Административен съд - Стара Загора
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 339/2014, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.С.С. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН мълчалив отказ на Заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", Разплащателна агенция по заявление с УИН 22/080611/44012 за подпомагане, подадено за кампания 2011г на 11.05.2011г от Г.С.С. с настоящ адрес *** Даскалови и постоянен адрес ***. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне с изричен и административен акт по това заявление в срок от 2 месеца, считано от влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд земеделие, Разплащателна агенция да заплати на Г.С.С. ЕГН ********** с настоящ адрес *** и постоянен адрес *** сумата от 1430 /хиляда четиристотин и тридесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2017
Административно дело № 4062/2016
В законна сила от 22.2.2017г.
2 Административно дело No 558/2014, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н.Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Х., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора в гр. Стара Загора, 2 Г група, СУМАТА от 4200,00 /четири хиляди и двеста / лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване му на храна без свинско месо и свински продукти, съобразно изповядваната от ищеца религия „ ислям” за периода 01.07.2008г. - 01.07.2013г. като ОТХВЪРЛЯ този иск за горницата над присъдената сума до претендираната такава —13000 лв. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 26.4.2016
Административно дело № 5034/2016
В законна сила от 16.3.2016г.
3 Административно дело No 558/2014, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.3.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на решение №292 от 19.01.2016 год., постановено по адм. дело № 558/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като абзаца: „Следователно - ответникът се е съобразил с нормативната уредба, тъй като освен, че не се е съобразил с Европейските правила за затворите, приети от Комитета на министрите към Съвета на Европа- Препоръка № R. /2006/2 -приета от Комитета на министрите 11.01.2006 г. -т.22.1 регламентираща, че "на затворниците се осигурява питателна храна, като се взема предвид тяхната възраст, здравословно и физическо състояние, религия и естеството на работа", не се е съобразил и с хартата на основните права на ЕС”, да се чете „Следователно - ответникът не се е съобразил с нормативната уредба, тъй като освен, че не се е съобразил с Европейските правила за затворите, приети от Комитета на министрите към Съвета на Европа- Препоръка № R. /2006/2 -приета от Комитета на министрите 11.01.2006 г. -т.22.1 регламентираща, че "на затворниците се осигурява питателна храна, като се взема предвид тяхната възраст, здравословно и физическо състояние, религия и естеството на работа", не се е съобразил и с хартата на основните права на ЕС”. ДОПЪЛВА решение №292 от 19.01.2016 год., постановено по адм. дело №558/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора като, като диспозитива на решението да се чете със следното допълнение: „ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н.Столетов”№21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Х., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора в гр. Стара Загора, 2 Г група, СУМАТА от 4200,00 /четири хиляди и двеста / лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване му на храна без свинско месо и свински продукти, съобразно изповядваната от ищеца религия „ислям” за периода 01.07.2008г. - 01.07.2013г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.07.2013 год. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ този иск за горницата над присъдената сума до претендираната такава -13000 лв. като неоснователен и недоказан.” Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 52/2015, VI състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, Заповед № РД-09-576/ 03.09.2012г., издадена от Кмета на Община Мъглиж. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. ***, ЕГН **********, сумата от 1 520 /хиляда петстотин и двадесет лева/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 25.1.2017
Административно дело № 5808/2016
В законна сила от 25.1.2017г.
5 Административно дело No 71/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., с адрес ***, ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1000 /хиляда/ лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на ответника, изразяващо се в неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Затвора в гр.Стара Загора за периода от 02.06.2014г—11.06.2014г, заедно със законната лихва за забава от датата на подаване на иска до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Н.Н.А., с адрес ***, ЕГН ********** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 сумата от 300 лв — юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
6 Административно дело No 118/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.И.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Н.А.,
Н.Х.А.,
А.Н.А.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.И.В. *** Заповед № 10-00-2015/ 23.03.2015г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.3.2016г.
7 Административно дело No 128/2015, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АМБУЛАТОРИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р СТЕФКА КОСЕВА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Амбулатория – индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Стефка Косева” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „П.Р.Славейков” № 58, Писмена покана изх. № 29-05-502/ 23.03.2015г. за възстановяване на суми получени без правно основание, издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора да заплати на „Амбулатория – индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Стефка Косева” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „П.Р.Славейков” № 58 сумата от 995 /деветстотин деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.1.2016г.
8 Административно дело No 148/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.М.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.К.,***, против отказ за изплащане на финансова помощ, представляваща второ плащане по договор № 24/112/08025 от 05.11.2012г обективиран в заповед №03-260—РД/4 от 09.01.2015г на Директора на Областна дирекция на ДФ „Земеделие” - Хасково, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.2.2017
Административно дело № 5220/2016
9 Административно дело No 152/2015, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.Т.,
М.К.А.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П. *** 47 и М.К.А. *** Заповед № 19-12-87/ 28.04.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за улица с о.т. 725г – о.т. 725в – о.т. 725ж и УПИ VІІ - 1859, кв. 6 по плана на гр. Стара Загора и изменение на План за застрояване на УПИ № VІ-1858, кв.6 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П. *** 47, ЕГН **********, сумата от 1 291 /хиляда двеста деветдесет и един/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 23.3.2016
Административно дело № 3299/2016
В законна сила от 8.4.2016г.
10 Административно дело No 195/2015, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. *** Заповед № ЧР 225/19.05.2015г. издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София ДА ЗАПЛАТИ на И. *** с ЕГН ********** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 500/ петстотин/ лева . Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 201/2015, I състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ЕГН ********** *** Заповед № 1/ 27.04.2015г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.90, ал.1, т.5 и чл. 89, ал.2 от ЗДСл й е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното й правоотношение като държавен служител на длъжност „секретар” в община Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. ЕГН **********о***, , сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
12 Административно дело No 220/2015, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.2.2016г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН **********, от гр. Стара Загора, сумата от 4663,70 лв. / четири хиляди шестстотин шестдесет и три лева и седемдесет стотинки , представляваща обезщетение на основание чл.104, ал.1 от ЗДСл, за периода от 11.06.2012г. до 18.03.2014г, ведно със законната лихва върху главницата от 4663,70лв., считано от 12.06.2015г. до окончателното й изплащане., като отхвърля иска до претедирания размер от 10000 лева, като неоснователен ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 345,11лв./ три четиридесет и пет лева и единадесет стотинки /, представляваща направените от ищеца разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
13 Административно дело No 226/2015, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2016г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 1800 лв. /хиляда и осемстотин/ лева, на основание чл.122, ал.3 от ЗДСл., представляваща обезщетение за недопускането му до работа за периода от 31.03.2014 г. до 26.05.2014 г. ведно със законната лихва върху главница от 1800 лева считано, от датата на предявяване на иска- 12.06.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 440.00 лв. /четиристотин и четиридесет/, представляващи направените разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила от 22.3.2016г.
14 Административно дело No 227/2015, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.1.2016г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН **********, от гр. Стара Загора, сумата от 3605,24 лв. /три хиляди шестстотин и пет лева и двадесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение на основание чл.104, ал.1 от ЗДСл, за периода от 20.06.2014г. до 20.12.2014г., както и лихва за забава в размер на 157,39лв. за периода от 06.01.2015г. до 12.06.2015г., ведно със законната лихва върху главницата от 3605,24лв., считано от 12.06.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 568,38лв. /петстотин шестдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
15 Административно дело No 234/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.И.,
Г.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.2.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №РД-19-46 от 20.05.2015г на Кмета на Община Павел Баня, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж „ажурна ограда”, находяща се по ул. Мазалат, построена в УПИ VІ-281 в кв. 21, по регулационния план на гр. Павел Баня, отразен с идентификатор № 55021.501.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел Баня, одобрена със заповед № РД-1861/ 31.08.2009г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София, ПО ЖАЛБАТА на А.М.И. и Г.А.И. ***, „ Младост- 3” бл. 375, вх. Д, ет.6, ап. 2.9 ОСЪЖДА Община Павел Баня ДА ЗАПЛАТИ на А.М.И. и Г.А.И. ***, „ Младост- 3” бл. 375, вх. Д, ет.6, ап. 29 сумата от 925/ деветстотин двадесет и пет / лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.3.2016г.
16 Административно дело No 235/2015, IV състав Закон за държавния служител М.В.Х. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Х. *** против Заповед №РД—11- 126/01.06.2015г на Директора на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите — Стара Загора, с която на основание чл.106 ал.1 т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение с М.В.Х. на заеманата от нея длъжност „главен експерт човешки ресурси”, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на М.В.Х. за възстановяване на заеманата от нея длъжност в РИОСВ Стара Загора преди издаването на Заповед №РД—11- 126/01.06.2015г и прекратява в тази част производството по делото. ОСЪЖДА М.В.Х. ЕГН ********** *** да заплати на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите — Стара Загора, сумата от 500 лв /петстотин лева/ разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2016г.
17 Административно дело No 263/2015, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.Ц.Х. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ц.Х. *** Експертно решение № 291 от заседание 52/ 01.04.2015 г. на Националната експертна лекарска комисия, Първи специализиран състав по неврологични болести, в частта му, с която не се признава потребността от чужда помощ. ВРЪЩА преписката на Националната експертна лекарска комисия, за ново произнасяне относно потребността от чужда на помощ на освидетелстваното лице Т.Ц.Х., съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение, в едномесечен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия, с адрес: гр.София, бул.”Акад.Иван Евстратиев Гешов”№ 15, да заплати на Т.Ц.Х. с ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.2.2016г.
18 Административно дело No 277/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Ж. ***, Заповед № 10–00-876/ 04.05.2015г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено да се премахне част от строеж, пета категория - „Стопанска постройка”, навлизаща 7,96кв.м. в съседен УПИ IV 346, кв.45 по плана на с.Борилово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на И.Д.Ж. с ЕГН ********** ***, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2016
Административно дело № 2232/2016
В законна сила от 11.5.2016г.
19 Административно дело No 292/2015, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г. ***, Заповед № 929 от 07.05.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Казанлък, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план на част от кв.29 по плана на гр. Казанлък, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива - изменение на План за регулация с промяна отреждането на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – 7619 от „за стопанска дейност” в „за техническа инфраструктура” и План за застрояване за УПИ II – 7619 „за техническа инфраструктура” със следните показатели: височина до 12м, плътност на застрояване 70%, коефициент на интензивност 1.8 и 25% плътност на озеленяване, съгласно приложени чертежи, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 894лв. /осемстотин деветдесет и четири лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 29.2.2016г.
20 Административно дело No 297/2015, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД,
П.А.Т.,
Р.А.А.,
Т.А.Д.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалби, подадени от „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет.1, ап.3, представлявано от управителя Михаил И. Михайлов; П.А.Т. ***, Р.А. *** и Т.А. ***, Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - изменение на Плана за застрояване за урегулиран поземлен имот: УПИ ХVІІ3331,3332, кв.78 по плана на гр. Стара Загора /ПИ с идентификатор 68850.503.331 и ПИ с идентификатор 68850.503.980 от КК на гр. Стара Загора/ и Работен устройствен план /план за застрояване и силуетно оформяне/ за УПИ ХVІІ3331,3332, УПИ ХVІІІ3332, УПИ ХІХ3333 и УПИ ХХ3334, кв.78 по плана на гр. Стара Загора, с приложени графични части, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №100, вх. „В”, ет.1, ап.3, ЕИК 123154880, представлявано от управителя Михаил И. Михайлов, сумата от 1260лв. /хиляда двеста и шестдесет лева/, представляваща направените от дружеството – жалбоподател разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Р.А. ***, ЕГН **********, сумата от 175лв. /сто седемдесет и пет лева/, представляваща направените от жалбоподателка разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 19.2.2016г.
21 Административно дело No 309/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.П. от с.Бъдеще Заповед № 10–00-1313/ 16.06.2015г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.225а е разпоредено премахване на незаконен строеж от пета категория „Стопанска постойка” с размери 13.00м/4.00 м, височина 3м, изпълнена от П.Т.П. в отклонение от издадените строителни книжа и издадено разрешение за строеж № 211/24.04.1991г и навлизаща в УПИ ІІІ245 кв.35 по плана на с.Бъдеще, находяща се в УПИ V-245, кв.35 по плана на с.Бъдеще, община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.П. ЕГН **********,*** сумата от 710 /седемстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.10.2016
Административно дело № 2367/2016
22 Административно дело No 311/2015, IV състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ А.Х.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38640-КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 311/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ОСЪЖДА жалбоподателя да заплати на ответника общо 288,77 /двеста осемдесет и осем лева и 77 стотинки/ разноски, представляващи разходи за командировъчни /дневни пари/ и гориво. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила от 23.2.2016г.
23 Административно дело No 312/2015, VII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Б.К.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.К.З. ***393 от Протокол №67 прието на заседание на Общински съвет Казанлък проведено на 09.07.2015 год., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА във връзка с чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ не се дава съгласие и отказва предоставянето на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на решение на ОбС ”Земеделие” – Казанлък за възстановяване на правото на собственост в съществуващи /въстановими/ стари реални граници, доказани с геодезическо заснемане на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, както следва: поземлен имот с проектен №169050, признат с решение №01/27.03.1996 год. на ОбС „Земеделие”, в землището на с. Долно Изворово с площ 6,000 дка. ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет Казанлък, който да проведе процедурата по §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и се произнесе с решение при спазване указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени с настоящето решение. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Б.К.З., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 (триста) лева, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2016
Административно дело № 3028/2016
В законна сила от 13.12.2016г.
24 Административно дело No 313/2015, III състав Закон за туризма АДО 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Адо 99” ЕООД, ЕИК 203203659, със седалище и адрес на управление гр.Крън, общ.Казанлък, ул.”Бузлуджански конгрес” № 9, представлявано от И. Ибраим З., против Заповед №1211/ 19.06.2015г. на Кмета на Община Казанлък, с която е отказано определянето на вид и категория на обект „пансион” по подадено Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване с вх.№ 68-5091-1 от 26.09.2014г, като неоснователна. ОСЪЖДА „Адо 99” ЕООД, ЕИК 203203659, със седалище и адрес на управление гр.Крън, общ.Казанлък, ул.”Бузлуджански конгрес” № 9, представлявано от И. Ибраим З.,*** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.2.2016г.
25 Административно дело No 327/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.1.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 94С-203-4/3 от 13.07.2015г на Кмета на Община Мъглиж, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж „Масивна постройка”, находяща се в ПИ № 060043 по КВС на с.Ягода общ.Мъглиж, ПО ЖАЛБАТА на С.И.К. ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на С.И.К. сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 27.3.2016г.
26 Административно дело No 328/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.2.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 94С-203-3/1 от 13.07.2015г на Кмета на Община Мъглиж, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, „надстройка на част от магазин за хранителни стоки” със ЗП 64,78кв.м., находящ се в УПИ ІV-1199 в кв. 17, по плана на с. Ягода , община Мъглиж, одобрен със заповед № 132 от 11.03.1991 година. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на С.И.К. сумата 160 /сто и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.12.2016
Административно дело № 5849/2016
27 Административно дело No 329/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.К. ***, Заповед № 94С-203-4/4 от 13.07.2015г на Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено да се премахне незаконен строеж „Масивна постройка”, находяща се в ПИ № 060043 по КВС на с.Ягода общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на С.И.К. сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.3.2016г.
28 Административно дело No 330/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба С.И.К. *** Заповед №94С-203-4#5 от 13.07.2015 год. на Кмета на Община Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж, представлявана от Кмета Господин Господинов да заплати на С.И.К. *** сумата от 310.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 330/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 19.1.2016г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение №281 от 14.01.2016 год. по адм. дело №330/2015 год. по описа на Старозагорски административен съд, като в диспозитива на решението да се чете, както следва: ВМЕСТО „Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.” да се чете „Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.” Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. След влизане в сила на Определението, допуснатата поправка да се отбележи върху поправеното определение.
В законна сила от 9.3.2016г.
30 Административно дело No 331/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.1.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 94С-203-4/2 от 13.07.2015г на Кмета на Община Мъглиж, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж „Навес с дървена конструкция”, със ЗП 103кв.м., находящ се в ПИ № 060043 по КВС на с.Ягода общ.Мъглиж, ПО ЖАЛБАТА на С.И.К. ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на С.И.К. сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 27.3.2016г.
31 Административно дело No 332/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.1.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 94С-203-4/1 от 13.07.2015г на Кмета на Община Мъглиж, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж„ навес с дървена конструкция, находяща се в ПИ № 060043 и ПИ 060023 по КВС на с.Ягода общ.Мъглиж, ПО ЖАЛБАТА на С.И.К. ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на С.И.К. сумата 160 /сто и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 29.3.2016г.
32 Административно дело No 346/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.2.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 94-Т-432-1#2/ 14.07.2015г на Кмета на Община Мъглиж, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж „Гараж”, находящ се в поземлени имоти с идентификатор 49494.701.430 по ККР на гр.Мъглиж /УПИ ІV-430 в кв.91/ и с идентификатор 49494.701.431 по ККР на гр.Мъглиж /УПИ ІІІ-431 в кв.91/, ПО ЖАЛБАТА на Т.В.Д. *** ДА ЗАПЛАТИ на Т.В.Д. *** сумата 710 /седемстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.11.2016
Административно дело № 4473/2016
В законна сила от 8.11.2016г.
33 Административно дело No 356/2015, VII състав Закон за движението по пътищата Г.М.К. Т.Л.Л. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.М.К., в качеството на управител на „Ворек”ЕООД - гр. Стара Загора против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Опел”, модел „Антара”, рег. №СТ 4767 АК, собственост на „Ворек”ЕООД, приложена на 11.08.2015 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.2.2016г.
34 Административно дело No 361/2015, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.К. *** мълчалив отказ на Началника на Второ Районно управление при ОД на МВР - Стара Загора, да се произнесе по подадено от него молба за връщането на придобитото по наследство оръжие. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 363/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на от В.С.Г., с ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-1791/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 10 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на В.С.Г., с ЕГН ********** *** сумата 710 /седемстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2017
Административно дело № 2787/2016
В законна сила от 23.1.2017г.
36 Административно дело No 365/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.К.К. ***, Заповед №10-00-1789/12.08.2015 год., издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на В.К.К. ***, ЕГН ********** сумата от 710.00 /седемстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.1.2017
Административно дело № 2786/2016
37 Административно дело No 368/2015, IV състав Закон за държавния служител Г.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Д. ***, срещу Заповед № ЧР-13-031/ 04.08.2015г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е прекратено служебното правоотношение между дирекцията и Д. на заеманата от нея длъжност„началник на общинска служба по земеделие”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 371/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. РПК ЧИРПАН КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Районна потребителна кооперация Чирпан” от гр. Чирпан, нареждане, обективирано в писмо изх. №93-00-2920/21.08.2015 год. на Кмета на Община Чирпан, в срок до 30.08.2015 год. да бъде премахнат павилион, поставен на регулационната граница, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на „Районна потребителна кооперация Чирпан”, представлявана от председателя Георги Христов Теленчев, и със седалище и адрес на управление гр. Чирпан, пл.”Съединение”№1 сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателят по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2016г.
39 Административно дело No 373/2015, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД,
Р.А.А.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет. 1, ап.3 и Р.А. ***, Заповед № 19-12-154/ 14.08.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на Плана за регулация на УПИ ХХІІ 3328 и улица – тупик с о.т. 2067а – о.т. 2067б, кв. 78 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-118/ 01.08.2014г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет. 1, ап.3, ЕИК 123154880, представлявано от управителя Михаил И. Михайлов и на Р.А. ***, ЕГН **********, общо сумата от 922 /деветстотин двадесет и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.3.2016г.
40 Административно дело No 379/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.У. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Т.У. *** против Заповед № РД – 13-122 от 12.08.2015г на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.135 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 124б,ал.5 от ЗУТ по заявление вх.№ 19-06-73 от 13.03.2015г му e отказано разрешение за изработването на проект за ПУП—ПР по отношение на поземлен имот с идентификатор 68850.522.1913 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, за който се отрежда нов УПИ ХХІХ-1913, достъпът до който да бъде осъществен чрез задънена улица с о.т. 3010ж-3010е , обособена през УПИ „ Ветеринарен техникум” в кв. 19А, „ Индустрия” , гр. Стара Загора по ПУП-ПР, одобрен със заповед № 370/26.10.1987 г., публична общинска собственост., като неоснователна Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на стратине пред Върховен административен съд
В законна сила от 22.3.2016г.
41 Административно дело No 383/2015, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. ***, против Решение № 1016, взето по протокол № 63 от заседание на Общински съвет Раднево, проведено на 13.08.2015г. /т.6 от дневния ред/, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС е решено да бъде извършена продажба чрез публичен търг на УПИ XIV-1 в кв.1 по регулационния план на с.Тополяне с площ 1275кв.м., с начална търгова цена 3000.00лв. без ДДС /т.1 от решението/ и е възложено на кмета на Община Раднево да извърши процедура по продажба чрез публичен търг и да сключи договор за продажба /т.2 от решението/, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 383/ 2015 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 5.2.2016г.
42 Административно дело No 384/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АМБРОЗИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Амброзия” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора ж.к. „Железник” ул. „Ген.Иван Пашинов” № 33, с ЕИК 123103761, представлявано от управителя Евгений Христов Енев, против Заповед № 10-00-1271 от 05.06.2015г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж от пета категория „Месопреработвателно предприятие - преустройство на съществуваща сграда със застроена площ от 68.40 кв.м и изграждане на пристройка към нея със застроена площ 355.03 кв.м”, находящ се в УПИ I-320, кв.6518 по плана на гр.Стара Загора, изпълнен от „Амброзия”ЕООД, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.11.2016
Административно дело № 5487/2016
В законна сила от 15.11.2016г.
43 Административно дело No 387/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Н.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-81/ 19.08.2015г, издадена от Началник РДНСК Югоизточен район, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.Н.В. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА В.Н.В. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата 600 /шестстотин/лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 13.4.2016
Административно дело № 3826/2016
В законна сила от 8.1.2016г.
44 Административно дело No 391/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БОРО ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БОРО”ЕООД, ЕИК 123707929 представлявано от управителя Делян Калчев Динев срещу Заповед №ДК-10-ЮИР–80/14.08.2015 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна. ОСЪЖДА „БОРО”ЕООД, представлявано от управителя Делян Калчев Динев да заплати на Т.Д.Н. *** сумата от 400.00 лв., представляваща направените от нея по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.2.2016г.
45 Административно дело No 398/2015, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Р.К. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед с УРИ. 284з-489 от 28.08.2015 година на Началника на районно управление „ Полиция” – Казанлък към ОД на МВР- Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели по жалбата на К.Р.К. *** ВРЪЩА административната преписка на Началника на РУП Казанлък за произнасяне по заявлението на К.Р.К.,***-К от 30.07.2015 година съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-.дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.4.2016
Административно дело № 2816/2016
В законна сила от 29.4.2016г.
46 Административно дело No 409/2015, IV състав Закон за движението по пътищата Б.В.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - КРИСТИЯН ДЕЧКОВ СТЕФАНОВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Д. с адрес ***, чрез пълномощника му адв.В. Б. Д. от Старозагорска АК против принудителна административна мярка — „принудително преместване на паркирано пътно марка „ Фолксваген Голф” с рег. № СТ 3800 СН ,”, разпоредена на 08.09.2015г от старши полицай в звено „Общинска полиция” при ОД на МВР Стара Загора - КР.Д.СТ.. като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.3.2016г.
47 Административно дело No 410/2015, III състав Закон за движението по пътищата Х.Я.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Я.Х. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-1228-000604 от 23.08.2015г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.4.2016
Административно дело № 4963/2016
В законна сила от 29.6.2016г.
48 Административно дело No 415/2015, IV състав Други ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-5/ 07.09.2015г, издаден от Директора на Областно пътно управление гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на дружеството е определено задължение за заплащане на такси за експлоатиране на рекламно съоръжение с площ 48 кв. м. в обхвата на път І-6, километър346+900 в дясно и законна лихва неплатените в срок такси за периода 01.01.2014г-07.09.2015г в общ размер 568.73лв ЗА РАЗЛИКАТА над 246.67лв /главница/ и над 16.47лв /законна лихва/ до 07.09.2015г. ОСЪЖДА Областно пътно управление Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 сумата 400 /четиристотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 15.3.2016г.
49 Административно дело No 416/2015, I състав Други ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.1.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба на „П.С.И.” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-4/ 07.09.2015г, издаден от Директора на Областно пътно управление гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на дружеството е определено задължение за заплащане на такси за експлоатиране на рекламно съоръжение с площ 48 кв. м. в обхвата на път І-5, километър 200+846 в дясно и законна лихва неплатените в срок такси за периода 01.01.2014г-07.09.2015г в общ размер 568.73лв ЗА РАЗЛИКАТА над 246.67лв /главница/ и над 16.47лв /законна лихва/ до 07.09.2015г. ОСЪЖДА Областно пътно управление Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „П.С.И.” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 сумата 215 /двеста и петнадесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.2.2016г.
50 Административно дело No 417/2015, VI състав Други ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Три уши” № 8, ет.5, представлявано от Изпълнителния директор Владимир Илиев Аврамов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-3/ 07.09.2015г., издаден от Директора на Областно пътно управление – гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.2.2016г.
51 Административно дело No 418/2015, VI състав Други ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Три уши” № 8, ет.5, представлявано от Изпълнителния директор Владимир Илиев Аврамов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-2/ 07.09.2015г., издаден от Директора на Областно пътно управление – гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.2.2016г.
52 Административно дело No 420/2015, III състав Други ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-1/ 07.09.2015г, издаден от Директора на Областно пътно управление гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на дружеството е определено задължение за заплащане на такси за експлоатиране на рекламно съоръжение с площ 48 кв. м. в обхвата на път АМ 1, км.204+132 – ляво и законна лихва неплатените в срок такси за периода 01.01.2014г-07.09.2015г в общ размер 900,48лв ЗА РАЗЛИКАТА над 390,56лв /главница/ и над 26,07лв /законна лихва/ до 07.09.2015г. ОСЪЖДА Областно пътно управление Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 сумата 185,00 /сто осемдесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.2.2016г.
53 Административно дело No 424/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СТ ХОТЕЛС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.2.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на „СТ ХОТЕЛС” ЕООД гр. Стара Загора против Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение № 31/25.09.2015 г. в УПИ І-3324, кв. 2921 по плана на гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 424/2015 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС на РБ, считано от днешното съдебно заседание.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.3.2016
Административно дело № 2785/2016
54 Административно дело No 429/2015, VII състав Закон за движението по пътищата С.П.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.А. ***, против мълчалив отказ на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора и изричен отказ, обективиран в писмо УРИ №122800-20601/25.08.2015 год. на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
55 Административно дело (К) No 432/2015, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.С.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 427/07.05.2015 год., постановено по гр. дело № 4451/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Я. срещу заповед № 1928 от 25.07.2008 година на кмета на община Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 7.1.2016г.
56 Административно дело No 435/2015, VII състав Кодекс на труда ЕРГЛОН ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2016г.
ОТХВЪРЛА жалбата на „Ерглон”ЕООД, представлявано от управителя Георги Христов Станчев против Предписания от 24.06.2015 год., обективирани в Протокол за извършена проверка №026283 от същата дата на Дирекция "Инспекция по труда" /"ИТ"/ - Стара Загора, като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
57 Административно дело No 437/2015, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Я.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Я.Д.Г.,*** на уведомително писмо изх.№02-240-6500/6631/28.09.2015 год. на Зам. Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 9.3.2016г.
58 Административно дело No 439/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД НАЧАЛНИК РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА КЪМ РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Овергаз мрежи”АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Филип Кутев”№ 5, представлявано от Изпълнителния директор Иван Чолаков, против Заповед № ДК -19-СЗ-5/ 08.10.2015г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която на основание чл.178, ал.5 и чл.222, ал.1, т.6 от ЗУТ, е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: ”Разпределителен газопровод по ул.”Георги Бенев” от В10-47 до В10-19 и по ул.”Ал.Екзарх” от В10-19 до В10-21 с газопроводни отклонения до ул.”Г.Бенев” и ул.”Ал.Екзарх”, като неоснователна. ОСЪЖДА „Овергаз мрежи”АД с ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Филип Кутев”№ 5, представлявано от Изпълнителния директор Иван Чолаков, да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол” към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 600 /шестстотин / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.2.2016г.
59 Административно дело No 442/2015, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл. 13 и чл. 42,предложение второ в частта „ упълномощено от него длъжностно лице” от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Гурково, приета с решение № 435 по протокол № 37 от 26.062014 година от Общински съвет Гурково Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Гурково,.
В законна сила от 24.3.2016г.
60 Административно дело No 445/2015, I състав Закон за местните данъци и такси МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ" ПРИ ОБЩИНА ХАСКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от Министерство на правосъдието гр.София, ул.”Славянска” № 1 Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000113/ 03.11.2014г, издаден от главен инспектор в Дирекция „Общинска данъчна дирекция” в Община Хасково, потвърден с Решение № 3/ 25.11.2014г на Директора на Дирекция „Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково, в частта за определяне на данък за периода 2009-2014г за недвижим имот, намиращ се в гр.Хасково, ул.”Преслав” № 26, в размер на 21 867.62лв главница и 5 975.72лв лихви, изчислени към 03.11.2014г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 11.3.2016г.
61 Административно дело (К) No 446/2015, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.И.Д. К.Н.Л.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 358/22.04.2015 год., постановено по гр. дело № 1415/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Л. срещу Заповед № 10-00-363/25.02.2014г. на кмета на Община Стара Загора, като неоснователна. Решението е окончателно.
62 Административно дело No 447/2015, VI състав Закон за местните данъци и такси Д.П.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.И. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 40121/ 13.05.2014г. и Акт за установяване на задължение по декларация № 40122/ 13.05.2014г., издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, потвърдени с Решение № 40122/ 23.09.2015г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.И. ***, ЕГН **********,*** сумата от 100 лв. (сто лева), представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.2.2016г.
63 Административно дело No 448/2015, VI състав Закон за чужденците в РБ Е.Ю. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Ю., гражданин на Турция, ЛНЧ **********, с постоянен адрес ***, Заповед УРИ: 5377з-424 от 27.10.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 40, ал.1, т.2 във вр. с чл. 10, ал.1, т.6 от ЗЧРБ, е отнето правото на продължително пребиваване в Република България на Е.Ю. /ERGUNES YUKSEL/, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.1.2016г.
64 Административно дело No 453/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Ж.Д.,
С.И.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Н.П.,
С.С.П.,
Н.И.Н.,
К.Т.М.,
Р.М.М.,
М.И.И.,
И.Х.И.,
П.В.К.,
К.Г.Я.,
К.Р.Р.,
Д.Г.П.,
Н.И.П.,
М.П.Б.,
А.Д.П.,
З.Т.С.,
Р.С.Б.,
А.И.К.,
Т.К.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ж.Д. и С.И. ***, против Заповед № 10-00-2139/ 02.10.2015г на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.11.2016
Административно дело № 5496/2016
65 Административно дело No 455/2015, IV състав Изборен кодекс Ж.Г.Ж. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА,
А.Д.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.1.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 293/ 21.12.2015г по адм. дело №455/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в мотивите на ред 13, страница трета вместо община Раднево да се чете община Стара Загора, на страница 4, ред 10 вместо с. Боздуганово да се чете село Самуилово, на страница шеста, ред 25 и 28 вместо Братя Даскалови да се чете с. Самуилово, община Стара Загора , в диспозитива на съдебното решение да се заличат думите ” решение против” . Решението подлежи на касационно обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
66 Административно дело No 465/2015, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Ж.Б.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Б.Б. против решение №АК-01-106/12.10.2015г. на Областния управител на област Стара Загора за оставяне без разглеждане на жалбата му против решение от 24.09.2015г. на Общински съвет Раднево за избор на председател на съвета. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.3.2016г.
67 Административно дело No 483/2015, VII състав Закон за местните данъци и такси С.Ж.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.2.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ж.Т. срещу Решение № 8460/22.10.2015 г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 483/2015 г. на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 14.5.2016
Административно дело № 2705/2016
68 Административно дело No 486/2015, VII състав КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение №1040-23-38/23.10.2015 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №232-01-74-1/29.06.2015 год. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2016
Административно дело № 3448/2016
В законна сила от 10.11.2016г.
69 Административно дело No 488/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на решение по Протокол № 133 от 22.10.2015г на Комисията по чл.210 от ЗУТ при община Стара Загора, с което е приета пазарната оценка за право на прокарване - пристенен дренаж от перфорирани тръби ф125 и ревизионна шахта с дължина 17.50м и площ на сервитут 18.375 кв.м. през УПИ V-370, кв.31 по регулационния план на с.Кирилово, собственост на Д.С.А. и Р.С.Р. като наследници на Станко А.С., в размер на 290.00лв, ПО ЖАЛБАТА на Д.С.А. ***. ОСЪЖДА Д.С.А. *** ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.Т. *** сумата 360/триста и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.3.2016г.
70 Административно дело No 491/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.К.,
К.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К. Стоянов и К.С.К. *** Заповед №10-00-2361/23.10.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на С.К. Стоянов и К.С.К. ***, сумата от 610.00 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.4.2016
Административно дело № 4079/2016
В законна сила от 12.5.2016г.
71 Административно дело No 492/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.М.К. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ",
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ",РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.К. *** против Уведомително писмо № 02-240-6500/6746 от 29.09.2015г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г по заявление с УРН 622288, издадено от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, ПОРАДИ ИЗВЪРШЕН ОТКАЗ ОТ ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 492/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.1.2016г.
72 Административно дело No 493/2015, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) М.М.М. УПРАВИТЕЛ НЗОК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на от М. Милкова М. с адрес ***, Писмо с изх.№Е-112-02-27/29.10.2015г на Управителя на Национална здравноосигурителна каса гр.София, с което се приключва преписката по подаденото от нея заявление с вх.№94-06-331/20.08.2015г за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване /по пребиваване, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Управителя на Национална здравноосигурителна каса гр.София за разглеждане и произнасяне по същество по заявление с вх.№94-06-331/20.08.2015г РЗОК Стара Загора от М. Милкова М. в едномесечен срок от момента на постъпване на преписката при него. ОСЪЖДА Национална здравноосигурителна каса гр.София да заплати на М. Милкова М. ЕГН ********** с адрес *** сумата от 412 лв—разноски по делото. Определението подлежи на обжалване от страните, участващи в административното производство, с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението за неговото издаване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.4.2016
Административно дело № 4686/2016
В законна сила от 21.6.2016г.
73 Административно дело No 495/2015, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания И.П.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.2.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на И.П.И. ***384/28.10.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която са отчуждени, както следва: поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1559 с проектна площ 4 кв.м. и поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1561 с проектна площ 158 кв.м., представляващи част от заличен поземлен имот с идентификатор 68850.506.217 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-55/12.09.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 1307.00 кв.м., собственост на И.П.И., в частта за определеното парично обезщетение като УВЕЛИЧАВА обезщетението за първия имот от 142.40 /сто четиридесет и два лв. и 40 ст./ лв. на 301.00 /триста и един/ лв. и увеличава обезщетението за втория имот от 5624.80 лв. /пет хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 80 ст./ на 10 205.00 лв. /десет хиляди двеста и пет лева/. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на И.П.И. с ЕГН **********,***, сумата от 332.00 лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 19.2.2016г.
74 Административно дело No 496/2015, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания К.Б.И.,
А.Б.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба, подадена от К.Б. *** и от А.Б.Т. ***, Заповед № 10-00-2383/ 28.10.2015г., издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.21, ал.1 от ЗОбС, е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1563, в гр. Стара Загора, с проектна площ 92 кв.м, представляващ част от заличен обект по КККР: поземлен имот с идентификатор 68850.521.216, гр. Стара Загора, целият с площ от 649 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, собственост на наследниците на Б.К.К. – К.Б.И. и А.Б.Т., в частта за определеното парично обезщетение, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за отчуждавания имот от 3 275.20 лв. /три хиляди двеста седемдесет и пет лева и двадесет стотинки / на 5520 лв./пет хиляди петстотин и двадесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на К.Б. ***, ЕГН ********** и на А.Б.Т.,***, ЕГН - **********, сумата от 820 лв. /осемстотин и двадесет лева /, представляваща направените от жалбоподателките по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила от 17.3.2016г.
75 Административно дело No 497/2015, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания К.Б.И.,
А.Б.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.2.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба, подадена от К.Б. *** и от А.Б.Т. ***, Заповед № 10-00-2385/ 28.10.2015г., издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.21, ал.1 от ЗОбС, е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1565, в гр. Стара Загора, с проектна площ 88 кв.м, представляващ част от заличен обект по КККР: поземлен имот с идентификатор 68850.521.350, гр. Стара Загора, целият с площ от 632 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, собственост на наследниците на Бойчо Колев Койчев – К.Б.И. и А.Б.Т., в частта за определеното парично обезщетение, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за отчуждавания имот от 3 132.80лв. /три хиляди сто тридесет и два лева и 80ст./ на 6 046 лв./шест хиляди и четиридесет и шест лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на К.Б. ***, ЕГН **********, сумата от 343.76лв. /триста четиридесет и три лева и 76ст./, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на А.Б.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 550лв. /петстотин и петдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 22.2.2016г.
76 Административно дело No 502/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Т.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Х. ЕГН ********** с адрес *** – ОД на МВР Стара Загора, група „ГПА” на сектор ПП, против Заповед рег.№ 1228з-27/ 11.11.2015г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Т.Х. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция МВР Стара Загора сумата 300/триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 24.2.2016г.
77 Административно дело No 503/2015, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. с адрес *** – ОД на МВР Стара Загора, група „ГПА” на сектор ПП, против Заповед рег.№ 1228з-25/ 06.11.2015г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
78 Административно дело No 505/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Г. ЕГН **********,*** Заповед №10-00-1514 от 15.07.2013г на Кмета на Община Стара Загора и Заповед № 10-00-1515 от 15.07.2013г. на Кмета на община Стара Загора като незаконосъобразни . ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.Г. ЕГН **********,*** сумата 620 лв /шетстотин и двадесет лв/, представляваща направените по делото разноски. Решението е окончателно.
В законна сила от 7.3.2016г.
79 Административно дело No 507/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.М.М. ***, срещу Началника на Затвора – Стара Загора, с посочено правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска „37 789 euro”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 507/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.3.2016г.
80 Административно дело No 508/2015, VI състав Закон за достъп до обществена информация Й.А.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.А.Н. ***, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх. № 349000-17347 от 10.11.2015г. на Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от Й.А.Н. заявление за достъп до обществена информация с искане за получаване на достъп до обществена информация относно трите имена на лицата, които са били ръководители на сектор „Пътна полиция” /или техните еквивалентни структури/ към ОД на МВР – Стара Загора /или техните еквивалентни наименования ОДП и т.н/ за периода от 2000г. до 2015г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Й.А.Н. ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело (К) No 509/2015, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.Г.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОСТАВА В СИЛА решение № 661/30.06.2015 год., постановено по гражданско дело № 3025 /2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлена жалбата на С.Г.Г. против решение № 50001 от 26.05.2014 година на Общинска служба по земеделие - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.2.2016г.
82 Административно дело No 514/2015, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Р.Я.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Я.Д. против Решение № 7/18.11.2015 г., взето по Протокол № 2 от заседание на ОбС Опан. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 514/2015 г. на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 9.3.2016г.
83 Административно дело No 515/2015, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА разпоредбата на чл.7, ал.4 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Гълъбово, приета с решение №58 по протокол №7 от 16.03.2004 год. от Общински съвет - Гълъбово. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Гълъбово.
В законна сила от 7.4.2016г.
84 Административно дело No 522/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛ АЛ ЕООД НАЧАЛНИК РОНСК СТАРА ЗАГОРА КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛ АЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, пл.”Севтополис” № 15А против Заповед № ДК-11-СЗ-11/ 16.11.2015г на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора към РДНСК Югоизточен район, с която отменени инвестиционен проект, одобрен на 27.10.2015г и Разрешение за строеж № 200/ 27.10.2015г, издадено от Главния архитект на Община Казанлък, за обект „Жилищна сграда с обекти за ОДО в комплекс за социални дейности със ЗП 366.24кв.м. и РЗП 1854.48 кв.м. с предвидени 16бр апартаменти, магазин за хранителни стоки, аптека и 6 бр гаражи” в УПИ XX-8884 за социални дейности, кв. 43 по плана на гр.Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА БУЛ АЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, пл.”Севтополис” № 15А да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора към РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
85 Административно дело No 525/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 525/ 2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Административен съд София град. Изпраща на делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.6 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца, за сведение.
86 Административно дело No 530/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Н.И.М. с постоянен адрес *** протокол №25/14.10.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповеди №10-00-1997-1/02.09.2013 год. и №10-00-2371/31.10.2013 год. на Кмета на Община Стара Загора, с който на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ и съгласно чл. 64 от Закона за енергетиката е определена пазарна оценка за учредяване на на сервитутно право на прокарване на енергиен обект - „газопровод от стоманени тръби DN 813 мм /32”/ с площ на сервитута 0.801 дка през поземлен имот 010023, местност „Моллова кория”, землище на с. Бъдеще, Община Стара Загора в размер на 410.00 лв. като увеличава размера на 686.00 /шестстотин осемдесет и шест/лв. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Н.И.М., ЕГН ********** *** разноски в общ размер на 498.00 /четиристотин деветдесет и осем/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.4.2016г.
87 Административно дело No 532/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.И.Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.И.Б. ***, против Акт за установяване на публично държавно вземане с изх. № 02-240-6500/7664 от 16.11.2015г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.И.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София сумата от 300.00лв. /триста лева/, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2017
Административно дело № 6078/2016
В законна сила от 13.3.2017г.
88 Административно дело No 533/2015, VII състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ю.К. ***, срещу Решение №СЗ-119-ПР/2015 год. на Директора на РИОСВ – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №533/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 20.1.2016г.
89 Административно дело No 534/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 534/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила от 17.3.2016г.
90 Административно дело No 535/2015, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Н.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.Г. ЕГН ********** със съдебен адрес *** 14Б против Заповед № 1228з-28 от 20.11.2015г, издадена от Началник на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 2 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.3.2016г.
91 Административно дело No 537/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.М.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 537/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните
В законна сила от 28.1.2016г.
92 Административно дело No 538/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 538/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София-град по исковата молба М.М.С. ***, уточнена на 05.10.2015г, против Областна дирекция на МВР Стара Загора за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразна Заповед за задържане № 141/ 09.05.2014г на полицейски инспектор при Първо районно управление „Полиция” Стара Загора и последващите я действия на полицейските органи. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
93 Административно дело No 539/2015, IV състав Други В.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.3.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение, постановено в открито съдебно заседание от 01.03.2016г. за допускане на съдебно—техническа експертиза с поставени въпроси и назначаване на вещо лице инж.Г.И.И.. ОСВОБОЖДАВА инж.Г.И.И. от изпълнение на задачата по изготвяне на тази експертиза и РАЗПОРЕЖДА връщане на В.П.Ч. на внесения от нея депозит за изготвяне на експертизата в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.Ч. ***, против писмо изх.№194-В-61-2#1/03.12.2015г на заместник кмета на община Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 539 / 2015 год. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.7.2016
Административно дело № 4794/2016
94 Административно дело No 542/2015, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания В.Г.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от В.Г.Р. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 542/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.2.2016г.
95 Административно дело No 547/2015, I състав Закон за движението по пътищата С.Т.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. ЕГН ********** *** против Заповед № 15-1228-000790/ 13.11.2015г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността”, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.4.2016г.
96 Административно дело (К) No 549/2015, III състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Г.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 509/ 27.05.2015г., поправено с Решение № 1016/ 03.11.2015г., постановено по гр.дело №3954/ 2014г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Г.Г. против отказа на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 10-11-9803/ 06.08.2014г., да бъде уважено искане с вх. № 10-01-3633/ 06.06.2014г. за изменение на Плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местността „Алана” в землището на с. Остра могила, в частта му, отнасяща се до поземлен имот № 271.27, по отношение достъпа на имота до път от изток. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
97 Административно дело No 552/2015, IV състав Закон за движението по пътищата Ф.Б.К.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Б.К. на заповед за прилагане на ПАМ № 15-1228-000847 от 01.12.2015 година на началник сектор към ОД на МВР – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 552/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 16.2.2016г.
98 Административно дело No 1/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.Д.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.3.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на К.Г.Д. ***, с която са предявени обективно съединени искове за заплащане на обезщетение в размер на 5000лв. и по 240лв. на ден за периода от м.юни 2010г. до м.февруари 2011г. и за периода от м.октомври 2011г. до 04.01.2016г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.4.2016г.
99 Административно дело No 6/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.В.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.1.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от К.А.В.,***, против Ареста гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 15000лв. за претърпени неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 6/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 9.2.2016г.
100 Административно дело No 7/2016, VI състав Закон за социално подпомагане В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на В.Н.В. ***, Заповед № К-27/ 19.11.2015г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък, потвърдена с Решение № 9105/ 0050 от 18.12.2015г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък за произнасяне по подадената от В.Н.В. молба – декларация с вх. № К - 27/ 10.01.2013г., при съобразяване на влязлото в сила Решение № 190 от 02.10.2015г. по административно дело № 124/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
101 Административно дело No 8/2016, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Т.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №8/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.3.2016г.
102 Частно административно дело No 11/2016, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.М.Й. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.М.Й. ***, Решение № 9105-0051/ 21.12.2015г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от Н.Й. жалба против Заповед № Ч-1884-918993/ 14.10.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Чирпан. ВРЪЩА преписката на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Н.М.Й. жалба вх. № 94НН/0011 от 09.12.2015г. против Заповед № Ч-1884-918993/ 14.10.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Чирпан. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2016г.
103 Административно дело No 15/2016, I състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Р.Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.3.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказа на Директора на дирекция „Общинска собственост” в Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ Д1-12-3/ 13.01.2016г., по жалбата на Р.Г.П. ***. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по молба-декларация, подадена от Р.Г.П. със Заявление вх. № 21-13-2/07.01.2016 г,, за поземлен имот с идентификатор 68850.258.349 в землището на гр.Стара Загора, м.”Съборената кюприя”, по плана нановообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 5.4.2016г.
104 Административно дело No 23/2016, I състав КСО Н.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.П.Д. ЕГН ********** *** Решение № 1040-23-2/ 13.01.2016г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** / 26.10.2015г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора В ЧАСТТА за началната дата на отпускане на пенсията по чл.90а, ал.1 от КСО и спирането й на основание чл.95, ал.1, т.4 от КСО, като незаконосъобразни. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
105 Административно дело No 31/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.Т. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Т. *** против Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Раднево, взето с Протокол № 2/ 11.11.2015г, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 31/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.4.2016
Административно дело № 3882/2016
В законна сила от 13.4.2016г.
106 Административно дело No 33/2016, VII състав Закон за защита от дискриминация ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, представлявано от Главния директор Свилен Цветанов, чрез пълномощника си мл. юрисконсулт Лилия Николова срещу Решение №2/06.01.2016 год. на петчленен разширен заседателен състав на КЗД, постановено по преписка №454/2013 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №33/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.5.2016
Административно дело № 3328/2016
В законна сила от 4.5.2016г.
107 Административно дело No 36/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Г.Ф.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Ф. ***, против Решение от 07.01.2016г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Опан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 36/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.3.2016г.
108 Административно дело No 38/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.В. ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.3.2016г.
Прекратява делото на основание чл. 159, т. 8 от АПК.
В законна сила от 6.4.2016г.
109 Административно дело No 39/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от В.В.С., с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, за претърпени неимуществени вреди за времето на престоя му в Ареста – гр. Стара Загора в периода 28.11.2015г. – 04.01.2016г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от В.В.С. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 30.3.2016г.
110 Административно дело No 40/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.П. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.3.2016г.
В законна сила от 29.3.2016г.
111 Частно административно дело No 41/2016, III състав чл. 75 ДОПК и чл. 121 ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.2.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-158/22.10.2015г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ИДИ-МЕТАЛ”ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 202774624, адрес за кореспонденция: с.Долно Изворово, общ.Казанлък, изразяващи се в: ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ”Първа инвестиционна банка” АД – запора на банковите сметки е за сумата от 5 200.00лв. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.2.2016г.
112 Административно дело No 43/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2016г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 518/ 11.02.2016г, подадена от В.В.С., Затвора Стара Загора против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 43/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 29.3.2016г.
113 Административно дело No 44/2016, VI състав Закон за движението по пътищата И.Т.И.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.И. ***6, против приложена на 22.01.2016г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” - репатриране на л.а с рег. № СТ6967АВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 44/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.3.2016г.
114 Административно дело No 46/2016, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Арсенал”АД гр. Казанлък против Разрешение №172/03.05.2011 год., издадено от Началника на РУ ”Полиция” гр. Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №46/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 1.3.2016г.
115 Административно дело No 47/2016, I състав Други СЕКЦИЯ КТ ПОДКРЕПА В ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" - КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ц., Живка Стоева, Мариета Стоянова, Милена Милева, Стефка Русева, Иванка Бъчварова, Иванка Демирева, Димитър Куцаров, Пламен Георгиев, Иван Бояджиев, Иван Лесов, Николай Цонев, Радиана Дечева, Анна Иванова, Ирена Дунавска, Светлана Бургазова, Георги Атанасов, Димитър Гавраилов, Ива Великова, Мара Радева, Мила Великова, Олена Шидерова, Анета Симеонова, Петя Гарчова, представлявани от Секцията на КТ „Подкрепа” в Общински театър „Любомир Кабакчиев” гр.Казанлък, чрез председателя й Б.Б., против Решение № 49/ 28.01.2016г на Общински съвет Казанлък, в частта му по т.11 и Приложение № 11, т.23 и Приложение № 23 и Приложение № 4, касаещи Общински театър „Любомир Кабакчиев”гр.Казанлък, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 47/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.5.2016
Административно дело № 5021/2016
В законна сила от 9.5.2016г.
116 Частно административно дело (К) No 51/2016, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ С.С.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 2538/ 11.12.2015 год., постановено по гр. дело №1834/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2016г.
117 Административно дело No 65/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Б.А. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА ОПАН,
ОБЩИНА ОПАН
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА образуваното производство по адм. дело №65/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от Б.Б.А. *** против Решението на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Опан, обективирано в протокол от 25.01.2016 год., поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 2.4.2016г.
118 Административно дело No 67/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.С. ГД"ОХРАНА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 67/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София – град по искова молба /наименована частна жалба/, подадена от М.М.С. ***, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Главна Дирекция „Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието, за присъждане на обезщетение в размер на 15 000 лева за претърпените от ищеца неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на служители на ГД „Охрана на съдебната власт. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила от 11.3.2016г.
119 Административно дело No 77/2016, IV състав Закон за движението по пътищата С.В.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от С.В.С. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-0284-000032/ 23.01.2016г на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 77/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
120 Частно административно дело (К) No 79/2016, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.С.,
Т.Н.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.3.2016г.
ОТМЕНЯ определение № 145/18.01.2016г. , постановено по гр.д.03951/2015г. на РС Стара Загора. ВРЪЩА делото на РС Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.3.2016г.
121 Частно административно дело No 88/2016, V състав чл. 75 ДОПК и чл. 121 ДОПК ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.3.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на действие на ПНПОМ № 24/РД-23-400/30.10.2015г. издадено от старши публичен изпълнител Павлина Иванова до 04.11.2016г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.3.2016г.
122 Административно дело No 93/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.Й.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 93/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
123 Административно дело (К) No 103/2016, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.И.К. КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНА МЪГЛИЖ, НАЗНАЧЕНА ОТ КМЕТА ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ЗСПЗЗ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.3.2016г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 16.03.2015г за насрочване на открито съдебно заседание по к.адм.д.№ 103/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.К. *** чрез пълномощника му адвокат В.А. против Решение № 622/ 11.12.2015 год., постановено по гр. дело № 998/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, поради оттеглянето й. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д.№ 103/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.4.2016г.
124 Административно дело No 124/2016, V състав Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №109/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №109/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на община Павел баня за спиране изпълнението на Решение №109/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №124/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.8.2016
Административно дело № 5356/2016
В законна сила от 2.8.2016г.
125 Административно дело No 125/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-10/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, на Решение № 115, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г., като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на Решение № 115, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 125/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 23.6.2016
Административно дело № 6166/2016
126 Административно дело No 126/2016, VII състав Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение №129/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016 год. на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение №129, прието от Общински съвет Павел баня по протокол №7 от заседание на 29.02.2016 год., като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на решение №129/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №126/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.6.2016
Административно дело № 6159/2016
В законна сила от 15.6.2016г.
127 Административно дело No 127/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение №117/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016 год. на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение №117, прието от Общински съвет Павел баня по протокол №7 от заседание на 29.02.2016 год., като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране на изпълнението на решение №117/29.02.2016 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №127/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Административно дело № 6160/2016
128 Административно дело No 128/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-10/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на т.1 от Решение № 135, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г., като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на Решение № 135, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 128/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.6.2016г.
129 Административно дело No 129/2016, V състав Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №119/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №119/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на община Павел баня за спиране изпълнението на Решение №119/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №129/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.6.2016
Административно дело № 5674/2016
В законна сила от 6.6.2016г.
130 Административно дело No 130/2016, I състав Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-10/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на т.1 и т.3 от Решение № 137, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г, като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на Решение № 137, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 130/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.7.2016
Административно дело № 6165/2016
В законна сила от 14.7.2016г.
131 Административно дело No 132/2016, V състав Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №140/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №140/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на община Павел баня за спиране изпълнението на Решение №140/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №132/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.6.2016
Административно дело № 5675/2016
В законна сила от 13.6.2016г.
132 Административно дело No 142/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-10/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, на т.2 от Решение № 132, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г., като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 142/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.6.2016г.
133 Административно дело No 145/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №157/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №145/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.6.2016г.
134 КАНД No 287/2015, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.О.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/12.06.2015 г., постановено по АНД № 424/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 272/13 от 07.02.2013 г., издадено от началника на РУП Казанлък. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.О.Б. *** за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
135 КАНД No 303/2015, II състав ЗАНН: МВР М.О.Б. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234/ 25.06.2015г., постановено по АНД № 426/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.О.Б. *** за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
136 КАНД No 387/2015, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.Д. РУ ПОЛИЦИЯ РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 66/ 07.10.2015 година, постановено по АНД № 228 по описа за 2015 година на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
137 КАНД No 388/2015, I състав ЗАНН: КФН ЗП-СТРЕЛЕЦ ООД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 296 от 28.04.2015 г., постановено по АНД 242/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № Р-10-1248 от 13.12.2014 г., издадено от Председателя на Комисия за финансов надзор гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
138 КАНД No 389/2015, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.В.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 607/ 23.09.2015г., постановено по АНД № 1142/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1254/ 2014 от 27.04.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.1.2016г.
139 КАНД No 391/2015, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Г.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №649 от 12.10.2015 год., постановено по АНД №747/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо нето постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-1228-000041 от 02.02.2015 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
140 КАНД No 392/2015, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Х.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №655/14.10.2015 год., постановено по АНД №1794/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, № 0950614, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.1.2016г.
141 КАНД No 393/2015, II състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.С.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 652 от 13.10.2015 г., постановено по АНД № 1116/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
142 КАНД No 394/2015, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 363/ 12.10.2015 г., постановено по АНД № 861/2015 г по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 15-1228-000236 от 19.02.2015 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта му, с която на С.С.Ц. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв. на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон /т.1 от НП/ и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-1228-000236 от 19.02.2015 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта, с която на С.С.Ц. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв. на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-000236 от 19.02.2015 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта, с която на С.С.Ц. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв. на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
143 КАНД No 396/2015, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.М.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 355/06.10.2015 г. по АНД № 544/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-005184/ 22.04.2015 г., издадено от Началник сектор към ОД МВР Стара Загора, РУ- Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
144 КАНД No 397/2015, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Е.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба срещу Решение № 365/13.10.2015г., постановено по АНД № 933/2015г. на РС Казанлък ПРЕКРАТЯВА поизводството по КАНД № 397/2015г. по описа на Административен съд Стара Загора.
В законна сила от 25.2.2016г.
145 КАНД No 398/2015, II състав ЗАНН: КЗП ЕЛ СИ УАЙКИКИ РИТЕЙЛ БИ ДЖИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 630/ 05.10.2015 г., постановено по АНД № 1358/2015г по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
146 КАНД No 399/2015, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Н.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №667/20.10.2015 год., постановено по АНД №1939/2015 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
147 КАНД No 401/2015, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "А.-М.Р." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 618 от 30.09.2015 г., постановено по АНД № 1533/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № 145962-F128384/20.04.2015 г., , издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.1.2016г.
148 КАНД No 402/2015, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "А.-М.Р." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 617 от 30.09.2015 г., постановено по АНД № 1515/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 145972-F128411/20.04.2015 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.1.2016г.
149 КАНД No 403/2015, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669/ 20.10.2015г., постановено по АНД № 1426/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1313/ 2014 от 28.04.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.1.2016г.
150 КАНД No 404/2015, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Ш.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 380/ 14.10.2015 г., постановено по АНД № 831/ 2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.1.2016г.
151 КАНД No 405/2015, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 373 от 13.10.2015г., постановено по АНД № 934/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.1.2016г.
152 КАНД No 406/2015, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ ЕТ М.-С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 21.08.2015 год., постановено по АНД №792 по описа за 2015 год. на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.2.2016г.
153 КАНД No 407/2015, I състав ЗАНН: ИАРА И.А.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 353/ 05.10.2015г., постановено по АНД № 759/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23 – 043/ 19.05.2015г., издадено от ИД Началник отдел „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.2.2016г.
154 КАНД No 408/2015, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 389 от 22.10.2015г., постановено по АНД № 727/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
155 КАНД No 409/2015, I състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ П.С.В.-ГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/ 08.10.2015 г. по АНД № 155/2015 г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено НП № 27 / 22.04.2015 г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, с което на „ П.С.В. – ГРУП” с. Боздуганово е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 лева на основание чл. 42, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/ за нарушение на чл12,ал.1 от същия закон . Решението не подлежи на обжалване и / или протестиране.
В законна сила от 16.2.2016г.
156 КАНД No 410/2015, II състав ЗАНН: КЗП СТИНКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №665 от 19.10.2015 год., постановено по НАХД №1374 по описа за 2015 год. на Старозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.2.2016г.
157 КАНД No 411/2015, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В.И.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 683/29.10.2015 г. по АНД № 1913/2015 г. на Районен съд гр. Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 284/20.04.2015 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с наложено на В.И.В. административно наказание « глоба» в размер на 200 лева на основание чл.13,буква»б» от ЗАНН във връзка с чл. 45,ал.1 от Наредбата за управление на отпадъци на територията на община Стара Загора. за нарушение на чл. 38, т.12 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.2.2016г.
158 КАНД No 412/2015, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.И.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 704 от 02.11.2015г., постановено по АНД № 1984/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1238а-1274 от 30.06.2015г., издадено от Директора на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.2.2016г.
159 КАНД No 413/2015, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 387/22.10.2015 г. по АНД № 992/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е изменено Наказателно постановление № 15-0284-000413/15.05.2015 г., издадено от Началник сектор към ОД МВР Стара Загора, РУ-Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.2.2016г.
160 КАНД No 414/2015, II състав ЗАНН: ДАДРВВЗ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК О.Р.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №379 от 07.08.2015 год., постановено по АНД №699/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0248-002833 от 28.10.2014 год., издадено от Началник РУП Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
161 КАНД No 415/2015, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА А.С.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 685 от 30.10.2015г., постановено по АНД № 1317/2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.2.2016г.
162 КАНД No 417/2015, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 686/ 30.10.2015г., постановено по АНД № 1821/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.2.2016г.
163 КАНД No 418/2015, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА М.В.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 722/ 09.11.2015 г., постановено по АНД № 1721/2015 г по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
164 КАНД No 420/2015, I състав ЗАНН: ДАДРВВЗ К.Н.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 407/06.11.2015 г., постановено по АНД N 777/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0284-005069 от 15.01.2015 г. на началник РУП –Казанлък към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.2.2016г.
165 КАНД No 421/2015, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 377 от 14.10.2015г., постановено по АНД № 932/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №НП 27-36/ 09.07.2015г., издадено от Изпълнителния Директор на Изпълнителна Агенция „Медицински одит” – гр. София, с което на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”ЕООД гр.Казанлък, на основание чл.116а от Закона за лечебните заведения, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
166 КАНД No 422/2015, II състав ЗАНН: МВР И.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/18.11.2015 год., постановено по НАХД №285 по описа за 2015 год. на Чирпански районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.2.2016г.
167 КАНД No 423/2015, I състав ЗАНН: МВР И.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/18.11.2015 г. по АНД № 284/2015 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление № А-420/05.06.2015 г., издадено от Началника на РУ «Полиция» гр. Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.2.2016г.
168 КАНД No 424/2015, I състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.Г.О. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 405 от 05.11.2015 г., постановено по АНД № 967/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № СЗ-14-ЮИР-10/20.07.2015 г., издадено от Началник РО НСК на РДНСК Югоизточен район.. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.2.2016г.
169 КАНД No 425/2015, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - ГР. СОФИЯ К.А.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 396/ 28.10.2015г., постановено по АНД № 1043/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23–053/ 27.07.2015г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София в частта за наложеното на К.А.К. административно наказание глоба в размер на 1500лв., на основание чл.56, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, за нарушение на чл.17, ал.1 във вр. с чл.3, ал.1, т.1 от същия закон и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23 – 053/ 27.07.2015г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, в частта му, с която на К.А.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв., на основание чл.56, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, за нарушение на чл.17, ал.1 във вр. с чл.3, ал.1, т.1 от ЗРА. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.2.2016г.
170 КАНД No 426/2015, I състав ЗАНН: АДФИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 699 от 02.11.2015 г., постановено по АНД № 1421/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1318 от 28.04.2015 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
171 КАНД No 427/2015, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.М. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 23.11.2015 год., постановено по АНД № 317/2015 год. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0375-000210 от 26.06.2015 год. на Началник РУП – Чирпан в частта с която на М.П.М. *** са наложени следните административни наказания „ глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.2.2016г.
172 КАНД No 428/2015, II състав ЗАНН: МВР Ю.Т.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/ 02.10.2015г., постановено по АНД № 190/ 2015 г. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
173 КАНД No 429/2015, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № Решение № 742/ 16.11.2015г., постановено по АНД № 1143/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
174 КАНД No 430/2015, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Т.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №734/12.11.2015 год., постановено по АНД №1935/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото на Районен съд Стара Загора за ново разглеждане от друг състав. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
175 КАНД No 431/2015, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.С.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство срещу Д.С.Д., ЕГН **********,***, починал на 11.01.2016 год., по което е издаден електронен фиш серия К, №0953843, издаден от ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №431/2015 год. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 11.2.2016г.
176 КАНД No 1/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Д.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 688/ 30.10.2015г., постановено по АНД № 1634/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.2.2016г.
177 КАНД No 2/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.С.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 692/02.11.2015 г. по АНД № 1989/2015 г. на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
178 КАНД No 3/2016, I състав ЗАНН: МВР Б.И.А. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 735 от 16.11.2015 г., постановено по АНД № 2366/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен , с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №8245а-1863 от 17.09.2015 година на началника на Второ РУ „ Полиция” –Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
179 КАНД No 4/2016, I състав ЗАНН: НАП ВЪРХЪТ ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 755/ 24.11.2015 г., постановено по АНД № 2379/2015 г по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 157667-F168361 от 24.07.2015 г. на Началник на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол с което на „ Върхът „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Доктор Тодор Киркович” №2, вх. Б, ап. 41, представлявано от управителя Н.Й. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 лв., на основание 278б, ал. 1 от ДОПК за извършено нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ДОПК. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.2.2016г.
180 КАНД No 5/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Б.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 733/13.11.2015 г., постановено по АНД № 1986/2015 г. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
181 КАНД No 6/2016, I състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ АГРАНА ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 690/ 02.11.2015г., постановено по АНД № 1653/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 123228-F118739 от 12.11.2014г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция за приходите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
182 КАНД No 7/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ -ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №762/25.11.2015 год., постановено по АНД №2522/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно. ИЗМЕНЯ наказателно постановление №24/000608 от 02.10.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като намаля наложената имуществена санкция от 2 000.00 лв. на 1 500.00 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.2.2016г.
183 КАНД No 8/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.М. РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81/ 01.12.2015г., постановено по АНД № 250/ 2015г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 1004739 от 16.08.2015 г. на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
184 КАНД No 9/2016, II състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.Г.О. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 399 /02.11.2015г по а.н.№ 1129 / 2015г на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № СЗ -18-ЮИР—15 от 27.08.2015г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с което на основание чл.232 ал.1 т.2 предл.2 от ЗУТ на арх.С.Г.О., в качеството й на Главен архитект на община Мъглиж е наложена глоба в размер на 1000 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.3.2016г.
185 КАНД No 10/2016, I състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 414 от 11.11.2015г., постановено по АНД № 668/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 227 от 31.07.2014г., издадено от Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - гр. София, с което на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37, ЕИК 115552190, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000лв., на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката, за нарушение на чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
186 КАНД No 11/2016, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРОФЕСОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОИТЕЛСТВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №409/09.11.2015 год., постановено по АНД №784/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила от 25.2.2016г.
187 КАНД No 12/2016, I състав ЗАНН: МВР А.М.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443/27.11.2015 г. , постановено по АНД № 1288/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4473/13 от 16.01.2014 г., издадено от началник РУП Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
188 КАНД No 13/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 430/19.11.2015 год. по а.н.д. № 1166/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-001345 от 25.05.2015 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
189 КАНД No 14/2016, II състав ЗАНН: КЗП АВЕНИР ТЕЛЕКОМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 224 от 24.06.2015 г., постановено по АНД № 536/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-034011 от 24.02.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на с което на «Авенир Телеком» ЕООД гр.София е наложена имуществена санкция в размер на 800 лв., на основание чл. 222а от Закона за защита напотребителите, за нарушение на чл. 113, ал. 1 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
190 КАНД No 15/2016, II състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА А.А.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение /без номер/ от 24.11.2015 г., постановено по АНД № 943/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
191 КАНД No 16/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.П.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35/08.12.2015 г. по АНД № 232/2015 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0375-000121/14.05.2012 г., издадено от Началник РУП Чирпан към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
192 КАНД No 17/2016, II състав ЗАНН: Агенция за закрила на детето СНЦ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА -КРЪН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №432 от 20.11.2015 год., постановено по АНД №709/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.2.2016г.
193 КАНД No 18/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 449/ 03.12.2015г., постановено по АНД № 996/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-001455 от 22.05.2014г., издадено от ВНД Началник на РУП към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, Районно управление - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
194 КАНД No 19/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Ц.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 401 от 03.11.2015 г., постановено по АНД № 1063/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
195 КАНД No 20/2016, I състав ЗАНН: МВР Д.Ж.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 455/ 04.12.2015г., постановено по АНД № 1340/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 284а-2823 от 07.10.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
196 КАНД No 21/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424 от 16.11.2015 г., постановено по АНД № 1039/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
197 КАНД No 22/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 436/23.11.2015 г., постановено по АНД № 1061/2015 г. на Районен съд Казанлък с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-003237/08.08.2014 г., издадено от Началник РУП към ОД МВР Стара Загора, РУ-Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
198 КАНД No 23/2016, II състав Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение от 20.11.2015 год., постановено по АНД №836/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №НП-228/31.07.2014 год. на Председателя на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
199 КАНД No 24/2016, II състав ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦ. МЕД.ПОМОЩ ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ -Д-Р М.ДРАГОЕВА -СЯНКОВА ЕОО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №759/24.11.2015 год., постановено по АНД №1497/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.3.2016г.
200 КАНД No 25/2016, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №87/04.12.2015 год., постановено по НАХД №262/2015 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.3.2016г.
201 КАНД No 26/2016, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 04.12.2015г., постановено по АНД № 263/ 2015г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-106 от 28.07.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
202 КАНД No 27/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕЛИНОР ЕД ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 774 от 26.11.2015г., постановено по АНД № 2176/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-000518 от 05.08.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
203 КАНД No 28/2016, I състав ЗАНН: МВР Т.Д.А. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 691/02.11.2015 г. по АНД № 1948/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 8245а-1450/15.07.2015 г., издадено от началника на Второ РУП Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
204 КАНД No 29/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Й.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763/25.11.2015год, постановено по АНД № 2115/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-001056 /14.05.2015г., издадено от Началник на група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
205 КАНД No 30/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 38 / 16.12.2015г., постановено по АНД № 177 /2015 г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено НП №24-000512 от 13.07.2015г на Директора на Д”ИТ” Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.
В законна сила от 25.3.2016г.
206 КАНД No 31/2016, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.С. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 01.12.2015 г., постановено по АНД № 265/ 2015 г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
207 КАНД No 32/2016, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ М.Г.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84 от 01.12.2015 г., постановено по АНД № 266/ 2015 г. по описа на Районен съд —Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 11-01-169 от 03.07.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.3.2016г.
208 КАНД No 33/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.К.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №90 /23.12.2015г по АНД № 208/2015 г. по описа на Районен съд — Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0327-000279 / 15.07.2015г. издадено от Началник на РУ Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0327-000279 / 15.07.2015г. издадено от Началник на РУ Раднево, с което на Г.К.Л. са наложени: глоба в размер на 2000 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174 ал.3 ЗДвП, глоба в размер на 10 лв на основание чл.183 ал.1 предл.първо и второ и глоба в размер на 10 лв за нарушение на чл.183 ал.1 пред.трето от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.3.2016г.
209 КАНД No 34/2016, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №83 от 01.12.2015 год., постановено по АНД №264/2015 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.3.2016г.
210 КАНД No 35/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 753/20.11.2015 г. по АНД № 1819/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-000956/19.06.2014 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
211 КАНД No 36/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТЕРМОРЕМ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 39 / 16.12.2015г., постановено по АНД № 182 /2015 г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено НП №24-000513 от 13.07.2015г на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.
В законна сила от 25.3.2016г.
212 КАНД No 37/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.В.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 805/ 18.12.2015г., постановено по АНД № 2458/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
213 КАНД No 38/2016, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 779 от 27.11.2015 г., постановено по АНД № 1423/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
214 КАНД No 39/2016, II състав Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" Н.Р.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 15.12.2015 год. постановено по АНД №1391/2015 год. по описа на Районен съд гр.Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.3.2016г.
215 КАНД No 40/2016, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 422/13.11.2015г постановено по НАХД 704/2015г по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено НП №23-037/20.04.2015г издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” гр.Стара Загора в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.3.2016г.
216 КАНД No 41/2016, I състав ЗАНН: НАП АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 464/ 09.12.2015г., постановено по АНД № 1303/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 153476-F157118 от 23.06.2015г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
217 КАНД No 43/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РЕНАТО - БГ ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425 от 16.11.2015 г., постановено по АНД № 1076/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
218 КАНД No 44/2016, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ М.И.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447 от 01.12.2015 г., постановено по АНД № 1119/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
219 КАНД No 45/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № /11.12.2015г постановено по АНД № 1155/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-001554 от 13.06.2014г на ВНД Началник на РУ Казанлък към ОДМВР Стара Загора относно наложените на В.С.С. административни наказания: глоба в размер на 100 лв на основание чл.179 ал.1 т.5 пр.първо и второ от ЗДвП; лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 месеца и глоба в размер на 100 лв на основание чл.175 ал.1 т.3 ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-001554 от 13.06.2014г на ВНД Началник на РУ Казанлък към ОДМВР Стара Загора относно наложената на В.С.С. глоба в размер на 100 лв на основание чл.179 ал.1 т.5 пр.първо и второ от ЗДвП; лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 месеца и глоба в размер на 100 лв на основание чл.175 ал.1 т.3 ЗДвП, като незаконосъобразно в тази част. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № /11.12.2015г постановено по АНД № 1155/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-001554 от 13.06.2014г на ВНД Началник на РУ Казанлък към ОДМВР Стара Загора относно наложената на В.С.С. глоба в размер на 20 лв на основание чл.185 ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.1 т.1 ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.3.2016г.
220 КАНД No 46/2016, II състав ЗАНН: НАП АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №465/09.12.2015 год., постановено по АНД №1304/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2016г.
221 КАНД No 47/2016, II състав ЗАНН: НАП МТ СТРОЙ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №796/10.12.2015 год., постановено по АНД №2416/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.3.2016г.
222 КАНД No 48/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.П.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 821 от 22.12.2015 г., постановено по АНД № 2480/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
223 КАНД No 49/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Й.Й.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 795/ 10.12.2015г., постановено по АНД № 2377/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 157659-F168398 от 24.07.2015г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция за приходите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.3.2016г.
224 КАНД No 50/2016, II състав ЗАНН: НАП МТ СТРОЙ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 797 от 10.12.2015 г., постановено по АНД № 2417/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
225 КАНД No 51/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. СОФИЯ ЕВРОПА МАРКЕТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 766/ 26.11.2015г., постановено по АНД № 1852/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 22 – 000918/ 25.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.3.2016г.
226 КАНД No 52/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.К.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 39 от 15.01.2016 г., постановено по АНД № 2742/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 14-1228-002150 от 01.09.2014г. на Началник-група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора относно наложено на Ж.К.Д. административно наказание глоба в размер на 150лв. на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП /т.1 от НП/. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 15.01.2016 г., постановено по АНД № 2742/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 14-1228-002150 от 01.09.2014г. на Началник-група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора относно наложено на Ж.К.Д. административно наказание глоба в размер на 2000лв. на основание на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП /т.2 от НП/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
227 КАНД No 53/2016, II състав ЗАНН: МВР И.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №36/10.12.2015 год., постановено по АНД №162/2015 год. по описа на районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.3.2016г.
228 КАНД No 54/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472/ 15.12.2015 година, постановено по НАХД № 1360 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000669/15.10.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.3.2016г.
229 КАНД No 56/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 470/14.12.2015 година, постановено по НАХД № 1357 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000661/15.10.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.3.2016г.
230 КАНД No 57/2016, II състав ЗАНН: КЗЛД СНЦ "ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА" -С. КРЪН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №444/30.11.2015 год. по НАХД №837/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №8/25.05.2015 год., издадено от председателя на КЗЛД, като намаля наложената имуществена санкция от 2 000.00 лв. на 1 000.00 лв.. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.3.2016г.
231 КАНД No 60/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 478/ 17.12.2015г., постановено по АНД № 1353/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000670 от 15.10.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.3.2016г.
232 КАНД No 61/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476/ 16.12.2015 година, постановено по НАХД № 1352 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000668/15.10.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
233 КАНД No 64/2016, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ В.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №770/26.11.2015г., постановено по а.н.д.№1552 по описа за 2015 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.3.2016г.
234 КАНД No 66/2016, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИЛАНИ - ЕООД- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №804 от 18.12.2015 год., постановено по АНД №2084 по описа за 2015 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
235 КАНД No 67/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЪРХЪТ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 06.01.2016 г., постановено по АНД № 2378/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 157670-F168396/24.07.2015 г., издадено от началник сектор „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол” в Централно управление на НАП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.3.2016г.
236 КАНД No 83/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 83/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД № 83/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.3.2016г.
237 Частно КАНД No 85/2016, I състав Частни КАНД и КАД РОЯЛ ФЛЕЙВЪР ЕООД ТД НА НАП - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.3.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 1832/ 03.12.2015г., постановено по АНД № 2664/ 2015г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.
238 КАНД No 98/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВИДЕНОВ ГРУП ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 112/ 21.01.2016г, постановено по а.н.х.д.№ 2981/ 2015г на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Виденов груп” ООД гр.Ямбол против електронен фиш серия К, № 1065697 на ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.
239 Частно КАНД No 119/2016, I състав Частни КАНД и КАД РОЯЛ ФЛЕЙВЪР ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.3.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение от 28.01.2016г., постановено по АНД № 2633/ 2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на подадената от „РОЯЛ ФЛЕЙВЪР” ЕООД жалба против Наказателно постановление № S005939/ 23.08.2013г., издадено от Директор на офис „Център” при ТД на НАП София. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.