Административен съд - Стара Загора
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 527/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 527/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив разпоредби на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 и чл.45 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.3.2017
Административно дело № 2948/2017
2 Административно дело No 538/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация СД ВИС -ВИТАЛИС -САМАРСКИ И СИЕ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СД”Вис виталис – Самарски и сие”, представлявано от управителите Кина Самарска и Васил Самарски от гр. Казанлък против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да предостави обществена информация, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №538/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 31.1.2017г.
3 КАНД No 327/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1164/15.08.2016г, постановено по АНД № 1452/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 1031920 на ОД на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.1.2017г.
4 КАНД No 355/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №319/09.09.2016 год., постановено по АНД 1096/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.
В законна сила от 3.1.2017г.
5 КАНД No 361/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.А.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1233/29.09.2016 г. по АНД № 1568/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1228-001180/16.05.2016 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.1.2017г.
6 Административно дело No 403/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.С.,
З.А.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж "Масивна стопанска сграда” № 38 по приложение № 1 /комбинирана схема/, находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.К.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
7 Административно дело No 566/2016, I състав чл. 304 АПК Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№ 4289/ 12.12.2016г, подадено в Административен съд Стара Загора от Т.П.Ш. ***. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя. Разпореждането не подлежи на обжалване.
8 КАНД No 377/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 18.10.2016г., постановено по АНД № 185/ 2016г. по описа на Районен съд - Раднево, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № К – 038953 от 03.05.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.1.2017г.
9 Административно дело No 408/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.М. *** против Заповед №10-00-1801/ 29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора , с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "полумасивна жилищна сграда №32”, находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия /, със застроена площ 35 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Халваджи бунар”, с неизвестен извършител. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
10 Административно дело No 413/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Р. ***, против Заповед № 10-00-1815 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Едноетажна масивна жилищна сграда” № 18 по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ от 92кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Халваджи бунар”, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.1.2017г.
11 Административно дело No 510/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 510/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № АК–01–ЗД-356/ 17.11.2016г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 194/ 28.10.2016г. на Общински съвет – Братя Даскалови, в частта му, с която се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016г. и се дава съгласие за продажба на явен публичен търг на общински имот № 000106 – земя, с начин на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ 2 916дка, ІV категория, находящ се в местността „Юртите” по КВС за землището на с. Съединение, Община Братя Даскалови, поради оттегляне на административния акт в оспорената му част с Решение № 207/ 30.11.2016г. по Протокол № 17 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Братя Даскалови. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
12 КАНД No 371/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ МАГИ -91-ГЮДЮЛЕВА ,МАНЧЕВ И СИЕ -СД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №326 от 13.09.2016 год., постановено по НАХД №647 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.1.2017г.
13 КАНД No 375/2016, II състав ЗАНН: МВР К.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1092 от 27.06.2016 год., постановено по АНД №672/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.1.2017г.
14 Частно КАНД No 437/2016, I състав Частни КАНД и КАД Б.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 10.11.2016 г, постановено г по АНХД № 385/2016 г по описа на Районен съд Чирпан. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 5.1.2017г.
15 Административно дело No 592/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.М. *** против отказ на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №592/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 18.1.2017г.
16 Административно дело No 607/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №607/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №607/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №587/2016 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №587/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
17 КАНД No 362/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.И.Р. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1231 от 29.09.2016 г., постановено по АНД № 1997/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
18 Административно дело No 281/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Т.М.,
С.Й.Б.,
Е.С.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.М., С.Й.Б. и Е. Йовчева Б. Заповед № 768 /18.05.2016г ***, с която на основание чл.129 ал.2 и чл.134 ал.2 т.1 вр.с чл.208 ал.1 от ЗУТ, вр.с пар.70 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, Решение № 15 по протокол № 6 от 24.03.2016г на ЕСУТ и с цел урегулиране на имоти, е одобрено изменение на плана за улична регулация и плана за регулация на част от квартал 418 по плана на гр.Казанлък, както следва: 1.премахване на улична регулация между осови точки 3105- 3104-3109-3108-2332, представляваща част от задънена улица „Зефир” и 2.заличаване на урегулирани поземлени имоти ХІХ3186, ХVІІІ3187, ХVІІ-3188, ХІV3182, ХV3183 и ХVІ3184 и образуване на нов урегулиран поземлен имот ХVІ3184, 3182, 3183, 3186, 3187,3188 както се сочи показано на приложени към заповедта чертежи, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г.Т.М., ЕГН **********, с адрес ***, на С.Й.Б., ЕГН **********, с адрес *** и Е.С.Б. ЕГН ********** с адрес *** сумата 810лв. — разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
19 Административно дело No 407/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А. ***, против Заповед № 10-00-1819 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” - № 27 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 97кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 562/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 9.1.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 4283/ 12.12.2016т, подадена от И.Д.С. с искане да му бъде заплатено обезщетение за престоя му в ОЗ-гр.Стара Загора за периода от 28.04.2014г. до 28.05.2015г., поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 562/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 25.1.2017г.
21 Административно дело No 600/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 600/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 600/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 586/2016г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 198 ал.1 т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ във вр. с Решение № 521 по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г., е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП за кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора с обхват върху квартали с номера: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по ПУП –ПРЗ, одобрен с Решение № 283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, но за не повече от 2 години. Производството следва да продължи по адм. дело № 586/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
22 Административно дело No 598/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ” Любомир Николов” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „ Радецки № 5, представлявано от Любомир Василев Николов против разрешение за поставяне № 21 от 21.07.2015 г. на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №598/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2017г.
23 Административно дело No 199/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.А.,
М.Г.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. *** и М.Г. ***, Заповед № 19-12-91/ 24.03.2016г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот: УПИ І186, кв.149 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. ***, ЕГН ********** и на М.Г. ***, ЕГН **********, общо сумата от 1 460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 560/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 560 / 2016 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорената разпоредбата на чл.18,ал.1,т.4 от приета от Общински съвет -Мъглиж Наредба №1 за опазване на обществения ред,безопасността на движението,спокойствието и сигурността на гражданите ,приета с решение № 38,взето с протокол №5/28.01.2016г. на заседание на ОС-гр.Мъглиж,влязла в сила на 17.02.2016г. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.2.2017г.
25 Административно дело No 590/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 4395/ 19.12.2016г., подадена от М.А.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”с искане да му бъде заплатено обезщетение за претърпени неимуществени вреди за престоя му в ЗО „Черна гора”-община Братя Даскалови,област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 590/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 26.1.2017г.
26 Административно дело No 487/2016, VIII състав Закон за движението по пътищата И.М.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.М.И. ***, за прогласяване на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-001118/07.10.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора за нищожна, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на И.М.И. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-001118/07.10.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.1.2017г.
27 КАНД No 356/2016, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Г.К.Й.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 10.10.2016 година, постановено по анд. № 241 по описа за 2016 г. на Радневския районен съд ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.1.2017г.
28 Административно дело No 424/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А.,*** и В.А. *** против Заповед № 10-00-1789 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория „Двуетажна полумасивна жилищна сграда” - № 47 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 74 кв.м, изпълнена от без одобрени строителни книжа и Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, и находяща се в ПИ № 68850.304.800 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.2.2017г.
29 Административно дело No 438/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ по оспорване от П.З. разпоредбите на т. 2.1. в частта „..-1.00лв”, т.2.2. в частта „..— 1.00лв.” т.2.3. в частта „..— 5.00лв.” , т.2.4. в частта, определяща цена за учители „— 1.00лв”, за учащи „—1.00”; т.3.1., т.3.2, т.3.3., т.3.4, т. 6.1, т.6.2, т.6.4 и т.6.5 - само в частта „... и по 0.50лв с вкл.ДДС за всеки следващ започнат час” от пункт І „Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. против т.1, вкл.т.1.1., т.1.2, т.1.3; неотменената част от разпоредбите на т.2, т.3.5, т.6.3. и неотменената част от т.6.5, пункт І „Регионална библиотека „Захарий Княжески” от Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.З. сумата 615/ шестотин и петнадесет/ лв, съразмерно с уважената част на оспорването, разноски по делото. ОСЪЖДА П.Т.З. *** да заплати на Община Стара Загора сумата 150 / сто и петдесет/, съразмерно с отхвърлената част на оспорването ,разноски по делото Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 539/2016, IV състав Други КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Кумакс инвест” ЕООД против Заповед № РР-Зд—339/ 02.11.2016 год.на Областния управител на област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 539/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.3.2017
Административно дело № 2607/2017
В законна сила от 27.3.2017г.
31 Административно дело No 603/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 603/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 25.1.2017г.
32 Административно дело No 310/2016, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ БОРОВЕЦ-КОС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН,
БОРОВЕЦ -2011 ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.1.2017г.
СЪДЪТ докладва постъпилата от пълномощника на жалбоподателя молба вх.№ 170/16.01.2017год. по описа на АС – Стара Загора, с която заявява, че оттегля жалбата си срещу оспорената заповед, поради което О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 310/2016год. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ за Община Чирпан, а за неявилите се страни от съобщаването.
В законна сила от 2.2.2017г.
33 Административно дело No 292/2016, V състав Закон за културното наследство П.Д.Д. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ Становище №33-НН-1267/14.01.2016г на Заместник-министъра на културата за отказ да се съгласува инвестиционен проект за „Жилищна сграда по чл.50 т.2а от ЗУТ със стоматологичен кабинет” в УПИ ІХ-3190 в кв.67, град Стара Загора, ул. „Сава Силов” №98 и се изисква предварително провеждане на спасителни археологически проучвания на територията на имота. ОСЪЖДА Министерство на културата да заплати на П.Д.Д. ЕГН ********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
34 Административно дело No 456/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.К. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОФИЯ,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.1.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Г.И.К. против Министерството на образованието и науката и Община Стара Загора с правно основание чл. 74 ал.2 от ЗЗДискр. вр. с чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
35 Административно дело No 482/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕНЕРГОКОНСУЛТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
МОБИЛТЕЛ ЕАД,
Х.С.Д.,
Н.Д.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 против Заповед №19-12-233/18.10.2016г. на Главния архитект на община Стара Загора. ОСЪЖДА „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 да заплати на община Стара Загора сумата от 600лв./шестотин/, представляваща минимално възнаграждение за юрисконсулт за дела по ЗУТ. ОСЪЖДА „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 да заплати на МОБИЛТЕЛ ЕАД 131468980 сумата от 600лв /шестотин/лв., представляваща минимално възнаграждение за юрисконсулт за дела по ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.1.2017г.
36 Административно дело No 497/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Директора на ОД на МВР Стара Загора да предостави обществена информация по т.3 от Заявление №812104-110/15.09.2016г. подадено от Н.В.Ф.. ВРЪЩА преписката за изрично произнасяне по Заявление №812104-110/15.09.2016г. подадено от Н.В.Ф. в установения от закона срок. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Н.В.Ф. сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 1.3.2017г.
37 Административно дело No 521/2016, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Г.Г. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ №8245з-178/31.10.2016г., постановен от Началник 02 РУ към ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Т.Г.Г.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне в законния срок по Заявление № 1359-27/27.09.2016г., при спазване указанията на съда по прилагане на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Т.Г.Г. ЕГН ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 4.2.2017г.
38 Административно дело No 555/2016, III състав Закон за автомобилните превози Г.П.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ" КЪМ ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.М. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14- 2144 от 08.11.2016г., издадена от главен директор на ГД „АИ” гр. София, с която на основание чл. 107, ал. 1 вр. чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози, по отношение на Г.П.М. , е наложена ПАМ по чл. 106а, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози спиране от движение за срок от 6 месеца - чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер СТ 0411 ВР на МПС „ Сеат”, модел „ Алхамбра”, собственост на Веселина Тотева Доева и е определено място за домуване на охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. ”Индустриален”, ул. ”В. Стойно Черногорски” , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация -София да заплати на Г.П.М. *** сумата от 10 (десет) лева направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.2.2017г.
39 Административно дело No 418/2016, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ В.А.А. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44200-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.А.А. от гр. Стара Загора против Заповед №3РД-526/07.09.2016 год. на Командира на военно формирование 44200 гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.А.А., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** да заплати на Военно формирование 44200 гр. Стара Загора сумата от 300.00 лв., представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 8.2.2017г.
40 Административно дело No 425/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. и В.А. *** против Заповед №10-00-1809/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА С.А.А., ЕГН ********** и В.А.А., ЕГН ********** и двамата от гр. Стара Загора, ул. ”Вихрен”№50 да заплатят на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
41 Административно дело No 615/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.Ц.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.1.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на К.К.Ц., понастоящем в Затворническо общежитие Черна гора поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №615/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 4.2.2017г.
42 Административно дело No 4/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-3/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 391/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 3.2.2017г.
43 Административно дело No 595/2016, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.Р.Т. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.1.2017г.
В законна сила от 4.2.2017г.
44 Административно дело No 302/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на М.П.И. сумата от 300лв. /триста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода от 08.09.2015г. до 27.11.2015г., причинени му от неизпълнение на задължението за осигуряване на достатъчно жилищна площ, санитарен възел и течаща вода в килията и престой на открито, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 12 960лв/ дванадесет хиляди деветстотин и шестдесет/, както и за периода - 07.09.2015г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на М.П.И. ЕГН: ********** сумата от 31.53лв /тридесет и един и петдесет и три/, представляваща държавната такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
45 Административно дело No 323/2016, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за обявяване нищожността на Решение № 08-00-2576 от 04.08.2014г. на Ръководител УО на ОПОС в частта за увеличаване на финансова корекция от 5% на 10% от стойността на Договор №2/03.04.2013г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№323/2016г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
46 Административно дело No 498/2016, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Й.Г.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52740- ГР. ХАСКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.1.2017г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по административно дело № 498/2016 г. по описа на Административен съд –Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд –гр.Хасково. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.1.2017г.
47 КАНД No 391/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 344/ 07.10.2016г., постановено по АНД № 1077/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000910 – 2015 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ . ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000910 – 2015 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
48 КАНД No 398/2016, I състав ЗАНН: АДФИ Т.И.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1283/17.10.2016 г., постановено по АНД № 1210/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.1.2017г.
49 Частно КАНД No 30/2017, III състав Частни КАНД и КАД М.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 22.12.2016г. по наказателно АХ дело № 3200 по описа за 2016 година на Районен съд-гр.Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.1.2017г.
50 Административно дело No 9/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.К. против мълчаливия отказ на Началника на 01 РУ при ОД на МВР Стара Загора да се произнесе по молба вх. № 824500-9315/16.06.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№9/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ. Да се изпрати на Началника на 01 РУ при ОД на МВР Стара Загора молба вх. № 824500-9315/16.06.2016г. и заверен препис от Определение №283/01.11.2016г. постановено по адм.д.№318/2016г. по описа на АС Стара Загора като се уведоми жалбоподателя за датата на постъпване на преписката при компетентния административен орган.
В законна сила от 15.2.2017г.
51 КАНД No 366/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "М.С.-П." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/ 13.10.2016г, постановено по АНД № 152/ 2016г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000782/ 12.04.2016г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2017г.
52 КАНД No 386/2016, I състав Други по ЗАНН Н.М.Х. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.1.2017г.
ОТМЕНЯ против Решение № 1242/ 03.10.2016г., постановено по АНД № 1719/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НГ-1-23-00143335 от 08.06.2016 г. на началник отдел „ КПК” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора, с което на Н. М.Х. е наложено административно наказание „ глоба” в размер на 100 лева на основание чл. 349,ал.3 от КСО за нарушение на разпоредбата на чл. 40а,ал.1 от КСО, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
53 Административно дело No 19/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ ТРАКИЯ” ЕООД гр. Стара Загора против Допълнително споразумение №46/27.12.2016г. към Договор №241104/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, сключен с РЗОК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№19/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.3.2017
Административно дело № 2352/2017
54 Административно дело No 417/2016, IV състав КСО И.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Д. *** Решение №2153-23-26 от 31.08.2016г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 8/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.Т.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №8/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София град по искова молба на Р.Д.Т. с настоящ адрес *** против Министерство на вътрешните работи гр. София и Националната агенция по приходите гр. София за изплащането на обезщетение в размер на 800 000.00 лв., представляващи неимуществени вреди от незаконосъобразен административен акт – Заповед №04009458 от 10.09.2004 год. на Началника на Направление „Български документи за самоличност”. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
56 Административно дело No 39/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Х.Ю.Б. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР"ПКП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-НЕДЯЛКО СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Ю.Б. ***, против Заповед рег. № 349зз10 от 24.01.2017г. за задържане на лице на основание чл. 72, ал.1, т.6 от ЗМВР, издадена от полицейски орган - старши инспектор в сектор „ПКП” при Областна Дирекция на МВР – Стара Загора Недялко Стоянов Недялков, като неоснователна. ОСЪЖДА Х.Ю.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.2.2017г.
57 КАНД No 364/2016, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329/ 16.09.2016г., постановено по АНД № 1111/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 23-070/ 28.07.2016г., издадено от началник отдел “Рибарство и контрол” – Южна България, гр. Пловдив към Главна дирекция „ Рибарство и контрол” при ИАРА. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
58 КАНД No 381/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Т.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1303/24.10.2016 г., постановено по АНД № 1782/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.1.2017г.
59 Административно дело No 503/2013, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ж.Х.П.,
К.Ц.П.,
Р.И.Т.,
Г.Т.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-24-424/14.10.2013г. на Началник СГКК Стара Загора в частта й относно заличаване на границите и данните за собственик и права върху ПИ 68850.513.6713 и нанасяне в КК на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и улици с ПУП по чл.16 ал.1 от ЗУТ за кв. „Бедечка”, одобрен с Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на Ж.Х.П. ЕГН **********, К.Ц.П. ЕГН**********, Г.Т.Г. ЕГН:**********, чрез законния представител – Т.Г. и Р.И.Т. ЕГН:**********, сумата от 10лв./десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 21.2.2017г.
60 Административно дело No 541/2015, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
УПРАВИТЕЛ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно по жалба на В. Николаева В. *** уведомително писмо от Домашен социален патронаж – Казанлък, издадено по повод на подадено от нейна страна заявление от 30.09.2015 год., с което е уведомена, че не е включена в списъка на обществената трапезария от 01.10.2015 год., тъй като не отговаря на целевите групи, определени от Кмета на Община Казанлък Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.3.2017г.
61 Административно дело No 608/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.47 ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Николаево. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сума в размер на 20лв/двадесет/, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №608/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 17.2.2017г.
62 КАНД No 382/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 62 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 282/ 2016г. по описа на Районен съд – Раднево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.1.2017г.
63 Административно дело No 397/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. против Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА Д.П.П. ЕГН ********** *** сумата от 600лв / шестстотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
64 Административно дело No 496/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АУГУСТА 2006 ООД,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
В.Г.И.,
В.Д.В.,
П.И.Ж.,
М.Т.М.,
Х.И.К.,
Д.П.Г.,
И.В.И.,
Д.Н.К.,
И.Д.И.,
Р.П.Д.,
В.Г.М.,
С.Р.Н.,
В.Д.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на „АУГУСТА 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х. Ботев” № 201, ет.3, ап.8 и на изпълняващия длъжността Главен архитект на Община Стара Загора против Заповед № ДК-10-ЮИР-49/ 26.10.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, в частта, с която е отменено Разрешение за строеж № 19-373/ 21.07.2016г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, ведно с одобрения проект за обект „Магазин за промишлени стоки /преустройство на гаражи № 6 и № 7 и складови помещения № 10, № 11, № 12, № 13 и № 14 на първи етаж със ЗП и РЗП 47.84 кв.м., строеж ІV категория/” в УПИ V-3402, кв. 294 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователни. ОСЪЖДА „АУГУСТА 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х. Ботев” № 201, ет.3, ап.8 и Главния архитект на Община Стара Загора да заплатят на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 569/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 22.2.2017г.
66 Административно дело No 48/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хидропневмотехника” АД, представлявана от Изпълнителния директор Стойо Димов Иванов срещу Решение №РД-16-1361/08.12.2016 год. на Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност” в Министерство на икономиката, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №48/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 16.2.2017г.
67 Административно дело No 50/2017, VI състав Други КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО разпореждане, обективирано в Заповед №РР-ЗД-37/26.01.2017 год. на Областния управител на Област Стара Загора, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед №РР-ЗД-339/02.11.2016 год. на Областния управител на Област Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на маршрутни разписания от Областната транспортна схема по автобусна линия Стара Загора – Казанлък, квота на Община Стара Загора, в частта относно часа на тръгване от АГ Казанлък, както и изравняване времето на престой на автобусите на АГ Казанлък на 30 минути, считано от 30.11.2016 год. ОСЪЖДА „Кумакс инвест”ЕООД, ЕИК 123077640 представлявано от Управителя Иван Гунчев Кутев и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Софроний Врачански”№24, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора – BG38 ТТВВ 9400 3126 7374 72 – Sosiete Generale Експресбанк, държавна такса в размер на 35.00 /тридесет и пет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщението на страните.
68 Административно дело No 51/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 1.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 51/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 51/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 44/2017г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК-10-ЮИР-3/10.01.2017г. на Началник РДНСК Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 44/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
69 Административно дело No 53/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №53/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №53/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №43/2017 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №43/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя и на Началника на РДНСК Югоизточен район. Определението не подлежи на обжалване.
70 КАНД No 415/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 370/ 2016г. по описа на Районен съд – Чирпан, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-1228-003775 от 10.12.2015 г. издадено от началник група , сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
71 Административно дело No 553/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на непълнолетната П.Д.Д. *** Кавалджиев 177А, ап10, действаща със съгласието на баща си Д.С.Д., Заповед №10-00-2228/21.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.99, т.2 от АПК е отменена Заповед №10-00-1580/28.07.2016г., с която е предоставена стипендия на П.Д.Д.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
72 Административно дело No 559/2016, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 559/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който се оспортват законосъобразността на текстовете на чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж, поради изменение с Решение № 248/22.12.2016г. Общински съвет Мъглиж на оспорените разпоредби от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет – Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.3.2017
Административно дело № 2394/2017
В законна сила от 13.3.2017г.
73 Административно дело No 34/2017, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-31/ 24.01.2017г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 402/ 22.12.2016г на Общински съвет Раднево, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 34/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.2.2017г.
74 КАНД No 372/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА МЕТАЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 347/07.10.2016г по а.н.д.№ 919/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
75 КАНД No 385/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Т.У. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1309/24.10.2016г., постановено по АНД № 1941/2016 г. по описа на Старозагорски районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
76 КАНД No 396/2016, I състав Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Д.С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 363 от 18.10.2016г., постановено по АНД № 1362/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 119 от 13.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.2.2017г.
77 КАНД No 425/2016, I състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ №1307 от 25.10.2016г на Районен съд — Стара Загора постановено по НАХД № 1595 /2016г. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.2.2017г.
78 КАНД No 18/2017, I състав ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА-ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от „ Заложна къща – Финанс Консулт „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. „ Изток” бл. 42, вх. Е, ап.104, представлявано от управителя А.И.Н. против решение № 1391/28.11.2016 год., постановено по НАХД №3201/2016 год. по описа на Старозагорски районен съд , с което е изменено наказателно постановление № К-037296 от 20.07.2016 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Стара Загора към Комисията за защита на потребителя, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.д.№ 18/2017 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
В законна сила от 23.2.2017г.
79 Административно дело No 206/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Н.Д.Д., с правоприемници А.Д.Д. *** и З.Д.К. с постоянен и настоящ адрес ***, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв. за претърпени от Н.Д. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.3.2017г.
80 Административно дело No 7/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 7/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София-град по исковата молба на М.Г.Х. с адрес *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ на сумата 2000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили в резултат на отменен с влязло в сила съдебно решение мълчалив отказ на Началника на Затвора София ведно със законната лихва върху сумата от 10.02.2014г до датата на окончателното изплащане. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
81 Административно дело No 467/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.2.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Д.Т.Д., сумата от в размер на 2 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 15.02.2011 год. – 07.11.2011 год., ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 26.10.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Т.Д. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.02.2011 год. – 07.11.2011 год. в останалата му част до 20 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно дело No 507/2016, III състав КСО Р.Д.Т. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение №2153-23-34 /20.10.2016г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /РУСО/ — Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №********** от 15.07.2016г на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
83 КАНД No 402/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1291 от 19.10.2016г., постановено по АНД № 1838/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
84 КАНД No 427/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/31.10.2016 г., постановено по АНД № 340/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-0375-000163/15.06.2016 г. на началник Районно управление Чирпан към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.2.2017г.
85 Административно дело No 393/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.2.2017г.
В законна сила от 14.2.2017г.
86 Административно дело No 461/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.7, т.3 в частта „нотариално заверено съгласие на собственика”; чл.26, ал.2, т.6 в частта „нотариално заверено съгласие на собственика”; чл.26, ал.2, т.4 и чл.30, т.2 от Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 375 от 30.06.2016г. Общински съвет – Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Районна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора.
87 КАНД No 373/2016, III състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ф.И.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 336/30.09.2016г. по АНД № 753 по описа за 2016 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № № 344/26.05.2016, издадено от Началника на Митница Пловдив, в частта, с която на Ф.И.Ч. на основание чл. 126 от ЗАДС е наложено административно наказание - глоба в размер на 1580,80 лв, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.2.2017г.
88 КАНД No 378/2016, II състав ЗАНН: МВР Д.А.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/11.10.2016 г., постановено по АНД № 196/2016 г. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
89 КАНД No 390/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 346/07.10.2016г., постановено по АНД № 1082/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000911 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000911 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.2.2017г.
90 КАНД No 393/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 343/07.10.2016г., постановено по АНД № 1078/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000959 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000959 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.2.2017г.
91 КАНД No 423/2016, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1358 от 17.11.2016г., постановено по АНД № 2806/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 717 от 12.07.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.2.2017г.
92 Административно дело No 511/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.И.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОП" 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Б. ***, Заповед УРИ:8245з-181/ 04.11.2016г. на Началник сектор „ Охранителна полиция” при Второ Районно управление –Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.200, ал.1, т.12 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 /шест/ месеца, като незаконосъобразна . ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи- Стара Загора да заплати на Д.И.Б. направените по делото разноски в размер 410/ четиристотин и десет / лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
93 Административно дело No 548/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ - ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.4 ал.1, чл.17 ал.1 и чл.22 ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет Опан, приета с Решение №77/26.11.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №548/2016г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Община Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата в размер на 20лв/двадесет/, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
94 КАНД No 387/2016, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗАРА - Е ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1295/20.10.2016 г., постановено по АНД № 1224/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-1631/18.04.2016 г., издадено от председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.2.2017г.
95 КАНД No 392/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ ТРЕНЕВИ -ООД -КАЗАНЛЪК-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА ТРЕНЕВА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №374 от 24.10.2016 год., постановено по НАХД №746 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.2.2017г.
96 КАНД No 405/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 381/ 27.10.2016 г., постановено по АНД № 1005/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1240744, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.2.2017г.
97 КАНД No 408/2016, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1271 от 12.10.2016 год., постановено по АНД №1596/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.2.2017г.
98 Административно дело No 505/2016, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба ЕТ „Мартин Балъков” със седалище и адрес на управление гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Марев” № 1, Заповед № РД-22-287 от 01.11.2016г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която е прекратена процедура, открита със Заповед № РД-22-271/ 05.10.2016г., по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж, вдясно от входното антре с площ от 35кв.м, заедно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 33кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ І – автогара, кв.11 по плана на с. Осетеново, съставен АОС № 35/ 18.02.1997г., при начална конкурсна цена в размер на 121.50лв. без ДДС месечен наем и е разпоредено да бъде открита нова процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на същия имот – частна общинска собственост, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на Община Павел баня, за извършване от назначената с негова Заповед № РД-22-271 от 05.10.2016г., изм. със Заповед № РД-22-282 от 21.10.2016г. Комисия по провеждането на конкурса, на класиране съгласно изискванията на чл.102, ал.1, изр. второ и трето от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Павел баня, на участниците в обявения със Заповед № РД-22-271/ 05.10.2016г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж, вдясно от входното антре с площ от 35кв.м, заедно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 33кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ І – автогара, кв.11 по плана на с. Осетеново, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на ЕТ „Мартин Балъков” със седалище и адрес на управление гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Марев” № 1, ЕИК 204285723, сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.3.2017г.
99 Административно дело No 581/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.-Б. против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора в частта й относно налагане на строителна забрана върху УПИ ХІ-6168 в кв.809 за параклис, УПИ ХІІ-6168, кв.809, УПИ ХVІ-6715 в кв.804 и УПИ VІ-6169 в кв.816, по плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М.-Б. против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора за налагане на строителна забрана в останалата й част и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
100 Административно дело No 613/2016, III състав Други ЕТ А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ А.А.” , със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. „ Г.С.Раковски” № 7, вх. 7, ап. 12 Заповед № А-О-028/03.10.2016 г. на председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор. – София , . с която на основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 ЗТИП във връзка с ал. 4 във връзка с чл. 3а,ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията е отнета лицензия № 306/30.10.2006 г. за осъществяване на технически надзор . на съоръжения с повишена опасност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор. – София за заплати на ЕТ „ А.А.” , със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. „ Г.С.Раковски” № 7, вх. 7, ап. 12 направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
101 КАНД No 379/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ Д.-Н.Р. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №355/12.10.2016 год., постановено по АНД №1028/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.2.2017г.
102 КАНД No 380/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ Д.- Н.Р. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354/12.10.2016 год., постановено по АНД №1027/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
103 КАНД No 394/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39-ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ ЦВЕТАН ИВ.ДИМИТРОВ И ЧЕРНЬО Б.ЧЕРНЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №346/07.10.2016 год., постановено по АНД № 1082/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.2.2017г.
104 Административно дело No 535/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АРХ. ВИКТОРИЯ ГРОЗЕВА - В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТ.ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед №ДК-10-ЮИР-54/28.10.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Д.Г.Г., ЕГН ********** с постоянен адрес *** сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.3.2017г.
105 Административно дело No 537/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АРХ. ВИКТОРИЯ ГРОЗЕВА - В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТ.ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Главния архитект на Община Стара Загора на Заповед №ДК-10-ЮИР-51/27.10.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Т. да заплати на РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.3.2017г.
106 Административно дело No 556/2016, V състав Закон за местните данъци и такси Н.Й.Н. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. ***, против Акт за установяване на задължения по декларация № 626-1/ 17.10.2016г., издаден от гл. експерт „Местни данъци и такси” в Община Раднево, потвърден с Решение № 095/ 15.11.2016г. на Директор Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 556/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 28.2.2017г.
107 Административно наказателно дело (К) No 564/2016, V състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.2.2017г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 15-1228-000986 от 19.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-000986 от 19.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с което на Н.Г.К. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер на 200лв., на основание по чл.179, ал.2, пр. 1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и глоба размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.2.2017г.
108 Административно дело No 619/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.В.П. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.В.П. ***959з-207 от 07.12.2016 год. на Началник на Първо Районно управление Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Първо Районно управление Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на К.В.П. *** сумата от 560.00 /петстотин и шестдесет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
109 Административно дело No 38/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Д.,
И.Д.Д.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. и И.Д.Д., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила от 23.2.2017г.
110 КАНД No 384/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ЯВЛЕНА-СТАРА ЗАГОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1310/36.10.2016 год., постановено по АНД 2422/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.2.2017г.
111 КАНД No 388/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.М.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1246/03.10.2016 год., постановено по АНД 756/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
112 КАНД No 400/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПЕР ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1281 от 14.10.2016 г., постановено по АНД № 1744/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 193606-F204489/16.05.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Контрол” при ТД НАП – Пловдив, с което на „Импер” ООД с.Тракия, общ.Опан е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4203,47 лв. за нарушение на чл. 124, ал. 5 от ЗДДС КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание на 1000лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.2.2017г.
113 КАНД No 403/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Л.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №64/09.11.2016 год., постановено по АНД 240/2016 год. по описа на районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.2.2017г.
114 КАНД No 406/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1308/25.10.2016 год., постановено по АНД 2181/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
115 Административно дело No 491/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007Г.-2013Г." Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
116 Административно дело No 618/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.С.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА,
М.С.Б.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.2.2017г.
Като взе предвид становищата на страните, съдът счита, че следва да остави без разглеждане жалбата на В.С.К. против Заповед рег. № 18-9421/24.11.2016 г. на началника на СГКК Стара Загора и да прекрати образуваното въз основа на нея съдебно производство. Предвид гореизложеното и на основание чл. 159, т. 8 АПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.К. против Заповед рег. № 18-9421/24.11.2016 г. на началника на СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 618/2017 г. на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен снрок от днес за всички страни.
В законна сила от 21.2.2017г.
117 Административно дело No 434/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА-НИГО-СТАРА ЗАГОРА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Земеделски институт Стара Загора - НИГО - Стара Загора, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-3300/ 30 от 09.08.2016г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който по отношение на Земеделски институт Стара Загора е установено публично държавно вземане, представляващо подлежаща на възстановяване изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” за кампании 2013 и 2014 във връзка с подадените от Земеделски институт Стара Загора Общо заявление за плащания на площ 2013 с УИН 24/ 030413/76172 и Общо заявление за плащания на площ 2014 с УИН 24/ 120614/86182, в общ размер на 229034.65лв., на основание чл.18, ал.3, т.3 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., като неоснователна. ОСЪЖДА Земеделски институт Стара Загора - НИГО - Стара Загора, ЕИК 1760400230166, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” -гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
118 Административно дело No 568/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
В.Т.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед № ДК-10-ЮИР—55 /11.112016г на Началника на РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на РДНСК—Югоизточен район, гр.Бургас сумата в размер на 100 лева разноски за юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.3.2017г.
119 КАНД No 12/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТМЕНЯ против Решение № 414/ 11.11.2016г., постановено по АНД № 1079/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд , с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000949 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000949 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.2.2017г.
120 Административно дело No 465/2016, VII състав Закон за съдебната власт Ф.В.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф.В.С. Заповед №305 от 29.09.2016 год., издадена от Административния ръководител - Председател на Районен съд – Раднево, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Административния ръководител – Председател на Районен съд - Раднево, за ново разглеждане и произнасяне за определяне размера на допълнително трудово възнаграждение на съдия Ф.В.С. за 2014 год., при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
121 Административно дело No 503/2016, VIII състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Я.Н.,
Т.Н.Т.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ за промяна на кадастрална карта и кадастрален регистър, обективиран с писмо изх.№17-431-04.10.2016г. на Началника на СГКК – гр.Стара Загора по жалбата на А.Я.Н. и Т.Н.Т. ***. ВРЪЩА преписката на Началник СГКК Стара Загора за ново произнасяне по Заявление №01-256730-22.08.2016г., подадено от Т.Н.Т., при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на А.Я.Н. ЕГН ********** и Т.Н.Т. ЕГН **********,***, сумата от 610 /шестотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
122 Административно дело No 522/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.7, ал.11 в частта: „нотариално заверено”; чл.11, ал.6; чл.9, ал.2, т.3; чл.11, ал.1 в частта „Удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора”; чл.13, ал.2, т.3 и т.7, и чл.13, ал.9, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, приета с решение № 216/ 31.05.2012г., изменена с решение № 273/ 28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Районна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора.
123 Административно дело No 345/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Павел баня Решение № 910 по протокол № 54 от 13.02.2015г на Общински съвет Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
124 Административно дело No 474/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ определението си от 19.01.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожна и незаконосъобразна разпоредбата на чл.22, ал.1 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 474/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно дело No 488/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожна и незаконосъобразна разпоредбата на чл.67 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Николаево, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Николаево сумата 300 /триста/лв, представляваща направени разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
126 Административно дело No 490/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожни и незаконосъобразни разпоредбите на чл.67, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гурково, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 490/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 3.4.2017
Административно дело № 3470/2017
127 Административно дело No 41/2017, VIII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК МЕСИДОР ЕООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №17-605-22.12.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за спиране на административното производство, образувано по Заявление №01-356806/17.11.2016г. на „МЕСИДОР” ЕООД. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на „МЕСИДОР” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Милко Димитров Миланов, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ от страните в административното производство в 7-дневен срок от съобщаването му.
128 Административно дело No 72/2017, I състав Други И.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.2.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила от 20.2.2017г.
129 КАНД No 10/2017, I състав ЗАНН: КЗП ЛЕОН-Х ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1386/ 24.11.2016г., постановено по АНД № 1896/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
130 Административно дело No 572/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРИЧИМ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.2.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Община Кричим против писмо с изх.№08-00-5342/16.12.2015г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №572/2016г. по описа на АС – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
131 КАНД No 404/2016, III състав ЗАНН: КЗП ПРОВИДЕНТ ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 308/24.08.2016г. по а.н.д.№ 850/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
132 КАНД No 409/2016, III състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РИТЪМ 2010 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1248/04.10.2016г. по а.н.д.№ 531/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която е отменено НП №27-249/16.12.2015г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ – София, с което на „ДКЦ Ритъм 2010“ ООД Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева, на основание чл.229, ал.3 от ЗЗ, за извършено нарушение на чл.3, т.5 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1248/04.10.2016г по а.н.д.№ 531/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
133 КАНД No 413/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1313/27.10.2016г. по а.н.д.№ 2004/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.С.С., направено чрез процесуалния му представител адвокат Петкова, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
134 КАНД No 416/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение №406/09.11.2016г., постановено по а.н.д. №1138/2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №1240242, издаден на 30.05.2016г. от ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
135 Административно дело No 573/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СД"АСТИНА-КОЛЕВ-МАТЕВ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „Астина-К.-***, Заповед №1853/22.11.2016г. на Кмета на Община Казанлък, с която е обявено „Таня 006” ЕООД Казанлък за спечелило в проведения на 17.11.2016г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 204 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечение, находящ се в поземлен имот с идентификатор 35167.501.544 – за ОДО, по плана на гр.Казанлък /бул. „23 ПШП”, кв.52/, гр.Казанлък ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на СД „Астина-К.-***, общо сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
136 Административно дело No 15/2017, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 22.2.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила от 18.3.2017г.
137 Административно дело No 16/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „„Ди ен ди инвест”ООД, представлявано от Управителя Пенка Иванова Георгиева, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№112, ет.2, офис 3 против писмо изх.№10-11-14351 от 09.12.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради отпаднал правен интерес и оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №16/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 7.3.2017г.
138 Административно дело No 73/2017, I състав Други К.К.Ц. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-375/22.12.2016 г. на Заместник-началника на Затвора Стара Загора, с която на К.К.Ц., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас, е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 10 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2017г.
139 КАНД No 434/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА А.З.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 397/03.11.2016 г. по АНД № 1070/2016 г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 16-0284-000445/17.05.2016 г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.2.2017г.
140 КАНД No 2/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ЕТ Д.- Н.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 458/ 02.12.2016 година, постановено по НАХД № 1029 по описа за 2016 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000954/04.07.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на ЕТ„Дени – Недрет Рашит” съъс седалище и адрес на управление гр. Павел баня, ул. «Братан» № 40, ЕИК 123637366, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.2.2017г.
141 КАНД No 15/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 412/11.11.2016 година, постановено по НАХД № 1076 по описа за 2016 година на Районен съд Казанлък,ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000950/07.07.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на „Гюрля-39” ООД с. Горно Черковище, община Казанлък, ЕИК 201675180, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на трудакато незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.2.2017г.
142 Административно дело No 450/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.Д.И. М ДИ СИ - ЕООД,
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение по протокол № 01/14.09.2015г на Комисия по чл.210 ЗУТ, назначена със заповед № РД -657 от 10.09.2014г на Кмета на Община Павел баня, в частта с която на основание чл.210 ал.1 от ЗУТ, вр.с чл.193 ал.3 и чл.73 ал.2 ЗУТ е определена в размер на 138.30 лв цена на право на прокарване на сервитут през ПИ с идентификатор 55021.501.1279, собственост на Х.П.Д.-И. на строеж: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс - специализирана болница за рехабилитация в поземлен имот с идентификатор 55021.501.551 по КККР на гр.Павел баня, обл.Стара Загора” поради некомпетентност. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Х.П.Д. – И., ЕГН **********,***, офис 11, сумата от 210лв. /двеста и десет лева/, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
143 Административно дело No 477/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.П.Д. – И., със съдебен адрес ***, офис 11, Заповед № РД – 19 – 80/ 13.10.2015г., издадена от Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ е учредено право на прокарване на „М ДИ СИ” ЕООД – гр. Пловдив за обект: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс – специализирана болница за рехабилитация в УПИ І – Хотелски и търговски комплекс с идентификатор на ПИ 55021.501.551 в кв.28а, гр. Павел баня”, в частта за учреденото право на прокарване през поземлен имот с идентификатор 55021.501.1279 по КККР за землището на гр. Павел баня, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Д. – И. със съдебен адрес ***, офис 11, в частта й по оспорването на Заповед № РД – 19 – 80/ 13.10.2015г., на Кмета на Община Павел баня, в частта, с която на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ е учредено право на прокарване на „М ДИ СИ” ЕООД – гр. Пловдив за обект: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс – специализирана болница за рехабилитация в УПИ І – Хотелски и търговски комплекс с идентификатор на ПИ 55021.501.551 в кв.28а, гр. Павел баня”, през ПИ 55021.501.1577, ПИ 55021.501.1243, ПИ 55021.501.1241, ПИ 55021.501.1239, ПИ 55021.501.1255, ПИ 55021.501.1237, ПИ 55021.501.1256, ПИ 55021.501.1258 и ПИ 55021.501.1277 по КККР за землището на гр. Павел баня, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 477/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Х.П.Д. – И., ЕГН **********,***, офис 11, сумата от 155лв. /сто петдесет и пет лева/, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. .
144 Административно дело No 411/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. *** против Заповед № 10-00-1827/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "масивна жилищна сграда – в строеж" № 25 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ 118кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 14.3.2017г.
145 Административно дело No 489/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Б.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Ж. ***-00-2125/ 12.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахването на временни преместваеми обекти – бетонни и метални гаражни клетки, разположени в поземлен имот с идентификатор 68850.502.11 и представляващ ПИ № 4707 от УПИ I-КОО и гаражи, кв.605 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.3.2017г.
146 Административно дело No 563/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.2.2017г.
Прекратява делото
В законна сила от 14.3.2017г.
147 КАНД No 422/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1346 от 14.11.2016г., постановено по АНД № 1875/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.2.2017г.
148 Административно дело No 183/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.Ц. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като погасен по давност иска на Н.С.Ц. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за заплащане на сумата от 50 000лв./петдесет хиляди/, представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди – психически тормоз и заболяване диабет, причинени от незаконосъобразни бездействия на администрацията в затвора в град Пазарджик да осигури минимални жилищни и хигиенни условия, и медицинско обслужване в периода от юли 2000г. до ноември 2010г. ОСЪЖДА Н.С.Ц. ЕГН: ********** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
149 Административно дело No 584/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Т.Г.С. *** против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Г.С. *** Подвързвачов, бл.5, ет.5, ап.17, ЕГН: **********,*** сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.3.2017г.
150 Административно дело No 61/2017, VIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.П.С.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.С. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 61/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила от 7.3.2017г.
151 Административно дело No 416/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.И. - М. ***, Заповед № РД-09-514 от 25.08.2016г., издадена от Кмета на Община Чирпан, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено на К.Г.И. - М. и на И.Г.Г., да премахнат незаконен строеж: „Масивна жилищна сграда - лятна кухня”, находящ се в УПИ ІV2533,2534, кв.167 по плана на гр.Чирпан, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.3.2017г.
152 Административно дело No 469/2016, III състав Закон за ДАНС Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д.,***, против Отказ за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност с рег.№ СЗ-СО-64-82/ 04.10.2016г., издаден от Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********, да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
153 Административно дело No 82/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Т.К.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № **********/ 06.12.2016г. на началник отдел „ Пенсионно осигуряване” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора . ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество по заявление с вх. № 1012-23-57от 20.05.2016 г., подадено от К.Т.К. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му .
В законна сила от 14.3.2017г.
154 КАНД No 397/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.М.Х. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1261 от 10.10.2016г., постановено по АНД № 1543/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
155 КАНД No 407/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Т.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1330/03.11.2016г, постановено по АНД № 2405/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.2.2017г.
156 КАНД No 410/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.Х.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1279/ 14.10.2016г., постановено по АНД № 885/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.2.2017г.
157 КАНД No 412/2016, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1266 от 10.10.2016г., постановено по АНД № 1389/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
158 КАНД No 417/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 385/31.10.2016г., постановено по АНД № 655/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
159 КАНД No 421/2016, I състав Други по ЗАНН СТОЙЧЕВ АУТО ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1325/ 31.10.2016 г., постановено по АНД № 2432/ 2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № ТКО-12/ 17.08.2016 г., издадено от директора на ОПУ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.2.2017г.
160 КАНД No 426/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1278/14.10.2016 год., постановено по АНД №76/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.2.2017г.
161 КАНД No 431/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ГЕРГАНА МЕТАЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 383/28.10.2016г по а.н.д.№ 920/2016г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление №24-000878 от 17.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
162 КАНД No 3/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. СОФИЯ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №410/11.11.2016 год., постановено по АНД №1235 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.2.2017г.
163 КАНД No 6/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2017г.
Оставя в сила Решение № 1381/23.11.2016г по а.н.д.№ 2800/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
164 КАНД No 19/2017, III състав ЗАНН: Общини Г.Г.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение №1384/23.11.2016г., постановено по а.н.д. №2142/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №447 от 17.05.2016г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
165 Административно дело No 11/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.И. и Х.Д.Д. ***, Решение №673 от Протокол №17 прието на заседание на Общински съвет Стара Загора проведено на 29.12.2016 год., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл.45ж от ППЗСПЗЗ, не приема предложението за определянето на имот №68850.153.19, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Мутафа”, начин на трайно ползване: нива, категория ІІІ, площ 1 501.00 /хиляда петстотин и един/ кв. м. и имот №68850.84.19, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Айданлийска кория”, начин на трайно ползване: нива, категория ІІІ, площ 1 061.00 /хиляда и шестдесет и един/ кв. м. за обезщетяване на наследниците на Косьо Илев Могилски и Руска Косева Драгнева, чийто имот е отчужден. ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет Стара Загора, който да проведе процедурата по §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и се произнесе с решение при спазване указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени с настоящето решение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.Д.И., ЕГН ********** и Х.Д.Д., ЕГН ********** *** сумата от 10.00 (десет) лева, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
166 КАНД No 414/2016, III състав ЗАНН: КЗП ВИП СТАЙЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 1.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1302 /24.10.2016г., постановено по АНД № 1057/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.3.2017г.
167 Административно дело No 317/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на О.О.С.,***, против ГДИН гр. София за присъждане на сумата 50 000.00 /петдесет хиляди/ лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради отказ на иска. ОСЪЖДА О.О.С.,***, да заплати на ГДИН гр. София сумата 80.00 /осемдесет/ лв., юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила от 31.3.2017г.
168 КАНД No 399/2016, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Й.Л. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1260 от 10.10.2016г., постановено по АНД № 2244/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
169 КАНД No 418/2016, II състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Т.Д.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №73 от 25.10.2016год. по НАХД №141 / 2016г по описа на Районен съд гр. Гълъбово. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
170 КАНД No 14/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.К.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454 от 01.12.2016г., постановено по АНД № 707/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0284-002502 от 03.05.2016г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2017г.
171 КАНД No 34/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 80 от 30.11.2016г., постановено по АНД № 240/2016г. по описа на Районен съд гр.Гълъбово КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8/08.08.2016г., издадено от Директора на РИОСВ-Стара Загора , КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила от 2.3.2017г.
172 КАНД No 46/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 424/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-001944 от 26.07.2016г., издадено от началник група сектор „ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2017г.
173 Административно дело No 18/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.И.Н. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Н. ЕГН ********** *** против Отказ за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие № 19593-188 от 03.11.2016г на Началника на Първо Районно управление при ОД на МВР гр.Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
174 Административно дело No 47/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-ЮИР-58/22.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район по жалбата на И.Д.Д.. ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Главния архитект да се произнесе по Заявление вх. №19-21-483/28.10.2016г. с възложители И.Д.Д. ***. ИЗПРАЩА преписката на Главния архитект на Община Стара Загора за изрично произнасяне в съответствие с указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
175 Административно дело No 67/2017, IV състав КСО М.В.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.И. против Решение №2153-23-1/13.01.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
176 КАНД No 436/2016, II състав ЗАНН: ИАРА Г.Н.Г. ИАРА- ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №32/26.10.2016 год., постановено по АНД 323/2016 год. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2017г.
177 КАНД No 9/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1416 от 07.12.2016г., постановено по АНД № 2802/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-1228-002102 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2017г.
178 КАНД No 23/2017, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №43/17.11.2016 год., постановено по АНД 316/2016 год. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2017г.
179 КАНД No 31/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.М.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476/12.12.2016 г., постановено по АНД № 566/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 15-0284-002461/01.04.2016 г. на началник група на Районно управление Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2017г.
180 КАНД No 76/2017, II състав ЗАНН: МВР П.П.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Г. против Решение №2/09.01.2017г., постановено по АНД №290/16г. по описа на РС Гълъбово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№76/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от връчването му.
181 КАНД No 420/2016, II състав ЗАНН: МВР П.В.Д. 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1324/30.10.2016 год., постановено по АНД 2332/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
182 КАНД No 428/2016, II състав ЗАНН: МОСВ ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО А.А.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №403/07.11.2016 год., постановено по АНД1311/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
183 КАНД No 432/2016, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Й.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375 от 24.10.2016г., постановено по АНД № 1184/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 611/ 2016г. от 01.08.2016г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
184 КАНД No 1/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЕТ Д.- Н.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №459/02.12.2016 год., постановено по АНД 1030/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 24-000955/04.07.2016г. на Директор дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
185 КАНД No 7/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЛАЙФ-2012 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1341/07.11.2016 год., постановено по АНД 2434/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
186 Административно дело No 359/2016, III състав Закон за движението по пътищата С.К.Р. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на С.К.Р. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0327-000100/ 25.07.2016г. на Началника на Районно управление гр.Раднево към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.К.Р. с ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.3.2017г.
187 Административно дело No 376/2016, III състав Закон за движението по пътищата Д.А.А. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.А. ***, пл.”Възраждане” №7, ап.503, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000231/ 20.05.2014г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.А.А. с ЕГН **********,***, пл.”Възраждане” №7, ап.503, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
188 Административно дело No 57/2017, III състав Закон за местните данъци и такси ЕЛДИГА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на”Елдига „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Подполковник Калитан „ № 51, вх.А, ет.1, ап.4 против Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 59528/31.12.2016 г., издаден от старши инспектор в отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара . ОСЪЖДА Елдига „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Подполковник Калитан „ № 51, вх.А, ет.1, ап.4 да заплати ня община Стара Загора съдебно- деловодни в размер на 426/ четиристотин двадесет и шест/ лева поради отхвърляне на жалбата. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
189 КАНД No 391/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение (второ) от 9.3.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 17 от 26.01.2017г, постановено по к.н. адм. дело №391/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в мотивите и в диспозитива на съдебното решение вместо НП № 24-000910-2015 г да се чете НП № 24-000910 Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
190 КАНД No 429/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДЕНИТА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 31.10.2016г., постановено по АНД № 917/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000883 от 17.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „ДЕНИТА” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Драган Цанков” 59-63, вх. „В”, ап.2, ЕИК 121190041, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер 2 000лв., за нарушение на чл. 3, ал.1 от Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.3.2017г.
191 КАНД No 33/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ЕТ "Д.Д.-И.9." ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 398 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 851/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-000901 от 14.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.3.2017г.
192 КАНД No 58/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1470 от 28.12.2016г., постановено по АНД № 3210/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.3.2017г.
193 Административно дело No 345/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на решение № 15 от 17.02.2017г., постановено по адм.дело № 345/ 2016г. по описа на Административен съд Стара Загора, като вместо “решение № 910” да се чете “решение № 901”. Решението за поправка подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
194 КАНД No 394/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39-ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ ЦВЕТАН ИВ.ДИМИТРОВ И ЧЕРНЬО Б.ЧЕРНЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2017г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в диспозитива на Решение №8/09.02.2017 год. по касационно наказателно адм. дело №394/2016 год. по описа на Старозагорски административен съд, като вместо „ОТМЕНЯ Решение №346/07.10.2016 год., постановено по АНД №1082/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: „ да се чете „ОТМЕНЯ Решение №345/07.10.2016 год., постановено по АНД №1080/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: Решението за поправка на очевидна фактическа грешка не подлежи на обжалване. Допуснатата поправка да се отбележи върху поправеното решение.
195 КАНД No 22/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СИГМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1411 от 05.12.2016г., постановено по АНД № 3005/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001081 от 10.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.3.2017г.
196 КАНД No 11/2017, II състав ЗАНН: КЗП ЛЕОН-Х ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1390 от 28.11.2016 год., постановено по НАХД №2540 по описа за 2016 год. на Старозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
197 КАНД No 20/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "БЕЛИ БРЯГ" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/ 25.11.2016 г., постановено по АНД № 162/2016 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-1693/ 27.04.2016 г., издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.3.2017г.
198 КАНД No 24/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №430 от 22.11.2016 год. по НАХД №896 по описа на Районен съд Казанлък за 2016 год., и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №5619 от 13.06.2016 год. на заместник-министъра на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
199 КАНД No 40/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №457 от 01.12.2016 год., постановено по н.а.х.д. №1325/2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
200 КАНД No 41/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Б.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №489/19.12.2016 год., постановено по НАХД №1486 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
201 КАНД No 53/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ГЕРГАНА МЕТАЛ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №488 от 16.12.2016 год., постановено по АНД №918/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
202 Административно дело No 596/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.К. ***, против Заповед № 94С-203-3#1 от 13.07.2015г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, на С.И.К. е разпоредено да премахне незаконен строеж, пета категория - „Надстройка на част от магазин за хранителни стоки” със ЗП 64.78кв.м, находящ се в УПИ VІ – 1199, кв.17 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
203 Административно дело No 107/2017, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ без РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура— Стара Загора против решение №641/24.11.2016г, на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№107 / 2017г по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.3.2017г.
204 КАНД No 383/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1320/28.10.2016 год., постановено по АНД 2719/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
205 КАНД No 419/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1335 от 04.11.2016г., постановено по АНД № 2081/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
206 КАНД No 424/2016, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1357/17.11.2016г. по АНД № 2799/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
207 КАНД No 27/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №435/24.11.2016 год., постановено по АНД 888/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5626/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
208 КАНД No 32/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Б.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение №467/07.12.2016 год., постановено по НАХД №956 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА в която е потвърдено наказателно постановление №16-0284-002346 от 15.02.2016 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта с наложено административно наказание по чл.185 от ЗДвП в размер на 20.00 лв., като незаконосъобразно и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0284-002346 от 15.02.2016 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на В.Б.М. е наложено административно наказание по чл.185 от ЗДвП глоба в размер на 20.00 лв. за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
209 КАНД No 42/2017, II състав ЗАНН: ДНСК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - РО СЛИВЕН В.Т.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466/06.12.2016 год., постановено по АНД 1411/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
210 КАНД No 48/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1466/22.12.2016 год., постановено по АНД 2798/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
211 Административно дело No 295/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Ж.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Д.Ж.Д. ***, Заповед УРИ: 349з-1899/ 10.06.2016г. на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.4 и чл.197, ал.1, т.6 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.204 т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Д.Ж.Д. - старши полицай в група „Охранителна полиция” на РУ-Раднево при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.Ж.Д. ЕГН**********, с адрес: ***, сумата от 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
212 Административно дело No 396/2016, III състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЛИКАН ООД - СОФИЯ,
ЕТ "Б.Я.-Ю.Я."
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ю.К. *** против решение № СЗ-42-ПР /2016 г. от 09.06.2016 г директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „инвестиционно намерение – „изграждане/ преустройство/ на малка птицекланица до 500 броя патици на час и обработка на месо до 1 тон на час” в имот с № 000100, с площ от 19,365 дка, местност „ Кара кория” землище с. Оризово, община Братя Даскалови”, с възложител „Деликан” ООД – София, като неоснователна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по отношение на ЕТ „ Братя Янкови- Янко Янков” гр. София Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
213 Административно дело No 404/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Я.В.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.В.Ж. *** против Заповед № РД-09-491 от 11.08.2016г на Кмета на община Чирпан, с която на основание §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ е одобрен проект за изменение на регулационния план /ПР/ на селото в частта за вътрешната регулационна граница между УПИ VІІІ-242, ХІ-242 и ХІІІ-243 кв.8 по плана на с.Рупките, община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му.
214 Административно дело No 551/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора чл. 3, ал.3, изречение трето от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево, приета с Решение №410/28.03.2013г на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.3, ал.3 изречение първо и второ и чл.24 ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево, приета с Решение №410/28.03.2013г на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 10 лв - разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
215 Административно дело No 5/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 15.3.2017г.
Прекратява делото
216 Административно дело No 414/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Х.С. ***, против Заповед № 10-00-1824/ 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, пета категория - „Двуетажна масивна жилищна сграда” - № 26 по Приложение № 1 от комбинираната схема, с площ 118кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА Х.Х.С. ***, ЕГН **********,*** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
217 Административно дело No 90/2017, VI състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Васто”ЕООД, представлявано от управителя Валентин Динев Петков против Решение №59526/07.02.2017 год. на Началник отдел "Местни данъци и такси" при община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация №59526/30.12.2016 год., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в Община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване съгласно чл.88, ал.3 от
В законна сила от 16.3.2017г.
218 Административно дело No 94/2017, II състав Закон за съдебната власт К.Г.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.И., подадена чрез пълномощника му адв.Д.Т.Б., против Заповед № 616/ 08.10.2010г. на Председателя на Окръжен съд – Стара Загора, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането К.Г.И., за спиране изпълнението на Заповед № 616/ 08.10.2010г. на Председателя на Окръжен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 94/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
219 КАНД No 430/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402/07.11.2016г., постановено по АНД №1014/2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
220 КАНД No 433/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Д.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 422/17.11.2016г., постановено по АНД № 1276/2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
221 КАНД No 8/2017, II състав Други по ЗАНН АУТО ДИ ЕС ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1350/15.11.2016г., постановено по АНД №2433/2016г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
222 КАНД No 13/2017, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 416/14.11.2016г., постановено по АНД №1244/2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ НП №105/15.07.2016г. издадено от Председателя на КРС като намалява размера на наложената на БТК ЕАД на основание чл.326 от ЗЕС имуществена санкция от 10 000лв/ десет хиляди/ на 3 000лв/ три хиляди/. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
223 КАНД No 26/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №436 от 24.11.2016 год., постановено по АНД №893/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5632 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.3.2017г.
224 КАНД No 45/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗОРНИЦА-2001 ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №432/23.11.2016 год., постановено по АНД №811/2016 год. по описа на Казанлъшки районен съд, в частта в която е отменено наказателно постановление №2083/25.05.2016 год. на Заместник Кмета на Община Казанлък, в частта в която е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на основание чл.197 във връзка с чл.8, ал.1 от ЗЗП, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2083/25.05.2016 год. на Заместник Кмета на Община Казанлък, в частта в която е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на основание чл.197 във връзка с чл.8, ал.1 от ЗЗП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
225 Административно дело No 463/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Р.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на В.Р.Б. ***, сумата от 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Б. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на достатъчна жилищна площ в спалното помещение/ при престоя на В.Б. *** при изпълнение на наложените му наказания „лишаване от свобода” за периода 24.08.2011г. – 24.07.2012г. и за периода 06.06.2014г. – 29.03.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Р.Б. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 25 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
226 Административно дело No 580/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево, Решение №393 по протокол №23 от проведено на 01.12.2016г. заседание на Общински съвет-Раднево, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
227 Административно дело No 593/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ф.И.,
И.Г.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ЗАПОВЕД № 10-00-2477/ 25.11.2016г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Преустройство на апартамент № 1”, находящ се в УПИ І-жс от кв.419 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Генерал Скобелев” № 35, вх.Б, ет.1, ап.1 и идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.519.118.1.1 по кадастрална карта, изразяващо се в премахване на комин в спалнята, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ЗАПОВЕД № 10-00-2477/ 25.11.2016г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Преустройство на апартамент № 1”, находящ се в УПИ І-жс от кв.419 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Генерал Скобелев” № 35, вх.Б, ет.1, ап.1 и идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.519.118.1.1 по кадастрална карта, изразяващо се в преустройство на санитарно помещение в кухненски бокс и на коридор към санитарното помещение в баня с тоалетна, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 165 /сто шестдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
228 КАНД No 25/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 429 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 900/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5622 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.3.2017г.
229 Административно дело No 275/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х. против Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата от 1600лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца Х. неимуществени вреди - негативни емоционални и психични изживявания в периода 19.10.2015г. -01.06.2016г. следствие незаконосъобразни действия на служители от администрацията на Затвора в гр.Плевен, извършени на 19.10.2015г. и изразяващи се в разглеждане личните снимки на ищеца, четене на кореспонденцията му, дневника и записките, в нарушение правото на лицата на неприкосновеност и тайна на кореспонденцията и личния живот, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х. против Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 1100лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди - негативни емоционални и психични изживявания, претърпени от ищеца следствие от незаконосъобразни действия на администрацията от Затвора в гр.Плевен, извършени на 19.10.2015г., изразяващи се в изземване на част от личната му кореспонденция - напечатан текст „право на отговор” на л.св. Х. Аден Х., като неоснователен и недоказан. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването на страните.
230 Административно дело No 543/2016, VI състав Закон за чужденците в РБ А.Е. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИИ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Е., гражданин на Украйна, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** против Отказ за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Република България УРИ 537700-3129-03.11.2016 год. на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.Е., гражданин на Украйна, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ Областна дирекция на МВР Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков сумата 100.00 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
231 Административно дело No 574/2016, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ж.С.А. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.С.А. *** Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ Районно управление гр.Стара Загора към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
232 Административно дело No 129/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б."   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 129/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
233 КАНД No 72/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №450/29.11.2016 год., постановено по АНД№875/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5638/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.3.2017г.
234 Административно дело No 296/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МЕСИДОР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЕСИДОР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Асен” № 157, представлявано от управителя М.Д.М., против Заповед № 19-12-138 от 31.05.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на Плана за регулация за кв. 493 „Кольо Ганчев” по плана на гр. Стара Загора, като се променят регулационните линии на УПИ ХІІ с УПИ Х – 563, параклис и УПИ ХІ – общ., така че да съвпаднат с кадастралните граници на ПИ 68850.524.562, ПИ 68850.524.1578 и ПИ 68850.524.561 и УПИ ХІІ се преотрежда на УПИ ХІІ – 562, като неоснователна. ОСЪЖДА „МЕСИДОР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Асен” № 157, ЕИК 123750332, представлявано от управителя М.Д.М.,*** сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „МЕСИДОР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Асен” № 157, ЕИК 123750332, представлявано от управителя М.Д.М., да заплати на Т.И.Ж. ***, ЕГН **********, сумата от 600лв. /шестстотин лева/, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
235 Административно дело No 579/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.3.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на Община Раднево Решение № 391/01.12.2016г., взето по протокол № 23 от заседание на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Кмета на Община Раднево сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
236 Административно дело (К) No 17/2017, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №508 от 31.10.2016г постановено от Районен съд Казанлък по гр.д. №1291 по описа на съда за 2016г. с което е отхвърлена жалбата на И.Х.П. против Заповед № 170/16.05.2016г. издадена от Кмета на община Гурково и е осъдена И.Х.П. *** сумата от 640лв—разноски, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Заповед №170/16.05.2016г на Кмета на Община Гурково, с която е отказано издаване на удостоверение и скица по искане вх.№806/23.03.2016г подадено от И.Х.П. от името на наследниците на Атанас К.П. и Н.К.П., като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Гурково за ново разглеждане и произнасяне по искане вх.№806/23.03.2016г от наследниците на Атанас К.П. и Н.К.П. подадено чрез И.Х.П. за издаване на удостоверение и скица с данни за застроеност, за посочените в него имоти, съобразно дадените от съда задължителни указания. ОСЪЖДА Община Гурково да заплати на И.Х.П., ЕГН **********,***»Генерал Гурко» №27 сумата 90 лв разноски. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
237 Административно дело No 109/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Д.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Едноличен търговец Димитър Иванов Божков с фирма „Димитър Божков”, ЕИК 833102337, със седалище гр.Стара Загора, против Констативен акт № 2 от 10.01.2017г., съставен от инж.Ангел Стоманярски, инж.Радостина Иванова Андонова и Сашка Георгиева Иванова, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 109/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
238 КАНД No 17/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 453 от 30.11.2016г., постановено по АНД № 705/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0284-001092 от 30.07.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на Н.И.Н. ***, ЕГН ********** са наложени административни наказания „глоба” в размер на 100лв., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и „глоба” в размер на 200лв., на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
239 КАНД No 28/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 429 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 878/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5480 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
240 КАНД No 43/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ЛИ ДА 2000 - ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 494 от 21.12.2016г., постановено по АНД № 1502/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
241 КАНД No 44/2017, I състав ЗАНН: НАП ИВ-38-ЕООД КАЗАНЛЪК ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 455 от 01.12.2016 г., постановено по АНД № 1482/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 198810-F214920/06.07.2016 г., издадено от Директора на офис/дирекция за обслужване Стара Загора при ТД НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
242 Административно дело No 443/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 290 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от В.В. имуществени вреди – пропуснати ползи, в резултат на отменения като незаконосъобразен мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък и неговото последващо незаконосъобразно бездействие да изпълни влязло в сила Решение № 234/ 03.12.2014г. по адм. дело № 440/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, за включването на В.В. в списъка на правоимащите лица за социална услуга „Обществена трапезария”, като недоказан и неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 710лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от В.В. неимуществени вреди, в резултат на отменения като незаконосъобразен мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък и неговото последващо незаконосъобразно бездействие да изпълни влязло в сила Решение № 234/ 03.12.2014г. по адм. дело № 440/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, за включването на В.В. в списъка на правоимащите лица за социална услуга „Обществена трапезария”, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В.Н.В. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ, да заплати на Община Казанлък сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
243 Административно дело No 123/2017, II състав ДОПК С.Р.З.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 123/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
244 КАНД No 73/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 449 от 29.11.2016 год., постановено по АНД №880/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5614 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.3.2017г.
245 КАНД No 119/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.А.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора против решение № 51/02.02.2017 год., постановено по НАХД № 3316/2016 год. по описа на Старозагорски районен съд в частта , с което е отменено наказателно постановление № 16-1228-002458 от 14.09.2016 г. на началник група в сектор „ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.д.№ 119/2017 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
246 Административно дело No 281/2015, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.3.2017г.
247 Административно дело No 355/2016, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЧСОУ "ДЕЛФИНИТЕ",ЛЮДЯНИ - СОУ - ООД ГД НА ГД"СФМОП" В МОН В КАЧЕСТВОТО МУ НА Р-Л НА УО НА ОП"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛ. РАСТЕЖ2014-2 Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЧСОУ „ДЕЛФИНИТЕ”, „ЛЮДЯНИ - СОУ” ООД, против Решение за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 80811-262 от 30.05.2016г. на Главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката, в качеството му на изпълняващ функциите на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, в частта му по т.5, № 9, за приемане на становището на оценителната комисия за отхвърляне на проектно предложение BG05М2ОР001-3.002-0014 „Заедно не сме различни” и отказано финансиране на кандидата ЧСОУ „ДЕЛФИНИТЕ”, Старозагорски бани, „ЛЮДЯНИ-СОУ” ООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
248 Административно дело No 70/2017, IV състав Други В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.3.2017г.
ВРЪЩА искането на В.Н.В. за осъждане на управителя на домашен социален патронаж гр. Казанлък да й предостави копия от документа, на който с подписа си е удостоверила получаването на храна за месеците ноември и декември 2016г. ПРЕКРАТЯВА адм.д.№70/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
249 Частно КАНД No 138/2017, I състав Частни КАНД и КАД А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА разпореждане от 08.03.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. на Районен съд - Казанлък, с което е постановено връщане на касационната жалба от А.Б. Д. срещу решение № 2 от 05.01.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. по описа на Районен съд - Казанлък поради просрочие на жалбата. ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд по администриране на касационната жалба на А.Б.Д. срещу решение № 2 от 05.01.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. по описа на Районен съд – Казанлък. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване/ протестиране.
В законна сила от 28.3.2017г.
250 КАНД No 50/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №49/11.11.2016г., постановено по АНД №367/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.3.2017г.
251 Административно дело No 79/2017, VIII състав Закон за местните данъци и такси АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Акраб” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, против Акт за установяване на задължение по декларация №59522/30.12.2016г., потвърден с Решение №59522/02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с който е определен туристически данък за 2011г. в размер на 5547,80 лева, както лихва в размер на 2730,67 лева, като неоснователна. ОСЪЖДА „Акраб” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
252 Административно дело (К) No 83/2017, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.В.Ш. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №1194/19.12.2016г., постановено по гр.д.№2985/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора по отношение на М.И.Ш., М.Г.П. и Н.Г.П. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото спрямо тях. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Д.В.Ш. ЕГН********** *** сумата от 800лв., представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2017г.
253 Административно дело No 92/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бултрансгаз”ЕАД, представлявано от Изпълнителния директор Георги Гегов и със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.”Люлин”, бул.”Панчо Владигеров”№66 против разрешение за строеж №19-32 от 20.01.2017 год. на Главния архитект на Община Стара Загора и Заповед №19-12-13 от 20.01.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №92/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
254 Административно дело No 159/2017, V състав ЗИНЗС Д.Р.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 159/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Д.Д., за сведение.
255 КАНД No 35/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Е.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1423/13.12.2016 г., постановено по АНД № 3206/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-002514/20.09.2016 г., издадено от Началник група в сектор ПП към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
256 КАНД No 61/2017, II състав Други по ЗАНН РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Д.Г.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №81 от 01.12.2016 г., постановено по АНД №224/2016 г. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
257 КАНД No 67/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 7 от 10.01.2017г., постановено по АНД № 1042/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление . № 14-0284-000967 от 26.03.2014г., издадено от Началник РУП Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 174,ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДвП на Х.Г.Й. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 1 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление . № 14-0284-000967 от 26.03.2014г., издадено от Началник РУП Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора в частта , с която на основание чл. 174,ал.2 във връзка с чл. 174,ал.1 ал.1 от ЗДвП на Х.Г.Й. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 1 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.3.2017г.
258 КАНД No 78/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1161/12.08.2016 год., постановено по АНД №1403/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.3.2017г.
259 КАНД No 81/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 78/15.11.2016 г. по АНД № 178/2016 г. на Районен съд Гълъбово, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2/14.06.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора, , с окоте на «Брикел» ЕАД гр. Гълъбово на основание чл. 164, ал. 1 от ЗООС е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл.125, ал. 1, т. 2 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2017г.
260 КАНД No 82/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИВА ДМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 11.01.2017г., постановено по АНД № 3062/ 2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 24-001017 от 31.08.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, с което на основание чл. 414, ал. 3 от КТ на „ДИВА ДМ” ЕООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за извършено нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ, като е намален размера на наложеното административно наказание „имуществена санкция” от 2000 лв. на 1500 лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.3.2017г.
261 Частно КАНД No 109/2017, II състав Частни КАНД и КАД Г.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 936/ 09.02.2017г., постановено по АНД № 389/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е върната подадената от Г.И.Г. жалба против електронен фиш № К 1270387 на ОД на МВР гр.Стара Загора и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
262 Административно дело No 116/2017, VI състав Други К.М.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата К.М.А. *** против Заповед №17-1228-000148 от 13.02.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №116/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.