АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2014г. до 31.3.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 254/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.1.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.К.Д. против заповед № 1942/08.09.2010 г. на директор на дирекция “ Социално подпомагане” гр. Стара Загора в частта за нейната отмяна като незаконосъобразна.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254 по описа за 2012 година на Административен съд Стара Загора в частта, в която се иска обявяването й като незаконосъобразна.   ИЗПРАЩА делото, като преписка по подведомственост на директорът на Регионална дирекция “ Социално подпомагане” гр. Стара Загора за произнасяне по жалбата на А.К.Д. против заповед №1942/08.09.2010 г. на директор на дирекция “ Социално подпомагане” гр. Стара Загора в часта за нейната отмяна като незаконосъобразен.   СПИРА ПРОИЗВОСТВОТО по делото в частта , с която се иска обявяване за нищожна на заповед № 1942 от 08.09.2010 г.на директора на дирекция “    Социално подпомагане” гр. Стара Загора до произнасянето на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Стара Загора с влязъл в сила контролен акт.   Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
2 Административно дело No 308/2012 Дела по ЗОС Р.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Б. ***, против Заповед № РД–25-878/ 19.05.2012г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.46, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.32, ал.1, т.5 и чл.33 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, е прекратен Договор за наем от 19.11.2010г., сключен между Р.Б. *** за недвижим имот – частна общинска собственост – апартамент № 26, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Славянски” №1, вх.0, като неоснователна.    ОСЪЖДА Р.А.Б. ***, ЕГН **********,*** Загора сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
3 Административно дело No 526/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.Ж. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Заповед № РД-02-14-2638/ 30.10.2012г на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък Оризово-Харманли от км 5+000 до км 71+011.31 в частта за имоти № 036037 и № 036038, находящи се в землището на с.Плодовитово общ.Братя Даскалови, ПО ЖАЛБАТА на С.С.Ж. ЕГН ********** ***»Г.Д.» № 26А, ет.6, ап.17.     Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
4 Административно дело No 51/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК,
ТЕЕМ ООД,
ДАКАРДИ ООД,
Х.Б.Н.,
Р.С.С.,
М.С.С.,
А.Л.П.,
С.Х.П.,
Л.Х.П.,
И.С.С.,
В.К.С.,
Д.Я.К.,
Н.К.Т.,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2014г.
ОТМЕНЯ по жалбата на В.Х. *** , ж.к. “ Изток” бл.13,ап. 47 решение № 471 от 18.01.2013 година, взето по протокол № 25, на проведеното на 18.01.2013 година заседание на Общински съвет Казанлък, с която на основание чл. 21,ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация , чл. 129,ал.1 и чл. 124а,ал.1 от ЗУТ е одобрен плана за застрояване на поземлен имот № 000640, местност “ Търниченски ливади”, землище Казанлък, ЕКАТЕ 35167 с начин на трайно ползване “ паркинг” и за промяна на предназначението на поземления имот “ за обществено и делово обслужване” със следните параметри на застрояване: средноетажно свободно до 4 етажа с височина до 14,5 м., 50 % плътност на застрояване , 1,5 коефициент на интензивност и 10% озеленяване и са одобрени план схемите за водоснабдяване и електрификация на имот № 000640, местност “ Търниченски ливади”, землище община Казанлък.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
5 Административно дело No 75/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.М.,
Й.И.П.,
М.П.П.
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
С.Н.С.,
С.Н.К.,
М.С.К.,
К.Х.Д.,
И.Д.И.,
М.Г.П.,
С.Й.Б.,
И.Н.Т.,
Г.З.Н.,
М.Г.Ж.,
К.Г.З.,
Г.Т.М.,
И.Н.К.,
Г.Н.Х.,
Н.И.С.,
М.П.П.,
А.М.К.,
Н.М.П.,
С.М.П.,
П.М.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.1.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П.М., ЕГН **********, Й.И.П., ЕГН **********, и М.П. П., ЕГН **********, всички с адрес: гр. Казанлък, ул. „Люлякова градина” №4 изричния отказ, обективиран в писмо изх.№ 194-Й-530-1#1 от 01.02.2013г на Заместник кмета на община Казанлък за изменение на подробния устройствен план за имот пл.№3184, урегулиран в УПИ ХVІ-3184, кв.418 по план на гр.Казанлък, утвърден със заповед № 965 от 21.07.1992г на кмета на общината, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на заместник кмета на община Казанлък, който следва да се произнесе по заявление вх. № 194-Й-530-1 от 16.01.2013 год., подадено от Й.И.П., Д.П.М. и М.П. П., всички с адрес *** съобразно дадените от съда указания в настоящото решение.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Д.П.М., ЕГН **********, Й.И.П., ЕГН **********, и М.П. П., ЕГН **********, всички с адрес в гр. Казанлък, ул. „Люлякова градина” №4 сумата от 710/седемстотин и десет/ лв - разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
6 Административно дело No 253/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.2.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 349/29.04.2013 г. на Кмета на община Гълъбово, с която на основание чл.225а, ал.1 във връзка с чл. 223 ал.1 т.8 от ЗУТ е наредено премахването на строеж „Кантар за товарни автомобили”, находящ се в УПИ І 2361 - за озеленяване в кв.136а по плана на гр.Гълъбово по жалбата на ЕТ „Данико – Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13,.    ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „Данико –Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13 сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 26.2.2014г.
7 Административно дело No 258/2013 Други административни дела Н.С.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 14.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Н.С.К., ЕГН ********** *** против акт, с който е определен годишен данък върху недвижим имот от служител в Отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, за притежаван от него недвижим имот: магазин с идентификатор 68850.515.242.3.38, находящ се в сграда за стопанска дейност в гр. Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” №97 и против Акт за установяване на задължение по декларация №17897/04.02.2013 год. на орган по приходите в Община Стара Загора като недопустими.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N258/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
8 Административно дело No 300/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от М.Г.Х. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иск за сумата от 43 000лв. /четиридесет и три хиляди/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на Началника на затвора в град Стара Загора в периода от 01.07.2008г. до 01.07.2013г.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.      
9 Административно дело No 304/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А. с адрес Затвора - гр. Стара Загора, кв. „Индустриален” иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1000лв. за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на служител от администрацията на Затвора - Стара Загора, изразяващи се в отказа да му бъде предоставена консултация със сексолог за сметка на бюджета на затвора гр. Стара Загора, като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
10 Административно дело No 312/2013 Дела по ЗДС Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ подадената от Д.К.Н. *** жалба в частта й по направеното искане за обявяване нищожността на Заповед № 94Д-125-9#1 от 23.08.2012г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.92 във вр. с чл.93, ал.1 и ал.3 и чл.89, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за държавния служител, на Д.К.Н. ***, е наложено дисциплинарно наказание „забележка”, като неоснователна.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Д.К.Н. *** жалба в частта й по направеното искане за отмяна като незаконосъобразна на Заповед № 94Д-125-9#1 от 23.08.2012г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.92 във вр. с чл.93, ал.1 и ал.3 и чл.89, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за държавния служител, на Д.К.Н. ***, е наложено дисциплинарно наказание „забележка”, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.     ОСЪЖДА Д.К.Н. ***, ЕГН **********,*** сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
11 Административно дело No 360/2013 Други административни дела Т.Д.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Д.Г. ***, против Решение №694/30.07.2013 год. на Общински съвет – Казанлък, като неоснователна.  ОСЪЖДА Т.Д.Г. да заплати на адв. Евгени Пенчев Джурков от гр. Казанлък сумата от 150.00 лева.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
12 Административно дело No 370/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба, подадена от В.В.Ж. *** Заповед №10-00-1703/24.07.2013 год. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.В.Ж. сумата от 762.00 /седемстотин шестдесет и два/ лв., представляваща направени от жалоподателката разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
13 Административно дело No 396/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Р.Н. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.3.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Н.Р.Н. *** Протокол №20 от 29.05.2013г на комисия, назначена на основание чл.210 от ЗУТ със Заповед № 710 от 08.04.2013г на кмета на община Казанлък, с който на основание чл.16 ал.4 от ЗУТ са определени пазарни стойности на поземлен имот № 6004 кв.187 и УПИ ІХ-6004 кв.187 по плана на гр.Казанлък, одобрен със заповед №50 от 27.05.1994г.    ОСЪЖДА Община Казанлък, да заплати на Н.Р.Н. ***, ЕГН ********** сумата от 670 /шестстотин и седемдесет/ лева, представляваща направените от него разноски по делото.       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215 ал.7 от ЗУТ.    
14 Административно дело No 416/2013 Други административни дела ДАНИ И СИМО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ -КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2014г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „Дани и Симо”ЕООД, представлявана от Управителя Димитър Ангелов Вълчев, акт за установяване на задължение по декларация №4/09.01.2013 год., потвърден с Решение №3/25.03.2013 год. на Директор на дирекция „МДТ” при Община Казанлък, като НАМАЛЯ установеният размер на публични задължения от 2385.34 лв. на 2347.64 лв., от които главница в размер на 1814.35 лв. и лихви в размер на 533.29 лв., изчислени към 08.01.2013 год.   ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на „Дани и Симо”ЕООД сумата от 10.75 лв., представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 30.1.2014г.
15 Административно дело No 421/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Т.А. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.3.2014г.
На основание чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 155, ал. 1, предл. ІІ от АПК, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради отказ от оспорването.  Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Старозагорският административен съд  О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 421/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата - от получаване на препис от определението.  
В законна сила от 21.3.2014г.
16 Административно дело No 422/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР АМБРОЗИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.2.2014г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 19.11.2013г., постановено в открито съдебно заседание от същата дата по а.д.№422/2013г за конституиране на З.Б.Б. и К.Б.Б. като заинтересовани страни по това дело.  ЗАЛИЧАВА З.Б.Б. и К.Б.Б. като заинтересувани страни по адм.д. № 422/2013г и прекратява делото по отношение на тях.  ОТМЕНЯ по жалба на „Амброзия” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора ж.к. „Железник” ул. „Ген.Иван Пашинов” № 33, с ЕИК 123103761, с управител Евгений Христов Енев Заповед № 10-00-1913 от 22.08.2013г, издадена от Кмета на община Стара Загора, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Амброзия”ЕООД гр. Стара Загора ж.к. „Железник” ул. „Ген.Иван Пашинов” № 33, с ЕИК 123103761, с управител Евгений Христов Енев сумата от 550 лв-разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
17 Административно дело No 426/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Х. ***, против Заповед №1984 от 27.08.2013 год. на заместник кмета на Община Казанлък, като неоснователна.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 8.1.2014г.
18 Административно дело No 434/2013 Други административни дела ВИДЕС-94 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2014г.
  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на „ВИДЕС – 94” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 37, ап.2, представлявано от управителя Десислава Тодорова Щерева – Маркова, Акт за установяване на задължение по декларация № 7537/ 24.08.2011г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на „ВИДЕС – 94” ООД са установени задължения за данък върху недвижимите имоти за 2010г. в размер на 139.46лв. /главница/ и лихва в размер на 14.66лв. и за такса за битови отпадъци за 2010г. в размер на 557.81лв. /главница/ и лихва в размер на 58.55лв.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ВИДЕС – 94” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 37, ап.2, ЕИК 123052651, сумата от 50 /петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
19 Административно дело No 435/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ч.В.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 435/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Ч.В.Б. ***, против Заповед № 286/ 11.09.2013г. на Кмета на община Опан, поради оттегляне на жалбата.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 30.1.2014г.
20 Административно дело No 436/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.И.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска предявен от П.И.Е. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София за сумата от 18 000лв. /осемнадесет хиляди/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на следствения арест в град Стара Загора в периода от 16.10.2010г. до 08.12.2010г.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    
21 Административно дело No 439/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Т.И.,
С.И.Т.,
Г.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.1.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.И., С.И.Т. и Г.И.Г., и трите със съдебен адрес:***, офис 7-8, Заповед № РД-09-609/ 29.08.2013г. на Кмета на Община Чирпан, с която на основание чл.225 ал.1, във връзка с чл.223 ал.1 т.8 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Масивен гараж”, находящ се в УПИ ІІІ-99, кв.19 по плана на с.Гита, Община Чирпан, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на П.Т.И., С.И.Т. и Г.И.Г. сумата от 455лв. /четиристотин петдесет и пет лева/, представляваща разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  
22 Административно дело No 440/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.С.З.,
З.М.З.,
М.З.З.,
К.П.Г.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.З. ***  ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.  ОТМЕНЯ по жалба на Р.С.З. ***, З.М.З. *** и на К.П.Г. *** Заповед №10-00-2051 от 13.09.2013 год. на Заместник Кмет „САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план –изменение на Плана за застрояване за УПИ ХІ1643 и УПИ ХІІ1644 , кв.26 по плана на гр.Стара Загора, като в посочените УПИ се установява смесена централна устройствена зона – Цсм,одо – за обществено и делово обслужване –високо свързано застрояване между УПИ ХІ 1643 и УПИ ХІІ 1644 с височина H над 15 м. – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване -70%, максимален коефициент на интензивност Кинт-5, мин.озеленена площ 20%, съобразно приложен проект, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Р.С.З. и З.М.З. *** сумата от 210.00 лв., представляваща направени разноски по делото,  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.П.Г. *** сумата от 750.00 лв., представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
23 Административно дело No 450/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.3.2014г.
 ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед№ 2074/ 11.09.2013г на Кмета на Община Казанлък, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „второстепенна постройка”, изпълнена в УПИ ХІ-73, кв.6 по плана на с.Овощник общ.Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на Д.Д.В. ЕГН ********** ***.    ОСЪЖДА Д.Д.В. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Лучиян Т.К. *** за присъждане на разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
24 Административно дело No 452/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Д. НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.1.2014г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.Д. ПРОТИВ Заповед № КД-14-24-371/ 10.09.2013г на Началник СГКК Стара Загора като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 452/2013 г. на Старозагорски административен съд.    ОСЪЖДА А.Д.Д. ЕГН ********** ***»Св.Отец Паисий» № 82, ет.4, ап.8 да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора СУМАТА 150 /сто и петдесет/лв, представляваща разноски по делото    ОСЪЖДА А.Д.Д. ЕГН ********** ***»Св.Отец Паисий» № 82, ет.4, ап.8 да заплати на М.П.Б. ЕГН ********** *** и С.П.М. ЕГН ********** *** СУМАТА в 300 /триста/лв., представляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на жалбоподателя и в същия срок от днес за ответника и заинтересованите страни.    
25 Административно дело No 456/2013 Дела по ЗОС ЕТ"САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.1.2014г.
  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на ЗАПОВЕД № 772/ 19.09.2013г на Кмета на Община Павел баня, с която разпоредено изземване на общински недвижим имот, представляващ част от имот-публична общинска собственост в масивна сграда-Читалище с.Александрово в УПИ І-ОДО в кв.43а, а именно помещение на първи етаж /кафе-сладкарница/ с площ 72 кв.м., заедно с прилежащите складови помещения 19 кв.м., по жалба от ЕТ”САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ” със седалище и адрес на управление с.Александрово общ.Павел баня, ул.”Зорница” № 4.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на ЕТ”Сарач-Мехмед Сарач” с.Александрово общ.Павел баня в частта за признаване, че договорът за наем, сключен между него и НЧ „Кирил и Методий 1896” с.Александрово на 01.04.2012г е срочен и не може да бъде прекратен с предизвестие от наемодателя до изтичане на срока, нито от Община Павел баня чрез принудително изваждане от обекта.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 456/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
26 Административно дело No 458/2013 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 27560/05.07.2013г., издаден от Старши инспектор по приходите при Община Стара Загора по жалба на И.П.П..  ВРЪЩА преписката на органа по приходите при Община Стара Загора за произнасяне по искането на И.П.П. за издаване на АУЗД за периода от 2008г. до 2013г. включително.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на И.П.П. сумата от 250лв. /двеста и петдесет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 14.2.2014г.
27 Административно дело No 460/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министъра на правосъдието, подадена чрез упълномощения му представител Иван Карушков Иванов – Началник на Затвора – Стара Загора, против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 99-6837-24-10-3125/ 23.09.2013г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА Министерство на правосъдието – гр. София да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 7.3.2014г.
28 Административно дело No 468/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие П.Й.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Й.С. *** срещу бездействието на началника на Затвора гр. Стара Загора да упражни контрол за изпълнение на Правилата за документооборота, деловодната и архивна дейност в Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби и да задължи началника на затвора гр. Стара Загора предаваната от ищеца кореспонденция да се регистрира съгласно чл. 15 от Правилата за документооборота, деловодната и архивна дейност в Главна дирекция “ изпълнение на наказанията” и териториалните и служби.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
29 Административно дело No 469/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР МАШИН ТРЕЙДИНГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.3.2014г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.03.2014г за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Машин трейдинг” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Мадрид” № 3, ет.4, ап.3 против писмо изх.№ 168-3294-5?1 от 16.09.2013г. на Главния архитект на Община Казанлък, съдържащо отказ на Кмета на община Казанлък за издаване на заповед за одобряване на подробен устройствен план, КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 469/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
30 Административно дело No 471/2013 Дела по КСО Д.К.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К. ***, Решение № 98/ 18.07.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора в частта му, с която е оставена без уважение подадената от Д. Донев жалба против Разпореждане № **********/ 29.02.2012г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора и потвърденото с оспореното решение Разпореждане № **********/ 29.02.2012г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като незаконосъобразни.     ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. *** против Решение № 98/ 18.07.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта му, с която е оставена без уважение подадената от Д. Донев жалба против Разпореждане № 238/ 13.02.2012г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.      ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, да заплати на Д.К. ***, ЕГН **********, сумата от 195 /сто деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски съразмерно на уважената част от оспорването.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
31 Административно дело No 472/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.И.,
С.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ Заповед №800/01.10.2013г. на Кмета на община Павел Баня.   ОСЪЖДА Община Павел Баня да заплати на Л.М.И. и С.А.И. сумата от 260лв. /двеста и шестдесет лева/, представляваща разноски по делото.   Решението не полежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 215 ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 15.1.2014г.
32 Административно дело No 481/2013 Дела по ЗМВР П.Д.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ 2 РУ ПОЛИЦИЯ-СТ. ЗАГОРА ТАНЬО ДЕЧЕВ ТАНЕВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на П.Д.М. ***, против Заповед рег. №359 от 25.10.2013 год. за задържане на лице на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР, издадена от полицейски орган ст. полицай Таньо Дечев Танев при Второ Районно управление „Полиция” – Стара Загора, като неоснователна.  ОСЪЖДА П.Д.М. *** да заплати на ОД на МВР – Стара Загора сумата от 150.00 лв., представляща направени по делото разноски.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
33 Административно дело No 482/2013 Дела по ЗМВР Д.М.М. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ПРИ ВТОРО РУП СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.1.2014г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Д.М.М. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ст. Ч. *** Заповед рег. № 357 от 25.10.2013г. за задържане на лице, издадена от– Полицейски орган – старши полицай в Група “ Охрана” към Второ РуП – Стара Загора,при ОД на МВР – Стара Загора, като не законосъобразна.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
34 Административно дело No 483/2013 Дела по КСО С.С.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 88 ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ решение № 120/16.10.2013г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора по жалба на С.С.К..  ОСЪЖДА Национален осигурителен институт да заплати на С.С.К. сумата от 400лв/четиристотин лева/ разноски по делото.  ОСЪЖДА С.С.К. да заплати по сметка на АС Стара Загора сумата от 10 лв., представляваща държавна такса по делото.  Определението не подлежи на обжалване на основание чл.88 ал.2 от АПК.   Препис от определението да се изпрати на страните, на Районния прокурор ведно с оригинала на известие за доставяне №2100014239173.    
В законна сила от 21.1.2014г.
35 Административно дело No 489/2013 Дела по ЗОС М.С.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.1.2014г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на М.С.Ж. *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД № 10-00-22613 от 17.10.2013г на Кмета на Община Стара Загора в частта, с която е наредено на 13.11.2013г да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на надвижими имоти, частна общинска собственост, сред които под № 35 е включен ПИ № 114019 с площ 118 кв.м., намиращ се в землището на с. Остра могила, м.”Боджука” И ПРОТИВ Акт за частна общинска собственост № 0866/ 08.02.2011г.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 489/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.02.2014
Административно дело № 1738/2014
В законна сила от 13.2.2014г.
36 Административно дело No 494/2013 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р Петранка Чакърова, против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх. № 29-02-1004/ 16.10.2013г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 28.1.2014г.
37 Административно дело No 506/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 14.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.К., ЕГН ********** *** Загора против заповед №10-00-2109/20.09.2013 год. на Кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№506/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 3.2.2014г.
38 Административно дело No 509/2013 Дела по ЗОС Р.Л.К. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.2.2014г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Р.Л.К. ЕГН *********** *** ЗАПОВЕД № РД-07-063/ 14.03.2013г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Стара Загора В ЧАСТТА, с която не е допусната до участие в проведения национален търг за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поимени компесационни бонове в област Стара Загора, относно имот № 833.132.341, находящ се в землището на с.Шейново общ.Казанлък.    ИЗПРАЩА преписката на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора за продължаване на тръжната процедура за имот № 833.132.341, находящ се в землището на с.Шейново общ.Казанлък, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението    ОСЪЖДА Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Л.К. ЕГН *********** *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
39 Административно дело No 512/2013 Дела по ЗМВР Т.Д.И. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.2.2014г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Т.Д.И. ***, Разпореждане на полицейски орган от 20.09.2013г., издадено от полицейски инспектор Румен Тунанов от Участък „Полиция” – Братя Даскалови при РУ „Полиция” – Чирпан, като незаконосъобразно.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
40 Административно дело No 518/2013 Други административни дела МБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРОФ. Д-Р ПЕТРАНКА ЧАКЪРОВА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.1.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на МБАЛ„Д-р Стоян Киркович”АД, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Генерал Столетов”№2, писмена покана изх.№29-02-1123 от 06.11.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта й по т.3 /т.3 от Протокол за неоснователно получени суми №Р-525 от 14.10.2013 год./, като незаконосъобразна.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на МБАЛ„Д-р Стоян Киркович”АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Генерал Столетов”№2, против писмена покана изх.№29-02-1123 от 06.11.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта й по т.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 /т.1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 от Протокол за неоснователно получени суми №Р-525 от 14.10.2013 год./.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
41 Административно дело No 519/2013 Дела по ЗСП С.В.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ГР. ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.1.2014г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № Ч-2361-847469/ 11.10.2013г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Чирпан, потвърдена с Решение № 9105/ 0057 от 08.11.2013г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, по жалбата на С. В И. ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
42 Административно дело No 524/2013 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.2.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 0157531/ 15.07.2008 г., издадено от Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на „Булбел” ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 4742.38 лв. на основание чл.180, ал.3 от ЗДДС.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
43 Административно дело No 525/2013 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 0157530/ 15.07.2008г, издадено от Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на „Булбел” ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 15690.62лв. на основание чл.180 от ЗДДС.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
44 Административно дело No 526/2013 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Стара Загора за възобновяване на административно наказателно производство по издаване на НП № 0157655/24.07.2008г. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 31.1.2014г.
45 Административно дело No 527/2013 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2014г.
  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №0157528/15.07.2008 год., издадено от Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на „Булбел”ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 16 061.50 лв. на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.1.2014г.
46 Административно дело No 528/2013 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 0157529/ 15.07.2008г., издадено от Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора, с което на „БУЛБЕЛ” ЕООД - гр. Казанлък на основание чл.180 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 13 937.10лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 21.1.2014г.
47 Административно дело No 529/2013 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №0157654/24.07.2008 год., издадено от Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на „Булбел”ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 28 655.16 лв. на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.1.2014г.
48 Административно дело No 531/2013 Други административни дела К.С.К. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К. *** против Отказ с рег.№211/ 05.04.2013г. Началника на Районно управление “Полиция” гр.Казанлък за издаване на разрешение за закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
49 Административно дело No 532/2013 Дела по КСО С.П.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 124/ 12.11.2013г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 27.09.2013г. на ръководителя на „ПО” при ТП НОИ Стара Загора, по жалбата на С.П.К. ЕГН ********** ***.    ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на „ПО” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по. заявление вх. № МП-26012/ 03.09.2013г на С.П.К. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение.    ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.П.К. сумата 600 /шестстотин/ лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
50 Административно дело No 533/2013 Други административни дела Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.2.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № СЗ-28-117/04.11.2013г. на Директор ТД НС Стара Загора по жалба на Д.Н.Н.. ОСЪЖДА Държавна агенция "Национална сигурност" гр.София да заплати на Д.Н.Н. сумата от 410 лв./четиристотин и десет/,представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБългария.
51 Административно дело No 535/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Б.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.3.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решението по протокол №38/13.11.2013 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Казанлък, с което е задължен В.Б.В. да заплати сумата от 4042.00 лв.   ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на В.Б.В. ***60.00 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.    
В законна сила от 21.3.2014г.
52 Административно дело No 537/2013 Други административни дела Ц.С.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.С.Е. *** против отказа на Кмета на община Казанлък за предоставяне на достъп до информация, обективиран в Решение № ЗДОИ -00-9#1 от 27.11.2013г .    ОСЪЖДА Ц.С.Е. *** да заплати на Община Казанлък сумата от 150 лв. - разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.  
53 Административно дело No 538/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.3.2014г.
 ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.14, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево, приета с §1 на решение №547/31.10.2013 г. на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    След влизане в сила на съдебното решение същото да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево.    
54 Административно дело No 539/2013 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 159 т.5 и т.8 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С., по която е образувано адм.д.№539 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №539 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 04.02.2014
Административно дело № 1326/2014
Оставя в сила Определение №6/08.01.2014г. по административно дело №539/2013г. по описа на Административен съд-Стара Загора.Определението е окончателно.
В законна сила от 4.2.2014г.
55 Административно дело No 540/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването по жалба, подадена от Л.С.М. – Б. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед по чл.16, ал. 5 от ЗУТ по подадено от Л. Б. Заявление вх. № 10-07-630/ 17.10.2013г., като недопустимо.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването по жалба, подадена от Л.С.М. – Б. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед по чл.16, ал. 5 от ЗУТ по подадено от Л. Б. Заявление вх. № 10-07-631/ 17.10.2013г., като недопустимо.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването по жалба, подадена от Л.С.М. – Б. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед по чл.16, ал. 5 от ЗУТ по подадено от Л. Б. Заявление вх. № 10-07-632/ 17.10.2013г., като недопустимо.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването по жалба, подадена от Л.С.М. – Б. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед по чл.16, ал. 5 от ЗУТ по подадено от Л. Б. Заявление вх. № 10-07-633/ 17.10.2013г., като недопустимо.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 540/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.02.2014
Административно дело № 1758/2014
В законна сила от 11.2.2014г.
56 Административно дело No 544/2013 Други административни дела СОЛВО ООД ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ Предписание №434/04.11.2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора по жалба на „СОЛВО” ООД гр. София.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.2.2014г.
57 Административно дело No 547/2013 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №547/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора Решение №484/08.11.2013 год. на Общински съвет Мъглиж, поради оттегляне на оспорения административен акт и оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.    
В законна сила от 17.1.2014г.
58 Административно дело No 548/2013 Дела по КСО Ц.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Т.К. *** против Разпореждане № КР-132/ 23.11.2012г на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО към ТП на НОИ Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 548/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.     ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на ТП на НОИ Стара Загора за произнасяне по жалбата на Ц.Т.К. против Разпореждане № КР-132/ 23.11.2012г на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО към ТП на НОИ Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 28.1.2014г.
59 Административно дело No 550/2013 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.1.2014г.
Изложеното обуславя неоснователно на жалбата и на искането за присъждане на разноски в полза на жалбоподателя, поради което и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ Проф.д-р Ст. Киркович АД против Покана № 29-02-1145/18.11.2013г. на Директор РЗОК за връщане на неоснователно получени суми.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
60 Административно дело No 551/2013 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р Петранка Чакърова, против Писмена покана изх. № 29-02-1150/ 19.11.2013г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, като неоснователна.     ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2, ЕИК 123535874, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р Петранка Чакърова, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 11.3.2014г.
61 Административно дело No 552/2013 Други административни дела СОЛВО ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Солво”ООД, представлявано от управителя Христо Стефанов Добрев, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.”Младост”1, бл.13, ет.6, ап.43 против предписание №434/04.11.2013 год. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №552/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.  Прекратява делото
В законна сила от 24.1.2014г.
62 Административно дело No 555/2013 Други административни дела С.Г.М.,
Д.К.Д.
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.74, АЛ.2 Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ КЪМ РЕГ.ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ-СТ.ЗАГОРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2014г.
  ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.М. *** и Д.К.Д. *** Решение № 9-І-1 от 25.11.2013г. на Комисията по чл. 74, ал.2, т.1 от Закона за горите към Регионална дирекция по горите – Стара Загора, с което на основание чл.75, ал.3 във вр. с чл.75, ал.1, т.2 от ЗГ, е отказано да се съгласува искането на С.М. и Д.Д. за предварително съгласуване промяната предназначението на поземлени имоти в горска територия – за осигуряване на транспортен достъп до собствения им поземлен имот с идентификатор 70202.3.21 през поземлен имот с идентификатор 70202.163.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сулица, общ. Стара Загора – горска територия, частна държавна собственост, със заявена площ 57.30кв.м. част от ПИ с идентификатор 70202.163.1, попадаща в отдел 27, части от подотдел „а1” и „щ” по ЛУП от 2006г. на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора”, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Комисията по чл. 74, ал.2, т.1 от Закона за горите към Регионална дирекция по горите – Стара Загора по подадената от С.Г.М. и Д.К.Д. молба вх. № 1504/ 27.06.2013г. и направеното с нея искане за предварително съгласуване промяна предназначението на част от поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост по изготвения проект за ПУП – Парцеларен план на път - за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор № 70202.3.21 през поземлен имот с идентификатор 70202.163.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сулица, общ. Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
63 Административно дело No 557/2013 Други административни дела К.И.К. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 24150 СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.К. с ЕГН **********, против Заповед № ЗРД-812 от 04.12.2013г. на Командира на Военно формирование 24150 гр.Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 557/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
64 Административно дело No 559/2013 Дела по ЗОС ЕТ"ИППМП Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.2.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ„ИППМП д-р Николай Николов” гр. Казанлък, Заповед №2494 от 20.12.2012 год. на Кмета на Община Казанлък В ЧАСТТА за прекратяване на проведения публичен търг с явно наддаване на общински обекти обект „А”, представляващ лекарски кабинет,ведно с манипулационна, чакалня, склад и санитарен възел, находящ се в Здравната служба на с. Розово, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък със задължителни указания за довършване на тръжната процедура като сключи със спечелилия проведения публичен търг участник ЕТ„ИППМП д-р Николай Николов” гр.Казанлък, съгласно Протокол № 91 от 17.12.2012 год., договор за наем за общински обект „А”, представляващ лекарски кабинет - 16.83 кв.м., ведно с манипулационна - 7.92 кв.м., чакалня - 25.50 кв.м., склад - 5.40 кв.м. и санитарен възел - 28.88 кв.м., находящ се в Здравната служба на с. Розово с обща площ 58.53 кв.м.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.3.2014г.
65 Административно дело No 560/2013 Дела по ЗОС ЕТ"ИППМП Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.2.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Николай Илиев Николов в качеството му на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” ЕИК 123638486, със седалище в гр.Казанлък Заповед № 2494 от 20.12.2012 г. на кмета на община Казанлък, с която е прекратен открития със Заповед № 2294/26.11.2012 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект: помещение в сградата на здравната служба в с.Кънчево, общ.Казанлък, обект „Б”, представляващо лекарски кабинет с манипулационна, чакалня, санитарен възел и коридор, с обща площ от 65.03 кв.м.     ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък за последващо процедиране съобразно разпоредбите на Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.     ОСЪЖДА Община Казанлък, да заплати на ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” ЕИК 123638486, със седалище в гр.Казанлък сумата от 150 /сто и петдесет/ лева съставляваща направени разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
66 Административно дело No 562/2013 Други административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Районна прокуратура Казанлък срещу решение № 352/ 28.11.2013 г. на Общински съвет Гурково.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 562 по описа за 2013 година на Старозагорски административен съд .  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 24.1.2014г.
67 Административно дело No 563/2013 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.2.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ Проф.д-р Ст. Киркович АД против Покана №29-02-1177/21.11.2013г. на Директора на РЗОК Стара Загора за връщане на неоснователно получени суми.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 25.2.2014г.
68 Административно дело No 1/2014 Дела по ЗОС Б.Д.Н.,
Х.Д.Н.,
П.Б.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.3.2014г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 10-00-2588/28.11.2013г. на Кмета на община Стара Загора като УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение за отчуждаване на имот с идентификатор №68850.519.356 по КК на града от 14 285лв./четиринадесет хиляди двеста осемдесет и пет/ на 21 018.24лв. /двадесет и една хиляди, осемнадесет и двадесет и четири/.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Д. Банков сумата от 260лв. / двеста и шестдесет/, представляваща разноски по делото.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 5.3.2014г.
69 Административно дело No 2/2014 Други административни дела Д.В.И. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.И. *** срещу Отказ рег.№619/03.12.2013 г. на ВНД Началника на Районно управление „Полиция” - гр. Казанлък, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
70 Административно дело No 3/2014 Дела по КСО К.Н.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №3/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 7.2.2014г.
71 Административно дело No 4/2014 Други административни дела СОЛВО ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 4/ 2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.      
72 Административно дело No 6/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.Г.,
С.Т.Л.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Т.Г. *** и С.Т.Л. ***, против Решение № 1072/ 16.12.2013г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима.      ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.          

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.02.2014
Административно дело № 2214/2014
В законна сила от 26.2.2014г.
73 Административно дело No 7/2014 Дела по КСО И.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.1.2014г.
 ОТМЕНЯ по жалба на Ива – Мария Д.М. *** Решение № 131 от 09.12.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Ива - Мария Д.М. жалба против Разпореждане № КР-151 от 29.11.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – Стара Загора.       Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.    
В законна сила от 14.1.2014г.
74 Административно дело No 8/2014 Други административни дела ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БАХЧИ БЕДЕЧКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.2.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Гражданско сдружение „Бахчи-Бедечка”, подадена чрез председателя на сдружението Т.Г.С., против Решение № 904 от 31.10.2013г. на Общински съвет – Стара Загора, с което на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, във връзка с образувано адм. дело № 457 по описа на Административен съд – Стара Загора, е спряно административното производство по одобряване на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ V – 6709 - за озеленяване и спортна площадка от кв. 830; УПИ VІ – 6709, 6711, 6713, 6714 – за спортни дейности от кв. 823 и УПИ Х – 6710, общ. от кв.831 и План за застрояване на новообразуваните: УПИ ІХ – 6713 от кв. 830; УПИ Х – 6747 от кв.831; УПИ ХІІ – 6750; УПИ ХІІІ – 6747; УПИ ХІV – 6752 и УПИ ХV - 6751 от кв. 823 – кадастрален район 513 от кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.03.2014
Административно дело № 2991/2014
В законна сила от 11.3.2014г.
75 Административно дело No 9/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.1.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.С. против отказ на главния архитект на община Казанлък да се произнесе по същество по заявление за узаконяване на строеж “ пристройка и надстройка към жилищна сграда” от 12.11.2013 година , обективиран в писмо № 194-Н-2356-1-4 от 11.12.2013 година на главния архитект на община Казанлък.  Определението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 4.2.2014г.
76 Административно дело No 10/2014 Други административни дела ГРИЗЛИ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "КАЗАНЛЪК" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.3.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Гризли лес” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Бузовград, общ.Казанлък, ул.”Радецка” № 4, вхА ЗАПОВЕД № РД -04-151 от 17.10.2013г на Директора на ТП Държавно горско стопанство „Казанлък” гр.Казанлък, с която е прекратена процедурата по открит конкурс за услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина от обект №132118 на територията на ТП на ДГС Казанлък, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Директора на ТП Държавно горско стопанство „Казанлък” гр.Казанлък за продължаване на процедурата по провеждане на открития конкурс, съобразно дадените в решението указания по тълкуването и прилагането на закона.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
77 Административно дело No 13/2014 Други административни дела Г.Д.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.3.2014г.
ИЗМЕНЯ акт за установяване на задължение по декларация № 29610/ 01.10.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, потвърден с Решение № 29610/ 17.12.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, КАТО НАМЯЛЯВА установения размер на публични задължения за данък върху лек автомобил марка „Вартбург” с рег.№ СЗ6050Н ОТ 178.98 /сто седемдесет и осем лв деветдесет и осем ст/ НА 61.47 /шестдесет и един лв четиридесет и седем ст/, от които главница в размер на 43.48/четиридесет и три лв четиридесет и осем ст/. и лихви в размер на 17.99 /седемнадесет лв деветдесет и девет ст/. към 01.10.2013г, ПО ЖАЛБАТА на Г.Д.Ж. ЕГН ********** от гр.Стара Загора със съдебен адрес гр.Варна, ул.”Генерал Киселов” № 3, ет.1, ап.2 адв.Румен Кръстев.     ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Д.Ж. ЕГН ********** от гр.Стара Загора В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ за определените публични задължения за данък за 2004г, 2005г и 2007г.    ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Ж. ЕГН ********** от гр.Стара Загора сумата 38.60 /тридесет и осем лв и шестдесет ст/ лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
78 Административно дело No 14/2014 Други административни дела С.Х.С. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №14/2014 г. по описа на АС-Стара Загора поради оттегляне на обжалваната заповед № РД-01-387 от 16.12.2013 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство” гр.Стара Загора със заповед № РД - 01-30/14.02.2014 г.  ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство” гр.Стара Загора да заплати на С.Х.С., ЕГН-**********, живущ *** сумата 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от него разноски по делото.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок, който за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата от получаване на определението.    
В законна сила от 5.3.2014г.
79 Административно дело No 15/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Х.,
Д.Д.Д.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на М.Д.Х. *** и Д.Д. ***, против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№94-8451-24-10-4344 от 17.12.2013 год. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. Стара Загора, като неоснователни.  ОСЪЖДА М.Д.Х. *** и Д.Д. *** да заплатят на Агенцията по геодезия картография и кадастър гр. София, сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
80 Административно дело No 17/2014 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, 2-г група, против бездействие на Началника на Затвора гр.Стара Загора да изпрати по реда на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС /за сметка на Затвора гр.Стара Загора/ писмо от 27.12.2013г, адресирано от Х. до ЕСПЧ, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 17/ 2014г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
81 Административно дело No 18/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Г.,
Й.Н.С.,
А.А.С.,
Б.Г.Б.,
В.Д.Ш.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 4.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на писмен отказ, обективиран в писмо изх.№ЮИР-СЗ-399-01-181/18.12.2013 год. Началник РДНСК - Югоизточен район за разглеждане на жалба срещу разрешение за строеж №РС-И-276/10.05.2012 г., издадено от Главен архитект на Община Стара Загора по жалбата на Г.С.Г. ***, Й.Н.С. ***, А.А.С. ***, Б.Г.Б. и В.Д.Ш. ***.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.2.2014г.
82 Административно дело No 19/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Г.,
Й.Н.С.,
А.А.С.,
Б.Г.Б.,
В.Д.Ш.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Г., Й.Н.С., А.А.С., Б.Г.Б. и В.Д.Ш.,***, против изричен отказ на Началника на РДНСК – Югоизточен район, обективиран в Писмо с изх.№ЮИР-СЗ-399-01-120/ 09.12.2013г., да бъде разгледано искането им за отмяна на Разрешение за строеж №РС-И 276/ 10.05.2012г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 19/ 2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.  
83 Административно дело No 20/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.И.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.2.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.Р. ***, мълчалив отказ на Кмета на Община Раднево да издаде акт за назначаване на Г.И.Р. на длъжността „директор на дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” в община Раднево, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Раднево за издаване на акт за назначаване на Г.И.Р. на длъжността „директор на дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” в община Раднево и ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за това, считано от получаване на преписката.    ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на Г.И.Р. ***, сумата от 150 лв /сто и петдесет/ лева – направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
84 Административно дело (К) No 21/2014 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Л.Й.А.,
А.С.А.,
Л.Н.М.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1322/15.11.2013г., постановено по гр.д.№1194 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-2486/27.12.2012г. на Кмета на община Стара Загора за утвърждаване цената на 216/716 ид.ч. от имот №206 по ПНИ за местността „Съборената кюприя” за сумата над 135лв. / сто тридесет и пет/ и до 4672лв./четири хиляди шестотин седемдесет и два/.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Л.Й.А. сумата от 301лв. /триста и един/, представляваща разноски по делото.   ОСЪЖДА Л.Й.А., А.С.А. и Л.Н.М. *** сумата от 12.15лв/дванадесет и петнадесет/ представляваща възнаграждение за юрисконсулт.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.2.2014г.
85 Частно административно дело No 22/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.1.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-195 от 11.10.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор върху банкови сметки, открити в ТБ”Райфайзен банк”АД и ТБ”ОББ”АД   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.1.2014г.
86 Частно административно дело No 23/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.1.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-179/ 26.09.2013г. на Главен публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “Сокол –Хан Аспарухово” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200079882, адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, ул.”Княз Александър Батенберг”№ 32, ет.8, ап.23, изразяващи се в:  1. ВЪЗБРАНА върху:  1.1. Обект за стопанска дейност – “Бистро, игрална зала и магазин за хранителни стоки” на два етажа със застроена площ от 277.74 /двеста седемдесет и седем цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м. и РЗП от 514.26/петстотин и четиринадесет цяло и двадесет и шест стотни/кв.м., построен с отстъпено право на строеж в дворно място с площ от 1720/хиляда седемстотин и двадесет/кв.м., находящо се в с.Коларово, обл.Стара Загора, представляващо УПИ ХІV-240 в кв.26”А” по плана на селото при граници на имота: юг-улица, север-УПИ VІ-238 и запад- УПИ ХV-241, всички в кв.26”А”, в размер на 31657,70лв.  Имотът е придобит с Нотариален акт № 134, том ІІ, рег.№ 2597, дело № 140 от 22.04.2004г., вписан в Служба по вписванията и Удостоверение № 34/ 15.12.2009г. за въвеждане в експлоатация на строеж, Разрешение за ползване № 96/ 28.12.2006г.  1.2. Дворно място с площ 685/шестстотин осемдесет и пет/кв.м., представляващо УПИ ІV-180 в кв.38 по плана на с.Трънково, общ.Раднево, при граници на имота: юг-улица, изток-улица, запад- УПИХ-181, север – УПИ ІІІ-178.  С данъчна оценка 1573,30лв., вписан в Служба по вписванията вх.рег.№30524/28.10.2008г., № от дв.вх.рег.2355, том 6, акт №146.  1.3. Дворно място с площ 1025/хиляда двадесет и пет/кв.м., ведно с едноетажна жилищна сграда със застроена площ 75/седемдесет и пет/ кв.м., представляващо УПИ V-180 в кв.35 по плана на с.Трънково, общ.Раднево, при граници на имота: юг-улица, запад-улица, изток УПИ ІV-179, север – УПИ VІ-178.  С данъчна оценка 3177,80лв, вписан в служба по вписванията вх.рег.№ 30524/ 28.10.2008г., № от дв.вх.рег.2355, том 6, акт № 146.    2. ЗАПОР върху движими вещи:  Моторно превозно средство – Лек автомобил “Фолксваген”, модел “Туран”, цвят сив металик, рег.№ СТ 6767 АМ, дв.№BSX029434, година на производство – 2008, № на рама: WVGZZZ1TZ9W051066, с балансова стойност към 01.01.2012г. в размер на 10 000,00лв.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
87 Административно дело No 24/2014 Други административни дела ЕТ ЕЛЕНА ТОДОРОВА-ЕЛИ 64 НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.2.2014г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.    ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ «E.T. – Ели 64» С. Дъбово, община Мъглиж, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 124б и чл. 124в ЗАДС № РД 15-13/10.01.2014 г.на началник Митница Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 24/2014 г. на Старозагорски административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.  
В законна сила от 7.3.2014г.
88 Административно дело No 25/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 20.1.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№25/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща на делото на ВАС на РБ за определяне на подсъдността по чл.135, ал.6 от АПК.    Определението не подлежи на обжалване.  
89 Административно дело No 28/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.М.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №28/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 21.2.2014г.
90 Административно дело No 30/2014 Други административни дела Н.С.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.С.К. на решение № 29961/18.12.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, ведно с потвърдения с него Акт за установяване на задължение по декларация №29961/10.10.2013г., издаден от старши инспектор по приходите към община Стара Загора за установяване на задължение за данък при придобиване на имущество в размер на 235,70 лева и лихва за просрочие в размер на 27,01 лева, като неоснователно  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
91 Административно дело No 32/2014 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2014г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖНО Решение № 213/ 30.03.2011г на Общински съвет Опан по протест на прокурор в Районна прокуратура Стара Загора.     Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 13.3.2014г.
92 Частно административно дело No 34/2014 Частни администр. дела Н.М.Н. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М.Н.,***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 34/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.          
В законна сила от 19.3.2014г.
93 Административно дело No 38/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.3.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Г.П. *** Заповед № 10-00-2557/ 26.11.2013г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ е разпоредено да се премахне временен търговски обект – павилион, попадащ в УПИ № IV 137, кв. 2801 по плана на гр. Стара Загора, с административен адрес ул. „Ген. Гурко” № 44, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Ж.Г.П. ***, ЕГН **********, сумата от 190 /сто и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.        
В законна сила от 18.3.2014г.
94 Частно административно дело No 39/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.2.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-214 от 30.10.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на възбрана на недвижими имот с адрес гр. Стара Загора, ул. “Братя Жекови”№40, вх.А, ет.2, ап.24   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 6.2.2014г.
95 Административно дело No 42/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.2.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Т.Г.С. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по нейно заявление вх.№ 10-01-297/ 14.01.2014г за издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 42/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
96 Административно дело No 43/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването по жалба, Л.С.М. – Б. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по нейно заявление вх.№10-01-296/14.01.2014 год., като недопустимо  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №43/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
97 Административно дело No 44/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.П. *** против заповед № ДК-10-ЮИР- 1 от 07.01.2014 година на Началника на РДНСК – Югоизточен район, като неоснователна   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44/2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.2.2014г.
98 Административно дело No 53/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.2.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.И. ***, против Констативен протокол от 14.11.2013г./без номер/ и Констативен протокол № 19-93-8/ 30.01.2014г., и двата съставени от Комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-10-00-2085/ 18.09.2013г. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустима.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.В.И. за спиране изпълнението на Констативен протокол от 14.11.2013г./без номер/ и Констативен протокол № 19-93-8/ 30.01.2014г., и двата съставени от Комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-10-00-2085/ 18.09.2013г. на Кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 53/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
99 Частно административно дело No 54/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.2.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-214 от 30.10.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор върху откритите банкови сметки в ТБ”Юробанк и еф джи България”АД, ТБ”Първа инвестиционна банка”, ТБ”Обединена българска банка” и ТБ”Сосиете женерал екстресбанк”АД.  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.2.2014г.
100 Административно дело No 57/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.М.П. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.П. против мълчалив отказ на Началника на Общинска служба по земеделие гр.Стара Загора да се произнесе по подадено Заявление вх.№ПО-04-9/ 09.01.2014г. за възстановяване на неправомерно събрани от ОСЗ гр.Стара Загора такси за извършване на административни услуги, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 57/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
101 Административно дело No 60/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Х.С. ***, Заповед № 10–00–196/ 04.02.2014г. на Кмета на община Стара Загора, с която въз основа на влязла в сила Заповед № РД-25-2060/ 04.11.2011г. на Кмета на община Стара Загора и Решение № 63/ 18.04.2011. на Административен съд – Стара Загора, е наредено да се извърши премахване на външен санитарен възел; антре към северния вход на жилищна сграда и ограда, находящи се в УПИ ХVІ-517 в кв. 505 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Кольо Ганчев”, ул. „Петър Ангелов” №8, собственост на С.Х.С., като незаконосъобразна.     Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.      
В законна сила от 26.3.2014г.
102 Административно дело No 65/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.П.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 428/ 03.02.2014г от Т.П.Ш. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 65/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    ДА СЕ ИЗПРАТИ по компетентност на Областния управител на област Стара Загора приложеното искане от 01.04.2014г за обезщетяване по ЗОСОИ, направено от Т.П.Ш. ***.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
103 Административно дело No 67/2014 Дела по ЗДС ТОБАКО ПРОДАКШЪН ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. И.И. *** като пълномощник на “ Тобако Продакшън” ООД против отказа, обективиран в писмо изх. № ДС-82/ 22.01.2014г. на областен управител на област Стара Загора за стартиране на процедурата на продажба на дела на държавата по отношение на имот № 000037 , целия с площ от 10,072 дка, находящ се в землището на с. Зимница, община Мъглиж., като недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 67/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
104 Частно административно дело No 69/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.2.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-209/ 28.10.2013г. на старши публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ТЕРМОКЛИМА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 3, ет.12, ап.56, ЕИК 123663443, представлявано от управителя Христо Иванов Христов.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 27.2.2014г.
105 Частно административно дело No 73/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.3.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление № 24/РД-10-211/30.10.2013г. до приключване на ревизионното производство.   Определението не подлежи на обжалване.  
106 Административно дело No 78/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 78/ 2014 година по описа на АС гр. Стара Загора    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
107 Административно дело No 79/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.Я. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.3.2014г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Мариaна К.Я. за съвместно разглеждане с жалбата на Верка К. Златанова, по която е образувано адм.д.№78 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№79 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  Препис от определението да се връчи на жалбоподателя, а делото да се докладва на съдията –докладчик по адм.д. №78 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  Определението като не преграждащо разглеждането на жалбата на Мариaна К.Я. не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.3.2014г.
108 Административно дело No 81/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №81/ 2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Административен съд – София град.    Изпраща на делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ищеца.  
109 Административно дело No 85/2014 Други административни дела Р.В.Т. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 85/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на страните.    
В законна сила от 20.3.2014г.
110 Административно дело No 88/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 11.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 88/2014 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    
111 Частно административно дело No 92/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.3.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10-224 от 22.11.2013год. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив-ИРМ гр.Стара Загора по отношение на “ДОРМС ЕООД, с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий” № 141-партер.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на производството по данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1304140 от 29.08.2013год на Началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив.     Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.3.2014г.
112 Административно дело No 99/2014 Дела по ЗОС А.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №99/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от А.С.А. против Заповед №513/11.03.2014 год. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.  
113 Административно дело No 100/2014 Дела по ЗОС Б.К.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.3.2014г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К.М. *** против заповед № 512/ 11.03.2014 година на кмета на община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 100 по описа за 2014 година на Старозагорски административен съд .  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
114 Административно дело No 101/2014 Дела по ЗОС С.Р.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №101/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от С.Р.К. против Заповед №508/11.03.2014 год. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.    
115 Административно дело No 108/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ ЙОРДАН БОНЕВ ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135 ал.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ПОВДИГА спор пред смесен състав на ВКС на РБ и на ВАС на РБ за определяне на съда компетентен да разгледа насрещната исковата молба на ЕТ „Й.Б.” село Ветрен, община Мъглиж, против Община Мъглиж за изплащане на сумата от 12 300лв./дванадесет хиляди и триста/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от неправомерно ожънване на слънчоглед от 56дка земеделска земя, извършено от представители на общината.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№108/2013г. на АС Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване. Да се съобщи на ищеца и ответника за сведение.      
116 Административно дело No 115/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.К.К. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл.130 ал.4 от АПК, Административен съд Стара Загора  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.К.К. за изменение на кадастралния и регулационния план на село Овощник.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№115/2014г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Кмета на община Казанлък за разглеждане по компетентност.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
117 Административно дело No 123/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.М. против Заповед №10-00-360/25.02.2014г. на Кмета на община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№123/2014г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора по компетентност.   Определението не подлежи на обжалване. Да се връчи препис на жалбоподателя и на Кмета на община Стара Загора за сведение.    
В законна сила от 31.3.2014г.
118 КАНД No 535/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛОКОС ООД - ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18/ 03.09.2013г., постановено по АНД № 201/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 34570-0118148 от 22.01.2013г., издадено от Заместник Директора на ТД на НАП – Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 6.1.2014г.
119 КАНД No 549/2013 Наказателни касационни производства СКАЙФОРМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 865/11.09.2013 год., постановено по НАХД №1319 по описа за 2013 год. на Старозагорски районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 31.1.2014г.
120 КАНД No 555/2013 Наказателни касационни производства Д.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.1.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 437/ 25.09.2013г., постановено по АНД № 857/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 10 „КОС” от 21.05.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък, с което на Д.Р.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.1.2014г.
121 КАНД No 557/2013 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ-К АД ДИРЕКЦИЯ " ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 408/ 26.08.2013г., постановено по АНД № 815/ 2013г. по описа на районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 20/2002700 от 08.05.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Сливен.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 8.1.2014г.
122 КАНД No 558/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД И КО КД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2014г.
Изложеното изчерпва проверката за материална законосъобразност на въззивното решение и задължението за отговор на всички касационни оплаквания, поради което и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №935/03.10.2013г., постановено по а.н.д.№1456 по описа за 2013 на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 31.1.2014г.
123 КАНД No 559/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Х.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 951/ 08.10.2013г., постановено по АНД № 1275/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0548348 на ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.2.2014г.
124 Частно КАНД No 562/2013 Наказателни частни касационни производства БУЛГАРКОНТРОЛА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.1.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 652/14.10.2013 г. по АНД № 2126/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е върната като просрочена жалбата му против Наказателно постановление № 24-2403803/16.09.2013 г. на Директора на Дирекция «Инспекция по труда» Стара Загора и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.1.2014г.
125 КАНД No 563/2013 Наказателни касационни производства В.Н.П. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2014г.
Изложеното обуславя незаконосъобразност на решението, поради което и на основание чл. чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №975/15.10.2013г., постановено по а.н.д.№1873 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К№06400278/23.07.2013г. издаден от ОД на МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.1.2014г.
126 Частно КАНД No 564/2013 Наказателни частни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 23.10.2013г. по АНД № 189/ 2013г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е прекратено производството по делото, поради недопустимост на жалбата.      Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
127 КАНД No 565/2013 Наказателни касационни производства В.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2014г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №945/07.10.2013 год., постановено по АНД №1608/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.1.2014г.
128 Частно КАНД No 567/2013 Наказателни частни касационни производства СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 4.2.2014г.
 ОТМЕНЯ определение № 519/11.10.2013г., постановено по АНД № 1317/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на подадената от СНЦ “Бизнес център – Казанлък”, гр.Казанлък жалба против наказателно постановление № 24-2403807 от 09.09.2012 г. на директор “ Инспекция по труда“ – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.2.2014г.
129 КАНД No 569/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Р.В.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 973 от 14.10.2013г., постановено по АНД № 1774/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010226 от 18.07.2013г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.1.2014г.
130 КАНД No 570/2013 Наказателни касационни производства В.Д.К. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2014г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №945/07.10.2013 год., постановено по АНД №1608/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.1.2014г.
131 Частно КАНД No 571/2013 Наказателни частни касационни производства ЕТ"ВЕСЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ" КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.3.2014г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.10.2013г., постановено по АНД № 1212/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.      Определението не подлежи на обжалване.  
132 КАНД No 572/2013 Наказателни касационни производства СИ ЕМ СИ ФОРЕСТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 966/ 14.10.2013г., постановено по АНД № 1598/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К – 029927 от 24.10.2012г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на „СИ ЕМ СИ ФОРЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 155, ЕИК 201949234, представлявано от управителя Емилия Стефанова Каменова, на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл.127, ал.3 от ЗЗП, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.1.2014г.
133 КАНД No 573/2013 Наказателни касационни производства С.И.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2014г.
ОТМЕНЯ решение №1029/28.10.2013г., постановено по а.н.д.№1797 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП № 857/29.04.2013г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 31.1.2014г.
134 КАНД No 574/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №949/08.10.2013г., постановено по а.н.д.№1168 по описа за 2013 на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 31.1.2014г.
135 КАНД No 575/2013 Наказателни касационни производства ЕТ"ПОЛИ-ТАНЬО ЛЕФТЕРОВ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.1.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1010/25.10.2013 година, постановено по НАХД № 1543/2013 г. по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403244/ 25.06.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 29.1.2014г.
136 КАНД No 576/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР АКОРД 95 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 442/01.10.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 855 по описа за 2013 г. на Районен съд - Казанлък, с което е отменено НП № 13-490/17.05.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН” гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.1.2014г.
137 КАНД No 577/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.Ж.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2014г.
ОТМЕНЯ решение №448/08.10.2013 год., постановено по НАХД №885 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд, и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3351/24.01.2013 год. на Началника на РУП – Казанлък  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.2.2014г.
138 КАНД No 578/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.П.М.В. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/17.10.2013 г., постановено по НАХД № 1246/2012г. по описа на Районен съд Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.2.2014г.
139 КАНД No 579/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Н.Ш. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/ 18.10.2013г., постановено по АНД № 268/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.2.2014г.
140 КАНД No 580/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.1.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1018/ 28.10.2013г., постановено по АНД № 1770/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 2403667 от 22.07.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.1.2014г.
141 КАНД No 581/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "ГАНЕЦИЯ- ВЕЛИКА КИРЕВА" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1016 от 28.10.2013 год., постановено по АНД №1441/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.2.2014г.
142 КАНД No 582/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.А.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1088/ 13.11.2013г., постановено по АНД № 1600/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0599063 на ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.1.2014г.
143 Частно КАНД No 583/2013 Наказателни частни касационни производства В.Р.Ц. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.1.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 666/18.10.2013 г. по АНД № 2175/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото.     ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.     Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.1.2014г.
144 КАНД No 584/2013 Наказателни касационни производства ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 189/25.10.2013 година, постановено по АНД № 129/2013 г. по описа за 2013 година на Районен съд Гълъбово, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление НП №24-2403424/29.05.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
145 КАНД No 585/2013 Наказателни касационни производства С.Г.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2014г.
ОТМЕНЯ решение №987/21.10.2013г., постановено по а.н.д.№1971 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП № 41553-F041513/06.03.2013г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 31.1.2014г.
146 КАНД No 586/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Г.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N952/08.10.2013 г., постановено по АНД N1552/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.3.2014г.
147 КАНД No 587/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.В.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1098 от 14. 11.2013 г., постановено по АНД № 1932/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 2126/13 от 12.07.2013 г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с което на П.В.А. е наложено административни наказания: глоба в размер на 150.00 лв. на основание чл.179 ал.2 , предложене за нарушение на разпоредбата на чл.п23,ал.1 от ЗДвП    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.1.2014г.
148 КАНД No 588/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Б.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 439 от 27.09.2013г., постановено по АНД № 715/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011742/ 22.04.2013г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.1.2014г.
149 КАНД No 589/2013 Наказателни касационни производства ЕТ "СВЕТЛАНА ПЕХЛИВАНСКА-90" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2014г.
ОТМЕНЯ решение №461/14.10.2013 год., постановено по а.н.д. №1239 по описа за 2013 год. на Районен съд Казанлък, като вместо него постановява   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24-2403788 от 23.08.2013 год. на Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.2.2014г.
150 КАНД No 591/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК АВТО ТРАНС - 99 ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 481/ 18.10.2013г. постановено по а.н.д.№1143 по описа за 2013г. на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
151 КАНД No 592/2013 Наказателни касационни производства Д.Р.Ц. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 473 от 21.10.2013г., постановено по АНД № 1058/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 1521/ 13 от 16. 05.2013г., издадено от Началник РУП Казанлък, с което на Д.Р.Ц. е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7, предложение второ от ЗДП, като незаконосъобразно  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1521/ 13 от 16. 05.2013г., издадено от Началник РУП Казанлък, с което на Д.Р.Ц. е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7, предложение второ от ЗДП, като незаконосъобразно  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 473 от 21.10.2013г., постановено по АНД № 1058/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.1.2014г.
152 КАНД No 593/2013 Наказателни касационни производства ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.1.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 190/25.10.2013 година, постановено по НАХД № 130/2013 г. по описа за 2013 година на Районен съд Гълъбово, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403425/ 29.05.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 28.1.2014г.
153 КАНД No 594/2013 Наказателни касационни производства ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.1.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188/25.10.2013 година, постановено по НАХД № 128/2013 г. по описа за 2013 година на Районен съд Гълъбово, изменено Наказателно постановление № 24-2403423/ 29.05.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.1.2014г.
154 КАНД No 595/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА П.И.П. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1106/15.11.2013 год., постановено по АНД №1948 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.2.2014г.
155 КАНД No 596/2013 Наказателни касационни производства Н.Х.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №969/14.10.2013г., постановено по а.н.д.№1629 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №3227/27.06.2013г. на Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” при Агенция „Пътна инфраструктура”.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 30.1.2014г.
156 КАНД No 597/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.И.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1012/ 23.10.2013г., постановено по АНД № 1380/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0257094 на ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 21.1.2014г.
157 КАНД No 598/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕГА ФРЕНД ГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1056 от 05.11.2013г, постановено по АНД № 1356 / 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.2.2014г.
158 КАНД No 599/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Б. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.2.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1086/ 13.11.2013г., постановено по АНД № 1689/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
159 Частно КАНД No 600/2013 Наказателни частни касационни производства В.Р.Ц. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.1.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 690/24.10.2013 г. по АНД № 2176/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата й против наказателно постановление № 11010314/23.07.2013г на Директора на АДФИ гр.София, върната е жалбата и е прекратено производството по делото.     ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.     Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.1.2014г.
160 КАНД No 601/2013 Наказателни касационни производства Т.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1104 от 15.11.2013 г., постановено по АНД N 1446/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1073/13 от 19.04.2013 г. на Началник група в сектор “ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.1.2014г.
161 КАНД No 602/2013 Наказателни касационни производства ЛЪКИ 9 ООД - СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.2.2014г.
ОТМЕНЯ С Решение №1028 от 28.10.2013 г., постановено по НАХД № 1751 по описа за 2013 г. на Районен съд гр. Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-І от 22.07.2013 година на Директора на Регионална здравна инспекция – Стара Загора , с което на “ Лъки 9” ЕООД с ЕИК 123685767, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “ Цар Симеон Велики“ № 117, представлявано от управителя З.К.Т. на основание чл. 218. ал.3 във връзка с ал. 1 от същата разпоредба от Закона за здравето е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000/ хиляда/ лева, за нарушение по чл. 56, ал.1 от Закона за здравето.     РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване и на протестиране.  
В законна сила от 13.2.2014г.
162 КАНД No 603/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК И.Т.Т. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 506/30.10.2013г, по а.н.д.№1162/2013г. на РС Казанлък в частта за отмяна на НП №2624/12.07.2013г. издадено от Началник РУ Полиция гр. Казанлък с наложени на И.Т.Т. административни наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС на основание чл. 174 ал.3 предл. първо от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА: Потвърждава НП №2624/12.07.2013г. на Началник РУП Казанлък в частта с наложени на И.Т.Т. административни наказания „глоба” в размер на 2 000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
163 КАНД No 604/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.С.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.3.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №475/22.10.2013 г., постановено по АНД N1241/2013 г., по описа на казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.3.2014г.
164 КАНД No 605/2013 Наказателни касационни производства К.Д.С. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №483 от 23.10.2013 год., постановено по АНД №915/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него постановява  ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1220/13 от 18.04.2013 год. на Началник РУП – Казанлък, като намалява наложеното наказание глоба от 700.00 /седемстотин/ на 500.00 /петстотин/ лв., а наказанието лишаване от право да управлява МПС от 7 /седем/ на 6 /шест/ месеца.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.2.2014г.
165 КАНД No 606/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ-101 ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №491 от 25.10.2013 год., постановено по АНД №1081/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 4.2.2014г.
166 КАНД No 607/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.Р.Ц. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №508/30.10.2013г. постановено по а.н.д.№1063 по описа за 2013г. на РС Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
167 КАНД No 608/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 496 от 28.10.2013 г., постановено по АНХД № 1175 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 160 от 11.02.2013 г. на Началника на РУ „Полиция” Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.2.2014г.
168 Частно КАНД No 609/2013 Наказателни частни касационни производства СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 235 ал.1 от АПК във връзка с чл.194 от ГПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ОТМЕНЯ определение № 577/11.11.2013г. постановено по а.н.д.№1318 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за разглеждане на жалбата по същество.   Препис от определението ведно с обратната разписка да се изпрати на Районна прокуратура Стара Загора за сведение.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 30.1.2014г.
169 Частно КАНД No 610/2013 Наказателни частни касационни производства СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.1.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 564/ 06.11.2013г., постановено по АНД № 1316/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е върната като просрочена подадената от СНЦ “Бизнес център Казанлък” – гр. Казанлък жалба против Наказателно постановление № 24-2403793 от 09.09.2012г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда“ – Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.1.2014г.
170 КАНД No 611/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 490 от 25.10.2013г., постановено по АНД № 1131/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010517/ 16.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.2.2014г.
171 КАНД No 612/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 493 от 24.10.2013 г., постановено по НАХД № 1116/ 2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 11010514/ 16.07.2013 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на К.П. Манолова- В.. с ЕГН **********, в качеството й на управител на МБАЛ “ Доктор Христо Стамболов” ЕООД - Казанлък и лице по чл. 8,ал.3 от Закона за обществени поръчки за извършено от нея нарушение на разпоредбата на 44,ал.1 от ЗОП, и на основание чл. 132,ал.1 от ЗОП й е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лева.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.1.2014г.
172 КАНД No 613/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ИСС-КОНСУЛТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.1.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №468 от 16.10.2013 год., постановено по АНД № 316/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №СЗ-8-ДНСК-215 от 15.06.2012 год. на Зам. Началника на ДНСК гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.1.2014г.
173 КАНД No 614/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 492 от 24.10.2013г., постановено по АНД № 1117/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010515/ 16.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.2.2014г.
174 КАНД No 615/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ С.Б.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 453 от 09.10.2013 г., постановено по АНД № 712/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011745 2012 от 23.04.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.2.2014г.
175 КАНД No 616/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Е.К. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №518/05.11.2013г., постановено по а.н.д.№1128 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 30.1.2014г.
176 КАНД No 617/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Д.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №197/07.11.2013г., постановено по АНД №109 по описа за 2012г. на Гълъбовския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.2.2014г.
177 КАНД No 618/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Г.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №198/07.11.2013 год., постановено по НАХД №110 по описа за 2012 год. на Гълъбовски районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.2.2014г.
178 КАНД No 619/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ ЕТ "НЕЛИ ДИНЕВА-НЕЛИТА 92" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2014г.
ОТМЕНЯ решение 1108/14.11.2013 год., постановено по НАХД №1644 по описа за 2013 год. на Старозагорски районен съд, и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№2013К-0027475 от 15.04.2013 год. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.2.2014г.
179 КАНД No 620/2013 Наказателни касационни производства Л.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1071/ 11.11.2013г., постановено по АНД № 2186/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 18.2.2014г.
180 КАНД No 621/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАГАБИТ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.2.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1057 от 05.11.2013 г., постановено по АНД № 1493/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 56765-F030370/07.03.2013 г., издадено от директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив по т.2-8 включително, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 56765-F030370/07.03.2013 г., издадено от директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив по т.2-8 включително, с което на „Магабит” ЕООД Стара Загора са наложени имуществени санкции за нарушения на чл.40, ал. 1, т. 1, б. „в” ЗЗО, като незаконосъобразно.     ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.2.2014г.
181 КАНД No 622/2013 Наказателни касационни производства АРТ 51 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1134/ 20.11.2013г., постановено по АНД № 1671/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24/ 2403638 от 17.07.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.2.2014г.
182 КАНД No 623/2013 Наказателни касационни производства НИС МЕРКАТО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1019/28.10.2013г., постановено по а.н.д.№978 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 31.1.2014г.
183 КАНД No 624/2013 Наказателни касационни производства С.Г.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.2.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 1094/ 13.11.2013г., постановено по а.н.д.№ 1965 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 41551-F041510/ 06.03.2013г., издадено от Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.2.2014г.
184 КАНД No 625/2013 Наказателни касационни производства Д.В.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 1009 от 25.10.2013 година, постановено па а.д. № 1684 по описа на Старозагорския районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-И-167 от 24.06.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция на лекарствата гр. София,, с което на Д. Василева И. е наложено административно наказание – “глоба” в размер 1000лв. на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти за нарушение на разпоредбата на чл. 17,ал.1 във връзка с чл. 20,ал. 1 т.1 от Наредба № 28 от 09.12.2008 година за устройството, реда и организацията на работа в аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти във връзка с чл. 233 от ЗЛПХМ.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2014г.
185 КАНД No 626/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ"СВЕТ МЯХОВ-ТАНЬО МЯХОВ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1137/ 20.11.2013г., постановено по АНД №2159 по описа за 2013г. на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
186 КАНД No 627/2013 Наказателни касационни производства К.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.2.2014г.
  ОТМЕНЯ Решение № 542/ 12.11.2013г., постановено по АНД № 1351/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20 – 023/ 15.04.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол” на ИАРА – гр. Сливен, с което на К.К.К. *** 8 – Б – 7, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв., на основание чл.64 от Закона за рибарството и аквакултурите, за нарушение на чл.22, ал.1 от ЗРА, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.2.2014г.
187 КАНД No 628/2013 Наказателни касационни производства И.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение №557/18.11.2013 год., постановено по НАХД №1441 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.2.2014г.
188 КАНД No 629/2013 Наказателни касационни производства А.И.И. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №507/30.10.2013г., постановено по а.н.д.№1052 по описа за 2013 на РС Казанлък в частта за потвърждаване на НП №2265/24.06.2013г. на Началник РУП Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП № 2265/24.06.2013г. на Началник РУП Казанлък с наложени на А.И.И. административни наказания глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл. 175 ал.1 т.1 предл. първо от ЗДвП и глоба в размер на 1 500лв. на основание чл. 179 ал.3 т.2 предл. първо от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.2.2014г.
189 КАНД No 630/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Ж.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594/13.11.2013 г, постановено по АНД № 888/ 2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.2.2014г.
190 КАНД No 631/2013 Наказателни касационни производства К.Ю.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 532 от 07. 11.2013 г., постановено по АНД № 782/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1197/13 от 18.04.2013 година, издадено от Началник РУП - Казанлък към ОД на МВР Стара Загора, с което на К.Ю.М. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 200.00 лв. на основание чл.179 ал.2 , предложение първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.20,ал.2, предложение второ от ЗДвП и глоба в размер на 200 лева и лишаване от право за управление на МПС за срок от шест месеца на основание чл. 175,ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.123,ал.1, т.3 , буква “ а” от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.2.2014г.
191 КАНД No 632/2013 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2014г.
ОТМЕНЯ решение №498/28.10.2013 год., постановено по АНД №1238 по описа за 2013 год. на Районен съд Казанлък и вместо него постановява  ОТМЕНЯВА наказателно постановление №1990 от 26.08.2013 год. на Зам. Кмета на Община Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.2.2014г.
192 КАНД No 633/2013 Наказателни касационни производства Ц.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2014г.
  ОТМЕНЯ Решение № 515/04.11.2013 г., постановено по АНД № 1206/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд като вместо него постановява:     ОТМЕНЯ електронен фиш № 0635808/18.07.2013 г., издаден от ОД на МВР Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т.4 от ЗДвП на Ц.С. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, извършено на 17.05.2013г.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.2.2014г.
193 КАНД No 634/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Й.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472/ 18.10.2013г., постановено по АНД № 572/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ГД-49/ 01.04.2013г., издадено от ИД Главен Директор на Главна Дирекция „Рибарство и контрол” в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.2.2014г.
194 КАНД No 635/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.С.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №527/07.11.2013г., постановено по а.н.д.№1296 по описа за 2013 на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.2.2014г.
195 КАНД No 1/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА ЕТ"СВЕТ МЯХОВ-ТАНЬО МЯХОВ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1148/ 20.11.2013г., постановено по АНД №2150 по описа за 2013г. на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
196 КАНД No 2/2014 Наказателни касационни производства В.Д.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2014г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1096/ 12.11.2013г., постановено по АНД № 1610/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.2.2014г.
197 КАНД No 3/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.П.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1049/ 01.11.2013г., постановено по АНД №1547 по описа за 2013г. на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.2.2014г.
198 КАНД No 4/2014 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 1047/01.11.2013 г., постановено по АНД N1667/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.2.2014г.
199 КАНД No 5/2014 Наказателни касационни производства П.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1048/01.11.2013г., постановено по а.н.д.№1670 по описа за 2013 на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.2.2014г.
200 КАНД No 6/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.С.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2014г.
   ОТМЕНЯ решение №1040/30.10.2013 год., постановено по АНД №1709/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №А-970 от 23.05.2013 год., издадено от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.2.2014г.
201 Частно КАНД No 7/2014 Наказателни частни касационни производства БУЛГАРКОНТРОЛА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.2.2014г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 661/ 11.10.2013г., постановено по АНД № 2134/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е върната като просрочена подадената от «Булгарконтрола»АД гр.София жалба против Наказателно постановление № 24-24038043/16.09.2013 г. на Директора на Дирекция «Инспекция по труда» Стара Загора и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
202 КАНД No 8/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ"СВЕТ МЯХОВ-ТАНЬО МЯХОВ" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1158 от 25.11.2013 г., постановено по АНД № 2148/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 73933-F071419/ 17.09.2013г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.2.2014г.
203 Частно КАНД No 9/2014 Наказателни частни касационни производства В.Р.Ц. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.1.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.5 във връзка с чл. 236 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Р.Ц. против определение № 805/29.11.2013г. за прекратяване на а.н.д.№2177 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 25.02.2014
Административно дело № 1637/2014
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
204 КАНД No 10/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1127 от 19.11.2013 год., постановено по АНД №1787/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
205 КАНД No 11/2014 Наказателни касационни производства В И В ЕООД - ГР.СТАРА ЗАГОРА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1187 от 02.12.2013г., постановено по АНД № 2142/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 27.2.2014г.
206 КАНД No 12/2014 Наказателни касационни производства НЕОСВЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1156/24.11.2013 година, постановено по НАХД № 2106 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 25.2.2014г.
207 КАНД No 13/2014 Наказателни касационни производства П.И.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1099/ 13.11.2013 година, постановено на НАХД № 1905 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.2.2014г.
208 КАНД No 14/2014 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1155/ 20.11.2013г., постановено по АНД № 1668/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1613/ 13 от 11.06.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора, с което на Т.Д.Т. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания – „глоба” в размер на 70лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от Закона за движението по пътищата, за нарушение на чл. 103, предл. първо от ЗДвП, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.3.2014г.
209 КАНД No 15/2014 Наказателни касационни производства Г.Б.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1231/05.12.2013г., постановено по а.н.д.№1853 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП №1088/08.05.2012г. издадено от Началник отдел ОП при ОД на МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.2.2014г.
210 КАНД No 16/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Л.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1113 от 18.11.2013г., постановено по АНД № 1789/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.2.2014г.
211 КАНД No 17/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Т.Ч. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1112 от 18.11.2013г., постановено по АНД № 1771/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 27.2.2014г.
212 КАНД No 18/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1176/02.12.2013 год., постановено по АНД №1599/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
213 КАНД No 19/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1026 от 28.10.2013 г., постановено по АНД № 1594/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № СЗ-2-ЮИР-16/ 09.07.2013 г., издадено от Началника на РДНСК Югоизточен район.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.2.2014г.
214 КАНД No 20/2014 Наказателни касационни производства ТРАКИЯ ОЙЛ - ООД -СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.3.2014г.
 ОТМЕНЯ Решение № 1015/ 28.10.2013г., постановено по АНД № 1350/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 2403623/ 30.04.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ТРАКИЯ ОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 69, ет.1, ап.4, ЕИК 123681570, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.142, ал.4 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 12.3.2014г.
215 КАНД No 21/2014 Наказателни касационни производства С.Д.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1250/ 11.12.2013г., постановено по АНД № 2368/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.2.2014г.
216 КАНД No 22/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.Т.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1147/21.11.2013г., постановено по а.н.д.№2171 по описа за 2013 на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.2.2014г.
217 КАНД No 23/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Х.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1136 от 20.11.2013г., постановено по АНД № 2138/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 73721 – F076059 от 16.09.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.3.2014г.
218 КАНД No 24/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ П.Н.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1127 от 19.11.2013 год., постановено по АНД №1787/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
219 КАНД No 25/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.П.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1070 от 11.11.2013г., постановено по АНД № 2013/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010321/ 14.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.2.2014г.
220 КАНД No 26/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Б.Ф.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1116 от 18.11.2013 г., постановено по АНД № 1990/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010430 от 20.08.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.2.2014г.
221 КАНД No 27/2014 Наказателни касационни производства Д.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1176/02.12.2013 год., постановено по АНД №1599/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
222 КАНД No 28/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА В.Г.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N503/29.10.2013г., постановено по АНД N859/2013г., по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част, с която е отменено наказателно постановление №260/08.05.2013г., на директора на Регионална дирекция по горите - Стара Загора в частта му, с която на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите са отнети в полза на държавата 1 бр. кон, 1 бр. каруца и 1 бр. амуниция за кон.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.3.2014г.
223 КАНД No 29/2014 Наказателни касационни производства Р.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 579/ 29.11.2013г., постановено по АНД № 1395/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 23–166/ 23.09.2013г., издадено от ИД Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 11.3.2014г.
224 КАНД No 30/2014 Наказателни касационни производства СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 544/ 13.11.2013 г. по АНД № 1205/2013 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 7404001333/15.08.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Казанлък.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.3.2014г.
225 КАНД No 31/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.К.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 559/19.11.2013г., постановено по АНД № 995/ 2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. , с което е отменено наказателно постановление (НП) № 23-138 от 28.06.2013 г., издадено от и.д. началник сектор в териториален сектор “ РК”гр. Стара Загора, отдел “ Регионален център “ Рибарство и контрол” – Югоизточна България , Главна дирекция “ Рибарство и контрол” към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на И.К.Д. на основание чл. 70, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите е наложено административно наказание – “ глоба в размер на 1500 лева за нарушение на разпоредбата на 32,ал.1 от ЗРА и на основание чл. 75, ал.1 от ЗРА му е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 600 лева за нарушение на разпоредбата на чл. 38,ал.1 от ЗРА.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.2.2014г.
226 КАНД No 32/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ ЕТ"АЙШЕ ПАША" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение от 06.11.2013г., постановено по а.н.д.№1084 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.3.2014г.
227 КАНД No 33/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Х.А.Л. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 547/ 27.11.2013г., постановено по АНД № 1369/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
228 КАНД No 34/2014 Наказателни касационни производства ЕТ"АНДЕЛА-АННА ТРИФОНОВА" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №584 / 02.12.2013г, постановено по АНД № 1050 /2013г по описа на РС Казанлък и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ НП № 24-2403739 от 11.07.2013г издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора с което на Анна Трифонова, в качеството й на ЕТ „Андела-Анна Трифонова” ЕИК 833080410, седалище и адрес в гр.Казанлък, ул.”Д.Кехайов” №12 вх.”А” ап.7, е наложена „имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. на основание чл.84 от ЗНЗ.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
229 КАНД No 35/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.П.М.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 540 от 12.11.2013 г., постановено по АНД № 1248/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 11010521/ 14.08.2013 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.3.2014г.
230 КАНД No 36/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1130/19.11.2013г., постановено по а.н.д.№1998 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.2.2014г.
231 КАНД No 37/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Л.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1127 от 19.11.2013 год., постановено по АНД №1787/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
232 КАНД No 38/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1129 от 19.11.2013г., постановено по АНД № 2009/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010401/ 14.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 11.3.2014г.
233 КАНД No 39/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Р.В.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1132 от 19.11.2013г., постановено по АНД № 1773/ 2013г. по описа на Районен съд - Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
234 КАНД No 40/2014 Наказателни касационни производства З.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1079/12.11.2013г., постановено по а.н.д.№1711 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.2.2014г.
235 КАНД No 41/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА,
САЙРА ЗАГОРЕ ООД
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 985 от 18.10.2013 г., постановено по АНД № 1322/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 42530-F033634/13.03.2013 г., издадено от директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, относно наложени имуществени санкция на „Сайра Загоре” ООД Стара Загора в размер на по 4000 лв. за нарушение на чл.40, ал. 1, т. 1, б. „в” ЗЗО по нарушения описани в НП от точка 4-8 от НП ., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление №42530-F033634/13.03.2013 г, издадено от директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив по т.4-8 от НП включително, с което на „Сайра Загоре” Стара Загора са наложени имуществени санкции за нарушения на чл.40, ал. 1, т. 1, б. „в” ЗЗО , като незаконосъобразно.     ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.2.2014г.
236 КАНД No 42/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1131 от 19.11.2013 год., постановено по АНД №1996/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
237 КАНД No 43/2014 Наказателни касационни производства А.Г.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2014г.
 ОТМЕНЯ решение № 217/ 27.11.2013г., постановено по АНД № 218/ 2013 г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 405 от 29.08.2013 г. на началника на РУП гр. Гълъбово при ОД на МВР гр. Стара Загора..  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.2.2014г.
238 КАНД No 44/2014 Наказателни касационни производства Р.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение от 02.12.2103г., постановено по а.н.д.№1369 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-165/23.09.2013г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” Стара Загора при ИАРА гр. София.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 27.2.2014г.
239 КАНД No 45/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ А.Ю.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение N570/25.11.2013 г., постановено по АНД N631/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.3.2014г.
240 КАНД No 46/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.И.О. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 565/ 20.11.2013г., постановено по АНД № 1157/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 12.3.2014г.
241 Частно КАНД No 47/2014 Наказателни частни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Н.А.Г. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.1.2014г.
ОТМЕНЯ Определение от 14.11.2013 год., постановено по НАХД № 1115/ 2013 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което Регионална здравна инспекция гр.Стара Загора е осъдена да заплати на Н.А.Г. ***50лв, представляваща направени съдебни разноски.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.1.2014г.
242 Частно КАНД No 48/2014 Наказателни частни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Н.А.Г. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.1.2014г.
ОТМЕНЯ Определение от 14.11.2013 год., постановено по НАХД № 1114/ 2013 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което Регионална здравна инспекция гр.Стара Загора е осъдена да заплати на Н.А.Г. ***50лв, представляваща направени съдебни разноски.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
243 КАНД No 49/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1117 от 18.11.2013г., постановено по АНД № 2011/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010400 от 14.08.2013г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
244 КАНД No 50/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1115 от 18.11.2013г., постановено по АНД № 2010/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010423/ 20.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.3.2014г.
245 КАНД No 51/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1114 от 18.11.2013 г., постановено по АНД № 1992/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, скоето е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010421 от 12.08.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 13.3.2014г.
246 КАНД No 52/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Б.Ф.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1128 от 19.11.2013г., постановено по АНД № 1997/ 2013г. по описа на Районен съд - Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
247 КАНД No 54/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1139/19.11.2013г., постановено по а.н.д.№2014 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.2.2014г.
248 КАНД No 55/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Д.Т.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1141 от 19.11.2013г., постановено по АНД № 2006/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
249 КАНД No 56/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Д.Т.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1145 от 20.11.2013 г., постановено по АНД № 2005/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010418 от 12.08.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 13.3.2014г.
250 КАНД No 57/2014 Наказателни касационни производства Л.Т.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 1276/14.12.2013 год., постановено по АНД №1852/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
251 КАНД No 58/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Л.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1142 от 19.11.2013г., постановено по АНД № 1786/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010284 от 22.07.2013г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
252 КАНД No 59/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ К.М.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275/ 08.10.2013г., постановено по АНД № 234/ 2013г. по описа на Радневския районен съд в обжалваната му част.      
В законна сила от 24.3.2014г.
253 Частно КАНД No 60/2014 Наказателни частни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 4.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №39/11.12.2013г. по АНД № 190/ 2013г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е прекратено производството по делото, поради недопустимост на жалбата.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.2.2014г.
254 КАНД No 61/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Д.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.2.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на РУП Раднево против Решение № 258/08.10.2013 г. по АНД № 231/2013 г. на Районен съд РС Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № А-344/15.05.2013 г. на началник РУП Раднево.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, срещу Д.И.Д., ЕГН **********, образувано с АУАН № А-344/2013 г.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 61/2014 г. на Старозагорски административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на касатора.    
В законна сила от 13.3.2014г.
255 КАНД No 63/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ АЙКО РЕСТОРАНТИ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1081/ 12.11.2013г, постановено по АНД № 1412/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2013К-0027476/28.03.2013 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, като оправилно и законосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.     ОТМЕНЯ Решение № 1081/ 12.11.2013г, постановено по АНД № 1412/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2013К-0027476/28.03.2013 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, кат оправилно и законосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.3.2014г.
256 КАНД No 64/2014 Наказателни касационни производства СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2014г.
ОТМЕНЯ решение №577/28.11.2013 год., постановено по а.н.д .№1262 по описа за 2013 год. на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2403749/05.09.2013 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
257 КАНД No 65/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №580 от 29.11.2013г., постановено по АНД № 1335/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
258 КАНД No 66/2014 Наказателни касационни производства К.П.М.В. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1142 от 19.11.2013г., постановено по АНД № 1786/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010284 от 22.07.2013г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.2.2014г.
259 КАНД No 67/2014 Наказателни касационни производства ДОНЧЕВ ИНСТАЛ ЕООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.3.2014г.
ОТМЕНЯ решение №1240/09.02.2013 год., постановено по АНД N1492/2013 год., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №0551476, издаден от ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
260 КАНД No 68/2014 Наказателни касационни производства А.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1189/ 02.12.2013г., постановено по АНД № 865 по описа за 2013г. на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 238/13 от 15.02.2013г. на Началник сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора.-   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.2.2014г.
261 КАНД No 69/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1212/04.12.2013г., постановено по а.н.д.№2002 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.2.2014г.
262 КАНД No 70/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1214 от 04.12.2013 г., постановено по АНД № 2003/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010394 от 22.08.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 13.3.2014г.
263 КАНД No 71/2014 Наказателни касационни производства М.А.М. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1157/ 25.11.2013г., постановено по АНД №1643 по описа за 2013г. на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 130/2012 от 24.04.2013г., издадено от Председателя на Държавната комисия по хазарта, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
264 КАНД No 72/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА П.Д.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N1233/06.12.2013 г., постановено по АНД N1802/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.3.2014г.
265 КАНД No 73/2014 Наказателни касационни производства Г.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1242/ 09.12.2013г., постановено по АНД № 2173/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 0512335 на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т.6 от ЗДвП на Г.Г.К., ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 350лв. за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като незаконосъобразен.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.3.2014г.
266 КАНД No 74/2014 Наказателни касационни производства С.Х.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1225/06.12.2013г., постановено по а.н.д.№2050 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К, №0582921 от 03.06.2013г. издадена от ОД на МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.3.2014г.
267 КАНД No 75/2014 Наказателни касационни производства Д.К.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение 1246/ 10.12.2013 г., постановено по АНД № 2224/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:     ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0652480, издаден от ОД на МВР Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т.5 от ЗДвП на Д.К.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП, извършено на 03.08.2013г.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
268 КАНД No 76/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Н.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1266/13.12.2013 год., постановено по АНД N2087/2013 год., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
269 КАНД No 77/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Т.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1143 от 19.11.2013г., постановено по АНД № 1775/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010202 от 18.07.2013г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
270 КАНД No 78/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Т.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1140 от 19.11.2013г., постановено по АНД № 2004/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010204/ 18.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.3.2014г.
271 КАНД No 79/2014 Наказателни касационни производства Х.Ж.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/ 02.01.2014 г., постановено по АНД № 2273/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2632/ 10.09.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 21.3.2014г.
272 КАНД No 80/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Л.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1205 от 03.12.2013г., постановено по АНД № 1763/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010285 от 22.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.3.2014г.
273 КАНД No 81/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Б.Ф.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1266/13.12.2013 год., постановено по АНД N2087/2013 год., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
274 КАНД No 82/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №273/11.10.2013г., постановено по а.н.д.№215 по описа за 2013г. на РС Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.3.2014г.
275 КАНД No 83/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №274/11.10.2013г., постановено по а.н.д.№216 по описа за 2013г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.3.2014г.
276 КАНД No 84/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.И.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 1011/23.10.2013 г., постановено по АНД N1550/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.3.2014г.
277 КАНД No 85/2014 Наказателни касационни производства Н.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.3.2014г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 1241/09.12.2013 г. по АНД № 1974/2013 г. на Районен съд Стара Загора като вместо него постановява:     ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0508032, издаден от ОД на МВР Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т.4 от ЗДвП на Н.С.К. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП, извършено на 03.03.2013г.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.3.2014г.
278 КАНД No 86/2014 Наказателни касационни производства Б.Г.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1080/ 12.11.2013 г. по АНД № 1621/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора като вместо него постановява     ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0426517 издаден от ОД на МВР Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т.4 от ЗДвП на Б.Г.Б. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, извършено на 24.12.2012г.  .     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.3.2014г.
279 КАНД No 87/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМННИ ЗАПАСИ" ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 567/ 22.11.2013г., постановено по АНД № 1416/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 25.3.2014г.
280 КАНД No 88/2014 Наказателни касационни производства А.С.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 573 от 26.11.2013г., постановено по АНД № 911/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1205/ 13 от 17.04.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.3.2014г.
281 КАНД No 91/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Й.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 601/ 11.12.2013г., постановено по АНД № 1429/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
282 КАНД No 92/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ЕТ ТАТЯНА ХРИСТОВА - НИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.3.2014г.
ОТМЕНЯ решение №568/22.11.2013 год., постановено по АНД №1275/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2013К-0027478 от 30.05.2013 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
283 КАНД No 93/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА МИТАК ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №1237/09.12.2013г., постановено по АНД №1060 по описа за 2013г. на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
284 КАНД No 94/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Д.Н.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1256/12.12.2013г., постановено по а.н.д.№1765 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.3.2014г.
285 КАНД No 97/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Д.Н.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1257 от 12.12.2013г., постановено по АНД № 1764/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010208 от 18.07.2013г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
286 КАНД No 98/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА П.Ж.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1193/ 02.12.2013г., постановено по АНД № 1740/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 20.3.2014г.
287 КАНД No 99/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ В.Р.Ц. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1235 от 09.12.2013 г., постановено по АНД № 2180/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 11010313 от 23.07.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 25.3.2014г.
288 КАНД No 100/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ В.Р.Ц. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1234 от 09.12.2013г., постановено по АНД № 2179/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.3.2014г.
289 КАНД No 101/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ"КОМЕРС-ЖЕКА ПЕТРОВА" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1181/02.12.2013г., постановено по а.н.д.№2342 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.3.2014г.
290 КАНД No 102/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ МАРИЯ БОНЕВА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1186 от 02.12.2013г постановено по АНД № 1162/2013г по описа на Районен съд гр.Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403427 от 07.01.2013г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, с което на на ЕТ „Мария Бонева”, ЕИК 123135474, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Христо Ботев” №111, ет.3 ап.8, представлявано от Мария Бонева Бонева на основание чл.414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв. за нарушение на чл.61, ал.1 от КТ, като намалява размера на имуществената санкция на 1500лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
291 КАНД No 104/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1172 от 29.11.2013г., постановено по АНД № 1988/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.3.2014г.
292 КАНД No 106/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Л.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1174 от 29.11.2013г., постановено по АНД № 1768/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010286 от 22.07.2013г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
293 КАНД No 107/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1171 от 29.11.2013 г. постановено по АНД № 1991/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 11010422 от 20.08.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 25.3.2014г.
294 КАНД No 109/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.С.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 1190/ 02.12.2013г, постановено по АНХД № 1935 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ № 2125/13 от 12.07.2013 година на Началник сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.3.2014г.
295 КАНД No 111/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1251/10.12.2013г., постановено по а.н.д.№2463 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.3.2014г.
296 КАНД No 113/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Х И Т-2008 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1024/ 28.10.2013г., постановено по АНД № 1537 по описа за 2013г. на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 43-ДНСК-6100 от 20.11.2008 г. на заместник началника на ДНСК – гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.3.2014г.
297 КАНД No 116/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ АРТЕК-92 ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1222/05.12.2013г., постановено по а.н.д.№1868/2013г. на РС Стара Загора в частта за отмяна на НП №К-031292/08.05.2013г. на Директора на КЗП РД Пловдив с наложена на АРТЕК-92 ЕООД имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл.209 от ЗЗП и вместо него ПОСТАНОЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №К-031292/08.05.2013г. издадено от Директора на Комисията за защита на потребителите- РД Пловдив в частта с наложена на АРТЕК-92 ЕООД гр. София имуществена санкция на основание чл. 209 от ЗЗП.   ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.3.2014г.
298 КАНД No 117/2014 Наказателни касационни производства К.М.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1305/ 19.12.2013г., постановено по АНД № 2222 по описа за 2013г. на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 41/13 от 14.05.2013г. на Началник сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.3.2014г.
299 КАНД No 121/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Т.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1211 от 04.12.2013 г., постановено по АНД № 2001/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 11010415 от 20.08.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
300 КАНД No 124/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЕТ"АНТОНИО-МАРИО-МАРИО МАНОЛСКИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №604/11.12.2013г., постановено по а.н.д.№1290 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.3.2014г.
301 КАНД No 127/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.П.М.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №589/03.12.2013г., постановено по а.н.д.№1247 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.3.2014г.
302 КАНД No 128/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК АВТО ТРАНС - 99 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №603/11.12.2013г., постановено по а.н.д.№1169 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.3.2014г.
303 КАНД No 132/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Г.Д.М.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.3.2014г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1300 от 19.12.2013г., постановено по АНД № 1819/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № РД-И-199 от 23.07.2013г. на изпълнителни директор на Изпълнителна агенция на лекарствата гр. София, с което на магистър фармацевт Г.Д.М. - С. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нарушение на разпоредбата на чл. 27,ал.2 във връзка с чл. 20,ал.1 т.1 , т.1 от Наредба № 28 за устройството, реда на организацията на работа в аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти на МЗ от 09.12.2008 г.   ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.3.2014г.
304 КАНД No 133/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Д.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №24/10.01.2014г., постановено по а.н.д.№2280 по описа за 2013г. на РС Стара Загора в обжалваната му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.3.2014г.
305 КАНД No 141/2014 Наказателни касационни производства Д.С.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 18.12.2013 год., постановено по АНД №1398/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №23-174 от 23.09.2013 год. на Началника сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.3.2014г.
306 КАНД No 145/2014 Наказателни касационни производства Д.Х.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1314 от 21.12.2013г., постановено по АНД № 2130/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 73723 – F076115 от 16.09.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.3.2014г.
307 КАНД No 154/2014 Наказателни касационни производства М.И.В.,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 1321/27.12.2013г., постановено по а.н.д.№2293 по описа за 2013г. на РС Стара Загора в частта за потвърждаване на НП №497/14.10.2013г. на Началник Митница Пловдив с наложена на М.И.В. „глоба” в размер на 1000лв. на основание чл. 123 ал.1 от ЗАДС за това, че на 07.08.2013г. държи в собствения си лек автомобил 10 кутии цигари без бандерол, когато се изисква такъв и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №497/14.10.2013г. на Началник Митница Пловдив с наложена на М.И.В. „глоба” в размер на 1000лв. на основание чл. 123 ал.1 от ЗАДС за това, че на 07.08.2013г. държи в собствения си лек автомобил 10 кутии цигари без бандерол, когато се изисква такъв, като незаконосъобразно.  ОСТАВЯ В СИЛА решение №1321/27.12.2013г., постановено по а.н.д.№2293 по описа за 2013г. на РС Стара Загора в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.3.2014г.
308 КАНД No 160/2014 Наказателни касационни производства П.П.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1334/ 20.12.2013г., постановено по АНД № 2102/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 1920/2013 г. от 05.07.2013 година на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.3.2014г.
309 КАНД No 161/2014 Наказателни касационни производства Н.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1285 от 17.12.2013г., постановено по АНД №2304/2013г. по описа на Старозагорския районен съд ,като вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1338/ 28.06.2013г., издадено от Заместник кмет на Община Стара Загора, , с което на Н.Г.К. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, на основание чл.29, ал.1 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора, за нарушение на чл.17 от същата наредба, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.3.2014г.
310 КАНД No 181/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.И.Б. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.2.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.София чрез пълномощника гл.юрисконсулт Александър Стоянов против решение № 38/ 08.01.2014г, постановено по а.н.х.д.№ 841/ 2013г на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 23-136/ 03.06.2013г, издадено от Началника на сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 181/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните.      
311 КАНД No 187/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/ 24.01.2014г., постановено по АНД N 1487/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 1512/13 12.06.2013г. на Началник- група в сектор” Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.3.2014г.