АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.3.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 176/2012 Други административни дела М.П.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2013г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на съдебно решение № 176 от 19.07.2012 година , постановено по адм.дело № 176 / 2012 година на АС Стара Загора като навсякъде вместо решение № 3647 от 01.12.2009 година на началник отдел “ Местни данъци и такси” при община Стара Загора следва да се чете решение № 9806 от 10.04.2012 година на началник отдел “ Местни данъци и такси” при община Стара Загора.       Решението подлежи на оспорване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 23.3.2013г.
2 Административно дело No 177/2012 Други административни дела М.П.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.2.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №127/19.07.2012 г. по адм. дело №177/2012 г. по описа на Старозагорски административен съд, като  ВМЕСТО „ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№35, ет.3, ап.10 Решение №9807/10.04.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора, с което е потвърден Акт за установяване на задължение по декларация №9807/15.02.2012 год.”  да се чете  „ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№35, ет.3, ап.10 Акт за установяване на задължение по декларация №9807/15.02.2012 год., потвърден с Решение №9807/10.04.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено  След влизане в сила на Решението, допуснатата поправка да се  
В законна сила от 26.4.2013г.
3 Административно дело No 186/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.П.М. *** Заповед № ДК-О2-ЮИР-89/ 15.04.2012г на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ Югоизточен район, с която й е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ VІ-780, кв.45 по плана на гр. Стара Загора, с административен адрес: кв.Лозенец, ул. „Спартак” №12, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА административната преписката на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ Югоизточен район, за ново происнасеяне съгласно дадените му указания.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 2707/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ N 281/08.01.2013 г. по адм.д. N 186/2012г. на Административен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав. Решението не подлежи на обжалване.
4 Административно дело No 250/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № СЗПСП -217/06.03.2012г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0018 от 19.04.2012г на Директора на РДСП Стара Загора, в частта, в която е отказано предоставяне на еднократна социална помощ по чл.16 от ППЗСП за закупуване на лекарства, като незаконосъобразна, по жалбата на А.К.Д., ЕГН **********, с адрес:***.    ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество в този част при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. с посочен адрес, в останалата й част, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.04.2013
Административно дело № 2451/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на Анета Койчева срещу заповед № СЗПСП-217/06.03.2012г.на директора на ДСП Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ заповед № СЗПСП-217/06.03.2012г.на директора на ДСП Стара Загора в частта с която е изразен отказ на бъде отпусната на Анета Койчема еднократна соц.помощ за изследвана на TSH хормон за заплащане на 259 лв.здравни осигуровки и за експертиза на роботоспособността по ТЕЛК.ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ДСП Стара Загора който да реши по същество въпроса има ли право Анета Койчева на еднократна соц.помощ за изследване на TSH хормон за заплащане на 259 лв.здравни осигуровки и за експертиза на роботоспособността по ТЕЛК като съобрази правилата за соц.подпомагане по чл.2 а1,2 и 3 от ЗСП и при нов отказ да иложи подробни могиви по този въпрос.
В законна сила от 23.4.2013г.
5 Административно дело No 251/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.1.2013г.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.03.2013
Административно дело № 2453/2013
В законна сила от 12.3.2013г.
6 Административно дело No 253/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. *** за обявяване нищожността или отмяната като незаконосъобразна на Заповед № 19242/ 07.07.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105/ 0043/ 18.08.2010г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2013
Административно дело № 7907/2013
Оставя в сила решение № 21 от 28.02.2013г. и Определение № 130 от 23.04.2013 постановени по адм.д. № 253/2012 на АС-Ст.Загора.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.11.2013г.
7 Административно дело No 293/2012 Дела по ЗМВР И.Р.П. НАЧАЛНИК ГРУПА ОХРАНА СЕКТОР СОД ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Р.П. *** против Заповед рег. № 1592/ 18.06.2012г. на Началник група “Охрана” в сектор “СОД” при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.07.2013
Административно дело № 4081/2013
В законна сила от 10.7.2013г.
8 Административно дело No 329/2012 Дела по КСО Д.К.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.1.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗОКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на Д.К. *** Решение №98/18.07.2012 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против разпореждане №238/13.02.2012 год. и Разпореждане №**********/29.02.2012 год. на ръководителя на “ПО” при ТП на НОИ  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, за постановяване на решение по обжалваните разпореждания, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ТП на НОИ – Стара Загора да заплати на Д.К. Донев сумата от 350.00 лв., представляваща направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.10.2013
Административно дело № 7925/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Адм.съд Стара Загора
9 Административно дело No 335/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.С.,
Д.Г.С.,
Д.Б.Д.,
Н.Д.Б.,
Б.Д.Б.,
Н.Г.П.,
Н.Т.Й.,
Т.Д.Б.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.3.2013г.
ВЪЗОБНОВЯВА съдебното производство по адм. дело №335/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С., Д.Г.С., Д.Б.Д., Н.Д.Б., Б.Д.Б., Н.Г.П. и Н.Т.Й. срещу удостоверение за въвеждане в експлоатация №УВЕ-264/20.10.2011 год. на Община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №335/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 28.5.2013г.
10 Административно дело No 355/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР КОИ РАЛИЦА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ МЦ-КООП АД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кооперация “ Кооперативна организация на инвалидите “ Ралица” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул. “ Свети Княз Борис” № 93,ет.3 против Заповед изх. № 99-8324--24-10- 2712/14.08.2012 г. на Началника на Службата по геодезия картография и кадастър (СГКК) – гр. Стара Загора за отказ за промяна на кадастрален регистър към кадастрална карта на Стара Загора., като неоснователна.    ОСЪЖДА кооперация “ Кооперативна организация на инвалидите “ Ралица” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул. “ Свети Княз Борис” № 93,ет.3 да заплати на Службата по геодезия картография и кадастър, гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото.    ОСЪЖДА кооперация “ Кооперативна организация на инвалидите “ Ралица” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул. “ Свети Княз Борис” № 93,ет.3 да заплати на “Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медицински център- КООП” АД гр. Стара Загора , ул. “ Св. Княз Борис” № 100 направените по делото разноски в размер на 510/ петстотин и десет/ лева.   ОСТАВЯ без уважение искането на кооперация “ Кооперативна организация на инвалидите “ Ралица” гр. Стара Загора за присъждане на направените от нея разноски.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.05.2013
Административно дело № 3443/2013
В законна сила от 14.5.2013г.
11 Административно дело No 358/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.К.Н. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.1.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.К.Н. *** искове за присъждане на сумата от 4800.00 лв - обезщетение за периода от 11.04.2012г. до 22.08.2012г, през който е останала без работа поради незаконно прекратяване на служебното й правоотношение, ведно със законната лихва, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.    ОСЪЖДА Д.К.Н. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Мъглиж сумата 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.     Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.        
В законна сила от 24.1.2013г.
12 Административно дело No 360/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.К.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.К.И. от гр. Шумен, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 2 850.00 /две хиляди осемстотин и петдесет/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на изискуемата се минимална квадратура свободна жилищна площ в затворническата килия, като неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявения от В.К.И. от гр. Шумен, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов”№21, за заплащане на обезщетение в размер на 5 700.00 /пет хиляди и седемстотин/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в резултат на неосигуряване на тоалетна и санитарно-битови условия, като неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявения от В.К.И. от гр. Шумен, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на достатъчно светлина в килията и приток на свеж въздух, като неоснователен.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
13 Административно дело No 363/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.И.Т. *** против заповед № РД- 25 – 1501 от 27.08.2012 година на заместник – кмета на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план, като е изменен плана за застрояване за УПИ № ІІІ-397, УПИ № ІV – 398 и УПИ № V – 396 по плана на с. Змеево , община Стара Загора , като с изменението на плана за застрояване се установява устройствена зона Жм с малка височина на застрояване – свободно застрояване., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.04.2013
Административно дело № 5094/2013
В законна сила от 25.4.2013г.
14 Административно дело No 385/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №1579/28.08.2012г. на Кмета на Община Казанлък по жалба на И.С.И..*** да заплати на И.С.И. сумата от 265лв./двеста шестдесет и пет лева/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 7.3.2013г.
15 Административно дело No 402/2012 Други административни дела Е.И.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.М. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 11061/ 07.06.2012г., издаден от орган по приходите към отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, в частта му, в която е потвърден с Решение № 11061/ 10.09.2012г. на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.11.2013
Административно дело № 5365/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта в която е отхвърлена жалбата на Емилия Минева срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 11061/07.06.2012г.на отсел "МДТ" при община Стара Загора потвърден с Решение № 11061/10.09.2012г.на Началник отдел "МДТ" в частта в която е определен данък върху превозното средство от 66,05лв.за 2010г.и 59,46лв.за 2011г.и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 11061/07.06.2012г.на отсел "МДТ" при община Стара Загора потвърден с Решение № 11061/10.09.2012г.на Началник отдел "МДТ в частта в която на Емилия Минева е определен данък върху превозна средство автомобил "Остин Монтего" рег. № СТ 1715СТ в размер на 66,05лв.за 2010г.и 59,46лв.за 2011г.ОСТАВЯ В СИЛА определението на Адм.съд Стара Загора
16 Административно дело No 418/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.Г.,
С.Т.Л.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.1.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 416/27.09.2012 год. на Общински съвет Стара Загора по жалбата на К. Тенев Г., ЕГН **********,*** и С.Т.Л., ЕГН ********** ***.     ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по направено искане вх.№ 94-К-01573/16.03.2012 год. от К. Тенев Г. и С.Т.Л..     ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на К. Тенев Г., ЕГН **********,*** и С.Т.Л., ЕГН ********** *** сума в размер на 460 лева, съставляваща разноските им по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 04.06.2013
Административно дело № 2421/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ кас.жалба на Общински съвет Стара Загора против решението на Адм.съд Стара Загор.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване в 7-дневе срок от съобщаването до касатора.С определение № 12413/26.09.2013г.по адм.д.12323/2013г.петчленен състав на ВАС ОСТАВЯ В СИЛА определението по адм.д.2421/2013г.на ВАС.Изпраща делото на Адм.съд Стара Загора за произнасяве по реда на чл.248 ГПК по искането за изменение на решението по адм.д.418/2012г.в частта за разноските предявено с подадената на 29.01.2013г.от Общински съвет Стара Загора кас.жалба
В законна сила от 26.9.2013г.
17 Административно дело No 420/2012 Други административни дела П.Х.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.2.2013г.
Водим от горното и на основание чл.172 ал.2, предл. второ от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20007/05.04.2005 год, издадена от Началник на сектор „ПП” – КАТ към РДВР Стара Загора (сега Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора), като незаконосъобразна по жалбата на П.Х.Б., ЕГН ********** от гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.          
В законна сила от 13.3.2013г.
18 Административно дело No 426/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.К.Н. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № ДК-10-ЮИР-60 /27.09.2012г на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на П.К.Н. *** против Разрешение за строеж № 353 /05.06.2012г, издадено от Директора на Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора.    ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Р.П.Г. *** за присъждане на направени разноски по делото.       Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 11.1.2013г.
19 Административно дело No 432/2012 Дела по КТ ВЕНДИ-101 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВЕНДИ -101” ООД ЕИК 833147752, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Н.Рилски” № 8, против Постановление № 3 от 02.10.2012г, издадено от орган на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, за обявяване съществуването на трудово правоотношение между лицето А.А.П. на длъжност „специалист” и „Венди-101”ООД гр.Казанлък, представлявано от Й.И.Д., като работодател, с предписание работодателят да предложи сключване на трудов договор в срок, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.05.2013
Административно дело № 3666/2013
В законна сила от 27.6.2013г.
20 Административно дело No 436/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Д. *** против Решение №1335/18.10.2011 год. на Общински съвет Община Стара Загора, с което е одобрен ПУП - ПР и ПЗ на територията на квартал Железник – гр. Стара Загора, поради недопустимост на същата.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №436/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 11.03.2013
Административно дело № 2858/2013
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Недка Стоянова Деянова против решение № 1335/18.10.2011г.на Общински съвет Стара Загора.
21 Административно дело No 443/2012 Дела по ЗОС Д.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.1.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд, Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д. ***, против Заповед № РД-25-1768/ 25.09.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 във вр. с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и 46, ал.2 във вр. с чл.46, ал.1, т.1, т.3, т.6 и т.9 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1, т.3, т.6 и т.11 и чл.33 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, е прекратен сключения между Д.И.Д. *** договор от 08.04.2011г. за отдаване под наем на недвижими имот – частна общинска собственост - апартамент № 85, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг”, бл.56, вх. „А”, ет.2, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2013
Административно дело № 2223/2013
В законна сила от 18.12.2013г.
22 Административно дело No 451/2012 Други административни дела П.Г.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул.”Любен Каравелов”№84, ет.3, ап.10 против Акт за установяване на задължение по декларация №10928/29.05.2012 год., потвърден с Решение №10928/03.10.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.04.2013
Административно дело № 2229/2013
В законна сила от 11.4.2013г.
23 Административно дело No 453/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове С.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл. 5, ал.1 и чл. 15 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населени места на Община Стара Загора, приета с решение № 170 / 26.04.2012г на Общински съвет Стара Загора.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населени места на Община Стара Загора.    
В законна сила от 7.3.2013г.
24 Административно дело No 460/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 460/ 2012 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на исковата молба.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 26.2.2013г.
25 Административно дело No 468/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 25.1.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.Н.А., изтърпяващ наказание в Затвора Стара Загора, ЕГН *********, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието гр.София, за обезщетение в размер на 100 000лв. за причинени неимуществени вреди за периода от 24.06.2006 г. до предявяване на исковата молба, поради процесуална недопустимост.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 468/2012 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 14.2.2013г.
26 Административно дело No 469/2012 Други административни дела М.Н.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №622/20062/12.10.2012г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора по жалба на М.Н.К..*** да заплати на М.Н.К. сумата от 102.46лв./ сто и два лева и четиридесет и шест/ представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 08.07.2013
Административно дело № 3873/2013
В законна сила от 5.2.2013г.
27 Административно дело No 474/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.1.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение №446/25.10.2012 год. на Общински съвет Стара Загора по жалба на „В и К”ЕООД – Стара Загора.  ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по подадената молба, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 09.08.2013
Административно дело № 2423/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАС.ЖАЛБА против решението на Адм.съд Стара загора.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото.Определението подлежи на обжалване в 7-дневе срок.С определение № 14135/29.10.2013г. по адм.д.13449/2013г.на ВАС -петчленен състав оставя в сила определение № 11314/09.08.2013г. по адм.2423/2013г.на ВАС.
В законна сила от 15.1.2013г.
28 Административно дело No 475/2012 Други административни дела Ж.К.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ",РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 475/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд гр. София.    Определението не подлежи на обжалване.  
29 Административно дело No 481/2012 Други административни дела ДП"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 25.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване”, ЕИК 130847116, подадена от Красимир Шопов, в качеството му на представител, против Акт за установяване на задължение по декларация, издаден от гл.експерт “МДТ” при Община Раднево, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 481/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 04.04.2013
Административно дело № 3937/2013
В законна сила от 4.4.2013г.
30 Административно дело No 486/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Й.С.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Й.С.С., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 10 000.00 лева, представляващи обезщетение за „закупен от лавката на затвора продукт /макарони” с изтекъл срок на годност”, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №486/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 24.1.2013г.
31 Административно дело No 487/2012 Дела по ЗСП С.М.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Й., с ЕГН **********, с адрес:***, против Заповед № К 555/05.10.2012г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, потвърдена с Решение № 9105 /0058 от 12.11.2012г, издадено от Директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане гр. Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 9.3.2013г.
32 Административно дело No 488/2012 Други административни дела Е.В.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД № 439/20018 от 19.07.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка изземване на свидетелство за управление на МПС, по жалбата на Е.В.И. ЕГН ********** ***.    ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора да заплати на Е.В.И. от гр.София сумата 10 лв /десет лева/, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 16.3.2013г.
33 Административно дело No 498/2012 Други административни дела Г.Д.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.Г. *** с ЕГН ********** Заповед за прилагане на принудителни административни мерки N 705/ 31.10.2012 г. на Началник на сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която на основание чл.19 от Наредба І-157/2002 г. във връзка с чл. 151,ал.2 от Закона за движение по пътищата / ЗДвП/ на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „изземване на свидетелството за управление на моторно превозно средство”  ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Г.Д.Г. *** с ЕГН ********* направените по делото разноски в размер на 110/ сто и десет/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 9.2.2013г.
34 Административно дело No 500/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 500/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на Решение № 245/ 31.10.2012г. на Общински съвет Мъглиж, поради оттегляне на оспорения акт.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      
В законна сила от 23.1.2013г.
35 Административно дело No 501/2012 Дела по КСО В.Т.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.Р. *** против Решение №110/17.08.2012год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№501 по описа за 2012г. на Административен съд – Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.  
В законна сила от 22.1.2013г.
36 Административно дело No 502/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-25-2096/12.11.2012г. на Кмета на Община Стара Загора по жалба на Р.Д. *** да заплати на Р.Д.В. сумата от 370лв./триста и седемдесет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 16.1.2013г.
37 Административно дело No 505/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 505/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспореното със Заповед № РД-09-664/ 04.12.2012г на Областен управител на Област Стара Решение № 246/ 31.10.2012г на Общински съвет Мъглиж.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 16.1.2013г.
38 Административно дело No 506/2012 Други административни дела Д.Д.И. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150 - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 506/2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на кап. Д.И. против Заповед № ЗZ-1094/29.11.2012г. на Командира на военно формирование 24150 - Стара Загора, поради ОТТЕГЛЯНЕ на оспорения акт със Заповед № 3 ЛС-18/ 20.02.2013г. на Командира на военно формирование 24150 - Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.  
В законна сила от 27.2.2013г.
39 Административно дело No 507/2012 Други административни дела Д.И.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №Н-66/29.10.2012г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Гурково по жалба на Д.И.М. от гр. Гурково.   ВРЪЩА преписката на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково за определяне размер на добавката по чл.42г ал.2 от ЗИХУ по молбата на Д.И.М. №Н-66/09.10.2012г., съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.04.2013
Административно дело № 3497/2013
В законна сила от 25.4.2013г.
40 Административно дело No 508/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.П. против Заповед № ДК-ЮИР-244/14.11.2012 г. на началника на РДНСК ЮИР, с която е наредено премахването на незаконен строеж – стопанска постройка, извършен в УПИ ІІ-412, кв. 23 по плана на с. Дъбово, община Мъглиж.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 508/2012 г. на Старозагорски административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 28.05.2013
Административно дело № 4724/2013
ОТМЕНЯ протоколното определение на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия
41 Административно дело No 511/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.С.С. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.1.2013г.
ВРЪЩА подадената от М.С.С. против управителя на фирмата, зареждаща затворническата лавка в затвора Стара Загора с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й.   Прекратява производството по административно дело № 511/ 2012 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 5.2.2013г.
42 Административно дело No 512/2012 Дела по КСО Ж.Х.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗОКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на Ж.Х.А. ***12 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата й против разпореждане №232-00-1781-3/05.10.2012 год. на ръководителя на осигуряване при безработица при ТП на НОИ  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, за постановяване на решение по обжалваното разпореждане, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ТП на НОИ – Стара Загора да заплати на Ж.Х.А. сумата от 100.00 лв., представляваща направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.07.2013
Административно дело № 5239/2013
В законна сила от 10.7.2013г.
43 Административно дело No 513/2012 Дела по КСО Т.И.В. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.В. *** Решение № 132/ 19.11.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 232–00–1782-3 от 05.10.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 във вр. с чл.54а, ал.1, чл.54б, ал.1 и чл.54в, ал.1 от КСО, на Т.В. е отпуснато парично обезщетение за безработица в размер на 7.24лв. дневно, като незаконосъобразни.    ВРЪЩА преписката на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора за произнасяне по подаденото от Т.И.В. заявление вх. № 232-00-1782/ 30.07.2012г. за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Т.И.В. ***, ЕГН **********, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.07.2013
Административно дело № 5083/2013
В законна сила от 10.7.2013г.
44 Административно дело No 516/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.С.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 516/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Районен съд Сливница по исковата молба от М.С.С.,***, против „Светива Терзиев” ЕООД гр.Божурище за присъждане на обезщетение в размер на 10000лв.  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от смесен състав.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис да се изпрати на ищеца.  
45 Административно дело (К) No 517/2012 Касационни производства М.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.Д.Х.,
В.И.Х.,
В.Н.Б.,
С.Н.Д.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1044/15.10.2012г по гр.д. № 3745/2012г, постановено от Районен съд гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдена Заповед № РД-25-562/04.04.2012г на Кмета на Община Стара Загора относно разпореденото изземване от М.В.И. на 2 бр.дървени бараки, построени новообразуван имот № 986, масив 306, местност „Черния мост”,в землището на гр.Стара Загора, и на огнище, беседка и тоалетна, построени в новообразуван имот № 987 в масив №302, местност „Черен мост” в землището на гр.Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-562/04.04.2012г на Кмета на Община Стара Загора относно разпореденото изземване от М.В.И. на 2 бр.дървени бараки, построени новообразуван имот № 986, масив 306, местност „Черния мост”,в землището на гр.Стара Загора, и на огнище, беседка и тоалетна, построени в новообразуван имот № 987 в масив №302, местност „Черен мост” в землището на гр.Стара Загора.      ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  
В законна сила от 21.2.2013г.
46 Административно дело No 518/2012 Дела по ЗОС ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО" КД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.2.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 2152/ 16.11.2012 година на кмета на община Казанлък, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация / ЗМСМА/ , чл. 110 и чл. 97 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС Казанлък / Наредба № 15/ е прекратен публично оповестен конкурс , открит с решение № 577/ 13.12.2010 г. от Общински съвет Казанлък за отдаване под наем на общински имот: “ Аптека - Поликлиника”, находяща се в гр. Казанлък, ул. “ Стара Планина” ,с обща площ от 80,76 кв.м. поради обективна невъзможност да се събере необходимия за провеждането на конкурсната процедура числен състав на комисията за оценка и класиране на постъпилите предложения на кандидатите.  ВРЪЩА преписката на кмета на община Казанлък за изпълнение на задължителните указания, дадени му с решение № 153 от 06.06.2011 година , постановено по административно дело № 180 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора.  УКАЗВА на кмета на община Казанлък , че при неизпълнение на влязло в сила съдебно решение №153 от 06.06.2011 година , постановено по административно дело № 180 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора може да му бъде наложено административно наказание - “ глоба”.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 08.10.2013
Административно дело № 4932/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и ВРЪЩА делото на същия съд за ново произнасяне съобразно дадените в обстоятелствената част на решението указания по тълкуването и прилагането на закона.
47 Административно дело No 519/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба от С.Б.Ж. *** заповед № РД- 25-2100/ 12.11.2012г на кмета на община Стара Загора, с която е наредено да се премахнат седем метални гаража, намиращ се в гр.Стара Загора в УПИ ХVІ-6999,кв. 327 по плана на гр. Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.    Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.  
В законна сила от 7.3.2013г.
48 Административно дело No 520/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Т.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.С. *** Заповед № РД – 25-2099/ 12.11.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ й е разпоредено да премахне седем метални гаражи, находящи се в УПИ ХVІ 6998, кв.327 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъбразна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.3.2013г.
49 Административно дело No 521/2012 Други административни дела Ц.И.Ц. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.И.Ц. *** и обективираното в нея искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 11.11.2011г. и Решение № 301/11.11.2011г. на Началника на Второ Районно управление “Полиция” – Стара Загора за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на късоцевно и ловно огнестрелно оръжие, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.01.2014
Административно дело № 7553/2013
50 Административно дело No 522/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Т.Н.,
Б.Т.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Т.Н. *** и Б.Т.И. *** Заповед №РД-25-2180/19.11.2012 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.3.2013г.
51 Административно дело No 523/2012 Дела по КСО М.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.1.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т. М против Решение № 134/22.11.2012г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.05.2013
Административно дело № 2893/2013
В законна сила от 29.5.2013г.
52 Административно дело No 528/2012 Други административни дела ЕТ ИППМП-Д-Р МАРГАРИТА ГАНЕВА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.С., в качеството й на ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р М.Г.” с ЕИК 123636211, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 100, каб. 8, Писмена покана с изх. №29-05-1700/29.10.2012 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 425.00 лв., получена без правно основание, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора, да заплати на М.Г.С., в качеството й на ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р М.Г.” с ЕИК 123636211, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 100, каб. 8, сумата от 50.00 лв – представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 13.05.2013
Административно дело № 3665/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ каса.жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.С определение № 14760/11.11.2013г.по адм.д.14368/2013г.- 5-членен състав ОСТАВЯ В СИЛА определението на ВАС.
В законна сила от 11.11.2013г.
53 Административно дело No 4/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба от Дралчо Донев Ж., в качеството му на ЕТ „Данико –Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13, Заповед № 1149 /18.12.2012г. на Кмета на община Гълъбово, с която на основание чл.225а, ал.1 във връзка с чл. 223 ал.1 т.8 от ЗУТ му е наредено премахването на строеж „Склад за дървен материал”, находящ се в ПИ № 000130 –пасище, мера в землището на с.Великово, общ.Гълъбово, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Дралчо Донев Ж., в качеството му на ЕТ „Данико –Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13 сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.3.2013г.
54 Административно дело No 6/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д. Ж. в качеството му на ЕТ „Данико-Д.Д.” гр. Стара Загора, против Заповед №1141/17.12.2012г. на Кмета на община Гълъбово.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 20.3.2013г.
55 Административно дело No 8/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.2.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Т.Д.П. ***, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Кмета на община Стара Загора, за обезщетение в размер на 8 000лв. за претърпени неимуществени вреди от АУАН № 8494/ 501 от 21.10.2011г. и Наказателно постановление № 501/ 16.11.2011г. на Кмета на община Стара Загора, отменено като незаконосъобразно с влязло в сила Решение № 620 от 05.07.2012г., постановено по АНД № 912/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, поради процесуална недопустимост на иска.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 8/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 28.2.2013г.
56 Административно дело No 9/2013 Други административни дела Н.С.Ц. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Ц. ***, във връзка с решение /отговор/ по повод подадена жалба до Министъра на здравеопазването.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 9/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.03.2013
Административно дело № 3162/2013
В законна сила от 21.3.2013г.
57 Административно дело No 10/2013 Други административни дела М.Е.С. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2013г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по оспорване от М.Е.С. *** ЗАПОВЕД рег. № 267/ 26.10.2012г на Началника на Второ Районно управление „Полиция” Стара Загора, с която му е отказано издаване на разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на Второ РУ на МВР Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 1396-к/ 17.07.2012г по описа на звено „КОС” при Второ РУП гр.Стара Загора на М.Е.С. при спазване на дадените указания по прилагане на закона.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Е.С. сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 5.3.2013г.
58 Частно административно дело No 15/2013 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.1.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10-231 от 27.09.2012год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора, по отношение на “АР ЕС ПИ” ЕООД, с данъчен адрес гр.Стара Загора, ул. “Генерал Гурко” № 54, ап.9 и адрес за кореспонденция гр.Карнобат, пл.”Трети март” № 2, ап.12, изразяващи се в налагане на възбрана нърху недвижими имоти в гр. Казанлък и гр.Несебър с обща балансова стойност 318 011.20лв и налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени в трезори вещи и суми, предоставени за доверително управление в ТБ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД в размер на 29 892.85лв.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до датата, която ще бъде определена по Искане за продължаване на срока за извършване на ревизия вх.№ Вткр-6 от 03.01.2013г за приключване на производството по възложена ревизия на “АР ЕС ПИ” ЕООД гр.Стара Загора.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.      
В законна сила от 14.1.2013г.
59 Административно дело No 16/2013 Други административни дела М.И.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Заповед № СЗЗИХУ-3033/05.11.2012 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0075 от 19.12.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора, в частта и с която е отказано отпускане на месечни добавки за социална интеграция на детето Алис Манук Тавитян за периода 01.12.2010 г. до 01.10.2012 г. по жалбата на М.И.С., ЕГН **********, като майка и законна представителка на Алис Манук Тавитян от гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 11, вх.Б, ет. 7, ап.20, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора за произнасяне по молба-декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция вх. № СЗЗИХУ -3033 от 30.10.2012 г. съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона в настоящото решение и ОПРЕДЕЛЯ седемдневен срок за произнасяне, считано от получаване на преписката.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 13.4.2013г.
60 Административно дело No 18/2013 Други административни дела Г.И.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 18/ 2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 12.3.2013г.
61 Административно дело No 19/2013 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на кмета на община Павел Баня Решение № 305 на Общински съвет – Павел Баня, прието на заседанието му на 20.12.2012 г., с което на основание чл. 21,ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Павел Баня е решил да се запазят и през 2013 година действащите до момента социални придобивки по отношение на пътуването с намалени цени на ученици и пенсионери от община Павел Баня.    ВРЪЩА преписката на Общински съвет Павел Баня по искането изх. № 13 от 18.12.2012 година на “ Автобусни превози Павел Баня” ООД Павел Баня за произнасяне съгласно дадените по- горе указания.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.3.2013г.
62 Административно дело No 20/2013 Други административни дела МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МАГАЗИНИ ЕВРОПА” АД гр. София, против АУАЗД № 13718/20.11.2012г. издаден от инспектор по приходите в отдел „МДТ”, потвърден с решение №13718/17.12.2012г. на Началника на отдела при Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №20 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.3.2013г.
63 Административно дело No 21/2013 Други административни дела МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД ГР. СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Магазини Европа”АД със седалище и адрес на управление гр. София, Индустриална зано Орион, ул.”3020”№34, ет.6 против Решение №13719/17.12.2012 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора, с което е потвърден АУЗД №13719/ 20.11.2012 год, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №21/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 21.2.2013г.
64 Административно дело No 22/2013 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение С.Б.К. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.К.,***, против възлагане принудително премахване на незаконен строеж, обективирано в писмо № СЗ-4513-11-278/30.11.2012г на началника на ДНСК гр.София, като неоснователна.  ОСЪЖДА С.Б.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10.00 /десет/ лв.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 6.3.2013г.
65 Административно дело No 23/2013 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.К.Г. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 23/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Раднево ПО ПОДСЪДНОСТ.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните.    
66 Частно административно дело No 27/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.1.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10-222 от 19.09.2012год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора, по отношение на “Мушаков 67” ЕООД, с данъчен адрес гр.Казанлък, ул. “Инж.Вожели” № 2, вх.Б, ап.16, изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени в трезори вещи и суми, предоставени за доверително управление в ТБ „ДСК” ЕАД и ТБ ”Интернешънъл Асет банк” АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до 31.07.2013г.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.    
В законна сила от 17.1.2013г.
67 Административно дело No 28/2013 Дела по ЗОС ЕТ"ИППМП Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Граф Игнатиев” № 6, вх. „А”, ап.21, Заповед № 2494/ 20.12.2012г. на Кмета на община Казанлък в частта й, с която на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 11 от ЗОбС и чл. 1, ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, е прекратен откритият със Заповед № 2294/ 26.11.2012г. на Кмета на община Казанлък публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект – лекарски кабинет с площ от 15.75кв.м., ведно с манипулационна – 13.94кв.м, чакалня – 22.09кв.м., санитарен възел – 7.14кв.м. и коридор – 6.11кв.м., находящи се на първи етаж в сградата на здравна служба с. Кънчево с обща площ от 65.03кв.м., като незаконосъобразна.     ИЗПРАЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на община Казанлък, на основание чл.91, ал.1 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да сключи договор за наем с участника, обявен съгласно Протокол № 92/ 17.12.2012г. на назначената със Заповед № 2294/ 26.11.2012г. тръжна комисия, за спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект – лекарски кабинет с площ от 15.75кв.м., ведно с манипулационна – 13.94кв.м, чакалня – 22.09кв.м., санитарен възел – 7.14кв.м. и коридор – 6.11кв.м., находящи се на първи етаж в сградата на здравна служба с. Кънчево с обща площ от 65.03кв.м.     ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Граф Игнатиев” № 6, вх. „А”, ап.21, с ЕИК 123638486, сумата от 150 /сто и петдесет/лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.12.2013
Административно дело № 7268/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд
68 Административно дело No 29/2013 Дела по ЗОС ЕТ"ИППМП Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 2494/ 20.12.2012г на Кмета на Община Казанлък В ЧАСТТА за прекратяване на проведения публичен търг с явно наддаване на общински обекти обект „А”, представляващ лекарски кабинет,ведно с манипулационна, чакалня, склад и санитарен възел, находящ се в Здравната служба на с.Розово, ПО ЖАЛБА от ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” гр.Казанлък.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Граф Игнатиев” № 6, вх.А, ап.21 сумата 170лв /сто и седемдесет лева/, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.12.2013
Административно дело № 8711/2013
ОТМЕНЯ решение 0 25/06.03.2013Г.по адм.д.29/2013г.ведно с допълващото го решение по адм.д.29/2013г..ВРЪЩА делото за ново раазглеждане от друг състав на същия съд. Преобразувано в адм.д.559/2013г.
69 Административно дело No 30/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.1.2013г.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.07.2013
Административно дело № 1993/2013
В законна сила от 23.7.2013г.
70 Административно дело No 31/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове А.А.Я. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Я. ***, подадена чрез пълномощника му адв. С.Б. ***, против т.ІІІ от Решение № 383 по Протокол № 20 от проведено на 25.10.2012г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.          

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.05.2013
Административно дело № 3750/2013
В законна сила от 10.5.2013г.
71 Административно дело No 32/2013 Други административни дела Г.М.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.3.2013г.
ИЗМЕНЯ заповед № 3607//2012 от 05.11.2012г на началник сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , с която на Г.М.Д. *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на Г.М.Д., но за не повече от шест месеца.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 21.3.2013г.
72 Административно дело No 33/2013 Дела по КСО А.Л.М. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 28.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №1/04.01.2013 г. на директора на ТП на НОИ Стара Загора от А.Л.М., ЕГН **********,***.    ПРЕПИС от жалбата да се изпрати на Директора на ТП на НОИ Стара Загора за произнасяне по направеното в нея искане за възстановяване на срока за обжалване на разпореждане№94А-3949-3/14.11.2012 г. на “За” Ръководител на разходите на ДОО.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 28.1.2013г.
73 Административно дело No 35/2013 Дела по ЗОС Г.П.Г.,
Т.Д.Г.,
Ж.Н.П.,
Д.П.Д.,
Н.П.Д.,
В.В.С.,
В.Г.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.3.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г., Т.Д.Г., Ж.Н.П., Д.П.Д., Н.П.Д., В.В.С. и В.Г.Г. против Заповед № РД-252444/17.12.2012г. на Кмета на община Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване.   Препис от решението да се връчи на страните.      
В законна сила от 4.3.2013г.
74 Административно дело No 36/2013 Дела по ЗОС Р.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.3.2013г.
ИЗМЕНЯ по жалба от Р.Г.П. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № РД-25-2446/ 17.12.2012г на Кмета на Община Стара Загора за отчужаване на собствения му поземлен имот с идентификатор 68850.71.8 /номер по предходен план 071008/ в землището на гр.Стара Загора, с площ 4 899кв.м., начин на трайно ползване НИВА, девета категория, местност „Орта Бозалък”, в землището на гр.Стара Загора, В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 1 960 /хиляда деветстотин и шесетдесет/лв на 2 843 /две хиляди осемстотин четиридесет и три/ лв.    ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.П. СУМАТА 840 /осемстотин и четиридесет/лв, представляваща направени по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 25.09.2013
Административно дело № 5413/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ каса.жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението в тази му част подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.Молбата на Руси Патронов от 27.08.2013г.с която се обжалва действията на оргата по изпълнението да се изпрати на Адм.съд СТАРА загора по компетентност.С определение № 14617/07.11.2013г.по адм.д.14326/2013г.- 5-членен състав ОСТАВЯ В СИЛА определението на ВАС.
В законна сила от 28.3.2013г.
75 Административно дело No 37/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Т.Д.П. *** против бездействие на Кмета на община Стара Загора, изразяващо се в непредприемане на действия за спиране изпълнението на незаконен строеж, находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Козлодуй”№ 39, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 37/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 05.03.2013
Административно дело № 2706/2013
В законна сила от 5.3.2013г.
76 Административно дело No 38/2013 Дела по КСО Г.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Д. ***, срещу Решение № 138/ 28.11.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 38/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Административно дело № 3663/2013
Оставя без разглеждане частната жалба на Галя Динкова Динева. Прекратява производството по адм.дело № 3663/2013г. на ВАС. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред петчленен състав на Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението.
В законна сила от 5.7.2013г.
77 Административно дело No 39/2013 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.2.2013г.
По искането за прекратяване на адм.д.№39 по описа за 2013г. на АС Стара Загора поради оттегляне на оспорения административен акт, СЪДЪТ намира същото за основателно предвид разпоредбата на чл. 156 ал.1 във вр. с ал.2 от АПК, а именно че оттеглянето на акта без съгласието на оспорващия е допустимо преди приключване на първото по делото заседание. В производството не участват страни, за които оттегления акт да е благоприятен, предвид на което няма пречка да се приложи нормата на чл. 159 т.3 от АПК, поради което и на основание чл. 159 т.3 от АПК СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-01-ЗД-42/23.01.2013 г. на Областен управител на област Стара Загора за отмяна на Решение № 548/20.12.2012 г. на Общински съвет Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, което за ответника тече от днешното съдебно заседание, а за оспорващия от датата на получаване на уведомлението.  
В законна сила от 28.2.2013г.
78 Административно дело No 40/2013 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.2.2013г.
СЪДЪТ намира, че въз основа на представените в днешното съдебно заседание документи е налице оттегляне от оспорването на административния акт от една страна, а от друга страна чрез повторното приемане на решението на Общинския съвет, съобразявайки се с мотивите на областния управител е налице и оттегляне на оспорения административен акт. Въз основа на гореизложеното на основание чл. 159 т.3 т.4 от АПК СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Решение № 549/20.12.2012 г. на Общински съвет Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-43/23.01.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 40/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, което за ответника тече от днешното съдебно заседание, а за оспорващия от датата на получаване на уведомлението.  
В законна сила от 21.2.2013г.
79 Административно дело No 42/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.С.Ц. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 42/ 2013г. по описа на  Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА делото на Старозагорския районен съд, по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.2.2013г.
80 Административно дело No 45/2013 Дела по ЗОС М.Г.Я. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 539/20.12.2012г. на Общински съвет Стара Загора по жалба на М.Г.Я. ***.   ВРЪЩА преписката на Общински съвет Стара Загора за ново произнасяне при спазване указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.02.2014
Административно дело № 3726/2013
В законна сила от 17.2.2014г.
81 Административно дело No 46/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.К.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 46/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.      
В законна сила от 30.1.2013г.
82 Частно административно дело No 47/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.2.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-232/ 02.10.2012г. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “Терра Ойл”ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123621992, адрес за кореспонденция: гр.Раднево, ул.”Тачо Даскалов”№ 7, изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в:  1. ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД  2. ТБ „АЛФА БАНК” АД  3. ТБ „БАНКА ДСК” ЕАД  4. ТБ „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД  5. ТБ „БНП ПАРИБА С.А. – КЛОН СОФИЯ” АД  6. ТБ „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД  7. ТБ „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД  8. ТБ „ЕМПОРИКИ БАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД  9. ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД  10. ТБ „ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ” АД  11. ТБ „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  12. ТБ „ИШ БАНК ГМБХ – КЛОН СОФИЯ” АД  13. ТБ „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД  14. ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК” АД  15. ТБ „ТИ БИ АЙ БАНК” АД  16. ТБ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД  17. ТБ „ОБЩИНСКА БАНКА” АД  18. ТБ „ПРОКРЕДИТ БАНК” АД  19. ТБ „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  20. ТБ „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД  21. ТБ „СИТИ БАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ” АД  22. ТБ „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД  23. ТБ „СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  24. ТБ „ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ” АД  25. ТБ „ТОКУДА БАНК” АД  26. ТБ „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД  27. ТБ „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД  28. ТБ „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД  29. ТБ „ЧПБ ТЕКСИМ” АД  30. ТБ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.2.2013г.
83 Административно дело No 49/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Д.Т.,
С.И.Т.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА исковата молба на И.Д.Т. и С.И.Т. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №49 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на ищеца.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.04.2013
Административно дело № 3751/2013
В законна сила от 30.4.2013г.
84 Частно административно дело No 57/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.2.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-240/18.10.2012 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на Росица Петрова Господинова, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижим имот, с данъчна оценка на частта, собственост на проверяваното лице в размер на 41 157.60 лв. и с адрес на имота гр. Стара Загора, пл. “Берое”№1, ет. 3, ап.11. Имота се намира в сграда №7, разположена в ПИ с идентификатор 68850.504.5109 с предназначение на самостоятелния имот – жилище, апартамент   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 7.2.2013г.
85 Административно дело No 58/2013 Други административни дела П.М.С. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХЪРЛЯ жалбата на П.М.С. против Заповед №297/23..11.2012г. на Началника на второ РУ „Полиция” гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
В законна сила от 29.3.2013г.
86 Административно дело No 61/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Р.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата против Заповед № 88/ 16.01.2013г. на Кмета на община Казанлък, подписана и подадена от адв. Любомир Денков като пълномощник на Е. Рамизов А. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 61/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 11.4.2013г.
87 Административно дело No 62/2013 Други административни дела С.Д.Б. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Д.Б., понастоящем в ЗО”Атлант” гр. Троян против ГД”ИН” гр. София, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №62/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 15.3.2013г.
88 Административно дело No 63/2013 Дела по ЗОС А.А.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на А.А.Я. *** против заповед № 108 /21.01.2013г на Кмета на община Казанлък, с която са обявени резултатите от проведен публичен търг с явно наддаване за учредяване на допълнително право на строеж в УПИ І-102 кв.80 по плана на гр.Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 63/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 05.06.2013
Административно дело № 5638/2013
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора, с което производството по делото е било прекратено.Връща жалбата на Андон Янев срещу заповед № 108/21.01.2013г.на кмета на община Казанлък за разглеждането й по същество.
89 Административно дело No 66/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.С.Д.,
П.С.А.
НАЧАЛНИК РО-НСК СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮИР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.К., Р.С.Д. и П.С.А. *** против Заповед №ДК-11-СЗ-1/09.01.2013г. на Началник РО „НСК” Стара Загора при РДНСК ЮИР.  Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 215 ал.7 от ЗУТ.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените в жалбата адреси.  
В законна сила от 20.3.2013г.
90 Административно дело No 70/2013 Други административни дела С.П.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.С. *** Заповед за налагане на принудителни административни мерки /ПАМ/ /ПАМ/ №20019/2007 от 21.02.2007 година на Началник сектор ”Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора , с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП във връзка с чл. 22 от ЗАНН на С.П.С. е иззето свидетелството му за управление на МПС.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 13.4.2013г.
91 Административно дело No 71/2013 Други административни дела Д.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.3.2013г.
ОТХЪРЛЯ жалбата на Д.С.К. против Заповед №699/30.10.2012г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 20.4.2013г.
92 Частно административно дело No 73/2013 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Р.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №73 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед №67/11.01.213г. на Кмета на община Казанлък към адм.д.№72 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.2.2013г.
93 Административно дело No 79/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, 2 „г” група против мълчалив отказ на Началника на Затвора в гр. Стара Загора да се произнесе по искането му, формулирано в молба от 31.01.2013 г.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 79/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.06.2013
Административно дело № 4751/2013
В законна сила от 11.6.2013г.
94 Административно дело No 82/2013 Други административни дела В.С.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.2.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал.2 във вр. с ал.1 от АПК, във връзка с чл.189, ал.8 от ЗДвП и чл.59, ал.1 от ЗАНН, Старозагорски административен съд, седми състав О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №82/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 27.2.2013г.
95 Административно дело No 85/2013 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение К.П.П. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената жалба от К.П.П. против заповед № ДК-02-ЮИР- 218 от 25.09.2012 година и получена покана за доброволно изпълнение .   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 5.4.2013г.
96 Административно дело No 88/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.К.С.,
Х.А.С.,
К.А.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С., Х.А.С. и К.А.С. срещу Заповед №РД-25-2101/12.11.2012 год. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №88/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.05.2013
Административно дело № 4719/2013
В законна сила от 14.5.2013г.
97 Административно дело No 89/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.К.С.,
Х.А.С.,
К.А.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С., Х.А.С. и К.А.С. срещу Заповед №РД-25-2102/12.11.2012 год. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №89/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалва  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.04.2013
Административно дело № 4079/2013
В законна сила от 16.4.2013г.
98 Административно дело No 91/2013 Дела по ЗМВР К.И.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-Н-К ГРУПА О2 В СЕКТОР БОП-СТ.ЗАГОРА ПРИ ГДБОП МВР-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.М. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ст. Ч. ***, против Заповед рег. № 94 от 26.02.2013г. за задържане на лице на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР, издадена от полицейски орган - Началник Група 02 в сектор БОП – Стара Загора при ГДБОП МВР - София – ст. инспектор Борислав Христов Митев, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.01.2014
Административно дело № 3986/2013
В законна сила от 29.1.2014г.
99 Административно дело No 92/2013 Други административни дела Н.С.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.3.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 156 ал.2 от ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.К. против АУЗД №17897/04.02.2013г.издаден от старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 92 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА жалбата на Н.С. Костов против АУЗД №17897/04.02.2013г. на Ръководителя на звеното за местни данъци и такси при Община Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на адреса посочен в жалбата.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.04.2013
Административно дело № 4434/2013
В законна сила от 11.4.2013г.
100 Административно дело No 93/2013 Искове за обезщетение Т.Д.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 93/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора ПО ПОДСЪДНОСТ.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ищеца.      
101 Административно дело No 94/2013 Дела по ЗДС Р.Н.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** с искане за произнасяне относно законосъобразността на Акт за държавна собственост /АДС/ № 12299/ 28.10.1994г според Наредба за държавните имоти /отм.ДВ, бр.82 от 27.09.1996г/, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 94/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.    
В законна сила от 28.3.2013г.
102 Частно административно дело No 95/2013 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10-256 от 09.11.2012год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора, по отношение на “Евотрайдинг” ЕООД, с данъчен адрес и адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул. “Козлодуй” № 31, ЕИК 201681009, изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени в трезори вещи и суми, предоставени за доверително управление в ТБ „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от изтичане на 14-дневен срок, считано от 25.02.2013г.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.    
В законна сила от 7.3.2013г.
103 Административно дело No 96/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Й.А.,
А.С.А.,
Л.Н.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №96 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.    ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за разглеждане по компетентност.    Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.  
104 Административно дело No 98/2013 Други административни дела Г.Н.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Т. против мълчалив отказ на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора да извърши регистрация на МПС по заявление № 091228011689/02.06.2009г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№98 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  Към делото да се приложат заверени преписи от Решение № 70/27.04.2012г. и Определение № 203/24.10.2012г. на АС Стара Загора и копия на известията за тяхното връчване на административните органи.    
В законна сила от 2.4.2013г.
105 Частно административно дело No 107/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.3.2013г.
В законна сила от 19.3.2013г.
106 Административно дело No 108/2013 Дела по ЗОС В.Я.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.3.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Я.Д. *** против Решение от 11.02.2013г на комисията, назначена със заповед № 10-00-234 от 01.02.2013г на Кмета на Община Стара Загора, обективирано в писмо изх.№ 10-01-1-2129/ 26.02.2013г, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 108/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 26.3.2013г.
107 Административно дело No 109/2013 Други административни дела С.В.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 109/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – София град.    Определението не подлежи на обжалване.    
108 Частно административно дело No 113/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.3.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-268/ 27.11.2012г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на Станислава Иванова Илева с данъчен адрес гр. Стара Загора, ул. „Княз Батенберг” № 32, ет.8, ап.23, с ЕГН **********.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 30.06.2013г.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 20.3.2013г.
109 Частно административно дело No 114/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.3.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-269/27.11.2012 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на Илчо Тенев Илев, изразяващи се в налагане на запори върху притежаваните дялове в търговски дружества, както следва:  - запор върху дялове в „Рент хасково”ООД на стойност 60 000.00 лв.  - запор върху дялове в „Алианс рентал”ООД на стойност 60 002.00 лв.  - запор върху дялове в „Хан 09”ООД на стойност 100 000.00 лева.  - запор върху дялове в „Чикънс алианс”ООД на стойност 290.00 лв  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-269/27.11.2012 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на Илчо Тенев Илев, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижими имоти, както следва  - възбрана върху ? идеална част от апартамент с площ от 53.48 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, ул.”Руски”№16, вх.В, ет.1, ап.7.  - възбрана върху ? идеална част от офис с площ от 21.30 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, ул.”Св. Отец Паисий”№60, ет.6.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 19.3.2013г.
110 Частно административно дело No 115/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-273/ 30.11.2012г. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с издаване на ревизионен акт на“МАРГИ СТРОЙ”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200806794, адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, ул.”Славянски”№ 59 “, изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в:  1. ТБ “ МКБ ЮНИОНБАНК” АД  2. ТБ „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД  3. ТБ „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД  4. ТБ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД  5. ТБ „АЛФА БАНК” АД  6. ТБ „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.3.2013г.
111 Административно дело No 117/2013 Дела по ДОПК и ЗМ С.Р.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 117/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните.    
112 Административно дело No 118/2013 Дела по ДОПК и ЗМ С.Р.С. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 118/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.    
113 Частно административно дело No 119/2013 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.3.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-260/20.11.2012 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на Михаил Илиев Петков, изразяващи се в налагане на запор върху наличните и постъпващи суми по банкови сметки, находящи се в ТБ”Обединена българска банка”АД и ТБ”Централна кооперативна банка”АД.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.3.2013г.
114 Частно административно дело No 120/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.3.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10-261 от 20.11.2012год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора, по отношение на “Фаворит Русев” ЕООД, с данъчен адрес и адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул. “Г.Байданов” № 4, ет.5, ап.15, ЕИК 200194297, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ обект за търговска дейност с идентификатор 68850.515.286.1.4 по КК на гр.Стара Загора с площ 10.22кв.м.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 04.04.2013г.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата част     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.      
В законна сила от 26.3.2013г.
115 Административно дело No 132/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.К.В.,
С.П.В.,
А.П.В.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №132 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.   ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д.№132/2013г. по описа на АС Стара Загора, по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на оспорващия за сведение.  
В законна сила от 27.3.2013г.
116 Административно дело No 134/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Т.Д.П. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на Т.Д.П. да бъде задължена общинската администрация да издаде наказателно постановление за нарушение на чл.8 от Наредбата за обществения ред.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като неподведомствено искането на Т.Д.П. да му бъде издадено разрешение за строителство на ограда.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №134 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА искането на Т.Д.П. за издаване на разрешение за строеж на ограда на Главния архитект на Община Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на адреса посочен в жалбата.  
В законна сила от 9.4.2013г.
117 КАНД No 470/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА К.З.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №896/25.10.2012 год., постановено по АНД №1825 по описа за 2012 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 11.1.2013г.
118 КАНД No 472/2012 Наказателни касационни производства И.П.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 872/ 15.10.2012г., постановено по АНД № 1703/ 2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
119 КАНД No 474/2012 Наказателни касационни производства Д.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 350/ 17.09.2012г., постановено по АНД № 683/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
120 КАНД No 478/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.1.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение № 860/ 15.10.2012 година, постановено по НАХД № 1946 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 764 от 09.06.2012г, издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.1.2013г.
121 КАНД No 479/2012 Наказателни касационни производства ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 862/15.10.2012 год., постановено по НАХД №1672 по описа за 2012 год. на Старозагорски районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.1.2013г.
122 КАНД No 484/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Н.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.2.2013г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425/ 29.10.2012г., постановено по АНД №1037 /2012г по описа на Районен съд гр. Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 19.2.2013г.
123 КАНД No 485/2012 Наказателни касационни производства И.И.К. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 383 от 10.10.2012 година, постановено по АНХД № 738 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 531/12 от 29.02.2012 година на Началника на РУ „Полиция” гр.Казанлък, с което на И.И.К. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150лв на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 22.1.2013г.
124 КАНД No 486/2012 Наказателни касационни производства Т.М.Т. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 391 от 11.10.2012г., постановено по АНД № 830/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2790 от 17.04.2012г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, с което на Т.М.Т. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер 2000лв., на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата, за нарушение на чл. 26, ал.2, т.1, б.”а” от ЗП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.2.2013г.
125 КАНД No 487/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА-ОТДЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ОБЩ. РЕД И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ Н.Ж.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №952/12.11.2012г., постановено по а.н.д.№1831 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.2.2013г.
126 КАНД No 488/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.И.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 981 от 15.11.2012г., постановено по АНД № 2226/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 502/08 от 11.02.2008г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОДП гр.Стара Загора и е прекратено административнонаказателното производство.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.1.2013г.
127 КАНД No 489/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.Л.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №985 от 15.11.2012 г., постановено по АНД №1332/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.2.2013г.
128 КАНД No 490/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.И.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 980 от 15.11.2012г., постановено по АНД № 2225/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.2.2013г.
129 КАНД No 491/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 992 от 19.11.2012г., постановено по АНД № 2218/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 12197/07 от 27.12.2007г. на началника на РПУ Стара Загора при ОД на МВР гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.1.2013г.
130 КАНД No 492/2012 Наказателни касационни производства П.С.К. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.2.2013г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 202/ 12.11.2012г., постановено по АНД № 186 /2012г по описа на Радневския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.2.2013г.
131 КАНД No 493/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.А.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.1.2013г.
Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/ 01.11.2012г., постановено по АНД №259/ 2012г. по описа на Районен съд - Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011858 от 26.04.2012г. на Директора на АДФИ – гр. София.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.1.2013г.
132 КАНД No 494/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 914/ 31.10.2012г., постановено по АНД № 1966/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0276310, издаден от ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.1.2013г.
133 КАНД No 495/2012 Наказателни касационни производства Г.П.Г. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №455/08.11.2012г., постановено по а.н.д.№986 по описа за 2012г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.2.2013г.
134 КАНД No 496/2012 Наказателни касационни производства И.Я.М. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.2.2013г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437/01.11.2012г постановено по АНД № 901/ 2012г. по описа на Районен съд гр.Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.2.2013г.
135 КАНД No 497/2012 Наказателни касационни производства Н.Т.М. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОБЕЗСИЛВА решение №423/26.10.2012 год., постановено по АНД №415 по описа за 2012 год. на Районен съд Казанлък, в частта в която, е потвърдено наказателно постановление №2670/11 от 16.05.2012 год. на Началник „РУП” Казанлък, в частта, в която са отнети 8 контролни точки.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.2.2013г.
136 КАНД No 498/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.К.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 448 от 06.11.2012г година, постановено по НАХД № 1105 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-049/ 18.07.2012г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” за Югоизточна България, с което на П.К.И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв за нарушение на чл.17 ал.1 от ЗРА, като законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.2.2013г.
137 КАНД No 499/2012 Наказателни касационни производства З.А.О. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 432/29.10.2012г., постановено по АНД № 946/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 23-046 от 27.07.2012 г., издадено от началник отдел “ Рибарство и контрол” териториално звено на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на З.А.О. *** за нарушение на разпоредбата на чл. 32,ал.1 от ЗРА му е наложено административно наказание глоба в размер на 500/ петстотин/ лева.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.1.2013г.
138 КАНД No 500/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.М.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 977/15.11.2012г., постановено по а.н.д.№2219 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.2.2013г.
139 КАНД No 501/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Х.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 978 от 15.11.2012г., постановено по АНД № 2195/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
140 КАНД No 502/2012 Наказателни касационни производства К.М.Д. ДНСК- РО НСК СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 908/ 29.10.2012г., постановено по АНД № 1708/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № СЗ–21-4 от 06.07.2012г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 29.1.2013г.
141 КАНД No 503/2012 Наказателни касационни производства Д.М.Д. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №938 от 07.11.2012 год., постановено по АНД №1512/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд,  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2013г.
142 КАНД No 504/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Х.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 979 от 15.11.2012г., постановено по АНД № 2197/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 3416/07 от 06.04.2007г. на Началника на Районно полицейско управление гр.Стара Загора и е прекратено административнонаказателното производство.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 14.2.2013г.
143 КАНД No 505/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Х.Б. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 982 от 15.11.2012г., постановено по АНД № 2198/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 18.2.2013г.
144 КАНД No 506/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.С.Ж. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 906 от 25.10.2012 година, постановено по АНХД № 1459 по описа за 2012 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 1188/12 от 15.05.2012 година на Началник-група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1188/12 от 15.05.2012 година на Началник-група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора, с което на Ж.С.Ж. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150лв на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.4 от ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО НА 50/петдесет/лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.2.2013г.
145 КАНД No 507/2012 Наказателни касационни производства ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА П.Т.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 948/ 09.11.2012г., постановено по АНД № 1497/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.      
В законна сила от 24.1.2013г.
146 КАНД No 508/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.М.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №910/26.10.2012г., постановено по а.н.д.№1776 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.2.2013г.
147 КАНД No 509/2012 Наказателни касационни производства Г.В.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.2.2013г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 968/ 13.11.2012г., постановено по АНД № 1906 /2012г по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 19.2.2013г.
148 КАНД No 510/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Х.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №958 от 12.11.2012 год., постановено по АНД №2193/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.2.2013г.
149 КАНД No 511/2012 Наказателни касационни производства И.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 457 /08.11.2012 г., постановено от Районен съд – гр. Казанлък по АНД №976/ 2012г по описа на този съд и вместо това постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1974/12 от 15.06.2012 г.издадено от Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък, с което на И.И.П. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лв на основание чл. 182, ал.2 т.4 от ЗДП, като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.2.2013г.
150 КАНД No 512/2012 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ВАСИЛ СТЕФАНОВ САМАРСКИ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N452/07.11.2012 г., постановено по АНД N1085/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.2.2013г.
151 КАНД No 513/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Н.А.Ю. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 479/ 21.11.2012г., постановено по АНД № 1237/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 502/ 08.10.2012г на Началника на Митница Пловдив.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.2.2013г.
152 КАНД No 514/2012 Наказателни касационни производства В.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 453/08.11.2012г. по АНД № 980/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 6309/11 от 18.04.2012г. на Началник РУП Казанлък, с което на В.П.В. наложено административно наказание “глоба” в размер 100лв., на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.2.2013г.
153 Частно КАНД No 515/2012 Наказателни частни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.К.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.2.2013г.
ОТМЕНЯ определение от 22.11.2012г., постановено по а.н.д№2549 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.2.2013г.
154 КАНД No 516/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Н.И.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №467 от 12.11.2012 г., постановено по АНД №1003/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.2.2013г.
155 КАНД No 517/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО К.Р.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №428/30.10.2012г., постановено по а.н.д.№291 по описа за 2012г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.2.2013г.
156 КАНД No 518/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение №430/31.10.2012г., постановено по АНД №1109 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №0199/10.05.2012г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
157 КАНД No 519/2012 Наказателни касационни производства Д.Й.С. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение №460 от 09.11.2012 год., постановено по АНД №1025/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо нето постановява  ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №384 от 20.07.2012 год. на Началник Митница Пловдив, с което на Д.Й.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева на основание чл. 123, ал.1, чл. 124, ал. 1 и чл.128, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл. 123, ал.1 от същия закон и са отнети стоките предмет на нарушението.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2013г.
158 КАНД No 520/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО В.И.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №434/30.10.2012г., постановено по а.н.д.№410 по описа за 2012г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.2.2013г.
159 КАНД No 1/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.К.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1010/ 22.11.2012г., постановено по АНД N 1694/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
160 КАНД No 2/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.К.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1024 от 29.11.2012г., постановено по АНД № 2415/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 40788 от 07.04.2011г. на ВНД Началника на група ОДПКПД при ОД на МВР гр.Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу М.К. *** с акт за установяване на административно нарушение № 40788 от 22.01.2011г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 40788 от 07.04.2011г. на ВНД Началника на група ОДПКПД при ОД на МВР гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.2.2013г.
161 КАНД No 3/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1003/ 22.11.2012г., постановено по АНД № 2222/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 7.2.2013г.
162 КАНД No 4/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1002 от 22.11.2012г., постановено по АНД № 2224/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 5173/07 от 05.06.2007г. на началник сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.2.2013г.
163 КАНД No 5/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Х.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1011 от 26.11.2012 год., постановено по АНД №2347/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.2.2013г.
164 КАНД No 6/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Г.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1023/29.11.2012г., постановено по а.н.д.№2451 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.2.2013г.
165 КАНД No 7/2013 Наказателни касационни производства Г.Р.И. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 933/ 06.11.2012г., постановено по АНД № 1253/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № А – 281 от 16.03.2012г. на Началника на Първо РУ „Полиция” - гр. Стара Загора, с което на Г.Р.И. е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв., на основание чл.45, ал.3, предл. първо от Закона за закрила на детето /ЗЗД/, за нарушение на чл. 8, ал.3, предл последно от ЗЗД.  
В законна сила от 6.2.2013г.
166 КАНД No 8/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Н.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1008 от 23.11.2012г., постановено по АНД № 2266/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
167 КАНД No 9/2013 Наказателни касационни производства К.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 20.2.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №929/06.11.2012 г., постановено по АНД N2113/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.2.2013г.
168 КАНД No 10/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Г.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1012 от 26.11.2012г., постановено по АНД № 2346/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 4637 от 13.09.2010г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр.Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу Р.Г.М. *** с акт за установяване на административно нарушение № 4637 от 13.08.2010г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 4637 от 13.09.2010г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 18.2.2013г.
169 КАНД No 11/2013 Наказателни касационни производства ЕТ"ТОМИ-ДЕЛКА ГЕНЧЕВА" ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 387 / 11.10.2012г., постановено по АНД № 693/ 2012г по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД - И -135 / 03.05.2012г, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата - гр.София, с което на ЕТ „Томи-Делка Генчева” със седалище и адрес на управление на гр.Казанлък, ул. Цар Освободител” №6, ап.11, с ЕИК 833148943, управлявано и представлявано от Д.Г.И., на основание чл. 287, ал.1 във вр. с чл.291, ал.1 от ЗЛПХМ, е наложена „имуществена санкция” в размер на 15 000 лв. за нарушение на чл.218 от ЗЛПХМ, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.2.2013г.
170 КАНД No 12/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Х.К.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 504 от 03.12.2012г година, постановено по НАХД № 1196 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ № 23-124/ 04.10.2012г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” за Югоизточна Българи, . с което на Х.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв за нарушение на чл.37 от ЗРА, като законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.2.2013г.
171 КАНД No 13/2013 Наказателни касационни производства А.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №494 от 28.11.2012 год., постановено по АНД №949/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.2.2013г.
172 КАНД No 14/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Н.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1034 от 03.12.2012г., постановено по АНД № 2120/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
173 КАНД No 15/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 976/ 15.11.2012г., постановено по АНД № 2152/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.      ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 18.2.2013г.
174 КАНД No 16/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА О.Г.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1027 от 29.11.2012г., постановено по АНД № 2321/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 7301/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор ПП към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора и е прекратено административнонаказателното производство.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.2.2013г.
175 Частно КАНД No 17/2013 Наказателни частни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.О. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ определение от 26.11.2012г., постановено по а.н.д№2558 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.2.2013г.
176 КАНД No 18/2013 Наказателни касационни производства С.С.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение №974 от 14.11.2012г., постановено по а.н.д. №1377/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 1055/11/22.03.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.2.2013г.
177 КАНД No 19/2013 Наказателни касационни производства СНЦ "ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА" -С. КРЪН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 446 от 05.11.2012г., постановено по АНД № 847/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № РД – 17 – 7/ 06.07.2012г. на Председателя на Държавната Агенция за закрила на детето – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 5.3.2013г.
178 КАНД No 20/2013 Наказателни касационни производства ИСС-КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение №416/24.10.2012 год., постановено по АНД №942/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд.  ВРЪЩА делото на друг състав на съда  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.3.2013г.
179 КАНД No 21/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.К.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1078 от 10.12.2012г., постановено по АНД № 2428/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.2.2013г.
180 КАНД No 22/2013 Наказателни касационни производства Ж.Б.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1074/ 10.12.2012г., постановено по АНД № 2481/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 43-0000437 от 01.10.2012г. на и.д. Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.2.2013г.
181 КАНД No 23/2013 Наказателни касационни производства Д.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 973/ 08.11.2012г., постановено по АНД №1465/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 43-0000140/ 28.05.2012г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора относно наложеното на Д.Д.Д. административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000148/ 28.05.2012г. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, в частта му, с която на Д.Д.Д. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
182 КАНД No 24/2013 Наказателни касационни производства М.Б.,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение №960 от 08.11.2012г постановено от РС Стара Загора по А.Н.Д. № 240/2012г. по описа на съда, с което е изменено Наказателно постановление № 27-77А/04.11.2011г на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за медицински одит.   ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.3.2013г.
183 КАНД No 25/2013 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 989/ 15.11.2012г., постановено по АНД № 2088/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
184 КАНД No 26/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 987/ 15.11.2012г., постановено по АНД № 2155/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 18.2.2013г.
185 КАНД No 27/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ ЛОЗАНА ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 961/31.10.2012г., постановено по а.н.д.№1303 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №ТКО-1/01.06.2012г. издадено от Директора на Областно пътно управление Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.2.2013г.
186 КАНД No 28/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА Е.И.А. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.3.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №962/12.11.2012 год., постановено по АНД № 1628/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.3.2013г.
187 КАНД No 29/2013 Наказателни касационни производства А.И.Г. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1072 от 10.12.2012г година, постановено по НАХД № 2023 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43-0000256/10.07.2012г на и.д. началник на областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Стара Загора, с което на А.И.Г. ***, е наложена глоба в размер на 500 лв на основание чл. 93в, ал.15 т.2 от Закона за автомобилните превози, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 5.3.2013г.
188 КАНД No 30/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.Д.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1052 от 06.12.2012г., постановено по АНД № 2440/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 7322/10 от 06.01.2011г. на началник сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 14.2.2013г.
189 КАНД No 31/2013 Наказателни касационни производства В.Д.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1040 от 05.12.2012 г., постановено по АНД №1771/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.3.2013г.
190 КАНД No 32/2013 Наказателни касационни производства КАПРОНИ АД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.3.2013г.
 ОТМЕНЯ решение N 445/05.11.2012 г., постановено по АНД N 665/2012 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № СЗ-34-ДНСК-250/31.05.2011 г. на Зам. Началник ДНСК гр.София, с което на “Капрони” АД, ЕИК 833067822, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Генерал Столетов” №45, представлявано от Любомир Дянков Иванов е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лева / десет хиляди лева/, на основание чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.3.2013г.
191 КАНД No 33/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Р.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 509 от 04.12.2012г, постановено по НАХД № 1189/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 23-148 от 04.10.2012 год. на Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” гр.Стара Загора, отдел „Регионален център „Рибарство и контрол”- Югоизточна България към ИАРА.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 12.3.2013г.
192 КАНД No 34/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №10881/10.12.2012г., постановено по а.н.д.№1370 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.2.2013г.
193 КАНД No 35/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1053 от 06.12.2012г., постановено по АНД № 2439/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.3.2013г.
194 КАНД No 36/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1079/ 10.12.2012г., постановено по АНД № 2151/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
195 КАНД No 37/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1073/10.12.2012 год., постановено по а.н.д.№2139 по описа за 2012 год. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.3.2013г.
196 КАНД No 38/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1075/10.12.2012г., постановено по а.н.д.№2140 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.2.2013г.
197 КАНД No 39/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 5/ 03.01.2013г., постановено по АНД № 2153/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
198 КАНД No 40/2013 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Р.Б.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 207/ 23.11.2012 година, постановено по НАХД № 227 по описа за 2012 година на районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № ДК-16-СЗ-17-ЮИР-15/ 12.07.2012 година на Началник РДНСК Югоизточен район.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.3.2013г.
199 КАНД No 41/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1026/ 29.11.2012г., постановено по АНД № 2264/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.2.2013г.
200 КАНД No 42/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1132 от 17.12.2012г., постановено по АНД № 2437/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 41465/11 от 05.05.2011г. на началник сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора и е прекратено административно наказателното производство.`  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.2.2013г.
201 КАНД No 43/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Р.И. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 20.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение N1125/17.12.2012 г., постановено по АНД N2500/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.3.2013г.
202 КАНД No 44/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 508 от 04.12.2012г, постановено по НАХД № 1224/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 11010531 от 29.08.2012 год. на Директора на АДФИ гр.София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.3.2013г.
203 КАНД No 45/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ВЕНТО2010 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение № 507/ 04.12.2012 година, постановено по НАХД № 1268 по описа за 2012 година на Районен съд гр.Казанлък., с което съд е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 1970/ 15.10.2012г година на заместник кмета на община Казанлък, с което на ВЕНТО 2010” ЕООД , със седалище и адрес на управление с. Копринка, община Казанлък, ул. “ Иван Вазов” №1 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв на основание чл. 209 от Закона за защита на потребителя / за нарушение на разпоредбата на чл. 64, т.1, т. 2 и т. 3 от ЗЗП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.2.2013г.
204 КАНД No 46/2013 Наказателни касационни производства А.Б.С. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №492/27.11.2012г., постановено по а.н.д.№708 по описа за 2012г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2013г.
205 КАНД No 47/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
Д.А.С.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.3.2013г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от ОД на МВР – Стара Загора срещу Решение № 493/ 28.11.2012г., постановено по АНД № 973/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 2342/ 12 от 02.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” – Казанлък, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 47/ 2013г. по описа на Административен – Стара Загора в тази му част.     ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 493/ 28.11.2012г., постановено по АНД № 973/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2342/ 12 от 02.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” – Казанлък в частта за наложеното на Д.А.С. на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП административно наказание „глоба” в размер на 10лв., за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП.     Решението в частта му, с която касационната жалба на ОД на МВР – Стара Загора е оставена без разглеждане и е прекратено производството по КАНД № 47/ 2013г. по описа на Административен – Стара Загора, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.     В останала част решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 26.3.2013г.
206 КАНД No 48/2013 Наказателни касационни производства М.П.Х. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение № № 51/ 07.12.2012г., постановено по АНД №1288/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2224/12 от 09.07.2012г. на Началника на РУП-Казанлък, с което на М.П.Х. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 30лв. на основание чл.183, ал.3, т.7, предл.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
207 КАНД No 49/2013 Наказателни касационни производства РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА БИОЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №481 от 22.11.2012 год., постановено по АНД №401/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд,  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 13.3.2013г.
208 КАНД No 50/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Х.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1069 от 07.12.2012г., постановено по АНД № 2202/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 1368/09 от 12.02.2009г. на Началника на отдел „ООРП” при ОД на МВР гр.Стара Загора и е прекратено административнонаказателното производство.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.3.2013г.
209 КАНД No 51/2013 Наказателни касационни производства ЕТ "РЕНИ- ЕРОЛ САЛИМОВ",
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1091 от 12.12.2012г по АНД №1827 /2012г по описа на РС Стара Загора, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 11772-F003986 /20.07.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив за наложени на ЕТ „РЕНИ –ЕРОЛ САЛИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.„Три чучура” бл.47, вх.В, ет.6 ап.76 с ЕИК 117552100, представлявано от Ерол Салимов Неджибов, административни наказания, както следва: имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.07.2011г; имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.08.2011г; имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.09.2011г; имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.10.2011г ; имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.11.2011г; имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.12.2011г и имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.01.2012г и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11772-F003986 /20.07.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, в частта, с която на ЕТ „РЕНИ –ЕРОЛ САЛИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.„Три чучура” бл.47, вх.В, ет.6 ап.76 с ЕИК 117552100, представлявано от Ерол Салимов Неджибов, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.07.2011г; административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.08.2011г; административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.09.2011г; административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.10.2011г ; административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.11.2011г; административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.12.2011г и административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.158 от КСО, извършено на 01.01.2012г, като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1091/ 12.12.2012г., постановено по АНД №1827 /2012г по описа на Районен съд Стара Загора, в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
210 КАНД No 52/2013 Наказателни касационни производства Н.И.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение №1115/14.12.2012 год., постановено по АНД №1481/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000151/28.05.2012 год. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.3.2013г.
211 КАНД No 53/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1164/ 27.12.2012г., постановено по АНД № 2154/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.2.2013г.
212 КАНД No 54/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.К.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1124/17.12.2012г., постановено по а.н.д.№2412 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2013г.
213 КАНД No 55/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ ЕТ ХАДЖИ ПЕНЧЕВ - СТЕФАН ПАВЛОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1133 от 17.12.2012г., постановено по АНД № 2252/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 5.3.2013г.
214 КАНД No 56/2013 Наказателни касационни производства М.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №1097/12.12.2012 год., постановено по АНД №1711/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.3.2013г.
215 КАНД No 57/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.П.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1054/06.12.2012г., постановено по а.н.д.№2417 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2013г.
216 КАНД No 58/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1162/ 27.12.2012г., постановено по АНД № 2145/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 2403211 от 20.07.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 5.3.2013г.
217 КАНД No 59/2013 Наказателни касационни производства П.С.В.-ГРУП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1155/ 21.12.2012г., постановено по АНД № 2041/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд,     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.2.2013г.
218 КАНД No 61/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.К.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1090 от 12.12.2012г., постановено по АНД № 2425/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 7471/10 от 26.01.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр.Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу М.К. Ичеревска ЕГН **********от гр.Бургас с акт за установяване на административно нарушение № 7471 от 09.11.2010г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 7471/10 от 26.01.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.3.2013г.
219 КАНД No 63/2013 Наказателни касационни производства Н.И.К. РУ ПОЛИЦИЯ ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 211 от 17.12.2012г., постановено по АНД № 207/ 2012г. по описа на Районен съд – Гълъбово и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 511/ 12 от 25.06.2012г., издадено от ВНД Началник на РУ „Полиция” – Гълъбово, с което на Н.И.К. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 3000лв., на основание чл. 179, ал.3, т.1, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 15.3.2013г.
220 Частно КАНД No 64/2013 Наказателни частни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Х.И.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ определение от 13.12.2012г., постановено по АНД 346/ 2012г. по описа на Районен съд гр.Раднево.     ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
221 КАНД No 65/2013 Наказателни касационни производства ЗИНО АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМННИ ЗАПАСИ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 422/24.10.2012г., постановено по АНД № 597/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд,ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № `1773/ 07.05.2012 г. на Председателя на Държавна агенция “ Държавен резерв и военновременни запаси” / ДАДРВВЗ/ гр. София, с което на „Зино” АД гр. Казанлък е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл. 31,ал.2 от закона за държавните резерви и военновременни запаси/ ЗДРВВЗ/ във връзка с чл. 28,ал. 3 от същия закон и чл. 13,ал.4 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 първо от АПК, Старозагорският административен съд    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.3.2013г.
222 КАНД No 67/2013 Наказателни касационни производства С.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение №562/12.12.2012г., постановено по а.н.д.№1021 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП №2364/11.05.2011г. на Началник РУ „Полиция” гр. Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производството.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.2.2013г.
223 КАНД No 69/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРОФОНДО - ЕООД - СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 469/ 04.11.2012г., постановено по АНД № 646/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 234/2010 от 03.05.2011г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на „ПРОФОНДО” ЕООД гр.София на основание чл.89, ал.1 от Закона за хазарта/ отм./ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000лв. за нарушение на чл.73, ал.1, т.6/ отм./ във връзка с чл.75 от Закона за хазарта/ отм./.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.3.2013г.
224 КАНД No 70/2013 Наказателни касационни производства ДАРИС ВС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №5/09.01.2013г., постановено по а.н.д.№223 по описа за 2013г. на РС Гълъбово.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.3.2013г.
225 КАНД No 72/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение №12/07.01.2013 г., постановено по а.н.д. №2138 по описа за 2012 год. на Районен Съд Стара Загора, и вместо него постановява   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2403081/18.06.2012 год. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
226 КАНД No 74/2013 Наказателни касационни производства СТИЙВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1062 от 07.12.2012г., постановено по АНД № 1431/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 58658-S009879/ 13.12.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 58658-S009879/ 13.12.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „СТИЙВ” ООД гр.Стара Загора ЕИК 123520751 е наложено административно наказание „имущеествена санкция” в размер на 1000лв за нарушение на разпоредбата на чл.7, ал.3 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу СТИЙВ” ООД гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № S009879 от 13.06.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 58658-S009879/ 13.12.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 25.3.2013г.
227 КАНД No 75/2013 Наказателни касационни производства СТИЙВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1062 от 07.12.2012г., постановено по АНД № 1401/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 58660-S009880/ 13.12.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 58660-S009880/ 13.12.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „СТИЙВ” ООД гр.Стара Загора ЕИК 123520751 е наложено административно наказание „имущеествена санкция” в размер на 1000лв. за нарушение на разпоредбата на чл.7, ал.3 от КСО.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу СТИЙВ” ООД гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № S009880 от 13.06.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 58660-S009880/ 13.12.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
228 КАНД No 76/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА К.И.Ш. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1101/12.12.2012г., постановено по а.н.д. №931 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.3.2013г.
229 КАНД No 77/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.И.Ш. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1100/ 12.12.2012г., постановено по АНД № 932/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 58386 - S015419 от 08.12.2011г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.3.2013г.
230 КАНД No 79/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1108/ 13.12.2012 година, постановено по НАХД № 1375 по описа за 2012 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 414/ 08.12.2011г на Председателя на КРС.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „МОБИЛТЕЛ” ЕАД ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Кукуш” № 1 с акт за установяване на административно нарушение № П-346 от 10.06.2011г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 414/ 08.12.2011г на Председателя на КРС., поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.3.2013г.
231 КАНД No 81/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯНА ПЕНКОВА-АДЕЛАИДА-САТЕЛИТ-2 Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/ 07.03.201Зг, постановено по АНД  № 1772/ 2012г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено  като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 134 от  26.07.2012г. на кмета на община Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.3.2013г.
232 КАНД No 85/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1174/ 28.12.2012г., постановено по АНД № 2164/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.3.2013г.
233 КАНД No 86/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1173/ 28.12.2012г., постановено по АНД № 2165/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 12.3.2013г.
234 КАНД No 88/2013 Наказателни касационни производства СТИЙВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1117/14.12.2012г., постановено по а.н.д.№1405 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.3.2013г.
235 КАНД No 89/2013 Наказателни касационни производства Р.Б.А. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 544 от 21.12.2012г, постановено по н.а.х.д. № 389/2012г по описа на Районен съд Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.3.2013г.
236 КАНД No 90/2013 Наказателни касационни производства И.Д.Ж. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.3.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №265/14.11.2013г., постановено по а.н.д.№326 по описа за 2012г. на РС Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП №631/12/27.06.2012г. на Началник РУП Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.3.2013г.
237 КАНД No 94/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/ 18.01.2013г., постановено по АНД № 33/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу В.В.Д. с Акт за установяване на административно нарушение № 2225/ 24.05.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 2225/11 от 31.05.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичането на абсолютна давност за административно наказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.3.2013г.
238 КАНД No 96/2013 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.С.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТСТАВЯ В СИЛА решение №2/04.01.2013г., постановено по а.н.д.№1316 по описа за 2012г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.3.2013г.
239 КАНД No 98/2013 Наказателни касационни производства Е.Д.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 10.01.2013г., постановено по АНД № 2343/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 1381/ 12 от 31.05.2012г. на Началник сектор ОП към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.3.2013г.
240 КАНД No 101/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТРОНИК ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1091 от 12.12.2012г по НАХД №1827 /2012г по описа на РС Стара Загора, в частта, с която съдът е отменил наказателно постановление № 18150-F003839/20.09.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, в частта с която на „СТРОНИК” ЕООД ЕИК 123729288, със седалище и адрес: гр. Стара Загора, ул. „Гладстон” № 16 оф.1, са наложени: имуществена санкция в размер на 700 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.10.2011г и описано в т.4; имуществена санкция в размер на 700 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.11.2011г и описано в т.5; имуществена санкция в размер на 700 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.12.2011г и описано в т.6 и имуществена санкция в размер на 700 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 04.01.2012г и описано в т.7 от НП, като вместо това постановява.    ПОТВЪРЖДАВА: наказателно постановление № 18150-F003839/20.09.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, в частта с която на „СТРОНИК” ЕООД ЕИК 123729288, със седалище и адрес: гр. Стара Загора, ул. „Гладстон” № 16 оф.1, са наложени: имуществена санкция в размер на 700 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.10.2011г и описано в т.4; имуществена санкция в размер на 700 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.11.2011г и описано в т.5; имуществена санкция в размер на 700 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.12.2011г и описано в т.6 и имуществена санкция в размер на 700 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 04.01.2012г и описано в т.7 от НП.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 14.01.2013г постановено по а.н.д. № 2391/2012 г по описа на РС Стара Загора, в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
241 КАНД No 103/2013 Наказателни касационни производства РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР К.М.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1129/17.12.2012г., постановено по а.н.д.№1707 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.3.2013г.
242 КАНД No 105/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
К.И.К.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ТД на НАП гр. Пловдив против решение № 1106/12.12.2012 год., постановено по НАХД № 1241/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.д.№ 105/2013 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.  
243 КАНД No 107/2013 Наказателни касационни производства С.Г.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1184/ 28.12.2012 год., постановено по АНД № 1551/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 5280 от 19.05.2012год. на Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.3.2013г.
244 КАНД No 108/2013 Наказателни касационни производства Й.М.Б. ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.3.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.354 ал.1 т.2 от НПК във връзка с чл. 84 от ЗАНН Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1087/11.12.2012г., постановено по а.н.д.№1911 по описа за 2012г. на РС Стара Загора в частта му за изменение на НП №3361/19.08.2011г. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП №3361/19.08.2011г. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Й.М.Б. административно наказание на основание чл. 174 ал.3 от ЗДвП.   ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.3.2013г.
245 КАНД No 109/2013 Наказателни касационни производства Т.Ж.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1183/ 28.12.2012г., постановено по АНД № 2217/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 2368 от 17.08.2012 г. на началник група в сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора , с което на Т.Ж.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183,ап. 4 т.8, предложение първо от ЗДвП за нарушаване на разпоредбата на чл. 98,ал.1, т.5, предложение първо от същия закон и глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183,ал.4, т.7, предложение първо от ЗДвП за нарушаване на разпоредбата на чл. 137А, ал.1 от ЗДвП     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.3.2013г.
246 КАНД No 111/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.М.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1068 от 07.12.2012г., постановено по АНД № 2353/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
247 КАНД No 119/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.К.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2013г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение №258/10.01.2013г., постановено по а.н.д.№328 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.3.2013г.
248 КАНД No 122/2013 Наказателни касационни производства И.Р.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №69/21.01.2013г., постановено по а.н.д.№2123 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.3.2013г.
249 КАНД No 131/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Д.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 18.01.2013г., постановено по АНД № 34/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу С.Д.Б. с Акт за установяване на административно нарушение № 8315/ 14.10.2009г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 8315/ 09 от 26.10.2009г. на ВНД Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичането на абсолютна давност за административно наказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.3.2013г.
250 Частно КАНД No 154/2013 Наказателни частни касационни производства И.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.3.2013г.
ОТМЕНЯ определение №60/08.02.2013г., постановено по а.н.д.№193 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.3.2013г.