Мъглиж, ул.”Лев Попов”№51 сумата 550.00 /петстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 12.2.2011г.
52 Административно дело No 544/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Б.К.,
Г.П.Х.,
М.А.М.,
С.А.П.,
Р.В.Р.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.2.2011г.
В законна сила от 24.2.2011г.
53 Административно дело No 545/2010 Други административни дела С.П.К. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО направено от С.П.К. ***, на Заповед за налагане на принудителни административни мерки №20170/12.10.2009г. на Началника на РУ ”Полиция” Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е иззето свидетелството му за управление на МПС.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 8.3.2011г.
54 Административно дело No 546/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, кв. „Центъра”, бл.12, вх.Б, ап.2, против Заповед №455/01.11.2010г. на ИД Кмета на община Гълъбово.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 20.1.2011г.
55 Административно дело No 547/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кирил Маринов Радев, подадена в качеството му на ЕТ“Кибор – Кирил Радев”, със седалище и с адрес на управление гр. Гълъбово, кв.”Центъра, бл.12, вх.Б, ап.2, против Заповед № 456/ 01.11.2010г. на изпълнявящия длъжността кмет на община Гълъбово, с която на основание чл.224, ал.1, т.4 от ЗУТ във вр. с чл.222а от ЗУТ е наредено спиране изпълнението на строеж “Ограда”, находящ се в УПИ ХVІ 514, кв.141 по плана на гр.Гълъбово, като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.3.2011г.
56 Административно дело No 549/2010 Други административни дела П.П.М.,
И.Е.Д.,
Д.Е.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.П.М., И.Е.Д. и Д.Е.Д., в качеството им на наследници на Йорданка Кочева Илиева срещу заповед №РД-09-738/28.10.2010 год. на Областен управител на област Стара Загора, с която на Йорданка Илиева е признато право на еднократно обезщетение по реда на ЗПГРРЛ в размер на 5091.20 лева, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора.ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган- областен управител на област Стара Загора за ново произнасяне.
В законна сила от 4.8.2011г.
57 Административно дело No 550/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.М.С.,
Г.К.П.,
Е.Г.Г.,
М.Г.Г.,
Й.Г.Н.,
Я.А.К.,
С.А.К.,
Т.Ж.К.,
С.А.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.2.2011г.
ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание на 01.02.2011г за даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на С.П.Г. ЕГН ********** *** против заповед № РД-25-2984/ 01.11.2010г на Заместник-кмет „САГ” на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план-изменение на плана за застрояване на УПИ № V-4773,4772 и УПИ № 4777, кв.435а по плана на гр.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 550/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  Препис от определението да се връчи на Заместник-кмет „САГ” на община Стара Загора.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 30.6.2011г.
58 Административно дело (К) No 551/2010 Касационни производства Р.С.Ж.,
Д.С.Ж.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2011г.
 ОТМЕНЯ Решение № 858/ 22.08.2010г., постановено по гр. дело № 1931/ 2002г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.С.Ж., подадена чрез пълномощника й адв. А. от САК, против Решение № 52844/ 26.07.2002г. на Поземлена комисия - Стара Загора /сега Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора/, постановено по заявление вх.№ 53903/ 22.03.1994г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Решение № 52844/ 26.07.2002г. на Поземлена комисия - Стара Загора /сега Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора/ в частта, в която на наследниците на Куна И.Ж. ***, починала на 12.12. 1991г., е отказано възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху нива от 15.00дка, трета категория, в м. „Молла гермя”, в строителните граници на гр. Стара Загора и върху невъзстановената с влязло в сила в Решение № 858/ 22.08.2010г., постановено по гр. дело № 1931/ 2002г. по описа на Старозагорския районен съд част от нива цялата с площ от 5дка, трета категория, в м. ”Кулов бент”, в строителните граници на гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне, съобразно дадените от съда указания по прилагането на закона.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.2.2011г.
59 Административно дело No 552/2010 Други административни дела М.А.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.2.2011г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 552/ 2010 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на адм. съд - Ст.З. .ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
60 Административно дело No 553/2010 Други административни дела ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД Стара Загора, против Заповед №378/12.11.2010г. на Кмета на община Гурково.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №553/2010г на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ на Комисията за защита на конкуренцията гр.София жалбата на „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД Стара Загора, против Заповед №378/12.11.2010г. на Кмета на община Гурково.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.      
В законна сила от 15.2.2011г.
61 Административно дело No 554/2010 Други административни дела А.И.Д. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Д. *** против Заповед №10010201/10.11.2010г. на Заместник Директора на ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 8.2.2011г.
62 Административно дело No 556/2010 Други административни дела С.А.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от С.А.С., ЕГН ********** *** на писмен отказ N72753/12.11.2010г. на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, за отмяна на наложена принудителна административна мярка, наложена със заповед №2007008164/01.11.2007 г. на директора на ОДП Стара Загора, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ писмен отказ № 72753/12.11.2010г.на директора на ОД на МВР Стара Загора за отмяна на принудителна административна мярка, наложена на Стоян Атанасов Стоянов със заповед № 2007008164/01.11.2007г.на директора на ОДН Стара Загора.Връща преписката на администартивния орган.
В законна сила от 23.1.2012г.
63 Административно дело No 557/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :      ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13, против Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Разпределителен газопровод - Клон 1”, находящ се в землищата на с. Обручище и с. Медникарово, общ Гълъбово и Разрешение за строеж № 40/ 05.11.2010г. на Главния архитект на община Гълъбово, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.4.2011г.
64 Административно дело No 560/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- 1 РАДНЕВО ПРЕДСТ.ОТ Д-Р ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.3.2011г.
С оглед молбата на жалбоподателя и на основание чл. 159 т.8 АПК СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Медицински център І Раднево” ЕООД РАДНЕВО против писмена такава с изх.№ 29-04-1529/04.11.2010 г. на Директора на РЗОК Стара Загора, поради оттегляне на жалбата.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 560/2010 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването за жалбоподателя.  
В законна сила от 29.3.2011г.
65 Административно дело No 562/2010 Други административни дела М.П.А. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 22180 КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.А. ***, против Заповед № 606 от 24.11.2010г. на Командира на Поделение 22180 - Казанлък, с която на основание на основание чл.243, ал.1 и чл.245, ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 136, ал.1, чл. 139, ал.1 и чл.145, ал.2 от ППЗОВСРБ, за нарушаване на обществения ред, уронване престижа и честта на българския военнослужещ и грубо нарушение по чл.242, т.1 от ЗОВСРБ и чл.109, ал.1 и ал.2, чл.110, т.4 и т.8, чл.111, т.1, т.1, чл.115, ал.1, т.7 и чл.221, т.13 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на РБългария, на редник 1-ви клас М.П.А. - помощник - гранатометчик в първо механизирано отделение на 2-ри механизиран взвод във втора механизирана рота на Поделение 22180 - Казанлък, е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратен договора за военната служба, освободен е от длъжност и от военна служба, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.3.2011г.
66 Административно дело No 564/2010 Други административни дела В.А.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.1.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.А.Ж. *** с ЕГН ********** заповед №2007007542 от 10.10.2007 год. на Директора на Областна дирекция „Полиция” Стара Загора, сега ОД на МВР – Стара Загора, с която й е наложена принудителна административна мярка по чл. 76, т.3 от ЗБДС - забрана за напускане на страната, по отношение на държавите – членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на В.А.Ж. *** с ЕГН ********** заповед №2007007542/10.10.2007 год. на Директора на Областна дирекция „Полиция” - Стара Загора, сега ОД на МВР – Стара Загора, в останалата й част.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.12.2011г.
67 Административно дело No 566/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Т.Ч.,
М.П.Н.,
М.Н.Я.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.1.2011г.
ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на ползвателя И.Т.Ч. ЕГН ********** ***, ПРАВОТО да придобие собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху 1/2 идеална част от имот № 27, масив 305, находящ се в местност „Кръстев трап”, „Цалбуков трап”, „Попска страна” в землището на гр.Стара Загора по заявление с вх.№ 0605005 от 23.06.1992г, ПО ЖАЛБАТА на Н.Н.М. ЕГН ********** ***.   Решението е постановено с участието на заинтересованите лица М.П.Н. и М.Н. ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 15.2.2011г.
68 Административно дело No 567/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.3.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Казанлък, одобреното със Заповед № 174/15.11.2010 год. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Стара Загора Протоколно решение №2 на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ от 15.11.2010 г. в частта му по раздел ІІ, т.1, с която са определени имотите по отношение на които са допуснати непълноти и грешки при регистрирането им като земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение №1 към раздел ІІ, т.1 от протоколното решение, като незаконосъобразно.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.3.2012г.
69 Административно дело No 568/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.М.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на И.М.Д. ЕГН ********** *** против решения №№ 44 и 45/ 10.06.1999г на Поземлена комисия /сега Общинска служба по земеделие/ гр.Мъглиж по заявления вх.№ № 385П и 390П/ 1992г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 568/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 6.6.2011г.
70 Административно дело No 569/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТ на решението по т.1 от Решение №509/14.10.2010г., по Протокол №47/ 14.10.2010г. на Общински съвет Чирпан.  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ решенията по т.2, т.3 и т.4 от Решение №509/14.10.2010г., по Протокол №47/14.10.2010г. на Общински съвет Чирпан.  ОСЪЖДА Общински съвет Чирпан да заплати на Областен управител на Административна област Ст.Загора направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 112,50 /сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/ лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.3.2011г.
71 Административно дело No 571/2010 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповед № РД – 09-872/09.12.2010год. на Областен управител на област Стара Загора, с която е оспорено решение № 355/28.10.2010год. на Общински съвет Братя Даскалови.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№571/2010год. по описа на АС – Стара Загора.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.1.2011г.
72 Административно дело No 572/2010 Дела по ЗСП И.А.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №СЗПСП-3191/12.11.2010 г. на директор Дирекция “Социално подпомагане” гр.Стара Загора, потвърдена с решение №9105/0084 от 30.11.2010г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, съдържаща отказ за отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия от И.А.М., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.2.2011г.
73 Административно дело No 573/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-3023/03.11.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна и вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ОТКАЗВА да разгледа по същество искането по жалба вх. № 94-В-407/08.09.2009г., подадена от В.П.М. ***, за признаване правото на наследниците на Петко Ганев Митков да придобият собственост върху предоставен за ползване имот, находящ се в местност "Черен мост", землище на гр. Стара Загора.
В законна сила от 22.3.2011г.
74 Административно дело No 578/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157477/09.04.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №384/05.01.2009 год., постановено по кнад №393 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №136/13.10.2008 год., постановено по анд №1098/2008 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №136/13.10.2008 год., постановено по анд № 1098/2008 по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157477/09.04.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Авто-лукс 2000” ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 763.00 лева на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.1.2011г.
75 Административно дело No 579/2010 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ,
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на областен управител на област Стара Загора , обективирано в заповед № РД-09-881 от 10.12.2010 година за обявяване на НИЩОЖНО на решение № 154/ 30.10.2008 година на Общински съвет Павел Баня , с което на основание чл.21,ал.1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 17,чл.19, чл. 22 и чл. 26,ал.2 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобусни и леки автомобили е взето решение за удължаване на срока на договора за възлагане на обществен превоз на пътници в община гр. Павел Баня, определен с договор № 1 /03.01.2005 година, с петнадесет години , считано от датата на подписването на анекса.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРОГЛАСЯВА нищожността на решение № 154/30.10.2008г.на Общински съвет Павел баня.
В законна сила от 24.2.2012г.
76 Административно дело No 580/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.1.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 580/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените със заповед № РД-09-890/ 14.12.2010г на Областен управител на Област Стара Загора разпоредби на чл.4, т.1; чл.5; чл.7; чл.12; чл.14; чл.15, ал.1, т.1, б.б”, т.3; чл.18; чл.19; чл.22; чл.23; чл.26, ал.3 и чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения на Община Павел баня с решение № 572/ 29.12.2010г на Общински съвет Павел баня.  ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 20/двадесет /лв, представляваща разноски по делото.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 3.2.2011г.
77 Административно дело No 582/2010 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Д.Д.Д. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №582 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административния орган.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 10.6.2011г.
78 Административно дело No 585/2010 Други административни дела Т.И.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.1.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 585/ 2010 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 28.1.2011г.
79 Административно дело No 586/2010 Други административни дела Р.Г.Т. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 24620 С. СВОБОДА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.2.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед рег. №3Z-794/02.11.2010 год. на Заместник командира на HUMINT батальона при поделение 24620 – с. Свобода, с която на на Р.Г.Т. *** е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене”.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на стран  
В законна сила от 25.2.2011г.
80 Административно дело No 587/2010 Други административни дела БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БРИКЕЛ” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, представлявано от Ива Цветанова Цветкова, против Заповед № РД – 08 – 192/ 30.11.2010г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка „Спиране, считано от 01.12.2010г. производствената дейност на енергийни котли №№ 1, 2, 3 и 5 от Горивната инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 1020 МWt, собственост на “БРИКЕЛ” ЕАД, чрез принудително извеждане от експлоатация и прекратяване подаването на вода към котлите, както и достъпа чрез пломбиране на възли от инсталацията”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.2.2011г.
81 Административно дело No 588/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.И. *** и обективираното в нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 2447/ 16.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Никола Тодоров А. е признато правото да придобие собственост върху имот № 296.112, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с. Пряпорец., като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.3.2011г.
82 Административно дело No 589/2010 Дела по КТ Т.И.А. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.2.2011г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 589/ 2010 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 14.7.2011г.
83 Административно дело No 590/2010 Други административни дела Т.И.А. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.2.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.И. *** против "престъпно бездействие" по нейно заявление от 04.11.2010г. адресирано до Областния управител на Стара Загора, Кмета на Община Стара Загора, зам. кметовете на Община Стара Загора и Общински съвет Стара Загора. Прекратява производството по АД № 590 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 15.3.2011г.
84 Административно дело No 593/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 593/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД – 09 - 928/ 28.12.2010г. на Заместник Областния управител на област Стара Загора оспорване на разпоредбите на чл. 18а, ал.1 и чл.18б от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови, приети с Решение № 371/ 18.11.2010г. на ОбС – Братя Даскалови, поради оттегляне с Решение № 378/ 21.12.2010г. на ОбС – Братя Даскалови на оспорените разпоредби.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 19.1.2011г.
85 Административно дело No 595/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 595/2010г., по описа на Административен съд гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорването, направено в днешното съдебно заседание.   ОСЪЖДА Общински съвет гр.Мъглиж да заплати на Областния управител на област Стара Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от днешното съдебно заседание по отношение на Областния управител на област Стара Загора и в 7-мо дневен срок от получаване на уведомлението за прекратяване на делото от Общински съвет гр.Мъглиж.  
В законна сила от 23.2.2011г.
86 Административно дело No 596/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 596/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на “ДИЛА” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Петър Берон” № 6, срещу Заповед № ДК – 09-СЗ-30/ 18.11.2010г. на Началник сектор – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, поради оттегляне на оспорения административен акт.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 16.2.2011г.
87 Административно дело No 5/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Ц.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.3.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 5/ 2011 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната чрез поставяне на обявление .    
В законна сила от 21.3.2011г.
88 Административно дело No 6/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.П. против решение №549/13.12.2010г. на Общински съвет гр. Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №6 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.   Копие от определението да се изпрати на оспорващия и административния орган.    
В законна сила от 23.2.2011г.
89 Административно дело No 7/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 2.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.К. ***, против Решение №549/13.12.2010 г. на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 7/2011г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 11.5.2011г.
90 Административно дело No 9/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.П.П. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.3.2011г.
Прекратява производството по делото съгласно разпоредбата на чл.14, ал.3 и ал.7 от ЗСПЗЗ. ИЗПРАЩА делото по подсъдност в Районен съд – Казанлък.
91 Административно дело No 10/2011 Други административни дела В.Ц.И.,
Д.П.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2011г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.И. *** против Решение № 550/ 13.12.2010 год. на Общински съвет – Казанлък, взето на заседание, проведено на 13.12.2010 год., поради неотстраняване на нередовностите.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Д.П.К. ***, против Решение № 550/ 13.12.2010 г. на Общински съвет Казанлък, взето на заседание, проведено на 13.12.2010 год.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 10/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.6.2011г.
92 Административно дело No 11/2011 Други административни дела В.Ц.И.,
Д.П.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.И. против решение №551/13.12.2010г. на Общински съвет гр. Казанлък.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.К. против решение №551/13.12.2010г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №11 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.   Копие от определението да се изпрати на жалбоподателките и административния орган.  
В законна сила от 1.3.2011г.
93 Административно дело No 12/2011 Други административни дела В.Ц.И.,
Д.П.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.И. *** против Решение №552/13.12.2010 год. на Общински съвет – Казанлък, взети на заседание проведено на 13.12.2010 год., поради неотстраняване на нередовностите.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Д.П.К. *** против Решение №552/13.12.2010 год. на Общински съвет – Казанлък, взети на заседание проведено на 13.12.2010 год..    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №12/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 27.6.2011г.
94 Административно дело No 13/2011 Други административни дела Д.П.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 13/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 13/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 10/2011г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 550/ 13.12.2010г. на Общински съвет – Казанлък.    Производството следва да продължи по адм. дело № 10/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
95 Административно дело No 14/2011 Други административни дела Д.П.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.2.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 14/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 11/ 2011 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 551/ 13.12.2010г. на Общински съвет – Казанлък.    Производството следва да продължи по адм. дело №11/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.      
96 Административно дело No 15/2011 Други административни дела Д.П.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 15/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 15/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 12/2011г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 552/ 13.12.2010г. на Общински съвет – Казанлък.    Производството следва да продължи по адм. дело № 12/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
97 Административно дело No 16/2011 Други административни дела Г.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.П. ***, против Решение № 550/ 13.12.2010г. на Общински съвет – Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 9.3.2011г.
98 Административно дело No 17/2011 Други административни дела Г.И.П. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.П. *** против Решение №551/13.12.2010 год. на Общински съвет Казанлък поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №17/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.2.2011г.
99 Административно дело No 18/2011 Други административни дела Г.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И. ***, против Решение №552/13.12.2010 г. на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 18/2011г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 9.3.2011г.
100 Административно дело No 22/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.2.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1020/21.12.2010г. на Общински съвет Стара Загора по заповед № РД-09-21/11.01.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 150лв. / сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
101 Административно дело No 22/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.2.2011г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в мотивите диспозитива на решение №40/11.02.2011г., постановено по адм.дело №22 по описа за 2011г., като на ред четвърти от мотивите и диспозитива да се чете: Решение №1030/21.12.2010г. на Общински съвет Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Настоящото решение да се отбележи върху поправеното решение.  
В законна сила от 8.3.2011г.
102 Административно дело No 23/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2011г.
ОТМЕНЯ Решение N 854/ 28.12.2010г. на Общински съвет – Раднево, взето по протокол № 62/ 28.12.2011г., в частта му, с която е прието откритият клуб на пенсионера да се помещава на първия етаж в източната зала от 40кв.м. в сградата на Народно читалище “Груди Филипов”, като незаконосъобразно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на  
В законна сила от 6.4.2011г.
103 Административно дело No 24/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ФАКТОР-Д ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.3.2011г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Добринка Л.Ш. като управител на “ Фактор Д “ ЕООД гр. Казанлък против мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък да се произнесе по заявление с вх. № 168-1362-4/ 15.09.2010 година за издаване на разрешителни относно монтирани на рекламни съоръжение върху имоти, общинска собственост   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 24/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.3.2011г.
104 Административно дело No 25/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК09-СЗ-32/16.12.2010г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК –Югоизточен район, по жалба на Н.С.С..   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.2.2011г.
105 Административно дело No 26/2011 Дела по ЗСП М.В.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалбата на М.В.К. ЕГН ********** *** Загора ЗАПОВЕД № СЗПСП-3233/ 12.11.2010г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с решение № 9105/0118/ 23.12.2010г на Директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора, с която й е отказано отпускане на социална помощ за отопление.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за произнасяне по молба-декларация вх.№ СЗПСП-3233/ 27.10.2010г. на М.В.К. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.В.К. разноски в размер на 10/десет/ лв.      ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на адвокат Станимир Методиев Ченалов ЕГН ********** с адрес на упражняване на дейността гр.Стара Загора, ул.”Д.Наумов” № 70, офис Е сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща адвокатско възнаграждение.  ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 17.3.2011г.
106 Административно дело No 28/2011 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Павел Баня против Решение № 561 по Протокол № 45 от проведено на 29.12.2010г. заседание на Общински съвет – Павел Баня, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 28/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 4.2.2011г.
107 Административно дело No 29/2011 Дела по КСО РУСАНОВ ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.3.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на ”Русанов”ООД, представлявано от Управителя Петър Николаев Русанов, Решение №46/21.12.2010 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 2186 от 11.11.2010 г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№ 1 от 03.11.2010 г. общо в размер на 1293.99 лв., от които 720.00 лв. главница и 573.99 лв. лихва върху главницата, дължима до 03.11.2010 год. .  ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на ”Русанов”ООД сумата от 385.00 /триста осемдесет и пет/ лв., представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.3.2011г.
108 Административно дело No 30/2011 Дела по КСО ЕТ"РУСАНОВ-ПЕТЪР РУСАНОВ" ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.3.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ”Русанов – Петър Русанов” Решение №47 от 21.12.2010 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 2185/11.11.2010 г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№ 1 от 03.11.2010 г. общо в размер на 3173.74 лв., от които 1640.00 лв. главница и 1533.74 лв. лихва върху главницата, дължима до 03.11.2010 год. .  ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на ЕТ”Русанов – Петър Русанов” сумата от 495.00 /четиристотин деветдесет и пет/ лв., представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.3.2011г.
109 Административно дело No 34/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г. Д. И. и Х.Д.Д., двамата от гр.София, против отказ на Общинска служба по земеделие и гори гр.Ст.Загора, обективиран в писмо изх.174/21.06.2010г., да уважи искането им за обезщетяването с равностойни земи от Общински поземлен фонд, направено по реда на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ с тяхна молба вх.№174/25.05.2010г., както и жалбата им срещу претендирания от тях мълчалив отказ по същото искане.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №34 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 19.2.2011г.
110 Административно дело No 35/2011 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА СТАРА ЗАГОРА С.Д.С. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по АНД № 143/ 2010г. по описа на Районен съд – Раднево.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.3.2011г.
111 Административно дело No 36/2011 Дела по ЗСП П.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №СЗПСП-2915/09.11.2010 г. на директор Дирекция “Социално подпомагане” гр.Стара Загора, потвърдена с решение №9105/0112 от 21.12.2010г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, съдържаща отказ за отпускане на целева помощ за отопление на П.Н.П., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.3.2011г.
112 Административно дело No 37/2011 Дела по ЗСП М.В.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 37/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на страните.    
В законна сила от 2.2.2011г.
113 Административно дело No 41/2011 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.2.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №41/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управителя на Област Стара Загора Решение №562/13.12.2011 год. на Общински съвет Казанлък, с което е с което отлагат вземането на решение за обявяването на с. Крън за град и задължават Кмета на селото да внесе подписка-съгласие ог жителите относно обявяването на населеното място за град, поради оттегляне на оспорения административен акт и оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 1.3.2011г.
114 Частно административно дело No 43/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.1.2011г.
  ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 3124?1 от 05.10.2010год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора по отношение на “МСМ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, с данъчен адрес гр.Стара Загора, ул. “Генерал Гурко” № 100, вх.В, ет.8, ап.71, изразяващи се в налагане на запор :  - върху банкови сметки, находящи се в  1. ТБ “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,  2. ТБ “ПРОКРЕДИТ БАНК”АД,  - върху товарен автомобил “Мерцедес” 208Д модел “Спринтер” рег.№ СТ 2152 СМ.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия възложена със Заповед № № 1002383 от 20.07.2010год   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 28.1.2011г.
115 Административно дело No 48/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.2.2011г.
С оглед изявлението на жалбоподателя и становището на страните и на основание чл.159 т.3 вр.чл.155 ал.1 от АПК СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.С. против Заповед № РД-25-3392/14.12.2010 г. на кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 48/11 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
В законна сила от 1.3.2011г.
116 Административно дело No 51/2011 Други административни дела Е.П.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Е.П. *** за прогласяване нищожността на Заповед рег. № 09003353/ 14.05.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователно.    ОТМЕНЯ по жалба на Е.П. ***, подадена чрез пълномощника й адв. П. Ю. ***, Заповед рег. № 09003353/ 14.05.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора в частта й за налагане на основание чл.76, т.3 от ЗБДС на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин”, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, като незаконосъобразна.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.П. *** против Заповед рег. № 09003353/ 14.05.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора в останалата й част, като неоснователна.     ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Е.П.П. сумата от 70 /седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила Решението в частта с която заповед рег. № 09003353/14.05.2009г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора е отменена в частта за налагане на Екатерина Петрова Петрова на ПАМ "временно ограничение за напускане на страната" и отказ за издаване на паспорт на български гражданин по отношение на държавите -членки на Европейския съюз.
В законна сила от 14.7.2011г.
117 Административно дело No 52/2011 Дела по КСО И.Т.Н. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на И.Т.Н. ***, с която се оспорва съдържанието на УП-3/15.07.2010г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №52 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.   Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя.  
В законна сила от 26.3.2011г.
118 Административно дело No 53/2011 Дела по КСО Ж.М.Н. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.М.Н. ЕГН ********** *** против удостоверение обр.УП-3 № 108/ 15.07.2010г, издадено от „Дебора” АД гр.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 53/ 2011 по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.3.2011г.
119 Административно дело No 59/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Я.,
Т.Г.С.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Д.Д.Я.,*** и Т.Г.С.,***, против мълчалив отказ на кмета на община Раднево да се произнесе по тяхно Заявление вх.№9400-4993/29.12.2010г. за изменение на ПУП – ПР относно имотната граница между съсобствения им УПИ ХV-1 и съседния УПИ ІІ-1 двата в кв.1 по плана на с Тополяне, община Раднево.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №59/2011г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 17.2.2011г.
120 Административно дело No 60/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Й.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
З.П.А.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 60/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на С.Й.С. ***, против Заповед № РД – 25 – 57/ 17.01.2011г. на Кмета на община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.3.2011г.
121 Административно дело No 63/2011 Дела по КСО А.С.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалба на А.С.К. от 27.01.2010г. адресирана до Министерство на Труда и социалната политика.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №63 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административния орган.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 27.6.2011г.
122 Административно дело No 64/2011 Дела по ЗДС Р.Р.С.,
Е.Р.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Р.С. *** и Е.Р.С. *** против заповед №РД-09-8/06.01.2011 г. на Областен управител на област Стара Загора като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№64/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 8.6.2011г.
123 Административно дело No 66/2011 Други административни дела ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ КОАЛИЦИЯ БСП,ПБС И ДСХ-СТ.ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на доц.Бойчо Биволарски в качеството му на председател на групата общински съветници от Коалиция „БСП, ПБС и ДСХ” в Общински съвет Стара Загора против решенията на съвета, приети с протокол № 50 от заседание, проведено на 19.01.2011г.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 66/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.3.2011г.
124 Административно дело No 67/2011 Други административни дела С.И.Ц. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Адв. С.И.Ц. *** против Решение, с което й е отказано да бъде преоставена обществена информация на Началника на РО”ИДТН” – Стара Загора, обективирано в писмо изх. № ТН 23-00-032/24.01.2011 год., поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №67/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 13.4.2011г.
125 Административно дело No 68/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.3.2011г.
Прекратява производството по адм. дело № 68/2011 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по оспорване на Областния Управител на Област Стара Загора на Решение 489/21.01.2011 г., на Общински съвет - Гълъбово, взето по протокол № 54 от същата дата, поради оттегляне с Решение № 517 от 25.02.2011 г., прето с протокол 0 57/25.02.2011 г. на ОбС- Гълъбово на оспорения акт.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.3.2011г.
126 Административно дело No 69/2011 Други административни дела Т.П.М.,
С.И.М.,
С.П.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.М., С.И.М. и С.П.Б. *** против заповед № РД-09-25/ 13.01. 2011г на Областен управител на област Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 69/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 26.3.2011г.
127 Административно дело No 77/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.3.2011г.
В законна сила от 30.3.2011г.
128 Административно дело No 78/2011 Други административни дела Е.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.3.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Е.Д.Н. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 208000215/ 16.01.2008г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която му е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.3 от ЗБЛД/отм/, по отношение държавите-членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Е.Д.Н. *** В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е.Д.Н. *** сумата 105 /сто и пет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 20.7.2011г.
129 Административно дело No 81/2011 Дела по ЗОС УС НА СНЦ СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „СРБ” против Заповед № РД-25-19 от 06.01.2011г. на Кмета на Община Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №81 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.  
В законна сила от 20.4.2011г.
130 Административно дело No 84/2011 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. *** против мълчалив отказ на Началника на затвора да му разреши да носи собствено горно облекло, по молба от 24.01.2011г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №84 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Да се връчи препис на жалбоподателя и на Началника на Затвора в гр. Стара Загора.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.6.2011г.
131 Административно дело No 85/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.3.2011г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №497/08.02.2011 г. на Общински съвет Гълъбово, с което е избран за изпълняващ длъжността Кмет на Община Гълъбово г-н Димитър Василев, зам. Кмет на Община Гълъбово, до възстановяването в длъжност от компетентните органи на титулярния кмет на Общината.   ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № РД-09-117/18.02.2011г.на областния управител на Стара Загора на решение № 497 на общински съвет Гълъбово, взето по протокол № 55/08.02.2011г.
В законна сила от 20.3.2012г.
132 Административно дело No 86/2011 Дела по ЗСП В.Н.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 28.3.2011г.
Водим от гореизложеното, и на основание чл.159, т.1 и 4 от АПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА исковата молба на В.Н. ***, да бъде осъдена Регионална дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора да и заплати обезщетение в размер на 95,80 лева. за претърпени от нея имуществени вреди и пропуснала ползи, в резултат на неоснователно бездействие на Директора на РД „СП” Ст.Загора, да се произнесе по нейно искане вх.№9488/0003 от 28.10.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №86/2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.6.2011г.
133 Административно дело No 96/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Я.,
Т.Г.С.
ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.3.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ повторно подадената от Д.Д.Я. *** и Т.Г.С. ***5.02.2011г. против мълчалив отказ на община Раднево да се произнесе по подадено заявление вх. № 9400-4993/ 29.12.2010г. за изменение на ПУП – ПР на с. Тополяне, общ. Раднево, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.
134 Административно дело No 97/2011 Други административни дела Д.Й.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.С. *** с твърдения за извършени спрямо него дискриминационни действия от Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, изразяващи се в изгонването му от охраната на 25.02.2011, КАТО НЕРЕДОВНА  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 97/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 9.4.2011г.
135 Частно административно дело No 125/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 22.3.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №40239/1 от 03.12.2010 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора, ул. “Кенали” №1, ет.4, ст.402.    
В законна сила от 22.3.2011г.
136 Частно административно дело No 126/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.3.2011г.
.ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №39159?1 от 25.11.2010 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор, както следва:  - върху ІВАN: ВG25FINV91502014724984 в ТБ“ПИБ”АД, клон Стара Загора ;  - МПС товарен автомобил “Мерцедес” 914 рег. №СТ 8337 СХ  - МПС товарен автомобил “Мерцедес Спринтер”413 ЦДИ с рег. №СТ 6479 АН  - МПС лек автомобил “Фолксваген”с рег. №СТ 1543 СС  - вертикална опаковъчна машина 300С  - винтов маслен компресор с въздушно охлаждане BSC 1008   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия възложена със Заповед № № 1100511 от 31.01.2011 год   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалв  
В законна сила от 19.3.2011г.
137 Административно дело No 138/2011 Искове за обезщетение В.Н.В. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №138 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по иск на В.Н. ***.   ИЗПРАЩА делото Районен съд Казанлък за разглеждане по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.3.2011г.
138 КАНД No 349/2010 Наказателни касационни производства ДЮЛГЕРИНГ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №272/29.06.2010г. по АНД №211/2010г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №0154141/05.08.2009г. на Началник отдел „Обслужване” при ТД на НАП Ст.Загора, с което на „Дюлгеринг” ООД, ЕИК 123674482, със седалище и адрес на управление - гр.Казанлък, ул.”Хан Аспарух” №22, на осн. чл.125, ал.5 във вр. с ал.1 от ЗДДС, е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева.  Решението е окончателно.    
139 КАНД No 358/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Н.М.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №353/24.09.2010г. по АНД №634/2010г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление №9769/09 от 18.01.2010г. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОДМВР Ст.Загора, с което на Н.М.К.,***, на осн. чл.178, ал.1, т.9 от ЗДвП, е наложено наказание “глоба” в размер на 100 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 3.1.2011г.
140 КАНД No 359/2010 Наказателни касационни производства В.Б.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 543/13.09.2010г., постановено по АНД N14/2010 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
141 КАНД No 361/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Й.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.1.2011г.
ОБЕЗСИЛВА решение 593/21.10.2010 год., постановено по АНД №2088/2009 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №10985/28.11.2005 год. на Началник РПУ Стара Загора, с което на С.Й.Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179, ал.1, т.4, предл. първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 139, ал.1, т.1 от ЗДвП, като недопустимо.    ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на С.Й.Ч.,*** срещу наказателно постановление №10985/28.11.2005 год. на Началник РПУ Стара Загора, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179, ал.1, т.4, предл. първо от ЗДвП за недопустимо.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.1.2011г.
142 КАНД No 364/2010 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Г.Д.Е. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 211/13.10.2010г., постановено по а.н.д.№184 по описа за 2010г. на РС Раднево в частта, с която е отменено НП №440/16.04.2010г. на Началник РУ „Полиция” гр. Раднево за налагане на Г.Д.Е. ***, административно наказание „глоба” в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12месеца на основание чл.174 ал.3 предл. трето от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 440/16.04.2010г. на Началник РУ „Полиция” гр. Раднево за налагане на Г.Д.Е. ЕГН:********** на административно наказание „глоба” в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл. 174 ал.3 предл. първо от ЗДвП.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 25.1.2011г.
143 КАНД No 365/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Т.Л. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 601/25.10.2010 година, постановено по АНД № 1298/ 2010 година по описа на Старозагорски районен съд , като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.1.2011г.
144 КАНД No 366/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 579/ 12.10.2010г., постановено по АНД № 1003/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0158303 от 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора и на основание чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗАНН е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.2.2011г.
145 КАНД No 367/2010 Наказателни касационни производства К.И.И. РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2011г.
 ОБЕЗСИЛВА решение № 204 от 03.11.2010 година, постановено по АНХД № 154 по описа за 2010 година на Районен съд Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление № 1471/ 30.12.2009г на Началника на РУ „Полиция” Раднево В ЧАСТТА относно наложени на К.И.И. *** административни наказания “глоба” в размер на 10лв основание чл.183 ал.1, т.1, предл 1 и 2 от ЗДвП за нарушения на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и чл.157, ал.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
146 КАНД No 368/2010 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА МЕНКА-5 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604/26.10.2010 г, постановено по АНД № 1102/2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №9/14.04.2010 год. на директора на Регионална ветеринаромедицинска служба гр. Стара Загора, с което на “Менка -5” ЕООД гр. Димитровград Загора му е наложено административно наказание “ имуществена санкция” в размер на 3000 лева , на основание чл.441,ал2 от Закона за ветеринаромедицинска дейност/ ЗВМД/ за нарушение на разпоредбите на чл. 248,т.4 от същия закон.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.2.2011г.
147 КАНД No 369/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 605/ 26.10.2010 г., постановено по АНД N 1008/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0158302/21.12.2009г. на началник отдел ”Контрол” в ТД на НАП Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
148 КАНД No 370/2010 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №602/26.10.2010г. по АНД №1036/2010г. на Районен съд гр. Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление №СЗ-13-РДНСК-24/31.05.2010г. на Началник сектор Ст.Загора към РДНСК-Югоизточен район, с което на И.Д.К.,***, на осн. чл.239, ал.1, т.2 във вр. с чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ, е наложено наказание “глоба” в размер на 1000 лева..  Решението е окончателно.  
В законна сила от 1.2.2011г.
149 КАНД No 371/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА И.Д.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 392/05.11.2010 год., постановено по АНД №266/2010 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №9501/04.01.2010 год. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на И.Д.Ц. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.4, предл. първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 139, ал.5 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.1.2011г.
150 КАНД No 372/2010 Наказателни касационни производства КРЕДО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №349/28.09.2010г., постановено по а.н.д.№ 1098 по описа за 2009г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно.  
В законна сила от 25.1.2011г.
151 КАНД No 373/2010 Наказателни касационни производства КРЕДО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №374/20.10.2010г., постановено по а.н.д.№ 1099 по описа за 2009г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно.  
В законна сила от 25.1.2011г.
152 КАНД No 374/2010 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Г.Т.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.2.2011г.
ОТМЕНЯ решение №265/25.06.2010 г., постановено по АНД N522/2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №28/05.03.2009г. на Началник Регионална дирекция по горите Стара Загора, в частта му, с която на Г.Т.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание лишаване от право на ловуване за срок от три години на основание чл.94, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
153 КАНД No 375/2010 Наказателни касационни производства М.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 625 от 04.11.2010г., постановено по АНД № 1285/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2795/10 от 09.06.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.2.2011г.
154 Частно КАНД No 376/2010 Наказателни частни касационни производства Р.Р.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ определение №631/08.11.2010 год. по НАХД №1758/2010 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което на основание чл.59, ал.2 от ЗАНН е прекратено производството по обжалваното наказателно постановление №563 от 27.09.2010 год. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, с което на Р.Р.В. за нарушение на нарушение на чл.17 от Наредба за Обществения ред в Община Стара Загора и на основание чл.29, ал.1 от същата Наредба е наложена глоба в размер на 50.00 лева.   ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване и протестиране.          
В законна сила от 26.1.2011г.
155 КАНД No 377/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА АРСИС - ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 654 от 16.11.2010г., постановено по АНД № 1258/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 24/ 2401647 от 18.03.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
156 КАНД No 378/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ П.Г.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196 от 17.11.2010г., постановено по АНД № 177/2010г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010659 от 05.07.2010г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
157 КАНД No 379/2010 Наказателни касационни производства М.Т.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №657/15.11.2010г. по АНД №1506/2010г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №4192/10 от 23.08.2010г. на Началник сектор ”Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на М.Т.М., ЕГН-**********,***, на осн. чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата, са му наложени наказания „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 15 /петнадесет/ месеца и „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева. Решението е окончателно.  
158 КАНД No 380/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.М.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 609 от 01.11.2010 год., постановено по АНД № 1061/ 2010 год. по описа на РС – Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 0108746 от 31.05.2010 год., издадено от Директора на офис град Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, като наложеното на И.М.Г. *** административно наказание „глоба” по чл. 355, ал.1 от КСО в размер на 200.00 лв., е намалено на 50.00 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.        
159 КАНД No 381/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 658 от 22.06.2010 година, постановено по АНД № 345/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 9066 от 29.12.2008 на ВРИД, началник сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Михайл Д.М. му е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 100 лева на основание чл. 177, ал.1.т.2 от ЗДвП  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.2.2011г.
160 КАНД No 382/2010 Наказателни касационни производства И.В.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №656 от 16.11.2010 г., постановено по АНД №1314/2010 г. по описа на Стара Загораския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1567/20.05.2010 год. на Началника на сектор „ПП” при ОДМВР – Стара Загора, с което на И.В.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева, на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл. пето от ЗДвП, за нарушение чл.25, ал.2 и чл.35, ал.1 от закона и 50.00 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение чл.123, ал., т.3, б.”в”, предл. първо от закона    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.2.2011г.
161 КАНД No 383/2010 Наказателни касационни производства ЕТ ПЕПИТА - ТОДОР ЯНКОВ - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 614/ 03.11.2010г., постановено по АНД № 1146/ 2010г. по описа на районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 0160226 от 13.05.2009г. на Заместник-директора на ТД на НАП гр.Стара Загора като наложеното наказание «имуществена санкция» на ЕТ «ПЕПИТА-ТОДОР ЯНКОВ» гр.Стара Загора за нарушение на чл.118, ал.1 във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС е намалено от 1200лв на 500лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
162 КАНД No 384/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТРИО-1 ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 630/09.11.2010г., постановено по а.н.д.№ 1060 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно.  
В законна сила от 25.1.2011г.
163 КАНД No 385/2010 Наказателни касационни производства И.П.Й. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №665/15.11.2010г. по АНД №1227/2010г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №10965/06 от 08.09.2006г. на Началник РПУ Ст.Загора /сега РУ „Полиция” Ст.Загора при ОД на МВР гр.Ст.Загора/, с което на И.П.Й., от гр.Ст.Загора, ЕГН-********** на осн. чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане, за нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, му е наложено наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението е окончателно.    
164 КАНД No 386/2010 Наказателни касационни производства П.А.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 653 от 16.11.2010г., постановено по АНД № 1399/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 2464/10 от 04.06.2010г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 26.1.2011г.
165 КАНД No 387/2010 Наказателни касационни производства Р.А.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №413/17.11.2010г., постановено по а.н.д.№862 по описа за 2010г. на РС Казанлък, с което потвърдено НП № 43-0000340/11.06.2010г. на Началник областен отдел „ КД-ДАИ” Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
166 КАНД No 388/2010 Наказателни касационни производства ЕТ" ГАРД БСО -ДАНИЕЛА ГАДЖЕВА " ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №421/17.11.2010 год., постановено по н.а.х.д. № 1053/2010 г. на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено НП №02018/23.07.2010 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), гр. София, с което, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, на ЕТ "Гард БСО – Д.Г."*** е наложена имуществена санкция за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, в размер на 3 500.00 лв.    Решението не подлежи на обжалване.  
167 КАНД No 389/2010 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО С.Г.Б. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.2.2011г.
ОТМЕНЯ решение №247/09.11.2010 г., постановено по АНД N260/2010 г. по описа на Радневския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1187/19.11.2009г. на ВНД Началник РПУ Раднево към ОД на МВР Стара Загора, с което на С.Г.Б., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лв. на основание чл.179, ал.2, предл.2 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
168 КАНД No 390/2010 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Н.Д.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №18/15.11.2010 г., постановено по АНД №222/2010 год. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 65-І от 30.06.2010 г. на Директора на РИОКОЗ Стара Загора, с което на Н.Д.Д. й е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева на основание чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от Закона за храните за нарушение на разпоредбата на чл. 58, т.2 от Наредба №5 от 25.05.2006 год. за хигиената на храните.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.2.2011г.
169 КАНД No 391/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Н.Т.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 195 от 17.11.2010г., постановено по АНД № 176/ 2010г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010728 от 05.07.2010г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
170 КАНД No 1/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.С.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №412/15.11.2010г., постановено по а.н.д.№475 по описа за 2010г. на РС Казанлък, с което отменено НП № 24/2401645/04.02.2010г. на Директор Дирекция „ИТ” Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
171 КАНД No 2/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Д.К.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 919/ 09.11.2010 година, постановено по АНД № 979/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 174/ 30.06.2010г. на Заместник-директора на РДГ Стара Загора в частта, с която на Диян К.П. е наложено наказание „лишаване от право на ловуване” и постановено отнемане в полза на държавата на ловна пушка МР-153 кал.12 № 0315334850.  Решението е окончателно не подлежи на обжалване и протестиране.      Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2011г.
172 КАНД No 3/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"КРУШЕВ-ИЛАРИОН КРУШЕВ" МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 17.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №409/15.11.2010г. постановено по АНД №894/2010г. на РС – Казанлък, с което е изменено Наказателно постановление №1312/09.07.2010г. на Заместник министър на културата, с което на ЕТ „К-И.К.”, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Смърч” №23, ет.4, ап.11, ЕИК 817078118, на осн. чл.97, ал.1, т.6, предл.3 от Закона за авторското право и сходните му права /ЗАПСП/, е наложена „имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лева, като е намален размера на санкцията на 1200 /хиляда и двеста/ лева.  Решението е окончателно.  
173 КАНД No 4/2011 Наказателни касационни производства Г.Д.Т. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.2.2011г.
 ОТМЕНЯ Решение № 210 от 30.11.2010г., постановено по АНД № 246/ 2010г. по описа на Гълъбовския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 882/10 от 28.06.2010г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Гълъбово, с което на Г.Д.Т. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 182, ал.3, т.5 от Закона за движението по пътищата, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, са му наложени административни наказания – глоба в размер на 300лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 22.2.2011г.
174 КАНД No 5/2011 Наказателни касационни производства ТИНА 2 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 415/ 17.11.2010г., постановено по АНД № 207/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 0153929 от 09.07.2009г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 11.2.2011г.
175 КАНД No 6/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ЖАР - АРТИН АРТИНЯН ГР.РАДНЕВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.3.2011г.
  ОТМЕНЯ решение №407/12.11.2010г., постановено по а.н.д.№720 по описа за 2009г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  И З М Е Н Я НП № 24/2400311/17.04.2009г., издадено от Директора на Дирекция „ИТ” Стара Загора, с наложено административно наказание на ЕТ „ЖАР-АРТИН АРТИНЯН” гр. Раднево за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ, като на основание чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 15 000лв. / петнадесет хиляди/ на 100лв. /сто лева/.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
176 КАНД No 7/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕСЕН-ТРЕЙД ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №666/23.11.2010 год., постановено по АНД №1528/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №36267-S002180 от 30.06.2010 г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на с което на основание чл. 179 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ на „Весен трейд”ЕООД за нарушение на чл.123, ал.3 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 8.2.2011г.
177 КАНД No 8/2011 Наказателни касационни производства ДЖОРДАНС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.2.2011г.
ОТМЕНЯ № 608/01.11.2010г., постановено по АНД № 983/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд .  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.2.2011г.
178 КАНД No 9/2011 Наказателни касационни производства А.Ч.Ш. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 17.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №692/29.11.2010г. по АНД №1176/2010г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №7495/09 от 28.09.2009г. на ВРИД Началник сектор ”Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на А.Ч.Ш., ЕГН-**********,***, на осн. чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата, са му наложени наказания „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 14 /четиринадесет/ месеца и „глоба” в размер на 700 /седемстотин/ лева и на осн. чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от ЗДвП – наказание „глоба” в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева. Решението е окончателно.  
179 КАНД No 10/2011 Наказателни касационни производства К.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №693/30.11.2010г., постановено по а.н.д.№1228 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, с което потвърдено НП 2509/09.06.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
180 КАНД No 11/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БРИГС ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 671/ 23.11.2010 год., постановено по АНД № 1383/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 36224-S002182 от 28.06.2010г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.2.2011г.
181 КАНД No 12/2011 Наказателни касационни производства В.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.2.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 660 от 19.11.2010 година, постановено по АНД № 1495 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1708 от 20.04.2010 година на Началник сектор “ПП-КАТ” към ОД на МВР Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 9.2.2011г.
182 КАНД No 13/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВГЕО-ГРУП-ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 669/23.11.2010г., постановено по а.н.д.№1588 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, с което е изменено НП № 38845-s002506/21.09.2010г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив с наложено на „ИВГЕО-ГРУП” ЕООД гр. Гълъбово административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв. на основание чл.261 ал.1 от ЗКПО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
183 АНД No 14/2011 Административни наказателни дела РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 17.1.2011г.
ИЗПРАЩА на Районен съд гр.Ст.Загора ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, жалбата на Т.И.К., от с.Червена вода, ул.”Стоян Заимов” №20, Русенска област, против Наказателно постановление №692/10 от 04.11.2010г. на Началника на РУ „Полиция” гр.Чирпан.
184 КАНД No 15/2011 Наказателни касационни производства М.С.О. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №331 от 10.09.2010 г., постановено по АНД №939/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1454/01.03.2010 год. на ВНД Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, с което на М.С.О., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение чл.103, предл.2 от закона.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.2.2011г.
185 КАНД No 17/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Я.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 668 от 23.11.2010г., постановено по АНД № 1169/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 0160227 от 13.05.2009г. на Заместник директора на ТД на НАП – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 28.2.2011г.
186 КАНД No 18/2011 Наказателни касационни производства К.М.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 9.3.2011г.
ОТМЕНЯ решение N 649/16.11.2010 г., постановено по АНД N1229/2010 г., по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление №2266/11.05.2010 г. на Началник сектор ПП - КАТ към ОД на МВР Стара Загора, в частта му с която е наложено наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от един месец, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2266/11.05.2010 г. на Началник сектор ПП - КАТ Стара Загора В ЧАСТТА МУ с която на К.М.В., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за един месец.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване.  
187 КАНД No 19/2011 Наказателни касационни производства А.Т.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.2.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 652 от 16.11.2010г., постановено по АНД № 1285/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като неправилно, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1948/10 от 15.04.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - гр. Стара Загора, с което на А.В. са наложени административни наказания – „глоба” в размер на 300лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца, на основание чл.182, ал.4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП..   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.2.2011г.
188 КАНД No 20/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТЕХНОСТРОЙИЗОЛ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.3.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 717/10.12.2010г., постановено по а.н.д.№1714 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, с което отменено НП № 24/2401752/13.04.2010г. на Директор Дирекция „ИТ” Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
189 КАНД No 21/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА EТ ИВАН СТОИЛОВ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 716 от 10.12.2010г., постановено по АНД № 1713/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №24/ 2401753 от 07.05.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.3.2011г.
190 КАНД No 22/2011 Наказателни касационни производства В.Г.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.2.2011г.
ОТМЕНЯ решение №706/ 07.12.2010г., постановено по АНД № 1023/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1730 от 20.04.2009 г. на началник на сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1730 от 20.04.2009 г. на началник на сектор ПП-КАТ при ОД на МВР , с което на В.Г.В. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 100 на основание чл. 179,ал.2 във връзка с ал.1 т. 5, предложение осмо от ЗДП за нарушение на разпоредбата на чл. 25,ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 50 лева и лишаване от право от управление на МПС за срок от един месец за нарушение на разпоредбата на чл. 12,ал.1т.3 ,буква “ в” от ЗДвП във връзка счл. 175,а.1,т.5 от ЗДП, като не законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.2.2011г.
191 КАНД No 23/2011 Наказателни касационни производства ЕТ ПАУН - ПАВЕЛ БАНЯ - ТЕНЬО ПАУНОВ - ПАВЕЛ БАНЯ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 17.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №299/20.07.2010г. по АНД №1414/2009г. на РС – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №360 от 17.11.2009г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район център Пловдив, с което на ЕТ „Паун-Павел баня-Теньо Паунов”, със седалище и адрес на управление гр.Павел баня, ул.”Гео Милев” №14, ЕИК 123152687, на осн. чл.200, ал.1, т.1, б.”г” във вр. с чл.44, ал.1 от Закона за водите, е наложена „имуществена санкция” в размер на 10000 /десет хиляди/ лева . Решението е окончателно.    
192 КАНД No 24/2011 Наказателни касационни производства К.Й.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.3.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 661/ 19.11.2010 г., постановено по АНД № 1360/2010 г., по описа на Старозагорския районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2790/ 10 от 15.07.2010 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което е наложено наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от един месец, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2790/ 10 от 15.07.2010г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която на К.Й.П., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване.    
193 КАНД No 25/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА П.К.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 694/01.12.2010 год., постановено по АНД №1753/2010 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №1374/31.03.2010 год. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на П.К.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ за нарушение на разпоредбата на чл. 315, ал.1, предл. второ от КЗ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.2.2011г.
194 КАНД No 26/2011 Наказателни касационни производства БИО-ОЙЛ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.3.2011г.
ОТМЕНЯ Решение от 12.11.2010г., постановено по АНД № 1042/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158662/ 22.12.2009г. на Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС на “БИО-ОЙЛ” ООД с.Опан, общ.Опан, Булстат 123720047, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 99436,86 лв. за нарушение на чл.86, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от ЗДДС.    Решението не подлежи на обжалване.  
195 КАНД No 27/2011 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЕТ КРУШЕВ - ИЛАРИОН КРУШЕВ - ГАБРОВО Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 17.3.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №472 от 22.12.2010 год. постановено по АНД №895/2010г. на Районен съд гр. Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление №1311 от 09.07.2010г. на Заместник министър на културата, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1311 от 09.07.2010г. на Заместник министър на културата, с което на ЕТ „К.-И.К.”, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Смърч” №23, ет.4, ап.11, ЕИК 817078118, на осн. чл.97, ал.1, т.6, предл.3 от Закона за авторското право и сходните му права /ЗАПСП/, е наложена „имуществена санкция” в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
196 КАНД No 30/2011 Наказателни касационни производства Д.Н.Д. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.3.2011г.
ОТМЕНЯ решение №425/18.11.2010 г., постановено по АНД N933/2010 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2241/27.05.2010 г. на Началник РУ на МВР Казанлък, с което на Д.Н.Д., ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба в размер на 100 лв. на основание чл.179, ал.2, предл.І от ЗДвП и глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване.  
197 КАНД No 31/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТЕХНОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №732/10.12.2010 год., постановено по АНД №1461/2010 год. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24/2401769 от 09.07.2010 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, с което на „Техноинвест инженеринг”ООД, на основание чл. 413, ал. 2 от КТ, за нарушение на чл.11, ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за безопасни и условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 14 000.00 /четиринадесет хиляди/ лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.2.2011г.
198 КАНД No 32/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕСКИЗАРА АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.3.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 754 от 22.12.2010г., постановено по АНД № 1169/ 2010г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/2401450 от 09.04.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.3.2011г.
199 КАНД No 33/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Б.Г.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение № 437/ 30.11.2010 година, постановено по НАХД № 437 по описа за 2010 година на Казанлъшки районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 1867/ 26.07.2010 година на заместник кмета на община Казанлък, с което на ЕТ “Богема- Б.М. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв за нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.2.2011г.
200 КАНД No 34/2011 Наказателни касационни производства А-ГРУП ЕООД - КАЗАНЛЪК ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение №417/16.11.2010г., постановено по а.н.д.№1055 по описа за 2010г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
201 Частно КАНД No 35/2011 Наказателни частни касационни производства В.Н.В. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на В.Н. Здравкова против Определение №15/10.01.2011 год., постановено по АНД №896/2010 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е прекратено производството по жалбата на Здравкова против НП №34/14.07.2009 год.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №35/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 3/03.02.2011г. , постановено по делото.
В законна сила от 18.3.2011г.
202 КАНД No 37/2011 Наказателни касационни производства А.Г.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 739 от 20.12.2010 година, постановено по АНХД № 1730 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 3623/10 от 13.07.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.3.2011г.
203 КАНД No 38/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 730/14.12.2010г., постановено по а.н.д.№1664 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
204 КАНД No 40/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД С. ГОРНО САХРАНЕ ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.3.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 729 от 13.12.2010г., постановено по АНД № 1678/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37994 - 0158402 от 23.08.2010г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 29.3.2011г.
205 КАНД No 41/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД С. ГОРНО САХРАНЕ ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение е № 746 от 22.12.2010 г., постановено по АНД № 1671/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37986 - 0158381 от 23.08.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.3.2011г.
206 КАНД No 42/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД С. ГОРНО САХРАНЕ ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение №710/07.12.2010г., постановено по а.н.д.№1680 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
207 КАНД No 43/2011 Наказателни касационни производства В.П.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1 от 04.01.2011г., постановено по АНД № 1784/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 1712/10 от 11.05.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което е наложено наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от два месеца, като вместо него на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП /ДВ бр. 10 от 2011г./ ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1712/10 от 11.05.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора в частта му, с която на В.П.К. ***, с ЕГН: **********, е наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.3.2011г.
208 КАНД No 44/2011 Наказателни касационни производства Р.И.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4711 от 22.12.2010 година, постановено по АНХД № 1133 по описа за 2010 година на Казанлъшкия районен съд, с което е частично е потвърдено наказателно постановление № 2608/10 от 22.06.2010 година на Началник Районно управление „Полиция” Казанлък, а в останалата част жалбата е оставена без разглеждане.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.3.2011г.
209 КАНД No 45/2011 Наказателни касационни производства С.А.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №476/30.12.2010 г., постановено по АНД №1304/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №49/24.08.2010 год. год. на Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора, с което на С.А.К., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 /двеста/ лева, на основание чл.270, ал.1 от ЗМВР, за нарушение чл.55, ал.1 от закона..  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.3.2011г.
210 КАНД No 46/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПЕРВАЗОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 705 от 06.12.2010 г., постановено по АНД № 1575/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд..  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.3.2011г.
211 Частно КАНД No 48/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 505/22.12.2010г., постановено по АНД № 1242/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35146-S001414/31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
212 Частно КАНД No 49/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 506/22.12.2010 г., постановено по АНД № 1236/ 2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35143-S001422/31.05.2010 г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.3.2011г.
213 Частно КАНД No 50/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 501/22.12.2010г., постановено по АНД № 1226/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35139-S001420/31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
214 Частно КАНД No 51/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.2.2011г.
ОТМЕНЯ определение №503 от 22.12.2010г. по АНД №1230/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА АНД №1230/2010г. на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  
215 Частно КАНД No 52/2011 Наказателни частни касационни производства М.Д.М.,
ТУРИЙСКИ И СИН ООД
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 500/ 22.12.2010г., постановено по АНД № 1219/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35153-S001409/ 31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
216 Частно КАНД No 53/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение №504/22.12.2010 год., постановено по АНД №1241/2010 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което подадената жалба против Наказателно постановление №35152-S001416/31.05.2010 год., издадено от Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.3.2011г.
217 Частно КАНД No 54/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 502/ 22.12.2010г., постановено по АНД № 1227/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35138-S001425/ 31.05.2010г, издадено от Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.3.2011г.
218 КАНД No 55/2011 Наказателни касационни производства С.С.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/ 05.01.2011 година, постановено по АНХД № 1699 по описа за 2010 година на Районен съд Стара Загора .Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.3.2011г.
219 КАНД No 56/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №718/10.12.2010г., постановено по а.н.д.№1669 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
220 КАНД No 57/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 720/ 10.12.2010 г., постановено по АНД № 1670/ 2010г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 37961-0158390/ 23.08.2010 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.3.2011г.
221 КАНД No 58/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 719 от 10.12.2010 год., постановено по АНД №1668/2010 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление №37990- 0158386 от 23.08.2010г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.3.2011г.
222 КАНД No 59/2011 Наказателни касационни производства Д.И.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/ 05.01.2011г., постановено по а.н.д. № 1995 по описа за 2010г. на Районен съд – Стара Загора, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4804/ 04.10.2010г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, като законосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване.  
223 КАНД No 60/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Е.Л.М. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 28.3.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11/10.01.2011 г. по АНД №1825/2010г. на РС – Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление №9727/09 от 05.01.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОДМВР Ст.Загора, с което на Е.Л.М., ЕГН-**********,***, на осн. чл.178, ал.1, т.9 от ЗДвП, е наложено наказание “глоба” в размер на 900 лева.  Решението е окончателно.  
224 КАНД No 61/2011 Наказателни касационни производства Р.М.С. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.3.2011г.
ОСТАВЯ в сила решние № 759/ 30.12.2010г., постановено по АНД № 1649/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.3.2011г.
225 КАНД No 62/2011 Наказателни касационни производства ВЕСЕЛИНО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 723 от 08.12.2010г., постановено по АНД № 1457/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37955 – 0117902/ 23.08.2010г. на Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 31.3.2011г.
226 КАНД No 63/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ СИЛВИО-96-СВЕТОСЛАВ ТЕНЕВ - ВЕЛИСЛАВ ТЕНЕВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 738 от 20.12.2010г., постановено по а.н.д.№1650 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
227 КАНД No 64/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕЗУВИЙ 2004 ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N760/30.12.2010 г., постановено по АНД N1933/2010 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №24/2401838 от 18.10.2010 г., на директора на Дирекция “Инспекция по труда” Стара Загора, с наложена на “Везувий 2004” ЕООД Стара Загора имуществена санкция в размер на 4 000 лв.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.3.2011г.
228 КАНД No 66/2011 Наказателни касационни производства МОРЕ СЕЛЕКШЪН ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 453/ 13.12.2010г., постановено по АНД № 847/ 2010г. по описа на Районен съд –Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24/ 2401751 от 23.04.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „МОРЕ СЕЛЕКШЪН” ЕООД гр.София в качеството на работодател на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 15 000лв за нарушение на чл.63, ал.1 от КТ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.3.2011г.
229 Частно КАНД No 67/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 517/29.12.2010г., постановено по АНД № 1229/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35141-S001423/31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
230 Частно КАНД No 68/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 516/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1244/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление 35148-S001417/ 31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.3.2011г.
231 Частно КАНД No 69/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2011г.
ОТМЕНЯ определение №513 от 29.12.2010г. по АНД №1237/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА АНД №1237/2010г. на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  
232 Частно КАНД No 70/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение №514/29.12.2010 год., постановено по АНД №1240/2010 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което подадената жалба против Наказателно постановление №35137-S001421/31.05.2010 год., издадено от Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.3.2011г.
233 Частно КАНД No 71/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.2.2011г.
ОТМЕНЯ определение №509 от 29.12.2010г. по АНД №1218/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА АНД №1218/2010г. на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  
234 Частно КАНД No 72/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 512/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1225/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35147-S001413/ 31.05.2010г на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.3.2011г.
235 Частно КАНД No 73/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 515/29.12.2010 г., постановено по АНД № 1245/ 2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35151-S001410/31.05.2010 г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.3.2011г.
236 КАНД No 74/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ НИК-НАЙ -НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение №23 от 13.01.2011г., постановено по а.н.д.№1860 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
237 КАНД No 75/2011 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА ЕТ КУШКУН БОНКА МИХАЙЛОВА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 28/ 07.01.2011 година, постановено по АНД № 1300 по описа за 2010 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 96-І/ 30.07.2010 година на Директора на РИОКОЗ /сега РЗИ/ гр.Стара Загора..   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.3.2011г.
238 Частно КАНД No 76/2011 Наказателни частни касационни производства Д.И.Д. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.3.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 02.02.2011г., постановено по АНД № 368/ 2010г. по описа на Районен съд - Раднево, с което е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
239 Частно КАНД No 77/2011 Наказателни частни касационни производства Д.И.Д. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.3.2011г.
Водим от гореизложеното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ Определение от 02.02.2011г. по АНД №369/2010г. по описа на Радневския районен съд, с което е прекратено производството по жалбата на Д.И.Д. от гр.Ст.Загора срещу Наказателно постановление №24/2401914 от 15.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Ст.Загора  ВРЪЩА АНД №369/2010г. на Радневския районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  
240 Частно КАНД No 78/2011 Наказателни частни касационни производства Д.И.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.3.2011г.
ОТМЕНЯ определение от 02.02.2011 год. по НАХД №366/2010 год. по описа на Районен съд Раднево, с което е прекратено производството поради просрочване на жалбата.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на Д.И.Д. против наказателно постановление №24/2401915 от 15.10.2010 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.    
В законна сила от 14.3.2011г.
241 КАНД No 79/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГ. ДИРЕКЦИЯ,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ
КОСМОПОЛИС ООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 761 от 30.12.2010г., постановено по АНД № 1449/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2010– К – 17136/ 04.08.2010г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.3.2011г.
242 КАНД No 81/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №220/17.01.2011 г., постановено по АНД №265/2010 г. по описа на Радневски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №11010114/10.06.2010 год. на Директора на АДФИ, с което на ТЕЦ„Марица изток 2”ЕАД с. Ковачево е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000.00 лева, на основание чл.129, ал.1 от ЗОП за нарушение на разпоредбата на чл.14, ал.1, т.2 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗОП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.3.2011г.
243 КАНД No 83/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ ВАСИЛ КИРИЛОВ ГОЧЕВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2011г.
ОТМЕНЯ решение №11 от 19.01.2011г., постановено по а.н.д.№1481 по описа за 2010г. на РС Казанлък, като вместо него постановява:    ПОТВЪРДЖАВА Наказателно постановление №300/01.12.2010г. на Началник Митница Пловдив, с което на ЕТ „В.Г.”*** е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. на основание чл. 123 ал.2 от ЗАДС, отнети са стоките, предмет на нарушението в полза на държавата и е наложено административно наказание –лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец на основание чл. 124а ал.1 от ЗАДС.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
244 КАНД No 85/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260/ 03.12.2010г., постановено по АНД № 280/ 2010г. по описа на Районен съд - Раднево, с което е отменено като законосъобразно Наказателно постановление № 14/ 14.05.2010г. на Директора на РВМС – Стара Загора.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 30.3.2011г.
245 КАНД No 87/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-СТАРА ЗАГОРА ВЕТФАРМ КОМЕРС ООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.3.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 87/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните – Стара Загора против Решение № 41/ 27.01.2011 година, постановено по АНД № 1385/ 2010 година по описа на Старозагорския районен съд, поради оттегляне на оспорването.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.4.2011г.
246 Частно КАНД No 96/2011 Наказателни частни касационни производства Г.П.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.3.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 15.02.2011г., с което е върната частната жалба против решение №18/06.01.2011г., постановено по а.н.д№1210 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.