АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.3.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 183/2012 Дела по КСО Д.К.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К. *** Решение № 66/ 09.05.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 22.03.2012г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, да заплати на Д.К. ***, ЕГН ********** сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 95/2014 Други административни дела МАЛИ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, представлявано от управителя Валентин Динев Петков, Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–2600/ 1453 # 2 от 05.11.2013г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който на основание чл.18, ал.3, т.2 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. по отношение на „МАЛИ” ООД – гр. Стара Загора е определено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания”, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” за кампания 2009г. във връзка с подадено от „МАЛИ” ООД Общо заявление за единно плащане на площ 2009г. с УИН 24/160709/40262 в размер на 6 826.90лв., като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, ЕИК 123737662, представлявано от управителя Валентин Динев Петков, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 129/2014 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К. ЯВОРОВ 1867" - ГР.ЧИРПАН КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.23 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ПРО ОБЩИНА ЧИРПАН,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" - С.ВИНАРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА" - С.ГИТА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1922" - С.ДИМИТРИЕВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1928" - С.ДЪРЖАВА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКИ БУДИЛНИК 1906" - С.ЗЕТЬОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКА ПРОБУДА 1927" - С.ЗЛАТНА ЛИВАДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К.ЯВОРОВ - 1928" - С.ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1920" - С.МАЛКО ТРЪНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО КОЛЕВ ГЪБЕВ - 1930" - С.МОГИЛОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1874" - С.РУПКИТЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО СТОЯНОВ - 1927" - С.СВОБОДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУЖДАНЕ - 1870" - С.СПАСОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1903" - С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 2005" - С.ЦЕЛИНА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1024" - С.ЦЕНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1928" - С.ЯЗДАЧ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан, в частта й против Решението, с което се приема „разпределение на субсидията на читалищата за 2014г въз основа на попълнени анкетни карти” и Решението, с което се приема „промени в механизма за разпределяне на субсидията за народните читалища за 2014г”, съдържащи се в Протокол №2 от 07.03.2014г на Временната комисия по чл.23 от ЗНЧ при Община Чирпан, като недопустима и прекратява производството по делото в тази му част. В тази си част решението има характер на определение и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ. ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан с председател Росица Петкова Тотева Решение на Временната комисия по чл.23 от ЗНЧ, назначена със Заповед №РД-09-082 от 12.02.2014г на Кмета на община Чирпан, с което се приема разпределение на субсидията за 2014г между читалищата на територията на община Чирпан, съдържащо се в Протокол №2 от 07.03.2014г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА на Временната комисия по чл.23 от ЗНЧ, назначена със Заповед №РД-09-082 от 12.02.2014г на Кмета на община Чирпан, административната преписка за ново разглеждане и произнасяне, при съобразяване с дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан, ул. „Димитър Данаилов” № 1, Булстат 000904236, сумата от 820.64лв. /осемстотин и дведесет лева и шестдесет и четири ст./, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. В тази част Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
4 Административно дело No 205/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕРСНАБ-М ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба „ТЕРСНАБ—М” ООД гр.Стара Загора ул.”Г.С.Раковски” № 107, вх.Б, ет.V, ап.33 ЕИК 123668796, Заповед № 10-00-812 от 07.05.2014г издадена от Кмета на община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ТЕРСНАБ—М” ООД гр.Стара Загора, ЕИК 123668796, сумата от 800 /осемстотин/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 12.3.2015г.
5 Административно дело No 243/2014 Други административни дела ЕТ М.- Р.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Руска Димитрова Иванова в качеството й на ЕТ „МР- Руска Иванова” ЕИК 123673042, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.”Братя Жекови” №105, ет.1 ап.1 Акт за установяване на задължение по декларация № 38091 от 05.03.2014г, издаден от старши инспектор в отдел „местни данъци и такси” при Община Стара Загора, мълчаливо потвърден от Началника на отдел Местни данъци и такси („МДТ”) в община Стара Загора, с който на ЕТ „МР- Руска Иванова” са установени задължения за годишен патентен данък за периодите на 2009г, 2010г, 2011г, 2012г и 2013г. с прилежащи лихви, възлизащи общо на 17788.36 лв, от които 13 900.00 лв главници и 3888.36 лихви за забава. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Руска Димитрова Иванова в качеството й на Едноличен търговец с ЕТ „МР- Руска Иванова” ЕИК 123673042, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.”Братя Жекови” №105, ет.1 ап.1 сумата от 950 (деветстотин и петдесет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 244/2014 Дела по ЗДС С.Б.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.С. ***, ЕГН ********** против Заповед № РД-474 / 20.05.2014г на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която му е наложено наказание „дисциплинарно уволнение”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 251/2014 Други административни дела Ж.К.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Ж.К.Т. ***, против Уведомително писмо изх. № 02-240-6500/ 3146 от 08.04.2014г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 252/2014 Други административни дела ЕТ"В.-К..К..К.К." НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата - от получаване на препис от определението
В законна сила от 7.3.2015г.
9 Административно дело No 255/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.С. ***, сумата от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста – гр. Казанлък, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на самостоятелно легло и спални принадлежности; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на М. С. в Ареста – гр. Казанлък при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 25.05.2011г. – 06.10.2011г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 25.06.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.С.С. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 95 550лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 264/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.З.А.,
С.И.Т.,
А.К.Б.,
К.Д.Д.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.З.А., С.И.Т., А.К.Б. и К.Д.Д. ***, Заповед №19-12-89 от 16.06.2014 год. на заместник-кмет „САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация за УПИ ІV2152 и План за застрояване на новообразувания УПИ ІV9909, съставляващ ПИ с идентификатор 68850.516.9909 от кадастралната карта на гр. Стара Загора, като с плана за регулация УПИ ІV2152 се преотрежда в УПИ ІV9909 , а с плана за застрояване в новообразувания УПИ ІV9909 се установява смесена устройствена зона – Сж,одо – за жилищно застрояване и за обществено и делово обслужване, средно свързано застрояване с височина H до 15 м. и с указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване - 80%, максимален коефициент на интензивност Кинт – 4.5, мин.озеленена площ 20%, съобразно приложен проект., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.З.А., С.И.Т., А.К.Б. и К.Д.Д. *** сумата от 1100.00 /хиляда и сто/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2015
Административно дело № 1761/2015
В законна сила от 25.3.2015г.
11 Административно дело No 278/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П. Иванов П. ***, Заповед № 10–00-1055/ 17.06.2014г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахнат стопански постройки по северозападната граница на УПИ V-245, кв.35 по плана на с.Бъдеще, общ.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на П.Т.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 810 /осемстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
12 Административно дело No 294/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.В.И. *** Заповед № 10-00-1228/ 20.06.2014г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне тоалетна , построена в УПИ ІХ-133, кв. 13 по плана на с. Пряпорец по северозападната граница на имота към уличната регулация, собственост на И. . И. , като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на И.В.И. *** ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин / лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 21.1.2015г.
13 Административно дело No 314/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Л.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Л.Н. ***, против Заповед № 447/ 02.07.2014г., издадена от Кмета на община Павел баня, с която на основание чл.225а, ал.1 и чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено на Д. Нанева да премахне изпълнената от нея незаконна част от строеж „Плосък покрив - реконструкция на съществуващ гараж” в сграда с идентификатор 55021.501.500.7, в поземлен имот с идентификатор № 55021.501.500 по кадастралната карта на гр. Павел баня, съставляващ УПИ ІІІ - 500, кв.52 по регулационния план на гр. Павел баня, с административен адрес: гр. Павел баня, ул.”Тодор Мазаров” №14, като се премахне изградената покривна конструкция на сградата, за което възложителят на строежа няма издадено разрешение за строеж и одобрени строителни книжа, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 317/2014 Други административни дела КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на ”Коплексен онкологичен център Стара Загора”ЕООД представлявано от управителя д-р Петьо Чилингиров, Решение №РД-32-1/01.07.2014 год. на Директора на РЗОК-Стара Загора, с което е разпоредено прекратяване частично без предизвестие на сключения договор №240796/25.02.2014 год. за оказване на болнична помощ по клинична пътека №121 "Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА РЗОК - Стара Загора да заплати на „Комплексен онкологичен център Стара Загора”ЕООД, сумата в размер от 920.00 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 29.1.2015г.
15 Административно дело No 346/2014 Искове за обезщетение Н.Б.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.Б.М. *** Загора, сумата от 4 000 /четири хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.М. неимуществени вреди – физически болки и страдания и емоционални страдания, изразяващи се в преживян страх, обида, унижение и чувство на безсилие, причинени от незаконосъобразни действия по неправомерно използване на физическа сила от длъжностни лица от ОД на МВР – Стара Загора при упражняване на служебните им задължения и правомощия при осъществяване на административна дейност – нанесен на 20.02.2012г. побой с причинена лека телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 20.02.2012г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Б.М. *** Загора, срещу ОД на МВР – Стара Загора иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 8 000лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.Б.М. *** Загора, с ЕГН: **********, сумата от 520.00 /петстотин и двадесет/ лева, представляваща направените от ищеца съдебни разноски, както и адвокатско възнаграждение за един адвокат, съразмерно на уважената част на иска. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 366/2014 Други административни дела ТРАКИЯ ТРЕЙД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Тракия трейд” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 199, ет.1, ап.1 мълчалив отказ на орган по приходите по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗМДТ от общинска администрация – Казанлък за издаване на Акт за прихващане и/или възстановяване на недължимо платени суми за данък за възмездно придобиване на недвижим имот; за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци по подадено от „Тракия трейд” ООД искане вх. № 68-1474-3#4/ 24.04.2014г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на органите по приходите по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗМДТ от общинска администрация – Казанлък, за разглеждане и произнасяне по подаденото от „Тракия трейд” ООД – гр. Стара Загора искане вх. № 68-1474-3#4/ 24.04.2014г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на „Тракия трейд” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 199, ет.1, ап.1, ЕИК 123154492 сумата от 3 622 лв. /три хиляди шестстотин двадесет и два лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 368/2014 Други административни дела В.М.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.В. против Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 /3796 от 13.08.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, с което, по подадено от В.М.В. Общо заявление за позпомагане УИН 24/230413/77304 за кампания 2013г., е отказано финансово подпомагане в размер на заявената сума по СЕПП, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 386/2014 Други административни дела ЕТ "Р.М." ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 386/ 2014 година по описа на АС гр. Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила от 7.2.2015г.
19 Административно дело No 389/2014 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Многопрофилна болница за активно лечение – Медицински комплекс „Св. Иван Рилски” ЕООД – клон Стара Загора, с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” №1, представлявано от управителя Николай Салутски, Писмена покана изх. № 29-02-907/ 11.08.2014г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора в оспорената й част, с която на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО във вр. с чл.23, ал.1 от Инструкция № РД-16-6/ 22.02.2010г. и чл.227 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2014г., МБАЛ – Медицински комплекс „Св. Иван Рилски” ЕООД – клон Стара Загора е поканено да възстанови суми, както следва: сумата от 620 лв. по Клинична пътека № 1 – ИЗ № 2074/ 28.05.2014г. на Радка Иванова Маринова /по т.1 от писмената покана/ и сумата от 620лв. по Клинична пътека № 1 – ИЗ № 1763/ 12.05.2014г. на Николай Стойчев Маринов /по т.2 от писмената покана/, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение – Медицински комплекс „Св. Иван Рилски” ЕООД – клон Стара Загора, с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” №1, ЕИК 1157854190011, представлявано от управителя Николай Нешев Салутски, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.2.2015г.
20 Административно дело No 400/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР АГРОТЕХНИКА - ВЕЛИНА ЕООД,
В.Г.Д.,
Г.Т.Д.
НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от В.Г.Д. ***, Г.Т.Д. *** и „АГРОТЕХНИКА - В.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Богородица” № 81, ап.3, представлявано от управителя В.Г.Д., против Заповед № ДК 11–СЗ-15/ 19.08.2014г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 156, ал.3 от ЗУТ, са отменени като незаконосъобразни одобрен проект и Разрешение за строеж № 19–333/ 29.07.2014г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: „Ветрогенератор - 2kW и соларни панели”, строеж пета категория, находящ се в УПИ ІІ – 11905, кв.668 „Железник” по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.501.646 по кадастралната карта, с административен адрес кв. „Железник”, с възложители В.Г.Д., Г.Т.Д. и „АГРОТЕХНИКА - В.”***, като неоснователна. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 19.2.2015г.
21 Административно дело No 423/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.И. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 423/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. ПРИСЪЖДА на ответника Агенция Геодезия картография и кадастър гр. София направените по делото разноски за процесуално представителство в производството в размер на 600 /шестотин/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя, ответника и заинтересованите страни С.К.С., Л.С. Станеви и К.С.К. започва да тече от днес, а за останалите заинтересовани страни - от получаване на препис от определението.
22 Административно дело No 424/2014 Други административни дела П.В.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.П. ***, Експертно Решение № 0242/25.07.2014г на Националната експертна лекарска комисия, гр. София, специализиран състав очни болести, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия гр.София да заплати на П.В.П. *** сумата от 500 (петстотин) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 432/2014 Други административни дела ВАЛИС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Валис” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис”63, ет.3, ап.9, ЕИК 123630361, представляво от управителя Валентин Динев Петков, и обективираното в нея искане за прогласяване нищожността на Ревизионен акт №1/ 07.05.2014г., издаден от Деян Пенчев Неделчев – старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии” и Мирослава Петкова Георгиева –Йорданова – Началник сектор „Проверки и ревизии” в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, в частта му, с която са установени задължения за довнасяне на данък върху превозните средства за Влекач „Шкода Лиаз” с рег.№ СТ9839НН и Влекач”Шкода МТ 5” с рег.№СТ9863НН, в общ размер на 18186.41лв. и лихви за просрочие, изчислени към 03.04.2014г., в размер на 3286.80лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „Валис” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис”63, ет.3, ап.9, ЕИК 123630361 да заплати на Община Стара Загора сумата от 1163,47лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 438/2014 Други административни дела К.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Д. *** срещу директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск да бъде осъден ответника да му връчи заповед № 106 от 22.01.2010 г. за налагане на дисциплинарно наказание “ уволнение” и прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в МВР. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
25 Административно дело (К) No 451/2014 Касационни производства Ц.М.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 902/ 08.08.2014г., постановено по гр.дело №5442/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
26 Административно дело No 452/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 452/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Кмета на Община Павел баня против Решение № 757 по Протокол № 48 от проведено на 29.09.2014г. заседание на Общински съвет – Павел баня, поради оттегляне на оспорения административен акт с последващо Решение № 787/ 31.10.2014г. на Общински съвет – Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.3.2015г.
27 Административно дело No 471/2014 Други административни дела Р.А.Д. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Д., ЕГН **********,*** против Уведомление с рег. №24-14950 от 29.07.2014 год. на Началника на СГКК - гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.А.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Д.К.К., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка и законен представител Милена Петкова Челебиева, сумата от 600.00 /шестстотин/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 25.2.2015г.
28 Административно дело No 472/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К И Г УНИСАТ-ТВ ООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОТМЕНЯ ПО жалба на „К и Г Унисат - ТВ” ООД гр.Стара Загора, представлявано от управителя Господин Атанасов Желев, чрез адвокат Е. Стръмска Заповед №ДК-11-СЗ-18/16.09.2014г. на Началник РО НСК Стара Загора при РДНСК-Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване .
В законна сила от 16.3.2015г.
29 Административно дело No 474/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 474/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Кмета на Община Павел баня против Решение № 758 по Протокол № 48 от проведено на 29.09.2014г. заседание на Общински съвет – Павел баня, поради оттегляне на оспорения административен акт с последващо Решение № 787/ 31.10.2014г. на Общински съвет - Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.3.2015г.
30 Административно дело No 475/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 475/2014 год. по описа на АС-Стара Загора, образувано по жалба на ЕТ “ДОНИКА –Г.ГЕОРГИЕВ” – гр. Стара Загора против Заповед №РД-25-1389/24.06.2009 год. на Кмета на община Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Павел Баня, направено чрез неговия пълномощник, за присъждане на разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
31 Административно дело No 478/2014 Други административни дела Л.М.И.,
С.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.1.2015г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 17.12.2014г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.И. и С.А.И. *** срещу писмо изх.№5-1 от 19.09.2014г на Кмета на община Павел баня, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 478/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 483/2014 Други административни дела Д.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.2.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. трето от АПК, Старозагорския административен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ по жалба на Д.М.М. ***, Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 964/ 2010г. от 24.02.2010г., издадена от ВНД Началник на сектор „Пътна полиция” при Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП, на Д.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността”, като определя срок на действието на тази мярка "до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 6 месеца”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.3.2015г.
33 Административно дело No 486/2014 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Г.Т.Ч. КОНТРОЛЬОР ОТ ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ОХРАНА" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Ч. принудителна административна мярка – поставяне на техническо средство за принудително задържане на пътно превозно средство, извършена на 13.10.2014 г. по отношение на лек автомобил "Опел" с рег. № СТ 1917 СН, наложена от Тодор Илиев Караколев., специалист "Обществен ред” при звено “ Общинска охрана” при община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 487/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София, бул."Ген. Н. Столетов"№21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Х., ЕГН ********** изтърпяващ наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора гр. Стара Загора, СУМАТА от 3000.00 /три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр. Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на безплатни облекло, обувки и тоалетни принадлежности, за периода 26.10.2009 год. - 22.10.2014 год., ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 22.10.2014 год. до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х., ЕГН ********** против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София в останалата му част до размер 6 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.Г.Х., ЕГН ********** да заплати на Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София сумата в размер на 315.00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 488/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.М.,
С.Х.Т.,
Д.Т.Х.,
Р.Д.Д.,
П.С.С.,
С.Р.С.,
И.И.М.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.М.Г.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.2.2015г.
Ето защо съдът намира че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, а производството по делото – прекратено. Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, Старозагорският административен съд, О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от М.Д.М., С.Х.Т., Д.Т.Х., Р.Д.Д., П.С.С., С.Р.С. И И.И.М. жалба против Заповед № 19-12-147/ 04.09.2014г. на Зам.-кмет „САГ” на Община - Стара Загора, в частта й относно одобрено изменение на Плана за застрояване за новообразувания УПИ Х-560 в кв.88, гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 488/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.
36 Административно дело No 493/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** , против Решение № 128/ 26.09.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора, с което е отхвърлена жалба с вх. № ПОВН-1818 от 29.08.2014г. срещу Разпореждане № Д-23-96-6-00055988 от 27.06.2014г. на Ръководителя по `на изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора и е прекратено производството по оспорване на разпореждането, като неоснователна Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила от 15.1.2015г.
37 Административно дело No 498/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКОВАТА МОЛБА НА М.Г.Х.. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.3.2015
Административно дело № 2774/2015
38 Административно дело No 499/2014 Други административни дела ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ -КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Професионална гимназия по строителство гр.Казанлък Акт за установяване на задължение по декларация №541/17.07.2014 год., издаден от мл.инспектор „Приходи” в Дирекция МДТ при Община Казанлък, потвърден с Решение №22/14.10.2014 год. на Директор на Дирекция МДТ Община Казанлък, в частта, в която е определена лихва за просрочие в размер на 610.19 лв., дължима към 17.07.2014 год., ЗА РАЗЛИКАТА над 594,12лв., като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Професионална гимназия по строителство гр.Казанлък против Акт за установяване на задължение по декларация №541/ 17.07.2014г., издаден от младши инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък в останалата й част, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 501/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. ***, против Решение № 129 /26.09.20014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №Д-23-999-16-0005933/ 12.08.2014г. на Ръководителя за изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ гр.Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
40 Административно дело No 502/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение №125/24.09.2014 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №О-23-999-99-00055519/11.06.2014 год. на ръководителя за изплащане на обезщетенията и помощите, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
41 Административно дело No 505/2014 Други административни дела М.Д.М.А. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на М.Д.М.А. с адрес Германия, гр. Дрезден, ул. „Йодеранер” № 20, подадена чрез пълномощника му адв. Мариана Д. *** Заповед № 42/ 11.02.1993г. на Ректора на Висшия медицински институт – Стара Загора, в частта й, с която е разпоредено да бъдат анулирани заверките на семестрите и положените изпити поради неотчетена валута на чуждестранния студент М.Д.А., с факултетен номер № 152, като същият се счита за отстранен студент, считано от месец октомври 1989г. ОСЪЖДА Тракийски университет – Стара Загора да заплати на М.Д.М.А. с адрес Германия, гр. Дрезден, ул. „Йодеранер” № 20, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 513/2014 Дела по КСО А.И.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.И.А. *** Решение № 139/ 20.10.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 08.09.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като незаконосъобразни. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от А.А. Заявление вх. № МП – 28684/ 19.08.2014г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.2.2015г.
43 Административно дело No 515/2014 Други административни дела Л.М.И.,
С.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Л.М.И. и С.А.И. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Павел баня по заявление рег.№6/03.10.2014 год. за достъп до обществена информация. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Л.М.И. и С.А.И. *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., представляваща направени разноски по делото. Изпраща административната преписка на компетентния административен орган - Кмета на Община Павел баня за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение в 14-дневен срок от съобщението. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от
В законна сила от 3.2.2015г.
44 Административно дело No 517/2014 Дела по ЗМВР М.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.Б.,***, Заповед № УРИ-349з—1455/27.10.2014г на Директора на Областна дирекция на МВР — Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение в ОДМВР като старши полицай, в група „Клон Рудник „Трояново-север”, сектор „Охрана на „Мини Марица изток” АД гр.Раднево по допълнителния щат на сектора към щата на РУП Раднево , като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
45 Административно дело No 518/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. ***, против Решение № 134 /02.10.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №О-23-999-22-00056893/11.08.2014г на Ръководителя за изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ гр.Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
46 Административно дело No 519/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** с адрес за призоваване гр.Стара Загора, ул.”Брацигово” № 2 В, ап.3, против Решение № 135 / 07.10.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което потвърдено разпореждане № 0-23-999-99-00055518 от 11.06.2014 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите и искането за присъждане на разноски, като неоснователни. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
47 Административно дело No 520/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.2.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. четвърто от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 133/ 02.10.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-999-22-00056892 от 11.08.2014г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, за отказ да бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване на Д.К.Н. по болничен лист № 5021864, серия А – 2012 за периода от 18.05.2014г. до 17.06.2014г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 523/2014 Дела по КСО ТАНЯ КОСЕВА-2009 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Таня Косева 2009” ЕООД ЕИК 200990561 със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора на ул.”Стефан Караджа” №30, ет.1, ап.3 представлявано от управителя Таня Енчева Косева, против Решение №142 /22.10.2014 г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е потвърден отказ за издаване на задължителни предписания за корекция на декларации обр.№1 и 6, съдържащ се в писмо изх.№23-70-00-170 # 1 от 17.09.2014 г на Началник отдел „Краткосрочни плащания и контрол” в ТП на НОИ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
49 Административно дело No 525/2014 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кичка Тонева Петкова, в качеството й на Кмет на Община Чирпан Решение №541 от 30.10.2014 год. на Общински съвет Чирпан, в частта с която е допълнен раздел ІІ – имоти и вещи, предвидени за продажба, на приетата с решение №395/30.01.2014 год., програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 год. с описаните в приложението имоти и се възлага на Кмета на Общината да организира изготвянето на пазарни оценки на имотите и след приемането им от Общинския съвет – Чирпан да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за пакетна продажба на описаните в приложението имоти, при 100% депозит за участие в търга, по отношение на имоти №002074; №017051; №107011; № 057002; №000431; №000617; №126026 и №136011, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кичка Тонева Петкова, в качеството й на Кмет на Община Чирпан против Решение №541 от 30.10.2014 год. на Общински съвет Чирпан в останалата й част и относно имоти с №001917; №000500 и №000501, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването й на страните.
50 Административно дело No 527/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение № 147 /23.10.2014 на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 0-23-000-00-00748540 от 02.09.2014 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист № 2377566 серия «А» за периода 07.10.2013г—14.10.2013г, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 527/2014г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.1.2015г.
51 Административно дело No 528/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение №148/22.10.2014 год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №О-23-000-00-00748542/02.09.2014 год. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №0565697 серия А2014 за периода 15.10.2013 год. - 24.10.2013 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №528/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 6.3.2015г.
52 Административно дело No 529/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение №149/22.10.2014 год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №О-23-000-00-00748543/02.09.2014 год. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №6720393 серия А2012 за периода 16.02.2014 год. - 23.02.2014 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №530/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.1.2015г.
53 Административно дело No 529/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.1.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №266/07.01.2015 год. по адм. дело №529/2014 год. по описа на Старозагорски административен съд, като ВМЕСТО „ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение №149/22.10.2014 год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №О-23-000-00-00748543/02.09.2014 год. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №6720393 серия А2012 за периода 16.02.2014 год. - 23.02.2014 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.” и „ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №530/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.” да се чете „ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение №149/23.10.2014 год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №О-23-000-00-00748543/02.09.2014 год. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №6720393 серия А2012 за периода 16.02.2014 год. - 23.02.2014 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.” и „ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №529/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.” Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено След влизане в сила на Решението, допуснатата поправка да се отбележи върху поправеното решение.
54 Административно дело No 532/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.М.Т.,
М.С.Д.,
Н.Д.М.,
Р.Д.М.,
Й.Т.А.,
С.К.К.,
Н.П.К.,
С.П.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.М.Т., М.С.Д., Н.Д.М., Р.Д. Иванова, Й.Т.А., С.К.К., Н.П.К. и С.П.К. Заповед №19-13-164/03.11.2014 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за извършване на исканата административна услуга, съобразно указанията на съда и в сроковете по чл. 135, ал.3 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.М.Т., М.С.Д., Н.Д.М., Р.Д. Иванова, Й.Т.А., С.К.К., Н.П.К. и С.П.К. сумата от 10.00 /десет/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 10.3.2015г.
55 Административно дело No 537/2014 Други административни дела СТУДИО С ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на задължение по декларация № 44271/ 19.09.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при Община Стара Загора, потвърден с Решение № 44271/ 12.11.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, ПО ЖАЛБАТА на „Студио С” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис” № 73, ап.2. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „Студио С” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис” № 73, ап.2 сумата 761 /седемстотин шестдесет и един/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
56 Административно дело No 538/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.А.Е.,
Е.А.Е.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-799/ 04.11.2014г на Кмета на Община Павел баня, с която е разпоредено премахване на строеж „Ажурна ограда”, находящ се в УПИ VІикжс, кв.2 по плана на с.Долно Сахране общ.Павел баня, ПО ЖАЛБАТА на И.А.Е. ЕГН ********** и Е.А.Е. ЕГН **********,***. ОСЪЖДА Община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на И.А.Е. ЕГН ********** и Е.А.Е. ЕГН **********,*** СУМАТА 460 /четиристотин и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
57 Административно дело No 539/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.М.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №539/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от П.М.Я. против Заповед №10-00-2412/22.10.2014 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 20.1.2015г.
58 Административно дело No 541/2014 Други административни дела ОБЩИНА РУЕН МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Община Руен с срещу Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г при Министерство на околната среда и водите, за установяване по отношение на него, че не е налице административно право за налагане на финансова корекция по проект „Подобряване състоянието на басейна на р.Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с.Люляково, общ.Руен обл.Бургас”, финансиран по ОП „Околна среда”2007-2013г, и връща исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№541 / 2014 г по описа на Административен съд гр.Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
59 Административно дело No 543/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕС ПИ ВИ ООД ЗАМ. КМЕТ САГ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЕМПИЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД,
МИЛИН КАМЪК ООД
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕС ПИ ВИ” ООД гр.Стара Загора Заповед № 19-12-177 от 28.10.2014г на Заместник кмет „САГ” на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план—Изменение на Плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ LXXVII-9928, XXV-5264 и XXVI-5264 в кв. 18 „Индустриален” по плана на гр.Стара Загора, като: в УПИ LХХVІІ-9928 се установява предимно производствена зона, за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, високо застрояване (височина H над 15 м), свързано между УПИ LXXVII-9928 и УПИ XXV-5264, с показатели: максимална плътност на застрояване -80 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване-2.5, минимална озеленена площ -20%, съгласно приложен проект, За УПИ XXV-5264 и XXVI-5264 се установява смесена устройствена зона (Соп)–за обществено обслужване, производствени и складови дейности; високо, свързано застрояване между УПИ XXV-5264 и УПИ LXXX, и между УПИ XXVI-5264 и УПИ ХХVІІІ-5264 и УПИ С-1844, с показатели: Пз-80 %, Кинт-4.5, минимална озеленена площ -20% съгласно приложен проект, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Заместник кмет „САГ” на община Стара Загора за преработка и ново произнасяне, при съобразяване с дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ЕС ПИ ВИ” ООД гр.Стара Загора ЕИК 833042370 със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора бул. „Патриарх Евтимий” № 25 В сумата от 970.00 /деветстотин и седемдесет/ лв, представляваща направени от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
60 Административно дело No 545/2014 Други административни дела Б.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.Д. в качеството й на майка и законен представител на малолетното си дете Б.В.Д., против заповед №СЗЗИХУ-2788 от 03.10.2014 год. на Директора на ДСП - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14–дневен срок от съобщаването му.
61 Административно дело No 554/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.А.Д.,
Т.Д.Т.
НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Т. ***, против писмо изх. № СЗ-4167-06-746/ 19.11.2014г. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-16/ 27.01.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район и принудителното премахване на незаконен строеж: „Селскостопанска постройка”, находящ се в УПИ V – 213, кв.41 по плана на с. Средец, общ. Опан, собственост на С.А.Д. и Т.Д.Т., като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 2.2.2015г.
62 Административно дело No 557/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.А.Д.,
Т.Д.Т.
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2015г.
ОТМЕНЯ ПО жалба на С. Анконова Д. и Т.Д.Т. против действията на органа по изпълнението, обективирани вав връзлагателно писмо № СЗ- 4167-06-745 от 19.11.2014 година на началника на ДНСК София Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2015г.
63 Административно дело No 564/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Ж.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.1.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.Р. против заповед № 10-00-2515 от 11.11.2014 година на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 564/ 2014 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 17.1.2015г.
64 Административно дело No 568/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Д. НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.Д., ЕГН **********,***, Заповед №КД-14-24-371 от 10.09.2013 год., издадена от началника на СГКК - гр. Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е постановена промяна в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Стара Загора за обект 68850.503.531.1.4, чрез заличаване на А.Д.Д., ЕГН ********** като собственик на този обект за разликата над 13158/14500 идеални части до 1/1 идеални части от правото на собственост, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № КД-14-24-371 от 10.09.2013г, издадена от началника на СГКК-гр.Стара Загора В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ, като неоснователна. ОСЪЖДА А.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София, сумата от 136.00 /сто тридесет и шест/ лв., представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА А.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на М.П.Б. ЕГН ********** и С.П.М. ЕГН **********, сумата 1454.47 лв. /хиляда четиристотин петдесет и четири лв. и 47 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София, да заплати на А.Д.Д., ЕГН ********** ***, сумата от 22.21 /двадесет и два лева и 21 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
65 Административно дело No 572/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 828/ 27.11.2014г на Общински съвет Павел баня, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 572/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2015г.
66 Административно дело No 574/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Л.И. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.2.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Л.И. против заповед № 19-12-187/ 12.11.2014 година на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 574/ 2014 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
67 Административно дело No 576/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Ж. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.1.2015г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 3908/ 01.12.2014г, подадена от М.Г.Ж. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 576/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищцата.
В законна сила от 22.1.2015г.
68 Административно дело No 577/2014 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно по жалба от Кмета на Община Павел баня Решение № 836, взето на проведено на 27.11.2014г заседание на Общински съвет Павел баня по протокол № 50, В ЧАСТТА, с която е прието да бъде открита процедура чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІІІ от НРПУРОИ за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години на имоти с начин на трайно ползване „ливади” по т.12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 45 и 46 от решението. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 836, взето на проведено на 27.11.2014г заседание на Общински съвет Павел баня по протокол № 50, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, отнасяща се до имоти с начин на трайно ползване „ниви” и „лозя”. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
69 Административно дело No 579/2014 Други административни дела ГЮРЛЯ 39 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Гюрля 39”ООД с. Горно Черковище, представлявано от управителите Цветан Иванов Димитров и Черньо Беев Чернев срещу Уведомително писмо №02-240-2600/6334 от 29.09.2014 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №579/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 24.3.2015
Административно дело № 2983/2015
70 Административно дело No 580/2014 Дела по КСО Р.К.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.Д. *** против Решение № 159 от 14.11.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №23/948-3480-1#2 от 26.09.2014г. на Началник отдел „КПК” - Ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ - Стара Загора, за отказ да бъде възстановена на Р.Д. сума, представляваща средствата по личната партида на починалия й съпруг Денчо Господинов Денчев в професионалния пенсионен фонд, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 582/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Н.В. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. против Заповед №К-27/27.12.2013 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №582/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора за произнасяне по жалбата на В.Н.В. против Заповед №К-27/27.12.2013 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Н.В. против Агенция „Социално подпомагане” гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №582/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва от страните и от органа, на който се изпраща преписката с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
72 Административно дело No 584/2014 Други административни дела СНЦ"СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ" ДИРЕКТОР НА ДГС - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение на ловците и риболовците Стара Загора”, против Уведомително писмо с изх.№2809/03.12.2014г. на Директора на ТП ”Държавно горско стопанство Стара Загора”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 584/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.2.2015
Административно дело № 1295/2015
73 Административно дело No 590/2014 Дела по КСО КИА ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 590/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
74 Административно дело No 591/2014 Други административни дела Ж.И.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 14-1228-000869 от 11.12.2014г., издадена от Началник група към ОДМВР – Стара Загора, сектор „Пътна полиция”, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП, на Ж.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
75 Административно дело No 593/2014 Други административни дела ЕНЬО БОНЧЕВ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Еньо Бончев” ООД със седалище и адрес на управление с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора, Заповед № 03 - РД/ 4615 от 13.12.2014г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е наредено спиране на производството по администрирането/ обработката на Заявление за подпомагане с УИН 24/080514/83337 по мярка 214 „Агроекологични плащания” на „Еньо Бончев” ООД, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за разглеждане и произнасяне по подаденото от „Еньо Бончев” ООД Заявление за подпомагане с УИН 24/080514/83337 от 24.03.2014г. по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Определението подлежи на обжалване от страните, участващи в административното производство, с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
76 Административно дело No 595/2014 Други административни дела П.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.С.К. *** Решение № 10-11-14867/ 12.12.2014г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на Община Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подадената от П.С.К. молба вх. № 10-01-7026/ 20.11.2014г. и направеното с молбата искане за предоставяне на документите по отчуждителна преписка за УПИ – IХ, кв. 37 по новия план на с. Оряховица от 1976г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
77 Административно дело No 596/2014 Дела по КСО В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Б. *** Решение № 162 от 01.12.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 27.02.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
78 Административно дело No 598/2014 Други административни дела Д.В.Д. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Д. ЕГН ********** ***, против Заповед рег.№8245-75 от 28.11.2014г на Началника на Второ РУ „Полиция”— Стара Загора, с която му е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана по заявление вх.№ 1095-К от 30.10.2014г, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.Д. ЕГН ********** ***, да заплати на Второ РУ „Полиция”— Стара Загора сумата от 300 /триста/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
79 Административно дело No 1/2015 Дела по КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Я. ***, срещу Решение №167/10.12.2014 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №КР-280/19.09.2013 год. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – Стара Загора, за възстановяване на неправилно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл.53 от КСО за периода от 01.10.2008 год. до 31.03.2009 год. вкл. в размер на 2619.52лв., от които 1380.00лв. – главница и 1239.52лв. – лихва, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
80 Административно дело No 4/2015 Други административни дела И.К.Й. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.Й. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000865/ 02.12.2014г, издадена от Началник група „Отчет на пътнонотранспортни произшествия и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност” в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА И.К.Й. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 6/2015 Други административни дела АДО 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Адо 99”ЕООД против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по подаденото заявление за категоризация на пансион, находящ се в гр. Крън, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №6/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 11.2.2015г.
82 Административно дело No 9/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. ***, против незаконосъобразни действия на Община Казанлък за поставяне на базова станция на мобилен оператор върху покрива на жилищен блок №40, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 9/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
83 Административно дело No 10/2015 Дела по ЗМВР С.П.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-РАЗУЗНАВАЧ В ГРУПА ПКП-ТЕРИТОРИАЛНА ПРИ 02 РУ ПОЛИЦИЯ-ГР.СТ.ЗАГОРА ИВАЙЛО ИВ.ДИМОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.2.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на С.П.М. ***, Заповед рег. № 466 от 30.12.2014г. за задържане на лице на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, издадена от Полицейски орган – разузнавач в група ПКП – Териториална при Второ Районно управление „Полиция” – Стара Загора – Ивайло И. Димов, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 11/2015 Дела по ЗМВР М.М.С. Г.Б.К.,
Я.С.П.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. ***, в която е направено искане за прогласяване нищожността или отмяната, поради незаконосъобразност, на действията на ст.полицай Г.Б.К. и ст.полицай Я.С.П. относно отвеждането на М.С. в ДПБ ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, извършени на 10.05.2014г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 11/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
85 Административно дело No 12/2015 Други административни дела ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Палас Димов”ЕООД, представлявано от Управителя Димитър Стоянов Димов срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Раднево за произнасяне по искане с вх. №2600-1782/23.12.2014 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №12 по описа за 2015 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 18.2.2015г.
86 Административно дело No 14/2015 Други административни дела Т.С.К. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 187/ 19.01.2015г от Т.С.К. ***, срещу действия на служители в Дирекция „Бюро по труда” гр.Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 14/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 28.2.2015г.
87 Административно дело No 17/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.П.Ч. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването по жалба, подадена от В.П.Ч. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Казанлък да издаде заповед по чл.21а, ал.2 от ЗТСУ /чл.16 от ЗУТ/ по направено от В.Ч. ***1-4/ 26.11.2014г., като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
88 Административно дело No 23/2015 Други административни дела П.М.Й. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.М.Й. от гр. Стара Загора Отказ рег. №8245з-79 от 11.12.2014 год. на Началник на Второ Районно управление „Полиция” - гр. Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Второ Районно управление "Полиция" – гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на П.М.Й. от гр. Стара Загора сумата от 370.00 /триста и седемдесет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
89 Административно дело No 25/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР БУЛФАРМА ООД НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „Булфарма” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пещера ул. ”Дойранска епопея” № 5 за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-128/ 04.07.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Булфарма” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пещера ул. ”Дойранска епопея” № 5 против писмо изх.№ П-519-00-187/ 12.01.2015г на Началника на ДНСК, с което се възлага принудително изпълнение на заповед № ДК-02-ЮИР-128/ 04.07.2011г на Началника на РДНСК- ЮИР, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.1.2015г.
90 Административно дело No 27/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Т. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.298 от АПК, съдът Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. ***, против писмо изх. № СЗ – 2633-00-184/ 12.01.2015г. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-88/ 14.05.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район и принудителното премахване на незаконен строеж: „Гараж”, находящ се в УПИ ІV – 634, кв.65 по плана на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 11.3.2015г.
91 Частно административно дело No 28/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.1.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-239/21.10.2014г на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “БИОИНВЕСТ”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123655934, адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, ул.”Ген.Гурко”№67, вх.А, ап.3, изразяващи се в: 1. ЗАПОР върху движими вещи: земеделска и горска техника, подлежаща на регистрация по реда на ЗРКЗГТ – Товарач Schaefer Lader модел 2024 – 1 бр., двигател № BD1346, с балансова стойност 157 000,00лв. 2. ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ”Банка ДСК”ЕАД – запора на банковите сметки е за сумата от 39 539,16лв. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.1.2015г.
92 Административно дело No 29/2015 Дела по ЗОС А.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА образуваното производство по адм. дело №29/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от А.А.Х. против Заповед №10-00-111/21.01.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.А.Х., ЕГН********** *** разноски по делото в размер на 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
93 Административно дело No 36/2015 Други административни дела В.Ж.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от В.Ж.Д. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА № 14-1228-000069/ 10.04.2014г, издадена от Началник група „Отчет на пътнонотранспортни произшествия и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност” в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
94 Административно дело No 37/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие И.М.П. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.3.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.П. против бездействие на служители в затвора гр. Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 37/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 20.3.2015г.
95 Административно дело No 41/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.С.П. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П. 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Мусачево, община Гълъбово, представлявано от управителя Б.С.П., против писмо изх. № СЗ–916-00-944/ 30.01.2015г. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-68/ 06.04.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район и принудителното премахване на незаконен строеж: „Надстройка и пристройка на сграда” с кадастрален № 267, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ № ХІІІ – 266 и УПИ № ХІV – 268, кв. 10 по плана на с. Мусачево, общ. Гълъбово, област Стара Загора, извършен от „П. 1” ЕООД, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
96 Административно дело No 42/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.Н.В. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. *** против отказа на Кмета на Община Казанлък да я информира за резултатите от извършената проверка в Община Казанлък по повод на жалбата й адресирана до Областния управител на Област Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №42/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. Прекратява делото
97 Административно дело No 44/2015 Други административни дела Д.К.Г. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 44/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Д.К.Г. ***, против Решение № 0003/ 05.01.2015г. на Национална експертна лекарска комисия гр.София, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
98 Частно административно дело No 48/2015 Частни администр. дела ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП-ПЛОВДИВ,ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.2.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-241/21.10.2014г на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на Вълчо Георгиев Динчев с ЕГН **********,*** “изразяващи се в: ЗАПОР върху движими вещи: лек автомобил марка “ Опел” модел “ Зафира” с рег. № СТ 2592 ВВ, лек автомобил марка “ Рено” , модел “ Клио” с рег № СТ 3074АН, лек автомобил марка “ Фолксваген” , модел “Каравел” с рег. № СТ 2787 АК, ремарке на лек автомобил – марка Ремарке багажно с рег. № СТ 5950 ЕХ Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионен акт Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.2.2015г.
99 Административно дело No 49/2015 Установителни искове ЕООД "ИМВЕСТ-ГЕОРГИЕВ" - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на „Имвест - Георгиев”ЕООД, ЕИК 123762854, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№38, ап.6, срещу Община Стара Загора, с която е предявен иск за признаване за установено спрямо ответника, че „Имвест - Георгиев”ЕООД не дължи заплащането на сумата от 12912.01 лв, представляващи половината от 25824.01 лв., представляваща данък по чл.44 от ЗМДТ, начислен с ревизионен акт №5 от 10.12.2011 г., както и сумата от 1416.58 лв, представляваща половината от 2833.15 лв. - лихва за просрочие върху главницата за период от 16.09.2009 год. до 10.01.2011 год., и сумата от 1983.61 лв представляваща половината от 3967.21 лв. - доначислена лихва за периода 10.01.2011 год. – 09.04.2012 год. и връща исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №49/2015 год. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
100 Административно дело No 51/2015 Дела по Изборен кодекс И.Е.Б.,
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ",
Г.М.Ю.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
А.М.К.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №216/ 09.02.2015г. на Общинска избирателна комисия – гр.Павел баня, с което е обявен за избран за общински съветник А. М.К., вписан под №7 в листата на ДПС, на мястото на И. Е.Б., чиито правомощия се прекратяват с влизането в сила на 10.07.2012г. на присъда „Лишаване от свобода” за извършено от него умишлено престъпление от общ характер на основание чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТХВЪРЛЯ искането на И.Е.Б. ***, Г.М. *** и ПП”Движение за права и свободи” за прогласяване нищожността на Решение № 216/ 09.02.2015г., прието от Общинска избирателна комисия – Павел баня. Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му на страните. Решението да се обяви незабавно на страните.
101 Административно дело No 52/2015 Дела по ЗДС Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. *** против Заповед № РД – 09 – 576/ 03.09.2012г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 52/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
102 Административно дело No 53/2015 Дела по Изборен кодекс Г.М.Ю. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №53/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №53/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №51/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №51/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2015г.
103 Административно дело No 54/2015 Дела по Изборен кодекс ПП"ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.2.2015г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. №54/2015г. по описа на Старозагорския административен съд към адм.д.№ 51/2015г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 54 по описа за 2015 година на Административен съд гр. Стара Загора Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2015г.
104 Частно административно дело No 62/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.3.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителна мярка- възбрана върху ? идеална част от самостоятелен обект в сграда с предназначение „Жилище-апартамент” № 4 с площ 145.31кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Брацигово” № 2, вх.А, ет.2 заедно с прилежащото му избено помещение № 8 със застроена площ 8.60кв.м., както и 3.599% идеални части от общите части на сградата; 3.599% идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е построена жилищната сграда, представляващо общински УПИ ХVІІІ-550, кв.428 по плана на града, наложена с Постановление изх.№ 24/РД-10-266 от 12.11.2014год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив-ИРМ гр.Стара Загора по отношение на Рамела Хачик Сакъз с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 15, вх.А, ап.36. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на производството по данъчната ревизия, възложена със Заповед № Р-16002414001930-020-01 от 28.10.2014год на Началник сектор при ТД на НАП Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Искане за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки изх.№ 24/РД-10-266#18 от 25.02.2015год. от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ като неоснователно. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив на адрес гр.Стара Загора, ул.”Кенали” № 1. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.3.2015г.
105 Частно административно дело No 63/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.2.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-11-411/ 06.11.2014г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на ЕТ „САРКИЗ САКЪЗ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 15, вх. „А”, ап.36, ЕИК 833039278. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.2.2015г.
106 Административно дело No 74/2015 Други административни дела И.Й.И. ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Й.И. *** против Разпореждане за присъединяване с изх. № 003389/2014/000016/ 06.02.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 74/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Пловдив подадената от И.И. жалба против Разпореждане за присъединяване с изх. № 003389/2014/000016/ 06.02.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
107 Частно административно дело No 94/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.3.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителна мярка запор върху налични и постъпващи суми в банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление в ТБ” Алфа Банк-клон България” АД, ТБ „Инвестбанк” АД, ТБ „ОББ” АД и Уникредит Булбанк, наложена с Постановление изх.№ 24/РД-10-274 от 25.11.2014год. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив по отношение на „ПЕРФЕКС” ЕООД с адрес за кореспонденция с.Ягода общ.Стара Загора, ул. „Околовръстен път” № 3. Срокът на обезпечителната мярка се продължава до приключване на производството по данъчната ревизия, възложена с първоначална Заповед № Р-16002414001389-020-01 от 07.10.2014год на Началник сектор при ТД на НАП Пловдив. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив на адрес гр.Стара Загора, ул.”Кенали” № 1. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.3.2015г.
108 Административно дело No 97/2015 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 908/ 13.02.2015г на Общински съвет Павел баня, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 97/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
109 КАНД No 575/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Р.М. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение (второ) от 7.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ МОЛБАТА за допускане на поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на съдебно решение № 595 от 06.11.2014 година, постановено по канд. № 575/ 2014 г по описа на Старозагорския админисктративне съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
110 КАНД No 686/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ПАНХИМ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 800/ 06.10.2014 година, постановено по НАХД № 1041 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 5/15.05.2014 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора с наложено на „Панхим” ООД гр.Стара Загора, ЕИК 130163545 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. за нарушение по чл.125, ал. 1, т. 2 от ЗООС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.1.2015г.
111 КАНД No 687/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Г.З.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 757 от 19.09.2014г., постановено по АНД № 593 / 2014г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3387 /10.02.2014г., издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София, с което на Г.З.Х. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер 1000лв., на основание чл.53, ал.1 от Закона за пътищата, за нарушение на чл. 26, ал.2, т.1, б.”а” от Закона за пътищата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.2.2015г.
112 КАНД No 695/2014 Наказателни касационни производства Г.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 788 от 30.09.2014 год., постановено по АНД №506/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.1.2015г.
113 КАНД No 697/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №318/03.10.2014 год., постановено по АНД №762/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-000146 от 09.06.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
114 КАНД No 698/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №325/08.10.2014 год., постановено по АНД №761/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-000145 от 09.06.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.1.2015г.
115 КАНД No 699/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №324/08.10.2014 год., постановено по АНД №760/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-000144 от 09.06.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
116 КАНД No 701/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛ.БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ-ЕООД -С.РАДУНЦИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 319/06.10.2014 година, постановено по НАХД № 769 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403874/09.06.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление № 24-2403874/09.06.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083 е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.1.2015г.
117 КАНД No 705/2014 Наказателни касационни производства МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 818/13.10.2014 година, постановено по НАХД № 1382 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е изменено по т.1-5 и потвърдено по т.6 Наказателно постановление № 265/11.07.2014 г., издадено от директора на Районната здравноосигурителна каса Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.1.2015г.
118 КАНД No 706/2014 Наказателни касационни производства Д.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.1.2015г.
ОТМЕНЯ решение №843/17.10.2014 год., постановено по АНД №1347/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-1228-000636 от 02.06.2014 год. на Началник група „АНДОВПТП и АД” при ОД на МВР - Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.1.2015г.
119 КАНД No 707/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА В.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 827 от 15.10.2014г., постановено по АНД № 905/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6 от 09.01.2014г., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.2.2015г.
120 КАНД No 708/2014 Наказателни касационни производства ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 849 от 21.10.2014 г., постановено по АНД № 1328/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 89794-F088058/27.12.2013 г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.1.2015г.
121 КАНД No 709/2014 Наказателни касационни производства ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 850 от 21.10.2014 г., постановено по АНД № 1329/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 89801-F088066/28.12.2013г, издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. Особено мнение на съдия Р. Тодорова: Не споделям становището на мнозинството от състава, че при издаването на Наказателно постановление № 89801-F088066/ 28.12.2013г. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в несъответствие между основни законови реквизити на обжалваното наказателно постановление, а именно на тези по чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, по следните съображения: Наложената от административнонаказващия орган санкция на Земеделска кооперация „Утро” – с. Кирилово се основава на нормата на чл.179 от ЗДДС, съгласно която /в приложимата й редакция/ лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС, декларацията по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС, отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, декларацията по чл. 157, ал.2 от ЗДДС или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. Ангажирането на отговорността на касационния жалбоподател от правна страна е обосновано с допуснато нарушение на разпоредбите на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС (регламентиращи задължението на регистрираното по ЗДДС лице заедно със справка-декларацията по чл.125, ал.1 да подава и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период /чл.125, ал.3 от ЗДДС/ и срока за подаване на декларациите по чл.125, ал.1 и ал.2 и отчетните регистри по чл.125, ал.3 - до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят /чл. 125, ал.5 от ЗДДС/). От фактическа страна повдигнатото на Земеделска кооперация „Утро” – с. Кирилово административно обвинение се основава на това, че като регистрирано по ЗДДС лице не е подала в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора в законоустановения 14 дневен срок от изтичане на периода до 14.10.2013г. отчетни регистри по ЗДДС за данъчен период 01.09.2013г. – 30.09.2013г., като отчетните регистри не са подадени към момента на съставяне на акта за нарушение. Не съм съгласна със становището на мнозинството от състава, че с посочването като нарушени на разпоредбите на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС, не е спазено императивното законово изискване по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН за точно и еднозначно посочване на законовата разпоредба, която е нарушена. Осъществяването на административнонаказателната отговорност предполага наличието на неспазване на конкретно правило за поведение, установено в материалноправна разпоредба. В случая неспазеното правило за поведение /съгласно фактическото описание на нарушението/, се изразява в неизпълнение на законово регламентираното публичноправно задължение за регистрираното по ЗДДС лице да подаде отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Това правило за поведение е установено с материалноправните разпоредби на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС. Не съм съгласна с приетото от мнозинството от състава, че нормата на чл.125, ал.5 от ЗДДС се нарушава, само когато изискуемите данъчни документи са подадени след определения от законодателя срок – до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период за който се отнасят, но не и когато такива изобщо не са подадени от регистрираното по ЗДДС лице. Разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС не визира самостоятелно задължение за подаване на отчетни регистри, отделно от задължението по чл. 125, ал.3 от ЗДДС. Субектът и съдържанието на задължението са определени в чл.125, ал.3 от ЗДДС, а разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС регламентира единствено срока за изпълнение на установеното с материалната норма на чл.125, ал.3 от ЗДДС като правило за поведение административно задължение. В този смисъл юридическата формулировка на обвинението следва да включва посочване като нарушени на разпоредбите на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗЗДС. Ето защо считам че по обвинение, от фактическа страна обосновано с неизпълнение на задължението от регистрирано по ЗДДС лице да подаде в законоустановения срок отчетни регистри по ЗДДС, разпоредбите, нарушаването на които е основание да се ангажира административнонаказателната отговорност на лицето, са именно разпоредбите на чл.125, ал.3 във вр. с ал.5 от ЗДДС, установяващи субекта и съдържанието на това задължение, начина и срока за неговото изпълнение. Не съм съгласна и със становището на мнозинството от състава, че от начина на формулиране на фактическото и правно обвинение не става ясно дали наказващият орган е имал предвид две отделни нарушения по ЗДДС, извършени в условията на идеална или реална съвкупност или само едно от тях и кое е то /с оглед евентуалното приложение на принципа по чл.18 от ЗДДС/ и че липсва съответствие между извършеното административно нарушение и повдигнатото обвинение. Административнонаказателното обвинение, определено от рамките на посоченото по-горе фактическо и юридическо формулирано съдържание на АУАН и на издаденото въз основа на него НП, обуславя еднозначен правен извод за волята на наказващия орган по фактите и по приложението на закона и за съответствие на това обвинение с вмененото на санкционираното лице административно нарушение. СЪДИЯ: /Р. Тодорова/
В законна сила от 26.1.2015г.
122 КАНД No 710/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ В.-К..К..К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №864/24.10.2014 год., постановено по АНД №1240 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора като незаконосъобразно, и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №276/10.06.2014 год. на Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
123 КАНД No 711/2014 Наказателни касационни производства Б.Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 341 от 20.10.2014 година , постановено по административно наказателно дело № 693 по описа за 2014 година на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
124 КАНД No 712/2014 Наказателни касационни производства КИС 97 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.1.2015г.
В законна сила от 14.1.2015г.
125 КАНД No 713/2014 Наказателни касационни производства Ж.Ч.Ж. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 364 от 29.10.2014г., постановено по АНД № 972/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
126 КАНД No 714/2014 Наказателни касационни производства Н.Я.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 813 от 13.10.2014г., постановено по АНД № 1365/ 2014г. по описа на Старозагорския районен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-128-000597 от 01.06.2014г., издадено от Началник група в сектор “ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.1.2015г.
127 КАНД No 715/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 327 от 10.10.2014 г., постановено по АНД № 51/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
128 КАНД No 716/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №330 от 09.10.2014 год., постановено по АНД №67/2014 год. по описа на Радневския районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №11011195/02.09.2013 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестир
129 КАНД No 717/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 333 от 10.10.2014г., постановено по АНД № 81/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011203/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.1.2015г.
130 КАНД No 718/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 328/08.10.2014 г., постановено по АНД N 55/2014 г. по описа Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.1.2015г.
131 КАНД No 719/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 323 от 09.10.2014г., постановено по АНД № 29/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011177/ 04.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.1.2015г.
132 КАНД No 720/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №331/10.10.2014 год., постановено по НАХД №71/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
133 КАНД No 721/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329 от 10.10.2014г., постановено по АНД № 60/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011212/ 14.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.1.2015г.
134 КАНД No 722/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 10.10.2014г., постановено по АНД № 80/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011208/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
135 КАНД No 723/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 326 от 09.10.2014г., постановено по АНД № 43/ 2014г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.1.2015г.
136 КАНД No 724/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №325/09.10.2014 год., постановено по НАХД №39/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
137 КАНД No 725/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324 от 09.10.2014г., постановено по АНД № 34/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011175/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.1.2015г.
138 КАНД No 726/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 160/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11012160 2013 от 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
139 КАНД No 727/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 353 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 57/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011209/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
140 КАНД No 728/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 352 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 50/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011204/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
141 КАНД No 729/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Р.Р.Ю. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 344 от 20.10.2014 г., постановено по НАХД 539/2014 по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 1/29.04.2014 г., издадено от Кмета на Община Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
142 КАНД No 730/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Т.Д.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351 от 24.10.2014г., постановено по АНД № 967/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-000918 от 04.04.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.1.2015г.
143 Частно КАНД No 731/2014 Наказателни частни касационни производства МСН ТРАНСПОРТЕ ЕООД Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.1.2015г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.10.2014 год. по АНХД №1609/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на “МСН транспорте”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.“Васил Левски”№32 против наказателно постановление №43-0000172/06.06.2014 год. на Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” Стара Загора и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
144 КАНД No 732/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 782 от 29.09.2014г., постановено по АНД № 994/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012515 - 2013 от 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.1.2015г.
145 КАНД No 733/2014 Наказателни касационни производства Т.И.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 878/ 29.10.2014г., постановено по АНД № 1569/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
146 КАНД No 734/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 792 от 01.10.2014г., постановено по АНД № 1136/ 2014г. по описа на Старозагорския я районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000113 от 10.05.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
147 КАНД No 735/2014 Наказателни касационни производства Д.И.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 891/ 30.10.2014 г., постановено по АНД № 1656/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001065/10.07.2014 г., издадено от началник група «АНДОВПТПИАД» в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора,. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
148 КАНД No 736/2014 Наказателни касационни производства ПЕРФЕКТЮП ПАКЕДЖИНГ ООД РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Съдкъ Ремзи, в качеството му на пълномощник на „Перфектюп пакеджинг”ООД против Решение №907/04.11.2014 г. по АНД №1582/2014 г. на Районен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №736/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
149 КАНД No 737/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН В.Х.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 21 от 27.10.2014г., постановено по АНД № 190/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0375-000081/ 19.03.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” гр.Чирпан, с което на В.Х.В. с ЕГН ********** ***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, са наложени административни наказания: глоба в размер на 2000лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
150 Частно КАНД No 738/2014 Наказателни частни касационни производства МСН ТРАНСПОРТЕ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.1.2015г.
OтменяОТМЕНЯ определение № 714/ 29.10.2014г по АНХД № 1607/ 2014г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на “МСН ТРАНСПОРТЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. “Васил Левски” № 32 против наказателно постановление № 43-0000173/ 06.06.2014г на Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” Стара Загора и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2015г.
151 КАНД No 739/2014 Наказателни касационни производства С.Х.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 876 от 28.10.2014г., постановено по АНД № 1160/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 378/ 25.04.2014г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора, с което, на основание чл.41 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, за нарушение на чл. 20, т.2 от същата Наредба, на С.Х.П. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.1.2015г.
152 КАНД No 740/2014 Наказателни касационни производства МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №865/24.10.2014 год., постановено по АНД №1281 по описа за 2014 год. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
153 КАНД No 741/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.И.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение №347/22.10.2014г., постановено по АНД N 985/2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-284-001185/09.05.2014г. на Началник РУП Казанлък Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.3.2015г.
154 КАНД No 742/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.К.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение от 05.11.2014 г., постановено по АНД №955/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №14-0284-001764 от 20.08.2014 год. на Началник РУП – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.1.2015г.
155 КАНД No 743/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359 от 28.10.2014г., постановено по АНД № 803/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
156 КАНД No 744/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЖАР ГОГО ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/ 02.10.2014г., постановено по АНД № 131/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 285/ 19.05.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
157 КАНД No 745/2014 Наказателни касационни производства ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 357 от 29.10.2014г., постановено по АНД № 73/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, като вместо него постанови: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011201/ 04.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.3.2015г.
158 КАНД No 746/2014 Наказателни касационни производства ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №356 от 03.11.2014 год., постановено по АНД № 70/2014 год. по описа на Радневския районен съд, като вместо него постанови: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11011165 от 03.09.2013 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.3.2015г.
159 КАНД No 747/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТОТИН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 830/ 15.10.2014г., постановено по АНД №1567/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 114871-F116571/ 26.08.2014г., издадено от директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Тотин” ЕООД с.Лясково, общ.Стара Загора, на основание чл.179 предл. трето от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
160 КАНД No 748/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №816/13.10.2014 год., постановено по АНД №1331/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
161 КАНД No 749/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 899/31.10.2014 г. по АНД № 1362/2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-1228-000640/02.06.2014 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на Т.Д.Т. от гр. Стара Загора ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 2 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 50, ал.1 от ЗДвП, като превилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.2.2015г.
162 КАНД No 750/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.К.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 898 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 1128/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-1228-000414 от 07.05.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
163 КАНД No 751/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №351/03.11.2014 год., постановено по АНД №41/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
164 КАНД No 752/2014 Наказателни касационни производства Г.П.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №348 от 29.10.2014 год., постановено по АНД №30/2014 год. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
165 КАНД No 753/2014 Наказателни касационни производства Г.П.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 350 от 29.10.2014 г., постановено по АНД 36/ 2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011173 от 02.09.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.2.2015г.
166 КАНД No 754/2014 Наказателни касационни производства ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354 от 29.10.2014г., постановено по АНД № 62/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №11011196/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.2.2015г.
167 КАНД No 755/2014 Наказателни касационни производства ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №355 от 29.10.2014 год., постановено по АНД №67/2014 год. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление №11011197 от 02.09.2013 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/- гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.3.2015г.
168 КАНД No 756/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР. СОФИЯ И.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 824 от 14.10.2014г., постановено по АНД № 958/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
169 КАНД No 757/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 902/03.11.2014 г. по АНД № 1250/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменен Електронен фиш за налагане на глоба серия № 0784976/07.01.2014 г., издаден от ОД на МВР Стара Загора, срещу Р.Д.Х. ***, ЕГН **********. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.3.2015г.
170 КАНД No 759/2014 Наказателни касационни производства Х.К.,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 348/22.10.2014 г. по АНД № 961/2014 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000293/ 01.09.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция Стара Загора при Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация», като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2015г.
171 Частно КАНД No 761/2014 Наказателни частни касационни производства В.А.Ч. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 5149 от 18.11.2014г., постановено по АНД № 1972/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.А.Ч. против НП № А-974 от 14.07.2014г., издадено от ВНД Началник Първо РУП гр.Стара Загора, като недопустима и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
172 КАНД No 762/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Г.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 953/19.11.2014 г, постановено по АНД № 1514/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0832444, издаден от ОД на МВР Стара Загора срещу Р.Г.К. *** за нарушение на чл. 21, ал. 2 ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.2.2015г.
173 КАНД No 763/2014 Наказателни касационни производства МСМ ТРЕЙДИНГ -ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №910/05.11.2014г., постановено по АНД №1285 по описа за 2014 г. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
174 КАНД No 764/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КРАСИВ ДОМ СЛАВОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №956/19.11.2014 год., постановено по АНД №1689 по описа за 2014 год. на Старозагорския районен съд, като незаконосъобразно и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №113042-F116049 от 06.08.2014 год. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
175 КАНД No 765/2014 Наказателни касационни производства ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №895/31.10.2014 год., постановено по АНД №1330/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №89803-F088055/27.12.2013 год., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
176 КАНД No 766/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.А.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 903 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 1621/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-1228-000446 от 07.05.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.А.К. ***, ЕГН **********, на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер 100лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.2.2015г.
177 КАНД No 767/2014 Наказателни касационни производства МАГИДОР-М ООД-СТАРА ЗАГОРА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 882/29.10.2014 г. по АНД № 1187/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 377/10.06.2014 г., издадено от началника на Митница Пловдив Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
178 КАНД No 768/2014 Наказателни касационни производства И.А.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №948/18.11.2014 г., постановено по АНД № 1209/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0827256, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.3.2015г.
179 КАНД No 769/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ П.А.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 892 от 31.10.2014 г., постановено по АНД № 1336/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-101 от 17.06.2014 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.3.2015г.
180 КАНД No 770/2014 Наказателни касационни производства В.П.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 382/ 27.11.2014 г., постановено по АНД № 378/ 2014 г. по описа на Радневския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0327-000298/29.07.2014 г. на началника на РУ„Полиция” гр.Раднево, с което на В.П.П.,***, е наложено адменистративно наказание „глоба” в резмер на 400,00лв. на основание чл.315, ал.1 от КЗ. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
181 КАНД No 771/2014 Наказателни касационни производства В.Т.Т. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 29 от 14.11.2014г., постановено по АНД № 268/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0375-000238 от 15.07.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Чирпан, с което на В.Т. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП глоба в размер на 2 000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. Отменя изцяло решението
В законна сила от 27.2.2015г.
182 КАНД No 1/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Т.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/07.11.2014 г. по АНД № 174/2014 г. на Районен съд Чирпан, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 196/20.05.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
183 КАНД No 2/2015 Наказателни касационни производства Е.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №358 от 03.11.2014 год., постановено по АНД № 151/2014 год. по описа на Районен съд Раднево, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11012161-2013 от 12.02.2014 год., издадено от директора на АДФИ гр. София, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
184 КАНД No 3/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 915/07.11.2014 година, постановено по НАХД № 1138 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000111/10.05.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.3.2015г.
185 КАНД No 4/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 913/ 07.11.2014 година, постановено по АНД № 1140 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
186 КАНД No 5/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 987 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 1704/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 14-1228-001238 от 04.08.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
187 Частно КАНД No 6/2015 Наказателни частни касационни производства В.А.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 801/ 28.11.2014г по АНХД № 1975/2014г на Районен съд Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
188 КАНД No 7/2015 Наказателни касационни производства Д.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 290/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0327-000109 от 30.04.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – гр. Раднево, в частта за наложените на Д.Г.В. административни наказания на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл. 179, ал.1, т.5 от ЗДвП и чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0327-000109 от 30.04.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – гр. Раднево, в частта му, с която на Д.Г.В. ***, ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба в размер 100лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл. 179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 123, ал.1, т.3 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.3.2015г.
189 КАНД No 8/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ЕТ А.Д.-Р.Д.Д.-И.П.З.П.М.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 914/07.11.2014 година, постановено по НАХД № 1198 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 89/29.04.2014 г., издадено от Директора на Районната здравноосигурителна каса Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.3.2015г.
190 КАНД No 9/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2015г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №943 от 18.11.2014 год., постановено по АНД №1346/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.3.2015г.
191 КАНД No 10/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1003/01.12.2014 година, постановено по НАХД № 1139 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000115/10.05.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.3.2015г.
192 КАНД No 11/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НЮ ИМИДЖ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2015г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №982/24.11.2014 год., постановено по АНД №1249 по описа за 2014 год. на Районен Съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.3.2015г.
193 КАНД No 12/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.И.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 986/ 26.11.2014г., постановено по АНД № 1874/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
194 КАНД No 13/2015 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №901/ 03.11.2014г., постановено по АНД № 1481/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
195 КАНД No 14/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.2, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 939/ 17.11.2014г., постановено по АНД № 1872/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
196 КАНД No 15/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.И.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 387/ 28.08.2014г., постановено по АНД № 231/ 2014г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
197 КАНД No 16/2015 Наказателни касационни производства Т.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение №389/ 07.11.2014 година, постановено по АНХД № 1030 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, в частта с която на Т. Стайков Т. му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лева на основание чл. 183,ал.1, т. 1, предложение второ от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 157,ал.1 от ЗДвП. КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3987/13 от 02.12.2013 година на Началника на РУП Казанлък , в частта с която на Т. Стайков Т. му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лева на основание чл. 183,ал.1, т. 1, предложение второ от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 157,ал.1 от ЗДвП ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
198 КАНД No 17/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Б.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление „Полиция” - Казанлък против Решение № 426 от 01.12.2014г., постановено по АНД № 1122/ 2014г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 17/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 11.2.2015г.
199 КАНД No 18/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ТРАНСМЕТАЛ ИНДЪСТРИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, против Решение № 403/ 18.11.2014г., постановено по АНД № 880/ 2014г. по описа на Районен съд – Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 18/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 13.2.2015г.
200 КАНД No 19/2015 Наказателни касационни производства ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.11.2014 год., постановено по АНД № 1014/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
201 КАНД No 20/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.С.Ю. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2015г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.2418, ал.2, пр. АПК съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение №418/26.11.2014 год., постановено по НАХД №987 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд, в частта, в която е отменено наказателно постановление №14-0284-000793/14.03.2014 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103 първо от ЗДвП на А.С.Ю. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. и лишаване от право на управлява МПС за срок от три месеца, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА №14-0284-000793/14.03.2014 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103 първо от ЗДвП на А.С.Ю. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. и лишаване от право на управлява МПС за срок от три месеца. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.3.2015г.
202 КАНД No 21/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА РИК АРТ - ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 937 от 13.11.2014г, постановено по АНД № 1520/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 111821-F113382/ 25.07.2014г., издадено от Директора на Офис гр.Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „РИК АРТ” ЕООД /в несъстоятелност/ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., на основание чл. 178 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл.109, ал.1 във вр. с чл. 107, т.4, б. „а” от ЗДДС.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
203 КАНД No 23/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РОТАМИЛ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 973/21.11.2014 година, постановено по НАХД № 1392 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403935/18.06.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.3.2015г.
204 КАНД No 24/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РОТАМИЛ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 931/14.11.2014 година, постановено по НАХД № 1391 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403936/18.06.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.3.2015г.
205 КАНД No 25/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.С.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 988/26.11.2014 г. по АНД № 1375/2014 г. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с което е отменено Наказателно постановление № 3716/07.11.2013 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, с наложено на П.С.П. *** наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 150 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане в тази част от друг състав на районния съд. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
206 КАНД No 26/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА КРАСИВ ДОМ СЛАВОВ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 938/ 17.11.2014г., постановено по АНД № 1694/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 113045 – F116051 от 06.08.2014г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
207 КАНД No 27/2015 Наказателни касационни производства В.Д.К. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №428/03.12.2014 год., постановено по НАХД №1029 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
208 КАНД No 28/2015 Наказателни касационни производства ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413/ 20.11.2014г., постановено по АНД № 1031/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24 – 000124/ 29.07.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
209 КАНД No 29/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.К.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 409 от 20.11.2014г., постановено по АНД № 668/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.3.2015г.
210 КАНД No 30/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.И.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №405/ 19.11.2014г., постановено по АНД №1019/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.3.2015г.
211 КАНД No 31/2015 Наказателни касационни производства М.Р.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392/ 12.11.2014г., постановено по АНД № 914/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 576/ 12.08.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.3.2015г.
212 КАНД No 32/2015 Наказателни касационни производства Р.А.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 20.11.2014 год., постановено по АНД № 888/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №23-070/11.08.2014 год. на началник отдел “ Рибарство и контрол” гр.Стара Загора, с което на Р.А.Н. е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500.00 лв. на основание чл.56, ал.1 от ЗРА . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
213 КАНД No 33/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.З. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба вх.№ 166/ 15.01.2015г, подадена от Недялка Стойчева – старши юрисконсулт, пълномощник на Агенция за държавна финансова инспекция София ул.”Леге” № 2, против решение № 909/ 05.11.2014г, постановено по а.н.х.д.№ 998/ 2014г на Районен съд Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№ 33/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
214 КАНД No 34/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №908 от 05.11.2014 год., постановено по АНД №996/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
215 КАНД No 35/2015 Наказателни касационни производства М.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1000 от 28.11.2014г., постановено по АНД № 1717/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001153 от 17.07.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
216 КАНД No 36/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТОТИН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 955/ 19.11.2014г., постановено по АНД №1572 по описа за 2014 г. на Старозагорския районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №114867-F116570/ 26.08.2014г, издадено от директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Тотин” ЕООД с.Лясково, общ.Стара Загора, на основание чл.179 предл. Първо от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.3.2015г.
217 КАНД No 37/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА П.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №961/20.11.2014 год., постановено по АНД №1735/2014 год. по описа на РС – Стара Загора, като вместо него постановява ИЗМЕНЯ наказателно постановление №87652-F066655/10.12.2013 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, като намаля наложеното наказание глоба от 300.00 лв. на 200.00 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
218 КАНД No 38/2015 Наказателни касационни производства ТИСИ-ЕМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 962/20.11.2014 г. по АНД № 1535/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2014К-0030824/20.06.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.3.2015г.
219 КАНД No 39/2015 Наказателни касационни производства МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №889/30.10.2014 год., постановено по АНД №1282 по описа за 2014 год. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 27.3.2015г.
220 КАНД No 40/2015 Наказателни касационни производства Д.Ж.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 380 от 27.11.2014г., постановено по АНД № 377/ 2014г. по описа на Районен съд – Раднево, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
221 КАНД No 41/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.П.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение №342/10.10.2014 год., постановено по АНД №293/2014 год. по описа на Радневския районен съд, В ЧАСТТА, в която е осъдена АДФИ гр. София да заплати сумата от 300.00 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
222 КАНД No 42/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.Й.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 417 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 862/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.3.2015г.
223 КАНД No 43/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 429/03.12.2014г., постановено по а.н.д.№986 по описа за 2014г. на РС Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП № 14-0284-000638/от 28.02.2014г. на Началника на РУ “ Полиция” Казанлък. с наложено на П.Г.С. административно наказание „глоба” в размер на 300.00лв. на основание чл.179 ал.3 т.4 предл. първо от Закона за движение по пътищата Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.3.2015г.
224 КАНД No 44/2015 Наказателни касационни производства З.Л.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 443/ 16.12.2014г., постановено по АНД № 817/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-000639/ 23.06.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък, в частта му за наложени на З.Л.В. административни наказания, както следва: глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП и глоба в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление 14-0284-000639/ 23.06.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък, в частта, с която на З.Л.В. ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП и глоба в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443/ 16.12.2014г., постановено по АНД № 817/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.3.2015г.
225 КАНД No 45/2015 Наказателни касационни производства Р.Д.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424/27.11.2014 г. по АНД № 944/2014 г. на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-001586/06.08.2014 г., издадено от началника на РУП Казанлък, с наложени на Р.Д.Н. *** наказания на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
226 КАНД No 46/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Р.-М.Р." ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ против Решение № 979/ 24.11.2014г., постановено по АНД № 1898/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 115779-F106011 от 02.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ „РИТМО - Марияна Радулова” е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗЗО. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.3.2015г.
227 КАНД No 47/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ Р.- М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1044/ 08.12.2014г., постановено по АНД № 1894/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 115777-F106025 от 12.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.3.2015г.
228 КАНД No 48/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ" Р.-М.Р."-К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1036/08.12.2014 год., постановено по АНД №1893/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
229 КАНД No 49/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Р.-М.Р." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение №978/24.11.2014 год., постановено по АНД №1887/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №117681-F105702 от 18.09.2014 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
230 КАНД No 50/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НЮ ИМИДЖ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1027/05.12.2014 год., постановено по АНД №1252 по описа за 2014 год. на Районен Съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.3.2015г.
231 КАНД No 52/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1026/05.12.2014 г. по АНД № 1254/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменен Електронен фиш за налагане на глоба серия № 0784976/07.01.2014 г., издаден от ОД на МВР Стара Загора, срещу Р.Д.Х. ***, ЕГН **********. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.3.2015г.
232 КАНД No 53/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.В.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1023 от 05.12.2014г., постановено по АНД № 1659/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
233 КАНД No 54/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.П.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 387/ 28.08.2014г., постановено по АНД № 231/ 2014г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
234 КАНД No 55/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ" ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 671/ 2014г. по описа на Районен съд – Казанлък в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.3.2015г.
235 КАНД No 56/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1004/ 01.12.2014 година, постановено по АНД № 1142 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.3.2015г.
236 КАНД No 58/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 24.11.2014 год., постановено по НАХД №864 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
237 КАНД No 59/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Д.Л.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452 от 19.12.2014 г., постановено по НАХД № 1110/2014 по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1/ 27.10.2014 г., издадено от Кмета на Община Павел баня. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
238 КАНД No 61/2015 Наказателни касационни производства И.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 413/ 08.01.2015г., постановено по АНД № 423/ 2014 г. по описа на Радневския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ наказателно постановление № А 541 от 09.09.2014 г. на началника на РУ “ Полиция” - Раднево, с което на И.К.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание чл. 218 б от НК и чл. 53,ал.2 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 195,ал.1,т.4 от НК. , като незаконосъобразно Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2015г.
239 КАНД No 63/2015 Наказателни касационни производства П.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1012 от 03.12.2014г., постановено по АНД № 1873/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 14-1228-001120 от 16.07.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.3.2015г.
240 КАНД No 65/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КАМБИЕЛ 20 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1065/15.12.2014 год., постановено по АНД №1999 по описа за 2014 год. на Районен Съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.3.2015г.
241 КАНД No 68/2015 Наказателни касационни производства И.Г.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 775 от 19.11.2014г., постановено по АНД № 2044/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по компетентност на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора подадената от И.Г.Р. жалба против фиш № 0917029, серия С от 12.10.2014г , съставен от мл. автоконтрольор при ОД на МВР – Стара Загора, ведно с преписката, за произнасяне по компетентност съгласно чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.39, ал.3 от ЗАНН. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
242 КАНД No 70/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В.П.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 970 от 21.11.2014 г., постановено по НАХД 1289/2014 по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 440/15.05.2014 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
243 КАНД No 71/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №1008/02.12.2014 год., постановено по АНД №1682/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №3609/10.09.2014 год., издадено от Началник отдел „Контрол на републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” град София, като намаля наложеното наказание от 5 000.00 /пет хиляди/ на 1 000.00 /хиляда/ лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
244 КАНД No 73/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "Р.-М.Р." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 05.01.2015 г., постановено по АНД № 1886/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 117684-F105704/18.09.2014 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2015г.
245 Частно КАНД No 74/2015 Наказателни частни касационни производства КАБОНИ БЪЛГАРИЯ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.2.2015г.
ОТМЕНЯ Определение № 26 от 13.01.2015г., постановено по АНД № 2223/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от „КАБОНИ БЪЛГАРИЯ” ООД жалба против Наказателно постановление № 54/ 26.11.2014г., издадено от Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.2.2015г.
246 КАНД No 98/2015 Наказателни касационни производства Г.П.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 349 от 29.10.2014 г., постановено по АНД № 33/ 2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011174 от 02.09.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.3.2015г.
247 КАНД No 115/2015 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Ж.В.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №115/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД № 115/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.3.2015г.
248 КАНД No 124/2015 Наказателни касационни производства ПАНХИМ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 124/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД № 124/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 30.3.2015г.