АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2012г. до 31.3.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 703/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.П.К. НАЧАЛНИКА НА ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.П.К. ***01г. на Поземлена комисия гр.Стара Загора, издадено на основание чл.19, ал.17 от ППЗСПЗЗ по преписка вх.№ 53344 от 10.08.1999г. на наследниците на Иван П.К..     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.3.2012г.
2 Административно дело No 370/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.1.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 21.12.2011г. за даване ход на делото по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер 95 000 /деветдесет и пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неизпращане на предаден от М. Х. на 10.08.2005г. за изпращане до Районен съд – София запечатан пощенски плик, като недопустим.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 95 000 /деветдесет и пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно действие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се отваряне /разпечатване/ на предадения от М. Х. за изпращане до Районен съд – София пощенски плик с изх. № 1341/ 11.08.2005г., като недопустим.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер 95 000 /деветдесет и пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неизпращане на предаден от М. Х. на 03.04.2006г. за изпращане до Окръжен съд – Стара Загора запечатан пощенски плик, като недопустим.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 95 000 /деветдесет и пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно действие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се отваряне /разпечатване/ на предадения от М. Х. за изпращане до Окръжен съд – Стара Загора пощенски плик изх. № 207/ 04.04.2006г., като недопустим.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 31.5.2012г.
3 Административно дело No 91/2011 Други административни дела АЛСТОМ ПАУЪР ИТАЛИЯ С.П.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД,
ИДРЕКО ИНВЕСТ АД-ИТАЛИЯ,
ДЖЪДЗЯН ДЖЪДА ИНСИГМА ГРУП КО ЛТД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на АЛСТОМ ПАУЪР ИТАЛИЯ С.П.А. срещу отказа на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД с.Ковачево гр. Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, обективиран в Решение № 03411 от 07.02.2011година.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 05.12.2012
Административно дело № 6578/2012
В законна сила от 18.1.2013г.
4 Административно дело No 149/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв Л.С.К.,
С.Л.К.,
С.Н.К.,
М.К.К.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.1.2012г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ протоколното си определение от 14.12.2011г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, предявен от Л.С.К., С.Н.К., М.К.К. и С.Л.К. *** за сумата от 37 868.36лв. като НЕДОПУСТИМ.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ предявен от Л.С.К. *** за сумата от 10 000лв. като НЕДОПУСТИМ.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ предявен от С.Н.К. и М.К. *** за сумата от 10 000лв. като НЕДОПУСТИМ.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ иска предявен от С.Л.К. *** за сумата от 10 000лв. като НЕДОПУСТИМ.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.4.2012г.
5 Административно дело No 159/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.С.,
Д.С.Ф.,
Д.С.П.
ЗАМ. КМЕТ САГ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-25-3373/10.12.2010г. на Заместник Кмет САГ при община Стара Загора в частта, с която е одобрен РУП за УПИ УПИ VІІІ-5484, УПИ ІХ-5485 и УПИ Х-5486 кв. 286 по плана на гр. Стара Загора, по жалба на М.Д.С., Д.С.Ф. и Д.С. *** да заплати общо на М.Д.С., Д.С.Ф. и Д.С.П. сумата от 320лв. / триста и двадесет/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението да страните, че е обявено.   Препис да се изпрати на Заместник Кмет САГ при община Стара Загора, а на жалбоподателите до процесуалния им представител.  
В законна сила от 8.3.2012г.
6 Административно дело No 203/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
К.П.К.,
Б.М.А.,
П.К.А.,
Д.Д.П.,
Д.Т.Р.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.С. *** Заповед № ДК – 10 – ЮИР-31/ 07.04.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Югоизточен район в частта , с която на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, е отхвърлена като неоснователна подадената от А.С.С. жалба срещу Разрешение за строеж № РС - И 663/ 18.12.2009г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора, за строеж : “ателие за индивидуална творческа дейност / преустройство на избено помещение № 3 в ателие за индивидуална творческа дейност със застроена и разгърната застроена площ 35,70 кв.м., строеж ІV категория/ в УПИ № ІХ 3476 от кв. 70 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот 68850.503.476 по кадастралната карта , с административен адрес ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 110 с възложител К.П.К..   ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. *** против Заповед № ДК – 10 – ЮИР-31/ 07.04.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Югоизточен район в частта , с която на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, е отхвърлена като неоснователна подадената от А.С.С. жалба срещу Разрешение за строеж № РС - И 663/ 18.12.2009г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора, за строеж :” апартамент / преустройство на апартамент № 3 в апартамент със застроена площ 118,35 кв.м. и разгъната застроена площ 150,25 кв.м., строеж ІV категория/ в УПИ № ІХ 3476 от кв. 70 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот 68850.503.476 по кадастралната карта , с административен адрес ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 110 с възложител К.П.К..  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.3.2012г.
7 Административно дело No 231/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАРМАГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.1.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „НАРМАГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 101, ет.4, представлявано от Стойчо Димитров Колев и Златозар Стефанов Стойков, Заповед № РД – 25 - 618/ 06.04.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрено изменение на Плана за регулация на кв. 1 по плана на гр. Стара Загора, като се променя номерацията от кв.1 в кв. 1006 по плана на гр. Стара Загора; от УПИ № ХІV – жс, КОО, пг и исторически паметник се образуват четири нови УПИ – УПИ № І – 634 коо, пг и исторически паметник; УПИ № ІІ – 636; УПИ № ІІІ – 637 и УПИ № ІV – 635 одо; обособяват се две нови улици – улица - тупик с о.т 547б – 547в и улица – тупик с о.т 547 – 547г и две пешеходни алеи, южно и източно от УПИ № ІІІ – 637 и западно от УПИ № ІV – 635, одо, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на „НАРМАГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 101, ет.4, представлявано от Стойчо Димитров Колев и Златозар Стефанов Стойков, сумата от 890 /осемстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.2.2012г.
8 Административно дело No 256/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ч.Т.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.2.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№01-6500/21602 от 09.04.2011 год., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба от Ч.Т.К. ***.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.12.2012
Административно дело № 4581/2012
В законна сила от 3.12.2012г.
9 Административно дело No 274/2011 Дела по ЗОС БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ВЕРЕЯ - БАСКЕТ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА БЕРОЕ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ЕЛИТ,
ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА,
КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на сдружения с нестопанска цел Баскетболен клуб”ВЕРЕЯ-БАСКЕТ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „БЕРОЕ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕЛИТ” гр.Стара Загора, „Традиционни бойни изкуства” гр.Стара Загора, Клуб по бойни изкуства и Сан Да”ВИНГ ЧУН” Кунг фу гр.Стара Загора, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА НА РЕШЕНИЕ № 1164/ 26.05.2011г по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Стара Загора, с което повторно е прието Решение № 1087 от 31.03.2011г. Общински съвет Стара Загора.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ № 1164/ 26.05.2011г по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Стара Загора, с което повторно е прието Решение № 1087 от 31.03.2011г. Общински съвет Стара Загора като се дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на СК „Бадминтон” Стара Загора върху общинска спортна база – зала на Ученическа спортна школа към Общински детски център, находяща се на ул.„Ангел Кънчев” №82, представляваща публична общинска собственост, по жалбата на сдружения с нестопанска цел Баскетболен клуб ”ВЕРЕЯ-БАСКЕТ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „БЕРОЕ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕЛИТ” гр.Стара Загора, „Традиционни бойни изкуства” гр.Стара Загора, Клуб по бойни изкуства и Сан Да”ВИНГ ЧУН” Кунг фу гр.Стара Загора и по оспорване от Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД-09-361/ 16.06.2011г.    ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на сдружения с нестопанска цел Баскетболен клуб ”ВЕРЕЯ-БАСКЕТ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „БЕРОЕ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕЛИТ” гр.Стара Загора, „Традиционни бойни изкуства” гр.Стара Загора, Клуб по бойни изкуства и Сан Да”ВИНГ ЧУН” Кунг фу гр.Стара Загора разноски в размер на 10/десет/лв за държавна такса и по 200/двеста/лв за адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на област Стара Загора юрисконсултско възнаглаждение в размер на 150/сто и петдесет/лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
В законна сила от 27.4.2012г.
10 Административно дело No 337/2011 Дела по КСО Е.В.Я. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.В.Я. ***, Решение № 7/ 14.06.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 232-00-758-1/ 13.05.2011г. на Ръководителя на осигуряването при безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, като незаконосъобразни.     ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съобразно мотивите на решението.     ОСЪЖДА ТП на НОИ – Стара Загора да заплати на Е.В.Я. ***, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.11.2012
Административно дело № 337/2011
Отменя решението. Вместо него постановява: Отхвръля жалбата на Елена Василевна Янколова от гр. казанлък срещу Решение № 7/14.06.2011г. на директора на РУ "социално подпомагане" гр. Стара Загора с което е потвърдено Разпорежане № 232-00-758-1/13.05.2011г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ "Социално осигуряване" - гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.11.2012г.
11 Административно дело No 338/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Д. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Т.Д. ***, против Заповед № РД – 25 – 1012/ 06.06.2011г. на Заместник кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Работен устройствен план /план за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ № VІІ 3159, кв. 87 „Възраждане”, гр. Стара Загора и свързано допълващо застрояване между УПИ № VІ 3158, УПИ № VІІ 3159 и УПИ № ХIV 3166, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 18.1.2012г.
12 Административно дело No 347/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО,
С.И.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №640/26.05.2011г. на Кмета на Община Раднево, с която е одобрена промяна на вътрешната регулационна линия между УПИ ІІІ-1401 и УПИ ІV-1401 кв.133 по плана на гр. Раднево и в частта, с която е одобрено изменение на ПУП – ПЗ на УПИ ІV-600 в кв. 133 по плана на гр. Раднево, по жалба на Д.Г.П..*** да заплати на Д.Г.П. ***, сумата от 710лв. / седемстотин и десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението да страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение от 02.02.2012 г.
В законна сила от 16.5.2012г.
13 Административно дело No 352/2011 Дела по ДОПК и ЗМ МЕНАДА ВИНЕЯРДС"ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.1.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на на “Менада Винеярс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов”№1, ЕИК 131393194 Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-2600/3722 от 14.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” , като незаконосъобразен.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Менада Винеярс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов”№1, ЕИК 131393194 сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.01.2013
Административно дело № 2843/2012
В законна сила от 10.1.2013г.
14 Административно дело No 362/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1235/ 30.06.2011г. на Общински съвет – Стара Загора по оспорване, обективирано в Заповед № РД – 09 – 417/ 19.07.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2012
Административно дело № 2953/2012
В законна сила от 10.12.2012г.
15 Административно дело No 363/2011 Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н. ***, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Община Казанлък, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица от Община Казанлък, изразяващо се в отказ да бъдат приети документи за участие в процедурата за подбор и назначаване на длъжността “домашен помощник” по проект “Солиздарност” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, Схема БГ 051РО001/5.2-07”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” І фаза 3, като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.03.2013
Административно дело № 6875/2012
В законна сила от 21.3.2013г.
16 Административно дело No 370/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Х.М.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.1.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/22499 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба , подадена от Х.М.Д. ***.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2012
Административно дело № 2837/2012
В законна сила от 23.11.2012г.
17 Административно дело No 386/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв БРИГАДА ЕООД ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.2.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ позволителни с №0006466 и №0006467, издадени от ДЛС”Мазалат” – с. Горно сахране, с които на „БригадаЕООД – гр. Павел баня е разрешено добиването на инертни материали от участък Лешница, местността „Голяма Варовита”, в землището на с. Шейново, общ. Казанлък  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН ИСКА на „Бригада”ЕООД – гр. Павел баня с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против „Югоизточно държавно предприятие”ДП – гр. Сливен за присъждане на сумата 50 000.00лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от влязло в сила наказателно постановление №3/17.03.2010 год. на Директора на РИОСВ – Стара Загора.   ОСЪЖДА „Бригада”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Павел баня, ул.”Братан”№24 да заплати на „Югоизточно държавно предприятие”ДП - , със седалище и адрес на управление от гр. Сливен, ул. “Орешак”№15А, сумата от 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 01.03.2013
Административно дело № 5648/2012
В законна сила от 1.3.2013г.
18 Административно дело No 426/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СТАРА ЗАГОРА,
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ протоколното си определение от 08.02.2012г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Н.К.Д. ***5 и направеното с него искане за обявяване нищожността на Позволително за сеч № 0052169 от 08.09.2008г., издадено от Директора на ДГС – Стара Загора, в частта му, касаещо горски територии №№ 039001 и 039002, находящи се в м. „Бахчите, реката” , землището на с. Колена, общ. Стара Загора, като недопустимо.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 426/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 24.3.2012г.
19 Административно дело No 427/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2012г.
   ВРЪЩА исковата молба на М.Г.Х. *** против Министерство на правосъдието, с която се претендира заплащане на сумата 6000лв, ведно със законната лихва върху нея, считано от 21.09.2006г, за причинени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на служители от Затвора гр.Стара Загора, които на 21.09.2006г върнали адресирана до него колетна пратка без да го уведомят за получаването й, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 427/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
В законна сила от 14.5.2012г.
20 Административно дело No 429/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КОНТРОЛ ПО ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.1.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.173, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Д. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, изричен отказ, материализиран в писмо изх.№94-Д-01646-9/27.07.2011г. на Началник отдел „Контрол по ЗУТ” при Община Стара Загора да се регистрира въвеждане в експлоатация на обект – жилищна сграда с ОСД в УПИ V-3417, кв.80 по плана на гр.Ст.Загора, с административен адрес ул.„Княз Борис І” №31-Б.  ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно указанията на съда, изложени в мотивите на решението.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Г.Д., ЕГН-**********,***, направените от него разноски по делото в размер общо на 510/петстотин и десет/ лева. Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.      
В законна сила от 12.1.2012г.
21 Административно дело No 437/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА искова молба вх. № 2595/ 17.09.2011г., подадена от М.Г.Х., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора – гр. Стара Загора, срещу Министерство на правосъдието – гр. София, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 437/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 17.10.2012г.
22 Административно дело No 449/2011 Дела по КСО Л.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.Т.Д. ***, Решение № 53/ 09.09.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 128/ 22.07.2011г. на Началник сектор Администрация, ПОВН при ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода от 13.12.2010г. до 23.12.2010г. вкл. в размер на 258.00лв. – главница и 24.23лв – дължима лихва, като незаконосъобразно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.07.2012
Административно дело № 2735/2012
В законна сила от 2.7.2012г.
23 Административно дело No 455/2011 Други административни дела Г.Р.М. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.1.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Р.М. ***, Заповед № 512 от 20.09.2011г. на Заместник командира на Военно формирование 22180 - Казанлък, с която на основание чл.243, ал.1 и чл.245, ал.1, т.7 от ЗОВСРБ и чл. 136, ал.1, чл. 139, ал.1 и чл.145, ал.2 от ППЗОВСРБ, за уронване престижа и честта на българския военнослужещ и грубо нарушение по чл.242, т.5 от ЗОВСРБ, на ефрейтор - 1–ви клас Г.Р.М. – механик – водач в 3 механизирано отделение на 2 механизиран взвод във 2 механизирана рота на Военно формирование 22180 - Казанлък, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.165, т.3 от ЗОВСРБ е прекратен договора за военната служба, освободен е от длъжност и от военна служба, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Военно формирование 22180 – Казанлък да заплати на Г.Р.М. ***, с ЕГН **********, сумата от 330 /триста и тридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 28.6.2013г.
24 Административно дело No 456/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1927"
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Областния управител на област Стара Загора за отмяна на решение №1323/20.09.2011г. на Общински съвет Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.01.2012
Административно дело № 4081/2012
В законна сила от 3.1.2013г.
25 Административно дело No 467/2011 Дела по ДОПК и ЗМ РОУЗ ТРЕЙДИНГ ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2012г.
 ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-2600/8870 от 19.09.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от „РОУЗ ТРЕЙДИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул.”Г.С.Раковски” № 42.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на „РОУЗ ТРЕЙДИНГ” ЕООД сумата 200 /двеста/лв, представляваща направени по делото разноски.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50лв.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2012
Административно дело № 3936/2012
В законна сила от 19.12.2012г.
26 Административно дело No 469/2011 Други административни дела ЕТ ГЕОДЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ - Д.АНТОНОВА -. СТАРА ЗАГОРА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.2.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ протоколното си определение от 25.01.2012г. за даване ход на делото по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Геодея Инженеринг – Д. А.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна” №3, ап.7, срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в Решение № 25475/ 20.09.2011г. на Изпълнителния Директор на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – с. Ковачево, обл. Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.3.2012г.
27 Административно дело No 475/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Д.Н.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.1.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№01-6500/32462 от 28.07.2011 год., издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба от Д.Н.И. ***.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.02.2013
Административно дело № 475/2011
Оставя в сила Решение №2 от 25.01.2012г. по административно дело №475/2011г. на Административен съд-Стара Загора.
В законна сила от 21.2.2013г.
28 Административно дело No 477/2011 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД - КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МЦ „ПРИМАМЕД” ЕООД гр. Казанлък, против писмена покана №29-04-1031/02.08.2010 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 3 159.06лв.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.07.2012
Административно дело № 477/2011
В законна сила от 24.7.2012г.
29 Административно дело No 478/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение С.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Й.С.К.,
Р.Х.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.1.2012г.
ОТМЕНЯ писмо изх. № 94-Е-136 / 10.10.2011г. на заместник кмета на община Казанлък, с която е разпоредено Й.С.К. , Р.Х.К. да премахне за своя сметка неподходящите по местоположение и разположение строежи, ползвани от С.С.Р.: 1. Лятна кухня, 2. Склад, 3. Тоалетна и 4. Дървен гараж, находящи се в имот № 711, УПИ ХІІ – 710, кв.205 по плана на гр. Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.1.2012г.
30 Административно дело (К) No 480/2011 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. МЪГЛИЖ С.П.П. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 313/ 15.06.2011г., постановено по гр. дело № 804/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
31 Административно дело No 482/2011 Други административни дела М.Г.С. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.С. ***, Студентски град, Тракийски университет – Аграрен факултет, Катедра „Морфология, физиология и хранене”, Решение от 13.10.2011г. на Факултетния съвет на Аграрния факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, с което решение доц. дсн М.С. не е избран на академична длъжност „Професор” по научна специалност „Морфология, шифър 01.06.26, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Аграрния факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по направеното от научното жури предложение за избор на доц. дсн М.С. за „Професор” по научна специалност „Морфология”, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА Тракийски Университет – Стара Загора да заплати на М.Г.С. с ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 5.4.2012г.
32 Административно дело No 492/2011 Други административни дела Н.Я.И. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38640-КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2012г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Я.И.,*** против Заповед №511/14.10.2011 год. на Командира на военно формирование 38640 гр.Казанлък за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”, прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв.  ОСЪЖДА Н.Я.И. да заплати на Военно формирование 38640 гр. Казанлък сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.07.2012
Административно дело № 4840/2012
В законна сила от 24.7.2012г.
33 Административно дело No 517/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.М.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.2.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Р.М.С. ЕГН ********** *** против заповед № ДК-02-ЮИР-181/ 10.10.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено премахване на строеж “дървен навес”, намиращ се в гр.Казанлък, ул.”Кадемлия” № 26   ОСЪЖДА Р.М.С. ДА ЗАПЛАТИ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.        

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.06.2012
Административно дело № 7687/2012
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 27.6.2012г.
34 Административно дело No 521/2011 Дела по ЗМВР К.И.М. НАЧАЛНИК ГРУПА "ОДПКПД" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на К.И.М. *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД рег. № 69301/ 19.10.2011г на ВНД Началник група „ОДПКПД” при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение” за срок от 4 месеца, считано от датата на връчване на заповедта.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.01.2013
Административно дело № 2607/2012
В законна сила от 4.1.2013г.
35 Административно дело No 525/2011 Дела по ЗМСМА Ф.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата Ф.К.К.,***, против Заповед №1196/03.11.2011г. на кмета на Община Казанлък, с която е определен С.С. ***, за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №008001 в м.”Хайдушка вада” по КВС на с.Крън.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №525 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на Административен съд – Ст.Загора молба вх.№3775/22.12.2011г. от И.К.П., от гр.Казанлък, с която оспорва Заповед №1196/03.11.2011г. на кмета на Община Казанлък.    
В законна сила от 17.2.2012г.
36 Частно административно дело No 528/2011 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ Е.Г.С.,
К.Г.С.
НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.3.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Е.Г.С. и К.Г.С. жалба против принудителното изпълнение на заповед № РД-14-44/30.05.2009 година, издадена от заместник началника на ДНСК гр. София.   Прекратява производството по административно дело № 528/ 2011 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.4.2012г.
37 Административно дело No 530/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРНЕТ ГРУП ООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Интернет груп”ООД, представлявано от П.А.Г. против заповед №ДК-02-ЮИР-193/26.10.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж „Въздушна кабелна мрежа за предоставяне на далекосъобщителни – интернет услуги на територията на гр. Раднево”.  ОСЪЖДА „Интернет груп”ООД – Стара Загора да заплати на РДНСК – Югоизточен район направените разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.5.2012г.
38 Административно дело No 531/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-СТАРА ЗАГОРА" ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.1.2012г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН акт за установяване на задължение по декларация №6971/05.08.2011 год., издаден от Старши инспектор в отдел “Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, по декларация №46/09.05.2006 г., подадена от “Диагностично консултативен център І – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.”Руски” №62, ЕИК 123515448, представлявано от Георги Любомиров Лисичков, потвърден с решение №6971/19.10.2011 год. на началник отдел “Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, в частта му, с която са установени задължения за такса битови отпадъци и лихва върху нея за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 година на същото дружество.    ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 1.2.2012г.
39 Административно дело No 532/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ДКЦ 1 СТАРА ЗАГОРА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2012г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН акт за установяване на задължение по декларация №6972/05.08.2011 год., издаден от Старши инспектор в отдел “Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, по декларация №198/09.05.2006 г., подадена от “Диагностично консултативен център І – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.”Руски” №62, ЕИК 123515448, представлявано от Г.Л.Л., потвърден с решение №6971/19.10.2011 год. на началник отдел “Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, в частта му, с която са установени задължения за такса битови отпадъци и лихва върху нея за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 година на същото дружество.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като неоснователна.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 21.2.2012г.
40 Административно дело No 533/2011 Други административни дела П.Д.П. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД -ДАИ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД-14-30-1850/21.06.2011 год., издадена от началник Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”- гр. Стара Загора, с която се разпорежда на основание чл. 106а, ал.1 т.1, и ал.2, т.1 и т.4 от Закон за автомобилните превози временно спиране от движение на товарен автомобил марка “Шкода” с рег. № СТ 3727 СК за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер, като е определено и място за домуване на автомобила охраняем паркинг “ Общински паркинг” , находящ се на адрес гр. Стара Загора, пл. “ Берое”, като незаконосъобразна.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 3.4.2012г.
41 Административно дело No 534/2011 Други административни дела И.П.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.1.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.С. *** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 659/ 20045/ 2011г. от 10.10.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане на дължимите глоби по влязло в сила наказателно постановление”, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 15.2.2012г.
42 Административно дело No 543/2011 Други административни дела МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2012г.
  ОТМЕНЯ по жалба на МБАЛ „Д-р Стоян Киркович” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2, писмена покана изх.№ 29-02-917/ 28.10.2011г на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта й по т.5, т.7, т.9 и т.12 /т.1.5, т.1.7, т.1.9 и т.1.12 от Протокол за неоснователно получени суми № Р-378 от 19.10.2011г/, като незаконосъобразна.   ОТХВЪРЛЯ искането на Директора на РЗОК Стара Загора за присъждане на разноски като неоснователно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 29.2.2012г.
43 Административно дело No 545/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.И.Е. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.И.Е., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора срещу Областно звено „Следствени арести” гр. Стара Загора, в лицето на МП, ГДИН – София, за заплащане на сумата от 18 000.00 лева, представляващи обезщетение за претърпени от молителя неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №545/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 17.1.2012г.
44 Административно дело No 548/2011 Дела по КТ Д.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на Д.И.Г. ЕГН ********** чрез пълномощника й адвокат Александър Желязков от гр.Стара Загора за обявяване нищожността на Заповед № РД-24-053/ 20.09.2011г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора.  ОСЪЖДА Д.И.Г. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора СУМАТА 500 /петстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.3.2012г.
45 Административно дело No 551/2011 Други административни дела Л.Д.Д. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д. ***, против Заповед рег. №295/07.11.2011 г. на Началника на 02 РУП Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 22.2.2012г.
46 Административно дело No 552/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Г.,
Т.И.К.,
П.Т.Д.,
П.Й.Д.,
В.Г.П.,
Г.И.П.,
Ж.Г.Д.,
К.Б.Д.,
Г.Ж.В.,
С.Д.В.,
Е.П.М.З.,
С.П.К.,
М.В.К.,
Щ.С.П.,
П.С.П.,
В.С.П.,
Г.К.Г.,
М.Г.Ж.,
Г.Ж.И.,
Д.Г.И.,
М.Д.И.,
Г.И.И.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.И.Г.; Т.И.К.; П.Т.Д.; П.Й.Д.; В.Г.П.; Г.И.П.; Ж.Г.Д.; К.Б.Д., всичките с постоянен адрес:*** и Г.Ж.В.; С.Д.В.; Е.П.М. – З.; С.П.К.; М.В.К.; Щ.С.П.; П.С.П.; В.С.П.; Г.К.Г.; М.Г.Ж.; Г.Ж.И.; Д.Г.И.; М.Д.И. и Г. Стойков И., всички с постоянен адрес:***, срещу издадени по реда на чл. 150 от ЗУТ Заповед № РД – 25 – 1833/ 29.09.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – Изменение на плана за регулация на УПИ № ІІ – общ.; УПИ № ІІІ – общ. и УПИ № ІV – общ. в кв. 462 „АПК”, гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ ІІ – за ЦНСТ, като неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Център за настаняване от семеен тип” в УПИ ІІ – за ЦНСТ, кв. 462 „АПК”, гр. Стара Загора и Разрешение за строеж № РС – И – 617/ 29.09.2011г. на Главния архитект на община Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 552/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 2.2.2012г.
47 Административно дело No 553/2011 Дела по ЗМВР Г.А.К. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №2678/22.11.2011 г. на директора на ОД на МВР Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на Г.А. К, ЕГН ********** от гр.Стара Загора, със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Димитър Наумов” №70, офис “Е”, адв. С.Ч..    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.07.2012
Административно дело № 553/2011
В законна сила от 24.7.2012г.
48 Административно дело No 554/2011 Други административни дела И.А.Д. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54140 Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Д. *** против Заповед №489 от 15.11.2011 г. на Командира на Военно формирование 54140 гр.Стара Загора, за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”, прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.03.2013
Административно дело № 6041/2012
В законна сила от 12.3.2013г.
49 Административно дело No 556/2011 Дела по ЗМВР Д.Т.Ч. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.2.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Ч. ***, против Заповед рег. № 94/ 24.11.2011г. на ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – гр. Раднево, с която, на основание чл.226, ал.1, т.3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал.1, т.11 от ППЗМВР, на инспектор I ст. Д.Т.Ч. – полицейски инспектор V ст. в „Пътен контрол” към група „ОП” при РУ „Полиция” – Раднево, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.02.2013
Административно дело № 5108/2012
В законна сила от 26.2.2013г.
50 Административно дело No 557/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.С.Д.,
М.И.С.,
Р.И.Т.,
Ж.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №557/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Ст.Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 16.1.2012г.
51 Административно дело No 558/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-02-ЮИР-194/26.10.2011г. на Началник РДНСК ЮИР по жалба на С.С.В..   ОСЪЖДА ДНСК София да заплати на С.С.В. сумата от 450лв./четиристотин и петдесет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.   Препис да се изпрати на Началник РДНСК ЮИР и на жалбоподателката на посочения в жалбата адрес.  
В законна сила от 27.2.2012г.
52 Административно дело No 559/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛКОР И МИЦАР АД НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Алкор и Мицар"АД Заповед №ДК-09-СЗ-11/07.11.2011 год. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА ДНСК – гр. София да заплати на "Алкор и Мицар"АД, гр. Стара Загора сумата 830.00 /осемстотин и тридесет/ лв, представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 9.3.2012г.
53 Административно дело No 565/2011 Дела по ЗМВР И.Т.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР "СОД " ПРИ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Д. против Заповед № 2636/17.11.2011г. на Началник сектор "СОД" при ОД на МВР Стара загора.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.Копие от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.07.2012
Административно дело № 4449/2012
В законна сила от 20.7.2012г.
54 Административно дело No 568/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.М.С. ***, Заповед № 1223/ 04.11.2011г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено зазиждането на прозорец с размери 1.50/0.85м., монтиран по западната фасада на пристройка към жилищна сграда в УПИ VІІ-522, кв.12 по плана на гр.Казанлък, като незаконосъобразна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.3.2012г.
55 Административно дело No 569/2011 Дела по КСО Г.С.Б. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.2.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 и чл.159, т.5 от АПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Б. ***, подадена чрез адв. Г.И.Н., срещу Решение № 14 от 11.11.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 569/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 7.3.2012г.
56 Административно дело No 570/2011 Други административни дела П.К.П. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.П. ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат Ю.Д. ***, срещу Заповед рег.№ з-238/ 29.11.2011 год. на Директора на Център за специализация и професионална подготовка – гр. Казанлък при Академия на МВР гр. София КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 570/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.2.2012г.
57 Административно дело No 571/2011 Дела по КСО Б.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.1.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.М.Т. ***, срещу Решение № 57/ 01.12.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 3328/ 07.11.2011г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора, за внасяне на сума по ревизионен акт за начет вх. № П211/ 21.10.2011г., представляваща неправилно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл.53 от КСО за периода от 10.08.2009г. до 03.12.2009г. в размер на 1318.36лв., от които 937.17лв. – главница и 381.19лв. – лихва, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 15.2.2012г.
58 Административно дело No 572/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Т.З.,
С.С.Й.,
С.С.Ж.,
Р.С.Ж.,
В.К.И.,
В.И.И.,
С.В.И.,
С.М.Д.,
В.И.П.,
Г.Х.И.,
Т.И.К.,
Х.И.Д.,
Т.С.М.,
П.И.Ж.,
В.Т.З.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И. ***, против Заповед №2432/16.09.2008 год. на Кмета на община Стара Загора, с която на Тодор Белчев З. е признато правото да придобие собственост върху имот № 296.63, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с. Пряпорец, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.12.2012
Административно дело № 6206/2012
В законна сила от 5.12.2012г.
59 Административно дело (К) No 574/2011 Касационни производства Г.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ "КМС 67-КРАСИМИР СТОЯНОВ"-ГР.ТОПОЛОВГРАД
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2012г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 940/ 17.08.2011г., постановено по гр. дело № 3506/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 27.2.2012г.
60 Административно дело No 577/2011 Други административни дела ДИАМАНТ ДИЗАЙН ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на „Диамант дизайн груп” ЕООД гр.Казанлък, Решение №768/ 17.11.2011г. на Кмета на Община Павел баня, В ЧАСТТА, с която е отказан достъп до обществена информация, поискан с т.1 и т.2 от Заявление вх.№ 5945/ 03.11.2011г.  ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Павел баня за произнасяне по т.1 и т.2 от Заявление вх.№ 5945/ 03.11.2011г. на „Диамант дизайн груп” ЕООД гр.Казанлък при спазване задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „Диамант дизайн груп” ЕООД гр.Казанлък в останалата й част.  ОСЪЖДА Община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на „Диамант дизайн груп” ЕООД, ЕИК 123739663, с адрес гр.Казанлък, ул.”Искра” №4, ет.ІІІ, ап.6, направените разноски по делото в размер на 33 /тридесет и три/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.01.2013
Административно дело № 5346/2012
В законна сила от 9.1.2013г.
61 Административно дело No 578/2011 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Пламен Стефанов Въргов, в качеството му на заместник-председател на Управителния съвет на СНЦОП”Жива природа” против Решение №СЗ-82-ПР/2011 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, постановено от Дарина Димова, в качеството й на упълномощено лице на Директора на РИОСВ – Стара Загора   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 01.11.2012
Административно дело № 7037/2012
ОТМЕНЯ решение № 41/15.03.2012г.по адм.д.578/2011г.на Административен съд Стара Загора и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
62 Административно дело No 579/2011 Дела по ЗСП Д.И.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № Н-73/ 27.10.2011г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – гр.Гурково, потвърдена с Решение № 9105/0110 от 12.12.2011г. на директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане”– Стара Загора, с която е отказано отпускане на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги за Д.И.М. по подадена молба-декларация с вх. № 473/ 10.10.2011г., като незаконосъобразна.  ВРЪЩА делото като преписка на директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Гурково за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съобразно мотивите на решението.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 14.3.2012г.
63 Административно дело No 1/2012 Други административни дела М.Н.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 23.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.Б., ЕГН **********,*** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки №687/4314 от 13.10.2011 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 3.2.2012г.
64 Административно дело No 2/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО,
СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение №13/14.12.2011г. на Общински съвет Гълъбово по искане на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово да заплати на Областния управител на област Стара Загора сума в размер на 150лв./сто и петдесет лева/ възнаграждение за юрисконсулт.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 27.3.2012г.
65 Административно дело No 3/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 14/ 14.12.2011 година на Общински съвет Гълъбово, с което на основание чл. 21,ал.1т.8, от ЗМСМА и чл. 71,ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е взето решение за предаване за безвъзмездно ползване на сдружение с нестопанска цел “ Местна инициатива група Гълъбово 2011 “ активи и софтуер на стойност 12 7658,40 лева , като незаконосъобразно.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.2.2012г.
66 Административно дело No 5/2012 Дела по ЗМВР Д.Т.Ч. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.Ч. *** Заповед рег. №98/19.12.2011 год. на Началника на РУ”Полиция” - гр. Раднево при ОД на МВР - Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от четири месеца.   ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на Д.Т.Ч. направените разноски по делото в размер на 300.00 /триста/ лв., представляващи платено адвокатско възнаграждение за един адвокат.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.3.2012г.
67 Административно дело (К) No 6/2012 Касационни производства Д.П.Д.,
С.П.Г.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.К.С.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №1200/21.11.2011г., постановено по гр.д. N 3819/2011г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.3.2012г.
68 Административно дело No 8/2012 Дела по ЗОС И.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2012г.
ИЗМЕНЯ по жалба на И.Т. *** Загора, Заповед № РД – 25 – 2298/ 22.12.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 от ЗОбС и влязъл в сила Подробен устройствен план – План за регулация, одобрен с Решение № 70 от 26.02.2004г. на Общински съвет – Стара Загора, е отчуждена реална част с площ от 98кв.м. от поземлен имот № 501.405, кв. 61 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора, целият с площ от 537кв.м., собственост на И.Т.Т. и Р.Т.Т., в частта й за определеното парично обезщетение на жалбоподателя И.Т. *** Загора, с ЕГН: **********, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за притежаваната от И.Т. 1/2 ид. част от отчуждаваната реална част от 98кв.м. от имота, от 588 /петстотин осемдесет и осем/ лв. на 830 /осемстотин и тридесет/ лв.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.Т. *** Загора, с ЕГН: ********** сумата от 275 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.      
В законна сила от 5.3.2012г.
69 Административно дело No 9/2012 Дела по ЗОС И.Т.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2012г.
ИЗМЕНЯ по жалба на И.Т.С. ***, Заповед № РД – 25 – 2299/ 22.12.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 от ЗОбС и влязъл в сила Подробен устройствен план – План за регулация, одобрен с Решение № 70 от 26.02.2004г. на Общински съвет – Стара Загора, е отчуждена реална част с площ от 96кв.м. от поземлен имот № 501.406, кв. 61 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора, целият с площ от 479кв.м., собственост на И.Т.С., в частта за определеното парично обезщетение на жалбоподателката И.Т.С. ***, с ЕГН: **********, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за отчуждената част от имота от 1 152 /хиляда сто петдесет и два/ лв. на 2 099 /две хиляди и деветдесет и девет/ лв.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.Т.С. ***, с ЕГН: ********** сумата от 295 /двеста деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.        
В законна сила от 5.3.2012г.
70 Административно дело No 12/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Сдружение с нестопанска цел “ Жива природа” гр. Пловдив жалба срещу решение № СЗ-24-ОС/2011 година на директора на РИОСВ гр. Стара Загора.   Прекратява производството по административно дело № 12/ 2012 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 9.3.2012г.
71 Административно дело No 14/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕРЕДОВНА жалбата на СНЦ „ЖИВА ПРИРОДА”, по която е образувано адм.д.№ 14 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №14 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от връчването му.  Да се връчи препис от определението на жалбоподателя и на административния орган.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия.
72 Административно дело No 15/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.2.2012г.
В законна сила от 7.3.2012г.
73 Частно административно дело No 16/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.1.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление24/РД-10-78-9/ 18.01.2012 год. на публичен изпълнител при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите. във връзка с извършване на данъчна ревизия на ” Папазови” ОООД гр. Казанлък изразяващи се във ВЪЗБРАНА НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, както следва :  самостоятелен обект в сграда – магазин – конфекция, находящ се в гр. Казанлък, в партерния етаж на жилищен блок № 67, ул. “ Кирил и Методий” № 12 с два склада към обекта , със застроена площ 166,16 / сто шестдесет и шест цяло и шестнадесет стотни/ км.м. с общи части на сградата от 7,40 кв.м. / седем цяло и четиридесет стотни/, с принадлежащото избено помещение № 19/ деветнадесет/ с полезна площ от 12,44 кв.м. / дванадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ и с право на строеж върху мястото от 166,16 кв.м. , представляващо имот № 3425, в квартал 170 по плана на гр. Казанлък, при граници: изток – улица, север – улица, юг . жилищен блок. …..    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, образувано със Заповед за възлагане на ревизия № 11067607/ 13.12.2011г. и продължено със Заповед № 1200194/ 12.01.2012г.  Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.1.2012г.
74 Частно административно дело No 19/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането № 24/РД-10-73#36/27.01.2012г. на публичен изпълнител в Дирекция „Събиране” при ТД на НАП Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване. Копие да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП ИРМ Стара Загора.  
В законна сила от 1.2.2012г.
75 Административно дело No 22/2012 Дела по ЗМСМА Н.П.К. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Н.П.К..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №22 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административния орган.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 22.3.2012г.
76 Административно дело No 23/2012 Дела по ЗМСМА К.Ц.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на К.Ц.П..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №23 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административния орган.  
В законна сила от 10.3.2012г.
77 Административно дело No 24/2012 Дела по ЗМСМА Н.П.К. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.2.2012г.
Прекратява делотоВодим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Н.П.К. *** и К.Ц.П. ***, срещу Решение № 25 по Протокол № 4 от проведено на 12.01.2012г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като недопустими.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 24/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.3.2012г.
78 Административно дело No 25/2012 Дела по ЗМСМА К.Ц.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 25/2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 25/2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 24/2012 г. за съвместно разглеждане на жалба на Никола Петров Камбуров против решение № 26 от 12.01.2012 година но общински съвет Казанлък.  Производството следва да продължи по адм. дело № 24/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.2.2012г.
79 Административно дело No 27/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 24.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Д., ЕГН ********** *** Загора против решение №42/12.01.2012 год. на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 27/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
оставя в сила определението от 24.02.2012г., постановено по делото
В законна сила от 27.3.2012г.
80 Административно дело No 28/2012 Други административни дела Н.Д.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.3.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед РД-09-15/ 06.01.2012г. на ВрИД Областен управител на област Стара Загора ПО ЖАЛБАТА на Н.Д.Б. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Разпореждане от 21.05.2012
Административно дело № 6370/2012
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба.
В законна сила от 6.6.2012г.
81 Административно дело No 29/2012 Дела по ЗМВР Д.Т.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.Т.Ч. *** против Заповед рег.№75/06.01.2012 год. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.03.2013
Административно дело № 6223/2012
В законна сила от 5.3.2013г.
82 Административно дело No 30/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на П.М.Д., по която е образувано адм. дело № 30 по описа за 2012г. на Административен съд – Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 30 по описа за 2012г. на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Стара Загора за разглеждане по подсъдност.   Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото.  
В законна сила от 27.2.2012г.
83 Административно дело No 35/2012 Други административни дела Н.С.О. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.О. *** да бъде издадено удостоверение за наследници, обективиран в писмо изх. №94-Н-1788-І от 21.01.2012 год. на Кмета на Община Казанлък.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Казанлък за разглеждане и произнасяне по подаденото от адв. Н.П. искане вх. №94-Н-1788-1/12.01.2012 год., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Н.С.О. *** с ЕГН: **********, сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.03.2013
Административно дело № 7348/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОБЯВЯВА нищожността на отказ на кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№ 94-Н-1788-1/21.01.2012г.ВРЪЩА преписката на административения орган за решаване по същество при спазване на указанията по приложението на материалния закон, дадени с Решение № 122 от 09.05.2011г.постановено по адм.д.164/2011г.на Адм.съд Стара Загора.ОСТАВЯ В СИЛА решението на Адм.съд Стара Загора в частта за разноските
В законна сила от 18.3.2013г.
84 Административно дело No 36/2012 Други административни дела Ф.В.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Сигнал № 8/ 30.01.2012г, издаден от Административен ръководител-Председател на Районен съд Раднево, по жалбата на Ф.В.С.,***.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 31.01.2013
Административно дело № 6745/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ сигнал № 8/30.01.2012г., издаден от адм.ръководител-председател на Районен съд Раднево, с който на Феня Стоянова-съдия в Районен съд Раднево е обърнато внимание по реда на чл.327 от ЗСВ.
В законна сила от 31.1.2013г.
85 Административно дело No 37/2012 Дела по ЗОС И.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П. ***, срещу Заповед № 1196/ 03.11.2011г. на ВрИД Кмет на община Казанлък, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 37/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 31.3.2012г.
86 Административно дело No 42/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №192/12.09.2011 год. на Директора на ОДБХ Стара Загора с наложена на „Струмица” ЕООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 150лв. на основание чл. 416 от ЗВМД.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.3.2012г.
87 Административно дело No 45/2012 Искове за обезщетение Н.Н.А. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.3.2012г.
ВРЪЩА подадената от Н. Назим Азис срещу доктор Пена Петкова в затвора гр. Стара Загора искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ с цена 100 лева поради неотстраняване на нередовностите й.   Прекратява производството по административно дело № 45/ 2012 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 29.3.2012г.
88 Административно дело No 46/2012 Други административни дела ХРАНАГРО ООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №46 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  ПОВДИГА спор за определяне на съда компетентен да разглежда жалбата на „ХРАНАГРО” ООД гр. Стара Загора против уведомително писмо на ИД на ДФ „Земеделие” със седалище гр. София.    
В законна сила от 15.2.2012г.
89 Административно дело No 47/2012 Други административни дела С.В.Ф. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №47/2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София – град по жалбата на С.В.Ф. против Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за 2010 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”- София по подадено Общо заявление за плащания на площ с УИН 24/170510/48060 за кампания 2010 г.  ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.2.2012г.
90 Административно дело No 51/2012 Дела по ЗДС ЕТ ПЕСТ-ПЕТЯ ИВАНОВА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №51 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на ЕТ „ПЕСТ-Петя Иванова Панова” за съвместно разглеждане с жалбата на ЕТ „Стойчо Панов” срещу Заповед № 1845/19.12.2011г. на Ректора на ТУ Стара Загора, по която е образувано адм.д.№50 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Препис от определението да се връчи на жалбоподателя, а делото да се докладва на съдията –докладчик по адм.д. №50 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.2.2012г.
91 Административно дело No 57/2012 Други административни дела МАРГО 2006 ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МАРГО 2006” ЕООД гр.Стара Загора чрез управителя М.М.П. срещу „извършени проверки и отказано финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2007г, 2010г и 2011г”, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 57/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 15.3.2012г.
92 Административно дело No 67/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение В.Н.В. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 67/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на В. Здравкова, за сведение.        
В законна сила от 16.3.2012г.
93 Административно дело No 68/2012 Други административни дела И.К.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Д. от гр. Стара Загора против отказ на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх. №66-00-001-1768/06.02.2012 год.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №68/2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.3.2012г.
94 Административно дело No 74/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Д.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 13.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№74/2012 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора.    Изпраща на делото на ВАС на РБ за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.4 АПК.    Определението не подлежи на обжалване.  
95 Административно дело No 87/2012 Други административни дела ЕТ"СП-СТОИМЕН ПЕТКОВ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.3.2012г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 135, ал.5 във връзка с ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд   О П Р Е Д Е Л И:  ПОВДИГА СПОР за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд – София град, по жалбата на С.Г.П., в качеството му на ЕТ „СП – С.П.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” 38, вх. „А”, ап. 35, срещу Уведомително писмо изх. № 02 – 240 - 2600/5963 от 10.10.2011г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските региони 2007 – 2013г. за кампания 2010г., издадено от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, Разплащателна Агенция – гр. София.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.   Определението не подлежи на обжалване.      
96 Административно дело No 88/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАРМАГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, Старозагорският административен съд  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „НАРМАГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 101, срещу Заповед № 1464/ 11.07.2007г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен План за регулация за улица с о.т 538 и о.т 538а /ул. „Св. Св. Кирил и Методий”/, като уличната регулация се продължи до бул. „Цар Симеон Велики”, съгласно скицата – проект, неразделна част от заповедта, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 88/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 72/29.03.12Г.
В законна сила от 11.5.2012г.
97 Административно дело No 90/2012 Дела по КСО С.Р.Х. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Х. против Решение №30 от 05.03.2012 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по обжалване на издадено разпореждане №231-00-4076-1/04.01.2012 год.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.06.2012
Административно дело № 5955/2012
В законна сила от 13.6.2012г.
98 Административно дело No 93/2012 Дела по КТ М.А.Ж. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 27.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 93/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.3.2012г.
99 Административно дело No 97/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Т.П. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №97/2012 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора.  Изпраща на делото на ВАС на Република България за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.4 АПК.  Определението не подлежи на обжалване.  
100 КАНД No 266/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ТЕОДОР ТИРОН ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение (второ) от 16.1.2012г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на съдебното решение № 229 от 21.09. 2011 година, постановено по к.а.н.д. № 266 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора като в диспозитива на съдебното решение вместо решение № 358 от 16.06.2009 година , постановено по анд.№ 2083 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд следва да се чете решение № 358 от 16.06.2011 година , постановено по анд.№ 327 по описа за 2011 година на Старозагорски районен съд .   Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
101 КАНД No 282/2011 Наказателни касационни производства С.А.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -РУ"ПОЛИЦИЯ" КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74/ 24.03.2011 год., постановено по АНД № 1305/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 45/ЗМВР от 16.07.2010 год. год. на Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.1.2012г.
102 КАНД No 342/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГЛИКА ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ТД на НАП Пловдив за допълване на решение № 357/01.12.2011г., постановено по к.а.н.д.№342 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 176 ал.2 от АПК.
В законна сила от 20.2.2012г.
103 КАНД No 383/2011 Наказателни касационни производства КПМ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.1.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216/ 01.08.2011г., постановено по АНД № 538/ 2011г. по описа на Районен съд –Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 24/ 2402186 от 11.03.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като е намален размерът на наложената имуществена санкция от 8 000лв на 2 500лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.1.2012г.
104 КАНД No 407/2011 Наказателни касационни производства О.М.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.1.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №684/19.10.2011 год., постановено по НАХД №1201 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
105 КАНД No 408/2011 Наказателни касационни производства М.М.П. РУП- ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение №196 от 25.10.2011 г., постановено по АНД №172/2011 г. по описа на Гълъбовския районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление №843/15.07.2011 год. на Началник РУП - Гълъбово при ОДМВР – Стара Загора, с което на М.М.П., ЕГН ********** са наложени административни наказания „глоба” в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, на основание чл.175, ал.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение чл.140, ал.1, предл. второ от закона.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.1.2012г.
106 КАНД No 409/2011 Наказателни касационни производства Б.К.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 263/ 04.10.2011 год., постановено по АНД № 692/2011 г по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 2609/ 26.05.2011г на ВНД Началник на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора за наложено на Б.К.А. *** административно наказание „глоба” в размер на 100лв на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2609/ 26.05.2011г на ВНД Началник на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора в частта за наложено на Б.К.А. *** административно наказание „глоба” в размер на 100лв на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” на 50/петдесет/лв.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 11.1.2012г.
107 КАНД No 411/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.П.Б. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.1.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №653/13.10.2011 год., постановено по НАХД №946 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №4934 от 04.10.2010 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
108 КАНД No 412/2011 Наказателни касационни производства И.М.П. РУ ПОЛИЦИЯ РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 195/ 29.09.2011 година, постановено по НАХД № 162 по описа за 2011 година на Районен съд Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление № 984/2010 от 11.08.2010г на Началник РУ „Полиция” Раднево.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
109 КАНД No 415/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.1.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №625/03.10.2011 год., постановено по НАХД №1025 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №40201 от 17.01.2011 год. на Началник отдел “ОП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 10.1.2012г.
110 КАНД No 416/2011 Наказателни касационни производства РЕНАТО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.1.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 250/ 28.09.2011г., постановено по АНД № 1346/ 2010г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №24/ 2401280/ 29.10.2009 г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
111 КАНД No 423/2011 Наказателни касационни производства КИЛ-КОМЕРС -ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2012г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение № 237/ 15.09.2011 година, постановено по АНД № 825 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 02627/ 12.07.2011 година на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.1.2012г.
112 КАНД No 424/2011 Наказателни касационни производства СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - ООД,
М.И.М.
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение №198 от 11.07.2011 год., постановено по АНД №151/2011 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №162/23.12.2010 год. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на М.И.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1200.00 лева.  ОТМЕНЯ наказателно постановление №162/23.12.2010 год. на Председателя на Държавната комисия по хазарта.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.1.2012г.
113 КАНД No 425/2011 Наказателни касационни производства В.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №679/17.10.2011г., постановено по а.н.д.№1548 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
114 КАНД No 426/2011 Наказателни касационни производства М.К.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение №658/13.10.2011 год., постановено по НАХД №1556 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №7818 от 02.03.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.    ВРЪЩА делото на друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.1.2012г.
115 КАНД No 427/2011 Наказателни касационни производства П.К.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.2.2012г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.Е. против решение №656/13.10.2011г., постановено по а.н.д.№1558 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. №427 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.  
116 КАНД No 428/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ю.И.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №664/04.10.2011 г., постановено по АНД №336/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №2461/04.03.2009 г. на ВРИД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на Ю.И.Р., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл. първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 150 от ЗДвП..  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
117 КАНД No 429/2011 Наказателни касационни производства ДЖУНИЪР 1998 ООД - ГР.СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 683/ 19.10.2011г., постановено по АНД № 479/ 2011г. по описа на районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 24/2401658 от 10.05.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
118 КАНД No 430/2011 Наказателни касационни производства Т.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 9.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 647/10.10.2011 г., постановено по АНД N959/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.2.2012г.
119 КАНД No 431/2011 Наказателни касационни производства А.Я.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 661 от 13.10.2011г., постановено по АНД № 1383/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 41287 от 27.04.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2012г.
120 КАНД No 432/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ УИНД ЕНЕРДЖИ БГ 2008 ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 290/ 28.10.2011 г, постановено по АНД № 723/ 2011 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 38365-0108676 от 27.08.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „УИНД ЕНЕРДЖИ БГ 2008” ООД с.Шейново общ.Казанлък за извършено нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 800лв, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО НА 600 /шестстотин/лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
121 КАНД No 433/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ-ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Г.И.Я. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N299/07.11.2011 г., постановено по АНД N947/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
122 КАНД No 434/2011 Наказателни касационни производства БРАТЯ ДИМИТРОВИ ООД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258 от 30.09.2011г., постановено по АНД № 864/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 1915/ 25.07.2011г., издадено от Заместник кмета на община Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
123 КАНД No 435/2011 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.Х.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 308/ 11.11.2011г., постановено по АНД № 805/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
124 КАНД No 436/2011 Наказателни касационни производства В.М.Й. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №279/20.10.2011г., постановено по а.н.д.№900 по описа за 2011г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.2.2012г.
125 АНД No 437/2011 Административни наказателни дела М.И.Д. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.1.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМО искането на М.И.Д.,***, да бъде обявено за погасено по давност влязлото в сила на 08.02.2011г. кумулативно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца, наложено му с Наказателно постановление №2795/10 от 09.06.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД №437 по описа за 2011г. на Административен съд Ст.Загора-  Определението подлежи на обжалване, в 7-дневен срок от съобщаването му на молителя, с частна жалба пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение №2/16.01.2012г.
В законна сила от 9.3.2012г.
126 КАНД No 438/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.С.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №715/27.10.2011 г., постановено по АНД №1735/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №51409-S009470/15.07.2011 г. на Директор на офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив, с което на А. С.К., ЛНЧ ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева на основание чл.264, ал.1 във връзка с чл. 264, ал.1 от ЗКПО за нарушение на разпоредбата на чл.92, ал.1 и 2 от ЗКПО.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
127 КАНД No 439/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"ТАРА-92-РАДКА НЕДЕЛЧЕВА" ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №693/17.10.2011 год., постановено по н.а.х.д. № 750/2010 г. на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено НП №02391/09.02.2011 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), гр. София, с което, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, на ЕТ"Рада-92-Радка Неделлчева" от гр. Стара Загора е наложена имуществена санкция за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, в размер на 3 500.00 лв.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.2.2012г.
128 КАНД No 440/2011 Наказателни касационни производства И.Х.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.2.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 671 от 16.10.2011г., постановено по АНД № 1494/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
129 КАНД No 441/2011 Наказателни касационни производства И.П.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 670/16.10.2011г., постановено по а.н.д.№948 по описа за 2011г. на РС Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП № 6641/05.01.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора с наложено на И.П.П. административно наказание глоба в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.2.2012г.
130 КАНД No 442/2011 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ БИОТЕСТ-2002 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 27.10.2011г., постановено по АНД № 40/ 2011г. по описа на Районен съд – Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № СЗ-32-ДНСК-9/ 11.01.2011г. на Зам.началника на ДНСК гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.2.2012г.
131 КАНД No 443/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.Я.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 210/ 03.11.2011г, постановено по АНД № 154/ 2011г по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 472/ 07.01.2011г на Заместник-началника на Митница Пловдив.  Решението окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.1.2012г.
132 КАНД No 444/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Х.Я. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № № 695/ 24.10.2011 г, постановено по АНД № 1315/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 49654-0119227 от 17.06.2011 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив, с което на Д.Х.Я. *** в качеството му на самоосигуряващо се лице за нарушение на чл.355, ал.2 от КСО във връзка с чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лв, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
133 КАНД No 445/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 779 от 10.11.2011г., постановено по АНД № 1903/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 7229/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Е.М.П. й са наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2012г.
134 КАНД No 446/2011 Наказателни касационни производства Н.П.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 700 от 25.10.2011г., постановено по АНД № 1555/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.2.2012г.
135 КАНД No 447/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Й.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №792/14.11.2011 г., постановено по АНД №1205/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8277/28.02.2011 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на Снежа Й.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
136 КАНД No 448/2011 Наказателни касационни производства Д.С.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.2.2012г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ решение №735/04.11.2011 год., постановено по АНД № 1899 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление №224 от 22.01.2010 год. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. на Д.С.Р. *** и В ЧАСТТА, с която е наложено наказание „глоба” в размер на 300.00 лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №224 от 22.01.2010 год. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на Д.С.Р. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.2.2012г.
137 КАНД No 449/2011 Наказателни касационни производства С.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №733/03.11.2011 г., постановено по АНД №1994/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №8132/02.03.2011 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на С.П.К., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
138 КАНД No 450/2011 Наказателни касационни производства Н.Р.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.2.2012г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Р.Н. против решение №743/05.11.2011г., постановено по а.н.д.№1177 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. №450 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.  
139 КАНД No 451/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Я.Н.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.2.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение N 835/18.11.2011 г., постановено по АНД N1772/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
140 КАНД No 452/2011 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО Й.И.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 223/14.11.2011г. постановено по а.н.д.№ 263 по описа за 2011г. на РС Раднево.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.2.2012г.
141 КАНД No 453/2011 Наказателни касационни производства ГАЛЕНИК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11 от 02.05.2011 год., постановено по АНД №560/2011 год. по описа на РС – Стара Загора, с което е потвърдено НП №РД-И-038 от 14.02.2011 год., издадено от Изпълнителният Директор на Изпълнителна агенция по лекарствата гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.2.2012г.
142 КАНД No 454/2011 Наказателни касационни производства К.Н.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №651/10.10.2011 год., постановено по АНД №1677 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление №40975 от 11.04.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.2.2012г.
143 КАНД No 455/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.П.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 691/19.10.2011г. постановено по АНД №1090 по описа за 2011г. на Районен съд Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
144 КАНД No 456/2011 Наказателни касационни производства С.С.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.2.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 806 от 15.11.2011г., постановено по АНД № 1883/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 41608/11 от 18.05.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
145 КАНД No 457/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.В.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 676/ 14.10.2011 година, постановено по НАХД № 960 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 1422/11 от 14.04.2011 година на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.В.В. *** за присъждане на направените по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.2.2012г.
146 КАНД No 458/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.С.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №295/ 03.11.2011 г., постановено по АНД № 830/ 2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 2025/11 от 27.04.2011 година. на началник на сектор ОП при РУП Казанлък при ОД на МВР гр. Стара Загора , с което на Г.С.З. му е наложено административно наказание: глоба в размер на 100 на основание чл. 179,ал.2 във връзка с чл. 179,ал.1 т. 5, предложение пето от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 25,ал.1 от ЗДвП и и чл. 5,ал.1 т.1, предложение първо от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
147 Частно КАНД No 459/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ АСАН САРАЧ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно КАНД № 459/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за разглеждане и произнасяне по искането на ЕТ „Асан Сарач” - с. Александрово, общ. Павел Баня, за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 24/2401966 от 08.11.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.    СЛЕД влизане в сила на определението на Казанлъшкия районен съд по искането за възстановяване на срока, делото да се изпрати на Административен съд – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по частната жалба срещу определение от 16.11.2011г. за прекратяване на производството по АНД № 1415/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.1.2012г.
148 Частно КАНД No 460/2011 Наказателни частни касационни производства А.М.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно КАНД № 460/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за разглеждане и произнасяне по искането на ЕТ „А.С.”***, за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 24/2401940 от 08.11.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.    СЛЕД влизане в сила на определението на Казанлъшкия районен съд по искането за възстановяване на срока, делото да се изпрати на Административен съд – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по частната жалба срещу определение от 16.11.2011г. за прекратяване на производството по АНД № 1414/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Определението не подлежи на обжалване.  
149 КАНД No 461/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Х.И.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение №302/08.11.2011г., постановено по а.н.д.№907 по описа за 2011г. на РС Казанлък като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА НП №1580/08.04.2011г. на Началник сектор ОП при РУП Казанлък с наложено на Х.И.И. административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/ на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.2.2012г.
150 КАНД No 462/2011 Наказателни касационни производства ФАВОРИТ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
 ОТМЕНЯ като неправилно решение № 27/09.11.2011г., постановено по АНД № 313/ 2010г. по описа на Чирпански районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 61/27.09.2010 година на председателя на Държавната комисия по хазарта, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 61/27.09.2010 година на председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на “ Фаворит” ЕООД с ЕИК 8301163452, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. “ Боровец” № 18, на основание чл.91, ал.2 от Законна за хазарта му е наложено административно наказание “имуществена санкция”, размер на 1500лв., за извършени нарушения на чл.55, ал.1 от ЗХ , като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.2.2012г.
151 КАНД No 463/2011 Наказателни касационни производства А.Х.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №611/21.09.2011 год., постановено по АНД №1240 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с която е потвърдено наказателно постановление №202 от 28.05.2011 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, с което на А.Х.К. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лв..  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.2.2012г.
152 КАНД No 464/2011 Наказателни касационни производства В.Н.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 13.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. против решение №607/20.09.2011 г. по Административно наказателно дело №1243/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД№464/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 1.2.2012г.
153 КАНД No 465/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА МАШКОМПЛЕКТ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.2.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 705/ 26.10.2011г., постановено по а.н.д. № 1770 по описа за 2011г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24/2402447/ 22.07.2011г на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.2.2012г.
154 КАНД No 466/2011 Наказателни касационни производства З.Г.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 682/ 14.10.2011г., постановено по АНД № 1033/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40747/10 от 30.03.3011г., издадено от ВНД Началник на група „ОДПКПД” – сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на З.Г.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
155 КАНД No 467/2011 Наказателни касационни производства З.Г.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 687/21.10.2011г. по АНД № 1030/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40746/10 от 30.03.2011г. на ВНД началник на група “ Организация на движението по пътищата, пътен контрол и превантивна дейност” сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на З.Г.В. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание “глоба” в размер 200лв., като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2012г.
156 КАНД No 468/2011 Наказателни касационни производства Л.И.Ф. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №751/07.11.2011 год., постановено по АНД № 1388 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №40584 от 21.03.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора с което е наложено наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. на Л.И.Ф. ***,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.2.2012г.
157 КАНД No 1/2012 Наказателни касационни производства ЕТ МАРИЯ БОНЕВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.2.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 614/ 28.09.2011г., постановено по АНД № 1490/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 115/ 20.06.2011г. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
158 КАНД No 4/2012 Наказателни касационни производства Б.Р.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение №742/05.11.2011г., постановено по а.н.д.№1649 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2265/17.06.2011г. на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора за налагане административно наказание глоба в размер на 100лв. /сто лева/ на Б.Р.Б. на основание чл. 179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1 т.5 предл. пето от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2012г.
159 КАНД No 5/2012 Наказателни касационни производства П.Д.Д. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 294/ 04.11.2011г., постановено по АНД № 742/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 43-0000221 от 13.06.2011г. на Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43-0000221 от 13.06.2011г. на Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.2.2012г.
160 КАНД No 6/2012 Наказателни касационни производства С.С.И. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.2.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 323/ 17.11.2011 година, постановено по НАХД № 615 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.2.2012г.
161 КАНД No 7/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.Д.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 661 от 13.10.2011г., постановено по АНД № 1383/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 41287 от 27.04.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
162 КАНД No 8/2012 Наказателни касационни производства А.П.Б. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение N 298/07.11.2011 г., постановено по АНД N679/2011 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2951/10 от 05.07.2010 г. на Началник Районно управление “Полиция” Казанлък, с което на А.П.Б., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл.182, ал.2, т.3, предл. 1 от ЗДвП.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
163 КАНД No 9/2012 Наказателни касационни производства М.Р.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №820/18.11.2011 год., постановено по АНД №1694 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №40685 от 21.03.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.3.2012г.
164 КАНД No 10/2012 Наказателни касационни производства С.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 730 от 02.11.2011г., постановено по АНД № 1882/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 41728 от 26.05.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
165 КАНД No 11/2012 Наказателни касационни производства А.В.А. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение №739/04.11.2011г., постановено по а.н.д.№1613 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1142/03.06.2011г. на Началник Второ Районно управление Полиция Стара Загора с наложено на А.В.А. административно наказание глоба в размер на 500лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ като незаконосъобразно.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2012г.
166 КАНД No 12/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕВРОЗИД ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение №690/20.10.2011г. постановено по а.н.д.№760 по описа за 2011г. на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
167 КАНД No 13/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН П.Д.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 312/ 14.11.2011г., постановено по АНД № 967/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ДК–16-СЗ–06-ЮИР-56/ 20.07.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
168 КАНД No 14/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Н.Г.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324/ 16.11.2011г., постановено по АНД № 757/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № ДК-16-СЗ-12 ЮИР-40/ 16.06.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.     Решението не подлежи на обжалване.  
169 КАНД No 15/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ОБЩА МЕД.ПОМОЩ - Д-Р ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СЕКУЛОВ РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Веселин Василев Секулов против решение № 339/02.12.2011г., постановено по а.н.д.№1085 по описа за 2011г. на РС Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№ 15 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.  
170 КАНД No 16/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.М.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.2.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 305/ 09.11.2011г., постановено по АНД № 908/ 2011г. по описа на Районен съд – Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1566/ 12.04.2011г. на Началник сектор ОП при РУ „Полиция” Казанлък, с което на М.М.И. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.2.2012г.
171 КАНД No 17/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Е.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 844 от 22.11.2011г., постановено по АНД № 1978/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд. като неправилно като вместо него ПОСТАНОВИ :  ПОТВЪРЖДВА като законосъобразно наказателно постановление /НП/ № 41326/10 от 27.04.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на В.Е.Ч. му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл. 182,ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.3.2012г.
172 КАНД No 18/2012 Наказателни касационни производства СОФИЯ МЕЛ ЕАД ДЪРЖАВНА АГ. ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 698/25.10.2011 год., постановено по АНД №1292/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.3.2012г.
173 КАНД No 19/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА АЛАДИН ФУУДС ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 830 от 21.11.2011г., постановено по АНД № 1361/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24- 2402089 от 01.03.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 27.2.2012г.
174 КАНД No 20/2012 Наказателни касационни производства Г.Г.Г. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 818 от 18.11.2011г., постановено по АНД № 1572/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 43 – 0000266 от 28.06.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.3.2012г.
175 КАНД No 21/2012 Наказателни касационни производства С.А.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение №822/18.11.2011 год., постановено по АНД №1702 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №40998 от 14.04.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.3.2012г.
176 КАНД No 22/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.А.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №807/14.11.2011г., постановено по а.н.д.№1448 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.2.2012г.
177 КАНД No 23/2012 Наказателни касационни производства Д.Д.Д. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение №786/10.11.2011г., постановено по а.н.д.№1683 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1139/03.06.2011г. на Началник Второ РУ „Полиция” Стара Загора с наложено на Д.Д.Д. *** административно наказание глоба в размер на 500лв./ петстотин / на основание чл.212 от ЗОБВВПИ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
178 КАНД No 24/2012 Наказателни касационни производства М.Р.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 774 от 08.11.2011г., постановено по АНД № 1658/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1280/11 от 02.03.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.2.2012г.
179 КАНД No 25/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Г.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 843 от 22.11.2011г., постановено по АНД № 1995/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 41425/10 от 05.05.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на А.Г.Х. *** са наложени административни наказания „глоба” в размер на 400лв и лишаване от право за управлява МПС за срок от 3 месеца за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието „глоба” на 250лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.2.2012г.
180 КАНД No 26/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Т.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 869/02.12.2011 г., постановено по АНД N1911/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.3.2012г.
181 КАНД No 27/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.С.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 867 от 02.12.2011г., постановено по АНД № 1713/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 5444/10 от 08.10.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
182 КАНД No 28/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Х.Я. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2012г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ в сила Решение № 870 от 02.12.2011 г., постановено по АНД № 1712/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 7378/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на В.Х.Я. й са наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.2.2012г.
183 КАНД No 29/2012 Наказателни касационни производства М.Я.У. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №797/14.11.2011г., постановено по а.н.д.№1685 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2012г.
184 Частно КАНД No 30/2012 Наказателни частни касационни производства М.Р.Г. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.1.2012г.
ОТМЕНЯ определение № 621/09.09.2011г., постановено по а.н.д.№ 1631 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА а.н.д.№ 1631 по описа на РС Стара Загора за разглеждане по същество на същия съд и на същия състав.   Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.1.2012г.
185 КАНД No 31/2012 Наказателни касационни производства В.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 801/15.11.2011 год., постановено по АНД №1554/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №516/07.03.2011 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на В.Г.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ за нарушение на разпоредбата на чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.2.2012г.
186 КАНД No 32/2012 Наказателни касационни производства В.Б.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 799/ 15.11.2011 година, постановено по АНД № 1549 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 1.3.2012г.
187 КАНД No 33/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ-АД- ГР.СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 689/ 21.10.2011г., постановено по АНД № 394/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 22 - ДНСК - 28/ 28.01.2011 г. на Заместник началника на ДНСК – София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.3.2012г.
188 КАНД No 34/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.А.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 791 от 08.11.2011г., постановено по АНД № 1160/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 4123/10 от 24.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
189 КАНД No 35/2012 Наказателни касационни производства Д.Ж.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №857/29.11.2011 год., постановено по АНД №1648 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №1542 от 21.04.2011 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.3.2012г.
190 КАНД No 36/2012 Наказателни касационни производства С.Г.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №798/14.11.2011г., постановено по а.н.д.№1485 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №41236/11 от 27.04.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.2.2012г.
191 КАНД No 37/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЛЪК-53 - ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 831/ 21.11.2011г., постановено по АНД № 1140/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
192 КАНД No 38/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВ ОЙЛ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.3.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 771/ 28.10.2011 г., постановено по АНД № 91 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 42394-0115082/ 14.12.2010 г. на Директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на “ Лев ойл “ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул. “ Цар Калоян” № 25, с ЕИК 123156568 против е наложено административно наказание – “ имуществена санкция” в размер на 400 / четиристотин / лева на основание чл. 46,ал.1 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 9,ал.1 т. 3 от същия закон ,като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.3.2012г.
193 КАНД No 39/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 719 от 27.10.2011г., постановено по АНД № 283/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37218 - 0158454 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.2.2012г.
194 КАНД No 40/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 721 от 27.10.2011г., постановено по АНД № 310/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 37211 - 0158445 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
195 КАНД No 41/2012 Наказателни касационни производства БЕЛЛА-М.И 68-ООД-СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 823 от 18.11.2011г., постановено по АНД № 1803/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 46624-S006884 от 13.04.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.3.2012г.
196 КАНД No 42/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.В.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение №974/23.12.2011 г., постановено по АНД N1992/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    Потвърждава Наказателно постановление №5821/04.01.2011 г. на Началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР Стара Загора, с което Д.Г. Веселинова – К., ЕГН **********,*** са наложени наказания: глоба в размер на 250 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца на основание чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП..    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.3.2012г.
197 КАНД No 43/2012 Наказателни касационни производства С.Д.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 802 от 15.11.2011г., постановено по АНД № 996/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд в частта , с което е потвърдено Наказателно постановление № 5703/10 от 02.12.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на С.Д.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.2.2012г.
198 КАНД No 44/2012 Наказателни касационни производства Д.М.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №754/07.11.2011 год., постановено по АНД №1677 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №40803 от 07.04.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 29.2.2012г.
199 КАНД No 45/2012 Наказателни касационни производства И.Г.В. РСПБЗН - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение от 30.11.2010г., постановено по АНД N 1087/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24/ 11.05.2011г. на ИФЗ Началник на РСПБЗН гр.Стара Загора, с което на основание чл.273 от ЗМВР на И.Г.В. *** се налагат административни наказания: “глоба” в размер на 200лв. за нарушение на чл.127к, т.2 от ППЗМВР, чл.7 от Наредба І-209/ 22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; “глоба” в размер на 200лв. за нарушение на чл.127к, т.2 от ППЗМВР, чл.11, ал.2 от Наредба І-209/ 22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и “глоба” в размер на 200лв. за нарушение на чл.127к, т.2 от ППЗМВР, чл.34 от Наредба І-209/ 22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.3.2012г.
200 КАНД No 46/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА АЙ ПИ ЕМ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение 796/14.11.2011 год., постановено по АНД №1319/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд, и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №21/07.06.2011 год. на Директора на РИОСВ – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.3.2012г.
201 КАНД No 47/2012 Наказателни касационни производства Т.Г.Ж. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №21/21.12.2011г., постановено по а.н.д.№453 по описа за 2011г. на РС Чирпан.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
202 КАНД No 48/2012 Наказателни касационни производства М.С.Г. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 20 от 15.12.2011г., постановено по АНД № 448/ 2011г. по описа на Чирпански районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 1381/ 07.10.2011г., издадено от ВНД Началник на Районно управление гр. Чирпан при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.3.2012г.
203 КАНД No 51/2012 Наказателни касационни производства А.Б.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 879/ 05.12.2011 година, постановено по АНД № 2149 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 2.3.2012г.
204 КАНД No 53/2012 Наказателни касационни производства Л.К.О. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №767/08.11.2011г., постановено по а.н.д.№1591 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
205 КАНД No 54/2012 Наказателни касационни производства Т.К.Ш. РАЙОННА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №907/28.11.2011 год., постановено по АНД № 523/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-І/11.02.2011 год. на Директора на РЗИ - Стара Загора. , с което на Т.К.Ш. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лева на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните/ЗХ/, чл. 49,ал.12 във връзка с чл.49,ал.1 от ЗХ за нарушение на чл. 3 от Закона за храните 14-І/11.02.2011 год., като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.3.2012г.
206 КАНД No 55/2012 Наказателни касационни производства С.С.П. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33 от 22.12.2011 год., постановено по АНД №354/2011 год. по описа на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.3.2012г.
207 КАНД No 56/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН П.Д.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 346/ 08.12.2011г., постановено по АНД № 964/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ДК–16- СЗ– 02-ЮИР - 53/ 20.07.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
208 КАНД No 57/2012 Наказателни касационни производства КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД МОСВ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317 от 17.11.2011г., постановено по АНД № 630/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 40 от 06.04.2011г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.3.2012г.
209 КАНД No 58/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" К.Р.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 348 от 09.12.2011г., постановено по АНД № 93/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 4/ 11.01.2011г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.3.2012г.
210 КАНД No 59/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №920/12.12.2011 год., постановено по АНД №1632 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление №10313 от 17.10.2008 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 29.3.2012г.
211 КАНД No 60/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №984/29.12.2011г., постановено по а.н.д.№1986 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
212 КАНД No 61/2012 Наказателни касационни производства ВИВА АКСЕСЪРИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГ. ДИРЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №838 от 22.11.2011 г., постановено по НАХД №1131 по описа за 2011 год. на Старозагорски районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.3.2012г.
213 КАНД No 63/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЛЪК-53 - ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 945/ 08.12.2011г., постановено по АНД № 1142/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 - 2402291 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Лък – 53” ЕООД, ЕИК 201045025, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Пазарска” № 29, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер 3 000лв. /три хиляди лева/, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 61, ал.1 от Кодекса на труда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
214 КАНД No 65/2012 Наказателни касационни производства З.М.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 22 от 30.12.2011г., постановено по АНД № 316/ 2011г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 451/ 26.07.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове на З.М.А. ***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1040 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата акцизни стоки общо 4 кг тютюн за пушене без бандерол, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.3.2012г.
215 КАНД No 66/2012 Наказателни касационни производства В.Л.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение N 948/19.12.2011 г., постановено по АНД N2447/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №42816/03.08.2011 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на В.Л.П., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
216 КАНД No 70/2012 Наказателни касационни производства П.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.3.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение №949/19.12.2011г., постановено по а.н.д.№1901 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 41992/18.06.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
217 Частно КАНД No 72/2012 Наказателни частни касационни производства РОТАМИЛ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 29 от 10.01.2012год. по АНД № 132/2012 год. на Старозагорски районен съд, с което подадената от “Ротамил”ООД гр.Стара Загора жалба против наказателно постановление № 24-2402813 от 26.10.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”гр.Стара Загора е върната като просрочена и е прекратено производството по делото.    Определението е окончателно.    
В законна сила от 13.2.2012г.
218 КАНД No 74/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА П.А.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №32/08.12.2011г., постановено по а.н.д.№180 по описа за 2011г. на РС Чирпан.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
219 Частно КАНД No 79/2012 Наказателни частни касационни производства А.М.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение от 16.11.2011г., постановено по АНД № 1414/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото, поради недопустимост на жалбата.    Определението е окончателно  
220 КАНД No 81/2012 Наказателни касационни производства ЛЪК-53 - ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 847/ 21.11.2011г., постановено по АНД № 1139/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24/ 2402262 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24/ 2402262 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора в частта на размера на наложеното административно наказание, като намалява имуществената санкция от 3000/ три хиляди/ на 100/ сто / лева на основание чл. 415в от Кодекса на труда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.3.2012г.
221 КАНД No 82/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 795 от 14.11.2011г., постановено по АНД № 1564/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2337/11 от 06.06.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
222 КАНД No 84/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 975 от 23.12.2011 г., постановено по АНД № 1681/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 40658 от 30.03.2011г. на ВНД началник група” ОДПКПД” при сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на С.Д.М. му е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.3.2012г.
223 Частно КАНД No 123/2012 Наказателни частни касационни производства ЕТ АСАН САРАЧ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 20.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 16.11.2011 г. по АНД №1415/2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 20.3.2012г.